Proces verbal din 29.04.2020

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA APRILIE 2020

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 29.04.2020, ora 09:00

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Doamnelor și Domnilor consilieri, stimați invitați,

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și ale art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 1355/23.04.2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila.

Conform art. 138 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, un exemplar din procesele-verbale ale ședințelor ordinare din data de 31.03.2020, 07.04.2020 și 10.04.2020, au fost puse la dispoziția dumneavoastră pe platforma http://clm.primariabr.ro/ în vederea lecturării conținutului, iar în urma verificării acestora s-a constatat că nu au fost primite observații, drept pentru care vă supun spre aprobare procesele - verbale menționate anterior.

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi procesele - verbale menționate anterior au fost aprobate.

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 185/31.03.2020 a fost ales ca președinte de ședință pentru luna aprilie 2020, domnul consilier local municipal PRICOP CRISTIAN -FLORINEL, pe care îl invit să preia conducerea lucrărilor ședinței.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, stimați invitați vă asigur că lucrările prezentei ședințe se vor desfășura în conformitate cu prevederile art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila, sunt prezenți 26 consilieri, domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen se va conecta mai târziu, ședința fiind legal constituită.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se suplimentează proiectul ordinii de zi inițial prezentat, cu următoarele proiecte de hotărâre:

 • 1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2020.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă a domnului consilier Botea Petre -Bogdan, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2020.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă a domnului consilier Botea Petre -Bogdan, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea, etapa a II -a>.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 5)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări specifice de refacere a căii de rulare la trecerea la nivel peste C.F. fir II Brăila -Galați, în zona Calea Galați Km 5.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Supunem la vot ordinea de zi cu modificările precizate de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila.

 • 1)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 31.03.2020.

 • 2)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Completarea art.13 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului

Local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 574/31.10.2019 si completat prin H.C.L.M. nr. 117/31.03.2020.

 • 3)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea "Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.03.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila".

 • 4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social de zi „Centrul Comunitar Bunici și Nepoți" situat în Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17, aflat în administrarea Direcției de Asistență Socială Brăila.

 • 5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințele din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale, care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

 • 6) Proiect de hotărâre inițiat de doamna consilier local municipal Daniela -Elena Rădulescu privind: Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuții din Municipiul Brăila.

 • 7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Avizarea modificării și completării unor anexe și a formei - actualizate - a Caietelor de Sarcini ale activităților de captare a apei brute, de tratare a apei brute, de transport a apei brute și a apei potabile, de înmagazinare a apei potabile și de distribuție a apei potabile, a Caietelor de Sarcini ale activităților de colectare, transport, evacuare și epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și meteorice de la Utilizatorii din Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila.

 • 8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Comorofca>.

 • 9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului <Modernizare transport electric Șos. Baldovinești>, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico - economici.

 • 10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului <Modernizare transport electric Calea Galați> și a cheltuielilor legate de proiect.

 • 11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Calea Galați”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi", poziția nr.162, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6583/04.03.2020.

 • 12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Șoseaua Focșani”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi", poziția nr. 158, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39993/12.12.2019.

 • 13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare și valorilor de inventar ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.

325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr.331, 348, 349 și 351, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare.

 • 14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 și 416, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare.

 • 15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic "Grădinița cu program normal nr.40” situat în Municipiul Brăila, str. Celulozei nr. 13, bl.B3, ap.1,2 și 3, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 43, conform raportului de evaluare.

 • 16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Grădinița cu program săptămânal nr. 10 „Roua Dimineții”> situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 64, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 19, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor       nr. 1/16.12.2019, completat cu procesul - verbal de

stingere a remedierilor din 17.03.2020.

 • 17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Statuia Domnitorului Vlaicu - Vladislav Vodă”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul K - „Statui și monumente”, poziția nr.39, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31386/30.09.2019.

 • 18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea bunului imobil „PT 5 Dorobanți” din anexa nr.1 în anexa nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”.

 • 19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru vânzarea prin licitație publică a mijlocului fix „Ponton de acostare” cu număr de inventar 2029, al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.

 • 20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere nr.90/02.10.2009, încheiat între Municipiul Brăila și Telekom România Communications S.A., ca urmare a desființării unor echipamente Tc.

 • 21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

 • 22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila.

 • 23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Studiului de oportunitate, dezmembrarea terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39 și transmiterea parcelei nr. 5, în suprafață de 10878,00 mp către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii unui număr de 80 unități locative.

 • 24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

 • 25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017. ’

 • 26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea termenului contractelor de concesiune, care expiră în cursul anului 2020, cu o durată de 49 de ani.

 • 27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

 • 28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 32,00 mp indiviz din suprafața de 376,00 mp, situat în Brăila, str. Plevna nr. 140, nCp 80713, solicitanților BRATU LAURA și BRATU ION, teren pe care se află apartamentul nr. 1 din construcția C1, construcția C2 și construcția C8, proprietatea acestora.

 • 29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 9, NCP 78033, solicitanților MOTOC LAURENȚIU VALENTIN și MOTOC ALINA - VICTORIȚA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

 • 30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 75,00 mp, situat în Brăila, Sos. Focșani nr. 115B, NCP 94986, solicitanților UȚĂ SĂNDEL și UȚĂ DANIELA - TIțA, în vederea extinderii construcției situate pe terenul din Sos. Focșani nr. 115A.

 • 31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 1, în suprafață de 250,00 mp, NCP 79186, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 350/25.11.2015, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 396/22.07.2019, în favoarea domnului FLEȘTER IULIAN.

 • 32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Piața Traian nr. 18 - 22, bl.B6 - B7, parter (spațiu comercial + teren indiviz), NCP 70546 - Ci - U2.

 • 33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea înființării unei autogări de către societatea CAVMARIO TRANS S.R.L., în locația situată în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 86 - 86 bis.

 • 34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului Local de Acțiune pe anul 2020, pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 - 2020, la nivelul Municipiului Brăila.

 • 35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A.

 • 36) Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier local municipal George - Marius Caranica privind: Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII „ECO” S.A. BRĂILA, mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante.

 • 37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil situat în perimetrul II aflat în administrarea R.A. 'ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.

 • 38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2020.

 • 39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020.

 • 40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2020.

 • 41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea, etapa a II - a>.

 • 42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări specifice de refacere a căii de rulare la trecerea la nivel peste C.F. fir II Brăila -Galați, în zona Calea Galați Km 5.

 • 43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2020.

 • 44) Alte probleme.

Se supune la vot ordinea de zi modificată:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Botea Petre - Bogdan, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 31.03.2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 6 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea art.13 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 574/31.10.2019 și completat prin H.C.L.M. nr. 117/31.03.2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea "Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.03.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila".

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă a domnului consilier Botea Petre -Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social de zi „Centrul Comunitar Bunici si Nepoți" situat în Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17, aflat în administrarea Direcției de Asistență Socială Brăila.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

La acest moment este conectat și domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen, astfel că sunt prezenți toți cei 27 de consilieri.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

- Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințele din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale, care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna consilier local municipal Daniela - Elena Rădulescu privind: Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuții din Municipiul Brăila.

Discuții?

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Cu stupoare aflu că în România copiii se fac pentru anumite sume de bani, chiar dacă aceste sume sunt foarte mici. Eu, până la această vârstă, știu că acești copii trebuie făcuți pentru alte motive, nu pentru bani. Pentru că așa se poartă, să dăm, că nu dăm de la noi, este bine să votăm. Cred că toți consilierii P.N.L. vor vota ”pentru” la acest proiect. M-aș fi așteptat de la doamna consilier Rădulescu să fie mai generoasă, să dea o sumă mai mare, că doar nu dă de la dânsa. Poate 1000 de euro ar fi fost mai frumoși decât 1000 de lei. Poate în situația cu 1000 de euro aveam posibilitatea să avem mai mulți copii în Brăila și poate unii s-ar fi întors în țară. Poate că pe o sumă mai mare oamenii s-ar fi gândit că acestă sumă trebuie colectată din salariile unor oameni care au o condiție mult mai bună, din punct de vedere al managementului, cu salarii mai bune în Brăila, dar probabil că visez. Noi vom vota ”pentru”. Mulțumesc!

