Hotărârea nr. 40/2021

Aprobarea contractelor de parteneriat încheiate între Municipiul Brăila, unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brăila și agenți economici, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, pentru anul școlar 2021-2022.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

KOTARAREĂ NR. 40

«lin 29.01.2021

Privind: Aprobarea contractelor de parteneriat încheiate între Municipiul Brăila, unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brăila și agenți economici, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, pentru anul școlar 2021-2022.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresele înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. M6488/23.11.2020, nr. 32745/10.12.2020, nr. 29939/09.11.2020 si Procesul - Verbal din data de 11.12.2020 al >

Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Brăila;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției de Cultură, învățământ, Sport și Turism, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor nr.1 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (5), art. 104 și art. 105 din Legea nr. 1/2011, legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 și art. 10 alin. (3) lit. e) din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5033/2016, privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat cu modificările și completările ulterioare, art.3 lit. b), art. 4 lit. a) și art. 16 din Ordinul 3554/2017 al Ministrului Educației Naționale, privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual și Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5578/2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ROTARASTE:

Art.1 Se aprobă Contractul de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” și societatea COMPACT GRUP S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Contractul de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny" și societatea VARD BRĂILA S.A., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Obligațiile asumate de Municipiul Brăila se îndeplinesc în limitele bugetului aprobat, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Cultură, învățământ, Sport și Turism, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcția Finanțelor Publice Locale, de către Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” si societățile COMPACT GRUP S.R.L. si VARD BRĂILA S.A., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

F-PO-09-02.01.03/rev.0

Anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual

Număr de înregistrare la unitatea de învățământ

L/\ KQ.L.H.                  1

/Z^Z

Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

CAPITOLUL I.

Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. Unitatea de învățământ Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” BRAILA, cu sediul în Braila, str. Carantina, nr. 8, județul Braila telefon 0239619048, fax: 0239619048, CUI 10232989, reprezentată legal prin prof. Alexandru Dita, având funcția de Director,

 • 2. Unitatea administrativ-teritorială1 Primăria Municipiului Braila cu sediul1 2 în Braila, str. Piața Independentei, nr. 1, județul Braila, CUI 4205670, telefon 0239694947, fax 0239692394, reprezentat legal prin3 dl. Dragomir Marian Viorel, în calitate de Primar

 • 3. Operatorul economic4 (partener de practică) S.C. Compact Grup S.R.L. cu sediul în Braila, str. Ana Aslan, nr. 42-44 C, județul Braila, identificată cu 109/854/05, telefon 0722620450/0730080591, fax 0339401601, reprezentat legal prin dl. Vasile Sbirnea, în calitate de administrator

CAPITOLUL II.

Scopul contractului

Art. 1. (1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg sa acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului

 • (2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

CAPITOLUL III.

Obiectul contractului

Art. 2. (1) Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar 2020 - 2021, după cum urmează5:

 • a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

 • -14 elevi, în domeniul de pregătire profesională Fabricarea produselor din lemn, calificarea profesională Tamplar universal;

 • b) La nivelul 4 de calificare, conform CNC - NU ESTE CAZUL

 • -... elevi, în domeniul de pregătire profesională .................................., calificarea

profesională

elevi, în domeniul de pregătire profesională ................................calificarea

profesională..................................................

 • c) La nivelul 5 de calificare, conform CNC - NU ESTE CAZUL

elevi, în domeniul de pregătire profesională .................................., calificarea

profesională..............................................

elevi, în domeniu]  de pregătire profesională ..........................  , calificarea

profesională............................

 • (2) Repartizarea numărului de elevi prevăzuți la alin. (1) pe locurile alocate fiecărui operator economic partener de practică este prezentată în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat6.

Art. 3 Prezentul contract reprezintă un acord generai, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV.

Durata contractului

Art. 4 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de 44 luni7 - pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

 • (2) Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate în cadrul partajării responsabilităților între școală și operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

 • (3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/ reparații capitale/ consolidări/ alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.

CAPITOLUL V.

Secțiunea 1

Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ

Art. 5. (1) Componența consiliului de administrație al unității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare8 și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

 • (2) în cazul în care unitatea de învățământ școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic, iar numărul de elevi cuprinși în învățământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componența consiliului de administrație9 asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, iar președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

 • (3) în cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât cota alocată în limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administrație, aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-și va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.

