Hotărârea nr. 1/1993

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 1992.

 

H O T Ã R Â R E A NR. 1

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţa ordinară la data de 15 ianuarie 1993;

Analizând referatul Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 901/1993, prin care se supune spre aprobare rectificarea bugetului local pe anul 1992, întrucât în luna decembrie, prin realizarea unor venituri suplimentare s-a creat posibilitatea acordării unor subvenţii sporite la R.A. Termo. RAT şi RIAL, precum şi a unor cheltuieli de capital neprevăzute în bugetul iniţial,

În temeiul art. 21 litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 1992, conform anexelor 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                        GHEORGHE BOŞCA