Hotărârea nr. 102/1993

APROBARE TRECERE IN ADMINISTRARE RAT BV. A CAPETELOR DE LINII DE TRANSPORT IN COMUN.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 102

din data de 30 septembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 septembrie 1993,

Analizând referatul nr. 18.279/1993 al Biroului Evidenţă, Administrare, Gestiune Patrimoniu, cu privire la darea în administrare a capetelor de linii către Regia Autonomă de Transport Braşov,

Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa nr. 15/1993, privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome;

În temeiul art. 21, litera "g" , 29, 74 şi 76 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă trecerea în administrarea R.A.T. Braşov a capetelor de linii de transport în comun, prevăzute în anexele 1-7, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Terenurile aferente capetelor de linii şi amenajările publice aflate pe acestea vor fi evaluate şi evidenţiate extracontabil.

R.A.T. Braşov va asigura întreţinerea şi exploatarea bunurilor transmise în administrare, bunuri ce pot fi concesionate, în condiţiile legii, sau închiriate, urmând ca veniturile realizate să fie utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere.

Închirierea pe o perioadă mai mare de 1 an, se poate face numai cu aprobarea Consiliului Local.

ART. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Biroul Evidenţă, Administrare, Gestiune Patrimoniu şi R.A.T. Braşov.

  

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                      GHEORGHE  PUŞCAŞU