 • (4) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acest organism și atribuțiile specifice consiliilor de administrație în cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.

CAPITOLUL VI.

Drepturile și obligațiile părților

Secțiunea 1

Drepturile și obligațiile unității de învățământ

Art. 6. Unitatea de învățământ are dreptul:

 • a) să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășura, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

 • c) să inițieze și să elaboreaze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • d) să inițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curricuiumului în dezvoltare locală;

 • e) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității

de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la capitolul V;

 • f) să-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

 • g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfășută în unitatea de învățământ;

 • h) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

 • i) să inițieze măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j) să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. Unitatea de învățământ se obligă:

 • a) să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzută la art. 2;

 • b) să supună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dual și să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului București, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, în vigoare;

 • c) să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului București spre avizare de către comisia de admitere județeană / a municipiului București;

 • d) să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

 • e) să încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f) să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS) și să îl supună aprobării consiliului de administrație;

 • g) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

 • h) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;

 • i) să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j) să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • k) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • 1) să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

 • m) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în Anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • n) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

 • o) să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu aceștia;

 • p) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual’,

 • q) să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual’,

 • r) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • s) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;

 • t) să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.

Secțiunea a 2-a

Drepturile și obligațiile operatorului economic10

Art. 8. Operatorul economic are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

 • c) să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

 • d) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • e) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • f) să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la capitolul V;

 • g) să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

 • h) să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

 • i) să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j) să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

 • k) să propună și să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;

 • 1) să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

 • m) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate prin prezentul contract;

 • n) să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract.

Art. 9. (1) Operatorul economic se obligă:

 • a) să nominalizeze membrii în consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu precizările de la capitolul V, sau, în situațiile menționate Ia art. 5 alin. (3), în consiliul reprezentativ al operatorilor economici și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

 • b) să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională menționată la art. 2;

 • c) să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământ și să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

 • d) să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e) să încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f) să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

 • g) să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

 • h) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

 • i) să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j) să asigure îndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

 • k) să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • 1) să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • m) să asigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • n) să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și riscurilor Ia locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

 • o) să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. în acest scop, asigură condițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;

 • p) să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere Ia stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • q) în afara situațiilor prevăzute la lit. p), poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului.

 • (2) Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:

 • a) burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

 • b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

 • c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

 • d) echipamentele de lucru și de protecție;

 • e) alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat și vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.

 • (5) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

 • (6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

 • (7) Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățirea dotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzută în anexa nr.l, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

Secțiunea a 3-a

Drepturile și obligațiile unității administrativ-teritoriale

Art. 10. Unitatea administrativ-teritorială are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al scolii (PAS);

 • c) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

 • d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuții ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;

 • e) să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofinanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.

Art. 11. (1) Unitatea administrativ-teritorială se obligă:

 • a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • b) să colaboreaze cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

 • c) să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;

 • d) să asigure cofinanțarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene

sau alte surse de finanțare;

 • e) să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională, menționată la art. 1;

 • f) să asigure reprezentarea unității administrativ - teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

 • g) să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local11 în consiliul de administrație al școlii.

 • (2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli asumate de unitatea administrativ-teritorială este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

CAPITOLUL VII.

Răspunderea părților

Art 12. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII.

Modificarea contractului

Art. 13. (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să Ie aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

CAPITOLUL IX.

Forța majoră

Art. 14. (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X.

încetarea contractului

Art. 15. (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.^

 • (2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu X<'.. luni11 12 înainte

de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți.

 • (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.

 • (4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XI. Comunicări

Art. 16. (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

 • (4) în situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim 15 zile celeilalte părți.

CAPITOLUL XII.

Soluționarea litigiilor

Art. 17. (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • (2) Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL XIII.

Limba care guvernează contractul

Art. 18. Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XIV.

Legea aplicabilă contractului

Art. 19. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CAPITOLUL XV. Clauze finale

Art. 20. (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

 • (3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

 • (4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comună și scopul contractului, definite la art. 1

Art. 21 Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 22. Prezentul contract a fost încheiat la data de............. în 3 exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Braila Reprezentant legal (numele și prenumele): prof. Alexandru Dita Funcția: Director

Semnătura

Unitatea administrativ-teritorială

Reprezentant legal (numele și prenumele): Marian Viorel Dragomir

Funcția: Primar

Semnătura
13 în cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziții și semnează fiecare dintre aceștia. în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnatare ale prezentului contract.

