Proces verbal din 20.02.2020

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 20 FEBRUARIE 2020

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 20.02.2020, ora 09:00 - sala Companiei de Utilități Publice “Dunărea” S.A. Brăila

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

Doamnelor și Domnilor consilieri, stimați invitați,

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și ale art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 544/14.02.2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila.

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 59/31.01.2020 a fost ales ca președinte de ședință pentru luna februarie 2020, domnul consilier local municipal POPA PETRICĂ -COSTEL, pe care îl invit să preia conducerea lucrărilor ședinței.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, stimați invitați vă asigur că lucrările prezentei ședințe se vor desfășura în conformitate cu prevederile art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila, sunt prezenți 26 consilieri, domnul consilier Bașno Alexandru - Vladuț întârzie, astfel încât ședința este legal constituită.

Doamnelor și domnilor consilieri, vă informez că la lucrările ședinței ordinare de astăzi participă ca invitați următorii:

 • - directorii societăților Consiliului Local Municipal;

 • - directorii Direcțiilor și Serviciilor C.L.M. Brăila;

 • - mass - media locală;

 • - alți invitați.

Domnul consilier Păun Dan dorește să vă adreseze câteva cuvinte.

Domnul consilier Păun Dan:

Mulțumesc! Înainte de începerea ședinței aș vrea să fac o scurtă declarație. Din cauza schimbărilor care au avut loc în ultima perioadă, în partidul din care am fost ales consilier, consider că nu mai sunt reprezentat de conducătorii acestuia, nici măcar la nivel local, drept pentru care din acest moment voi activa în Consiliul Local ca și consilier independent. Vă mulțumesc!

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

Această declarație a domnului consilier Păun o trecem la declarații politice și acum trecem la ordinea de zi. Așa cum ați luat la cunoștință materialele au fost puse la dispoziția dumneavoastră prin postarea pe platforma dedicată în acest sens. De asemenea, propunem suplimentarea proiectului ordinii de zi inițial prezentat cu 6 proiecte de hotărâre. Am să dau citire acestora cu mențiunea că ele au fost puse la dispoziția dumneavoastră pe platforma anterior menționată.

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se suplimentează proiectul ordinii de zi inițial prezentat, cu următoarele proiecte de hotărâre:

Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la <Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Șos. Baldovinești”>, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 27/31.01.2020.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul Municipiului Brăila:

Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Modificarea art. 2, 3 și 4 ale H.C.L.M. nr. 590/31.10.2019 privind <Aprobarea proiectului Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru” și a cheltuielilor legate de proiect>.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul Municipiului Brăila:

Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 593/31.10.2019 referitoare la <Aprobarea proiectului „Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila -investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii” și a cheltuielilor legate de proiect >.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul Municipiului Brăila:

Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 594/31.10.2019 privind <Aprobarea proiectului <Reabilitare și dotare corpurile C1, C2 și C3 Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu, Brăila> și a cheltuielilor legate de proiect.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul Municipiului Brăila:

Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 26 - NCP 17720.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul Municipiului Brăila:

Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 10 bis, NCP 74317.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Supunem la vot ordinea de zi cu modificările precizate de domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila.

 • 1)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2020.

 • 2)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020.

 • 3)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020.

 • 4)    Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan

privind:  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE

PUBLICĂ SEROPLANTBRĂILA, pe anul 2020.

 • 5) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2020.

 • 6) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila, pe anul 2020.

 • 7) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila, pe anul 2020.

 • 8) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2020.

 • 9) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020.

 • 10)   Proiect de hotărâre initiat de domnii consilieri locali Virginia-Loredana Badiu și Dan Păun, membri în A.G.A. la societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2020.

 • 11) Proiect de hotărâre initiat de domnul consilier local municipal George Marius Caranica, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la ECO S.A. Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ECO S.A. Brăila, pe anul 2020.

 • 12) Proiect de hotărâre initiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2020.

 • 13) Proiect de hotărâre initiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Aprobarea contribuției Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA în anul 2020.

 • 14) Proiect de hotărâre initiat de doamna Viceprimar Doinita Ciocan privind: Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila pentru anul 2020.

 • 15) Proiect de hotărâre initiat de doamna Viceprimar Doinita Ciocan privind: Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap, pentru anul 2020.

 • 16) Proiect de hotărâre initiat de doamna Viceprimar Doinita Ciocan privind: Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.

 • 17) Proiect de hotărâre initiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea Organigramei și a Statului de Functii ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.

 • 18) Proiect de hotărâre initiat de doamna Viceprimar Doinita Ciocan privind: Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea delegării gestiunii transportului public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brăila - actualizat la nivelul anilor 2018 -2019.

 • 19) Proiect de hotărâre initiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare, modernizare și dotare sală de sport Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Municipiul Brăila>.

 • 20) Proiect de hotărâre initiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea documentației tehnico - economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de iluminat public pe strada Nae lonescu, strada Petre Andrei, strada Anton Dumitriu (tronson între strada Nae lonescu și strada Ilarie Voronca), strada Ilarie Voronca (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Ion Lerescu (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Forestieră (în spatele blocului 23), Cartier Hipodrom - Complex Milenium - spațiu de joacă, Municipiul Brăila”.

 • 21) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”> situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 59, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice -Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 9, conform procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17004/12.12.2019.

 • 22) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Emiterea avizului consultativ pentru acordarea titlului de Colegiu Liceului Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila.

 • 23) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Preluarea de la Inspectoratul Școlar Județean Brăila a terenului în suprafață de 1679,00 mp real măsurat (1679,40 mp în acte) identificat cu NCP 16 611, atribuit prin H.C.L.M. nr. 243/17.11.2006, pentru noua construcție a Grădiniței cu program normal nr. 40 și transmiterea acestuia în administrarea Colegiului Național ”Ana Aslan” - unitate cu personalitate juridică.

