Proces verbal din 30.06.2020

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA IUNIE 2020

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 30.06.2020, ora 09:00

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Doamnelor și Domnilor consilieri, stimați invitați,

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și ale art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 1911/24.06.2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila.

Doamnelor și Domnilor consilieri,

Conform art. 138 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, un exemplar din procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2020, a fost pus la dispoziția dumneavoastră pe platforma http://clm.primariabr.ro/ în vederea lecturării conținutului, iar în urma verificării acestuia s-a constatat că nu au fost primite observații, drept pentru care vă supun spre aprobare procesul - verbal menționat anterior.

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi procesul - verbal a fost aprobat.

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 265/29.05.2020 a fost ales ca președinte de ședință pentru luna iunie 2020, domnul consilier local municipal SÎRBU CONSTANTIN, pe care îl invit să preia conducerea lucrărilor ședinței.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, stimați invitați vă asigur că lucrările prezentei ședințe se vor desfășura în conformitate cu prevederile art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila, sunt prezenți 27 consilieri, ședința fiind legal constituită.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila:

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Domnului Primar Viorel - Marian Dragomir, se suplimentează proiectul ordinii de zi inițial prezentat, cu trei noi proiecte de hotărâri, respectiv:

 • 1) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Pătărlăgeanu Valentin și Traian Adrian, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Braicar S.A. Brăila privind: Aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 84 din Legea nr. 1/2011 în forma modificată conform art. 69 din O.U.G. nr. 70/2020.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

 • 2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D -„Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 164, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

 • 3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 19, Ap. 3 (teren indiviz +construcție), NCP 70511, NCP 70511 - C3.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Supunem la vot ordinea de zi cu modificările precizate de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila.

 • 1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unor măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, în vederea limitării transmiterii virusului SARS-CoV-2.

 • 2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 referitoare la „Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă”.

 • 3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA.

 • 4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții <Adaptarea corpului C1 -Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, prin amenajarea unei cabine WC speciale în cadrul grupurilor sanitare existente>, cu finanțare de la bugetul local.

 • 5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 71/28.02.2019, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 721/23.12.2019.

 • 6) Proiect de hotărâre inițiat de doamna consilier local municipal Badiu Virginia - Loredana, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Brăila cu privire la elaborarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Brăila, respectiv a piețelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Brăila, de către o firmă de consultanță independentă.

 • 7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 „SCUFIȚA ROȘIE”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H -„Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 32, conform documentației cadastrale.

 • 8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr.339, conform documentației cadastrale.

 • 9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011 , la pozițiile nr. 129 și 540 din Capitolul A - „Străzi”, precum și completarea Subcapitolului G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu trei noi poziții, respectiv nr. 417, 418 și 419, conform dezmembrării imobilului situat în Municipiul Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului -Cazasului, aprobată prin H.C.L.M. nr. 251/29.05.2019.

 • 10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Radierea poziției nr.313 de la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, urmare a implementării proiectului ”Reabilitare și modernizare strada Griviței din Municipiul Brăila”, conform H.C.L.M. nr. 222/31.07.2014.

 • 11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a unor bunuri - locuri de joacă, înscrise în Inventarul domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”.

 • 12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor din Municipiul Brăila nr. 34062/05.09.2011, încheiat între Municipiul Brăila și societatea BRAI-CATA S.R.L, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 577/31.10.2019.

 • 13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației terenului în suprafață de 10.650,00 mp și a corpului de construcție C24 - magazie materiale și moară în suprafață de 232,00 mp din incinta Liceului Tehnologic „Gh. K. Constantinescu”, situat în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 127, în vederea amenajării unei minibaze sportive.

 • 14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Propunerea de emitere a unei hotărâri de Guvern referitoare la ”Transmiterea imobilului „Stadion de Atletism”, situat în Municipiul Brăila, Parc Monument, din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila”.

 • 15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

 • 16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.

 • 17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

 • 18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

 • 19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la modernizarea drumului de acces și racord la Calea Călărașilor, precum și modernizare parcare publică pe Calea Călărașilor nr. 333, de către societatea LIDL ROMÂNIA S.C.S.

 • 20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

 • 21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Achiziționarea de către Municipiul Brăila a terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858.

 • 22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 10.06.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.

 • 23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.

 • 24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

 • 25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 116,00 mp, indiviz din suprafața de 372,00 mp situat în Brăila, str. George Cavadia nr. 14, NCP 78854, solicitanților GHEORGHIȚĂ NELU, GHEORGHIȚĂ TUDOREL, GHEORGHIȚĂ NICU și GHEORGHIȚĂ GIORGE, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

 • 26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 41,00 mp, indiviz din suprafața de 121,00 mp situat în Brăila, str. Apollo nr. 43, lot 2 cu NCP 94941, solicitanților VASILE MARINEL și VASILE GICA, teren pe care se află amplasată construcția C1.

 • 27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 1, bl. A9, sc. 1, et. 3, ap. 8.

 • 28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 3, bl. A11, sc. 1, et. 3, ap. 8.

 • 29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 5, bl. A13, sc. 1, et. 1, ap. 3.

 • 30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 5, bl. A13, sc. 1, et. 2, ap. 5.

 • 31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 6, bl. A5, sc. 1, et. 1, ap. 3.

 • 32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 8, bl. A7, sc. 1, et. 3, ap. 8.

 • 33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 9, bl. A17, sc. 1, et. 2, ap. 5.

 • 34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Măcin nr. 3, bl. A13, sc. 1, etaj 1, ap. 3.

 • 35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 10, bl. E, sc. 1, etaj 3, ap. 8.

 • 36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sulina nr.1, bl. A7, sc. 1, etaj 2, ap. 5.

 • 37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sulina nr.2, bl. A3, sc. 1, etaj 1, ap. 4.

 • 38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr. 18 - NCP 77033, NCP 77033 - C1, NCP 77033 - C2 și NCP 77033 - C3.

 • 39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fortificației nr. 19 (teren indiviz + construcția C1), NCP 9101, NCP 9101-C1.

 • 40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în

Brăila, str. Ion Băncilă nr. 3 (teren + construcția C1), NCP 86891, NCP 86891 - C1.

 • 41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în

Brăila, str. Polonă nr. 19B, NCP 2913, NCP 2913-C1, NCP 2913-C2.

 • 42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în

Brăila, str. Vapoarelor nr. 18, NCP 89637, NCP 89637-C1.

 • 43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 17.243 mp, situat în perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

 • 44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 10.686 mp, situat în perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

 • 45) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Pătărlăgeanu Valentin și Traian Adrian, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Braicar S.A. Brăila privind: Aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 84 din Legea nr. 1/2011 în forma modificată conform art. 69 din O.U.G. nr. 70/2020.

 • 46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D -„Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 164, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare.

 • 47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 19, Ap. 3 (teren indiviz +construcție), NCP 70511, NCP 70511 - C3.

 • 48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2020.

 • 49) Alte probleme.

Se supune la vot ordinea de zi modificată:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unor măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, în vederea limitării transmiterii virusului SARS-CoV-2.

Discuții?

Domnul consilier Păun Dan:

Bună ziua! Vreau să vă anunț, acum la începutul ședinței, că din motive personale vreau să mă retrag din Adunarea Generală a Acționarilor la A.P.T. S.A.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Vă dați demisia, să înțeleg. Aveți demisia în formă scrisă?

Domnul consilier Păun Dan:

O să o depun și în formă scrisă, dacă este nevoie.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 referitoare la „Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă”.

Discuții?

Doamna consilier Lungu Florica:

Doresc să fac un scurt comentariu. Inițiativa este minunată, doar că imposibilă. Nu noi suntem responsabili, ci Legea 35/2020 care ne impune anumite condiții pentru a fi eligibili, însă imposibil de realizat. Persoana acreditată ca bonă trebuie să aibă curs de calificare și trebuie să aibă un contract cu o persoană juridică, care este acreditată de Ministerul Muncii ca furnizor de prestații sociale - servicii de bonă. Dacă nu este angajată la o persoană juridică atunci trebuie să aibă un P.F.A., care trebuie acreditat de Ministerul Muncii pentru a presta astfel de servicii. M-am informat și am studiat, însă nu există așa ceva în țară. Am luat legătura cu doamna director Oancea și mi-a confirmat că nu există așa ceva. Pentru corecta informare a potențialilor beneficiari aș vrea să se știe că acest proiect nu poate fi accesat, probabil cel puțin un an de zile de cum încolo, până când aceste persoane își vor lua acreditările. Vă mulțumesc!

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Doamna consilier, aveți dreptate. Din păcate acesta este cadrul legislativ elaborat la nivel național. Noi facem doar transpunerea acestuia într-o hotărâre de consiliu local. Sperăm să apară și procedurile următoare, astfel încât cetățenii să poată beneficia de acest serviciu pe care îl aprobăm astăzi.