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică13 14 S.C. Compact Grup S.R.L.

privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2021 - 2022

 • 1. Nivelul 3 de calificare15 conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Tamplar universal

 • 3. Număr de elevi16 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX-a17, nr. de elevi 14

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor

Clasa a IX-a18

Modulul de pregătire19

Laborator/Instruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de ore)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr. ore

Locația (denumirea)

1. Reprezentarea produselor simple din

Laborator tehnologic

34

34

-

-

-

lemn

Instruire practică

-

-

-

11. Materii prime si materiale

Laborator tehnologic

-

-

-

-

-

tehnologice din industria lemnului

Instruire practică

68

68

-

-

-

Stagiul de pregătire practică (CDL)

150

150

-

-

Certificăm faptul că, pentru practica organizată Ia operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

Clasa21 a IX-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării22

Materii prime, materiale23 asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Realizarea schiței si a desenului la scara a produselor simple din lemn in vederea realizării acestora

Cârti de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

-

Alegerea corecta a materiilor prime si a materialelor tehnologice folosite in industria lemnului

Cârti de specialitate, auxiliare didactice

Materii prime, materiale tehnologice, mașini si utilaje

Stagiul de pregătire practică (CDL)24

Materiale consumabile, mașini si utilaje, SDV

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor25

Clasa26

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Operatorul economic

Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”

S.C. Compact Grup S.R.L

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic „Grigore Moisif  Reprezentant legal (numele fiprenumele): prof. Alexandru Dita

Funcția: director

SemnăturaOperatorul economi Reprezentant legați Funcția: admijțis Semnătura


Grup S.R.L.

Urnele): dl. Vasile Sbirnea


Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul■esp'ectiv'incheie contracte de pregătire practică în învățămîntul


dual în calificarea menționată ia punctul .2,;pentru anul școlar precizat la art. 2din contractul de parteneriat.

Se completează unitățile de competență %UC)/unitățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modalelor de la punctul 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea școlară. Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoar e.

Se menționează categoriile mari de materii prime și. materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) și, după caz, detaliile


relevante.

Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate înunUatga de învățământ, materiile prime și materialele


necesare se asigură de către operatorul economic.

 • 25 Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

 • -6 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul econoi calificarea menționată la punctul 2, pentru anul școlar respectiv.


S ^OCAL 3

ase


■acte de practică în învățământul dual în


MTĂ


Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual

de către operatorul economic S.C. Compact Grup S.R.L., în anul școlar 2021 - 2022

Nivelul 3 de calificare20 21 conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: Tamplar universal

Clasa22 a IX-a

 • 1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

  Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

  Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică23

  Nr. de elevi pentru care se va acorda

  Valoare/elev Per (lei/elev)     penti

  se a (n luni

  ioada Valoarea ru care     totală

  cordă (=3*4*5) r. de         (lei)

  /zile)

  1

  2

  3

  4

  5           6

  Bursă lunară24

  14

  14

  200 lei/lună     10

  luni      28000

  Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)25

  Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii26

  Echipament de lucru27 28

  iWAWl'

  Echipament de protecție26

  Transport la și de la locul de practică29

  .......lei/zi

  zile

  Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică30

  .......lei/zi        15

  zile

  Rechizite necesare pe perioada practicii31

  55

  770

  Premii pentru stimularea performanței32

  Altele:........

  Total valoare stimulente/ forme de sprijin

  im

 • 2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

  Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

  Condiții de acordare33

  Detaliere

  Bursă lunară

  l.Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică) - 90%;

  • 2. Promovarea disciplinelor/modulelor

  din planul de invatamant- 100%;

  • 3. Rezultate ia evaluări teoretice si practice - 100%;

  • 4. Rezultate la evaluarea comportamentala si atitudine:

  media < 9(noua) la purtare -anularea bursei pentru anul in curs;

  media 9(noua) la purtare -suspendarea bursei timp de un semestru.

  Aceleași condiții in care se acorda bursa profesionala de stat (elevul nu trebuie sa depaseasca 10 absente/luna si sa nu aiba abateri disciplinare).

