Proces verbal din 31.03.2020

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 31 MARTIE 2020

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 31.03.2020, ora 09:00

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Doamnelor și Domnilor consilieri, stimați invitați,

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și ale art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 974/19.03.2020, modificată prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 1025/24.03.2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila.

Conform art. 138 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, un exemplar din procesele-verbale al ședințelor ordinare din data de 14.02.2020 și 20.02.2020, au fost puse la dispoziția dumneavoastră pe platforma http://clm.primariabr.ro/ în vederea lecturării conținutului, nu au fost primite observații, drept pentru care vă supun spre aprobare procesele - verbale menționate anterior.

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi procesele - verbale menționate anterior au fost aprobate.

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 116/20.02.2020 a fost ales ca președinte de ședință pentru luna martie 2020, domnul consilier local municipal POPESCU RĂZvAn, pe care îl invit să preia conducerea lucrărilor ședinței.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, stimați invitați vă asigur că lucrările prezentei ședințe se vor desfășura în conformitate cu prevederile art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila, sunt prezenți 26 consilieri, lipsește motivat doamna consilier Voineag Cristiana, ședința fiind legal constituită.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se suplimentează proiectul ordinii de zi inițial prezentat, cu următoarele proiecte de hotărâre:

 • 1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu: "UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU".

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea programului de transport public local de călători prin curse regulate cu autobuze din Municipiul Brăila, prestat de societatea BRAICAR S.A. Brăila, pe durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 2 și în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 25/31.01.2020 privind “Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila>”.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 5)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 722/23.12.2019, referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public începând cu anul 2020”.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Supunem la vot ordinea de zi cu modificările precizate de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila.

 • 1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 574/31.10.2019.

 • 2) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin, membri în A.G.A. la societatea BRAICAR S.A. Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2020.

 • 3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transformarea unor posturi vacante din Statul de Funcții al Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila.

 • 4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea „Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România”, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018.

 • 5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea, pentru anul 2020, a încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația/cultul recunoscut în România, selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998.

 • 6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.

 • 7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila - Structură Grădinița cu program normal nr. 30”, cu finanțare de la bugetul local.

 • 8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila - Structură Grădinița cu program normal nr. 44”, cu finanțare de la bugetul local.

 • 9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare corp clădire C2” - Grădinița cu program prelungit nr. 39, Aleea Creșei nr. 1, Brăila, cu finanțare de la bugetul local.

 • 10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Amenajare Orășelul Copiilor și Skate Parc în Parc Monument, Municipiul Brăila>.

 • 11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Desființare centrală termică și amenajare zonă parcări Str. Ghioceilor c/c Str. Roșiori>.

 • 12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce>.

 • 13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico-economice S.F./D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Brăila>.

 • 14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Brăila> și a cheltuielilor legate de proiect.

 • 15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Regenerare zone urbane degradate sector 1” și a cheltuielilor legate de proiect.

 • 16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016, referitoare la „Aprobarea structurii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 54/31.01.2018.

 • 17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 62/14.02.2020 privind „Punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila”.

 • 18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea inventarului domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, prin transferarea bunului public denumit generic Orășelul Copiilor1situat în Parcul Monument, din Capitolul G, Subcap. G1 „Piețe și bazare”, poziția nr. 16, la Subcap. G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 408 și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila.

 • 19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr. 327, 328, 334, 337 și 356, conform documentațiilor cadastrale.

 • 20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 386, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/28.10.2019 și a raportului de evaluare întocmit pentru imobilul situat Brăila, str. Gheorghe Avramescu nr. 10.

 • 21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Împrejmuire Cimitir Radu Negru”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 - „Cimitire”, poziția nr. 9, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20316/18.12.2019.

 • 22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Împrejmuire Cimitir Municipal”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 - „Cimitire”, poziția nr. 26, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20104/13.12.2019.

 • 23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Al.

 • I. Cuza”> situat în Municipiul Brăila, str. Ghioceilor nr. 1, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 64, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3835/03.12.2019.

 • 24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Ion Creangă”> situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 15, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 67, conform documentației cadastrale.

 • 25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”> situat în Municipiul Brăila, str. Carantina nr. 8, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 91, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2022/17.12.2019.

 • 26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”> situat în Municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 4, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice -Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 94, conform procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2266/15.11.2007.

 • 27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Colegiul Național „Ana Aslan”> situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 307A, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 146, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1333/05.09.2007.

 • 28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

 • 29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

 • 30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea și partajarea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila.

 • 31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

 • 32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017. ’

 • 33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 556/30.09.2019, referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru vânzarea construcțiilor edificate pe terenurile atribuite în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003”.

 • 34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea listelor cu pozițiile ocupate de solicitanți la data de 13.03.2020, pe baza criteriilor de departajare prevăzute în H.C.L.M. nr.131/2013, referitoare la "Aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii nr.15/2003, republicată, precum și a vânzării acestora”.

 • 35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

 • 36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune în contracte de vânzare-cumpărare, conform proceselor-verbale încheiate la data de 17.02.2020 și 10.03.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.

 • 37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 373,00 mp, situat în Brăila, str. Cazasului nr. 75, NCP 93941, solicitanților MUCHE CONSTANTIN și MUCHE FLORIN, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.

 • 38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 48,25 mp indiviz din suprafața de 300,00 mp, situat în Brăila, str. Grădinarilor nr. 18A, NCP 92411, solicitanților POPA ENACHE și POPA MARIOARA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

 • 39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Apollo nr. 64, bl. F, sc. 1, et. 3, ap. 8.

 • 40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc.

 • 2, et. 1, ap. 23.

 • 41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc.

 • 1, et. 3, ap. 16.

 • 42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 2, et. 1, ap. 22.

 • 43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 3, bl. A15, sc. 1, et.

 • 3, ap. 8.

 • 44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 1, bl. A14, sc. 2, et.

 • 2, ap. 14.

 • 45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 1, bl. A14, sc. 2, et.

 • 3, ap. 16.

 • 46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe nr. 3, bl. A2, sc. 1, et. 2, ap. 6.

 • 47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 1, în suprafață de 250,00 mp, NCP 79186, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 350/25.11.2015, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 396/22.07.2019, în favoarea domnului FLESTER IULIAN.

 • 48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 18, în suprafață de 250,00 mp, NCP 85422, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 223/30.05.2017 în favoarea doamnei VASILESCU (fostă STANCIU) CONSTANȚA -MIHAELA.

 • 49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul. Panait Istrati nr. 32, NCP 10721.

 • 50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C. A. Rosetti nr. 2 lot 2/1, apartamentul 8, NCP 18042-C4-U8.

 • 51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 68, NCP 81158.

 • 52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Constantin Hepites nr. 11, NCP 75192.

 • 53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 4, NCP 3968.

 • 54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Malului nr. 6, NCP 82693.

 • 55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Malului nr. 29, NCP 13125.

 • 56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22 (teren în suprafață de 246,5 mp și construcții în suprafață de 165,27 mp, din care 72,58 mp parter - ap.1 + 90,91 mp etaj - ap.2 + 1,75 mp WC), NCP 92427, NCP 11496.