 • 24) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 673/28.11.2019, referitoare la <Completarea Capitolul G, Subcapitolul G11 - „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011 și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 167/29.06.2015, cu două noi poziții, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11040/08.04.2019>.

 • 25) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Completarea Capitolului K - „Statui și monumente”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 38 - Lucrare din fontă ”Taur”.

 • 26) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea Raportului de calcul întocmit de Societatea Niada Auditax Expert S.R.L. cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila.

 • 27) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea Raportului de calcul întocmit de Societatea Niada Auditax Expert S.R.L. cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul privat al Municipiului Brăila.

 • 28) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Exprimarea acordului de principiu pentru achiziționarea terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858.

 • 29) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

 • 30) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

 • 31) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, aflate în proprietatea Municipiului Brăila și administrate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila.

 • 32) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Închirierea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 4,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, Calea Călărașilor lângă Oficiul Poștal nr. 10, în vederea extinderii construcției existente.

 • 33) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017. ’

 • 34) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață 34,00 mp situat în Brăila, Cartier Hipodrom, Complex Microhală, lot 2/1.

 • 35) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.

 • 36) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

 • 37) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 173,00 mp, indiviz din suprafața de 253,00 mp real măsurat (256,00 mp din acte), situat în Brăila, str. Nicolae Titulescu nr. 94A, NCP 94431, solicitantei ARNĂUT MARIȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acesteia.

 • 38)   Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 19,00 mp, situat în Brăila, str. Poet Mihu Dragomir nr. 11B, nCp 93882, solicitantului IGNATOVMIHAIL, în vederea extinderii construcțiilor situate pe terenul din str. Poet Mihu Dragomir nr.11.

 • 39)   Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 20,00 mp, situat în Brăila, str. Poet Mihu Dragomir nr. 10B, NCP 93881, solicitanților LUPU ION și LUPU NATALIEA, în vederea extinderii construcțiilor situate pe terenul din str. Poet Mihu Dragomir nr.10.

 • 40)   Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 21,50 mp indiviz din suprafața de 229,00 mp, situat în Brăila, str. Lupeni nr. 47 lot 1, NCP 14149, solicitanților UZUNEANU COSTICĂ, LUPAȘCU MAGDALENA și GHEORGHE CRISTIAN, teren’ pe care se află amplasate construcțiile C2/2 și C3, proprietatea acestora.

 • 41) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Câmpului nr. 96G, în suprafață de 300,00 mp, NCP 85141, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 266/30.09.2008 în favoarea doamnei IANCU NICOLETA.

 • 42) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila,str. Albă nr. 5 - NCP 8588.

 • 43) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Alexandru loan Cuza nr. 43, Corpuri Ci, C14, C15, C16, C17 cu terenul aferent + teren indiviz - NCP 80979.

 • 44) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 113, corp C1, ap. 1(S+P) + corp C2 si teren NCP 80649.

 • 45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea inițierii procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 • 46) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la <Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Sos. Baldovinesti”>, modificată si completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019 si H.C.L.M. Brăila nr. 27/31.01.2020.

 • 47) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Modificarea art. 2, 3 si 4 ale H.C.L.M. nr. 590/31.10.2019 privind <Aprobarea proiectului Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru” si a cheltuielilor legate de proiect>.

 • 48) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 593/31.10.2019 referitoare la <Aprobarea proiectului „Regenerare economică si socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila -investiții în facilități pentru agrement si locuri de joacă pentru copii” si a cheltuielilor legate de proiect >.

 • 49) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 594/31.10.2019 privind <Aprobarea proiectului <Reabilitare si dotare corpurile C1, C2 si C3 Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu, Brăila> și a cheltuielilor legate de proiect>.

 • 50) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 26 - NCP 17720.

 • 51) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 10 bis, NCP 74317.

 • 52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2020.

 • 53) Alte probleme.

Se supune la vot ordinea de zi modificată:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2020.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 voturi ”pentru” și 6 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Domnule Primar, știu că dumneavoastră sunteți cel care creionați cel mai bine un buget, însă v-aș ruga să țineți cont că și sportul brăilean, în afară de handbal, are nevoie de susținere și ajutor. Toate celelalte ramuri ale sportului, în afară de handbal, cu toate că nu au avut o susținere a Consiliului Local, au avut performanțe. Consider că este mult mai important ca suma de 323.000 de lei să fie alocată pentru susținerea sportului brăilean decât pentru achiziționarea unui ecran exterior, pe care l-ați cuprins în bugetul de investiții pentru anul 2020. În acest sens am un amendament de mutare a acestei sume de 323.000 de lei alocate ecranului exterior către capitolul bugetar pentru susținerea sportului brăilean, către alte ramuri sportive, în afară de H.C. Dunărea. Alocăm 12 miliarde de lei vechi pentru handbal și atât. Niciun alt sport nu are alocat măcar un leu și de aceea vă rog să țineți cont de nevoile sportului brăilean, mai ales că dumneavoastră, prin documentele pe care le-ați semnat, ați oferit garanții unor cluburi sportive pentru alocarea unor sume și apoi n-ați mai ținut cont de aceste promisiuni, iar aceste sporturi au fost dezafiliate sau chiar au dat faliment. Propun acest amendament de mutare a sumei de 323.000 de lei către capitolul bugetar pentru susținerea sportului brăilean.