Domnul consilier Păun Dan:

Trec peste replica răutăcioasă a domnului Popa, însă îi aduc aminte că ei sunt la guvernare și pot lua măsuri pentru ca românii să se întoarcă în țară, așa cum au promis. Vreau să o felicit pe doamna Rădulescu pentru această inițiativă. Este ceva ce a promis încă din 2016 și uite că se îndeplinește. Aș avea însă câteva chestiuni de punctat. Nu mi se pare corect să legi acest ajutor financiar, așa cum spune titlul proiectului "Stimulent financiar pentru nou născuți”, de datoriile părinților. Nu văd legătura între datoriile părinților și un stimulent pe care îl iau pentru un nou născut. Referit la modul în care se virează banii aș avea un amendament. Banii să nu se dea prin virament sau mandat poștal, ci să se acorde un voucher, care să se deconteze strict pentru obiecte sau lucruri care acoperă nevoile copilului. Să nu ajungem să plătim ”săniuța” cu aceste vouchere, așa cum am văzut în supermarketuri, unde foarte mulți își plătesc mâncarea pentru pisici sau băutura cu bonuri de masă. Acesta este un amendament pe care vreau să-l aduc. De asemenea, la condițiile de eligibilitate, aparatul primăriei a omis să solicite un lucru: persoana care solicită să aducă o adeverință de la medicul de familie prin care să demonstreze că gravida a fost la toate controalele, care i s-au cerut, și a a efectuat toate analizele. Colegii noștri medici știu foarte bine la ce mă refer. Sunt convins că dacă se condiționează această chestiune de îndeplinirea actului medical gratuit vom avea mult mai multe femei care vin la medic la timp și cu consecințe benefice de rigoare. Am aceste două amendamente de făcut. Mulțumesc!

Domna consilier Rădulescu Daniela - Elena:

Am inițiat acest proiect deoarece cred că este un pas spre creșterea natalității. Sunt conștientă că nu este un pas uriaș, întrucât nu vorbim de o sumă foarte mare, însă în același timp sunt de părere că orice sumă este bine venită, când în sânul familiei apare un nou membru. Referitor la condiția de eligibilitate, despre care a vorbit colegul meu Dan Păun, vreau să vă spun că acest stimulent este asimilat unui ajutor financiar și drept urmare se supune Legii sociale nr. 292/2011. Vă mulțumesc!

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Domnule Secretar, am o nelămurire. Știu că acest proiect a fost inițiat de doamna consilier Rădulescu, dar domnul Păun a spus că este și el inițiator. Este inițiator din partea Partidului Social Democrat, din partea A.L.D.E. sau din partea partidului unde este dânsul acum? Vă mulțumesc!

Domnul consilier Păun Dan:

Nu am spus în nicio clipă că sunt inițiator. Domnul Popa probabil că nu a înțeles bine și trebuie să regleze sunetul tabletei. N-am spus că sunt inițiator, ci că este la inițiativa doamnei Rădulescu. Eu nu sunt coinițiator la acest proiect.

Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen:

Având în vedere toate discuțiile care s-au făcut trebuie să vedem necesitatea și oportunitatea acestui ajutor. Este vorba de un ajutor pentru primele două nașteri, o sumă care poate părea unora ca fiind modică și altora suficient de mare. Noi, grupul P.S.D., analizând proiectul de hotărâre, ca de altfel și alte proiecte de hotărâre, indiferent de cine au fost inițiate, considerăm că putem vota acest proiect având în vedere, la un moment dat, efectul social.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Inițiativa aparține doamnei consilier Rădulescu, dar am considerat necesar să o sprijinim cu toții, deoarece încurajează natalitatea în cazul primelor două nașteri. Constat cu tristețe că domnul Popa încearcă să politizeze acest subiect. Aș vrea ca cel puțin în această perioadă, a unei situații dificile pentru România și Municipiul Brăila implicit, să nu politizăm faptul că se acordă un stimulent tinerelor familii. Astăzi începem cu o sumă de 1000 de lei, pentru primele două nașteri, dar cu siguranță dacă consiliile viitoare vor avea mai mulți bani, neavând cheltuieli cum avem noi în această perioadă, vor putea să suplimenteze această sumă. Aș vrea să privim partea benefică a acestui proiect și să nu dăm o conotație politică.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Trecem la partea tehnică legată de propunerile domnului consilier Păun.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Au fost făcute două amendamente de către domnul consilier Păun Dan, respectiv ca acordarea stimulentului financiar pentru nou născuți să fie acordată sub forma unui voucher. Al doilea amendament este, ca și condiție de eligibilitate, dovada controalelor necesare în timpul sarcinii realizată printr-o adeverință eliberată de către medicul de familie. Dumneavoastră veți vota fiecare amendament în parte, așa cum considerați.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule Păun, aș vrea să retrageți al doilea amendament, întrucât nu este o condiție obligatorie prezentarea acestei adeverințe. La art.2 din proiectul de hotărâre sunt enumerate condițiile de eligibilitate. Condițiile sunt clar enumerate de la punctul a) la f) și nu este condiționată acordarea stimulentului de prezența acelei adeverințe la dosar.

Domnul consilier Păun Dan:

Colegii mei care sunt medici știu foarte bine că în timpul sarcinii pot apărea tot felul de probleme din cauza faptului că viitoarea mamă nu își face analizele obligatorii. Aș vrea ca dumnealor să ne dea o opinie. Părerea mea este că o femeie însărcinată trebuie să meargă la medic. Sunt tot felul de probleme care pot apărea și care pot fi depistate din timp și rezolvate. Aștept să văd ce spun colegii medici.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Suntem în anul 2020, când nașterile nu se mai fac acasă cu moașe. Toată lumea beneficiază astăzi de servicii de sănătate și ca atare nu cred că trebuie să condiționăm noi aceste adeverințe și să punem lumea pe drumuri. Eu cred că noi discutăm astăzi de o susținere a familiei într-un moment în care se naște un copil, într-un moment de fericire a familiei. Nu cred că trebuie să îi stresăm. Acesta este punctul meu de vedere.

Domnul consilier Păun Dan:

Aveți dreptate, dar eu cunosc cazuri de persoane care nu au făcut acest lucru și copiii s-au născut cu probleme. De asta am introdus acest amendament și nicidecum pentru alte situații.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Fiecare om este stăpân pe corpul său și nu-l putem condiționa.

Domnul consilier Păun Dan:

Aveți dreptate. Știam că o să se întâmple acest lucru și din acest motiv am depus ieri un proiect de hotărâre care va corecta și acest punct.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Deci renunțați la acest amendament?

Domnul consilier Păun Dan:

Da, dat fiind argumentele dumneavoastră renunț la el. Așa cum am spus am depus un alt proiect de hotărâre pe care îl vom analiza la momentul potrivit.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Cu privire la primul amendament referitor la introducerea unui voucher, vă rog să țineți seama, atunci când veți vota, de faptul că noi introducem acum o condiție adminstrativă birocratică suplimentară pentru acordarea acestor sume. Discutând de voucher va trebui să identificăm o societate, care să se ocupe de distribuirea unor astfel de vouchere, cu care să încheiem un contract și apoi să așteptăm tipărirea și apoi distribuirea lor. De asemenea, va trebui să ne gândim la modul în care aceste vouchere devin sau nu acceptate de către comercianți. Lucrurile vor deveni oarecum complicate.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Dacă noi votăm astăzi acest proiect, când va intra în fapt în acțiune?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: Imediat.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Adică de mâine?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

De la data publicării.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Dacă cumva se votează amendamentul domnului Păun, proiectul va întârzia până când se va realiza licitația pentru vouchere, până când se va aproba modelul voucherului și până când se va distribui carnetul respectiv.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Eu nu înțeleg asemenea măsuri populiste. De ce nu le facem eficiente? Dacă se dorește eliberarea unui voucher sau unei sume de bani, ele trebuie să fie eliberate la transmiterea certificatului de naștere a copilului. De ce trebuie să punem oamenii să obțină tot felul de hotărâri judecătorești. Chiar mă uitam la art.3 din metodologie și este un coșmar administrativ. Dacă chiar vreți să facem o măsură ultrapopulistă, pentru că asta este o măsură ultrapopulistă menită să aducă voturi la viitoarele alegeri, atunci haideți să o facem efectivă. Să facem o metodologie simplă și flexibilă. Când părinții își ridică certificatul de naștere de la evidența populației tot atunci să le fie eliberată și suma de bani.

Domnul consilier Bucur Claudia - Raluca:

Tot asta doream să spun și eu. Să facem lucrurile cât mai simplificat și să nu aducem în politic nașterea unui copil. Este un copil, un moment fericit în viață și să susținem acest lucru așa cum se susțin și altele, chiar și momentele nefericite. Să nu se prelungească boala cu aceste vouchere, care nu știm unde vor fi acceptate.