Doamna consilier Lungu Florica:

În lege scrie că în 45 de zile de la intrarea în vigoare trebuie să dăm această

hotărâre de consiliu local, doar că presa va prelua că se va acorda o subvenție pentru

serviciul de bone. Oamenii și așa au probleme cu locurile pentru copiii preșcolari.

Grădinițele au un număr limitat de locuri, la fel și creșele. Este normal să le aducem la cunoștință că această prevedere momentan nu poate fi aplicată.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru” și o abținere a domanei consilier Lungu Florica, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții <Adaptarea corpului C1 - Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, prin amenajarea unei cabine WC speciale în cadrul grupurilor sanitare existente>, cu finanțare de la bugetul local.

Discuții?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Doamnelor și domnilor consilieri, am să vă fac un scurt istoric al acestui proiect. În data de 28.04.2020 liceul transmite raportul de aprobare a indicatorilor tehnico -economici pentru realizarea investiției Adaptarea corpului C1 - Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, prin amenajarea unei cabine WC speciale în cadrul grupurilor sanitare existente, cu valoarea de 110.471,85 lei. Am dat o rezoluție prin care am considerat că suma este exagerată pentru amenajarea unei singure cabine WC pentru persoanele cu dizabilități. Liceul a reanalizat și în data de 25.05.2020 se transmite devizul refăcut cu suma de 102.343,55 lei. Sunt inițiator la acest proiect pentru că am vrut ca lucrurile să meargă mai departe, pentru a înțelege și unii proiectanți și cei din conducera liceului, dar mai ales cei cu funcții contabil - economice că aceste sume sunt pur și simplu exagerate și să nu mai vină cu astfel de lucruri în fața consiliului local. Peste 1 miliard de lei vechi pentru amenajarea unei cabine WC, pentru persoane cu dizabilități, din puncul meu de vedere, este o sumă absolut exorbitantă. Aș vrea să mai atrag atenția unui alt aspect. Eu înțeleg acea interpretare a Curții de Conturi, prin care proiectul nu trebuie să depășească 3% din valoarea lucrării, dar în cazul de față avem următorul aspect: proiectarea costă 22.000 de lei și execuția 45.000 de lei. Am vrut să atrag atenția consilierilor asupra acestor aspecte deoarece este vorba de votul lor. Pentru mine suma aceasta este exagerată, asta ca să nu spun că este o bătaie de joc. Vreau să înțeleagă unii proiectanți că nu pot veni cu astfel de sume. Primăria va susține, așa cum a făcut-o și până acum, toate investițiile la școli, dar 1 miliard de lei vechi, pentru o cabină de WC, cred că este mult. Votul este suveran și aparține fiecărui consilier, însă sunt ferm convins că va fi exercitat în deplină cunoștință.

Domnul consilier Păun Dan:

Nu am văzut în material câte persoane vor beneficia de această cabină. Atât vreau să știu. Mulțumesc!

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Este obligatoriu prin lege să se realizeze toate facilitățile pentru persoanele cu dizabilități. Indiferent dacă un liceu are sau nu persoane cu dizabilități noi susținem aceste dotări, dar la prețuri rezonabile.

Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen:

Analizând în comisie acest proiect de hotărâre am constatat că sunt niște sume imense. Eu unul am constituit astfel de grupuri sanitare în hoteluri. Suma pe care am folosit-o la un hotel de 3 stele, pentru un astfel de grup sanitar, a fost de aproximativ 10 -

12 mii de lei, însă fără proiectare. Noi, cei din partea comisiei, am dat vot negativ. Eu unul cred că este bine să votăm împotriva acestui proiect și după aceea cei în măsură să analizeze mai temeinic lucrarea să vină cu altă propunere.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Am studiat și eu materialele și vreau să vă spun că din 102 mii de lei 45 de mii sunt proiectare și studii. Nu poate fi un studiu geo 6 mii de lei. Un studiu geo pentru o astfel de lucrare este maxim 2 mii de lei. Sunt niște sume care nu sunt reale.

Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin:

Mă bucur să constat că domnii de la P.S.D. nu sunt de acord cu sifonarea banului public, dar în schimb cheltuim 1200 de mii de lei pentru garduri la cimitire. În acord cu toată lumea vom vota cu abținere, dar țineți în balanță ceea ce s-a întâmplat în precedent vis-a-vis de cheltuirea inutilă a banilor publici.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Dacă vă uitați pe proiect veți vedea că nu este o simplă lucrare. Este o lucrare cu modificări substanțiale. Nu este vorba de o simplă toaletă. Practic se face o construcție de la 0 și aceste cheltuieli, părerea mea, oarecum se justifică având în vedere situația de acolo. Vreau să reamintesc că până în acest moment s-au cheltuit aproape jumătate de miliard de euro în Brăila în 4 ani. Este un cost justificat, dacă analizați cu atenție toate soluțiile tehnice adoptate. Atât costă această investiție și aceste costuri sunt explicate de proiectant. Nu același lucru s-a întâmplat cu sensurile giratorii unde proiectantul nu explica costurile și acum ne cramponăm pentru o toaletă pentru persoane care chiar au nevoie. Când va începe anul școlar în septembrie aceste persoane nu vor avea un minim standard în aceste unități de învățământ. După ce am construit cu 250 de mii de euro Centrul de Informare din spatele cinematografului Central, acum stăm cu acul pentru 86.243 de lei, pentru că atât costă această toaletă construită de la zero. După ce am cheltuit atât acum respingem un proiect necesar. Mi se pare o lipsă de empatie în primul rând. Eu voi vota ”pentru” la acest proiect.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Așa cum am discutat la comisie cu domnul Boșneag consider că trebuie să amânăm acest proiect pentru a se verifica de către personalul primăriei dacă este scump, ieftin sau foarte ieftin. Eu îmi pun întrebarea totuși: de ce a trebuit să intre pe ordinea de zi acest proiect? Domnul Primar putea să nu-l introducă. Totodată consider inițiativa P.S.D., de a amâna acest proiect, una benefică. Consilierii P.N.L. vor vota alături de consilierii P.S.D. la acest proiect.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Vreau să-i spun domnului consilier Botea că nu se discută despre o construcție de la zero. Am planșa în față și din toaleta existentă se recompartimentează pe un schelet metalic și se comasează 3 toalete în una singură, pentru persoane cu dizabilități. Nu se ridică sau îndreaptă turnul din Pisa, ci se recompartimentează cu rigips o toaletă existentă. În momentul în care dumnealui discută despre sensuri giratorii sau asfaltări din municipiul Brăila țin să menționez că acestea s-au desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare. Acestea au fost verificate de Curtea de Conturi și dacă dumnealui crede că este ceva în neregulă este liber să facă ceea ce îi dictează conștiința.

Domnul consilier Păun Dan:

Se pare că se vrea o investiție pentru a se cheltui niște bani, nefiind niciun potențial utilizator. Opinia mea este că trebuie să punem în așteptare acest tip de investiții pentru momentul în care va fi nevoie de ele. Dacă o construim nu va fi folosită, se va deprecia și apoi trebuie să reinvestim. 40 de mii de lei pentru o asemenea investiție este foarte mult și ni se insultă chiar și inteligența. Părerea mea este că acest proiect trebuie să intre în așteptare până când liceul o să ne anunțe că au pe cineva care ar avea nevoie de o asemenea investiție. Sunt mai multe de spus, dar prefer să mă opresc aici.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Când au fost plătiți 40.000 de euro pentru o statuie nu v-a mai fost jignită inteligența.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Aș vrea să adaug și eu ceva la sfârșit: m-am uitat dimineață și o garsonieră în Brăila costă între 90 și 110 mii de lei. Nu putem face o toaletă cu prețul unei garsoniere.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu un vot ”pentru” a domnului consilier Botea Petre - Bogdan, 13 abțineri și 13 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 71/28.02.2019, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 721/23.12.2019.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna consilier local municipal Badiu Virginia - Loredana, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Brăila cu privire la elaborarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Brăila, respectiv a piețelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Brăila, de către o firmă de consultanță independentă.

Discuții?

