Hotărârea nr. 100/1993

APROBAREA AMENAJARII UNOR STATII DE MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN PENTRU CALATORI.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 100

din data de 30 septembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 septembrie 1993,

Analizând referatul nr. 21.417/1993 al Biroului Evidenţă, Administrare şi Gestiune Patrimoniu, prin care se propune amenajarea unui număr de staţii pentru mijloacele de transport în comun pentru călători,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 50/1991, privind autorizatea executării  construcţiilor şi Legii nr. 45/1992,

În temeiul art. 21, literele "g", "l" şi "m" şi art. 29 şi art. 76 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă edificarea unor construcţii provizorii în staţiile pentru mijloacele de transport în comun pentru călători, prevăzute în anexele 1 - 5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. În vederea stabilirii agenţilor economici care vor realiza şi exploata staţiile prevăzute la art. 1, se va organiza un concurs de proiecte.

Proiectele propuse spre realizare se vor analiza de comisia de arhitectură şi urbanism şi serviciile de specialitate ale Consiliului Local, urmând ca celor mai bune proiecte să li se acorde autorizaţie de construcţie.

ART. 3. Serviciul de Arhitectură şi Urbanism şi Biroul Evidenţă, Administrare, Gestionare Patrimoniu vor întocmi documentaţia necesară organizării concursului şi vor delimita suprafaţa de teren aferentă construcţiior, urmând ca agenţii economici beneficiari să plătească taxele prevăzute de lege pentru ocuparea domeniului public.

ART. 4. Serviciul Arhitectură şi Urbanism şi Biroul Evidenţă, Administrare şi Gestionare Patrimoniu vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                       GHEORGHE PUŞCAŞU