Domnul consilier Păun Dan:

Eu am spus de aceste vouchere uitându-mă ce se întâmplă în alte localități. Nu este nicidecum invenția mea și îmi place să folosesc ce alții folosesc deja, ceva ce este verificat. Dacă nu se dorește acest lucru votăm împotrivă și nu este niciun fel de problemă.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Proiectul nu este deloc birocratic și nu prevede multe documente care trebuie depuse. Am remarcat observația ironică și cinică a domnului consilier Botea, ca de obicei. În proiect trebuie să avem în vedere toate situațiile și avem din păcate și părinți care divorțează după nașterea copilului sau chiar în timpul în care mama este însărcinată. Doar pentru acel caz este nevoie de o hotărâre judecătorească, prin care se stabilește domiciliul copilului, astfel încât să nu avem situația în care ambii părinți, aflați în curs de divorț, depun solicitare pentru primirea sumei respective de bani, iar angajații primăriei să nu știe cui să o acorde. Este un caz excepțional, care sperăm să nu apară niciodată, dar trebuie să avem în vedere și astfel de situații.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Așa este mentalitatea asta de funcționar, se rezumă la faptul că toată lumea dorește să fraudeze bugetul, să facă o escrocherie. Îl invit pe domnul Primar să meargă acum la Judecătorie, să scoată o hotărâre judecătorească, să vadă dacă poate și apoi să discutăm.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Nu-i răspund.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Dar nici nu trebuie. Cu alte cuvinte nu v-am dat cuvântul.

Supunem la vot amendamentul cu voucherul, propus de domnul consilier Păun:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 2 de voturi ”pentru” ale domnilor consilier Păun Dan și Căprariu Lucian, 21 de abțineri și 3 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Neta Marian, Lungu Florica și Voineag Cristiana, amendamentul nu a fost aprobat. Doamna consilier Badiu Virginia - Loredana nu a fost conectată.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Păun Dan, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Badiu Virginia - Loredana nu a fost conectată.

Trecem la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Avizarea modificării și completării unor anexe și a formei - actualizate - a Caietelor de Sarcini ale activităților de captare a apei brute, de tratare a apei brute, de transport a apei brute și a apei potabile, de înmagazinare a apei potabile și de distribuție a apei potabile, a Caietelor de Sarcini ale activităților de colectare, transport, evacuare și epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și meteorice de la Utilizatorii din Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila.

Discuții?

Domnul consilier Gojan Petru:

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot.

Domnul consilier Traian Adrian:

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 de voturi ”pentru” și 6 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnii consilieri Gojan Petru și Traian Adrian nu au participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Comorofca>.

Discuții?

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Este domnul director Termegan acolo?

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Este prezentă doamna Popescu.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Proiectantul este?

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Nu este nici proiectantul. Doamna Popescu, vă rog veniți lângă mine.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

V-ați uitat cu atenție pe proiect?

Doamna Popescu Mirela, șef serviciu Investiții și Îndrumare Asociații de Proprietari:

Da.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Am să spun pentru toată lumea că suntem prea săraci să cumpărăm ceva ieftin. Vreau să mergem la pagina 72 unde avem analiza comparativă a soluțiilor propuse, la soluția 1 unde avem un punctaj de 5.

Doamna Popescu Mirela, șef serviciu Investiții și Îndrumare Asociații de Proprietari:

Nu știu sigur, soluția 1 este cea cu beton sau cu asfalt?

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Soluția 1 este cea rigidă.

Doamna Popescu Mirela, șef serviciu Investiții și Îndrumare Asociații de Proprietari:

Am înțeles.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Din păcate nu este proiectantul aici, dar poate puteți răspunde în locul lui, dacă ați trecut cu atenție prin acest proiect. În urma analizării celor două soluții s-a făcut un punctaj. Corect?

Doamna Popescu Mirela, șef serviciu Investiții și Îndrumare Asociații de Proprietari:

Da, s-a făcut un punctaj, dar asta nu înseamnă că trebuie să iau în considerare ceva ce dumneavoastră credeți că este rezistent.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Lăsați-mă să vă întreb. Principiul este de punctaj mai mare. Corect? Da sau nu? Adoptăm punctaj mai mare în mod obligatoriu sau nu?

Doamna Popescu Mirela, șef serviciu Investiții și Îndrumare Asociații de Proprietari:

Este vorba și de valoarea care iese. Dacă acum punctajul îmi spune că este rigid și ține puțin mai mult decât cel care este suplu nu înseamnă că trebuie să dau dublu față de ce am la soluția 2.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Punctajul acesta este decisiv?

Doamna Popescu Mirela, șef serviciu Investiții și Îndrumare Asociații de Proprietari:

Nu, nu este decisiv. Atâta timp cât proiectantul și implicit și expertul au fost de acord cu această soluție înseamnă că este în regulă, chiar dacă punctajul la partea rigidă a ieșit puțin mai mare. Se iau mai multe lucruri în calcul.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Aici avem că soluția doi se califică cu 92 de puncte. Deci a fost fundamentat pe punctaj.

Doamna Popescu Mirela, șef serviciu Investiții și Îndrumare Asociații de Proprietari:

Nu cred.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Calculul ne arată că soluția 1 are de fapt 92 de puncte și soluția doi are 83 de puncte.

Doamna Popescu Mirela, șef serviciu Investiții și Îndrumare Asociații de Proprietari:

Totul se rezumă la preț până la urmă.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Atunci ce rost mai are acest punctaj? Ideea este că vorbesc cu dumneavoastră și nu sunteți proiectantul.

Doamna Popescu Mirela, șef serviciu Investiții și Îndrumare Asociații de Proprietari:

Nu a venit proiectantul deoarece este această situație. Nu știu de unde vine. Sunt un om care mă păzesc de acest virus și nu putea veni proiectantul de la Iași. O să îi cer punctul de vedere, dacă dumneavoastră considerați că este necesar.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Vă mulțumesc! Noi suntem puși acum să votăm un proiect cu două soluții, dar cu calcule greșite în tabel. Avem pentru soluția 1, soluția rigidă, un punctaj mult mai mare. Se schimbă cu 15 puncte față de soluția inițială. Ni se propune o soluție care are punctaj mai mic și așa a fost fundamentat tot proiectul. Este absolut greșit. S-a plecat de la o fundamentare greșită. Nu avem aici pe cineva care să ne răspundă. Este greșit și trebuie refundamentat. Votăm un proiect care este greșit. Trebuie să-l respingem.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Doamna Popescu puteți răspunde la ceea ce a fundamentat domnul consilier?

Doamna Popescu Mirela, șef serviciu Investiții și Îndrumare Asociații de Proprietari:

Nu.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Poate completa cineva de la Tehnic referitor la această afirmație?