Domnul consilier Sîrbu Constantin:

Am un amendament de făcut. Și anul trecut și anul acesta am propus transformarea pieței Radu Negru de pe strada Buzăului dintr-un focar de infecție într-o parcare supraetajată. Domnul Primar ne-a spus că acolo va fi, așa cum ne place nouă liberalilor, un obiectiv economic. L-am văzut și este frumos construit, dar lipsește cu desăvârșire. Propun un amendament prin care să se facă un studiu de fezabilitate prin care să știm cât ne-ar costa să transformăm acest focar de infecție într-o parcare modernă. Banii pentru acest studiu de oportunitate și fezabilitate să fie luați din capitolul servicii și dezvoltare publică, de la modernizarea gardului cimitirului Sf. Maria, unde se dorește din nou o expoziție tematică, în valoare de 350.000 de lei. Propun trecerea acestei sume la studiul de fezabilitate.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Acesta este cel mai mic buget pe care îl avem în acest mandat. Avem venituri cam 137 de milioane de euro. Vă spun că n-am să votez acest buget. Avem 13% cheltuieli cu personalul, peste 12% cheltuieli cu bunuri și servicii. Cheltuielile de capital, adică investiții, abia trec de 10%.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Mai calculați încă o dată.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Am calculat.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Mai calculați.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Avem 67,366 de milioane.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Aveți 284 de milioane de lei. Aproape jumătate din buget. Mai verificați o dată.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Nu vreau să intru în amănunte cu cheltuielile cu sporuri, cu telefoanele și așa mai departe. Alcătuirea acestui buget, după părerea mea, este incorectă. Ar fi trebuit periat tot bugetul și făcut unul orientat spre investiții reale, nu investiții cu cifre în contabilitate. Atât am avut de spus.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Domnule Secretar, vă rog să formulați cele două amendamente.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

Amendamentele presupun anumite operațiuni tehnice de așezare a bugetului și dacă vor fi aprobate, cu sprijinul colegilor de la contabilitate, se vor face modificări în structura bugetului. Amendamentul domnului Tabarac: Anularea sumei alocate de 323.000 de lei pentru achiziția de ecran și trecerea acesteia în capitolul bugetar care să permită finanțarea unor activități sportive, altele decât handbalul.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot amendamentul la proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 7 voturi ”pentru” a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca, Căprariu Lucian și Pricop Cristian - Florinei și 19 abțineri, amendamentul nu fost aprobat.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

În acest moment este prezent în sală și domnul consilier Bașno Alexandru - Vlăduț, astfel încât acum sunt prezenți în sală toți cei 27 de consilieri locali. Al doilea amendament, formulat de domnul consilier Sîrbu Constantin, se referă la mutarea unei sume de bani de la capitolul bugetar locuințe, modernizare gard cimitir Sf. Maria, la capitolul bugetar care să permită efectuarea unui studiu de fezabilitate privind schimbarea destinației pieței Radu Negru în parcare.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot amendamentul la proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 8 voturi ”pentru” a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Căprariu Lucian și Pricop Cristian - Florinel și 19 abțineri, amendamentul nu fost aprobat.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 18 voturi ”pentru” și 9 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca, Pricop Cristian - Florinel, Căprariu Lucian și Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2020.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 18 voturi ”pentru” și 9 abțineri a domnilor consilieri Ioniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca, Pricop Cristian - Florinel, Căprariu Lucian și Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Păun Dan:

La acest proiect nu particip la vot.

Doamna consilier Rădulescu Daniela - Elena:

La acest proiect nu particip la vot.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 16 voturi ”pentru” și 9 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca, Pricop Cristian - Florinel, Căprariu Lucian și Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnii consilieri Păun Dan și Rădulescu Daniela -Elena nu au participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea bugetului de venituri și 'cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1,2, 3,’ 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 18 voturi ”pentru” și 9 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca, Pricop Cristian - Florinel, Căprariu Lucian și Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 18 voturi ”pentru” și 9 abțineri a domnilor consilieri Ioniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca, Pricop Cristian - Florinel, Căprariu Lucian și Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2020.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 voturi ”pentru” și 8 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca, Pricop Cristian - Florinel și Căprariu Lucian, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Virginia-Loredana Badiu si Dan Păun, membri în A.G.A. la societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRAILA privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRAILA, pe anul 2020.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Am o întrebare pentru conducerea A.P.T. S.A. Câte dezinsecții se fac anual?

Domnul consilier POPA PETRICA - COSTEL, Președinte de ședință:

Doriți un răspuns în scris?

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Aș dori verbal.

Doamna Drăguț Meluța, director al APT S.A.:

Facem ori de câte ori este nevoie.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

La Piața Mare când s-a făcut ultima oară dezinsecție?

Doamna Drăguț Meluța, director al APT S.A.:

Ultima oară s-a făcut săptămâna aceasta. Noi facem dezinsecție primăvara, vara, toamna și dacă mai există vreo suspiciune de câte ori este nevoie. Chiar dacă domnii spun că se face doar la sesizarea lor. De fiecare dată am schimbat furnizorul. De data aceasta am avut un furnizor de la Galați care a rămas plăcut impresionat de ordinea și disciplina de acolo. Se aștepta, în urma sesizărilor domnului Tabarac, să găsească acolo un focar de infecție. Să știți că nu au fost gândaci și șobolani, dar noi am făcut această dezinsecție.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Am pus această întrebare întrucât este pentru prima oară când agenții economici au fost notificați că va avea loc o dezinsecție în piață. În afară de cea din vară, când se și închide piața, agenții economici nu sunt notificați. Poate scriptic figurează 4 dezinsecții. Cea de a doua a fost în urma sesizării mele săptămâna trecută. Sunt bani pentru 4 dezinsecții, dar de fapt se face doar una pe an.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule Tabarac, ați lansat o acuzație foarte gravă care trebuie să fie dovedită. Doamna director, vă rog să răspundeți tehnic, în scris, domnului Tabarac. Știți că domnul Tabarac și piața sunt un amalgam cu fier vechi.