Domnul consilier Păun Dan:

Așa cum am spus la începutul ședinței mă retrag din funcția de membru A .G.A. la A.P.T. S.A., drept pentru care nu-mi asum acest proiect de hotărâre. Nu sunt inițiator al acestui proiect.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Voi face comentarii strict cu caracter tehnic și nu cu privire la fondul proiectului. Proiectul a fost transmis și ulterior retransmis cu o completare. Luăm act acum de poziția domnului consilier Păun. Orice consilier poate renunța la un moment dat la poziția respectivă. Râmâne ca acest proiect să fie la inițiativa doamnei consilier Badiu și putem trece mai departe la discuții și vot.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Acum văd că mi-ați dat cuvântul. Eu la proiectul precedent am depus niște amendamente pe care văd că domnul Secretar nu le-a pus în discuție. Dumneavoastră nu mi-ați dat cuvântul și ați trecut direct la vot. Eu am votat cu abținere la proiectul nr.5 și vreau să se înregistreze. Voi solicita Prefectului să nu dea aviz de legalitate pentru acest proiect tocmai pentru motivul menționat. S-au încălcat prevederile procedurale cu privire la amendamente și luarea de cuvânt.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Noi am interpretat că ați ridicat mâna la partea de vot. Mă adresez tuturor ca atunci când doriți să luați cuvântul și președintele de ședință nu sesizează acest lucru mă puteți suna imediat. Cu privire la amendamentul dumneavoastră, el a fost unul prezentat comisiei nr.1. De la comisia nr.1 nu am avut un punct de vedere cu privire la acest amendament. Amendamentul respectiv nu schimba cu nimic fondul problemei. Dumneavoastră doreați gratuitate și facilități pentru autovehiculele electrice, însă acest lucru este stipulat în regulament. Autovehiculele electrice, indiferent de proprietar, au gratuitate. În plus anumite categorii de persoane, pe legi speciale, au gratuitate indiferent de tipul de autovehicul pe care îl dețin.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Erau și alte modificări în proiect, dar nu au fost discutate și se trece la vot foarte repede. Sistemul informatic are o întârziere. Nu este ca într-o ședință normală de consiliu. Dacă mergem pe repede înainte nu o să putem face nicio discuție. Eu am trimis în scris din timp tocmai pentru a avea posibilitatea să discutăm. Era o problemă legată de mai multe aspecte. Asta este situția și nu este nicio problemă. O să procedăm legal într-o altă modalitate.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, nu cred că-l bănuiți pe domnul consilier Sîrbu că a vrut să vă limiteze dreptul la liberă exprimare. Există înregistrarea acestei ședințe și se va vedea exact când ați ridicat mâna. Amendamentul dumneavoastră a fost prezentat de către domnul Secretar comisiei. Vreau să vă citesc art.111 care înglobează deja acea facilitate de care vorbiți dumneavoastră, dar poate din superficialiate nu ați putut să luați act de acel aspect. Art.111. Se acordă facilități pentru parcarea vehiculelor electrice aparținând: a) Fundațiilor și asociatiilor cu activitate umanitara a caror autovehicule sunt înscripționate cu insemnul organizației care asigură transportul în interesul persoanelor asistate;

 • b) Beneficiarilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • c) Veteranilor de război - Legea nr.44/1994 cu modificările și completările ulterioare și beneficiarilor Decretului - Lege 118/1990;

 • d) Militari - veterani - persoanele care dețin titlul onorific de "veteran" conform din O.U.G. nr. 82/2006 cu modificările și completările ulterioare și care fac dovada înscrierii în Asociația Militarilor Veterani;

 • e) Alte situații cu viza Autorității Publice Locale stabilite prin Hotărâri a Consiliului Local Municipal Brăila.

În concluzie discuțiile ar trebui să înceteze pe subiectul respectiv.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Da, domnule Primar, aveți dreptate. Eu am încercat însă să simplific puțin situația. Dacă dumneavoastră găsiți un veteran de război cu mașină electrică să știți că îi fac eu cadou una.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Există o mare confuzie la unele persoane între și/sau. Pe lângă proprietarii vehiculelor electrice primesc gratuitate la parcare și cei enumerați de mine.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Așa este și aveți dreptate. Permiteți-mi să mă adresez dumneavoastră cu apelativul ”Domnu’ profesor”, pentru că predați dreptul la ”Brâncoveanu”. Modificările se refereau și la capitolul contravenții și alte modificări din regulament.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

De fiecare dată v-am dat cuvântul și nu este nicio problemă. Nu este nicio intenție. Poate fi o scăpare și dacă este așa mi-o asum.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

În baza căror criterii se desemnează această firmă?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

La art. 2 din hotărâre scrie că cheltuielile privind studiul de oportunitate vor fi suportate din bugetul propriu al societății A.P.T. S.A. Brăila.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Total de acord, dar cum va fi selectată firma? Asta este întrebarea. O caută cineva sau se aplică anumite criterii?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Vor fi aplicate prevederile privind achizițiile publice prin sistem electronic. Este obligatorie prin lege această procedură. Nu poate fi contractată o societate prin alte metode.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Am înțeles. Va fi licitată prin SEAP. Sunt foarte curios ce oportunitate va fi pentru această societate care administrează un întreg patrimoniu și are un profit de câteva mii de lei. De aceea vreau să știu că firma selecționată va fi una care va face un studiu cât se poate de obiectiv. Din păcate avem o societate care administrează foarte prost o suprafață imensă. Sper să aibă bani A.P.T. S.A. pentru a plăti acest studiu.

Doamna consilier Badiu Virginia - Loredana:

Vom aplica Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. În acest sens A.P.T. S.A. are un serviciu de achiziții. Vom aplica prevederile art. 47 din Ordonanța nr.71/2002 care spune că investitorul plătește serviciul.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Conducerea trebuie să fie foarte atentă cum selectează acest furnizor de servicii, pentru că am văzut cum s-a selectat la parcarea de la Piața Mare, unde există un angajat care îți dă un bon și când pleci poarta este deschisă. Părerea mea este că cine a considerat că această instalație funcționează s-a înșelat amarnic. Chiar dacă e luată prin licitație lucrul este prost făcut.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 24 de voturi ”pentru” și 3 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Căprariu Lucian și Lungu Florica, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 „SCUFIȚA ROȘIE”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 32, conform documentației cadastrale.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr.339, conform documentației cadastrale.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. .

Trecem la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la pozițiile nr. 129 și 540 din Capitolul A - „Străzi”, precum și completarea Subcapitolului G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu trei noi poziții, respectiv nr. 417, 418 și 419, conform dezmembrării imobilului situat în Municipiul Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, aprobată prin H.C.L.M. nr. 251/29.05.2019.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Radierea poziției nr.313 de la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, urmare a implementării proiectului ”Reabilitare și modernizare strada Griviței din Municipiul Brăila”, conform H.C.L.M. nr. 222/31.07.2014.

Discuții?

Pe strada Griviței sunt câteva tasări. Domnule Primar, știți ceva în acest sens?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

La strada Griviței societatea care a făcut lucrarea a intrat în insolvență sau faliment. Primăria Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, a făcut mai multe adrese către bancă pentru a elibera garanția de bună execuție în vederea contractării unei lucrări. Din păcate banca refuză și cred că în cele din urmă vom rezolva acest lucru în instanță și apoi vom scoate la licitație efectuarea lucrărilor respective.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Nu mai așteptăm decizia instanței și vom face cu fonduri de la noi.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a unor bunuri - locuri de joacă, înscrise în Inventarul domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor din Municipiul Brăila nr. 34062/05.09.2011, încheiat între Municipiul Brăila și societatea BRAI-CATA S.R.L, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 577/31.10.2019.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru nu a participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației terenului în suprafață de 10.650,00 mp și a corpului de construcție C24 -magazie materiale și moară în suprafață de 232,00 mp din incinta Liceului Tehnologic „Gh. K. Constantinescu”, situat în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 127, în vederea amenajării unei minibaze sportive.

Discuții?

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Aș vrea să întreb dacă până în acest moment acoperișul campusului școlar a fost reparat. Au fost discuții pe acest subiect încă din 2017. A fost o anchetă a D.N.A. și a intervenit și Curtea de Conturi. Construim altceva înainte de a repara acoperișul unei clădiri care este în picioare.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Am să vă răspund pe scurt întrucât nu dețin toate informațiile. Acum foarte mulți ani în urmă a fost o anchetă care urmează să stabilească persoanele vinovate. Știți foarte bine că am aprobat la începutul mandatului nostru o despăgubire pentru constructor, în condițiile în care primăria nu a fost parte contractantă, ci doar Ministerul Educației Naționale, liceul și constructorul. Noi, ca proprietari ai acelui bun, am fost nevoiți să plătim boacănele făcute de alții. Deși am avut o înțelegere aprobată în consiliul local am înțeles că firma de avocatură a solicitat și alte despăgubiri și mai e un proces dacă nu mă înșel. Acoperiș are clădirea respectivă, doar că prin el plouă. În ceea ce privește proiectul de pe ordinea de zi acesta nu presupune o investiție a autorității publice sau a ministerului, ci doar o procedură. Urmează, dacă se va considera necesar, avizul Ministerului Educației Naționale. astfel încât un investitor privat să facă acea bază din banii lui și nu din bani publici.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Propunerea de emitere a unei hotărâri de Guvern referitoare la ”Transmiterea imobilului „Stadion de Atletism”, situat în Municipiul Brăila, Parc Monument, din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila”.

Discuții?