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Ni se propune o soluție care are un punctaj mai mic și care propune o durată de exploatare de doar 15 ani. În 15 ani dacă am reface toate drumurile pe buget o să vedem că nu o să avem niciodată drumuri bune. Această perioadă are punctaj de 2 față de un punctaj de 5 la cealaltă soluție, care are un punctaj integral mult mai mare. Vă rog să fiți foarte responsabili la ce votăm. O să votăm o soluție mult mai slabă și nu pot fi de acord cu asta, mai ales că proiectul este fundamentat greșit. Am ajuns la o concluzie greșită plecând de la o greșeală de calcul a unui punctaj. Ar trebui să se justifice de ce varianta cu punctaj mai mic este adoptată. Este o eroare elementară de calcul.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Avem două variante. Varianta 1 care are un punctaj mai mic și este vorba de asfaltarea tuturor străzilor din cartierele respective. În municipiul Brăila în momentul de față toate străzile sunt asfaltate și s-a mers pe ideea să se asfalteze și această zonă. Varianta pe care o preferă domnul consilier Căprariu este cea cu betonarea străzilor, lucru care se practică acolo unde există trafic greu. Un exemplu este drumul din Insula Mare a Brăilei către Mărașu și Frecăței. Drumuri care sunt tranzitate de mijloace de transport cu tonaj ridicat. În acest cartier nu avem astfel de situații. De asemenea, vor apărea probleme la deszăpezire. Drumurile care sunt cu suprafață asfaltică se comportă foarte bine atunci când se dă cu sare, spre deosebire de cele cu beton, care sunt supuse unui fenomen de măcinare a acestuia în contact cu sarea. Asta ar însemna să se folosească alte substanțe mult mai scumpe. Având în vedere că în municipiul Brăila suprafețele drumurilor sunt cu asfalt considerăm că și în aceste cartiere trebuie să mergem pe aceeași variantă. Nu este vorba de niciun studiu greșit, de niciun calcul greșit. Este vorba de două soluții teh nice diferite, pe care proiectantul să le propună, rămânând la alegerea fiecărui consilier varianta pe care o pune în aplicare. Dacă eram în situația drumului din Insula Mare, pe care merg mijloace de transport agabaritice, uneori de tonaj greu, cu siguranță varianta betonată ar fi fost cea aleasă. Aici vorbim însă de un drum din municipiul Brăila, care nici măcăr nu are tranzitul care există pe Dorobanți, Viziru, Buzăului, Baldovinești, Rm. Sărat, Calea Galați etc. Vorbim de străzi din interiorul unui cartier, dintr-o zonă cu case.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Consider că domnul consilier Căprariu are dreptate. Ar fi fost bine să fi fost puși în temă de expertul care a făcut acest studiu. Doresc, domnule Primar, să amânăm acest proiect pentru a avea o imagine clară. Dumneavoastră ați explicat foarte bine ce se poate întâmpla, dar pentru a nu avea dubii să amânăm acest proiect o săptămână, două, pănă când putem să vorbim cu proiectantul de la Iași. Nu este neapărat necesar să vină cu Covid-ul la Brăila și se poate discuta și altfel. Sper să se rezolve în acest mandat al dumneavoastră, domnule Primar, și problema străzilor din Comorfca, pentru că au trecut prea multe mandate de când acești oameni locuiesc în praf.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, apreciez deschiderea dumneavoastră de a discuta cu proiectantul, dar noi avem două situații foarte clare. Varianta aleasă de domnul Căprariu este cea cu drumuri din beton, iar varianta aleasă de Direcția Tehnică a Primăriei Municipiului Brăila este cea cu drumuri din asfalt. Oamenii aceștia așteaptă de 70 - 80 de ani să vină asfaltul la ei în cartier și cred că este foarte simplu să alegem, ca niște oameni responsabili, una dintre cele două variante. În concluzie orice amânare nu cred că este benefică în momentul de față. Avem varianta cu drumuri din beton și varianta cu drumuri din asfalt. Fiecare consilier are un vot și poate să-l folosească așa cum consideră.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Nu cred că acest proiect ne pune pe noi în fața faptului să alegem una dintre cele două variante. Acest proiect propune rezolvarea infrastructurii din acel cartier. Aici votăm dacă rezolvăm infrastructura. Cum? Nu o votăm noi. Asta trebuie să o stabilească aparatul Primăriei sau proiectantul și să găsească variata fără dubii. De ce apar aceste discuții? De ce domnul consilier Căprariu spune că o variată este mai bună? Aici este discuția. Noi, consilierii, nu trebuie să alegem ce variantă este mai bună. Noi trebuie să votăm că trebuie rezolvată infrastructura stradală în cartierul Comorofca. Asta votăm noi și atunci cred că rămâne un dubiu.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, apreciez poziția dumneavoastră. Proiectantul a ales, Direcția Tehnică a analizat și ales acea variantă și inclusiv eu propun varianta cu asfalt. Domnul Căprariu are toată posibilitatea să intervină în acest proiect și să-și exprime punctul de vedere, dar să nu uităm că noi suntem economiști și nu putem deveni toți ingineri.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Noi, consilierii, indiferent de culori, suntem pentru. Nu cred că cineva va vota împotriva dezvoltării infrastructurii în cartierul respectiv. Dumneavoastră, domnule Primar, reprezentați suportul tehnic al primăriei, garantați sută la sută că totul este în regulă și nu avem nicio problemă ulterior?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Ambele variante sunt fezabile.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Nu sunt fezabile. Este varianta cea mai bună.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Ambele variante sunt fezabile, legale și posibil a fi puse în practică. Varianta pe care o consideră domnul Căprariu a fi benefică este cea din beton, iar varianta pe care proiectantul, Direcția Tehnică și inclusiv eu o considerăm că se adaptează structurii tehnice a drumurilor din Municipiul Brăila este cea cu asfalt.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Deci dumneavoastră susțineți varianta cu asfalt fiind cea corectă și dacă apare vreo problemă...

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Răspunde fiecare pe domeniul lui de activitate.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Acest cartier este oarecum blestemat. Acum în ceasul al doisprezecelea există un proiect de modernizare a acelor străzi, unde oamenii plătesc impozite de zona 0 și a u condiții de marginea orașului. Avem un proiect de investiții care este greșit. Aș vrea să explic încă o dată domnului Primar, poate colegul Lucian Căprariu nu a fost foarte explicit. Nu este vorba că Lucian Căprariu dorește varianta 1 și domnul primar dorește varianta 2. Noi, toți consilierii locali, votăm astăzi un proiect de hotărâre care are un studiu incorect fundamentat. Domnul Primar este foarte atent în a vota proiecte reale și corecte. Tot proiectul a fost fundamentat că soluția 1 are 83 de puncte. Nota 8,30, băbește, mai mică decât soluția 2, care are 8,90. În realitate dacă adunăm toate punctajele obținute de soluția 1 realizăm că are 92 de puncte. Deci mai mare decât soluția 2. Asta a vrut să spună și Lucian Căprariu. Deci, noi votăm un proiect care este fundamentat total greșit. Votăm un proiect care nu este corect. Este legal? Noi ne asumăm acum să construim și să investim în acea zonă, pe un proiect care nu este corect fundamentat? Despre asta este vorba. Toată lumea vrea să modernizeze acel cartier, care parcă este blestemat și plătește impozite de zona 0, dar nu este corect. Poate a fost o simplă eroare de tehnoredactare. Poate că proiectantul stă mai prost cu matematica. Îl retragem, îl refacem, după care venim cu el în Consiliul Local. Sau să dăm acum un telefon, că doar, vorba aia, noi facem ședințe pe tablete. Nu putem să dăm un telefon proiectantului?

Domnul consilier Bosneag Sorin - Eugen:

Păi, de ce n-ați făcut-o, mă?! F******-vă muma-n c**!

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Domnule Boșneag!

Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen:

Gura păcătosului adevăr grăiește.

Domnul consilier Bosneag Sorin - Eugen:

Păi, de ce nu ați făcut-o până acum?! De ce ați așteptat ședința, ca să stăm o jumătate de oră până vă gândiți dumneavoastră? Puteați să faceți această analiză mai devreme!

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Nu discutăm aici de un proiect fundamentat greșit. Proiectul este fundamentat corect. Legislația ne spune că în momentul în care se redactează un DALI trebuie să fie prezentate două variante diferite, acolo unde se poate. Cele două variante propuse prezintă un ancadrament de beton și una cu soluția care a fost aplicată pe raza teritorială a municipiului Brăila. În condițiile în care străzile vor fi betonate se va ajunge la anumite tasări pe zona pe care o discutăm. În plus țin să-i precizez domnului Tabarac că aceea nu este zona 0. Poate să discute și la un birou notarial. Noi nu discutăm aici alegerea unei variante în baza unui punctaj. Acel punctaj a fost redactat de către proiectant. Sigur există o greșeală materială, care poate fi rectificată fără niciun fel de problemă. Nu în această eroare materială stă corectitudinea proiectului. Noi discutăm despre o documentație prin care Consiliul Local își exprimă dorința de a moderniza o zonă. Proiectul tehnic va fi realizat în momentul în care se va câștiga licitația. Durata de 15 ani pe care au înaintat-o proiectanții este cu 50% mai mare decât prevăd normativele naționale. Normativele naționale spun că intervenția asupra drumurilor se face o dată la 10 ani. Soluția tehnică înaintată de proiectant este de realizare a unui drum care prezintă o durabilitate de 15 ani. Eu înțeleg anumite poziții și cred că este uman să greșești. A fost un calcul eronat, dar, repet, alegerea soluției tehnice nu este validată de acel punctaj. Nu am propus un proiect greșit, ci un proiect cu o eroare materială raportată la un calcul. Nu este edificatoare privind soluția tehnică aleasă. S-a ales soluția tehnică din mai multe considerente. Vă mulțumesc!