Doamna Drăguț Meluța, director al APT S.A.:

Ați spus scris?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Da. Îi răspundeți cu datele.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Domnule Primar, dacă îmi mai adresați o dată vreo acuză nefondată vă spun în plenul ședinței că o să vă dau în judecată pentru calomnie. Dacă știți anumite lucruri ilegale vă rog să vă adresați instanțelor, iar dacă nu, vă rog frumos să nu mai lansați atacuri asupra mea sau a familiei mele. Tot ce faceți este să înțepați și să vă creați o imagine de mare om și mare caracter, însă nu este așa. Dacă erați foarte ferm înaintați până acum demersurile.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 18 voturi ”pentru” și 9 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca, Pricop Cristian - Florinel, Căprariu Lucian și Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier local municipal George Marius Caranica, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la ECO S.A. Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ECO S.A. Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5? ’

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 18 voturi ”pentru” și 9 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca, Pricop Cristian - Florinel, Căprariu Lucian și Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2020.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier, Căprariu Lucian:

Colegul meu a spus mai devreme că avem un buget foarte mic. Bugetul ar fi putut crește dacă atragerea fondurilor europene ar fi fost mai mare. Am constatat cu mare amărăciune că la capitolul atragere de fonduri europene județul Brăila, și chiar am fost aprostofat de unul din colegii de pe partea cealaltă a mesei când am spus că suntem pe ultimele locuri, am reușit și suntem pe ultimul loc.

Domnul consilier, Ioniță Ion - Sorin:

Felicitări!

Domnul consilier, Căprariu Lucian:

Suntem pe ultimul loc la numărul de contracte și pe penultimul loc ca valoare. Diferența este uriașă fată de următorul loc și vă dau niște cifre: Brăila 368 de milioane și Dolj 4 miliarde. In apropierea noastră, adică pe ultimul loc, este farul României, Teleorman. Fac această precizare deoarece Brăila are cea mai mare pondere de populație din acest județ. Pe viitor ar trebui să ne concentrăm pe acestea. Avem mare nevoie pentru că vedeți că bugetul este sărăcuț. Nu vă dau o comparație cu Oradea că o să se îngălbenească toți cei pe care îi văd în fața mea acum. Este aceeași țară, sunt aceleași legi, sunt aceleași ghiduri și aceeași oameni.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Aceeași oameni nu.

Domnul consilier, Căprariu Lucian:

Ba da. Plecăm de la aceeași bază și cu aceeași dorință de bine pentru comunitate. Bugetul este mic și ar trebui să vedem cum facem să-l mărim pe viitor.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Am să-i răspund domnului consilier. Am văzut și noi articolul din ziarul Financiar și acesta se referă la o chestiune cumulată: administrație publică, primărie, municipiu, consiliu județean, primării ale comunelor și agenți economici privați. In ceea ce privește Primăria Municipiului Brăila, și dumneavoastră știți foarte bine, pe Axa 4 suma alocată pentru municipiu este de 181 de milioane de lei. Primăria Municipiului Brăila a depus proiecte în valoare de 265 de milioane de lei. Este supracontractare și din acest motiv consilierii unui partid prezent în sală nu au dorit să voteze proiectul Baldovinești, la care contribuția Municipiului Brăila era peste cea de 2%. Noi am depus proiectul și am primit adresa de la minister prin care ni se face dovada faptului că la proiectul Baldovinești cofinanțarea Primăriei Municipiului Brăila va fi de 2% și nu de 70% cum era inițial. Noi am depus proiecte mai mult decât suma alocată Primăriei Municipiului Brăila. În județele la care faceți dumneavoastră referire agenții economici au depus mai multe proiecte decât agenții economici din Municipiul Brăila. Am să vă dau câteva exemple concrete din documentele pe care le-am primit ieri. Școala ”Mihai Viteazul” și școala ”Mihai Eminescu” au fost selectate de noi pentru finanțare. Am primit răspuns de la Agenția de Dezvoltare că ne-am depășit suma alocată și acele proiecte sunt în rezervă. Având în vedere supra-alocarea de fonduri de la bugetul ministerului ieri am primit adresele prin care ni se comunică că cererile de finanțare ale proiectelor de finanțare Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială ”Mihai Viteazul” și școala gimnazială ”Mihai Eminescu” au fost admise după evaluarea tehnico - financiară și intră în următoarea etapă pentru semnarea contractului de finanțare. Vă rog să faceți diferența între suma cumulată, agenți economici și alte primării, și Primăria Municipiului Brăila.

Situația din ziarul Financiar este din septembrie, dar chiar dacă nu este actualizată la nivelul lunii ianuarie este irelevant, deoarece Primăria Municipiului Brăila a depus proiecte pentru o sumă mai mare decât cea alocată. De asemenea astăzi sunt proiecte pe ordinea de zi unde contribuția primăriei va fi mai mică tocmai pentru că va veni o finanțare suplimentară de la buget. Și sunt tot fonduri europene.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Domnule Primar, dumneavoastră spuneți una și faceți alta. În plenul ședinței, și puteți verifica procesele - verbale ale ședinței respective, v-am întrebat de unde avem bani pentru acea cofinanțare mai mare de 2% și ați răspuns printr-o tăcere profundă și absolută. Nu v-ați asumat acest lucru, fie că vă convine sau nu. Acum aveți banii datorită unei guvernări liberale, care, în 3 luni de zile, a făcut posibil acest lucru. Marile guverne P.S.D. nu au venit cu acest lucru. Această suplimentare de la bugetul național este pentru a ajuta Unitățile Administrativ Teritoriale. Dumneavoastră, domnule Primar, nu v-ați asumat. Când v-am întrebat nu ați răspuns. Vă rog să verificați procesele - verbale. Acum vă dați viteaz că uite ce am reușit. Nu ați reușit nimic, pentru că atunci nu v-ați asumat și ați știut să spuneți doar că noi votăm împotrivă. Am votat împotriva neasumării unor bani pe care nu știam de unde îi vom lua și ce capitole bugetare vor fi deficitare. Despre asta este vorba. Acum un guvern liberal, fie că vă convine sau nu, astupă această gaură. Nu vă mai lăudați cu ceva ce nu ați făcut.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, vă rog să nu mai țipați la colegii consilieri. Calmați-vă și vorbiți elegant. Puteți spune același lucru și pe un ton foarte calm. În ceea ce privește acea ședință eu v-am menționat atunci că este absolut obligatorie asumarea cofinanțării de la bugetul Primăriei Municipiului Brăila, pentru a nu pierde acel contract. Am spus că votul dumneavoastră împotrivă va duce la pierderea finanțării pentru Baldovinești. Nu v-a interesat că ați votat împotrivă. În niciun caz nu am dorit să vă spun la momentul respectiv că Primăria Municipiului Brăila se va împrumuta în 3 luni așa cum s-a împrumutat ministrul Câțu, cu niște dobânzi exorbitante. Dovada faptului că am susținut acel proiect la momentul respectiv este demostrat de faptul că am primit confirmarea negocierilor începute de guvernul P.S.D. și finalizate de guvernul P.N.L.