 • 57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în

Brăila, str. Mărășești nr. 22 Corp C1 (Lot 3) - NCP 11498 +parter Corp C2/2 (inclusiv cu

Lot 1 - teren indiviz) + Lot 2/2 - NCP 92416.

 • 58) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în

Brăila, str. Orientului nr. 36, NCP 85226.

 • 59) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Aprobarea evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pentru perioada ianuarie - decembrie 2019.

 • 60) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Teatrului de Păpuși Brăila, pentru perioada ianuarie - decembrie 2019.

 • 61) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pentru perioada ianuarie - decembrie 2019.

 • 62) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 648/31.10.2019.

 • 63) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unor bunuri imobile situate în Perimetrele I și III aflate în administrarea R.A. "ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.

 • 64) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu: "UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU".

 • 65) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 • 66)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea programului de transport public local de călători prin curse regulate cu autobuze din Municipiul Brăila, prestat de societatea BRAICAR S.A. Brăila, pe durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

 • 67)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 2 și în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 25/31.01.2020 privind “Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila> .

 • 68)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 722/23.12.2019, referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public începând cu anul 2020”.

 • 69) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2020.

 • 70) Raportul Primarului Municipiului Brăila privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Brăila, precum și activitatea desfășurată în anul 2019.

 • 71) Informare privind Raportul final al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor.

 • 72) Alte probleme.

Se supune la vot ordinea de zi modificată:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Așa cum am discutat am rugămintea ca președinții de comisii să completeze avizele și să le transmită în formă scanată sau în formă fizică centralizată. Până la această dată nu am avut avize negative sau observații. Sunt astfel de avize care nu au ajuns la mine? Dacă sunt, vă rog să ridicați mâna. Nefiind observații trecem mai departe.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 574/31.10.2019.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin, membri în A.G.A. la societatea BRAICAR S.A. Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transformarea unor posturi vacante din Statul de Funcții al Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea „Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România”, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018.

Discuții?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Doamnelor și domnilor consilieri la acest punct de pe ordinea de zi facem doar o chestiune birocratică. Nu vom acorda finanțări pe durata stării de urgență către unitățile de cult. Așa cum am spus anterior banii din fondul de rezervă și cei care nu s-au folosit la evenimentele culturale vor fi redirecționați către achiziția de substanțe și echipamente.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea, pentru anul 2020, a încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația/cultul recunoscut în România, selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila -Structură Grădinița cu program normal nr. 30”, cu finanțare de la bugetul local.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila -Structură Grădinița cu program normal nr. 44”, cu finanțare de la bugetul local.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare corp clădire C2” - Grădinița cu program prelungit nr. 39, Aleea Creșei nr. 1, Brăila, cu finanțare de la bugetul local.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Amenajare Orășelul Copiilor și Skate Parc în Parc Monument, Municipiul Brăila>.

Discuții?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Aprobăm indicatorii tehnico - economici, însă licitația va fi lansată doar după finalizarea stării de urgență la nivel național. Până atunci nu vom face cheltuieli care nu sunt de strictă necesitate.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Desființare centrală termică și amenajare zonă parcări Str. Ghioceilor c/c Str. Roșiori>.

Discuții?

Domnul consilier, Ioniță Ion - Sorin:

La acest proiect mergem pe același principiu enunțat anterior sau ne apucăm de treabă?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Aici este o decizie pe care trebuie să o luăm cu toții, pentru că știți că acel punct termic este un pericol în momentul de față. Eu cred că va fi demarat imediat după semnarea documentelor.

Domnul consilier, Ioniță Ion - Sorin:

Pentru asta v-am întrebat. Mulțumesc!

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce>.

Discuții?

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Acest DALI coincide cu realitatea din teren?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

O să vă răspundă domnul director Termegan.

Domnul Termegan Marius, director al Direcției Tehnice:

Este întocmită o expertiză tehnică. A fost trimisă o echipă în teren și s-a constatat starea de fapt la acel moment. În urma acestui lucru s-a elaborat un DALI., cel pe care îl aveți.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Vă întreb deoarece în DALI se spune că anumite străzi sunt cu piatră cubică, dar ele în realitate sunt cu asfalt.

Domnul Termegan Marius, director al Direcției Tehnice:

Este vorba doar de două străzi. Structura reală este cu piatră cubică pe care noi am efectuat lucrări de punere în siguranță a traficului auto și pietonal prin așternerea unui covor asfaltic. Aceea nu a fost o lucrare de investiție, ci a fost o lucrare provizorie. Acele străzi sunt prinse în continuare în DALI și vor fi prinse și în proiect. Acele două străzi au fost puse în siguranță pentru că au un trafic ridicat și efectiv nu se mai putea circula.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

In continuare la aceste investiții termenele de execuție sunt extraordinar de lungi. 14 luni pentru acest proiect este foarte mult. Eu propun scurtarea acestor termene pentru că se poate interpreta că favorizează un anumit constructor licitator. Să dăm posibilitatea și altor firme, care pot lucra mai repede.

Domnul Termegan Marius, director al Direcției Tehnice:

Acest lucru s-a mai întâmplat la propunerea Consiliului Local, dar proiectanții țin cont de termene tehnologice și de punerea în operă a materialelor. Eu nu pot emite nicio opinie personală. Noi putem da proiectanților ceea ce solicită Consiliul Local, iar dumnealor ne pot spune dacă se poate sau nu. Eu, ca director tehnic, nu pot spune că este un termen scurt sau lung.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Eu formulez un amendament ca termenul de execuție să fie de 6 luni, mai ales că am văzut din referat că nu este o lucrare de amploare. Este practic o lucrare de reasfaltare.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Este vorba de asfaltarea a aproximativ 9 km plus asfaltare trotuare și amenajare spații verzi. Înțeleg îngrijorarea domnului consilier, dar trebuie să respectăm și procedurile tehnologice și să formulăm un termen de 12 luni, așa cum a fost cazul și celorlalte cartiere. Aici includem proiectarea proiectarea finală și obținerea avizelor plus execuția propriu - zisă. În cazul în care o să venim cu o perioadă foarte scurtă există două posibilități: una, ca proiectantul să ne dea un răspuns scris că nu este de acord și atunci să revenim în consiliul local și să reluăm toată această procedură, pierzând timp prețios sau varianta în care societățile, văzând că nu se respectă proiectul tehnologic, nu se vor prezenta sau vor veni societăți care nu vor face lucrări de calitate. Aș face o propunere, și sper ca domnul Botea să accepte, ca în loc de 14 luni termenul să fie de 12 luni, proiectare și obținere avize. Să avem 2 luni pentru proiectare și 10 luni pentru execuția lucrărilor.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Bine. Am înțeles.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Amendamentul dumneavoastră va fi ca termenul să fie de 2 luni pentru proiectare și 10 luni pentru execuție.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Aici avem un amendament comun.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot amendamentul propus de domnul consilier Botea:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, amendamentul a fost aprobat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico-economice S.F./D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Brăila>.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Brăila> și a cheltuielilor legate de proiect.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Regenerare zone urbane degradate sector 1” și a cheltuielilor legate de proiect.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016, referitoare la „Aprobarea structurii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 54/31.01.2018.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 62/14.02.2020 privind „Punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea inventarului domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, prin transferarea bunului public denumit generic Orășelul Copiilor1 situat în Parcul Monument, din Capitolul G, Subcap. G1 „Piețe și bazare”, poziția nr. 16, la Subcap. G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 408 și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr. 327, 328, 334, 337 și 356, conform documentațiilor cadastrale.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 386, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/28.10.2019 și a raportului de evaluare întocmit pentru imobilul situat Brăila, str. Gheorghe Avramescu nr. 10.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Împrejmuire Cimitir Radu Negru”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 - „Cimitire”, poziția nr. 9, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20316/18.12.2019.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Împrejmuire Cimitir Municipal”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 - „Cimitire”, poziția nr. 26, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20104/13.12.2019.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”> situat în Municipiul Brăila, str. Ghioceilor nr. 1, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 64, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3835/03.12.2019.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Ion Creangă”> situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 15, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 67, conform documentației cadastrale.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”> situat în Municipiul Brăila, str. Carantina nr. 8, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 91, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2022/17.12.2019.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”> situat în Municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 4, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H -„Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 94, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2266/15.11.2007.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Colegiul Național „Ana Aslan”> situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 307A, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 146, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1333/05.09.2007.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea și partajarea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 31 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 33 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 556/30.09.2019, referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru vânzarea construcțiilor edificate pe terenurile atribuite în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 34 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea listelor cu pozițiile ocupate de solicitanți la data de 13.03.2020, pe baza criteriilor de departajare prevăzute în H.C.L.M. nr.131/2013, referitoare la "Aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii nr.15/2003, republicată, precum și a vânzării acestora”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 35 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 36 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune în contracte de vânzare-cumpărare, conform proceselor-verbale încheiate la data de 17.02.2020 si 10.03.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