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Soluția 2 are punctajul cel mai mic, 83 de puncte. Față de punctajul maxim care este 150 și minim care este de 21 de puncte, soluția 2 se califică având 89 de puncte, față de soluția 1 care a obținut 83 de puncte. Asta este o frază fundamentală. În schimb este 92 la 83, adică tocmai invers, cu o diferență și mai mare. Durata de exploatare nu este durata la care se face intervenție. După aceea poți să-l casezi, să facem altul. Dacă adoptăm soluția asta în oraș avem străzi care sunt refăcute acum 15 ani și sunt un dezastru. Vă reamintesc o parte din strada Griviței. Noi trebuie să ne asumăm acum niște decizii de viitor și în acest ritm nu o să avem niciodată șosele bune. La 15 ani de exploatare în 8 ani o să avem probleme cu drumul ăsta. Țineți cont că acolo sunt pante. Dacă tot ne pripim și trecem la vot acum vreau să vă mai spun că eu nu am văzut îngroparea cablurilor. Sau poate mi-a scăpat mie.

Domnul consilier Păun Dan:

Stimați colegi, mă uit și mă minunez. Eu sunt de profesie inginer. Este ca și cum aș veni mâine la cabinetul unui medic să-i spun cum să-și facă treaba. Cam așa discutăm noi aici. Este bine de știut că soluția de drumuri de beton este cea ieftină și cea mai puțin durabilă. Situația în care trebuie să intervii la un drum din beton este aproape imposibilă spre deosebire de unul cu asfalt. Argumente sunt foarte multe, pro și contra. Decizia pentru soluția tehnică o ia proiectantul, care este de meserie. Ce-ar fi să luăm noi, consilierii, decizii tehnice. Cel care face proiectul își asumă decizia tehnică. Nu intră pacientul în sala de operație și să-i spună doctorului cum să țină bisturiul. Haideți să rămânem la zona politică și să nu mai facem atâta discuție fără rost. Ceea ce vor colegii este să amânăm iarăși proiectul. Spun că acolo, vai, este un cartier blestemat, dar tot ei vor să amânăm. Proiectantul își asumă responsabilitatea pentru ceea ce scrie pe hârtie și asta este tot. Noi luăm o decizie politică. Haideți să ne vedem de ale noastre, pentru că nu suntem specialiști în toate. Noi, românii, suferim de asta, dar haideți să rămânem în zona politică și să-i lăsăm pe profesioniști să-și facă treaba cum trebuie. Să avem încredere că am ales bine acei profesioniști. Mulțumesc!

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Țin să menționez din nou un lucru pe care l-am mai spus: domnul Căprariu este în eroare. Durata de viață, conform normelor din România, a unui drum național este de 10 ani. Inginerii, care sunt în momentul de față în funcții, au considerat că la 10 ani acel drum, dacă dorim, se casează, în sensul că normativul spune că trebuie să intervenim asupra acelei fundații. Durata acestui drum, care este în oraș, într-o zonă mai apărată din punct de vedere climatologic, este de 15 ani, cu 50% mai mult decât este cuprins în normativul din România. Înțeleg că dumnealui a găsit o eroare materială, pe care încearcă să se bazeze în dorința unor drumuri din beton. Drumul din beton nu este fezabil în municipiu. Dacă era fezabil s-ar fi făcut. Nu există niciun municipiu din România care să aibă drumuri din beton pe raza teritorială. Drumurile din beton sunt niște drumuri de exploatare pe care se circulă cu mașini de mare tonaj. Înțeleg că dorim să facem un drum pe care să-l ținem 100 de ani, dar fizic nu se poate. Dacă se putea sigur, în acești mii de ani, de când trăiește această specie pe pământ, am fi reușit. Poate vom reuși în viitor. În momentul de față noi discutăm despre aprobarea unui DALI, care dă posibilitatea municipalității de a scoate la licitație proiectul tehnic și execuția, astfel încât să terminăm epopeea cetățenilor din acea zonă. Dacă domnul Căprariu dorește în continuare ca aceste străzi să rămână neasfaltate îl invit să meargă în acel cartier și să le explice oamenilor de nu vor avea asfalt.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

În intervenția anterioară ați afirmat că fundamentarea tehnică are o greșeală. O mențineți?

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Nu am afirmat că fundamentarea tehnică are o greșeală. Am afirmat că există o eroare materială privind acel calcul, dar nu cred că punctul de vedere tehnic este eronat. Din punct de vedere tehnic este corect. Este o eroare materială, care poate fi rectificată.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

In fundamentarea tehnică există o eroare.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

În calculul din acel tabel este o eroare. Fundamentarea tehnică este corectă.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN -, FLORINEL, Președinte de ședință:

În calculul din fundamentarea tehnică există o eroare. Deci ați afirmat că la adunare este o greșeală.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Au afirmat toți consilierii care au vorbit.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Domnule Secretar, în condițiile în care există o adunare greșită vi se pare corect să mergem mai departe cu acest proiect?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Domnilor consilieri, vreau să vă spun că acest proiect de hotărâre a fost întocmit, cred eu, respectându-se toate regulile prevăzute de Codul administrativ și de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Este un proiect de hotărâre care are un raport de specialitate, are avizele comisiilor de specialitate, a fost adus la cunoștința dumneavoastră în timp util și a fost discutat în cadrul comisiilor, așa cum sunt ele organizate prin mijloace de comunicare la distanță. Deocamdată nu am primit niciun fel de amendament sau solicitare ca acest proiect să fie susținut, inclusiv prin prezența proiectantului. Dacă aparatul tehnic ar fi primit din timp această solicitare am fi găsit o soluție tehnică, astfel încât proiectantul să fie într-un fel comunicare cu noi și să răspundă la toate problemele ridicate. În ceea ce privește ce se susține acum, privind eroarea aritmetică de atribuire a punctajului, doresc să subliniez ceea ce mi se pare mie esențial, atunci când discutăm de o documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, este că dumneavoastră, ca deliberativ local, aveți posibilitatea să votați ținând seama, așa cum spune și acest raport, de criterii tehnico - economice. Aceste criterii tehnico - economice le veți analiza ținând cont de realitatea orașului nostru, a specificului local, dar și din punct de vedere al unor criterii foarte restrictive ale posibilităților bugetare pe care le avem. La această dată aveți o propunere argumentată pentru o anumită soluție tehnică. Părerea mea este că puteți proceda la vot pe acest aproiect.

Domnul consilier Păun Dan:

Tocmai de aceea, că dăm niște bani pe un proiect care vrem să știm dacă este bun. Dintr-o verificare întâmplătoare, citind toată fundamentarea, am observat că tot proiectul este fundamentat prost. Tocmai că dăm niște bani într-o zonă din Brăila, care a așteptat foarte mult această investiție și tocmai acum alegem varianta proastă. De aceea am întrebat și de aceea ne întrebăm de ce nu amânăm acest proiect sau să cerem părerea proiectantului și apoi să revenim.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Am sesizat, mai devreme, că domnul Tabarac ne-a spus, de față cu toată lumea, că a calculat și într-adevăr există o eroare. Acum ne spune că a analizat profund această soluție tehnică și cunoștea că există anumite carențe. Înțeleg degringolada în care se află dumnealui, dar nu este cazul în momentul de față. Propunerea este aceea de a merge pe același tip DALI pe care s-a mers la toate străzile și obiectivele de investiții din municipiul Brăila și anume pe structura de asfalt, o structură care permite intervenția atunci când este cazul. Este o structură necesară și suficientă pentru a rezolva acea problemă. Faptul că există o eroare de calcul într-un tabel nu înseamnă că acea eroare duce la invalidarea întregii documentații. Documentația, așa cum a spus domnul Secretar, se bazează pe anumite criterii tehnico-financiare, care în multitudinea lor ne dau posibilitatea să alegem una dintre cele două variante. În momentul de față votăm doar intenția municipalității de a gestiona acea problemă în acel cartier. Modalitatea finală va fi stabilită în cadrul unui proiect tehnic, care va fi supus votului Consiliului Local și ulterior pus în execuție de cel care a câștigat licitația. Nu este nici un fel de problemă din punct de vedere legal. Documentația este corectă și este o eroare materială într-un tabel.