Domnul consilier Căprariu Lucian:

E bine că eforturile de atâția ani încep să se încununeze. În cadrul proiectului sunt lucruri cam vagi. Termenul este cam mare și nu avem niște obiective și scopuri clare și de aceea am câteva propuneri de amendamente, astfel încât cererea noastră să aibă succes cât mai mare. Amendamentul nr.1 ar fi că trebuie să stabilim ca obiectiv specific, la 3 luni, realizarea împrejmuirii și a unui sistem de supraveghere. Al doilea amendament ar fi stabilirea ca obiectiv specific, la 6 luni, realizarea unui masterplan, care să cuprindă o etapizare pe un an, doi sau zece, a ceea ce solicităm noi. Tot la 6 luni să fie curățarea terenului, verificarea instalațiilor realizate în perioda 1995-1997 și pregătirea pistei C2, astfel încât pe aceasta să se poată desfășura antrenamente. Al treilea amendament ar fi, la 10 ani, realizarea unui stadion de atletism la standarde IAF pentru competiții internaționale. Al patrulea amendament ar fi alocarea unui buget de 700 de mii de lei la prima rectificare bugetară pentru realizarea obiectivelor specifice din primele două amendamente, respectiv realizarea obiectivelor specifice la 3 și 6 luni.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule Căprariu, apreciez amendamentele pe care le-ați propus, dar aș vrea să fac anumite mențiuni și să vă propun tuturor să avem un gentleman agreement la acest proiect. Nu putem realiza în 3 luni împrejmuirea, deoarece nu sunt respectate prevederile legale privind organizarea licitației, desemnarea câștigătorului și procedura specifică unei licitații publice. Termenul este din punctul meu de vedere bun, dar imposibil de pus în practică din punct de vedere legal. Nu putem face o achiziție directă deoarece va fi o sumă destul de mare. Eu am să fac următoarea propunere și sunt ferm convins că o să o agreăm cu toții. Propun ca în termen de două luni de la predarea respectivului stadion Primăria Municipiului Brăila să demareze procedura pentru DALI, respectându-se toate criteriile pentru a se putea organiza pe el competiții la nivel internațional. Totodată nu putem aloca bani pentru un bun care nu este al nostru, întrucât legea ne interzice să bugetăm pentru obiective de investiții care nu ne aparțin în momentul bugetării. Eu propun ca din momentul preluării și semnării procesului-verbal de predare-primire Primăria Municipiului Brăila să organizeze licitația publică pentru DALI. În termen de 1 lună de zile de la predarea DALI acesta să fie aprobat în consiliul local și în alte două luni să fie demarată licitația pentru proiectarea și execuția finală, la standardele pe care le vor impune Ministerul Tineretului și Sportului și Federația de Atletism. Cred că s-a agreat să nu mai supunem la vot acele amendamente, pentru că ceea ce am vorbit acum va fi consemnat în procesul verbal și ar fi păcat să votăm împotrivă la niște amendamente benefice, pentru că nu putem să le punem în practică din punct de vedere legal, inclusiv acela cu finanțarea pe un obiectiv care nu ne aparține.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Mă bucur că de data aceasta domnul Primar dorește să investească în sport. Orice cetățean dorește să știe că va avea un stadion funcțional, macăr la cerințe minime până când vom avea unul ca acela din Craiova, pe care colega dumneavoastră de partid l-a inaugurat, cu 5000 de locuri la standarde internaționale. Amendamentul privind DALI - ul este unul în această hotărâre sau va rămâne ca o consemnare în procesul-verbal? Tot ce ține de infrastructura sportivă prin demersurile pe care le-ați făcut din păcate nu au fost duse la bun sfârșit. O mică retrospectivă: stadionul Progresul, unde nici până în prezent nu s-a mișcat vreo cărămidă, iar stadionul Municipal este o ruină. Nu cred că cineva ar dori să avem o a treia ruină, stadionul de atletism, și să-l luăm în administrarea noastră pentru că dă bine. Dacă nu se poate, așa cum ați spus dumneavoastră, din punct de vedere tehnic măcar de la următorul an financiar, de la următorul buget să alocăm o sumă de bani pentru a-i da o formă minimă de funcționalitate, să poată fi funcțional pentru antrenamente, până când s-ar demara procedura cu DALI și ajunge la nivelul pe care dumneavoastră îl doriți. Doriți ca acest DALI să-l trecem în hotărâre ca amendament? Lăsând la o parte partea politică sportul brăilean, în afară de handbal, de fapt de H.C. Dunărea, niciun alt sport nu mai are o gură de aer. Nu mai avem un sport care să fie la un nivel minim, atât ca infrastructură cât și ca susținere din partea municipalității. Dacă tot am cerut acest stadion haideți să-l facem și funcțional și să alocăm o sumă de bani, astfel încât în 10 ani de zile să avem un stadion la nivel internațional, nu să îl avem 9 ani în administrare și în ultimul an să facem și noi ceva pe el. Așadar, domnule Primar, vă rog să veniți cu ceva concret în cadrul hotărârii. Măcar pentru următorul an să avem alocați bani pentru investiții minime. Cei 500 - 700 de mii de lei să fie alocați pentru investiții în următorul an, astfel încât să aibă o formă minimă de funcționare.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

O să-i solicit domnului Secretar să ne ajute cu formularea privind demararea procedurii de DALI în termen de două luni de la preluarea stadionului. În ceea ce privește sumele respective nu aș vrea să vehiculăm acum niște sume, pentru că intrăm într-o zonă care este mai puțin legală, pentru că nu deținem acest bun și nu putem face un angajament de bugetare pentru un bun care nu ne aparține. În momentul în care se face procesul verbal de predare-primire vom aloca sumele necesare.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Haideți să comasăm primele două propuneri de amendamente. Să punem termenul la 6 luni, introducem DALI care va fi făcut în perioada asta. Insist să rămână această etapizare, pentru că obiectivul ar fi ca într-o perioadă cât mai scurtă să poate fi folosit de către sportivi. V-am spus că acesta ar fi bugetul, de 500 -700 de mii de lei. Al doilea amendament este să stabilim ca obiectiv general un stadion de atletism la standarde IAF pentru competiții internaționale.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Aș avea și eu un amendament: imediat după preluarea stadionului S.U.P.A.G.L. să facă acel gard.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Trebuie licitație publică, pentru că este obiect de investiție nou.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Am să încerc să fac o sinteză a acestor amendamente. Ceea ce vreau să invederez este faptul că întotdeauna bunele intenții trebuie adaptate unui cadru legal în vigoare. Vreau să vă dau citire prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale unde la art.45 sunt detaliate condițiile pentru includerea investițiilor în proiectul bugetului. Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. Aceste documentații tehnico - economice trebuie aprobate, conform aceleiași legi, de autoritățile deliberative, adică de dumneavoastră, Consiliul Local Municipal. În acest sens vă propun ca amendamentul la acest proiect de hotărâre să fie sintetizat astfel: Executivul local își asumă demararea, în termen de două luni de la preluare, a documentațiilor tehnico - economice care vor include realizarea unui stadion la standarde IAF. Noi trebuie să aprobăm o documentație tehnico - economică care va avea ca țintă realizarea în 10 a unui stadion la standarde IAF, iar executivul are ca sarcină ca în două luni de zile de la preluare să demareze procedura.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Nu am o problemă. Domnul consilier Căprariu are dreptate și cu toții ne dorim ca acest stadion să fie la standarde cât mai înalte. Noi discutăm de un proiect, de un stadion de atletism pe care municipalitatea se chinuie de foarte mult timp să-l obțină. În condițiile în care noi singuri ne punem condiții restrictive cu privire la un anumit număr de luni există posibilitatea ca după lungi demersuri în care am încercat să preluăm acest stadion să nu avem posibilitatea financiară de a demara aceste proceduri în termenul de două luni de zile, iar ministerul, după lungi tratative cu municipalitatea, ni-l va lua înapoi și va rămâne în continuare o ruină. Eu propun să preluăm acest stadion și să existe acest termen de 10 ani. Haideți să-l preluăm și după, când bugetăm în consiliul local, propunem acolo câte luni. Noi discutăm despre preluarea acestui stadion de la minister. De ani zile încercăm să-l preluăm, iar acum când suntem la un pas de a-l prelua ne batem cu cărămida în piept că în două săptămâni o să-l facem cum a vrut inițial arhitectul. Sunt convins că oricine va fi atunci primar, viceprimar sau consilier local își va dori să finalizeze acea lucrare repede. Eu spun doar atât: de ce să ne impunem restricții pe care ministerul nu ni le-a cerut?

