Hotărârea nr. 107/1993

APROBAREA UNOR VIRARI DE CREDITE INTRE CAPITOLELE BUGETULUI LOCAL.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 107

din data de 28 octombrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 octombrie 1993,

Analizând referatul nr. 24.002/1993 al Direcţiei Economice privind modificarea planului anual atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli şi modificarea planului anual la nivelul unor capitole,

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 8/1993,

În temeiul art. 21, litera "c" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă majorarea planului anual al bugetului local la partea de venituri cu suma de 200.000.000 lei la titlul 05.1. impozite şi taxe de la populaţie paragraful 5.1.5. "Taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de la populaţie".

ART. 2. Se aprobă majorarea planului anual al bugetului local la partea de cheltuieli, cu suma de 200.000.000 lei, la cap. 62.1. "Gospodărie comunală şi locuinţe", subcapitolul 62.1.01. "Reparaţii străzi".

ART. 3. Se aprobă majorarea planului anual la Cap. 77.1. "Transporturi şi comunicaţii", art. 35 "Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de tarif" cu suma de 480.000.000 lei şi reducerea planului la capitolele 69.1. "Cheltuieli pentru organele autorităţii executive", art. 27, "Reparaţii curente", cu suma de 80.000.000 lei şi la cap. 62.1.06, art. 35 "Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ" cu suma de 400.000.000 lei.

ART. 4. Se aprobă bugetul local pe anul 1993 atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli în sumă de 9.710.006 mii lei.

ART. 5. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         VASILE   OLTEANU