La acest punct de pe ordinea de zi unul dintre participanții la procedura de negociere ne-a înaintat astăzi o solicitare prin intermediul postei electronice. Este vorba despre familia Rusu, care consideră că la acest moment prețul rezultat în urma negocierii este dincolo de posibilitățile lor financiare, drept pentru care acest punct din procesul -verbal al comisiei de negociere de la novare trebuie să fie exclus din documentația aprobată.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Cine este pentru propunerea domnului Secretar Ion Drăgan:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru” si o abținere a domnului consilier loniță Ion - Sorin, propunerea a fost aprobată.

Domnul consilier Păun Dan:

Deci persoana a participat la negocieri si apoi s-a răzgândit să înțeleg?

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

In cadrul comisiei de novare a intrat un raport al unui expert ANEVAR cu care Primăria Municipiului Brăila are contract. În cadrul acestui raport a fost prezentată o valoare care nu a fost pe placul cetățeanului care deține în momentul de față în folosință acel teren, motiv pentru care acesta a renunțat la achiziționarea acestuia si a solicitat continuarea contractului de concesiune.

Domnul consilier Păun Dan:

Deci practic nu a participat la negocierea în sine.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

La negociere i s-a adus la cunoștință valoarea minimă a terenului în accepțiunea expertului, valoare care este peste posibilitățile cetățeanului respectiv, motiv pentru care acesta a renunțat.

Domnul consilier Păun Dan:

Am înțeles. Mulțumesc!

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 37 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 373,00 mp, situat în Brăila, str. Cazasului nr. 75, NCP 93941, solicitanților MUCHE CONSTANTIN și MUCHE FLORIN, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Căprariu Lucian, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 38 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 48,25 mp indiviz din suprafața de 300,00 mp, situat în Brăila, str. Grădinarilor nr. 18A,’ NCP 92411, solicitanților POPA ENACHE și POPA MARIOARA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Căprariu Lucian, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 39 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Apollo nr. 64, bl. F, sc. 1, et. 3, ap. 8.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 40 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 2, et. 1, ap. 23.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 41 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 3, ap. 16.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Păun Dan nu a fost prezent.

Trecem la dezbaterea punctului 42 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 2, et. 1, ap. 22.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Păun Dan nu a fost prezent.

Trecem la dezbaterea punctului 43 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 3, bl. A15, sc. 1, et. 3, ap. 8.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Păun Dan nu a fost prezent.

Trecem la dezbaterea punctului 44 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 1, bl. A14, sc. 2, et. 2, ap. 14.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Păun Dan nu a fost prezent.

Trecem la dezbaterea punctului 45 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 1, bl. A14, sc. 2, et. 3, ap. 16.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Păun Dan nu a fost prezent.

Trecem la dezbaterea punctului 46 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe nr. 3, bl. A2, sc. 1, et. 2, ap. 6.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Păun Dan nu a fost prezent.

Trecem la dezbaterea punctului 48 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 18, în suprafață de 250,00 mp, NCP 85422, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 223/30.05.20l7 în favoarea doamnei VASILESCU (fostă STANCIU) CONSTANȚA - MIHAELA.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Păun Dan nu a fost prezent.

Trecem la dezbaterea punctului 49 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul. Panait Istrati nr. 32, NCP 10721.

Discuții?

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Pentru o eficientizare a votului, la proiectele privind neexercitarea dreptului de preempțiune, de la nr.49 până la nr. 58, consilierii P.N.L. vor vota cu "abținere”.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

A revenit și domnul consilier Păun Dan.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 50 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C. A. Rosetti nr. 2 lot 2/1, apartamentul 8, NCP 18042-C4-U8.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri Ioniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 51 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 68, NCP 81158.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 52 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Constantin Hepites nr. 11, NCP 75192.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri Ioniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 53 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 4, NCP 3968.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 54 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Malului nr. 6, NCP 82693.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 55 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Malului nr. 29, NCP 13125.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 56 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22 (teren în suprafață de 246,5 mp și construcții în suprafață de 165,27 mp, din care 72,58 mp parter -ap.1 + 90,91 mp etaj - ap.2 + 1,75 mp WC), nCp 92427, NCP 11496.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 57 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22 Corp C1 (Lot 3) -NCP 11498 +parter Corp C2/2 (inclusiv cu Lot 1 - teren indiviz) + Lot 2/2 - NCP 92416.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 58 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Orientului nr. 36, NCP 85226.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 59 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pentru perioada ianuarie - decembrie 2019.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 60 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Teatrului de Păpuși Brăila, pentru perioada ianuarie - decembrie 2019.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 61 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Teatrului„Maria Filotti” Brăila, pentru perioada ianuarie - decembrie 2019.

Discuții?

Domnul consilier Gojan Petru:

La acest proiect nu particip la dezbateri și vot.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Gojan Petru nu a participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 62 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 648/31.10.2019.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

La acest proiect cât și la următorul este necesară parcurgerea procedurii de vot secret. La punctul nr.62 este necesară desemnarea prin vot secret a domnului Rădulescu Neagu - Adrian, administrator provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, și la proiectul următor este nevoie de a desemna doi reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Brăila în cadrul comisiei pentru concesionarea unor bunuri imobile, situate în perimetrele I și III, aflate în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”. Așa cum am parcurs procedura zilele trecute, veți primi pe adresele de mail configurate pe domeniul primariabraila.ro chestionarele prin care vă veți exprima punctul de vedere. Vă rog să formulați propuneri pentru cei doi consilieri care vor face parte din comisia de licitație.

Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen:

Având în vedere că această licitație este cea care trebuia să se desfășoare în luna ianuarie vom merge cu aceleași propuneri, respectiv domnul Dumitru Florin și domnul Gojan Petru.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Nu putem trece la celelalte puncte. Facem întâi procedura de vot și apoi continuăm cu punctele peste ordinea de zi.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Putem păstra și pe viitor acest sistem de vot chiar dacă avem ședințele în sală.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Deocamdată suntem pe o modificare a regulamentului pentru situații excepționale. Câtă vreme Ordonanța de Urgență 57/2019 nu o să se modifice, putem utiliza acest sistem doar în situații excepționale.

Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin:

Cred că este mult mai facil așa.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Noi putem vedea doar numărul de voturi pentru sau împotrivă.

Domnul consilier Păun Dan:

Am făcut acele teste cu votul anonim. S-a renunțat la acea variantă?

Domnul Minea Daniel, Șef Serviciu Informatică:

S-a făcut o modificare și din păcate nu se trimitea la toată lumea. Acum avem o altă versiune.

Domnul consilier Păun Dan:

Vreau să felicit aparatul de specialitate pentru că ne-au făcut adrese de mail personalizate pe domeniul Primăriei.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Până acum avem 23 de voturi exprimate. Aceia dintre dumneavoastră care din diferite motive nu vor reuși, în următorul minut, să trimită formularul vor fi considerați la fel ca în situația în care nu introduc fizic buletinul în urnă. Dacă aveți nevoie de suport tehnic vă rog să spuneți, iar dacă nu vom considera că nu sunt voturi exprimate.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Se vede cine a votat?

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Nu, este vot secret. Vedem doar numărul de voturi exprimate.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Nu este corect să vedem cine și cum a votat. Tocmai acesta este votul secret. Pentru desemnarea domnului Rădulescu Neagu - Adrian avem 21 de voturi ”pentru” și două voturi contra.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 63 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unor bunuri imobile situate în Perimetrele I și III aflate în administrarea R.A. "ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.

Discuții?

Ați primit încă un mail pentru a vă exprima votul. Avem până în acest moment 23 de voturi exprimate. Pentru domnul Dumitru Florin avem 22 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă, iar pentru domnul Gojan Petru avem 22 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 64 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu: "UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU".

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 65 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 66 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea programului de transport public local de călători prin curse regulate cu autobuze din Municipiul Brăila, prestat de societatea BRAICAR S.A. Brăila, pe durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

Discuții?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Există posibilitatea să mai modificăm acest program de transport în funcție de răspunsurile pe care le vom primi de la societățile din Brăila, cu mai mult de 100 de angajați, în ceea ce privește orele la care vor începe sau termina programul de lucru.

Domnul consilier Sîrbu Constantin:

Bugetul Braicar, votat mai devreme, ține cont de acest program sau urmează să facem o modificare a acestuia?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Societatea Braicar S.A. înregistrează în acest moment pierderi foarte mari și va fi cu siguranță nevoie de analiza cadrului legislativ pentru a acorda eventuale subvenții, astfel încât personalul să poată rămâne angajat în continuare și societatea să supraviețuiască. Cu siguranță vom ajunge la rectificări de buget.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Eu cred că acest proiect este contrar Ordonanțelor Militare nr.3 și nr.4. Circulația trebuie redusă sau suspendată până la încetarea stării de urgență. Circulația persoanelor este interzisă cu anumite excepții. Societatea Braicar nu este capabilă să igienizeze autobuzele la cap de linie. În autobuze se circulă fără măști și unii șoferi nu poartă. Ne aflăm în stadiul 4 al epidemiei, stadiu în care contaminarea are loc în cadru comunitar. Am observat că unele mijloace de transport circulă goale și în acest fel se generează costuri inutile. Eu propun modificarea acestui program în sensul suspendării circulației în transportul în comun pe durata stării de urgență.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule Botea, nu vreau să intru într-o dispută, în această perioadă, cu dumneavoastră sau cu altcineva. Dumneavoastră dacă respectați izolarea nu aveți de unde să știți că la 4 capete de linie se dezinfectează autobuzele la fiecare final de cursă. Domnul Săndulescu vă poate confirma acest lucru. Șoferii sunt izolați de restul călătorilor prin montarea de panouri semitransparente. În momentul de față trebuie să punem în aplicare un Ordin al Prefectului, care ne impune ca în anumite intervale orare chiar să creștem frecvența autobuzelor. Noi nu am contestat Ordinul Prefectului și va fi necesar să-l punem în aplicare.

Domnul consilier loniță Ion - Sorin:

Acest proiect de fapt și de drept ar fi trebuit să intre într-o ședință de îndată, cam de săptămâna trecută.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Eu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul consilier Botea. Cred că trebuie să vedem că multe mijloace de transport în comun ale Braicar circulă goale și cred că ar trebui cât de cât să se verifice și să se perie acest program, dar totodată noi consilierii P.N.L. vom susține ca pierderile obiective ale Braicar să fie susținute de la bugetul național.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Eu am să vă citesc câteva prevederi ale Ordinului Prefectului. Primăria Brăila prin Braicar va mări frecvența mijloacelor de transport în comun pe traseele principale cu o statistică a traficului mai ridicată prin alocarea mijloacelor de transport de pe rutele mai puțin aglomerate. Acest Ordin al Prefectului ne spune foarte clar că nu putem suspenda transportul public în Municipiul Brăila. Mă bucur că consilierii P.N.L. sunt în consens cu Primarul și ceilalți consilieri, pentru a susține financiar societatea Braicar în această perioadă.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

E bine că s-a modificat acest grafic, astfel încât cetățenii să poată circula în condiții civilizate. Domnul Primar a precizat că la 4 capete de linie se face dezinfectarea autobuzelor, însă vreau să precizez că virusul nu circulă doar la 4 capete de linie. La fiecare capăt de linie ar trebui să se facă dezinfecția autobuzelor, pentru a preveni atât o infectare a conducătorilor auto, cât și a călătorilor. V-aș ruga ca la fiecare cap de linie să fie făcută o dezinfectare a autobuzelor.

Domnul Săndulescu Cornel, director al Braicar S.A.:

Dezinfectarea autobuzelor se face la capetele de linie Vidin, Soroli Cola, mall Vărsătura și pentru tramvaie la capătul de linie Radu Negru.

Domnul consilier Păun Dan:

La societățile care au mai mult de 100 de angajați nu putea fi decalat programul? Programul de lucru să fie decalat cu 30, 50 de minute, astfel încât să evităm aglomerarea.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Capetele de linie amintite sunt cele la care ajung toate mijloacele de transport. În ceea ce privește ce a spus domnul consilier Păun vreau să spun că au apărut aglomerări în trafic atunci când angajații unor societăți au ieșit de lucru mai repede și astfel a coincis cu ora de îmbarcare a angajaților altor fabrici. De aceea se solicită programul angajatorilor cu peste 100 de persoane, astfel să nu mai existe situații de acest gen.

