Proces verbal din 31.01.2020

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 31 IANUARIE 2020

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 31.01.2020, ora 09:00 - sala Companiei de Utilități Publice “Dunărea” S.A. Brăila

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

Doamnelor și Domnilor consilieri, stimați invitați,

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și ale art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 269/23.01.2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila.

Doamnelor și Domnilor consilieri,

Conform art. 138 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, un exemplar din procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 23.12.2019 și un exemplar din procesul - verbal al ședinței extraordinare din data de 14.01.2020 au fost puse la dispoziția dumneavoastră în timp util, în vederea lecturării conținutului, iar în urma verificării acestora s-a constatat că nu au fost observații la comisii, drept pentru care vă supun spre aprobare procesele - verbale menționate anterior.

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 775/23.12.2019 a fost ales ca președinte de ședință pentru luna ianuarie 2020, domnul consilier local municipal PETRESCU EDUARD - HERERA, pe care îl invit să preia conducerea lucrărilor ședinței.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, stimați invitați vă asigur că lucrările prezentei ședințe se vor desfășura în conformitate cu prevederile art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila, sunt prezenți 25 consilieri, lipsesc motivat doamna consilier Bucur Claudia Raluca și doamna consilier Rădulescu Daniela - Elena, ședința fiind legal constituită.

Doamnelor și domnilor consilieri, vă informez că la lucrările ședinței ordinare de astăzi participă ca invitați următorii:

 • - directorii societăților Consiliului Local Municipal;

 • - directorii Direcțiilor și Serviciilor C.L.M. Brăila;

 • - mass - media locală;

 • - alți invitați.

Doamnelor și domnilor consilieri, așa cum ați luat la cunoștință prin convocarea făcută, vă propun spre aprobare proiectul ordinii de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul Municipiului Brăila:

In conformitate cu prevederile art. 135 alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se retrag de pe proiectul ordinii de zi inițial prezentat, proiectele de hotărâri de la punctele 46, 48 și 50, respectiv:

 • - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 19,00 mp, situat în Brăila, str. Poet Mihu Dragomir nr. 11B, NCP 93882, solicitantului IGNATOVMIHAIL, în vederea extinderii construcțiilor situate pe terenul din str. Poet Mihu Dragomir nr.11.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul Municipiului Brăila:

 • - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 20,00 mp, situat în Brăila, str. Poet Mihu Dragomir nr. 10B, NCP 93881, solicitanților LUPU ION și LUPU NATALIEA, în vederea extinderii construcțiilor situate pe terenul din str. Poet Mihu Dragomir nr.10.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul Municipiului Brăila:

 • - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 21,50 mp indiviz din suprafața de 229,00 mp, situat în Brăila, str. Lupeni nr. 47 lot 1,’NCP 14149, solicitanților UZUNEANU COSTICĂ, LUPAȘCU MAGDALENA și GHEORGHE CRISTIAN, teren pe care se află amplasate construcțiile C2/2 și C3, proprietatea acestora.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul Municipiului Brăila:

In conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se suplimentează proiectul ordinii de zi inițial prezentat, cu un nou proiect de hotărâre, respectiv:

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea componenței comisiei de licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul Municipiului Brăila:

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 14 (teren indiviz in suprafață de 175 mp din 907 mp + construcția C3 + construcția C6 + apartamentul 2 din construcția C1 + boxă din C1 + terasă lot 2 aferentă apartamentului 2 + cotă indiviză casa scării) - nCp 77977, NCP 77977 - C1 - U1, NCP 77977 - C1 - U3.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 6 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică -Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian -Florinel, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul Municipiului Brăila:

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 32 ( fost nr.124 -126) - Teren indiviz 154 mp + C8 anexă (garaj) + Spațiu comercial parter C2 + Apartament et.1 C2 + Magazie parter C2 - NCP 73689, NCP 73689 -C2 - U3, NCP 73689 - C2 - U1, NCP 73689 - C2 - U2.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 6 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică -Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian -Florinel, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul Municipiului Brăila:

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 166 (c/c str. Polonă, c/c str. Petru Maior) - Corp C1+ teren aferent, NCP 17054.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 6 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică -Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian -Florinel, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul Municipiului Brăila:

Cu privire la proiectul de hotărâre de la punctul 9, precizez că a fost corectată o eroare materială strecurată privind costul mediu lunar de întreținere la Căminul pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat. Există o notă pentru corectarea acestei erori materiale care v-a fost pusă la dispoziție pe platformă.

De asemenea, referitor la proiectul de hotărâre de la punctul 37, vă menționez faptul că titlul corect al proiectului de hotărâre este: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la pozițiile nr. 11, 12, 13, 26, 27 și 28 - Cap. F -„Sisteme de transport public local în comun de persoane, cu terenuri aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării, ca urmare a lucrărilor ce vor fi executate conform proiectului „Modernizare transport electric șoseaua Baldovinești”.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot ordinea de zi cu modificările precizate de domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila.

 • 1)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila din cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor” în județul Brăila, mandatarea reprezentantului legal al Municipiului Brăila pentru a vota documentele menționate și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila pentru derularea procedurii de atribuire publică a contractului.

 • 2)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila.

 • 3)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transformarea unei funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila.

 • 4)    Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Preluarea de către Direcția de Asistență Socială Brăila a activităților centrelor rezidențiale în privința asigurării calității serviciilor sociale prestate și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brăila.

 • 5)    Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat” Brăila.

 • 6)    Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică.

 • 7)    Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinita privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Brăila.

 • 8)    Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinita privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Adăpostului de Noapte.

 • 9)    Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinita privind: Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila.

 • 10)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2020.

 • 11)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017, pe anul 2020.

 • 12)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Utilitate Publică „Seroplant” Brăila, pe anul 2020.

 • 13)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe anul 2020.

 • 14)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2020.