  Situațiile de excepție vor fi analizate ' printr-o comisie din care vor face parte: diriginte, director instituție, reprezentant operator economic.

  Analiza va cuprinde pe langa posibilitatea unei a doua opinii privind scutirile medicale si rezultatele obținute pentru punctele 2,3,4. Implicare in procesul instructiv educativ

  Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

  La începutul anului școlar

  Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

  La începutul anului școlar

  Echipament de lucru

  La începutul anului școlar

  Echipament de protecție

  Tuturor elevilor prezenti

  Transport la și de la locui de practică

  ............

  ............

  Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

  Tuturor elevilor prezenti

  ............

  Rechizite necesare pe perioada practicii

  La începutul anului școlar

  ............

  Premii pentru stimularea performanței

  La începutul anului școlar

  Pentru performante școlare deosebite si rezultate la evaluarea de la instruirea practica

  AltelezCadouri de sărbători

  -

Operatorul economic: S.C. COMPACT GRUP S.R.L.

asile SbirneaReprezentant legal (numele și prenu


Funcția: administrator Semnătura

 • 1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială34Primaria Municipiului Braila pentru perioada35 .........

  Nr. crt.

  Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

  Descriere

  Termen de realizare

  Valoare estimată

  Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Unitatea administrativ-teritorială: Primăria Municipiului Braila


Reprezentant legal (numele și prenumele): dl. Dragomir Marian Viorel

Funcția: Primar

Semnătura


Responsabilitățile tutorelui36

Tutorele are următoarele obligații:

 • a) să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b) să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c) să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d) să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e) să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f) să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g) să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h) să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i) în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j) să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k) să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • 1) să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

n) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o) să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

Operatorul economic^ S.C. COIVUfA^ S.R.L.

Reprezentant legal Ynumele'^          dl Vasile Sbirnea

Funcția: administrator         9 n o’A

Semnătura

.Grigore Moisil”


Unitatea de învățământ:


Reprezentant legal (numele              prof. Dita Alexandri

Funcția: director

Semnătura

pot conveni de comun acord să completeze lista cu alte


CONSILIUL LOCAL


4a/cx/I za tfrzcH.,ANEXA Nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual

Număr de înregistrare la unitatea de învățământ................../..................

CONTRACT DE PARTENERIAT pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

CAPITOLUL I

Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. unitatea de învățământ , cu sediul în Brăila, str. G-ral Erremia Grigorescu, nr. 32, județul Brăila, telefon 0239-619779, fax: 0239-614389, CUI 4205696, reprezentată legal prin DUMITRESCU ADRIANA ELENA, având funcția de director,

 • 2. unitatea administrativ-teritorială1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA cu sediul37 38 în BRĂILA str. INDEPENDENȚEI nr. 1, județul BRĂILA, CUI 4205670, telefon 0239-699447, fax 0239-692394, reprezentat legal prin39 VIOREL MARIAN DRAGOMIR, în calitate de PRIMAR,

 • 3. Operatorul economic40 (partener de practică) VARD BRĂILA SA cu sediul în BRĂILA, str. CELULOZEI, nr. IA, județul BRĂILA, identificată cu J0914/1991, CUI RO 2244532, telefon 0239-607000, fax 0239-607003, reprezentat legal prin SIMONA-ALINA PUIA, în calitate de Vicepreședinte Senior - Director General.

CAPITOLUL II

Scopul contractului

Art. 1. - (1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului

 • (2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

CAPITOLUL III

Obiectul contractului

Art. 2. - (1) Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar ...2021-2022..., după cum urmează41:

 • a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

 • -15 elevi, în domeniul de pregătire profesională MECANIC, calificarea profesională LĂCĂTUȘ CONSRUCȚII NAVALE.

 • (2) Repartizarea numărului de elevi prevăzuți la alin. (1) pe locurile alocate fiecărui operator economic partener de practică este prezentată în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat42.

Art. 3. - Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV

Durata contractului

Art. 4 - (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de ...45.... luni43 - pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

 • (2) Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate în cadrul partajării responsabilităților între școală și operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

 • (3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/reparații capitale/consolidări/alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.