Domnul consilier Păun Dan:

Exact asta am vrut să punctez, să fie flexibilitate și din partea angajatorilor și nu numai din partea Primăriei.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Dacă prin Ordinul Prefectului vi s-a cerut intensificarea traficului urban a mijloacelor de transport în comun eu cred că domnul Prefect a greșit. Toți cei care susțineți acest lucru greșiți, pentru că prioritatea epidemiologică în acest moment este 0 și nu trebuie să primeze interesele economice ale unor angajatori. Repetăm aceeași greșeală care s-a făcut în mediile urbane până acum. Transportul public a favorizat răspândirea virusului în masă. Nu discutăm acum de priorități economice. Prioritatea medicală este cea mai importantă în acest moment. Gândiți-vă că poate printre persoanele care circulă acum sunt și persoane care au domiciliul în județ, astfel că s-ar putea facilita răspândirea virusului și în afara orașului. Dacă și prin ordinul prefectului s-a stabilit acest lucru este o gravă eroare.

Doamna consilier Bucur Claudia - Raluca:

Am o propunere pentru aceste suplimentări. Ar putea fi suplimentat doar la acele fabrici unde activitatea este mai mare. S-ar putea suplimenta aceste autobuze doar pentru acele fabrici. Să se facă linii speciale pentru fabricile care mai au activitate. Nu le putem lua activitatea, dar nici nu poate fi în comun cu cei care ar trebui să stea acasă.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Graficul de transport prevede exact acest lucru.

Doamna consilier Bucur Claudia - Raluca:

Dacă este doar pentru acele întreprinderi să nu se facă stații. Să fie practic curse speciale pentru acele fabrici.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Nu este posibil acest lucru, deoarece angajații respectivi vor să coboare în stații diferite.

Doamna consilier Bucur Claudia - Raluca:

Doar să coboare, nu să și urce altcineva.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Vă rog să nu faceți confuzie între transportul public și cursele speciale contractate de societățile speciale. Sunt două lucruri total diferite.

Doamna consilier Bucur Claudia - Raluca:

Nu fac o confuzie. Fac doar o propunere pentru a fi cât mai puține persoane cu acele autobuze.

Domnul consilier loniță Ion - Sorin:

Pentru a preîntâmpina aglomerația în stații este posibil ca șoferii de pe autobuze să posede stații de emisie recepție, pentru a anunța urgent dispecerul să trimită o altă mașină?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Nu au stații de emisie - recepție. Au telefoane mobile în schimb.

Domnul consilier loniță Ion - Sorin:

Atunci, în acest caz, putem face un exercițiu pentru a preîntâmpina aglomerările accidentale.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Da, șoferii pot anunța dispeceratul și în acel moment să existe în garaj un alt mijloc de transport care să poată interveni. Având în vedere că traficul este restricționat s-ar putea să existe situații în care nu vor avea un autobuz disponibil în orice minut. Vom vedea de la caz la caz.

Domnul consilier Pătărlăgeanu Valentin:

Stimați colegi, să nu uităm că în această situație de urgență există oameni care sunt în slujba noastră și care lucrează pentru sănătatea și siguranța noastră. Mă refer la angajații din sănătate, din M.A.I., la angajații din structurile Ministerului Apărării. Doar la Spitalul Județean avem peste 2000 de angajați care lucrează în ture. Nouă ne-a fost modificat programul, astfel că în tura de dimineață, pentru personalul auxiliar, se intră în tură la ora 6 și 6.30, iar personalul sanitar de la ora 7 și 7.30. Nu putem suspenda transportul în comun. Gândiți-vă că nu toți acești oameni au autoturisme. Nu pot merge la servici sau să se întoarcă de acolo dacă noi facem această propunere.

Să știți că acest virus coronavirus este un virus cu greutate, în sensul că el nu plutește în aer, ci se depune la nivelul solului. Riscul de contaminare, atât timp cât se respectă o distanță de 2m, este 0.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Formulez acest amendament pentru a avea conștiința curată. Vă rog să se voteze acest amendament. Nu mai am nimic de adăugat.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Dumneavoastră propuneți suspendarea circulației mijloacelor de transport în comun în Municipiul Brăila.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Pe durata stării de urgență.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

O întrebare tehnică pentru domnul Secretar: Putem adopta un amendament care este contrar Ordinului Prefectului?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Nu poate fi aprobat acest amendament. Dacă totuși, prin vot, va trece, nu-i voi da viza de legalitate în condițiile actuale.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Să vedem dacă domnul Prefect va da viza de legalitate. Eu cred că o va da.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot amendamentul propus de domnul consilier Botea:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 1 vot ”pentru” a domnului consilier Botea Petre - Bogdan, 11 voturi "împotrivă” și 13 abțineri, amendamentul nu a fost aprobat. Domnul consilier Sîrbu Constantin nu a fost prezent la vot.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Domnul consilier Sîrbu Constantin a revenit.

Cu 24 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă al domnului consilier Botea Petre -Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Bașno Alexandru - Vlăduț nu a fost prezent la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 67 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 2 și în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 25/31.01.2020 privind “Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila>” .

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Bașno Alexandru - Vlăduț nu a fost prezent la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 68 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 722/23.12.2019, referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public începând cu anul 2020”.

Discuții?

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Țin doar să precizez că aceste dezinfectări puteau avea loc cu mult înainte de situația critică în care ne aflăm, pentru că cetățenii plătesc prin taxa de salubritate această taxă D.D.D. Nu ar trebui obligate autoritățile locale, cel puțin la Brăila, prin Ordonanță Militară să facă dezinfectări ale blocurilor, străzilor și așa mai departe. Fiecare cetățean prin taxa de salubritate plătește această dezinfecție. Cu alte cuvinte este târzie această măsură de a se dezinfecta.

Doamna Barbu Marioara, director S.U.P.A.G.L.:

Domnule consilier, în tariful fundamentat și normele care stabilesc tarifele serviciului de salubrizare nu sunt cuprinse dezinfecția scărilor, ghenelor, lifturilor și altor spații comune din blocuri, cum altfel nu este cuprinsă dezinfecția carosabilului. Pentru carosabil avem tarife aprobate pentru spălat și stropit.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Foarte interesant ceea ce a spus domnul Tabarac. Toți cetățenii României plătesc taxe și impozite. Dacă ne referim la măsuri proaste ar trebui să ne uităm la eminența Guvernului, care în afara faptului că îi vedem zi de zi la televizor nu a luat niciun fel de măsură atunci când a trebuit, iar măsurile pe care le-a luat apoi sunt extrordinar de proaste, atunci când nu își dădeau demisia și plecau acasă, pentru că este foarte greu. Haideți să nu mai discutăm despre faptul că nu s-au luat măsuri la nivel local. Deciziile la nivel local au fost luate în baza legii, atunci când am avut cadru legal, iar deciziile la nivel central s-au luat atunci când a reușit prompteristul de la Cotroceni să vorbească.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Dacă ne referim la guvernele P.S.D. sunt total de acord cu domnul Viceprimar.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Mă refeream la guvernul P.N.L. Când spuneți inepții trebuie să vă întrerup.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Am tăiat microfoanele la toată lumea pentru că vreau să vorbim pe rând, deoarece nu se înțelege.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Mă repet: dacă ne referim la alte guverne fiecare să vorbească în dreptul lui. Fiecare cetățean plătește taxă de salubritate. Vreau să o întreb pe doamna director Barbu dacă orice cetățean ar putea cere dezinfecția locuinței sale, pentru că el plătește această taxă. Poate sau nu poate?