 • 15)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, pe anul 2020.

 • 16)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila, pe anul 2020.

 • 17)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Teatrului de Păpuși Brăila, pe anul 2020.

 • 18)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Poliției Locale Brăila, pe anul 2020.

 • 19)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Direcției de Asistență Socială Brăila, pe anul 2020.

 • 20)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pe anul 2020.

 • 21)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” și Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, pe anul 2020.

 • 22)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor utilizate în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Brăila, conform Legii nr.153/2017, pe anul 2020.

 • 23)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila”.

 • 24)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 23/31.01.2018 referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”CONSOLIDARE SI REABILITARE CORP A și B - LICEUL

’                                               9           „                                                    9

TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRAILA”>, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 132/30.03.2018.

 • 25)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la <Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Sos. Baldovinești”>, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila ’nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019.

 • 26)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2019 a măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Brăila”.

 • 27)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea valorii redevenței ce va fi plătită de Societatea „ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR” S.A. BRAILA pe anul 2020.

 • 28)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Indexarea, în funcție de raportul leu/euro, a prețurilor de închiriere pentru amplasamentele aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, stabilite prin H.C.L.M. nr. 263/30.06.2017 și modificate prin H.C.L.M. nr. 246/31.05.2018 și H.C.L.M. nr. 19/31.01.2019.

 • 29)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contractelor de parteneriat încheiate între Municipiul Brăila, unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brăila și agenți economici, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

 • 30)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Brăila și Județul Brăila în vederea implementării Programului-cadru al manifestărilor culturale, artistice, educaționale și sportive pe anul 2020.

 • 31)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unei plăți parțiale din cotizația Municipiului Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA în anul 2020.

 • 32)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Brăila, generat și aprobat prin H.C.L.M. nr. 234/14.07.2010 și actualizat prin H.C.L.M. nr. 633/29.11.2018.

 • 33)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

 • 34)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice”.

 • 35)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

 • 36)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

 • 37)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la pozițiile nr. 11, 12, 13, 26, 27 și 28 - Cap. F - „Sisteme de transport public local în comun de persoane, cu terenuri aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării, ca urmare a lucrărilor ce vor fi executate conform proiectului „Modernizare transport electric șoseaua Baldovinești”.

 • 38)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ieșirii din indiviziune prin partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare din imobilul situat în Brăila, str. Pietății nr. 6, Bl. A3, sc. 1, et. 2, ap. 46, ce aparține Municipiului Brăila.

 • 39)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară” .

 • 40)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5.775,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, DN 22B Km 0+400 lot 2/1, nCp 91551, în vederea edificării unui obiectiv economic.

 • 41)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 327,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prahovei nr.16, NCP 93998, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință.

 • 42)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 198,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuță F.N. - în spatele imobilului din str. Alexandru Vlahuță nr. 65, NCP 91794, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință.

 • 43)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 440,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galați nr. 363A, NCP 85776, în vederea edificării unui obiectiv economic.

 • 44)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5066,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, șoseaua Parcului nr. 11A, NCP 92636, în vederea realizării unui obiectiv economic.

 • 45)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 334,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mașinilor nr.3, NCP 9953, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință.

 • 46)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 294,00 mp, situat în Brăila, str. Dumitru lonescu nr. 17, NCP 89516, solicitanților LUNGU DANIEL - CĂTĂLIN și LUNGU MIRELA -NICOLETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

 • 47)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 235,00 mp, situat în Brăila, str. Garoafelor nr.2, NCP 80734, solicitantului PÎRVU COSTEL, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și 2, proprietatea acestuia.

 • 48)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 37, în suprafață de 252,00 mp, NCP 14128, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 276/27.08.2004 în favoarea domnului ANDRIEV SORIN.

 • 49)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 11, NCP 9685.

 • 50)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr. 1 (teren cotă parte 38/100, NCP 2213, teren cotă parte 38/100, NCP 191, teren cotă parte 38/100, lot 1/1, NCP 94859 și construcția C1 anexă - coș de fum) și str. Fața Portului nr. 2 ( teren cotă parte 38/100, NCP 7982).

 • 51)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 20 - 22, bl. 20-22, sc.1, et. 2, ap. 12, NCP 72252-C1-U7.

 • 52)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale 2019 a managementului pentru Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila.

 • 53)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea componenței comisiei de licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila

 • 54)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 14 ( teren indiviz in suprafață de 175 mp din 907 mp + construcția C3 + construcția C6 + apartamentul 2 din construcția C1 + boxă din C1 + terasă lot 2 aferentă apartamentului 2 + cotă indiviză casa scării) - NCP 77977, NCP 77977 - C1 - U1, NCP 77977 - C1 - U3.

 • 55)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 32 ( fost nr.124 -126) - Teren indiviz 154 mp + C8 anexă (garaj) + Spațiu comercial parter C2 + Apartament et.1 C2 + Magazie parter C2 - NCP 73689, nCp 73689 - C2 - U3, NCP 73689 - C2 - U1, NCP 73689 - C2 - U2.

 • 56)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 166 (c/c str. Polonă, c/c str. Petru Maior) - Corp C1+ teren aferent, NCP 17054.

 • 57)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2020.

 • 58)   Raport semestrial privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului II al anului 2019.

 • 59)   Raport anual privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în anul 2019, întocmit în baza dispozițiilor art. 21 din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

 • 60) Alte probleme.