CAPITOLUL V

Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ

Art. 5. - (1) Componența consiliului de administrație al unității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare44 și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

 • (2) în cazul în care unitatea de învățământ școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic, iar numărul de elevi cuprinși în învățământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componența consiliului de administrație45 asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, iar președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

 • (3) în cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât cota alocată în limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administrație, aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-și va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.

 • (4) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acest organism și atribuțiile specifice consiliilor de administrație în cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.

CAPITOLUL VI

Drepturile și obligațiile părților

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile unității de învățământ

Art. 6. - Unitatea de învățământ are dreptul:

 • a) să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășura, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

 • c) să inițieze și să elaboreaze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • d) să inițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;

 • f) să-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

 • g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfașută în unitatea de învățământ;

 • h) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

 • i) să inițieze măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j) să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. - Unitatea de învățământ se obligă:

 • a) să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzută la art. 2;

 • b) să supună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dual și să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului București, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, în vigoare;

 • c) să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului București spre avizare de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București;

 • d) să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

 • e) să încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f) să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS) și să îl supună aprobării consiliului de administrație;

 • g) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

 • h) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;

 • i) să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j) să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • k) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • 1) să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

 • m) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în Anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • n) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

 • o) să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu

aceștia;

 • p) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual,

 • q) să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual',

 • r) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • s) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;

 • t) să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile operatorului economic46

Art. 8. - Operatorul economic are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

 • c) să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

 • d) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • e) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • f) să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;

 • g) să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

 • h) să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

 • i) să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j) să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

 • k) să propună și să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;

 • 1) să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

 • m) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate prin prezentul contract;

 • n) să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract.

Art. 9. - (1) Operatorul economic se obligă:

 • a) să nominalizeze membrii în consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu precizările de la cap.V sau, în situațiile menționate la art. 5 alin. (3), în consiliul reprezentativ al operatorilor economici și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

 • b) să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională menționată la art. 2;

 • c) să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământ și să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

 • d) să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e) să încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f) să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

 • g) să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și cumculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

 • h) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

 • i) să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j) să asigure îndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

 • k) să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • 1) să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale ni'. 3554/2017;

 • m) să asigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

n) să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

 • o) să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. în acest scop, asigură condițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;

 • p) să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • q) în afara situațiilor prevăzute la lit. p), poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului.

 • (2) Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:

 • a) burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

 • b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

 • c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatoiul economic;

 • d) echipamentele de lucru și de protecție;

 • e) alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat și vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.

 • (5) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

 • (6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

 • (7) Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățirea dotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzută în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

SECȚIUNEA a 3-a

Drepturile și obligațiile unității administrativ-teritoriale

Art. 10. - Unitatea administrativ-teritorială are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • c) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

 • d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuții ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;

 • e) să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofinanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.

Art. 11. - (1) Unitatea administrativ-teritorială se obligă:

 • a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • b) să colaboreaze cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

 • c) să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;

 • d) să asigure cofinanțarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;

 • e) să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională, menționată la art. 1;

 • f) să asigure reprezentarea unității administrativ-teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

 • g) să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local47 în consiliul de administrație al școlii.

 • (2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli asumate de unitatea administrativ-teritorială este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

CAPITOLULVII

Răspunderea părților

Art. 12. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

CAPITOLULVIII

Modificarea contractului

Art. 13. - (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

CAPITOLUL IX

Forța majoră

Art. 14. - (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X încetarea contractului

Art. 15. - (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.

 • (2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu ....luni48 înainte de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți.

 • (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.

 • (4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XI

Comunicări

Art. 16. - (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

 • (4) în situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim 15 zile celeilalte părți.

CAPITOLUL XII

Soluționarea litigiilor

Art. 17. - (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • (2) Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL XIII

Limba care guvernează contractul

Art. 18. - Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XIV

Legea aplicabilă contractului

Art. 19. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CAPITOLUL XV

Clauze finale

Art. 20. - (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

 • (3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

 • (4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comună și scopul contractului, definite la art. 1

Art. 21 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 22. - Prezentul contract a fost încheiat la data de 02.11.2020 în 3 pentru fiecare part


exemplare, câte unulUnitatea de învăț^âiit: LICEUL             „ANGHEL SALIGNY

Reprezentant legalțnurneleși ’                            a ™™

Funcția: DIRECTOR^? “V Semnătura 4jele): DUMITRESCU ADRIANA ELENAPartajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică49 50 VARD BRĂILA SA

privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2021-2022

 • 1. Niveiul 3 de calificare51 conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII NAVALE