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Eu am spus de un termen de 6 luni, nu 2 luni și cred că este absolut rezonabil. Haideți să nu mai întindem obiectivele și termele de execuție că deja trece generația noastră. Eu zic că este un termen rezonabil de 6 luni. Comasăm cele două amendamente, așa cum a spus domnul Primar. Putem comasa și obiectivul general de stadion pentru competiții internaționale.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Termenul de 6 luni de zile este unul rezonabil în condițiile în care toate sunt în linie dreaptă. În condițiile în care avem acest stadion în administrare și nu putem face o hotărâre de consiliu local pentru a putea avea o linie bugetară predestinată pentru acest obiectiv țin să vă precizez că în momentul în care vom avea caietul de sarcini complet, legislația ne dictează că într-o periodă de 25 de zile stă în verificare la ANAP, după care se publică în sistemul de licitație publică unde stă spre vizualizare timp de 30 de zile. După cele 30 de zile se deschid ofertele și se analizează de către comisie. Dacă nu sunt calificări ne uităm la un areal de timp de cel puțin 3 luni de zile. În condițiile în care toate merg linie termenul de 6 luni este rezonabil. Dacă nu avem alocare bugetară, întrucât nu putem avea alocare bugetară până când bunul nu ne intră în patrimoniu, atunci termenul de 6 luni, din punctul meu de vedere, nu este unul rezonabil.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnul Viceprimar are dreptate în ceea ce privește procedura de atribuire a contractului, dar noi am propus aici termenul de 6 luni pentru demararea licitației pentru DALI și nu pentru finalizarea acesteia.

Domnul consilier Păun Dan:

Cu toții ne dorim acest stadion pentru tinerii Brăilei. Cu toții dorim ca acest stadion să devină mult mai important decât a fost și Brăila să redevină ce a fost pe firmamentul sportului. Haideți să ne gândim la următorul proverb: Drumul către iad este pavat cu bune intenții. Așa cum spunea și domnul Viceprimar în momentul în care condiționăm acțiunile următorului consiliu local s-ar putea să creăm, fără să vrem, niște probleme. Haideți să adoptăm proiectul așa cum este, să vedem stadionul în administrarea municipiului și următorul consiliu local să decidă cât de repede se va mișca și cum se va mișca.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Exact același lucru doream să spun și eu și eventual să continui ceea ce a comentat domnul Viceprimar. Să-l luăm fără condiții din partea noastră și imediat după ce îl vom avea în administrare să ne propunem, așa cum a spus domnul Căprariu, un plan, un masterplan cu obiective foarte clare, prin hotărâre de consiliu local, în care să realizăm toate aceste investiții. Putem trece, poate domnul Secretar ne dă soluția, un articol în care vom spune că după ce vom trece în administrarea lui vom stabili printr-o hotărâre de consiliu local pașii pe care trebuie să-i realizăm.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Propuneți un alt amendament?

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Propunerea este doar de votare și eventual un articol la final în care să hotărâm că vom realiza toate aceste obiective printr-o altă hotărâre de consiliu local.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Eu sunt bucuros să aflu de la domnul Primar că după atât de mult timp a reușit să aibă deschidere de la Guvernul României să obțină acest stadion. Eu nu accept altceva decât ca acest stadion să rămână stadion de atletism și așa cum spunea și domnul Căprariu să fie un stadion modern. Domnul Primar ar trebui să se grăbească, pentru că dacă se va schimba guvernul nu cred că va avea aceeași deschidere.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Mai în glumă, mai în serios, am trăit să o văd și pe asta: Viceprimarii să nu fie de acord cu Primarul Brăilei. Există un început pentru toate în politică. Poate nu s-a înțeles că scopul principal al acestor amendamente este tocmai pentru. Istoricul ne demostrează că nu am fost atât de rapizi în a investi sau construi ceva. Vrem doar ca în termenul de 6 luni, cred că este prima oară când sunt de acord cu domnul Primar, primăria să înceapă acest DALI și în termen de 10 ani, Doamne ajută mai devreme, să avem un stadion la standarde internaționale. Personal mi-aș fi dorit ca în următorul exercițiu bugetar să avem o sumă de bani alocată, pentru ca stadionul să beneficieze de un minim de funcționalitate. Să arate cât de cât plăcut, fără boscheți și cărămizi.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Eu doream să trecem la vot, dar nu pot să mă abțin să nu-l întreb retoric pe domnul Popa de unde știe că vom avea același primar în următorii 4 ani.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Vreau să-i aduc la cunoștință domnului consilier Popa că nu există deschidere din partea Guvernului P.N.L., care momentan deține conducerea. Modificarea se datorează faptului că Legea 215 a fost abrogată, iar Guvernul P.N.L. are o așa mare deschidere încât o hotărâre aprobată a fost trimisă înapoi pentru a fi supusă din nou aprobării consiliului local, pentru că a apărut această modificare. Dacă ar fi fost o deschidere din partea Guvernului, pe care dumnealui îl stimează atât de mult, ne-ar fi dat în administrare acest stadion și nu ne-ar fi trimis înapoi la zona 0.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Ați avut 4 ani la dispoziție și tot degeaba.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Eu sunt sigur că domnul Primar va avea și al treilea mandat nu doar al doilea. Noi n-ar trebui decât să ne bucurăm pentru că în această perpetuă conducere a județului și municipiului Brăila de către P.S.D. avem atât de mari realizări economice și sociale. Probabil că pe unii i-a dus valul și cred că sunt încă la guvernare și se gândesc că găsesc deschidere la guvernele care vor veni și nu la ceea ce este în ziua de astăzi.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Am să intervin puțin pentru a decongestiona această discuție. Domnule Popa apreciez că acum la finalul mandatului dumneavoastră sunteți mulțumit de realizările noastre, asta ori că nu ne mai vedeți la fel sau că nu vă mai puneți dumneavoastră pe liste. Nu vreau să comentez în niciun fel alegerea mea viitoare pentru că doar cetățenii au dreptul să se pronunțe pe acest subiect. Din păcate așa cum nici eu nu pot veni la dumneavoastră, nici dumneavoatră nu puteți veni la PSD. O să aveți o chestiune morală, la fel ca și mine.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Aș vrea să-i răspund domnului Tabarac. Nicicum intervenția viceprimarilor nu a fost împotriva proiectului de hotărâre propus de domnul Primar. Dimpotrivă, am susținut ideea că nu trebuie să condiționăm prin această hotărâre, pe care noi o dăm și mai departe pentru emiterea unei Hotărâri de Guvern. Domnul Primar a spus foarte clar că nu putem să aprobăm printr-o hotărâre de consiliu investiții pe un bun, care pentru moment nu ne aparține.

Domnul consilier Păun Dan:

Nu pot să mă abțin să nu constat că unii dintre colegii liberali nu fac decât să-l copieze pe domnul Ionopot. Una - două P.S.D., P.S.D.. Mai lăsăți cu prostia asta, că vizați altceva decât cunoștință.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Bun, atunci rămânem la două amendamente, cel comasat și cel în care specificăm că obiectivul general este cel de realizare a unui stadion de atletism la standarde IFA. Nu le comasăm cu obiectivul general, ci să rămână două pentru vot.

Domnul consilier Păun Dan:

Eu personal n-am să votez niciun amendament. Amendamentele trebuie discutate ulterior. Fiecare consilier votează cum consideră.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Vreau să spun o singură propoziție: întotdeauna sateliții aruncă cu meteoriți.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Primul amendament este următorul: În termen de 6 luni de la preluare executivul Primăriei Municipiului Brăila demarează procedura de elaborare a documentațiilor tehnico - economice în așa fel încât în termen de 10 ani să se realizeze un obiectiv la standardele internaționale IAF. Le-am condensat pe amândouă, pentru că nu avem cum să finanțăm împrejmuirea și apoi să mai venim cu a doua documentație tehnico - economică. Toate aceste elemente aveți posibilitatea să le discutați în cadrul ședințelor de comisii. atunci când o să se prezinte documentația tehnico - economică a DALI și veți putea impune atunci prin discuții, implicit cu proiectantul, ca toate aceste etape să fie cuprinse așa cum consiliul local va dori și va avea posibilitatea financiară să le bugeteze.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Acesta ar fi fost primul amendament. Obiectivul principal ar trebui să-l separăm.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Înțeleg că pentru dumneavoastră obiectivul general este de a avea un stadion la standarde IAF.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Da. Eu cred că asta ar trebui să ne stabilim cu toții. Nu cred că ne încurcă să stabilim printr-un amendament separat că obiectivul principal este un stadion la standarde internaționale. Să fie clar și să știe fiecare cum votează. Eu pentru orașul nostru asta vreau să stabilim. Poate ceilalți consilieri consideră altfel, de aceea este bine să despărțim aceste două amendamente.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Toate aceastea vor fi încorporate în textul hotărârii ca articol. Avem un termen de 6 luni pentru aprobarea unei documentații tehnico - economice. Documentația tehnnico-economică va fi realizată cu obiectivul de a avea stadion standard IAF.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Da, să fie separat.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Atunci o facem separat. În termen de 6 luni de la preluare executivul Primăriei Municipiului Brăila va demara procedura de elaborare a documentației tehnico -economice. Obiectivul documentației tehnico - economice este realizarea unui stadion la standard internațional IAF. E bine așa?

