Proces verbal din 29.05.2020

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 29 MAI 2020

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 29.05.2020, ora 09:00

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Doamnelor și Domnilor consilieri, stimați invitați,

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și ale art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 1619/22.05.2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila.

Conform art. 138 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, un exemplar din procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 29.04.2020, a fost pus la dispoziția dumneavoastră pe platforma http://clm.primariabr.ro/ în vederea lecturării conținutului, iar în urma verificării acestuia s-a constatat că nu au fost primite observații, drept pentru care vă supun spre aprobare procesul - verbal menționat anterior.

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi procesele - verbale menționate anterior au fost aprobate.

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 233/29.04.2020 a fost ales ca președinte de ședință pentru luna mai 2020, doamna consilier local municipal RĂDULESCU DANIELA - ELENA, pe care o invit să preia conducerea lucrărilor ședinței.

Doamna RĂDULESCU DANIELA - ELENA, Președinte de ședință:

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, stimați invitați vă asigur că lucrările prezentei ședințe se vor desfășura în conformitate cu prevederile art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila, sunt prezenți 26 consilieri, doamna consilier Voineag Cristiana se va conecta mai târziu, ședința fiind legal constituită.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

In conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se suplimentează proiectul ordinii de zi inițial prezentat, cu următoarele proiecte de hotărâre:

 • 1) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doința privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 11/31.01.2020 referitoare la „Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila”.

Doamna RĂDULESCU DANIELA - ELENA, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosință gratuită a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila format din teren în suprafață de 590,00 mp si construcția C1 în suprafață de 54,00 mp, situat în Brăila, str. Matei Basarab nr. 71, ASOCIAȚIEI „COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA”, în vederea amenajării unei case tradiționale, pentru desfășurarea unor activități specifice rusilor lipoveni.

Doamna RĂDULESCU DANIELA - ELENA, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Domnul consilier Bașno Alexandru - Vlăduț nu a participat la vot. Dacă sunt probleme tehnice vă rog să ne dați un mesaj, domnule consilier.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Măcin nr. 5, bl. A18, sc. 1, et. 2, ap. 5.

Doamna RĂDULESCU DANIELA - ELENA, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fortificației nr. 17, NCP 16957.

Doamna RĂDULESCU DANIELA - ELENA, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Vreau să aduc la cunoștință că toate proiectele v-au fost aduse la cunoștință pe platform Primăriei Municipiului Brăila, iar titlul corect al proiectului de la punctul 5 este ”Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila”.

Doamna RĂDULESCU DANIELA - ELENA, Președinte de ședință:

Supunem la vot ordinea de zi cu modificările precizate de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila.

 • 1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuție ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, a conturilor de execuție ale bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum și a situațiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2019.

 • 2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. nr. 722/23.12.2019 referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public, începând cu anul 2020”, completată prin H.C.L.M. nr. 184/31.03.2020.

 • 3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale, pentru anul 2020, la nivelul Municipiului Brăila.

 • 4) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Reorganizarea Poliției Locale Brăila și modificarea Organigramei și a Statului de funcții.

 • 5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila.

 • 6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018.

 • 7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Organizarea rețelei școlare de învățământ în Municipiul Brăila pentru anul școlar 2020 -2021.

 • 8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017, modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 246/30.06.2017.

 • 9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

 • 10)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

 • 11)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a corpului de construcție C3 în suprafață de 33,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, B-dul Alexandru loan Cuza nr. 190, Grădinița cu program normal nr. 18 (structură a Grădiniței cu program săptămânal nr. 49), în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară.

 • 12)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a construcțiilor C4 - coș fum, în suprafață de 6,49 mp și C9 - șopron, în suprafață de 17,32 mp, situate în Municipiul Brăila, str. Plantelor nr. 13-17, Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, în vederea radierii acestora din Cartea funciară.