 • 3. Număr de elevi52 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic: clasa a IX-a53, nr. de elevi 15

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor

Clasa a IX-a54

Modulul de pregătire55

Laborator/Instruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

T.a unitatea de învățământ (nr. de ore)

T.a nneratnrnl economic (nr. de ore)

Tn râsnnnderea oneratoridiii economic, în alte locații

Nr. ore

Locația (denumirea)

I. REPREZENTAREA PIESELOR MECANICE

Laborator tehnologic

17 ORE/AN

17 ORE/AN

-

-

-

Instruire practică

-

-

-

-

-

II. LĂCĂTUȘERIE GENERALĂ

Laborator tehnologic

-

-

-

-

-

Instruire practică

68 ORE /AN

-

68 ORE /AN

-

-

III. ORGANE DE MAȘINI

Laborator tehnologic

17 ORE /AN

17 ORE/AN

-

-

-

Instruire practică

-

-

-

-

-

Stagiul de pregătire practică (CDL)

150 ORE/AN

150 ORE/AN

-

-

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

Clasa21 a IX-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării22

Materii prime, materiale23 asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Realizarea schiței piesei mecanice în vederea realizării ei

Cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale,

Atelier școală

Realizarea pieselor prin operații ,de lăcătușerie generală

Materiale consumabile

Materiale consumabile

Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice

Materiale consumabile

Materiale consumabile

Stagiul de pregătire practică (CDL)24

Materiale consumabile, SDV-uri

 • 6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor25

Clasa26 Xl-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

VARD BRĂILA SA

Cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

Materiale consumabile

 • 7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

27

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY BRĂILA Reprezentant legal (numele și prenumele): DUMITRESCU ADRIANA EL


Operatorul economic: VARD BRĂILA SA


Funcția: DIRECTOR Semnătura
____ /Reprezentant legal (numele și prenumele): SIMONA ALINA PUIA ?*Ok^<\iuncția: VICEPREȘEDINTE SENIOR- DIRECTOR GENERAL

.....*\bemnatura            sj / /                  ZZT ---i


21 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la pct. 3 și 4, pentru care operatoruTe


heie contracte de pregătire practică în învățămîntul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul


școlar precizat la art. 2 din contractul de parteneriat.

 • 21 Se completează unitățile de competență (UC)/unitățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor deja pct.pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea școlară. Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

 • 23 Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, so ______,______,_________________________, T., __r___,__________________

 • 24 Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizatefîn unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

 • 25 Se completează la începutul ultimului an de pregătire.i educaționale, materiale consumabile) și, după caz, detaliile relevante.26 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică în învățământul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar respectiv.


27 Se menționează, după caz, investițiile pe care operatorul economic se angajează să le realizeze pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii (spații de învățământ, echipamente de natura mijloacelor fixe) și valoarea estimativă a acestora. Se vor adăuga precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum și dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului. în cazul în care investițiile respective se realizează în colaborare cu ceilalți parteneri, se precizează acest lucru și se indică valoarea estimativă a contribuției operatorului economic la investiția comună.


Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic VARD BRĂILA SA în anul școlar 2021-2022

Nivelul 3 de calificare56 57 conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII NAVALE

Clasa58 a IX-a

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică59

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară60

15

200 lei/lună

10 luni

30 000 lei

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)61

15

15

100 lei

1500

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii62

15

15

Echipament de lucru63

Echipament de protecție64

15

15

200 lei

3000

Transport la și de la locul de practică65

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică66

Rechizite necesare pe perioada practicii67

Premii pentru stimularea performanței68

Altele:........

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

. . J               ;

dl

L--

34500 lei

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare69

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

100%

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

Obligatoriu

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Medii cuprinse între 8 și 10

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Respectarea regulilor din Regulamentul de Ordine Interioară si a legislației specifice în vigoare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

Apt conform examinării

Apt conform examinării

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

Conform normelor și legislației

Conform normelor și legislației

Echipament de lucru

Conform normelor și legislației

Conform normelor și legislației

Echipament de protecție

Conform normelor și legislației

Conform normelor și legislației

Transport la și de la locul de practică

-

-

Asigurarea unei mese/zi la locul de practică

-

-

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

Premii pentru stimularea performanței

-

-

Altele:........