Doamna consilier Bucur Claudia - Raluca:

Se poate rectifica eroarea și se poate face o ședință de îndată, așa cum s-au făcut și altele. Nu este nicio imposibilitate să-l votăm mâine într-o ședință de îndată. De ce trebuie să votăm eroarea? Este o eroare. Mică, mare, este o eroare. Nu cred că trebuie să o votăm.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Am înțeles explicația domnului Viceprimar și pot fi de acord cu ea. Chiar dacă n-ar fi fost acest calcul greșit și concluzia greșită s-ar fi mers pe această variantă. Îi întreb pe cei de la tehnic dacă nu ar fi mai bine să renunțăm la această soluție și să propunem unele alternative reale. V-aș ruga să avem două soluții fezabile.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Ambele soluții sunt viabile și pot fi puse în practică. Este o chestiune de analiză tehnică și de costuri. Eu subscriu, în ceea ce mă privește, pentru drumuri asfaltate în municipiul Brăila și nu drumuri din beton, din considerentele enumerate anterior în cadrul acestei ședințe. Am să vă propun votarea proiectului cu îndreptarea erorii materiale respective, legate de un calcul aritmetic și nu a unei erori legate de proiect. Este doar o eroare de adunare. Propun votarea proiectului, fără să-l amânăm, cu îndreptarea erorii matematice. Nu are niciun sens să extrapolăm și să ajungem la drumuri din beton în municipiul Brăila, deoarece nicăieri în municipiu nu avem astfel de drumuri. A fost aleasă această variantă a îmbrăcăminții asfaltice pentru că peste tot avem aceste variante. Acesta este punctul meu de vedere. Nefiind o zonă din centrul istoric putem vorbi de eliminarea pietrei cubice și să rămânem pe varianta de asfalt, care nu produce vibrații și este mult mai ușor de exploatat și intervenit pe ea. Domnule președinte de ședință, o să vă propun votarea proiectului cu îndreptarea erorii materiale de calcul matematic.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

O să urmăresc la momentul semnării hotărârii dacă s-a corectat această greșeală. Cred că trebuie să susținem toți creșterea infrastructurii și în zonele mai puțin favorizate ale municipiului nostru.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, loniță Ion - Sorin, Căprariu Lucian, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. .

Trecem la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului <Modernizare transport electric Șos. Baldovinești>, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico - economici.

Discuții?

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Încă de la început acest proiect a dat naștere unor dezbateri foarte aprinse în Consiliul Local. încă un proiect într-o zonă unde modernizăm doar pentru că la momentul respectiv, așa cum a argumentat domnul Primar, nu s-a mai optat pentru tramvaie, ci pentru autobuze electrice și pentru că doar așa ne încadram în banii de la Uniunea Europeană. Timpul, din păcate, ne va dovedi că acest proiect este unul greșit, ținând cont că acea zonă este preponderent industrială și traficul greu este permis până la intersecția cu strada Comuna din Paris. Din păcate avem un nou proiect pe care îl facem doar ca să-l facem și care nu este bine fundamentat.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, loniță Ion - Sorin, Căprariu Lucian, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Doresc să intervin la final pentru că avem următoarea situație: Ghidul de finanțare europeană ne obligă să avem bandă dedicată. în cazul în care se renunța la banda dedicată, așa cum au sugerat unii, proiectul devenea neeligibil și se pierdea finanțarea în intregralitatea ei. Orice alte comentarii sunt de prisos.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Trecem la dezbaterea punctului 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului <Modernizare transport electric Calea Galați> și a cheltuielilor legate de proiect.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Calea Galați”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A -

„Străzi”, poziția nr.162, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6583/04.03.2020.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

La acest punct avem o situație, care a fost remediată în perioada de la transmiterea hotărârii către dumneavoastră și până la data ședinței, referitoare la o eroare de calcul în ceea ce privește valoarea acestui bun din domeniul public. Raportul modificat a fost transmis către dumneavoastră și vă rog să votați acest proiect în forma modificată.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Șoseaua Focșani”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A -„Străzi”, poziția nr. 158, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39993/12.12.2019.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare și valorilor de inventar ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr.331, 348, 349 și 351, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Păun Dan nu a fost prezent la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 și 416, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic "Grădinița cu program normal nr.40” situat în Municipiul Brăila, str. Celulozei nr. 13, bl.B3, ap.1, 2 și 3, înscris în Inventarul Domeniului Public al

Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H -„Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 43, conform raportului de evaluare.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Grădinița cu program săptămânal nr. 10 „Roua Dimineții”> situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 64, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H -„Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 19, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/16.12.2019, completat cu procesul - verbal de stingere a remedierilor din 17.03.2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Statuia Domnitorului Vlaicu - Vladislav Vodă”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul K - „Statui și monumente”, poziția nr.39, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31386/30.09.2019.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

La acest proiect de hotărâre vă rog să luați în seamă varianta pe care am transmis-o ieri pe platformă, respectiv raportul de specialitate din data de 28.04.2020, prin care a fost corectată o eroare privind valoarea acestui obiectiv, conform adresei Direcției Tehnice.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru”, o abținere a domnului consilier loniță Ion - Sorin și un vot împotrivă al domnului consilier Căprariu Lucian, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea bunului imobil „PT 5 Dorobanți” din anexa nr.1 în anexa nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru vânzarea prin licitație publică a mijlocului fix „Ponton de acostare” cu număr de inventar 2029, al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Păun Dan nu a participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere nr.90/02.10.2009, încheiat între Municipiul Brăila și Telekom România Communications S.A., ca urmare a desființării unor echipamente Tc.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Și acest proiect de hotărâre a suferit completări în perioada de la prima înaintare către comisii până la data ședinței. Vă rog să țineți cont de ultima variantă încărcată pe platformă.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Studiului de oportunitate, dezmembrarea terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39 și transmiterea parcelei nr. 5, în suprafață de 10878,00 mp către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii unui număr de 80 unități locative.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Menționez faptul că și acest proiect de hotărâre a fost modificat față de forma inițială, atât în ceea ce privește loturile care au făcut obiectul dezmembrării, cât și actualizarea studiului de oportunitate. Vă rog să țineți seama de ultima variantă transmisă.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea termenului contractelor de concesiune, care expiră în cursul anului 2020, cu o durată de 49 de ani.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă a domnului consilier Botea Petre -Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 32,00 mp indiviz din suprafața de 376,00 mp, situat în Brăila, str. Plevna nr. 140, nCp 80713, solicitanților BRATU LAURA și BRATU ION, teren pe care se află apartamentul nr. 1 din construcția C1, construcția C2 și construcția C8, proprietatea acestora.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Căprariu Lucian, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 9, NCP 78033, solicitanților MOTOC LAURENȚIU VALENTIN și MOTOC ALINA - VICTORIȚA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Căprariu Lucian, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 75,00 mp, situat în Brăila, Șos. Focșani nr. 115B, NCP 94986, solicitanților uȚă SĂNDEL și UȚĂ DANIELA - TiȚa, în vederea extinderii construcției situate pe terenul din Șos. Focșani nr. 115A.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Căprariu Lucian, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 31 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 1, în suprafață de 250,00 mp, NCP 79186, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 350/25.11.2015, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 396/22.07.2019, în favoarea domnului FLEȘTER IULIAN.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Piața Traian nr. 18 - 22, bl.B6 - B7, parter (spațiu comercial + teren indiviz), NCP 70546 - C1 - U2.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 21 voturi ”pentru” și 6 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 33 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea înființării unei autogări de către societatea CAVMARIO TRANS S.R.L., în locația situată în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 86 - 86 bis.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 34 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului Local de Acțiune pe anul 2020, pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 - 2020, la nivelul Municipiului Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 35 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A.

Discuții?

Domnul consilier Gojan Petru:

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot.

Domnul consilier Traian Adrian:

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Acest consiliu de administrație nu cred că are un motiv temeinic să mai fie investit, deoarece Brăila, cu Dunărea care trece prin oraș, are cea mai scumpă apă potabilă și serviciile de furnizare a apei potabile și de canalizare sunt la prețuri foarte mari. După aproape 3 ani de zile de la sesizările noastre încă sunt oameni care primesc facturi cu servicii de canalizare, deși nu sunt racordați. Plătim apa de ploaie, deși pe unii îi bucură, și cetățenii consideră că este o prostie să plătim ceea ce curge de la Dumnezeu. Nu au înduplecat pe nimeni cele peste 15 mii de semnături, pe care cetățenii le-au strâns pentru a elimina această taxă. Cred că nu merită absolut deloc acest consiliu de administrație să rămână în funcție. Cred că trebuie un alt consiliu competent care să administreze fo arte bine această companie, astfel încât prețurile să fie cât se poate de mici și serviciile de calitate maximă, pentru că prestează un serviciu de utilitate publică.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Aș vrea să corectez afirmația domnului care a vorbit mai devreme. Prețul la apă în municipiul Brăila este la jumătatea clasamentului național. Și eu am fost adeptul eliminării apei de ploaie din factură. Din păcate unii s-au dat doar mari și când au venit la guvernare au uitat ce au susținut în opoziție. Deci, stimate coleg, aveți guvern, încheiați un proiect de lege funcțional și în momentul în care va fi votat în Parlament îl vom susține necondiționat. S-a mai încercat acel proiect de lege susținut de P.N.L. și P.S.D., unde nu a ieșit nimic bun și nu s-a pus în aplicare. În concluzie, pentru a nu mai avea apă de ploaie în factură, votați un proiect de lege și îl vom susține în totalitate. Alte discuții vor face doar deliciul politicului, pentru a stârni mai multe discuții sterile în Consiliul Local, deoarece acea reglementare se poate face doar prin lege.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Chiar dacă acel proiect de lege a fost aprobat și din cauza unor parlamentari P.S.D. a ieșit o struțocămilă și s-a revenit la forma actuală, legislația vă permite eliminarea taxei pe apa de ploaie, pentru că sunt foarte multe U.A.T. - uri în țară care au eliminat această taxă și înaintea legii Varga, cât a fost ea valabilă. Dacă majoritatea parlamentară, fie că ne convine sau nu, este în continuare a P.S.D., ar vota un astfel de proiect, cu siguranță P.N.L. îl va reiniția. încă se poate și pe această legislație să eliminați taxa pe apa de ploaie.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Cele două localități la care faceți referire nu au eliminat apa de ploaie, ci au introdus-o într-un cost, astfel încât să nu mai apără pe factură. În concluzie, inițiați un proiect de lege, iar eu am să vorbesc cu parlamentarii P.S.D. de Brăila să-l susțină. Inițiați un proiect de lege și va fi susținut.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Cred că acest consiliu de administrație s-a descalificat în momentul în care noi am fost nevoiți, în consiliu local, să votăm, în ședințele anterioare, o majorare a prețului apei tocmai pentru a acoperi și eficientiza această societate. La ședințele trecute am votat o mărire a prețului apei, tocmai pentru că această societate nu era viabilă pentru a primi un împrumut de la B.E.R.D., dacă nu mă înșel. Acest proiect, votat inclusiv de consilierii P.S.D., vorbește de la sine despre activitatea managerială. Practic nu s-a reușit a se gestiona costurile acestei societăți și am fost nevoiți să apelăm la soluția finală de a mări prețul apei. Din acest motiv eu voi vota împotrivă la acest proiect.

Domnul consilier loniță Ion - Sorin:

Felicitări colegului Botea. Mulțumesc!

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

În primul rând nu s-a pus niciodată problema neeligibilității companiei pentru a primi acea finanțare. Condiția obligatorie în cazul acelei finanțări a fost ca acest indicator, cu privire la prețul apei, să fie impus. Așa cum a spus domnul Primar și atunci în ședință prețul apei nu va crește. Era o impunere în cazul în care din punct de vedere financiar, în urma implementării acelor fonduri de investiții, nu se va ajunge la un profit. Noi nu am votat niciun fel de majorare a prețului. Noi am votat un criteriu eligibil obligatoriu pentru a accesa o finanțare europeană. Din nou domnul consilier Botea a citit printre rânduri sau nu a înțeles exeact ceea ce i s-a spus atunci. Noi nu am votat și nu am majorat prețul apei. Se va recurge la majorarea prețului doar în cazul în care, în urma implementării proiectului cu finanțare europeană, de 208 milioane de euro, indicatorii tehnico-economici nu vor fi satisfăcători. Vă mulțumesc!

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 16 de voturi ”pentru” și 9 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Popa Petrică -Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, loniță Ion - Sorin, Căprariu Lucian, Botea Petre - Bogdan, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian -Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnii consilieri Gojan Petru și Traian Adrian nu au participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 36 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier local municipal George - Marius Caranica privind: Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII „ECO” S.A. BRĂILA, mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante. ’

Discuții?

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Tot aud la ședințele noastre de acest concurs. Întrebarea mea este: se mai termină vreodată această situație?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Este o procedură care durează destul de mult și pe care o vom continua pâna la finalizarea tuturor etapelor.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Eu n-am vrut inițial să răspund. Domnule consilier, noi nu intervenim pentru a desemna un câștigător. Noi organizăm această procedură până când comisia respectivă stabilește un câștigător. Dacă unii nu vin suficient de bine de pregătiți și unii nu participă, nu-i putem aduce de acasă. Vom organiza această selecție până când cineva se va califica. Nu-i putem impune comisiei respective să-i treacă doar așa pentru această procedură. Nu este legal.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Cine administrează astăzi?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Cei actuali.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Care sunt cu mandat de când?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

De câțiva ani. Nu toți, doar unii.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință: Și sunt interimari?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Unul sau doi.

Doamna Ivanciu Diana, Șef Serviciu U.M.M.S.C.U.P.:

Avem 3 titulari și 2 administratori provizorii.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Am înțeles. Deci trebuie doar completat.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Am o întrebare pentru domnul Secretar. De ce nu informați corect consiliul cu privire la situația judiciară legată de această societate? Toată procedura de până acum a fost supusă unui control judiciar și a fost anulată la un moment dat.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Domnule consilier, când am informat eu incorect consiliul și în ce considerați dumneavoastră că a constat această informare incorectă?

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Eu văd pe portalul instanțelor un proces la ECO S.A. în legătură cu candidații.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Am făcut eu o informare către consiliu care a conținut date incorecte cu privire la acest aspect?

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Prin omisiune, domnule Secretar.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

A cerut vreun consilier o informare și nu am dat-o?

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Dar la un asemenea proiect nu era normal să atașați motivarea instanței prin care se anulează procedura de selecție?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Nu s-a aflat această procedură de selecție. Dacă dumneavoastră doriți anumite informații vă puteți adresa și sigur vă voi da toate informațiile necesare. Pot pune la dispoziția consiliului orice informație de care am cunoștință. Dar nu se pot face alegații că am făcut informări incorecte consiliului.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Nu ați depus hotărârea judecătorească la proiect. Eu ce să înțeleg? Că trebuie să o caut eu pe portalul instanțelor sau să mă duc la tribunal să mi-o elibereze?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Puteați să-mi trimiteți orice fel de solicitare, telefonică, prin sms, prin mail și suplineam această cerință. Nu am avut astfel de solicitări de la momentul în care am adus la cunoștință acest proiect și până acum. Vreau să reamintesc tuturor că toți consilierii locali au dreptul la informațiile necesare exercitării mandatului. Dacă apreciați că o anumită informație vă este necesară pentru corecta exercitare a mandatului vă rog frumos să-mi cereți mie sau aparatului de specialitate al primăriei.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Domnule Secretar, în cazul meu eu m-am informat singur. Mi se pare normal să fi adus la cunoștința consiliului, pentru că așa este obligația dumneavoastră, că există niște litigii în această procedură și procedura s-a repetat tocmai din cauza intervenției instanțelor de judecată. Nu v-am întrebat întâmplător la începutul discuției ce se întâmplă. Eu atât v-am întrebat, dacă mai durează mult aceste proceduri, adică dacă vreți să vă conformați hotărârilor judecătorești, care s-au pronunțat în această procedură, în legătură cu ECO S.A. Mulțumesc!

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Există vreo hotărâre judecătorească referitoare la procedura de selecție a consiliului de administrație?

Doamna Ivanciu Diana, Șef Serviciu U.M.M.S.C.U.P.:

La societatea ECO S.A. procedura de evaluare și selecție a membrilor consiliului de administrație s-a derulat în mai multe etape, pentru că nu s-au ocupat toate cele 5 posturi de administratori titulari de la prima procedură. La un moment dat, pe parcurs, a fost o cotestație care a ajuns în instanță. În acest timp noi aveam declanșată procedura de selecție prin H.C.L.M. nr. 100/28.02.2019. Instanța a decis însă reluarea procedurii anterioare pentru un singur candidat, cel care a făcut și plângerea, de la etapa de interviu, și numai pentru acel candidat. Am emis atunci H.C.L.M. nr. 203/16.04.2019 prin care am suspendat procedura ce fusese declanșată și am reluat interviul cu acel candidat. S-a finalizat acel interviu și acea procedură, după care s-a emis H.C.L.M. nr. 274/29.05.2019 prin care am reluat procedura ce fusese suspendată.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Și procedura pe care ați reluat-o nu s-a dus la capăt?

Doamna Ivanciu Diana, Șef Serviciu U.M.M.S.C.U.P.:

Hotărârea din 29.05.2019 a ajuns la capăt.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Și acum de ce trebuie să o reluăm?

Doamna Ivanciu Diana, Șef Serviciu U.M.M.S.C.U.P.:

Pentru că posturile au rămas neocupate. V-am spus că avem 3 titulari și 2 administratori provizorii.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Deci nu sunt ocupate. În prezent nu mai avem o chestiune judecătorească.