Să nu facem politică aici și să spunem adevărul de fiecare dată. Negocierile pentru supracontractare au fost începute de guvernul P.S.D. și s-au terminat pe perioada guvernului P.N.L., iar interesul municipiului Brăila în atragerea de fonduri europene nu a fost cel pe care l-ați urmărit dumneavoastră atunci când ați votat împotrivă. Din fericire ceilalți consilieri nu au făcut ca dumneavoastră și iată că astăzi suntem în varianta în care avem mai mulți bani.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Să spunem adevărul până la capăt. Ministrul Câțu s-a împrumutat, dar cu o dobandă mult mai mică decât domnul Teodorovici.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnul Câțu spunea că a votat și aprobat amendamentele partidului U.S.R. chiar dacă nu au fost în detrimentul cetățenilor, asta după ce s-a bâlbâit de 10 ori. Eu vă asigur că în acest Consiliu Local nu va fi aprobat vreun amendament care nu este în interesul cetățenilor.

Domnul consilier Sîrbu Constantin:

Nu pot să mă abțin să nu spun că la Brăila se trăiește mai bine decât la Oradea sau Brașov. Noi suntem campioni la finanțări și la ce vreți dumneavoastră, dar din păcate realitatea este tristă.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Am să-l rog pe domnul Primar să mă lămurească, pentru că eu înțeleg puțin mai greu. Ați spus că la acel proiect, cu șoseaua Baldovinești, nemernicii de consilieri liberali au votat împotrivă și de aceea nu a fost admis la finanțare, dar totuși a fost admis. Este o chestie de fractură logică. Noi am votat atunci împotriva a ceea ce însemna acel proiect din punct de vedere a finanțării și ne menținem poziția, pentru că ceea ce s-a întâmplat ulterior nu era trecut în acel proiect de hotărâre. Ceea ce vreți să induceți dumneavoastră, că nenorociții de liberali fac rău orașului, este cel puțin jenant, domnule Primar. Eu mă opresc aici și sper să vă opriți și dumneavoastră prin a cataloga consilierii liberali că ar fi împotriva poporului. Vă mulțumesc!

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, nu am folosit niciodată în plenul ședinței cuvinte de genul pe care le-ați folosit dumneavoastră astăzi. Acelea se folosesc doar la Consiliul Județean și în mod surprinzător de dumneavoastră astăzi în Consiliul Local. Nu mă caracterizează acest lucru și procesele verbale de la ședințele anterioare, pe care le-ați aprobat, dovedesc că nu am folosit vreodată acele cuvinte. Dacă doriți să vă catalogați într-un mod ca acela vă spun că nici cu acest lucru nu sunt de acord, deoarece consilierii liberali nu sunt așa cum i-ați considerat. Unii dintre ei sunt oameni de bună credință, dar trebuie să respecte politica de partid și votează așa cum se stabilește în cadru organizat la dumneavoastră.

Am afirmat că acel proiect a fost selectat și a mers mai departe, pentru că ceilalți consilieri, mai puțin cei liberali, au votat pentru. Dacă și ceilalți consilieri ar fi votat ca dumneavoastră proiectul respectiv ar fi fost astăzi istorie și municipiul Brăila ar fi pierdut banii, care ar fi fost redirecționați către alte județe din regiunea de sud-est a României.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 18 voturi ”pentru” și 9 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Sîrbu Constantin, Bucur Claudia - Raluca, Pricop Cristian - Florinel, Căprariu Lucian și Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contribuției Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA în anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Am fost și sunt un susținător al sportului, dar ar trebui ca banii pe care îi alocăm cluburilor din Brăila să fie în funcție și de criteriul de performanță. Alocăm din ce în ce mai mulți bani unui club, dar performanța este din ce în ce mai slabă.

Domnul consilier Caranica George - Marius:

Mă bucur că ați spus acest lucru în plenul Consiliului Local. Vreau să vă informez asupra unui aspect foarte important. Dacă ați studiat bugetul pe care l-am trecut și dacă ați face un studiu raportat la bugetele altor echipe ați vedea raportul buget performanță. Bugetul din acest an este de 52 de miliarde de lei vechi. Din acestea 12 miliarde sunt alocate de municipiu, 30 miliarde sunt de la Consiliul Județean și 10 miliarde sunt fonduri proprii. În momentul de față suntem pe locul 6 în Liga Națională și suntem calificați în sferturile Cupei României. De asemenea, avem șanse foarte mari să fim calificați în cupele europene la sfârșitul acestui sezon și asta cu un buget de 52 de miliarde. Bistrița -Năsăud a aprobat un buget de 2 milioane de euro din fonduri publice, adică 90 de miliarde de lei. Noi avem 42 de miliarde și suntem la egalitate de puncte. Fondurile lor proprii sunt de 2 miliarde. Noi avem venituri proprii pe 2019 de 9 miliarde de lei și ne-am planificat 10 miliarde de lei în anul fiscal 2020.