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Da.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Cu rezerva din punct de vedere al legalității. Nimeni nu poate garanta la ora actuală că acest stadion va putea fi adaptat la standarde IAF. Nu știu ce înseamnă acest lucru. Dacă standard IAF înseamnă o suprafață de teren mai mare decât are stadionul evident că nu se va întâmpla.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Bineînțeles. Din câte știu se poate acest lucru.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Eu nu vă pot garanta acest lucru.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Eu spun că din punct de vedere tehnic este posibil. Eu zic să ne stabilim acest obiectiv.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Haideți să trecem la vot pentru că ne-am lungit foarte mult cu acest proiect. În același timp vă spun că din punct de vedere al tehnicii legislative aceste amendamente sunt practic un mod de a dicta viitorului legislativ local, ceea ce nu este eficient și nici legal. Părerea mea este că nu are rost să votăm aceste două amendamente, cu toate că ele au la bază intenții bune. Felicitări domnului Căprariu pentru amendamente, dar ele sunt inutile din punct de vedere legislativ.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Domnule Secretar, vă rog să mai citiți încă o dată amendamentul.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Hotărârea se va completa cu un nou articol, care va avea următoarele alineate:

1. În termen de 6 luni de la preluare executivul Primăriei Municipiului Brăila demarează procedura de elaborare a documentațiilor tehnico - economice

2. Obiectivul documentației tehnico - economice va fi realizarea, în termen de maxim 10 ani, a unui stadion la standarde internaționale IAF.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Supunem la vot primul amendament propus la proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 23 de voturi ”pentru” și 4 abțineri ale domnilor consilieri Botea Petre - Bogdan, Lungu Florica, Păun Dan și Rădulescu Daniela - Elena, amendamentul a fost aprobat.

Supunem la vot al doilea amendament propus la proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 24 de voturi ”pentru” și 3 abțineri ale domnilor consilieri Botea Petre - Bogdan, Lungu Florica și Păun Dan, amendamentul a fost aprobat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru” și o abținere a doamnei consilier Lungu Florica, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Față de proiectul inițial transmis dumneavoastră el a fost completat cu o nouă poziție, poziția nr.4 - Piața Traian nr.5, cu o suprafață de 24 mp, sens în care a fost refăcut și raportul de specialitate cu includerea acestei poziții.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Bucur Claudia - Raluca nu a participat la vot

Trecem la dezbaterea punctului 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la modernizarea drumului de acces și racord la Calea Călărașilor, precum și modernizare parcare publică pe Calea Călărașilor nr. 333, de către societatea LIDL ROMÂNIA S.C.S.

Discuții?

Domnul consilier Păun Dan:

În documentația pusă la dispoziție au fost incluse documente care cuprind datele unor persoane. L-aș ruga pe domnul Secretar, prin biroul de specialitate, ca pe viitor să nu se mai întâmple acest lucru, ca nu cumva să avem surprize pe GDPR. Ar trebui ascunse așa cum s-a ascuns prețul de vânzare. Noi acolo acceptăm o modernizare a unei parcări publice, dar care va fi folosită de clienții unui supermarket. Știți opinia mea despre supermarketuri și despre faptul că ele sunt distructive față de micile afaceri de cartier și n-am să le încurajez niciodată. Le doresc celor de la LIDL să aibă succes cum a avut Armonia. Nu mi se pare normal să acceptăm modernizarea unei parcări publice, care să devină a lor, în folosire exclusivă practic. Nu era mai simplu, dacă le acceptăm să-și mărească numărul de locuri de parcare, să plătească și o chirie pe aceste spații?

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Parcarea respectivă nu va fi folosită în exclusivitate în scopul deservirii magazinului LIDL. Vorbim de o amenajare a străzii cu acces din Calea Călărașilor, o amenajare a părcării respective și o desființare a unui punct termic. Acea parcare va fi mereu domeniu public. Cetățenii care au garaje acolo vor putea închiria acele locuri prin SUPAGL. Nu vorbim despre o exclusivitate a magazinului LIDL. Din documentele depuse reiese faptul că dumnealor doresc să-și asigure frontul stradal, în scopul de a nu avea un magazin în spatele unui punct termic și a unor garaje. Pe noi ne avantajează, având în vedere că punctele termice preluate de la CET sunt într-un stadiu avansat de degradare. În momentul de față ne putem asigura că acea zonă va fi viabilizată cu banii unui investitor privat. Repet pentru toți consilierii locali: acea parcare va rămâne în domeniul public al Municipiului Brăila, cu posibilitatea cetățenilor din zonă să-și închirieze un loc de parcare. Scopul pentru care societatea LIDL a dorit acest lucru este de a-și asigura front la stradă.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Eu îi propun domnului Păun să inițieze un proiect de hotărâre de consiliu local prin care să naționalizăm magazinul LIDL cu totul. Poate chiar toată rețeaua din România.

Domnul consilier Păun Dan:

Ce spune domnul Viceprimar sună bine, cu condiția ca și locuitorii din zonă să fie informați. Cât despre remarca domnului Botea, mă abțin. Aș putea să-i răspund, dar nu vreau să cobor.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Este foarte bine că se fac parcări publice pe banii altora. Nu văd de ce să ne opunem la chestia asta.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Nu este niciun secret că eu în trecut am lucrat la concurență, dar eu apreciziez ca fiind benefic acest proiect al societății, deoarece se igienizează întreaga zonă de acolo. O societate privată face investiții pe domeniul public al Municipiului Brăila și care va rămâne locuitorilor din zona respectivă. Sunt ferm convins că unii proprietari de garaje vor avea o supărare temporară, dar și aceștia, ca și toți ceilalți, vor fi mulțumiți când vor vedea cum se va transforma acea zonă. Eu consider că este o investiție benefică transportarea ruinei de la acea centrală termică, demolarea garajelor și realizarea unei parcări care să deservească în principal locuitorii din acea zonă, dar și clienții respectivi într-un anumit interval orar. Din acest motiv am susținut acest proiect ca și inițiator.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Bucur Claudia - Raluca nu a participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnii consilieri Păun Dan și Botea Petre - Bogdan nu au participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Achiziționarea de către Municipiul Brăila a terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 10.06.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier loniță Ion - Sorin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 116,00 mp, indiviz din suprafața de 372,00 mp situat în Brăila, str. George Cavadia nr. 14, NCP 78854, solicitanților GHEORGHIȚĂ NELU, GHEORGHIȚĂ TUDOREL, GHEORGHIȚĂ NICU și GHEORGHIȚĂ GIORGE, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnii consilieri Păun Dan și Botea Petre - Bogdan nu au participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 41,00 mp, indiviz din suprafața de 121,00 mp situat în Brăila, str. Apollo nr. 43, lot 2 cu NCP 94941, solicitanților VASILE MARINEL și VASILE GICA, teren pe care se află amplasată construcția C1.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Păun Dan nu a participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 1, bl. A9, sc. 1, et. 3, ap. 8.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 3, bl. A11, sc. 1, et. 3, ap. 8.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 5, bl. A13, sc. 1, et. 1, ap. 3.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 5, bl. A13, sc. 1, et. 2, ap. 5.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 31 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 6, bl. A5, sc. 1, et. 1, ap. 3.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 8, bl. A7, sc. 1, et. 3, ap. 8.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 33 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 9, bl. A17, sc. 1, et. 2, ap. 5.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 34 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Măcin nr. 3, bl. A13, sc. 1, etaj 1, ap. 3.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 35 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 10, bl. E, sc. 1, etaj 3, ap. 8.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 36 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sulina nr.1, bl. A7, sc. 1, etaj 2, ap. 5

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 37 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sulina nr.2, bl. A3, sc. 1, etaj 1, ap. 4.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 38 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr. 18 - NCP 77033, NCP 77033 - C1, NCP 77033 - C2 și NCP 77033 - C3.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 21 de voturi ”pentru” și 6 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 39 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fortificației nr. 19 (teren indiviz + construcția C1), NCP 9101, NCP 9101-C1.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 40 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Ion Băncilă nr. 3 (teren + construcția C1), NCP 86891, NCP 86891 - C1.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 41 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Polonă nr. 19B, NCP 2913, NCP 2913-C1, NCP 2913-C2.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru nu a votat.

Trecem la dezbaterea punctului 42 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 18, NCP 89637, NCP 89637-C1.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Căprariu Lucian nu a participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 43 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 17.243 mp, situat în perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Referitor la punctele 43 și 44 de pe ordinea de zi este necesar a se urma procedura desemnării prin vot secret a unor membri ai Consiliului Local Municipal. Până la această dată sunt în posesia următoarelor propuneri formulate de către dumneavoastră. Pentru proiectul de la punctul 43 au fost făcute propuneri din partea grupului P.S.D.: domnul consilier Pătărlăgeanu Valentin și domnul consilier Gojan Petru. La punctul 44 au fost formulate următoarele propuneri: doamna consilier Neacșu Cornelia și domnul consilier Traian Adrian. Desemnarea reprezentanților în comisiile de licitație se va desemna prin vot secret prin trimiterea unor formulare google forms. Înainte de a trece la vot vă consult dacă mai sunt și alte propuneri?