Se supune la vot ordinea de zi modificată:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila din cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor” în județul Brăila, mandatarea reprezentantului legal al Municipiului Brăila pentru a vota documentele menționate și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila pentru derularea procedurii de atribuire publică a contractului.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transformarea unei funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Preluarea de către Direcția de Asistență Socială Brăila a activităților centrelor rezidențiale în privința asigurării calității serviciilor sociale prestate și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brăila.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Doresc să fac un amendament la acest proiect de hotărâre: Evaluarea directorilor unităților de asistență socială vor fi făcute exclusiv de ordonatorul principal de credite.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila:

In cadrul regulamentului, la art. 38 există această prevedere, dar o să o armonizăm cu ceea ce ați spus dumneavoastră. Evaluarea va fi făcută de ordonatorul principal de credite având în vedere calitatea de ordonator terțiar pe care am lăsat-o celor trei cămine, având în spate evaluarea calității serviciilor sociale care și ea trebuie făcută, așa cum ne spune legea.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, am discutat acest amendament propus de dumneavoastră și apreciez că aveți încredere în primarul actual. Sunt de acord ca evaluarea să fie făcută de ordonatorul principal de credite în condițiile legii. Cred că este un amendament bun și îl rog pe domnul Secretar să-l armonizeze. Cred că toți consilierii îl vor vota.

Domnul consilier loniță Ion - Sorin:

Aș vrea să se consemneze că nu particip la vot. De asemenea nici la punctele 4, 5, 6, 7 8 și 9.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Am analizat organigrama propusă și pot să spun că mă declar îngrijorat de numărul de posturi. Am făcut comparație cu municipiul Galați, unde la o populație mai mare are 59 de posturi, în comparație cu Brăila care are 126 de posturi. Ce se întâmplă? Mă gândesc că profilul populației este similar. Ce fac acești angajați? Unde se văd aceste servicii și ce calitate au? În ultimul timp sunt asaltat de problema copiilor cu autism. Nu avem un centru de recuperare pentru ei. Sugestia mea este să se reducă din aceste posturi și să rezulte de aici un astfel de centru. Sunt foarte multe posturi plătite din banii cetățenilor. Este foarte grav și am impresia că această situație se întâmplă în foarte multe instituții care țin de primărie. Ne batem joc și ducem orașul în faliment. O să discutăm și la buget.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Am făcut și noi o comparație cu județele vecine. Serviciul specializat ca direcție de la Galați este înființat de puțin timp. Cele 59 de posturi nu cuprind toate serviciile pe care noi le avem. La Galați restul serviciilor îmbracă forma altor instituții, care au personalitate juridică. Noi avem 132 de posturi aprobate, 97 ocupate și restul vacante, iar la Galați sunt 170 de posturi. Nu am comparat personalul din cămine cu cel de la Galați pentru că atunci vom ajunge la Galați la 357 de persoane. Focșani are 162 de persoane, Tulcea are 256 de persoane, Bacău 141 de persoane, fără a compara numărul din cămine.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Am făcut și comparația între departamente și chiar dacă scădem la Brăila 30 de posturi tot rămân multe posturi la o populație atât de mică.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Aveți un amendament de făcut?

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Nu este vorba de amendament, ci de a atrage atenția asupra unei stări de fapt.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Pentru licențierea unor servicii avem impus un număr de personal. Îl avem, dar nu și angajat.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Avem în această organigramă 15 funcții de conducere și doar 6 îngrijitori la domiciliu. Dumneavoastră vi se pare normal? Este o organigramă făcută nu pentru a servi asitențe sociale ci pentru a crea sinecuri.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, dacă observați cele 6 posturi le-am înființat acum tocmai pentru a avea și acest serviciu pe care îl vrem dezvoltat. Urmează ca în perioada următoare, în funcție de modul în care persoanele acestea vor fi identificate și locurile vor fi ocupate, să creștem numeric acest serviciu.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Eu v-am semnalat faptul că este un dezechilibru față de restul organigramei.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Eu v-am spus ce facem.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

In afară de aceste dezechilibre poate facem ceva cu acel centru pentru copii cu autism. Acum în preajma alegerilor sunt persoane chiar de la dumneavoastră din partid care ajută cazuri particulare, dar noi trebuie să rezolvăm această problemă la modul general.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Fără discuție că nu o să trecem peste. Este o nevoie care există și pe care și noi am identificat-o. Îi vom acorda toată atenția și poate o facem printr-o colaborare cu O.N.G. -urile, care au o asemenea activitate.

Domnul DrăganIon, Secretarul Municipiului Brăila:

La art. 38 lit.e): In calitate de conducător al Direcției de Asistență Socială, care este furnizorul public al serviciilor sociale la nivel local, directorul executiv are următoarele atribuții în relațiile cu serviciile sociale și persoanele cu personalitate juridică, coordonați metodologic de Direcția de Asistență Socială. La punctul e) Evaluează anual direct activitatea directorilor centrelor rezidențiale cu privire la calitatea serviciilor sociale, conform unui set de obiective și indicatori de performanță, comunicați la începutul fiecărui an. Activitatea directorilor centrelor rezidențiale cu privire la calitatea acestora de ordonatori terțiari de credite este evaluată anual de ordonatorul principal de credite pe baza unui set de indicatori, care privesc eficiența administrării resurselor umane, finaciare și materiale, precum și eficacitatea și performanța activității desfășurate.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot amendamentul propus de domnul consilier Popa:

- Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, amendamentul propus la proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier loniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.

Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat” Brăila.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier loniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.

Trecem la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier loniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.

Trecem la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Brăila.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.

Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Adăpostului de Noapte.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier loniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.

Trecem la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

Am o precizare pe care am făcut-o și la început: tabelul prevăzut la articolul 1, rândul 3 se modifică în următorul sens: costul mediu lunar de întreținere la Căminul pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat” pentru o persoană dependentă este de 3879 lei, în loc de 3835, pentru o persoană semidependentă este de 3221 lei, în loc de 3185 lei, iar pentru o persoană independentă este de 2993 lei, în loc de 2959 lei.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier loniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.