Doamna Barbu Marioara, director S.U.P.A.G.L.:

Domnule consilier, dumneavosatră când ați aprobat taxa de salubrizare ați aprobat cheltuielile pe care le face operatorul cu privire la colectarea deșeurilor și gestionarea acestora. Nu s-a pus în discuție și nici nu se poate pune în discuție dezinfecția spațiului propriu. Nu poate intra Primăria în casa scării, la ghenă și să presteze acest lucru. Niciodată Primăria nu va spăla pubela, spațiul unde se ține pubela sau curtea. Noi am fundamentat tariful pentru colectarea deșeurilor și gestionarea acestora. Un cetățean, dacă dorește să-și dezinfecteze locuința, apelează la un operator licențiat.

Domnul consilier Sîrbu Constantin:

Suntem într-o stare de urgență și nu cred că este locul pentru dispute politice sau campanii electorale. Trebuie doar să putem pune toată expertiza noastră în slujba cetățeanului. Condamn derapajul domnului Viceprimar și nu cred că aceasta este atitudinea. Suntem într-un loc și o situație în care aceste lucruri nu își au rostul.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Eu rămân suprins pentru că, deși suntem într-o situație total neplăcută și pentru tineri și pentru bătrâni, și pentru pesediști și pentru peneliști, căutăm acum vinovați sau guverne care ne-ar place sau nu. Părerea mea este că pentru această perioadă neplăcută ar trebui să fim puțin mai concilianți și să acceptăm că bătălia politică poate să fie și după ce vom scăpa, unii dintre noi, de această molimă. Eu mă aflu aici aproape de strada Carantina și cunoscând cât de cât istoria Brăilei știu cât de greu le-a fost brăilenilor în acea perioadă. Nu aveau nici internet și nici curent electric atunci și totuși au trecut peste acea situație. Ceea ce mai știu eu din istoria Brăilei este că atunci au fost oameni care au înțeles situația de fapt și au făcut fiecare, după puterile intelectuale și materiale, ca Brăila să prospere în viitor. De aceea vă rog, stimați consilieri, să avem grijă în perioada ce va veni, care sper să fie foarte ușoară. Să ne vedem cât mai repede, dar nu virtual, ci fizic, și să ne felicităm că am scăpat cu bine din această situație. Nu cred că este momentul acum să dăm vina pe Guvern, pe Prefect, pe Primar, pe Președinte, pe domnul Viceprimar și așa mai departe. Cred că este de ajuns să vedem cât putem rezolva pentru Brăila și să reușim să trecem. Mulțumesc!

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Eu aș spune să revenim la realitate. Situația nu este una favorabilă în acest moment. Ieri am primit o Ordonanță Militară în care ne sunt repartizate, și aici puneți ghilimele, niște atribuțiuni clare, adică niște obligații, cele referitoare la dezinfectarea scărilor blocurilor și la montarea unor aparate la fiecare scară de bloc. Haideți atunci să ne dăm mâna, dacă tot sunteți la guvernare, stimați colegi P.N.L., și să clarificăm și să avem amendamente la această Ordonanță MIlitară în care noi, autoritatea locală, să știm exact ce avem de făcut, pentru că tot noi, după ce va trece această situație grea, va trebui să decontăm legalitatea acestor cheltuieli. Haideți să vedem cine le face, dacă avem noi dreptul să le facem, din ce sume, cum acoperim aceste sume, pentru că vă spun încă o dată că după aceea vor veni verificările. Verificările înseamnă bani din bugetul local sau dacă nu, bani de la bugetul național ca urmare a unor reguli pe care acum le intuim, nu le vedem. Domnule Tabarac, noi am vrea, dar nu putem face această operațiune pe o zonă

privată. Mai mult, vreau să vă spun că am adus în fața dumneavoastră aceste tarife, tocmai pentru a putea face decontarea corect. Noile tarifele pentru dezinsecție le avem și acum aprobăm aceste tarife pentru dezinfectare, pentru că în fundamentarea acestui tarif avem și soluțiile pe care acum le folosim. Operațiunea aceasta o vedeți și dumneavoastră pe străzi. Nu am început-o de astăzi și nici de ieri, ci de aproximativ 10 zile, cu toate echipamentele pe care le avem și cu tot ceea ce am achiziționat în ultima perioadă în regim de urgență. Mulțumesc!

Domnul consilier Pătărlăgeanu Valentin:

Stimați colegi, am o specificație tehnică. Nu este vorba despre o dezinfecție obișnuită, deoarece ne aflăm în prezența unui virus și atunci va trebui să folosim niște produse care se cheamă biocide. Să nu confundăm această stare de urgență cu starea locală prin care dezinfecția se face cu anumite produse.

Doamna consilier Bucur Claudia - Raluca:

Domnule Primar, v-ați gândit cum să folosiți acei bani care nu s-au folosit pentru deszăpezire?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Banii din bugetul primăriei au destinații clare și nu pot fi mutați de primar din propria dorință de la o destinație la alta. M-am exprimat foarte clar la începutul ședinței că foarte multe dintre sursele pe care Primăria nu le va consuma, cum sunt cele de la manifestările culturale, din rezerva primarului și din alte surse necheltuite, vor fi direcționate prin diverse rectificări de buget către dezinfecția zonelor din Municipiul Brăila. Până la Ordonanța Militară recentă Primăria Municipiului Brăila nu avea dreptul legal să intre în scările blocurilor să facă acțiuni de dezinfecție. Prin apariția acestei Ordonanțe exact acest proiect de hotărâre reglementează dreptul Primăriei Municipiului Brăila și aprobă cheltuielile, astfel încât să poată fi dezinfectate scările de bloc, lifturile etc.

Doamna consilier Bucur Claudia - Raluca:

Nu era vorba neapărat de scările de bloc, ci și de străzi. Întrebarea era clară și cred că era un subiect de ședință de urgență.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Doamna consilier, sunt ferm convins că respectați indicațiile Guvernului și ale autorităților și stați acasă, motiv pentru care nu ați putut să observați că străzile, trotuarele, și parcurile de joacă deja s-au dezinfectat, începând cu data de 14 martie și se continuă periodic.

Doamna consilier Bucur Claudia - Raluca:

Eu respect, dar și circul în același timp, pentru că sunt liber profesionist și nu pot sta acasă pe banii nimănui. Eu în fiecare zi merg la servici, mai puțin astăzi când am avut ședința, și am văzut doar o dezinfecție a unui parc din cartierul Obor.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

M-am oprit la un moment dat, deoarece eu nu am întrerupt-o pe doamna consilier. Dânsa m-a întrerupt, însă un domn nu poate să vorbească peste o femeie niciodată, pentru că nu este politicos. Noi nu cunoaștem programul doamnei consilier și nu facem dezinfecția în funcție de locația în care se află Primarul sau unul dintre consilieri. Acestea se fac în baza unui orar aprobat și se desfășoară permanent în Municipiul Brăila.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Am o întrebare pentru doamna Viceprimar și pentru doamna director Barbu. Privind această dezinfecție a scărilor de bloc, să înțeleg că doriți să facturați către asociațiile de proprietari aceste costuri?

