Proces verbal din 14.02.2020

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 14 FEBRUARIE 2020

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 14.02.2020, ora 09:00 - sala Companiei de Utilități Publice “Dunărea” S.A. Brăila

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

Doamnelor și Domnilor consilieri, stimați invitați,

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și ale art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 440/07.02.2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila.

Doamnelor și Domnilor consilieri,

Conform art. 138 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, un exemplar din procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2020 a fost pus la dispoziția dumneavoastră în timp util, în vederea lecturării conținutului, iar în urma verificării acestuia s-a constatat că nu au fost observații la comisii, drept pentru care vă supun spre aprobare procesul - verbal menționat anterior.

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 59/31.01.2020 a fost ales ca președinte de ședință pentru luna februarie 2020, domnul consilier local municipal POpA PETRICĂ - COSTEL, pe care îl invit să preia conducerea lucrărilor ședinței.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, stimați invitați vă asigur că lucrările prezentei ședințe se vor desfășura în conformitate cu prevederile art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila, sunt prezenți 23 de consilieri, lipsesc motivat domnii consilieri Păun Dan, Voineag Cristiana, loniță Ion - Sorin și Pătărlăgeanu Valentin, ședința fiind legal constituită.

Doamnelor și domnilor consilieri, vă informez că la lucrările ședinței ordinare de astăzi participă ca invitați următorii:

 • - directorii societăților Consiliului Local Municipal;

 • - directorii Direcțiilor și Serviciilor C.L.M. Brăila;

 • - mass - media locală;

 • - alți invitați.

Doamnelor și domnilor consilieri, așa cum ați luat la cunoștință prin convocarea făcută, vă propun spre aprobare proiectul ordinii de zi:

 • 1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila, în perioada 2014 - 2020 și a Indicatorilor tehnico -economici ai proiectului - pentru U.A.T. Municipiul Brăila.

 • 2)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată din Județul Brăila, în perioada 2014-2020.

 • 3)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila.

 • 4)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului Anual de Evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost - beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020.

 • 5)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila, în calitate de beneficiar direct al investițiilor în Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila, în perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente.

 • 6) Alte probleme.

Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila, în perioada 2014 - 2020 și a Indicatorilor tehnico - economici ai proiectului - pentru U.A.T. Municipiul Brăila.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată din Județul Brăila, în perioada 2014-2020.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

Față de proiectul inițial transmis a fost încărcată pe platformă o completare a raportului de specialitate și o listă anexă cu terenurile care se pun la dispoziție. Doresc să precizez că în această listă anexă sunt terenuri care se află în administrarea S.N.C.F.R., deci nu aparțin domeniului public al Municipiului Brăila. De asemenea, există două poziții pe pagina 1, poziția A1 și A3, conducte de aducțiune cu apă tratată. Aceste rețele de apă se află parțial pe terenuri intabulate în favoarea societății Termocentrale, societate cu care suntem în curs de perfectare a unui acord pentru utilizarea acestor terenuri. Votul dumneavoastră pentru punerea la dispoziție se va face cu această rezervă.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea Planului Anual de Evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost - beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020.

’ Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Știți foarte bine că poziția Partidul Național Liberal de-a lungul timpului a fost una pentru eliminarea taxei pe apa de ploaie. Consider că acest proiect este benefic pentru întregul județ și mai ales pentru municipiu. Cred că acest proiect prin analiza lui trebuie să se configureze către o rentabilitate cât mai mare și nu pe creștere a tarifului care să afecteze cetățenii. Aceste tarife sunt calculate în mare parte în funcție de cursul euro și asta nu înseamnă că tarifele sunt cele scrise în proiect. Dacă în proiect scrie că aceste tarife nu sunt obligatorii, de ce votăm astăzi un plan de tarifare pe următorii 5 ani și nu venim în Consiliul Local cu acele tarife în momentul în care considerăm că C.U.P. Dunărea nu se poate întreține? De ce venim acum să votăm tarife care nu sunt obligatorii ci opționale? Eu nu am certitudinea că tarifele nu vor fi mărite în fiecare an, chiar dacă compania este pe profit. Haideți să nu votăm acest plan cu majorări, iar în momentul în care considerăm că cei de la C.U.P. Dunărea nu se pot întreține atunci să venim și în cadrul consiliului local cu un nou tarif fundamentat și argumentat. Propun un amendament ca toate tarifele în acest proiect să fie menținute la nivelul anului 2019.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

După părerea mea acest proiect, cu o fundamentare atât de slabă, nu poate fi votat și am să vă spun și de ce. Dacă veți calcula veți vedea că în 2024 euro e cotat tot la 4,66 lei.

Euro tot a crescut în ultimii ani și nu avem motiv să credem că el va scădea. E posibil ca euro să ajungă la 5 lei și atunci vom avea un preț de peste 9 lei.