Trecem la dezbaterea punctului 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Cred că aici ar trebui să găsim o altă formulă de calculare a acestui cost. 131 de euro/copil/lună este o sumă prea mare pentru veniturile populației din acest moment. O familie cu doi copii sau un părinte singur cu doi copii plătește 262 de euro pe lună. Nu trebuie să avem un calcul mecanic bazat pe credite bugetare împărțite la numărul de locuri. Nu este un calcul acceptabil. Trebuie să găsim altă soluție de a reduce aceste costuri lunare. Eu nu voi vota pentru acest proiect.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 24 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă a domnului consilier Botea Petre -Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017, pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Utilitate Publică „Seroplant” Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului Public de Asistență Medicală si Administrare a Creselor Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Teatrului de Păpusi Brăila, pe anul 2020.

’ Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Poliției Locale Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Direcției de Asistență Socială Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier, loniță Ion - Sorin:

La acest proiect nu particip la vot.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier loniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.

Trecem la dezbaterea punctului 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Gojan Petru:

La acest proiect nu particip la vot.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Gojan Petru nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.

Trecem la dezbaterea punctului 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” și Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier, loniță Ion - Sorin:

La acest proiect nu particip la vot.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier loniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.

Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor utilizate în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Brăila, conform Legii nr.153/2017, pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare si reabilitare corp A si B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila”.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 23/31.01.2018 referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”CONSOLIDARE SI REABILITARE CORP A si B - LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂILA”>, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 132/30.03.2018.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la <Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 -D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Sos. Baldovinesti”>, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Profit de acest proiect ca să vă întreb: când o să avem și noi bănci în stațiile de autobuz? Mai e puțin și se termină mandatul. Dacă vreți, să-mi raspundeți, pentru că nu are legătură directă cu proiectul.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Am să vă răspund. La stațiile noi care au început să fie realizate deja în municipiul Brăila bancile sunt deja venite la sediul primăriei, dar nu au fost montate deoarece trebuie amenajată puțin suprafața. Ele vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august a acestui an. Dacă dumneavoastră nu v-ați referit la ordinea de zi nici eu n-am să mă refer la ea și am să revin puțin. La proiectul anterior cu creșele nu ați înțeles ceea ce era scris în materialul respectiv și am să vă rog să-l recitiți, pentru că ați făcut afirmații eronate. Nu am vrut să vă răspund atunci, pentru că nu am vrut să vă simțiți provocat, însă costul lunar pentru întreținerea unui copil la creșă este de 628,74 lei/lună. În funcție de veniturile părinților aceștia plătesc o sumă mult mai mică, diferența fiind suportată de Primăria Municipiului Brăila. Părinții care au un venit mediu lunar între 225 lei și 699 lei plătesc 62 lei pe lună pentru un copil, iar dacă au doi sau mai mulți copii plătesc 31 de lei pe lună. Dacă venitul este de 700 de lei sau mai mult se plătesc pentru un copil 125 lei pe lună, iar de la doi copii în sus se plătesc 62 de lei pe lună, diferența fiind suportată de Primăria Municipiului Brăila. Acum, domnule consilier, sper că ați înțeles și regretați că ați votat împotrivă.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Costul a fost calculat brut, fără o analiză.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Lăsați.

Domnul PĂUN DAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2019 a măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Brăila”.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Cred că vă uitați la televizor și vedeți care este calitatea aerului în Brăila. Suntem pe lista neagră a poluării. Revin cu discuția despre spălarea străzilor, dar nu cu o singură mașină ci cu un program mai amplu de spălare a străzilor, care este o acțiune ce ține de igiena orașului. Ar trebui să fie o activitate de bază a primăriei. Dacă s-ar fi realizat acest lucru în mod eficient, în acest mandat, cred că ați fi rămas în memoria orașului ca unul dintre cei mai buni primari. Eu aș fi dorit foarte mult să realizăm acest aspect, pentru a proteja sănătatea locuitorilor. Acest lucru nu s-a realizat și așa suntem pe această listă neagră a poluării.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, la punctul 1 de pe ordinea de zi ați votat viitorul salubrizării din oraș și toți suntem nemulțumiți de actualele societăți. Acesta este motivul pentru care au fost amendate și pentru care s-a propus rezilierea contractelor. Vă spun că în municipiul Brăila străzile se spală insuficient, cu două mașini. Cele două mașini aparțin societăților ECO și BRAI-CATA și le puteți vedea pe anumite artere spălând străzile insuficient. În ceea ce privește studiul ministerului el este o mare gogoașă deoarece au luat niște estimări în calcul și nu cifrele concrete existente pe site-ul Agenției de Protecție a Mediului. Acolo rezultă foarte clar că municipiul Brăila, la substanțele pe care le-a analizat, se situează la mai puțin de jumătate față de limita minimă admisă, ceea ce înseamnă că afirmațiile domnului ministru nu sunt corecte, fiind indus în eroare de anumite persoane care nu i-au furnizat informații corecte. Nu-l acuz pe domnul ministru de rea intenție, ci doar de faptul că i-a crezut pe unii din minister.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Eu am mai ridicat această problemă și înainte de a face domnul ministru această listă. Se vede cu ochiul liber, nu trebuie să faci o analiză.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Să știți că Agenția de Protecție a Mediului nu este infailibilă. Ieri a fost un incident la Sebeș care nu a fost semnalat de senzorii agenției. Sunt rețele independente care semnalează lucrurile acestea. Pulberile din Brăila sunt din poluarea industrială. Avem locuri care ar trebui să fie verzi, dar sunt maro. Sunt locuri unde am putea să intervenim.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 6 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică -Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian -Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea valorii redevenței ce va fi plătită de ’ Societatea „ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier, Sîrbu Constantin:

In ceea ce privește tabelul cu valorile redevențelor, așa cum am spus și anul trecut, nu se poate ca la taxa pe care o plătește un comerciant pe o tarabă primăria să încaseze aproximativ aceeași sumă. Ceea ce vreau să subliniez este că taxele sunt foarte mici. Nu se poate ca pentru piața Concordia să se plătească 900 de lei lunar, pentru Microhală 450 de lei lunar, iar în hala centrală 1700 de lei redevență lunară. Nu știu dacă știți care este nivelul chiriilor acolo, dar o să vedeți că un tarabagiu plătește 500 de lei. Restul de bani nu-i vedem în îmbunătățirea calității spațiilor sau a investițiilor. Efectiv se duc într-o gaură neagră. Noi am propus transformarea acestei societăți în direcție a primăriei, iar banii să vină efectiv la primăria Brăilei.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Cred că am mai spus-o și anul trecut: 4000 de euro lunar este o sumă infimă pentru suprafețele gestionate de Piață. Părerea mea este că un operator independent bucuros ar plăti această sumă și am putea impune niște investiții substanțiale care să ducă la calitatea pe care ne-o dorim. Suma redevenței este mică, iar investițiile nu se văd. Ceva se întâmplă. De ce nu ne gândim la o soluție în care să avem un operator independent și astfel nu vom avea discuții despre Piață că ar fi o întreprindere socială. Putem avea niște piețe civilizate.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Constat un apetit deosebit al unor reprezentanți ai Partidului Național Liberal pentru piețe. Mai ales al celor care au afaceri cu piețele. În primul rând nu sunt de acord cu un operator independent deoarece în trecut s-au dat destul de multe suprafețe din piețele Brăilei și aici mă refer la Concordia, unde știm cu toții cine. Nu sunt de acord cu privatizarea piețelor din Brăila sub nicio formă, ca să ajungă pe mâna unei societăți controlate de cine știe cine, regimentată politic la vreun partid.

Primăria Municipiului Brăila a modernizat piața Concordia la care făceați referire. Faceți o confuzie între piața retrocedată de niște membri ai P.N.L. și piața modernizată de Primăria Municipiului Brăila. Acea piață a fost modernizată în mandatul actual, dar dumneavoastră o confundați, pentru că nu știți care sunt proprietățile Municipiului Brăila și care sunt cele private. O să vă anunț că s-a vândut și piața privată către un alt investitor privat, care a venit la Primăria Municipiului Brăila și dorește să modernizeze piața respectivă pentru a ajunge sau a depăși standardele pe care le-a impus în Condordia Primăria Municipiului Brăila. Eu cred că piața Concordia arată foarte bine în zona pe care am modernizat-o noi. La piața Microhală Administrația Piețelor se chiuie de mult timp să găsească o societate care să realizeze compartimentarea. S-au alocat bani și pentru modernizarea celorlalte piețe, dar din păcate, și aici vă pot da un exemplu concret, piața de fructe din Piața Mare, nu a venit nimeni la licitație.

Nu sunt de acord sub nicio formă cu creșterea redevenței deoarece acest lucru se va reflecta în creșterea tarifelor pe care le vor plăti comercianții. Nu cred că asta este o gândire liberală îmbrățișată de colegii dumneavoastră, domnule consilier. Dacă creștem redevența piața va crește la rândul ei tarifele către comercianți și aceștia vor crește prețurile către cumpărătorul final, astfel devenind necompetitivă lupta cu supermarketurile. Eu cred că este suficientă creșterea cu indicele inflației.

Domnul consilier, Popa Petrică - Costel:

Intradevăr Municipiul Brăila, așa cum arată astăzi din punct de vedere economic, nu are nevoie de piețe cu statut privat. Cred că este bine să luăm în calcul pentru următorul mandat să se realizeze piața de gros. Nu putem da vina că nu putem găsi constructori. Multe lucruri se fac și în regie proprie. A doua problemă este despre transformarea A.P.T din societate comercială în direcție a primăriei. Acest lucru poate duce la nivelarea prețurilor și totodată la ajutarea agenților economici de a reveni în spațiile neocupate.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule Popa, regret un singur lucru: că se încheie mandatul atunci când am început să ne înțelegem atât de bine. De fiecare dată când am discutat cu dumneavoastră despre piețe am vorbit doar profesional și nu politic. Mă bucur că avem o opinie comună în ceea ce privește activitatea de la A.P.T. Ați observat că în mandatul actual am dat toți banii către piața de gros, dar a fost problema aceea cu proiectarea din vechi pe care a trebuit să o reanalizeze, să o retransmită. Nu a venit nimeni la licitație, însă sperăm să se finalizeze. Cert este că noi am plătit banii pentru investiție. Banii vor merge la final către cel care va realiza acest proiect. Banii rămân în contul de la piață și sunt intangibili din acest punct de vedere.

În ceea ce privește revenirea A.P.T ca direcție a primăriei trebuie să avem în vedere ce s-a întâmplat în mandatul premierului Boc, când Primăria Municipiului Brăila a fost nevoită să facă o societate comercială. Noi avem o organigramă la Primărie care este limitată în funcție de numărul de locuitori. Organigrama nu ne va permite să preluăm A.P.T. Poate ar fi fost mai bine pentru salariați și pentru alte aspecte pentru că ar fi fost direct în coordonarea Primăriei. Dacă vreun guvern ar putea să crească numărul de angajați pe care îl au primăriile atunci vom putea să preluăm personalul de la Piață. Deocamdată aceasta este legea și nu putem.

Domnul consilier, Păun Dan:

Vrea să punctez un singur lucru pe care colegii mei l-au tratat ușor. Se cere ca A.P.T. S.A. să fie viabil din punct de vedere economic. Conform Legii 31/1990 orice societate trebuie să funcționeze pe profit. Colegii mei uită că în cârca A.P.T. este pus un sac și anume Grădina Zoologică. La nici o societate comercială nu se poate cere ceea ce doriți dumneavoastră, atât timp cât are pierderi impuse de altă activitate care este diferită de activitatea de bază. Pe de altă parte există spații comerciale nefolosite, iar acest lucru se întâmplă dintr-un singur motiv și anume că statutul A.P.T. atunci când a fost făcut a fost foarte limitativ, astfel încât în incinta piețelor nu pot fi desfășurate alte activități în afară de acestea. Trebuie lucrat la acest statut, astfel încât să se poată închiria și acele spații. Mă refer foarte clar la piața Concordia. Grădina Zoologică este un subiect complicat, care va trebui rezolvat, pentru că altfel cu cheltuielile pe care le are A.P.T. nu va ieși niciodată pe plus. Mulțumesc!