-

-

Operatorul economic: VARD BRĂILA SA

Reprezentant legal (numele și prenumele): SIMONA ALINA PUIA Funcția: VICEPREȘEDINTE SENIOR - DIRECTOR GENERAL Semnătura • 1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială70 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA , pentru perioada71 anului școlar 2021-2022

  Nr. crt.

  Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

  Descriere

  Termen de realizare

  Valoare estimată

  Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Unitatea administrativ-teritorială PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA

Reprezentant legal (numele și prenumele): VIOREL MARIAN DRAGOMIR


Funcția: PRIMAR

Semnătura


Responsabilitățile tutorelui72

Tutorele are următoarele obligații:

 • a) să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b) să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c) să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d) să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e) să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f) să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g) să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h) să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i) în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j) să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k) să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • 1) să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

n) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

o) să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

Operatorul economic: VARD BRĂILA SA                     q .            .   ~~

Reprezentant legal (numele și prenumele): SIMONA ALINA PUIA           r

Funcția: Vicepreședinte Senior - Director General

Semnătura

a Hncantieri company Vard Brăila S.A.


Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” Reprezentant legal (numele și prenumele): DUMITRESCU ADRIANA-.E-LS

Funcția: DIRECTOR Semnătura

lista cu alte


1

Se menționeză tipul unității administrativ teritoriale (UAT), după caz: municipiul / orașul / comuna / sectorul (în

2

cazul municipiului București) sau județul (în cazul învățământului special) și denumirea UAT (ex. municipiul XX)

3

Sediul primăriei (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau sediul consiliului județean (în cazul învățământului special).

3 Reprezentantul legal este primarul localității (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau președintele consiliului județean (în cazul învățământului special).

4

în cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziții care se completează pentru fiecare dintre aceștia. în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnatare ale prezentului contract.

5

Se completează pentru toate nivelurile de calificare și clasele prevăzute a fi cuprinse în clase de început, în învățământul dual, în anul școlar imediat următor încheierii prezentului contract (se elimină nivelurile de calificare și clasele care nu vor fi cuprinse în învățământul dual).

6

Acest alineat se elimină în situația unui singur operator economic partener de practică semnatar al prezentului contract,

7

Durata contractului se stabilește astfel: numărului de luni de la data semnării contractului până la data începerii anului școlar + numărul de luni ale duratei de școlarizare în învățământul dual + numărul de luni până la susținerea examenelor finale de certificare a calificării profesionale.

8

A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 la articolul 96, alineatul (2), literele a1), b1), c1) și la articolul 96!, alineatele (1) și (2)

9

A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 la articolul 961, alineatele (D?i(2)

10

în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, ca părți semnatare ale prezentului contract, menționate la capitolul I, se vor menționa, distinct, obligațiile asumate de fiecare dintre acestea.

11

Se înlocuiește cu Consiliului județean, în cazul învățământului special.

12

Numărul de luni se stabilește ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârșitul primului an școlar pentru care se organizează formarea elevilor.

13

Acesta anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc.).

14

Se menționează denumirea operatorului economic.

15

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.l din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățămîntul dual.

16

Se precizează numărul previzionat de elevi în clasa a IX-a respectiv numărul de elevi cuprinși în clasa a X-a/ a Xl-a etc. (funcție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzută la art. 2 din contractul de partneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată.

Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

- clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

- clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

17

- clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

18

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată.

19

Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.

20

Acesta anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa nr. 2.1, Anexa nr. 2.2 etc.)

21

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.2din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămîntul dual.

9 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv.

0 Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

22

- nr de elevi previzional pentru clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

- nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

23

- nr. de elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

24

Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire teroretică și practică din anul școlar respectiv

25

Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicați! și recomandări medicale relevante pentru condițiile de practică etc.

26

Componentă importantă

27

Componentă obligatorie

28

Componentă obligatorie

29

Componentă importantă

30

Componentă recomandată

31

Componentă recomandată

32

Componentă opțională

33

Pentru componentele pentru care nu se prevăd condiții specifice, se pot completa doar mențiuni generice, după caz (de  exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, “pentru toți e/evii, la începutul anului școlar’’} referitor la transport:

“asigurat pentru toți elevii practicanți, cu mijloacele de transport ale firmei" sau “decontarea cheltuielilor pe bază de abonament ..." etc. în cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (ex. “pentru performanțe deosebite obținute la......." etc.)