În altă ordine de idei, vreau să vă reamintesc că H.C. Dunărea nu are doar echipă de Ligă Națională. Suntem al doilea club din România în care funcționează echipă de ligă națională, echipă de ligă secundă, echipă de junioare 3 și 4 și un centru de copii de minihandbal și babyhandbal. Un aspect foarte important este că toate cursurile făcute de copii în Sala Polivalentă sunt gratuite. Clubul achită deplasările, echipamentul, medicamentație, tot. La echipa de divizie și cea de ligă națională avem în medie 3 jucătoare la loturile naționale. La junioare 3 vreau să vă spun că rezultatele sunt îmbucurătoare și urmează să avem echipă de junioare 2 și junioare 1, astfel încât H.C. Dunărea o să fie, din punctul meu de vedere, după H.C.M. București, care are un buget de 5 milioane de euro, un club complet, de la minihandbal, unde vârsta este de 6 ani, până la echipa de ligă națională cu vârste de până la 35 de ani. Aceste lucruri s-au realizat printr-un parteneriat, care este unul solid, cu Liceul cu Program Sportiv și Federația Română de Handbal cu care încercăm să construim un centru de excelență la Brăila. Raportată la banii pe care îi avem considerăm că eficiența este optimă. Vă mulțumesc!

Domnul consilier loniță Ion - Sorin:

Dacă nu făcea referire domnul consilier Caranica la celelalte cluburi poate nu interveneam. Am găsit o similitudine în retorica domnului consilier și a domnului Primar vis-a-vis de bugetări. Ne referim întotdeauna la alții. Domnul Primar ne spune că celelalte municipalități au bugete cumulative. Este cuprinsă și participarea Consiliului Județean, dar și a privaților din aria administrativă. În acest caz înseamnă că ceva din managementul Brăilei este stricat. Așa este și la handbal, ceva putred, cum a spus și colegul meu. Nu putem să ne raportăm la ceilalți cu logica că ceilalți dau mai mult decât dăm noi.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Dacă nu mai sunt alte discuții vreau să spun și eu câteva cuvinte. Mie îmi place foarte mult handbalul și chiar am fost jucător de handbal unde am jucat extremă dreapta. Nu toți tinerii agreează acest sport, care este un sport destul de eficient pentru organismul uman, fiind al doilea sport ca solicitare fizică după înot. Eu voi vota acest proiect de hotărâre, dar trebuie să aveți în vedere și să puneți în aplicare dorința câtorva consilieri de a aloca sumele necesare și pentru alte sporturi. Nu există doar un singur sport în democrație, așa cum nu există doar un singur partid. Vă mulțumesc!

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila pentru anul 2020.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier, loniță Ion - Sorin:

La acest proiect nu particip la vot.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier loniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.

Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap, pentru anul 2020.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea delegării gestiunii transportului public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brăila - actualizat la nivelul anilor 2018 - 2019.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare, modernizare și dotare sală de sport Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Municipiul Brăila>.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea documentației tehnico - economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de iluminat public pe strada Nae lonescu, strada Petre Andrei, strada Anton Dumitriu (tronson între strada Nae lonescu și strada Ilarie Voronca), strada Ilarie Voronca (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Ion Lerescu (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Forestieră (în spatele blocului 23), Cartier Hipodrom - Complex Milenium - spațiu de joacă, Municipiul Brăila”.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”> situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 59, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H -„Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 9, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17004/12.12.2019.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Emiterea avizului consultativ pentru acordarea titlului de Colegiu Liceului Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Preluarea de la Inspectoratul Școlar Județean Brăila a terenului în suprafață de 1679,00 mp real măsurat (1679,40 mp în acte) identificat cu NCP 16611, atribuit prin H.C.L.M. nr. 243/17.11.2006, pentru noua construcție a Grădiniței cu program normal nr. 40 și transmiterea acestuia în administrarea Colegiului Național ”Ana Aslan” - unitate cu personalitate juridică.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 673/28.11.2019, referitoare la <Completarea Capitolul G, Subcapitolul G11 - „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011 și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 167/29.06.2015, cu două noi poziții, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11040/08.04.2019>.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Completarea Capitolului K - „Statui și monumente”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 38 - Lucrare din fontă ”Taur”.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea Raportului de calcul întocmit de Societatea Niada Auditax Expert S.R.L. cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Aprobarea Raportului de calcul întocmit de Societatea Niada Auditax Expert S.R.L. cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul privat al Municipiului Brăila.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Exprimarea acordului de principiu pentru achiziționarea terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Brăila.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 31 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, aflate în proprietatea Municipiului Brăila și administrate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Păun Dan:

Am o întrebare pentru doamna director Huiu. Acum câteva luni s-a ridicat o problemă în consiliul local privind comportamentul unor chiriasi în imobilele pe care le administrați dumneavoastră. Vreau să stiu dacă ați luat măsuri pentru ca aceștia să se comporte conform normelor de conviețuire socială.

Doamna Huiu Emilena, director al Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila:

Vă referiți la problema ridicată de domnul consilier Popa?

Domnul consilier Păun Dan:

Și la problema domnului consilier Popa cât și la problema pe care am ridicat-o eu pe strada Plevna. Ieri, de exemplu, au scos mobilierul în stradă și au blocat strada. Întâmplător am un birou acolo și văd ce fac. Acestora, care încalcă normele de conviețuire, le prelungim contractul cu 5 ani de zile? Adică nu mai scăpăm de ei niciodată.

Doamna Huiu Emilena, director al Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila:

Până acum, prin hotărâre de Guvern, se prelungeau contractele de închiriere cu destinația de locuințe. Ultima prelungire s-a făcut în 2014, iar de când a apărut Codul Administrativ consiliile locale sunt cele care prelungesc contractele. Nu se referă la excepțiile de care spuneți dumneavoastră. Excepțiile sunt date în judecată și persoanele sunt evacuate dacă într-adevăr perturbă așa cum spuneți.

Domnul consilier Păun Dan:

Eu v-am întrebat ce măsuri concrete ați luat pentru ca aceste persoane să se comporte civilizat. Dacă nu adăugăm la contractele de închiriere o clauză foarte clară nu o să scăpăm niciodată de acest comportament antisocial.

