Hotărârea nr. 103/1993

MAJORAREA TAXELOR PT. FOLOSIREA LOCURILOR PUBLICE ALTELE DECAT CELE DE DESFACERE.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 103

din data de 30 septembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 septembrie 1993,

Analizând referatul nr. 21.345/1993 al Direcţiei Economice, prin care se propun taxele pentru folosirea locurilor publice, altele decât cele de desfacere,

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea unor taxe în funcţie de rata inflaţiei;

În temeiul art. 21, litera "f" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă majorarea taxelor pentru folosirea locurilor publice, altele decât cele de desfacere, după cum urmează:

1. Pentru depozitarea de diverse materiale:

Zona A         50 lei/m.p./zi

Zona B         35 lei/m.p./zi

Zona C         30 lei/m.p./zi

Zona D         25 lei/m.p./zi

2. Pentru vânzarea de produse sau prestări de servicii diverse:

Zona A        100 lei/m.p./zi

Zona B          70 lei/m.p./zi

Zona C          60 lei/m.p./zi

Zona D          50 lei/m.p./zi

3. Pentru confecţionarea de produse:

Zona A           50 lei/m.p./zi

Zona B           35 lei/m.p./zi

Zona C           30 lei/m.p./zi

Zona D           25 lei/m.p./zi

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                     GHEORGHE  PUŞCAŞU