 • 13)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării a corpului de construcție C2- intrare elevi, în suprafață de 12,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, Aleea Cutezătorilor nr. 2, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară.

 • 14)   Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

 • 15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 52,36 mp indiviz din suprafața totală de 1.176,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Plevna nr. 151, NCP 70708, conform Sentinței civile nr. 3519/29.05.2019 a Judecătoriei Brăila, rămasă definitivă, pronunțată în Dosarul nr. 5027/196/2018.

 • 16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

 • 17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, NCP 95189, în suprafață de 2678,00 mp, în vederea realizării unui obiectiv economic.

 • 18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică cu strigare, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Brașoveni nr. 31, NCP 95361, în suprafață de 84,00 mp.

 • 19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 255,00 mp, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 8 (fostă Eroilor, lot 20), NCP 79360, solicitanților BÎCÎILĂ MĂDĂLIN -STELIAN și BÎCÎILĂ ANDREEA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

 • 20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 17,00 mp indiviz din suprafața de 155,00 mp, situat în Brăila, str. Rodnei nr. 10, NCP 89594, solicitantei STOIAN ClAvIA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acesteia.

 • 21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea denumirii de „Strada Cașin”, drumului de exploatare - proprietate publică, situat în Brăila, Tarlaua 37, în suprafață de 912,00 mp, drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe.

 • 22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 6 lot 2, NCP 12574, str. Anghel Saligny nr. 6 bis, NCP 12543, str. Anghel Saligny nr. 6 lot 1, bl. C1, parter, ap. 2, NCP 12573/1/0.2, etaj 1, ap. 2, NCP 12573/1/1.1, pod ap. 2, NCP 12573/1/2.1, str. Anghel Saligny nr. 6 bis, ap. 1, NCP 12543/1/0.1, etajul construcției C1, NCP 12543/1/1.1.

 • 23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr.38 - Str. Anghel Saligny nr. 8 lot 1 - NCP 10405 și str. Împăratul Traian nr. 38 - str. Anghel Saligny nr. 8 lot 2, NCP 10406, NCP 10406/2-C2 și NCP 10406/1/0.1.

 • 24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. I.L Caragiale nr. 3, C1 locuință + C2 locuință + teren, NCP 17723.

 • 25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Polonă nr. 6 - 8 (teren + construcția C2), NCP 77311, NCP 77311-C2-U1, lot 2 (teren + construcția C1), NCP 77312, NCP 77312-C1.

 • 26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale, aferentă perioadei 2016-2020, a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila.

 • 27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil situat în perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

 • 28) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 11/31.01.2020 referitoare la „Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila”.

 • 29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosință gratuită a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila format din teren în suprafață de 590,00 mp și construcția C1 în suprafață de 54,00 mp, situat în Brăila, str. Matei Basarab nr. 71, ASOCIAȚIEI „COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA”, în vederea amenajării unei case tradiționale, pentru desfășurarea unor activități specifice rușilor lipoveni.

 • 30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Măcin nr. 5, bl. A18, sc. 1, et. 2, ap. 5.

 • 31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fortificației nr. 17, NCP 16957.

 • 32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2020.

 • 33) Alte probleme.

Se supune la vot ordinea de zi modificată:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuție ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, a conturilor de execuție ale bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum și a situațiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2019.

Discuții?

Domnul consilier Tabarac Adrian:

S-a reușit performanța ca în 4 ani de mandat la atragerea de fonduri europene să nu depășim 1%. Practic în mandatul domnului Primar, care s-a lăudat că este un magnet pentru fondurile europene, am plecat de la performanța de minus 15%, iar la execuția bugetară pe 2019 avem performanța de 0,36%. Anul acesta, ținând cont de toată situația cu pandemia, nici nu mai vreau să mă gândesc ce sumă vom avea atrasă. Noi am fi vrut să votăm acest proiect, dar să nu depășești 1% în 4 ani de zile mi se pare o rușine.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Apreciez declarația politică a domnului consilier. Realitatea este cu totul alta. Primăria Municipiului Brăila a semnat contracte de finanțare, dar modificarea ghidurilor în diversele guvernări P.S.D. și P.N.L. nu este o vină care ne aparține. Multe alte proiecte cu finanțare europeană se află în diverse stadii de licitație, lucru care nu este imputabil Primăriei, dar se fac declarații politice atunci când P.S.D. sau P.N.L. se află în opoziție.

