Hotărârea nr. 109/1993

INCREDINTAREA DIRECTA A UNOR ACTIVITATI DE GOSPODARIE COMUNALA CU COMPREST RA SI RA APA.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 109

din data de 27 octombrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la 27 octombrie 1993,

Analizând referatul nr. 24.158/1993 al Serviciului Tehnic-Investiţii, prin care se propune încredinţarea directă, fără licitaţie publică, a unor activităţi edilitar-gospodăreşti, de pe raza Municipiului Braşov, care sunt finanţate din bugetul local Regiilor autonome COMPREST R.A. şi R.A. APA, întrucât acestea sunt specializate în asemenea lucrări şi deţin reţelele principale de utilităţi ale oraşului,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 29/1992,

În temeiul art. 21, litera "l" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă contractarea prin încredinţarea directă, fără licitaţie publică, a următoarelor activităţi de gospodărie comunală:

a. CU COMPREST R.A. BRAŞOV

  • întreţinerea mobilierului urban;
  • ecarisaj;
  • întreţinerea ceasurilor publice;
  • întreţinerea cimitirelor eroilor;
  • întreţinerea semafoarelor, marcajelor rutiere şi indicatoarelor de circulaţie.

b. CU R.A. APA BRAŞOV

  • întreţinerea fântânilor arteziene;
  • curăţirea recipienţilor stradali.

ART. 2. Contractele pentru încredinţarea acestor lucrări se vor revizui anual.

ART. 3. Serviciul Tehnic-Investiţii, Gospodărie Comunală, R.A. COMPREST  şi R.A. APA vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                          Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            VASILE  OLTEANU