Veți primi pe adresa de mail două formulare google forms. Primul formular corespunzător punctului 43 și al doilea formular corespunzător punctului 44.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Pentru proiectul nr.43, avem următorul rezultat: domnul consilier Pătărlăgeanu Valentin 24 de voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă”, dintr-un total de 25 de voturi exprimate. Domnul consilier Gojan Petru a întrunit 25 voturi ”pentru” dintr-un total de 25 de voturi exprimate.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Neacșu Cornelia nu a participat la vot.

Cu privire la cel de-al doilea buletin de vot, doamna consilier Neacșu Cornelia a obținut 24 de voturi ”pentru”, dintr-un total de 24 de voturi valabil exprimate. Domnul consilier Traian Adrian a obținut 21 de voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotrivă”, dintr-un total de 24 de voturi valabil exprimate.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 45 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Pătărlăgeanu Valentin și Traian Adrian, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Braicar S.A. Brăila privind: Aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 84 din Legea nr. 1/2011 în forma modificată conform art. 69 din O.U.G. nr. 70/2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Popa Petrică - Costel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 46 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D - „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 164, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 47 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 19, Ap. 3 (teren indiviz +construcție), NCP 70511, NCP 70511 - C3.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat

Trecem la dezbaterea punctului 48 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2020.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Conform programării urmează domnul consilier Tabarac.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 46 de pe ordinea de zi - Alte probleme.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Se pare că nu avem altă soluție privind gunoaiele aruncate pe domeniul public de către unii cetățeni decât să ecologizăm pe costul Primăriei. Așa cum spuneam și în 2017 acest fenomen nu poate fi stopat. Acești oameni care aruncă gunoiul menajer și industrial nu pot fi opriți. Nu avem altă soluție decât să ecologizăm pe costurile primăriei. Nu putem accepta ca aceste gunoaie să rămână pe termen lung pe domeniul public. Ele creează poluare, probleme de sănătate și nu știu dacă avem voie să abandonăm aceste gunoaie. Trebuie luate măsuri pentru ecologizarea tuturor zonelor, mai ales cele rezidențiale. Gunoiul de pe domeniul public pune în pericol sănătatea tuturor.

Domnul consilier Păun Dan:

Vis a vis de o hotărâre consiliu local adoptată în martie 2019, hotărâre la care m-am și abținut pentru că era discriminatorie, vreau să spun că atunci când cineva nu poate face un lucru începe cu eu nu pot, iar dacă eu nu pot ajută-mă tu. Prin adresa primită de la Poliția Brăila aceștia cereau consiliului local restricționarea accesului pe Calea Călărași, mai ales a motocicletelor cu modificări la eșapament. Din informațiile mele foarte mulți motocicliști cu modificări la vehicule sunt chiar polițiști. Noi ne-am asumat această responsabilitate și am adoptat această hotărâre ca între 1 iunie și 1 decembrie, în intervalul orar 20 - 07 să nu circule aceste motociclete. Eu sincer n-am văzut vreo modificare. Aș solicita ca Poliția Brăila să ne prezinte un raport vis a vis de punerea în aplicare a acestei hotărâri. Aș sugera să cerem avizul Poliției Rutiere pentru extinderea acestei măsuri pe teritoriul Municipiului Brăila, pentru că sunt deja de notorietate plângerile cetățenilor în legătură cu zgomotele infernale făcute de aceste mașini modificate. Aș sugera extinderea acestei măsuri la nivelul Municipiului Brăila și dacă putem face ca în Germania și să limităm viteza pe teritoriul municipiului la 30 km/h. Sănătatea și liniștea în municipiu este mai importantă decât orice.

În al doilea rând aș vrea ca domnul director Pisică să ne transmită o situație a concasorului de piatră achiziționat acum câțiva ani de zile.

De asemenea, am văzut că s-au făcut lucrări de înfrumusețare a gardurilor cimitirelor din Brăila. Aș vrea să știu când se vor repara și restul gardurilor de la cimitire. De asemenea, aș vrea să știu ce măsuri se iau pentru gunoiul aruncat în cimitire și pentru distrugerea patrimoniului persoanelor care plătesc o taxă anuală pentru păstrarea curățeniei și pază.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Doresc să-l întreb pe domnul Primar, la fel ca și alți cetățeni, când va da drumul la acele fântâni de pe platou, având în vedere că este o perioadă foarte călduroasă. E o zonă unde știți foarte bine că se strâng părinți cu copii.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Fântânile vor fi pornite atunci când va înceta starea de alertă, deoarece se consideră de către specialiști că vaporii de apă pot purta virusul COVID 19. Pentru evitarea oricăror situații contradictorii sau suspiciuni și pentru a limita răspindirea virusului toate fântânile din Municipiul Brăila vor fi oprite până la finalizarea stării de alertă.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Aș vrea să aduc o completare la intervenția domnului consilier Botea vis a vis de modificarea regulamentului parcărilor. Am scos încă o dată solicitarea dumnealui, așa cum a fost transmisă către Serviciul Hotărâri. În afară de modificarea pe care o are la punctul nr.12, referitoare la gratuități, o altă modificare nu am identificat în solicitarea domnului consilier. Dacă există și alte modificări, așa cum am înțeles din intervenția făcută la începutul ședinței, le așteptăm să le discutăm și dacă este cazul venim cu o hotărâre de consiliu local.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Sunt pe mail toate. Sunt mai multe modificări.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Este una singură.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

V-am mai trimis de două ori, ca să le vedeți pe toate.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Poate dacă le-ați trimis astăzi o să le vedem.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Nu. Le-am trimis și acum vreo lună, dar nu este o problemă.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Pentru ședința din una iulie o să le discutăm inclusiv în cadrul comisiei.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Sigur că da. Ca întotdeauna o să discutăm.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Vă așteptăm la comisie, domnule consilier.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Sigur o să vin.

Doamna consilier Lungu Florica:

Am două lucruri la care aș vrea să mă refer. Primul este legat de lucrările de pe strada Mihai Eminescu, unde firma care montează ferestrele le montează foarte prost și plouă în imobile. Acest aspect l-am adus la cunoștință domnului Viceprimar Jantea, iar dumnealui mi-a promis că vor fi verificate. Până la acest moment firma, deși a fost înștiințată, nu a luat vreo măsură pentru a repara acele ferestre. Prognoza meteo ne spune că vor reveni ploile în a doua jumătate a lunii iulie și nu ar fi de dorit ca aceste imobile să se degradeze ca urmare a faptului că plouă prin ferestrele nou montate. Rugămintea mare este ca Serviciul Tehnic să urmărească calitatea acestei lucrări.

Al doilea aspect se referă la situația imobilului aflat la intersecția bd - ului. Al. I. Cuza cu strada Campiniu. Este un imobil aflat într-un stadiu avansat de degradare. Ar fi un imobil care aparține statului italian, vă rog să mă corectați dacă cumva greșesc, o fostă locuință a consulului italian. Sunt membru în comisia de administrație a Gradiniței nr.6 care are intrarea exact vis a avis de acest imobil. Sunt foarte multe deșeuri în curtea acelui imobil, care poate deveni un focar de infecție. Acest imobil are un grad ridicat de pericol pentru trecători și pentru imobilele vecine. Am văzut că s-a pus un cordon de protecție ceea ce obligă pietonii să meargă pe carosabil. Întrebarea mea este ce putem face pentru a obliga proprietarul să ia măsuri de reparații, pentru că părerea mea de nespecialist este că nu mai durează mult și acesta va cădea.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnul Viceprimar Jantea mi-a spus și mie de lucrarea amintită de dumneavoastră, lucrare care nu este terminată până în prezent. S-a transmis către S.U.P.A.F.L.C., deoarece dânșii urmăresc lucrarea și nu Direcția Tehnică, și nu va fi semnat procesul-verbal la terminarea construcției pănă la remedierea problemelor.

În ceea ce privește al doilea aspect menționat: în data de 27 iunie, în ziarul Obiectiv, a fost un material privind faptul că imobilul acela a fost cumpărat de către un investitor privat care a demarat procedura pentru obținerea autorizației de construire în vederea reabilitării. Orice alte comentarii nu au sens în momentul de față, întrucât după zeci de ani de zile, în care acolo a fost totul în paragină, a venit un investitor privat care a cumpărat clădirea în baza unei licitații organizate de către ambasadă și reabilitează imobilul respectiv. Cu siguranță urmează o procedură, întrucât imobilul este un monument istoric din zona centrului istoric și din discuțiile avute cu acesta are cele mai bune intenții.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Primăria Municipiului Brăila și-a exprimat neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat la intersecția bd - ului Al. I. Cuza cu strada Campiniu. Actualul proprietar a depus o adresă la Primăria Municipiulu Brăila prin care și-a exprimat dorința de a pune în siguranță acoperișul și de a curăța terenul respectiv, lucru care nu necesită autorizație de construire. Dumnealui se află în momentul de față în procesul de obținere a autorizației de construire și dorește să reabiliteze acea construcție în conformitate cu standardele impuse de Direcția Județeană pentru Cultură.