Domnul consilier, Tabarac Adrian:

Colegul meu a spus că diferența dintre redevența pe care o plătește A.P.T. către primărie și suma pe care o încasează de la comerciant este una foarte mare. Tot ați invocat modernizările de la piața Concordia unde s-a impus un standard. Cred că este cel mai jos standard. Cea mai mare zonă de unde încasează A.P.T. bani este Piața Mare care a devenit din ce în ce mai goală din cauza, în cea mai mare parte, a celor mai proaste condiții. Poate nu știați, domnule Primar, acolo colcăie gândacii și șobolanii. Ăia sunt jderi, nu mai sunt șoareci. Acest lucru poate fi confirmat și de către colegi de-ai dumneavoastră din partid, dacă nu mă credeți. Această situație nu atrage niciun comerciant. Acolo sunt doar vitrine goale și oamenii pleacă pentru că plătesc chirii foarte mari raportate la condițiile pe care le au. V-aș ruga să întrebați conducerea A.P.T. dacă comercianții sunt mulțumiți de condițiile pe care le au raportat la chiria pe care o plătesc. De aceea consider că A.P.T. plătește o redevență foarte mică raportat la ceea ce încasează. Îl rog pe domnul primar să facă o vizită în piață sau să întrebe pe cine vrea dumnealui dacă situația este așa cum am spus.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Solicit conducerii A.P.T. să verifice și să ia măsuri în acest sens, la fel cum le solicit să verifice situația celor care au căpușat activitatea Pieței, mai ales pe fier vechi.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Dacă nu ar mai fi această Grădină Zoologică în cârca A.P.T. s-ar putea mări redevența, dar așa este mai greu.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Mă gândeam că puteați da un răspuns referitor la situația de la Piață.

Doamna consilier Badiu Virginia - Loredana:

Această redevență este stabilită de către un evaluator extern în urma unui proces de evaluare. Nu a stabilit-o Primăria și nici A.P.T.

Domnul consilier loniță Ion - Sorin:

Au luat cuvântul pe această temă doi consilieri care sunt membri în A.G.A. la A.P.T. Dumneavoastră puteți ridica problema referitoare la bolovanul numit Grădina Zoologică.

Domnul consilier Păun Dan:

O să discutăm și o să analizăm situația.

Domnul consilier loniță Ion - Sorin:

Atunci m-ați liniștit. Mulțumesc!

Domnul consilier Păun Dan:

Dacă dumneavoastră aveți o soluție mult mai rapidă chiar ne vom bucura să o îmbrățișăm.

Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen:

Dacă luăm Grădina Zoologică de la A.P.T., cui o dăm?

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 6 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică -Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian -Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Indexarea, în funcție de raportul leu/euro, a prețurilor de închiriere pentru amplasamentele aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, stabilite prin H.C.L.M. nr. 263/30.06.2017 și modificate prin H.C.L.M. nr. 246/31.05.2018 și H.C.L.M. nr. 19/31.01.2019.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Sîrbu Constantin:

O chirie medie este de 7 lei pe lună pe m2. Vreau să atrag atenția aparatului de specialitate că în anexă nu este trecut lei/lună/m2. Este trecută doar suma, dar nu și unitatea de timp și măsura. La hala rerrtra^ dacă tot am discuta de ea chiria este de 20 de bani pe m2.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contractelor de parteneriat încheiate între Municipiul Brăila, unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brăila și agenți economici, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Brăila și Județul Brăila în vederea implementării Programului-cadru al manifestărilor culturale, artistice, educaționale și sportive pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 31 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre initiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unei plăti parțiale din cotizația Municipiului Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA în anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre initiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Brăila, generat si aprobat prin H.C.L.M. nr. 234/14.07.2010 si actualizat prin H.C.L.M. nr. 633/29.11.2018. ’

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 33 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre initiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Brăila.

Comisiile 1, 2, 3, 4,’ 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 34 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre initiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice”.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 35 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Dacă tot suntem la acest capitol vreau să spun că sunt cetățeni nemulțumiți deoarece avizele durează foarte mult. Am întrebat la una dintre firme și mi-au spus că se dau niște soluții care ar duce la apariția a încă 100 de stâlpi pe an, în apropierea celor existenți, în loc de soluții de subtraversare pe distanțe scurte.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Cine nu dă? Primăria sau Electrica?