Domnul consilier Sîrbu Constantin:

14 lei, domnule consilier. Se mai adaugă și T.V.A.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Și prețul apei uzate. Întradevăr, în total se va ajunge la 14 lei în 2024. Acest lucru nu este acceptabil și cred că în propunerea colegului de a păstra tariful. Doamna Podaru, care este ponderea creditului în fiecare metru cub? Să înțelegem și noi măcar atât, deoarece fundamentarea este foarte slabă. Acolo ar putea fi justificată o creștere.

Doamna Podaru Andreea, manager proiect la C.U.P. Dunărea:

La momentul de față acest plan de evoluție a tarifelor vine ca rezultat al analizei cost-beneficiu care a fost făcută pe ghidul de finanțare aprobat de comisie și legislația din România. Schema de finanțare a proiectului este 6% rată forfetară, stabilită de comisie și Guvernul României. Acest credit este suportat inițial de la bugetul de stat, urmând ca el să fie rambursat de către operator, fără dobândă. În acest plan de evoluție al tarifului nu este inclus costul creditului.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Deci în aceste costuri nu avem costul creditului.

Doamna Podaru Andreea, manager proiect la C.U.P. Dunărea:

Discutăm despre o creștere în termeni reali care au avut la bază recuperarea costului de investiție, cu încadrarea în indicele de suportabilitate, care a fost calculat pe baza indicatorilor macroeconomici furnizați de statistică.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Condiția este de recuperare a costului de investiție.

Doamna Podaru Andreea, manager proiect la C.U.P. Dunărea:

Această analiză cost - beneficiu a fost făcută de consultantul de asistență tehnică și a fost discutată cu Ministerul Fondurilor Europene.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Să înțeleg că o să fie recuperat costul de investiție din acest tarif?

Doamna Podaru Andreea, manager proiect la C.U.P. Dunărea:

Este un principiu pentru acordarea finanțării.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

La sfârșitul proiectului C.U.P. Dunărea va avea un disponibil, pentru municipiul Brăila, de 80 de milioane de euro. Asta ne spuneți dumneavoastră. În fundamentarea prețului se urmărește recuperarea costului investiției.

Doamna Podaru Andreea, manager proiect la C.U.P. Dunărea:

Pe 30 de ani. Analiză cost - beneficiu a fost făcută de consultant pe o perioadă de 30 de ani.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Acestea vor veni ca un profit la C.U.P. Dunărea.

Doamna Podaru Andreea, manager proiect la C.U.P. Dunărea:

Este vorba de active și nu despre un profit.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Doresc să știu care este termenul pe care CUP Dunărea ia acest credit și dacă există dobânzi.

Doamna Podaru Andreea, manager proiect la C.U.P. Dunărea:

În momentul de față există discuții între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul de Finanțe pentru a veni în sprijinul operatorilor regionali și de a acorda această parte de rată forfetară, negociată cu Comisia Europeană, de la bugetul de stat cu o perioadă de grație de 5 ani și o perioadă de rambursare, fără dobânzi, de 15 ani. Pe perioada în care se implementează proiectul nu se vor face rambursări, iar după această perioadă se presupune că acest proiect va genera venituri care vor permite rambursarea creditului.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Vă rog să-mi permiteți să fac o paranteză și să aduc în discuție un alt lucru care a generat foarte multe dispute în Consiliul Local și aici mă refer la proiectul pentru modernizarea străzii Baldovinești. La acel moment am aprobat în Consiliul Local ca Primăria să-și asume cofinanțarea pe suma care nu era eligibilă, având în vedere că Primăria Municipiului Brăila a depus proiecte pentru finanțare europeană care însumau mai mult decât fondurile europene alocate. Atunci unii consilieri și-au asumat cofinanțarea care nu era din fonduri naționale sau europene și chiar am avut o dispută de ore întregi în plenul consiliului. Unii dintre consilieri nu au dorit să voteze spunând că este o sumă mult prea mare pe care Primăria trebuie să o acopere, însă eu am susținut, alături de alți consilieri, că trebuie să ne asumăm atragerea tuturor banilor europeni. Am să vă citesc un document oficial, de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, venit în data de 23.01.2020, prin care ni se spune următorul lucru: începând cu data prezentului document se continuă procesul de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele incluse în lista de rezervă (acolo unde nu mai erau fonduri europene la acel moment) pentru prioritățile de investiții a proiectelor de mai jos. Printre ele, în cadrul Axei prioritare 4.1. (străzi): se vor subcontracta toate proiectele aflate în rezervă, pentru toate obiectivele specifice, inclusiv reîntregirea bugetelor proiectelor care se încadrează parțial în alocarea apelelor de proiecte de finanțare. Acest lucru înseamnă, stimați consilieri, că dacă noi nu am fi votat la acel mom ent proiectul Baldovinești acesta ar fi fost scos de pe listă și Primăria, astăzi, nu ar mai fi primit acest document prin care cofinanțarea va fi de 98% fonduri europene și doar 2% fonduri locale.