Doamna Barbu Marioara, director S.U.P.A.G.L.:

Așteptăm precizări în acest sens.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Ordonanța nu prevede decontarea cheltuielilor de la asociațiile de proprietari și toată responsabilitatea este aruncată pe umerii primăriilor, indiferent de culoarea politică. În concluzie, dezinfectarea scărilor de bloc, dacă nu intervine nimic suplimentar, se va face din banii publici ai fiecărui municipiu, oraș etc.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Atunci ce rost mai are să stabilim niște tarife, pentru că dezinfecția este obligatorie. Nu se pune în discuție facturarea costurilor. Prioritatea medicală este cea mai importantă și nu costurile acestor dezinfecții. Dezinfecția trebuie făcută oricum.

Doamna Barbu Marioara, director S.U.P.A.G.L.:

Domnule conslier, tarifele supuse aprobării sunt tarife care privesc operațiunea de dezinfecție a domeniului public. Noi am avut tarife aprobate pentru deratizare și dezinsecție. Pentru dezinfecție nu am avut tarife și le aprobăm acum, pentru fiecare tip de utilaj, pentru fogger-le acelea mari montate pe autoutilitare, pentru atomizoare și pompele de mână.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Eu mă refer la scările de bloc. Nu mă refer la domeniul public. Importante sunt scările de bloc, pentru că aici am temerea că dezinfecția va fi condiționată de acceptarea unei facturi de către asociațiile de proprietari.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, nu mai aveți temerea, pentru că nu va fi cazul de așa ceva. S.U.P.A.G.L. cheltuie niște bani pentru plata salariilor personalului respectiv, pentru combustibil, pentru achiziția substanțelor. Diferitele tarife pe care le aprobați acum nu au TVA, nu au profit. Este vorba despre un serviciu pe care primăria trebuie să-l presteze, de astăzi, pe scările de bloc. În concluzie, trebuie să aprobăm efectuarea cheltuielilor, iar tariful respectiv prevede detaliat exact aceste cheltuieli.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Un răspuns pentru domnul consilier Botea. Tocmai de aceea am solicitat o clarificare a prevederilor acelei Ordonanțe Militare, care exact cum spunea și domnul Primar, lasă loc la interpretări și mai ales la interpretarea că aceste cheltuieli ar trebui să fie făcute de autoritatea publică locală. Dacă dumneavoastră puteți vă rog să-mi explicați ce înseamnă, vorbim de art.6 din Ordonanță, montarea aparatelor. Cine să le monteze? Noi să le montăm? Cine le achiziționează și cine le plătește? Cine pune soluția în respectivele aparate nu se spune. Noi am cerut clarificări. În plus vine și cu obligația, care acolo este mai bine definită, de a dezinfecta spațiile private, dar comune, din scările blocurilor. De aceea nu s-a pus problema, așa cum a spus și domnul primar, să existe o plată a acestui serviciu de către asociațiile de proprietari. Noi trebuie să știm foarte clar ce anume avem de făcut și mai mult trebuie să știm foarte clar cum decontează S.U.P.A.G.L. către bugetul primăriei aceste tarife. De aceea am venit cu această detaliere și mai departe, dacă ea va fi aplicată, vom plăti către asociațiile de proprietari. Exact cum a spus și domnul Primar nu avem profit prin realizarea acestei operațiuni.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Ca să închidem această discuție sintagma „vor asigura” înseamnă că Primăria suportă toate costurile. Nu trebuie să fie o prevedere explicită, redundantă.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Vor asigura montarea.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Se referă la general. Montarea presupune și suportarea costurilor.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

In momentul în care colegii noștri din opoziție elaborează anumite amendamente sau aduc anumite acuze la adresa municipalității nu se numește că fac campanie electorală, dar dacă eu răspund la abordarea lor se numește că fac campanie electorală. Dragi colegi, eu nu fac campanie electorală, pentru că nu este nevoie. Cea mai bună campanie electorală o faceți dumneavoastră, atât timp cât sunteți la guvernare, prin demisii și tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc frumos și mă înclin.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 24 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă a domnului consilier Botea Petre -Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Badiu Virginia - Loredana nu a fost prezentă la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 69 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2020.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Urmează domnul consilier Pricop Cristian - Florinel.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Domnul consilier pricop sunteți de acord?

Domnul consilier Pricop Cristian - Florinel:

Da. Oricum sunt în localitate și nu am unde să plec, așa că pot să-mi exercit mandatul de președinte de ședință.

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 70 de pe ordinea de zi - Raportul Primarului Municipiului Brăila privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Brăila, precum și activitatea desfășurată în anul 2019.

Trecem la dezbaterea punctului 71 de pe ordinea de zi - Informare privind Raportul final al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor.

Trecem la dezbaterea punctului 72 de pe ordinea de zi - Alte probleme.

Am să limitez intervenția la 2 minute și o să vă rog să aveți maxim 2 intervenții.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Am doar o scurtă precizare. Raportul Primarului nu este unul demn de un mare vultur pleșuv, ci doar de un porumbel. Este identic cu cel de anul trecut și are doar 20 de pagini mai mult.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Am văzut mulți guguștiuci în ultima perioadă. Raportul primarului nu este o realizare personală a lui, ci a tuturor angajaților din Primăria Municipiului Brăila, a tuturor direcțiilor. Consider că nu trebuie să vă răspund și chiar o să urmez recomandările unui coleg de-al dumneavoastră: fără politică în această perioadă.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Am o întrebare privind ridicarea deșeurilor de la persoanele carantinate sau sunt în izolare. Am observat că angajații firmelor de salubritate nu au niciun fel de protecție și ar putea deveni posibili agenți de răspândire a virusului. Ce măsuri se pot lua în această privință? Chiar azi dimineață m-am uitat și nu au niciun fel de protecție.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Vom lua legătura acolo unde domnul consilier a observat acest lucru. Din câte știu lucrătorii celor 3 firme de salubritate au echipamente minime de protecție, dar trebuie să se asigure că le au în permanență. Putem lua legătura cu cei 3 operatori și să-i atenționăm în mod special.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

La societatea ECO am văzut acest lucru. Problema este la manipularea deșeurilor provenite de la acele persoane.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila:

La persoanele care sunt în carantină?

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Da. Și la cei izolați la domiciliu.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Pentru cei aflați în carantină regulile de colectare ne sunt trimise de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică. Pentru cei aflați în carantină există firme specializate și nu RER, ECO sau BRAI - CATA, care preiau aceste deșeuri, care se consideră infectate, și au un traseu special și apoi sunt incinerate.

Domnul consilier Păun Dan:

Mi s-a părut mie sau ședința de Guvern a avut loc într-o încăpere? Noi, ca autorități locale trebuie să folosim forma aceasta electronică de ședință, iar acolo se iau deciziile într-o încăpere din Calea Victoriei.