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Primăria. Soluția de subtraversare o dă primăria. Electrica dă soluția de la aerian la aerian.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Faceți o confuzie.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Nu știu dacă fac o confuzie. Știu doar că este o problemă în acest sens și am și o adresă de refuz în acest sens.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, soluția de efectuare a branșamentului o dă operatorul de utilități. Primăria vizează sau nu soluția pe care o propune respectivul operator. Dumneavoastră vă referiți în cazul Electrica. Dumnealor au rețeaua de transport în mare parte aerian și au venit cu o soluție ca din stâlp să pozeze la nivelul de 30-40 de cm de la sol o cutie, să spargă trotuarul, să facă un șanț deschis și nu o subtraversare, urmând ca în apropierea proprietății să fie din nou aerian. Problema este în felul următor: STAS -ul și legislația ne spun că deasupra țevii de gaz nu poate exista o altă rețea, în special cea de curent. Branșamentele de gaz sunt subterane, iar în momentul în care au propus să treacă cu o firidă de curent pe deasupra țevii de gaz este evident că nu am dat acceptul. În momentul în care există o scăpare de gaz, care intră în contact cu un cablu de curent, atunci bubuim toți. Dacă ar fi propus ca întreaga rețea de transport curent să fie subterană nu am fi avut nicio problemă. Noi am discutat cu cei de la Electrica pentru a veni cu un plan de modernizare a infrastructurii de transport curent și acum dumnealor caută finanțare. Cu toții ne dorim ca să nu mai existe acele cabluri pe stâlpi. Repet: nu cred că este oportun ca dintr-un branșament aerian să mergem în unul subteran pentru ca apoi să ajungem din nou la unul aerian.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Asta zic și eu. Să nu apară un stâlp la fiecare 2 metri.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Dar nu ne imputați nouă acest lucru.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Este o situație pe care trebuie să o rezolvăm.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Sunt multe situații pe care trebuie să le rezolvăm în conformitate cu legislația în vigoare. Există și acea comisie unică prin care se dau acordurile în vederea executării lucrărilor de construire sau branșament. Noi sperăm ca Electrica să facă parte și ea din această comisie unică, însă din discuțiile avute nu s-au arătat doritori. Noi sperăm și au toată susținerea municipalității și a aparatului administrativ să execute lucrări de avergură în așa fel încât întreaga rețea de transport să fie în subteran.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Dacă tot vorbim, când facem rețeaua metropolitană de cabluri îngropate? Am înțeles că există soluția unui consorțiu la București.

J                                                                             J                                                                   >

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Au fost purtate discuții în acest sens cu toți cei care dețin rețele aeriene, însă implică niște costuri. Pe tronsonul Calea Călărașilor sau pe tronsonul Dorobanților există această posibilitate de trecere a acestor cabluri în subteran, dar nimeni nu s-a arătat interesat. Acest lucru ar implica costuri pe care nu doresc să le suporte.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Dar putem crea o obligativitate.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Sigur. A încercat un primar la Timișoara, dacă nu mă înșel, și are dosar penal.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 36 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 37 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la pozițiile nr. 11, 12, 13, 26, 27 și 28 - Cap. F - „Sisteme de transport public local în comun de persoane, cu terenuri aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării, ca urmare a lucrărilor ce vor fi executate conform proiectului „Modernizare transport electric șoseaua Baldovinești”.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5? Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

Cu precizarea pe care am făcut-o la începutul ședinței: pozițiile sunt 11, 12, 13, 26, 27 și 28.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 38 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ieșirii din indiviziune prin partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare din imobilul situat în Brăila, str. Pietății nr. 6, Bl. A3, sc. 1, et. 2, ap. 46, ce aparține Municipiului Brăila.

'Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 39 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară” .

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 40 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5.775,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, DN 22B Km 0+400 lot 2/1, NCP 91551, în vederea edificării unui obiectiv economic.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 41 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 327,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prahovei nr.16, NCP 93998, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 42 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 198,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuță F.N. - în spatele imobilului din str. Alexandru Vlahuță nr. 65, NCP 91794, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 43 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 440,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galați nr. 363A, NCP 85776, în vederea edificării unui obiectiv economic.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 44 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5066,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, șoseaua Parcului nr. 11A, NCP 92636, în vederea realizării unui obiectiv economic.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 45 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 334,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mașinilor nr.3, NCP 9953, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 46 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 294,00 mp, situat în Brăila, str. Dumitru lonescu nr. 17, NCP 89516, solicitanților LUNGU DANIEL - CĂTĂLIN și LUNGU MIRELA - NICOLETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 47 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 235,00 mp, situat în Brăila, str. Garoafelor nr.2, NCP 80734, solicitantului PÎRVU COSTEL, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și 2, proprietatea acestuia.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 48 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 37, în suprafață de 252,00 mp, NCP 14128, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 276/27.08.2004 în favoarea domnului ANDRIEV SORIN.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 49 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 11, NCP 9685.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 6 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică -Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian -Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 50 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr. 1 (teren cotă parte 38/100, NCP 2213, teren cotă parte 38/100, NCP 191, teren cotă parte 38/100, lot 1/1, NCP 94859 și construcția C1 anexă - coș de fum) și str. Fața Portului nr. 2 ( teren cotă parte 38/100, ’ NCP 7982).

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 6 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică -Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian -Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 51 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 20 - 22, bl. 20-22, sc.1, et. 2, ap. 12, NCP 72252-C1-U7.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 6 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică -Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian -Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 52 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale 2019 a managementului pentru Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Gojan Petru:

La acest proiect nu particip la vot.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

La acest proiect de hotărâre trebuie desemnat prin procedura votului secret un reprezentant în comisia de evaluare și un reprezentant în comisia de contestații. Ca urmare a discuțiilor avute la ședința cu liderii de grup au fost formulate două propuneri: domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen pentru comisia de evaluare și domnul consilier Popescu Razvan pentru comisia de contestații. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu sunt și alte propuneri vă rog să faceți propuneri pentru o comisie de numărare a voturilor formată din minim 3 persoane, altele decât domnul Gojan și persoanele propuse.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

li propun pe domnii consilieri Caranica George - Marius, Căprariu Lucian și pe subsemnatul.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot componența comisiei de numărare a voturilor:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, comisia de numărare a voturilor a fost aprobată.

Trecem la dezbaterea punctului 53 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea componenței comisiei de licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 54 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 14 ( teren indiviz in suprafață de 175 mp din 907 mp + construcția C3 + construcția C6 + apartamentul 2 din construcția C1 + boxă din C1 + terasă lot 2 aferentă apartamentului 2 + cotă indiviză casa scării) - NCP 77977, NCP 77977 - C1 - U1, NCP 77977 - C1 - U3.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 6 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică -Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian -Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 55 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 32 ( fost nr.124 -126) - Teren indiviz 154 mp + C8 anexă (garaj) + Spațiu comercial parter C2 + Apartament et.1 C2 + Magazie parter C2 - NCP 73689, NCP 73689 - C2 - U3, NCP 73689 - C2 - U1, NCP 73689 - C2 - U2.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 6 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică -Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian -Florinei, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 56 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 166 (c/c str. Polonă, c/c str. Petru Maior) - Corp C1+ teren aferent, NCP 17054.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 6 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică -Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian -Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 57 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2020.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

Pentru luna februarie urmează domnul consilier Popa Petrică - Costel.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

De asemenea vă semnalez faptul că au fost aduse la cunoștința dumneavoastră, la punctele 58 și 59, două rapoarte, respectiv:

 • 1)     Raport semestrial privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului II al anului 2019.