Doamna consilier Badiu Virginia - Loredana:

Era culmea să votați execuția când n-ați votat niciodată bugetele. Cum puteați să votați o execuție când n-ați votat bugetul? Era culmea. Mulțumesc!

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Eu rămân suprins că aflăm după atâția ani că bugetul este egal cu execuția. Ar fi fost bine să fie așa, dar realitatea spune altceva, chiar și din punct de vedere contabil. Mulțumesc!

Doamna RĂDULESCU DANIELA - ELENA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 18 voturi ”pentru” și 8 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, loniță Ion - Sorin, Căprariu Lucian, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. nr. 722/23.12.2019 referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public, începând cu anul 2020”, completată prin H.C.L.M. nr. 184/31.03.2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale, pentru anul 2020, la nivelul Municipiului Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Reorganizarea Poliției Locale Brăila și modificarea Organigramei și a Statului de funcții.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 17 voturi ”pentru”, 8 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, loniță Ion - Sorin, Căprariu Lucian, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel și un vot împotrivă a domnului consilier Botea Bogdan - Petre, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Organizarea rețelei școlare de învățământ în Municipiul Brăila pentru anul școlar 2020 - 2021.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

- Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017, modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 246/30.06.2017.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. .

Trecem la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a corpului de construcție C3 în suprafață de 33,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, B-dul Alexandru loan Cuza nr. 190, Grădinița cu program normal nr. 18 (structură a Grădiniței cu program săptămânal nr. 49), în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a construcțiilor C4 - coș fum, în suprafață de 6,49 mp și C9 - șopron, în suprafață de 17,32 mp, situate în Municipiul Brăila, str. Plantelor nr. 13-17, Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, în vederea radierii acestora din Cartea funciară.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării a corpului de construcție C2 - intrare elevi, în suprafață de 12,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, Aleea Cutezătorilor nr. 2, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 52,36 mp indiviz din suprafața totală de 1.176,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Plevna nr. 151, NCP 70708, conform Sentinței civile nr. 3519/29.05.2019 a Judecătoriei Brăila, rămasă definitivă, pronunțată în Dosarul nr. 5027/196/2018.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

La acest punct de pe ordinea de zi vreau să fac precizarea, așa cum am transmis și către dumneavoastră pe platformă, că persoana care este beneficiara sentinței civile a făcut o solicitare pentru a cumpăra acest teren, cu plata în rate. Deoarece plata în rate este o posibilitate recunoscută de Legea nr.112 am încorporat în hotărâre și în raportul de specialitate un articol privind acest lucru. Vă rog să fiți de acord cu votul proiectului în această formă.

Doamna RĂDULESCU DANIELA - ELENA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, NCP 95189, în suprafață de 2678,00 mp, în vederea realizării unui obiectiv economic.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică cu strigare, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Brașoveni nr. 31, NCP 95361, în suprafață de 84,00 mp.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 255,00 mp, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 8 (fostă Eroilor, lot 20), NCP 79360, solicitanților BÎCÎILĂ MĂDĂLIN - STELIAN și BÎCÎILĂ ANDREEA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 17,00 mp indiviz din suprafața de 155,00 mp, situat în Brăila, str. Rodnei nr. 10, nCp 89594, solicitantei STOIAN CLAVIA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acesteia.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea denumirii de „Strada Cașin”, drumului de exploatare - proprietate publică, situat în Brăila, Tarlaua 37, în suprafață de 912,00 mp, drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 6 lot 2, NCP 12574, str. Anghel Saligny nr. 6 bis, NCP 12543, str. Anghel Saligny nr. 6 lot 1, bl. C1, parter, ap. 2, NCP 12573/1/0.2, etaj 1, ap. 2, NCP 12573/1/1.1, pod ap. 2, NCP 12573/1/2.1, str. Anghel Saligny nr. 6 bis, ap. 1, NCP 12543/1/0.1, etajul construcției C1, NCP 12543/1/1.1.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, loniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Căprariu Lucian nu a participat la vot.