Avem o problemă deja cu micii producători, care nu-și mai pot vinde produsele. La piață nu mai merg oamenii. Vă propun, stimați colegi, să gândim o formă prin care A.P.T. S.A. să scadă tarifele în această perioadă, astfel încât micii producători să vină să-și vândă produsele, pentru că aceștia din asta trăiesc. Dacă nu vând ce produc nu mai pot trăi. Dacă tot vom avea o ședință de urgență poate rezolvăm și chestiunea aceasta foarte repede.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Primăria Municipiului Brăila va acorda societăților din municipiu facilități în condițiile legii. Dacă prin ordonanțele militare sau alte acte normative se vor prevedea drepturi sau facilități pe care primăria să le poată acorda societăților economice din municipiu vă asigur că vom face exact acele lucruri și cât mai repede posibil.

Domnul consilier Sîrbu Constantin:

Dacă tot se propune rectificarea bugetului într-o ședință de urgență aș propune domnului Primar ca sumele de la cultură, pentru spectacole care adunau foarte mulți oameni sau altele, cum ar fi Festivalul Peștelui, să fie trecute la capitolul sănătate.

Am văzut că domnul Primar a avut în ultima perioadă o polemică cu domnul Prefect. Un doctor spunea că testele rapide sunt o mare păcăleală și nu au nicio valoare. Toate țările din Europa au renunțat la aceste teste rapide. Cred că această dispută inducere în eroare cetățenii, că aceste teste ar fi bune la ceva. Cred că această polemică trebuie să înceteze și să ascultăm de specialiști, care sunt singurii în măsură să ne spună ce trebuie să luăm sau nu.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Deja mai multe fonduri de la cultură vor fi redirecționate către dezinfecția străzilor, dar probabil că era oprit și difuzorul la domnul consilier când am spus. În ceea ce privește polemica respectivă, nu are rost să o discutăm noi acum, pentru că specialiștii se contrazic între ei. Mediafax anunța în data de 25 martie: 200 de mii de teste în timp real și 200 de mii de teste pentru coronavirus vin către România. Corea de Sud trimite 200 de mii de teste PCR și nu PSR, așa cum zice domnul la care faceți dumneavoastră referire, și teste rapide în baza unui acord cu Unifarm. Așadar chiar și anumite instituții publice importă așa ceva. Adrian Streinu - Cercel, managerul Institutului Balș, a spus că dacă sunteți în epicentru aveți un singur lucru de făcut: Testați, testați, testați! Dacă nu vom putea aduce acele teste în Brăila ele vor fi redirecționate către alte orașe, însă să nu ajungem la un moment dat să regretăm că nu le-am primit. Orice alte discuții pe acest subiect cred că nu-și mai au rostul.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Intr-adevăr au mai fost oameni în istorie care spus și altceva: Învățați, învățați, învățați! În ceea ce privește ce a spus domnul Păun sper că nu dorește ca guvernul să țină comunicările în aer liber. Acea incintă de care spune domnul consilier era destul de bine securizată din toate punctele de vedere. Probabil a fost o mică răutăciune a domnului consilier, nemaifiind la guvernare. Referitor la problema piețelor, într-adevăr este și va fi o mare problemă. Marele necaz pentru producători este că nu mai sunt clienți. Puținii clienți care se pot deplasa preferă locurile cu condiții mult mai bune de făcut comerț, și aici mă refer la supermarket-uri. Sâmbătă am fost în piața Halelor și am rămas surprins că erau doar 2 mici producători, care se plăngeau că nu mai sunt clienți și probabil nu vor mai veni. Rugămintea mea este ca domnul Primar să dea un mesaj către producătorii de legume și produse animaliere proaspete să încerce să se mențină în piețe, pentru că momentan nu există un temei legal ca aceștia să fie ajutați. Dacă la societățile comerciale s-a găsit un mod de lucru aici momentan eu nu știu cum am putea să ajutăm acești oameni, care nu cred că stau pe roze. Nu vorbesc de samsari sau dealeri locali, ci de cei care într-adevăr muncesc. Problema este destul de neplăcută, pentru că după ce se termină această cultură de primăvară unii dintre ei vor încerca să pună și cultura de vară, dar neavând posibilitatea și mai ales perspectiva de a le vinde vor renunța, ceea ce nu va fi plăcut pentru noi.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

O să transmitem o adresă către Ministerul Agriculturii, dar și către Comisia de Specialitate din Camera Deputaților și Senat, pentru identificarea unor măsuri care să permită și autorităților locale să sprijine producătorii, care își comercializează produsele în piețe.

Domnul consilier Neacșu Cornelia:

Eu voiam să spun că sunt de acord cu declarația anterioară a domnului consilier Popa că trebuie să fim concilianți. Aici nu suntem membri P.S.D. sau P.N.L., ci suntem membri ai Consiliului Local Municipal Brăila și ne interesează ce se întâmplă în cadrul comunității noastre. Măsurile pe care le luăm sunt extrem de importante. Ca și activitate fac parte din cele primele închise de Ordinul Militar 1 dat în data de 17 martie și intrat în aplicare în 18 martie. Din acel moment activitatea mea este închisă și sunt de acord, dar nimeni nu s-a gândit la noi, ce mâncăm de a doua zi, eu și angajații mei. În schimb în cadrul activității mele, toată lumea știe, din totdeauna s-a lucrat la domiciliu. Acum cei care lucrau și înainte nestingheriți lucrează în continuare și chiar li s-a dublat numărul clienților. Prin urmare nu văd cum prin această măsură luată au putut să combată prevenirea a ceea ce întâmpinăm astăzi. Din punctul meu de vedere este o măsură greșită și noi trebuie să avem mare grijă la măsurile pe care le luăm. Vă mulțumesc!

Domnul consilier Pătărlăgeanu Valentin:

Stimați colegi, în legătură cu donația de teste vreau să spun că între a nu avea nimic și a avea ceva eu cred că este clar care este răspunsul. Având în vedere prevederile Ordonanței Militare prioritară este testarea personalului medical, a celor care lucrează în structurile M.A.I. și a Ministerului Apărării Naționale. Acum nu credeți că reprezentantul Guvernului în teritoriu, în speță Prefectul, trebuia să se preocupe de dotarea în regim de urgență a Spitalului Județean de Urgență a unui aparat PCR, pentru a putea face cât mai multe teste în special personalului și apoi pacienților ? De ieri toți pacienții care se prezintă la Spitalul Județean sunt considerați suspecți și sunt tratați ca atare.

Domnul consilier Păun Dan:

Sunt obligat să-i răspund domnului consilier Popa. Nu mă țin de răutăcisme, așa cum și-a permis să folosească acest termen, doar că este o lipsă de coerență în mesajul pe care ni-l transmite Guvernul P.N.L. Nouă ne spun să ne izolăm, însă dumnealor se strâng într-o încăpere, unde presupune domnul Popa că este sigură. N-aș vrea ca România să rămână fără guvernare pe un motiv de izolare. Diferența n-ar fi mare, la modul cum e guvernată acum, dar totuși aș vrea ca cineva să-și asume răspunderea. Mulțumesc!

Domnul consilier POPESCU RĂZVAN, Președinte de ședință:

Vreau să mulțumesc aparatului tehnic, specialiștilor IT care ne-au facilitat desfășurarea acestei ședințe. Eu zic că lucrurile au funcționat bine. Domnule Secretar, domnule Primar și domnilor consilieri vă mulțumesc frumos. Declar închise lucrările ședinței.

Președinte de ședință: Popescu Răzvan

Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion

J.I./4ex.