Doamna Ivanciu Diana, Șef Serviciu U.M.M.S.C.U.P.:

Nu.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Deci suntem ca la început.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Curtea de Apel de ce a procedat la anularea acelei proceduri?

Doamna Ivanciu Diana, Șef Serviciu U.M.M.S.C.U.P.:

Nu a anulat procedura, ci a dispus reluarea procedurii, numai pentru un singur candidat, de la etapa de interviu. Atât a dispus instanța: reluarea interviului cu acel candidat.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Și procedura a fost dusă până la capăt.

Doamna Ivanciu Diana, Șef Serviciu U.M.M.S.C.U.P.:

Da.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Posturile nu au fost ocupate și acum se declanșează din nou.

Doamna Ivanciu Diana, Șef Serviciu U.M.M.S.C.U.P.:

Da. Toată procedura se desfășoară în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 și a Hotărârii de Guvern 722/2016, privind normele de aplicare a Ordonanței.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Este adevărat faptul că nu ați avut un plan de interviu pentru acel candidat, care a fost singurul care a contestat acel aspect al procedurii, și de aceea v-a anulat Curtea de Apel? Ați realizat o selecție a candidaților fără să aveți un plan de interviu?

Doamna Ivanciu Diana, Șef Serviciu U.M.M.S.C.U.P.:

Noi am avut un plan de interviu și poate că nu a fost interpretat corect în acel moment. Documentația este destul de vastă și nu consider că s-a greșit cu nimic în acel moment.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Am înțeles. Deci Curtea de Apel greșește.

Doamna Ivanciu Diana, Șef Serviciu U.M.M.S.C.U.P.:

Nu am spus asta. Orice decizie a instanței noi am pus-o în aplicare.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 18 de voturi ”pentru” și 9 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, loniță Ion - Sorin, Căprariu Lucian, Botea Petre - Bogdan, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 37 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil situat în perimetrul II aflat în administrarea R.A. "ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

La acest proiect de hotărâre este necesar a fi desemnați doi membri ai co nsiliului local care să facă parte din comisia de licitație. Această desemnare se face prin vot secret. Până la această dată mi-au fost aduse la cunoștință, din partea grupului P.S.D., următoarele propuneri: domnul consilier Petrescu Eduard - Herera și doamna consilier Neacșu Cornelia. Se va completa un formular Google forms, care vi se va trimite pe mail, formular la care vă rugăm să răspundeți. Aceia dintre dumneavoastră care au nevoie de asistență tehnică vă rugăm să ne spună.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

În acest moment avem 23 de voturi exprimate. Din motive tehnice restul până la 27 se pare că nu se pot rezolva. Cred că 23 de voturi sunt reprezentative pentru adunarea de astăzi.

În urma votului avem următoarele rezultate:

Domnul consilier Petrescu Eduard - Herera: 22 de voturi ”pentru” și unul împotrivă.

Doamna consilier Neacșu Cornelia: 22 de voturi ”pentru” și unul împotrivă.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Botea Petre - Bogdan nu a fost prezent la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 38 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen nu a fost prezent la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 39 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen nu a fost prezent la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 40 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen nu a fost prezent la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 41 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea, etapa a II - a>.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen nu a fost prezent la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 42 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări specifice de refacere a căii de rulare la trecerea la nivel peste C.F. fir II Brăila -Galați, în zona Calea Galați Km 5.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

La acest proiect de hotărâre vă rog să fiți de acord cu introducerea următoarelor precizări: Lucrările se vor executa în intervalele 7 - 8 mai 2020 și 11 - 15 mai 2020, cu închiderea zilnică a circulației rutiere în intervalul orar 8 - 17 și redirijarea circulației pe rute ocolitoare, cu avizul Poliției Rutiere Brăila.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen nu a fost prezent la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 43 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2020.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Conform programării urmează doamna consilier Rădulescu Daniela - Elena.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen nu a fost prezent la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 44 de pe ordinea de zi - Alte probleme.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Semnalez faptul că pe platformă au fost încărcate informări privind activitatea ADI Dunărea, în contextul amendamentului transparenței aprobat de dumneavoastră.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Am o rugăminte către primar și către Poliția Locală, în contextul asfaltării generalizate, care are loc în această perioadă, chiar pe timpul epidemiei, dar asta este altă problemă: dacă tot se asfaltează strada, măcar să fie izolate zonele asfaltate, efectiv. Adică să fie izolate complet, circulația să fie închisă. Cu semnul "Accesul Interzis!”, nu cu benzi din acelea colorate, care permit accesul autovehiculelor. Pentru că au fost și sunt cazuri, să știți că eu mă uit și circul frecvent prin aceste zone, de șoferi care nu țin cont de faptul că se fac lucrări și au tentația de a distruge asfaltul proaspăt turnat. Deci am văzut că și domnul Primar a trecut prin zonă. Dar această măsură trebuie luată, chiar dacă ea creează anumite nemulțumiri. Acolo unde este asfalt proaspăt, trebuie închisă circulația cu semnul ”Accesul Interzis!”. Mulțumesc!

Domnul consilier Tabarac Adrian:

În câte scări de bloc s-au montat acele dispozitive cu dezinfectant? Procedura de dezinfectare a blocurilor s-a reluat?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Procedura de montare a acelor dispozitive în blocuri este în analiză la S.U.P.A.G.L., ca urmare a faptului că inițial Guvernul a spus că montarea este obligatorie și apoi că este opțională. Dezinfectarea scărilor de bloc s-a făcut la un număr important de blocuri din municipiu. Zilele acestea se face dezinfectarea trotuarelor din municipiu pe foarte multe artere intens circulate, urmând a fi reluată acea dezinfecție a scărilor de bloc cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Aveți de gând să urmați exemplul celorlalte primării, care au împărțit măști?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Unele primării au montat acele dispozitive care au dispărut din păcate, iar altele nu au montat. Este o chestiune opțională. O să vedem dacă identificăm și un distribuitor care să aibă peste 3000 de astfel de dispozitive, cât și capacitatea de a fi livrate într-un termen rezonabil.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Unele primării și-au asumat achiziționarea de măști și împărțirea lor către cetățeni.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Primăria Municipiului Brăila nu are atâția bani pentru măști. Le așteptăm pe cele de la Guvern, pentru că se votează în Parlament acest proiect de hotărâre.

Domnul consilier Sîrbu Constantin:

După ce am fost în silenzio stampa, din cauza condițiilor tehnice, aș avea o întrebare pentru domnul director de la CUP Dunărea, dacă este prezent.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Nu este prezent domnul director.

Domnul consilier Sîrbu Constantin:

Pun întrebarea, poate îmi răspunde cineva. Este vorba despre sesizările din cartierul Viziru, de la capătul lui 4, unde canalizările miros îngrozitor. Apa refulează la cei care au toaletele la parter. La fel un miros urât este la intersecția străzii Grivița cu Calea Călărașilor. Cine stă la semafor pe strada Griviței trebuie să închidă aerul condiționat. Știu că este o procedură de spălare a canalizărilor. Se introduce și altceva în afară de apă? Ce măsuri se iau sau se vor lua în acest sens?

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Nimeni nu se înscrie la cuvânt și poate ar trebui făcută o chestiune punctuală și trimisă domnului Secretar.

Domnul consilier Sîrbu Constantin:

O să o facem și în scris.

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Se trimite domnului Secretar care o trimite direcției și apoi se primește răspuns. Poate se citește în ședința următoare la diverse.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Am o întrebare pentru domnul Primar: domnule Primar, aveți în vedere organizarea ședinței de consiliu în alte condiții în luna mai?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Depinde foarte mult de modul în care vor evolua lucrurile și dacă se va prelungi sau nu starea de urgență. Nu vă pot răspunde, din păcate, la această întrebare acum. Îmi lipsesc ședințele la care pot să vă privesc în ochi, dar o să mă uit în camera aceasta și o să-mi imaginez că sunteți dumneavoastră.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Am înțeles. Mulțumesc de aprecierea dură pe care ați făcut-o, dar totuși poate vă gândiți să mai restrângem acest spațiu și să stăm câte trei la aceste ședințe. Mulțumesc!

Domnul consilier PRICOP CRISTIAN - FLORINEL, Președinte de ședință:

Dacă nu mai sunt alte discuții declar ședința închisă și predau mandatul doamnei Rădulescu.

Președinte de ședință: Pricop Cristian - Florinei

Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion

J.I./4ex.