Începând cu dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi s-a conectat și doamna consilier Voineag Cristiana.

Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr.38 -Str. Anghel Saligny nr. 8 lot 1 - NCP 10405 și str. Împăratul Traian nr. 38 - str. Anghel Saligny nr. 8 lot 2, NCP 10406, NCP 10406/2-C2 și NCP 10406/1/0.1.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. I.L Caragiale nr. 3, C1 locuință + C2 locuință + teren, NCP 17723.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Polonă nr. 6 - 8 (teren + construcția C2), NCP 77311, NCP 77311-C2-U1, lot 2 (teren + construcția C1), NCP 77312, NCP 77312-C1.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale, aferentă perioadei 2016-2020, a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Referitor la punctele 26 și 27 de pe ordinea de zi este necesar a se urma procedura desemnării prin vot secret a unor membri ai Consiliului Local Municipal. Până la această dată sunt în posesia următoarelor propuneri formulate de către dumneavoastră. Pentru comisia de evaluare finală a managementului Teatrului de Păpuși și Casei de Cultură a fost propus domnul consilier Goanță Adrian - Mihai, iar pentru comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală a fost propus domnul consilier Petrescu Eduard - Herera. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt și alte propuneri o să discutăm și despre următorul proiect, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil situat în perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila, unde au fost formulate următoarele propuneri: doamna consilier Badiu Virginia Loredana și domnul consilier Popescu Răzvan. Mai sunt și alte propuneri?

Veți primi formularele de vot pe adresa de mail.

Doamnelor și domnilor consilieri, consider că timpul pentru vot a fost mai mult decât rezonabil. Am să dau acum citire, cu ajutorul colegilor mei de la tehnic, rezultatul votului. Pentru primul proiect, privind regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului, rezultatul votului dumneavoastră este următorul: domnul consilier Goanță Adrian - Mihai 22 de voturi ”pentru” și 2 voturi "împotrivă”, dintr-un total de 24 de voturi exprimate. Domnul consilier Petrescu Eduard - Herera a întrunit 19 voturi ”pentru” și 5 voturi ”împotrivă”. Cu privire la cel de-al doilea buletin de vot, privind Zona Liberă, doamna consilier Badiu Virginia - Loredana a obținut 20 de voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotrivă”. Domnul consilier Popescu Răzvan a obținut 21 de voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”, dintr-un total de 23 de voturi valabil exprimate. Consider că ceilalți consilieri au ales să-și nu-și exprime votul sau au avut diverse probleme tehnice care i-au împiedicat să voteze. Propunerile au fost aprobate prin vot secret și urmează ca proiectele de hotărâre să fie supuse votului dumneavoastră.

Doamna RĂDULESCU DANIELA - ELENA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale, aferentă perioadei 2016-2020, a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil situat în perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 11/31.01.2020 referitoare la „Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila”.

Discuții?

Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin:

La acest proiect nu particip la vot.

Doamna RĂDULESCU DANIELA - ELENA, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin nu a participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosință gratuită a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila format din teren în suprafață de 590,00 mp și construcția C1 în suprafață de 54,00 mp, situat în Brăila, str. Matei Basarab nr. 71, ASOCIAȚIEI „COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA”, în vederea amenajării unei case tradiționale, pentru desfășurarea unor activități specifice rușilor lipoveni.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Măcin nr. 5, bl. A18, sc. 1, et. 2, ap. 5.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 31 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fortificației nr. 17, NCP 16957.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, loniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2020.