În ceea ce privește lucrările la tâmplăria PVC ele au fost aduse în atenția constructorului. Lăsăm la apreciarea constructorului rapiditatea lucrărilor întrucât orice infiltrare a apei provoacă anumite stricăciuni asupra fațadei pe care o reabilitează. Sunt sigur că lucrarea va fi recepționată de către S.U.P.A.F.L.C. doar în momentul în care va fi conform normativelor în vigoare.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Am o singură întrebare pentru domnul Primar. Am observat că pe strada Mihai Eminescu au fost montate umbreluțe. Se vor monta și în continuare? Am văzut că s-au montat doar pe o porțiune de aproximativ 25% din suprafața străzii.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Da, se vor monta în continuare. În ultima perioadă angajații Primăriei au fost blocați în mai multe lucrări, inclusiv în unele pentru fixarea acelor dale care începuseră să facă zgomot. De asemenea a mai fost o intervenție în Piața Lyra.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Legat de stadionul Progresul ați făcut o afirmație cum că există o divergență cu Agenția pentru Protecția Mediului și astfel nu s-a putut derula proiectul de reabilitare a acestuia. Bănuiesc că știți că există în spațiul public un răspuns al celor de la mediu în care spun că nu au fost divergențe cu Primăria Municipiului Brăila în ceea ce privește acel stadion și că nu din cauza lor nu se poate moderniza stadionul. Doresc să vă întreb dacă vă mai mențineți declarația sau ne puteți spune care este cauza pentru care procedura nu a continuat.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

În data de 16 aprilie 2019 Municipiul Brăila a depus documentația la Agenția pentru Protecția Mediului în vederea obținerii autorizației de mediu. Au existat mai multe corespondențe în această perioadă și dânșii considerau suprafața de joc spațiu verde omițând faptul că aceasta era înscrisă în cartea funciară ca și curți - construcții. După mai multe corespondențe, verificări la fața locului și depuneri de documente, care să infirme afirmațiile acestora, în data de 17 septembrie 2019 Primăria Municipiului Brăila a înaintat documentele necesare în vederea continuării procesului de obținere a avizului. În data de 09 mai 2020 Agenția pentru Protecția Mediului ne transmite decizia că proiectul nu se va supune evaluării impactului asupra mediului. A nu se supune impactului asupra mediului înseamnă că toată această procedură este una mult mai simplă, fără a fi nevoie să se facă studii de monitorizare și nu este necesară obținerea avizelor, care durează foarte mult.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Gardul care pornește la fabrica de covoare până la comisariat este căzut în multe locuri și poate pune în pericol viața cetățenilor. Putem repara acel gard sau măcar să-l punem în siguranță?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Urmează să fie completat cu acele plăci. Știți foarte bine că el a fost distrus anterior preluării mandatului. Acolo a fost o investiție ciudată, dar nu vreau să fac mai multe comentarii. Este foarte complicat pentru că avem lucrări peste tot și vrem să le terminăm pe toate. Trebuie să scoți oameni de la asfaltări și să-i duci la reparații gard și așa mai departe. Am pus pe primul plan lucrările de asfaltări și am lăsat mai la urmă acest gard.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Vis a vis de ce spunea domnul Păun la începutul aceste discuții sunt foarte multe zone recent asfatate, chiar dacă cu o pojghiță de asfalt, unde unii sunt atrași să apese mai tare accelerația. Aici cred că domnul Păun are dreptate și unele zone ar trebui declarate zone rezidențiale și limitată viteza la 30 km/h. Uitați-vă ce se întâmplă în părculețul de la pod la Brăilița. Începând de acolo până pe strada Garofiței au loc curse de mașini aproape în fiecare seară. Haideți să dăm și puțin ajutor Poliției Rutiere să stopeze acest fenomen limitând viteza conducătorilor auto care pun în pericol mai ales copiii. Mai ales acum când este vară și sunt foarte mulți copii cu bicicletele. Am văzut copii pe biciclete pe lângă care trec șoferi cu viteză foarte mare. La acest parc nu sunt treceri de pietoni decât la pod, iar copiii traversează din zona blocurilor efectiv la risc. Cred că nu e mare problemă să limităm viteza pe această arteră la 30km/h declarând-o zonă rezidențială.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, toate acele zone sunt rezidențiale, nu sunt zone industriale. Reglementarea regulilor de circulație o face Poliția Rutieră nu Primăria. Noi nu avem dreptul să măsurăm viteza în trafic. Apreciez grija dumneavoastră față de copii, dar sper să nu ne propuneți să mergem pe lângă mașină și să o împingem. La începutul mandatului, și nu este niciun secret, nu puteam să mergem pe străzile din Municipiul Brăila, pentru că erau pline de gropi. Acum într-adevăr am asfaltat foarte mult și uneori unii cetățeni merg cu viteză mai mare decât ar trebui. Să dăm Cezarului ce-i al Cezarului și să rugăm Poliția Rutieră să-și facă treaba și să aducă niște amenzi la bugetul local, dar nu putem să-i limităm pe toți cei care merg cu bun simț.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Eu apreciez pozitiv demersul domnului consilier Botea, dar văd că în fiecare ședință de consiliu local își exprimă frustrările că din punct de vedere al infrastructurii Brăila arată diferit acum. Țin să precizez că străzile din Zona Vidin au fost reabilitate conform normativului cu două straturi de asfalt, unul de rezistență și unul de uzură. Nu este o pojghiță de asfalt așa cum precizează dumnealui în mod tendențios, pentru că probabil este frustrat de faptul că se fac lucruri și că nu le face dumnealui. Referitor la limitările de viteză țin să precizez că există Codul Rutier, iar dumnealui ca și avocat ar fi trebuit să știe acest aspect. Primăria Municipiului Brăila prin Comisia de Siguranță a adus la cunoștință I.P.J., iar aceștia depun eforturi substanțiale pentru stoparea celor care încalcă Codul Rutier. Așa cum a menționat și dumnealui mai înainte este un fenomen la fel ca și aruncarea gunoiului. Nu trebuie să ne obișnuim cu el și consider că este în atributul Poliției Naționale. După cum știți suntem în diferite stări de alertă și personalul acestora este la dispoziția Ministrului. Repet, cu privire la asfaltul la care dumnealui făcea referire, el este conform normativului, în două straturi și nu este o pojghiță. Probabil că îl deranjează că Vidinul, așa cum este el, este asfaltat, pentru că probabil în campanie dorea să folosească acest aspect.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Vreau să fac două precizări scurte. În primul rând nu mai candidez la vreo funcție publică, așă că nu fac campanie electorală la nimeni. Doi: Primăria poate semnaliza ca zonă rezidențială această stradă, pentru ca poliția să poată lua măsuri mai drastice împotriva șoferilor. Este această stradă semnalizată ca zonă rezidențială?

Domnul consilier Păun Dan:

Stimați colegi, eu am ridicat problema zgomotului, dar văd că discuția a fost deturnată puțin către viteză. Într-adevăr, în situația în care nu se respectă legea apare poliția. Dacă poliția nu este în stare să-și facă treaba, pentru care sunt plătiți, putem cere limitarea vitezei pe teritoriul Municipiului Brăila, până la limita în care să ne împingem mașinile, așa cum spunea domnul Primar. Da, să ne transformăm în oraș verde, pe biciclete și alte mijloace ecologice. Vreau să spun un lucru și anume că în Brăila foarte multe lucruri au scăpat din mână și responsabilă pentru controlul acestor fenomene este poliția. Poliția Locală care este sub ordinul nostru are destule de făcut și are atribuții limitate. Poliția Națională este cea care ar trebui să-și facă treaba și nu să stea ascunsă cu radarul. Este mult mai ușor să se lege de cetățenii normali decât de interlopi, pentru că știm foarte bine că șefii lor beau împreună la cârciumă și ăstora le este frică să-i amendeze și așa mai departe. Rezolvarea nu stă la noi din nefericire. Dacă ei nu sunt în stare atunci să ne facă o adresă și o rezolvăm în consiliul local. Cât despre faptul că avem asfalt acest lucru trebuie să genereze doar confort. Mai avem și problema canalizărilor și știți foarte bine că sunt unele care se mișcă când treci peste ele. Mă întreb ce soluție ne oferă Direcția Tehnică și aici aștept un răspuns de la domnul Termegan.

Domnul SÎRBU CONSTANTIN, Președinte de ședință:

Dacă nu mai sunt alte discuții declar ședința închisă.

Președinte de ședință: Sîrbu Constantin

Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion

J.I./4ex.