Doamna Huiu Emilena, director al Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila:

Contractele de închiriere sunt tip, sunt prevăzute în Legea 114/1996 și au o clauză privitoare la comportament. Dacă prin comportamnetul chiriașilor se face imposibilă conviețuirea aceștia sunt dați în judecată în vederea rezilierii contractului. În proces merg ca martori vecinii sau cei care sesizează.

Domnul consilier Păun Dan:

Nu înțeleg de ce trebuie să ajungem în instanță cu așa ceva. Nu mai prelungim contractele pur și simplu.

Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin:

Dumneavoastră propuneți ca doamna director să facă un abuz.

Domnul consilier Păun Dan:

Eu nu o oblig pe doamna director să facă nimic. Eu sugerez ca noi, Consiliul Local, ca responsabili ai acestor contracte să le facem de așa natură astfel încât dacă acei oameni nu știu să se comporte civilizat să-i forțăm.

Doamna Huiu Emilena, director al Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila:

Eu v-am explicat că aceste contracte de închiriere pentru locuințe sunt tip și stabilite prin Legea 114/1996. Printre alte clauze există și una care spune că dacă prin comportamentul lor fac imposibilă conviețuirea cu ceilalți sunt dați în judecată și li se reziliază contractele.

Domnul consilier Păun Dan:

Câte astfel de procese ați deschis?

Doamna Huiu Emilena, director al Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila:

Procese deschidem în primul rând pentru neplata datoriilor. Am avut și cazuri pentru cei care fac imposibilă conviețuirea.

Domnul consilier Păun Dan:

Cred că nu ne înțelegem. Câte cazuri aveți? 1? 10?

Doamna Huiu Emilena, director al Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila:

10, 15 sau poate 20 de cazuri.

Domnul consilier Păun Dan:

Vă rog frumos ca măcar la contractele noi să puneți o clauză de neprelungire pentru cei care nu se comportă civilizat. Altceva nu cer, pentru că altfel nu scăpăm de ei.

Doamna Huiu Emilena, director al Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila:

Indiferent dacă stau pe stradă sau în altă locație se vor comporta la fel.

Domnul consilier Păun Dan:

Probabil că trebuie să colaborați cu Poliția Națională sau Poliția Locală.

Doamna Huiu Emilena, director al Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila:

Colaborăm foarte bine și întotdeauna i-am chemat să ne ajute.

Domnul consilier Păun Dan:

Pe strada Plevna la nr.167 sau nr.169 știți de câte ori a venit poliția?

Doamna Huiu Emilena, director al Serviciul de Utilitate Publică de

Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila:

Pe Plevna la nr.167 cei care au făcut probleme au fost evacuați.

Domnul consilier Păun Dan:

Sunt înlocuiți de alții, vă spun eu. Rugămintea mea este de așa natură încât aceste contracte să nu se prelungească.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Eu vreau să îi mulțumesc doamnei director, pentru că a luat atitudine și a făcut ceea ce trebuia, apropo de discuția pe care am avut-o anul trecut, privind Rahovei nr. cinci sute și ceva, nu mai rețin exact. Dar cred că atât eu cât și doamna consilier Rădulescu putem să spunem același lucru: s-au liniștit. Deci este bine, să aveți în vedere, că atât pe perioada contractului, cât și în situațiile în care cetățenii de pe anumite străzi vin cu plângeri de acest gen la dumneavoastră, și sunt convins că mai sunt destui, chiriașii să fie aduși în limitele bunului simț. Nu altceva. Nu e neapărat nevoie să îi evacuăm, dar totuși să îi respecte pe ceilalți care chiar dacă sunt proprietari sau chiriași, respectă regulile de conviețuire.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Închirierea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 4,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, Calea Călărașilor lângă Oficiul Poștal nr. 10, în vederea extinderii construcției existente.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 33 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 34 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață 34,00 mp situat în Brăila, Cartier Hipodrom, Complex Microhală, lot 2/1.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 35 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Dezmembrarea, partajarea si alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 36 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 37 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 173,00 mp, indiviz din suprafața de 253,00 mp real măsurat (256,00 mp din acte), situat în Brăila, str. Nicolae Titulescu nr. 94A, NCP 94431, solicitantei ARNĂUT MARIȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 si C3, proprietatea acesteia.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 voturi ”pentru” si o abținere a domnului consilier Căprariu Lucian, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 38 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 19,00 mp, situat în Brăila, str. Poet Mihu Dragomir nr. 11B, NCP 93882, solicitantului IGNATOV MIHAIL, în vederea extinderii construcțiilor situate pe terenul din str. Poet Mihu Dragomir nr.11.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 39 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 20,00 mp, situat în Brăila, str. Poet Mihu Dragomir nr. 10B, NCP 93881, solicitanților LUPU ION și LUPU NATALIEA, în vederea extinderii construcțiilor situate pe terenul din str. Poet Mihu Dragomir nr.10.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 40 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 21,50 mp indiviz din suprafața de 229,00 mp, situat în Brăila, str. Lupeni nr. 47 lot 1, NCP 14149, solicitanților UZUNEANU COSTICĂ, LUPAȘCU mAgdALENA și GHEORGHE CRISTIAN, teren pe care se află amplasate construcțiile C2/2 și C3, proprietatea acestora.

'Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 41 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Câmpului nr. 96G, în suprafață de 300,00 mp, NCP 85141, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 266/30.09.2008 în favoarea doamnei IANCU NICOLETA.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Păun Dan:

Nu mă refer exact la acest punct, ci la chestiune generată de o situație. Văd că avem foarte multe hotărâri de consiliu local care nu își fac efectul în 1, 2 sau chiar 13 ani în cazul de față. Vă propun, domnul Primar, să adoptăm o hotărâre de consiliu local prin care hotărârile care nu se transformă în lucruri concrete să fie nule după 6 luni sau 1 an de zile. Nu are rost să stăm blocați cu terenul ani de zile pentru că cineva nu a fost în stare să își facă o casă.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Vă referiți doar la acest tip de hotărâre, da?