Discuții?

Urmează domnul consilier Sîrbu Constantin.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 33 de pe ordinea de zi - Alte probleme.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Având în vedere problema survenită chiar atunci când s-au votat proiectele de la 3-8 îmi voi exprima punctul de vedere la diverse. După părerea mea astfel de disfuncții ale sistemului de vot cauzează nulitatea hotărârii. Este o nelegalitate. Trebuia remediată întâi problema tehnică și după aceea reluat votul.

La punctul 5 am votat împotrivă deoarece din punctul meu de vedere contractul de delegare nu s-a executat corect de către Braicar, mai ales cu privire la transportul tramvaielor. Braicar nu și-a îndeplinit calitatea transportului. Cu privire la tarife da, dar la calitate nu.

La punctul 6 aș fi votat împotrivă, dacă ar fi funcționat sistemul de vot. Consider că prin modificările succesive care au avut loc, inclusiv aceasta, se folosește sistemul cultelor religioase ca o pârghie pentru concurența electorală care va urma probabil în 2021. Eu cred că se pot finanța în așa fel, încât să restrângem finanțările și să le reorientăm dinspre aceste domenii către sistemul laic, către entitățile apaținând Primăriei care au același obiect de activitate. Doar acele unități de cult sau clădiri care au o deosebită valoare arhitectonică ar fi necesitat o finanțare din partea Primăriei.

La punctul 7 de asemenea aș fi votat împotrivă, deoarece consider că desființarea acestei școli sanitare este o eroare, mai ales că cererea pentru cadre medicale este în creștere. Cred că lipsa elevilor din acest loc se datorează administrației proaste a acestei unități. Trebuiau luate măsuri pentru reevaluarea acestei unități și nu desființarea ei.

La punctul 8 aș fi votat tot împotrivă deoarece regulamentul este inexact. Nu am înțeles ce doriți cu acel amendament. Să primească cineva terenurile alipite doar dacă ar fi participat la o licitație? Eu cred că este neclar din punct de vedere juridic.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

De la 1 iunie se deschid piscinele și aș vrea să întreb când se finalizează bazinul olimpic. Aș fi curios să știu când va fi dat în folosință. Trebuia din 2016, dacă nu mă înșel.

Care este stadiul asocierilor Primăriei cu Federația Română de Fotbal în privința modernizării și reabilitării stadionului Municipal și a stadionului Progresul. Stadionul Progresul ar trebui păzit pentru că au fost evenimente nefericite, chiar incendieri. Până începe modernizarea măcar să-l conservăm.

Domnul consilier Sîrbu Constantin:

Dacă tot apar măsurile de relaxare ar trebui ca următoarea ședință să nu o mai facem în aceste condiții și să găsim o altă locație care să permită distanțarea. Propun o sală a Teatrului ”Maria Filotti” sau una de la Casa de Cultură. Să nu mai facem astfel de ședințe pentru că ați văzut, chiar și astăzi, că apar probleme tehnice. Nu știu cât de legale sau ilegale vor fi acele hotărâri la care niciunul dintre colegi nu a putut vota.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Deși n-am vorbit cu consilierii P.N.L. despre această problemă eu știu că începând cu 1 iunie se vor deschide terasele. Nu vă sugerez să facem o ședință de consiliu la o terasă, dar m-ar interesa dacă v-a preocupat o altă problemă referitoare la amenajarea plajelor și a ștrandurilor de pe raza municipiului Brăila, pentru că am înțeles că sunt foarte mulți turiști care vor să vină la plajele brăilene și să nu ne găsească nepregătiți. Vă mulțumesc!

Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin:

Vreau să fac o sugestie, care poate o să fie luată în considerare de către cineva, vis-a-vis noile pubele montate de 1 an de zile. Putem găsi un mecanism cu acționare la picior, întrucât cu mâna este deosebit de riscant?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Aș dori ca prima dată să răspundă domnul Secretar, deoarece acuzațiile domnului Botea sunt nefondate. Nu există o defecțiune tehnică la nivelul Primăriei Municipiului Brăila, ci defecțiunea a fost cauzată de locația în care se afla dânsul. Toți ceilalți consilieri au putut vota, cu mici excepții. Am rugămintea ca aceia care și-au modificat parola la mail să și-o reseteze și să o știe data viitoare. Îl rog pe domnul Secretar să intervină în ceea ce privește legalitatea acestei ședințe, deoarece toți consilierii au putut să participe cu excepția domnului consilier Botea. Repet: defecțiunea a fost de la dânsul.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Referitor la punctele la care a făcut referire domnul consilier Botea avem: la punctul 5 am consemnat votul dumneavoastră așa cum l-ați exprimat în urma convorbirii telefonice. În ceea ce privește proiectele de la punctele 6, 7 și 8 Consiliul Local a funcționat în condiții de cvorum legale și hotărârile au fost aprobate cu majoritatea stabilită de lege, drept urmare consider aceste hotărâri perfect legale. Cu privire la faptul că ați fi dorit o clarificare privind conținutul regulamentului de superficie fac încă o dată apel la dumneavoastră ca atâta vreme cât avem aceste ședințe online să transmiteți aceste amendamente măcar cu 24 de ore înainte, astfel încât ele să poată fi analizate și să venim în cadrul ședințelor cu modificările pe care le considerați necesare. Vă mulțumesc!

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Vreau să-i răspund domnului Botea că finanțarea cultelor religioase nu privește acțiuni electorale, așa cum greșit a înțeles dânsul, nici acțiuni care privesc picturi interioare în biserici, ci au fost acordați bani pentru lucrări de reabilitare a fațadelor. Am convenit cu toții în Consiliul Local că nu vom acorda finanțări cultelor pe perioda cât vom avea coronavirus. Pe lângă reabilitarea fațadelor unor biserici din zona centrală, dar și din anumite cartiere, aș vrea să remarcați și anumite imobile pe care Primăria le reabilitează în momentul de față.

Referitor la școală vreau să știți că aceea este una privată și nu este administrată de Inspectoratul Școlar Județean. înțelegem supărarea dumneavoastră vis-a-vis de dispariția posibilității de formare profesională în acel domeniu, dar reevaluarea activității nu poate fi făcută de Primăria Municipiului Brăila la o școală privată.

Referitor la terenurile alipite dacă v-ați referit cumva la cele care au o suprafață neadecvată din punct de vedere al normelor de urbanism, de foarte multe ori o singură persoană dorește să se înscrie la licitație și nu există al doilea participant eram nevoiți să reluăm licitația. Juridicul a găsit această variantă, pe care au înțeles-o și toți ceilalți consilieri, pentru a da posibilitatea vecinilor acelui teren, singurii care pot îndeplini condițiile, să poată participa în sistem competitiv la licitație.

Referitor la întrebarea domnului Tabarac privind finalizarea bazinului Olimpic el trebuia să fie finalizat în 2016, dar Primăria Municipiului Brăila nu este parte contractantă ci doar cofinanțatori alături de Compania Națională de Investiții. Ca urmare a modificării la nivel european a criteriilor privind organizarea competițiilor europene de înot a fost necesară modificarea întregii instalații de iluminat și a tabelei de marcat. Compania Națională de Investiții nu a dorit să dea prin atribuire directă societății care executa lucrările și a trebuit să suspende lucrările până la finalizarea licitației. Din păcate a durat destul de mult, dar dacă făceam recepția, fără aceste două componente, el nu ar fi fost valid pentru organizarea de competiții europene și toată această investiție ar fi fost plătită exclusiv de Primăria Municipiului Brăila. Licitația a fost finalizată, din informația pe care o dețin, săptămâna trecută și a fost câștigată tot de societatea care execută celelalte lucrări. Urmează ca după îndeplinirea procedurilor să se reia lucrările la bazin. A fost o chestiune tehnică, efectiv, care nu a ținut de noi în momentul de față.