 • 2)    Raport anual privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în anul 2019, întocmit în baza dispozițiilor art. 21 din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

ll rog pe domnul Caranica să dea citire procesului verbal.

Domnul consilier, Caranica George - Marius:

Proces verbal încheiat astăzi, 31 ianuarie 2020:

Comisia de numărare a voturilor formată din:

 • - CARANICA GEORGE - MARIUS         -    Președinte

 • - TABARAC ADRIAN                   -    Membru

 • - CĂPRARIU LUCIAN                   -    Membru

A procedat la numărarea voturilor pentru:

1) Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila care să facă parte din comisia de evaluare a managementului pentru Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila, și a constatat următoarele:

a) BOȘNEAG SORIN-EUGEN - voturi „pentru” 24      - voturi „împotrivă” 0

- voturi anulate 0

TOTAL BULETINE DE VOT:      24

2) Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila care să facă parte din comisia de soluționare a contestațiilor pentru Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila, și a constatat următoarele:

a) POPESCU RĂZVAN - voturi „pentru” 24       - voturi „împotrivă” 0

- voturi anulate 0

TOTAL BULETINE DE VOT:      24

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal azi, 31 ianuarie 2020, în 3 (trei) exemplare.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale 2019 a managementului pentru Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila.

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Gojan Petru nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.

Trecem la dezbaterea punctului 60 de pe ordinea de zi - Alte probleme.

Domnul consilier, Botea Petre - Bogdan:

M-a rugat o cunoștință să vă întreb ce mai funcționează din sistemul de supraveghere video al orașului în acest moment?

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Vă referiți la camerele de supraveghere prin finanțare europeană?

Domnul consilier, Botea Petre - Bogdan:

Nu. Mă refer la camerele video care sunt instalate în oraș, inclusiv cele din Barieră și zona Gării.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Bariera Călărașilor nu a fost monitorizată prin acel program. Sunteți în eroare. În schimb cele 280 de camere care sunt amplasate pe raza teritorială a Municipiului Brăila, chiar 300 cu cele pentru trafic greu, funcționează în totalitate.

Domnul consilier, Botea Petre - Bogdan:

Dispeceratul poliției nu poate avea acces la aceste camere?

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

I.P.J. —ul are acces la toate camerele.

Domnul consilier, Botea Petre - Bogdan:

Nu are. Vă spun că nici Poliția Rutieră nu are.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Are acces.

Domnul consilier, Botea Petre - Bogdan:

Mă acuzați de rea credință? Vă spun că nu are.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Ați fost dumneavoastră acolo?

Domnul consilier, Botea Petre - Bogdan:

Am fost personal acum două zile.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Da? Domnule director Tănase vă rog să ne spuneți.

Domnul consilier, Botea Petre - Bogdan:

In afară de Poliția Locală nu are nimeni acces.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Cred că ați fost la Galați și v-ați uitat.

Domnul consilier, Botea Petre - Bogdan:

Am fost la Brăila exact la Poliția Rutieră și la I.P.J. Dacă vreți vă pot aduce și dovezi oficiale că așa este.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Sigur. Vă așteptăm.

Domnul consilier, Boșneag Sorin - Eugen:

Vreau să vă informez că suplimentar față de relațiile pe care Poliția Națională și Jandarmeria o au cu Poliția Locală, inclusiv agenții economici au obligația de a le pune la dispoziție înregistrările.

Domnul consilier, Botea Petre - Bogdan:

Chiar dumneavoastră ați confirmat la o ședință precedentă că cele 7 camere din Barieră nu sunt conectate.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Dumneavoastră aparent aveți o percepție diferită asupra limbii române. Calea Călărașilor nu a fost monitorizată prin programul respectiv deoarece nu există în proiect.

Domnul consilier, Botea Petre - Bogdan:

Sunt 7 camere. Le puteți vedea.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Nu sunt în proiectul cu finanțare europeană. M-ați întrebat de camere de monitorizare. Nu sunt ale noastre.

Domnul consilier, Botea Petre - Bogdan:

Vorbiți pe lângă subiect.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Dumneavoastră înțelegeți diferit limba română. încercați să mergeți la I.P.J. la Brăila nu la Galați.

Domnul consilier, Botea Petre - Bogdan:

Am fost peste tot.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Ați fost. Sunt convins. Vă plimbați.

Domnul consilier, Căprariu Lucian:

înțeleg că nu este monitorizată. Este grav că nu este monitorizată.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Este cuprinsă în bugetul pe acest an suplimentarea cu până la 100 de camere, în funcție de necesitatea pe care o au cei de la Poliția Locală, cât și din discuțiile pe care le-am avut cu cei la de la Inspectoratul de Poliție Județeană, astfel încât să avem o plajă cât mai mare de monitorizare. Poliția Locală deja inventariază zonele unde ar trebui suplimentat numărul de camere. Bariera Călărașilor este unul din aceste obiective monitorizate, odată cu aprobarea bugetului și bineînțeles achiziția care va avea loc.

Domnul consilier PETRESCU EDUARD - HERERA, Președinte de ședință:

Declar închise lucrările ședinței.

Președinte de ședință: Petrescu Eduard - Herera

Secretarul Municipiului Brăila: Drăgan Ion

J.I./4ex.