Domnul consilier Păun Dan:

Nu, mă refer în general la hotărârile care nu produc efecte. Stabilim o perioadă rezonabilă, iar apoi să fie nule de drept. Nu are rost să încărcăm Consiliul Local cu chestiuni care sunt inutile. Este părerea mea și poate greșesc. Domnul Secretar mă poate ajuta.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Ar fi bine să scăpăm de aceste tipuri de hotărâre care nu se pun în operă sau care nu sunt pe plac. Aș putea să vă spun multe hotărâri adoptate, din nefericire pentru unii, de consilierii P.N.L. și care nu au fost puse în aplicare.

Domnul consilier Păun Dan:

Să știți că n-am vrut să țintesc pe nimeni. Eu am făcut referire doar la activitatea Consiliului Local. Nu am avut niciun fel de direcție și vă rog să mă credeți.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Este o hotărâre care nu a fost pusă în aplicare de nu știu câți primari, dar totuși este în vigoare.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, aveți dreptate. Vom încerca să eficientizăm activitatea consiliului local. Aici vorbim de încetarea unui drept de folosință asupra unui teren care a fost atribuit în baza unei hotărâri de consiliu local din 2008. În momentul de față Aparatul Administrativ depune eforturi pentru centralizarea acestor probleme referitoare la terenurile date și nefolosirea acestora. Trebuie să ținem cont însă de anumite particularități, întrucât hotărârile de consiliu local nu sunt unanime, în sensul că nu toate au aceeași durată sau obligativitate. În momentul de față încercăm să scanăm întreaga situație cu terenurile municipalității pentru a o avea în format digital și în momentul în care găsim anumite nereguli, așa cum a fost și această hotărâre, le vom aduce în discuție. Vom încerca să le centralizăm și pe viitor sperăm să nu mai avem atât de multe situații de acest gen.

Domnul consilier Păun Dan:

Propunerea mea încerca să vă facă viața mai ușoară.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

încercăm să punem în practică, însă sunt foarte multe hotărâri în această situație și vom încerca să le comasăm cumva într-un singur proiect.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 42 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Albă nr. 5 - NCP 8588.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 43 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Alexandru Ioan Cuza nr. 43, Corpuri C1, C14, C15, C16, C17 cu terenul aferent + teren indiviz - NCP 80979.

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 44 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 113, corp C1, ap. 1(S+P) + corp C2 și teren, NCP 80649.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri Ioniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 45 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea inițierii procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai COMPANIEI DE UTILITĂTI

V                           V                            ’                            ’                                                                                      ’

PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Gojan Petru:

La acest proiect nu particip la vot.

Domnul consilier Traian Adrian:

La acest proiect nu particip la vot.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

La acest proiect votăm reînnoirea mandatului celor din Consiliul de Administrație. Sunt curios care este meritul acestor persoane de a-și reînnoi mandatul ținând cont de faptul că până acum s-a încărcat contractul de prestări servicii, facturând apa de ploaie și canalizarea unor persoane care nu aveau canalizare. Săptămâna trecută am votat un proiect de investiții prin care se va majora tariful la apă în următorii 4 ani. Proiectul a fost adus la cunoștința tuturor primarilor și a fost bazat pe unele principii care ulterior s-au schimbat. Avem indicatori de performanță atinși în condițiile în care avem pierderi de 50% a apei pe care o furnizează. Nu văd ca acest mandat să fi adus un plus, astfel încât acești membri să ceară o reînnoire. Care ar fi principalele merite?

Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen:

Ca reprezentant al Consiliului Local în A.G.A. la C.U.P. Dunărea o să spun câteva cuvinte. Dacă vă uitați la titlul proiectului de hotărâre scrie "procedura de evaluare”, deci acum aprobăm procedura de evaluare. Aceasta presupune analiza tuturor indicatorilor pe care dumnealor i-au avut în cei 3 ani și jumătate de execuție. Abia după evaluare și analiză se va hotărî sau nu prelungirea mandatului Consiliului de Administrație.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Am lecturat proiectul de mai multe ori și am observat în planul de intervenție că ultimul criteriu de evaluare este criteriul de etică și integritate. Recomand celor care au redactat acest document să se reinformeze din Caragiale. Este cel mai important criteriu în desemnarea consiliului de administrație. Dumneavoastră l-ați pus pe ultimul loc. Doriți să desemnați în mod direct comisia ocolind cumva prevederile. Ar trebui ca Consiliul să desemneze Comisia de evaluare.

Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen:

Legea prevede altceva?

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Acest criteriu de etică și integritate este cel mai important. Restul se pot corecta pe parcurs. Vă mulțumesc!

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 24 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnii consilieri Traian Adrian și Gojan Petru nu au participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.

Trecem la dezbaterea punctului 46 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la <Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 -D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Șos. Baldovinești”>, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 27/31.01.2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 47 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Modificarea art. 2, 3 și 4 ale H.C.L.M. nr. 590/31.10.2019 privind <Aprobarea proiectului Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru” și a cheltuielilor legate de proiect>.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 48 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind:  Modificarea H.C.L.M. nr.

593/31.10.2019 referitoare la <Aprobarea proiectului „Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila - investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii” și a cheltuielilor legate de proiect>.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 49 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 594/31.10.2019 privind <Aprobarea proiectului <Reabilitare și dotare corpurile C1, C2 și C3 Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu, Brăila> și a cheltuielilor legate de proiect>.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 50 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 26 - NCP 17720.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 51 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea-Crican privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 10 bis, NCP 74317.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 voturi ”pentru” și 7 abțineri a domnilor consilieri loniță Ion - Sorin, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 52 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2020.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

Pentru luna martie urmează domnul consilier Popescu Răzvan.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 53 de pe ordinea de zi - Alte probleme.

Dorește cineva să ia cuvântul? Declar închise lucrările ședinței.

Președinte de ședință: Popa Petrică - Costel

Secretarul Municipiului Brăila: Drăgan Ion

J.I./4ex.