Hotărârea nr. 104/1993

REDUCEREA CU 50% A COSTULUI BILETULUI DE TRANSPORT IN COMUN PT. TOATE CATEGORIILE DE PENSIONARI.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 104

din data de 30 septembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 septembrie 1993,

Analizând referatul nr. 3226/1993 al R.A.T. Braşov, privind unele înlesniri acordate pensionarilor la transporturile în comun;

În temeiul art. 21, litera "e" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Începând cu data de 1 octombrie 1993, toate categoriile de pensionari pot circula pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. Braşov, cu bilete a căror plată este redusă cu 50% din valoarea nominală a biletului.

ART. 2. Biletele vor fi procurate de la tonetele R.A.T., pe baza buletinului de identitate şi a talonului de pensie şi sunt valabile numai însoţite de aceste documente doveditoare.

ART. 3. Decontarea sumelor reprezentând 50% din valoarea nominală a biletelor pentru pensionari, precum şi 50% din valoarea abonamentelor eliberate pentru elevi şi studenţi se va efectua din bugetul local.

ART. 4. Direcţia Economică şi R.A.T. Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei

                                                                                                                                         GHEORGHE   PUŞCAŞU