Hotărârea nr. 106/1993

OBTINEREA UNUI CREDIT PENTRU ASIGURAREA CONDITIILOR NORMALE DE DESFASURARE A ACTIVITATII R.A. TERMO

 

 

H O T Ã R Â R EA   NR. 106

din data de 27 septembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1993,

Având în vedere dificultăţile financiare cu care se confruntă R.A. TERMO, datorate blocajului financiar şi necesitatea asigurării unor condiţii normale de desfăşurare a activităţii regiei;

În temeiul art. 21, litera "k" şi 29 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se recomandă R.A. TERMO să facă demersurile necesare către organele competente în vederea obţinerii unui credit potrivit legii, pentru asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţii.

ART. 2. Consiliul de Administraţie al R.A. TERMO va soma debitorii, în scris şi prin mijloacele mass-media, ca până la 15 noiembrie să-şi achite datoriile, în caz contrar, va proceda la obţinerea titlurilor necesare pentru executare silită.

ART. 3. R.A. TERMO va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         VASILE  OLTEANU