Hotărârea nr. 105/1993

MODALITATEA DE REZOLVARE A DIFICULTATILDOR FINANCIARE ALE RA APA BRASOV.

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 105

din data de 27 octombrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 1993,

Având în vedere dificultăţile financiare cu care se confruntă R.A. APA, precum şi necesitatea asigurării fondurilor pentru desfăşurarea normală a activităţii regiei, a evitării unui eventual blocaj financiar, precum şi a nevoii de a se realiza finalizarea investiţiei privind mărirea capacităţii de alimentare cu apă a municipiului Braşov;

În temeiul art. 21, litera "k" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/199,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Consiliul de Administraţie al R.A. APA va soma debitorii, în scris şi prin mijloacele mass-media, ca până la data de 15 noiembrie 1993 să-şi achite datoriile, în caz contrar, se va sista livrarea apei până la obţinerea titlurilor necesare pentru executarea silită.

ART. 2. Plata facturilor pentru apa livrată se face integral în termen de 5 zile de la primire. Întârzierea achitării sumelor datorate atrage penalităţile prevăzute în regulamentul de distribuire al apei şi în contractul dintre regie şi abonat, sau, după caz, sistarea livrării apei.

Abonatul nemulţumit de valoarea facturilor poate contesta acest lucru, numai după achitare, în conformitate cu dispoziţiile legale.

ART. 3. R.A. APA va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                     Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                        VASILE  OLTEANU