Referitor la stadionul Progresul documentația este aprobată în Consiliul Local. Există o singură divergență privind punerea în practică a acestui proiect ca urmare a faptului ca Agenția de Protecție a Mediului consideră că acest teren este spațiu verde și nu își dă acordul privind înlocuirea acestuia cu gazon sintetic, așa cum solicită Federația Română de Fotbal. Noi am depus documente în acest sens prin care am dovedit că suprafața nu este inventariată ca spațiu verde ci ca teren curți-construcții. Urmează ca Agenția de Protecție a Mediului să analizeze documentele.

Domnului Sîrbu am să-i răspund că am dorit ca prima ședință să o facem la Teatrul ”Maria Filotti”, dar mai mulți consilieri au spus că este riscant și doresc să luăm toate măsurile de protecție necesare. De asemenea, există o reglementare care privește numărul maxim de persoane care se pot afla concomitent în același spațiu și s-ar putea să nu ne încadrăm. Dacă Guvernul va prelungi cu o lună sau două starea de alertă ne vom întâlni din nou în online. Dacă cumva nu se va prelungi vom avea o discuție ulterioară.

Domnului Popa am să-i spun că nu ne vom întâlni la terasă, pentru că nu am atât timp liber. În ceea ce privește activitatea la plajă vă spun că pe teritoriul municipiului Brăila nu există plaje deoarece nu pot exista conform directivelor europene. Nu se autorizează funcționarea plajelor pe apele curgătoare, iar stațiunea Lacu Sărat a fost câștigată în instanță de Primăria Comunei Chiscani. Ștrandul și celelalte bazine de înot nu se pot deschide ca urmare a faptului că Guvernul nu permite acest lucru, așa că nu ne vom întâlni la plajă și sincer chiar nu mi-aș dori să vă văd. Vă mulțumesc și sper să nu avem un ping pong până la sfârșitul ședinței de consiliu.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Înainte de a vorbi de bazine și piscine știți foarte bine că se reiau cursurile școlare. V-aș ruga să ne spuneți dacă există vreo locație amenajată unde cursurile să se desfășoare în aer liber, tocmai pentru a preîntâmpina răspândirea epidemiei. După cum ați observat vom avea acces la fondurile europene pentru investiții feroviare. Primăria Brăila are în plan așa ceva? Infrastructura feroviară privește mai ales situația noastră ca oraș. În incheiere v-aș ruga să verificați activitatea operatorilor de salubritate deoarece observ munți de gunoaie în spatele clădirii administrative a Primăriei, ceea ce este impardonabil. Investițile de reabilitare a palatului administrativ ar trebui făcute și fără licitații. Vă rog să observați că de 4 ani de zile pasajul între Primărie și Prefectură arată deplorabil. Vă mulțumesc!

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Doresc să-l întreb pe domnul Primar dacă Primăria a luat în calcul un sprijin financiar pentru unitățile de învățământ. Sunt unele unități care nu au un buget care să le permită achiziții de termoscanere și alte materiale.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Mă declar surprins că-l deranjează vârsta mea pe domnul Primar și de aceea nu vrea să mă vadă la plajă. De problema plajelor, a ștrandurilor și a locurilor de distracție pentru tineri ar fi trebuit să se ocupe în tot mandatul domnul Primar, dar nu a făcut nimic. Nu vreau niciun răspuns în acest sens. Probabil că răspunsul îl au cetățenii Municipiului Brăila.

Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin:

Am văzut că domnul Primar le-a răspuns tuturor colegilor, dar mie nu, în ceea ce privește sugestia mea.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule Ioniță o să întrebăm prin S.U.P.A.G.L. societatea care a câștigat licitația dacă se poate monta un sistem pentru acele pubele. Dacă va putea fi adaptat atunci subscriu ideii dumneavoastră.