34

Se menționează tipul unității administrativ teritoriale (UAT), după caz: municipiul / orașul / comuna / sectorul (în cazul municipiulu/București) sau județul (în cazul învățământului special) și denumirea UAT (ex. municipiul

35

4_ Această anexă se poate încheia pentru perioada unui an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție / reparațiilor capitale / consolidărilor / altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate

36

Operatorul economic împreună cu unitate: responsabilități pentru tutore.                  Z

37

Se menționeză tipul unității administrativ teritoriale (UAT), după caz: municipiul/orașul/comuna/sectorul (în cazul municipiului București) sau județul (în cazul învățământului special) și denumirea UAT (de exemplu municipiul XX)

38

Sediul primăriei (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau sediul consiliului județean (în cazul învățământului special).

39

Reprezentantul legal este primarul localității (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau președintele consiliului județean (în cazul învățământului special).

40

în cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziții care se completează pentru fiecare dintre aceștia. în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnatare ale prezentului contract.

41

Se completează pentru toate nivelurile de calificare și clasele prevăzute a fi cuprinse în clase de început, în învățământul dual, în anul școlar imediat următor încheierii prezentului contract (se elimină nivelurile de calificare și clasele care nu vor fi cuprinse în învățământul dual).

42

Acest alineat se elimină în situația unui singur operator economic partener de practică semnatar al prezentului contract.

43

Durata contractului se stabilește astfel: numărului de luni de la data semnării contractului până la data începerii anului școlar + numărul de luni ale duratei de școlarizare în învățământul dual + numărul de luni până la susținerea examenelor finale de certificare a calificării profesionale.

44

A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 la art. 96, alin. (2), lit. a1), b1), c1) și la art. 96*, alin. (1) și (2).

45

A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 la art. 961, alin. (1) și (2).

46

în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, ca părți semnatare ale prezentului contract, menționate la cap. I, se vor menționa, distinct, obligațiile asumate de fiecare dintre acestea.

47

Se înlocuiește cu Consiliului județean, în cazul învățământului special.

48

Numărul de luni se stabilește ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârșitul primului an școlar pentru care se organizează formarea elevilor.

49

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc.),

50

Se menționează denumirea operatorului economic.

51

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.l din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățămîntul dual.

52

Se precizează numărul previzional de elevi în clasa a IX-a respectiv numărul de elevi cuprinși în clasa a X-a/a Xl-a etc. (în funcție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzută la art. 2 din contractul de partneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată.

53

Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

- clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

- clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

- clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

54

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată.

55

Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.

56

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (anexa nr. 2.1, anexa nr. 2.2 etc.)

57

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.2din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămîntul dual.

58

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv.

59

Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

- nr de elevi previzionat pentru clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

- nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

- nr. de elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

60

Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire teroretică și practică din anul școlar respectiv

61

Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicații și recomandări medicale relevante pentru condițiile de practică etc.

62

Componentă importantă

63

Componentă obligatorie

64

Componentă obligatorie

65

Componentă importantă

66

Componentă recomandată

67

Componentă recomandată

68

Componentă opțională

69

Pentru componentele pentru care nu se prevăd condiții specifice, se pot completa doar mențiuni generice, după caz (de exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, "pentru toți elevii, la începutul anului școlar'1, referitor la transport: “asigurat pentru toți elevii practicanți, cu mijloacele de transport ale firmei” sau “decontarea cheltuielilor pe bază de abonament ...” etc. în cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (ex. "pentru performanțe deosebite obținute la.......” etc.)

70

Se menționează tipul unității administrativ teritoriale (UAT), după caz: municipiul/orașul /comuna/sectorul (în cazul municipiului Bucurați) sau județul (în cazul învățământului special) și denumirea UAT (ex. municipiul,

71

Această anexă se poate încheia pentru perioada unui an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție / reparațiilor capitale / consolidărilor / altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate

72

Operatorul economic împreună cu unitatea de învățământ pot conveni de comun acord să responsabilități pentru tutore.