În ceea ce privește celelalte aspecte vă spun că respect vârsta domnului Popa, să nu înțeleagă ceva greșit. La fel cum o respect și pe a tinerilor. Au fost realizate foarte multe locuri de joacă în municipiul Brăila și se lucrează în continuare în momentul de față, dar probabil domnul Popa este ocupat în această perioadă, mai ales că are vârsta de 65 de ani și nu a putut să călătorească foarte mult, fiind inclus de propriul guvern în categoria celor care aveau anumite restricții. În prezent nu mai aveți restricții și vă invităm să vă bucurați de câteva parcuri pentru copii, chiar dacă nu ați votat bugetul municipiului Brăila. Eu le mulțumesc totuși celor care au votat și s-au implicat în realizarea lor.

În cazul cursurilor Inspectoratul Școlar Județean nu a comunicat Primăriei locații privind desfășurarea cursurilor online. Am fost permanent în discuții cu domnul inspector școlar Botea Viorel și anumiți directori de unități de învățământ. S-au pregătit pentru cursurile de pregătire pentru elevii din clasa a VlII-a și a XlI-a și susținerea examenelor din perioada următoare.

În ceea ce privește atragerea fondurilor europene, pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare, una dintre condițiile obligatorii este să fi proprietar. Primăria Municipiului Brăila nu deține infrastructură feroviară și în concluzie nu suntem eligibili pentru acest ghid de finanțare.

Activitatea de salubrizare este monitorizată și unele societăți au primit și amenzi. Nu sunt munți de gunoaie în zona Primăriei, domnule consilier. Poate doar sporadic cineva să fi aruncat gunoaie. Clădirea nu aparține primăriei și nici acel pasaj, iar ceea ce ne propuneți poate fi numit instigare la nerespectarea legii. Atribuirea unor lucrări fără licitație publică este încadrată ca faptă penală și nu o să cădem în capcana dumneavoastră. Sunt convins că nici dumneavoastră, dacă ați lucra la Primărie, nu ați semna direct fără o licitație publică, pentru că nu mai suntem în urmă cu 15 ani și totul se desfășoară electronic și transparent.

În ceea ce privește sprijinul către unitățile de învățământ am discutat acum o săptămână cu Inspectoratul Școlar Județean. Acesta a primit de la fiecare unitate de învățământ necesarul de substanțe dezinfectante, termometre, covorașe și alte astfel de soluții necesare. La rectificarea de buget o să vedeți că o să aprobați fondurile necesare școlilor pentru depășirea acestei situații. Ieri am reluat corespondența scrisă cu Inspectoratul Școlar și ne-au transmis că în urma consultării tuturor școlilor au asigurat substanțele necesare. Substanțele vor fi achiziționate din bugetul fiecărei școli sau alocate din bugetul primăriei.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Domnule Primar, ar trebui să vă atrag atenția că vă preocupă prea mult vârsta mea și vreau să vă aduc în atenție un lucru: nu am încă 65 de ani, iar în perioada stării de urgență am muncit poate mult mai mult decât dumneavoastră. Totodată știu de la mulți tineri, mai tineri decât dumneavoastră, că nu v-ați făcut datoria față de ei.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule Popa îmi cer scuze. N-am știut că nu aveți 65 de ani.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Atacurile politice sunt atacuri politice la politica dumneavoastră de administrație. Iar eu mă simt lezat de referințele asupra vârstei și a problemelor mele personale! Ceea ce e cu totul altceva. Vă rog să închidem discuția asta.

Doamna RĂDULESCU DANIELA - ELENA, Președinte de ședință:

Dacă nu mai sunt alte discuții declar ședința închisă.

5                                                 )                           5

Președinte de ședință: Rădulescu Daniela - Elena

Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion

J.I./4ex.