În acest proiect avem o situație similară, din ceea ce ne-a explicat doamna Podaru. Nici Partidul Social Democrat nu este de acord și nu va vota creșteri de tarif la apă în perioada următoare, decât cele care prevăd rata inflației. Orice modificare a prețului la apă, inclusiv la ceea ce a însemnat contractul de finanțare cu BERD, de pe vremea fostului primar Anton Lungu, s-a rediscutat ca proiect distinct pe ordinea de zi a Consiliului Local. În ceea ce privește această posibilă creștere, propusă de consultant și respectiv agreată de România cu Uniunea Europeană, este o condiție obligatorie pentru accesarea finanțării. La momentul în care sa va supune la vot orice creștere noi, Partidul Social Democrat, vom condiționa reducerea profitului C.U.P. Dunărea, reducerea pierderilor și încasarea creanțelor, astfel încât să nu avem o creștere, însă acum pentru a primi acei bani europeni trebuie să votăm și acest lucru. Nu am fost de la început fanul acestui proiect. Primele discuții despre acest proiect s-au demarat în anul 2010. În anul 2015 s-a aprobat în acest Consiliu Local masterplanul privind sistemul de alimentare cu apă și canalizare care prevedea continuarea documentației pentru accesarea acestor fonduri. Iniațiatorul proiectului a fost fostul primar Aurel - Gabriel Simionescu. Raportul de specialitate prin care s-a susținut acest proiect este semnat de șef serviciu Diana Ivanciu, director Direcția Tehnică - Marinela Dafina și Viceprimar Alexandru Dănăilă. De la început s-au știut toate aceste lucruri și nu avem niciun element de noutate în prezent, doar că ghidurile de finanțare europene nu sunt negociabile. Dacă vrem fonduri europene le accesăm și respectăm impunerile din ghiduri, iar dacă nu le dorim, nu le luăm.

Ce au făcut alte primării? Am studiat primăriile cu primari P.N.L. din țară. Oradea a votat acest proiect ca și Brăila și documentul este public. Acesta este documentul prin care sa votat la Brașov acest proiect. Tulcea a votat acest proiect, tot cu primar P.N.L. Aceste informații sunt de pe siteul Guvernului. Sibiu a votat la fel. Am luat informații și din presă unde cel mai interesant lucru l-am găsit la Suceava, unde au chemat parlamentari și pe Înalt Preasfinția sa Pimen la semnarea acestui proiect. Ce s-a întamplat la Brăila? A existat o ședință la A.D.I. Dunărea și au mai rămas în momentul de față două primării care trebuie să voteze acest proiect, Brăila și Gradiștea. Nu știu ce vor face consilierii P.N.L. din Brăila, dar știu ce au făcut primarii P.N.L. din județul Brăila. Comuna Berteștii de Jos, primar Capbun Costel - Florinel, a aprobat în unanimitate în Consiliul Local acest proiect. Cazasu, primar P.N.L., valoarea proiectului depășește 5,4 milioane de euro. La Cireșu s-a votat proiectul de investiții în valoare de 4,7 milioane de euro. Toți primarii P.N.L. din județul Brăila au votat acest proiect.

În concluzie, ghidurile de finanțare nu sunt negociabile. Cel mai important lucru este că atunci când vom reveni în Consiliul Local, privind vreo eventuală creștere, vă spun din start că eu nu voi fi inițiatorul unui astfel de proiect. Consilierii P.S.D. nu vor vota vreo creștere și vom solicita ca eventualele costuri să fie acoperite din bugetul C.U.P. Dunărea, din sumele recuperate de la cei rău platnici și din economiile făcute odată cu modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comune care nu au apă în acest moment.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Domnule Primar, să știți că nu este nimic nou în ceea ce ne-ați spus. Problema este că nu a existat o transparență în activitatea economică a CUP Dunărea. Noi înțelegem că suntem cu spatele la zid. Cred că toată lumea din această sală își dă seama că acest proiect trebuie votat. Acum plătiți prețul pentru lipsa de comunicare și de transparență a acestei societăți. 3 ani de zile C.U.P. Dunărea a sfidat pe toată lumea. Acum veniți cu această posibilă majorare, și aici fac o paranteză, nu cred că puteți dicta legiuitorului viitor. Aceasta este problema, această neîncredere totală în managementul C.U.P. Dunărea, și nu lipsa de dorință a mea sau a altor consilieri de a vota acest proiect. Nu suntem copii și ne dăm seama de necesitatea acestui proiect, dar nu am văzut niciun raport de audit la C.U.P. Dunărea în 3 ani și jumătate. Nu știm nimic despre activitatea acestei societăți în afară că solicită majorări de tarife permanent și există suspiciuni de cheltuieli excesive. Nici acum nu știu dacă balanțele lunare sau contractele cu terți ale acestei societăți pot fi verificate.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Am ascultat cu atenție toate cele menționate de domnul Primar și mă bucur că sunteți deschis de a păstra tarifele la apă și canalizare cât mai mici. Știu că la fel de deschis ați fost și pentru majorarea taxei pentru apa de ploaie și nu v-ați ținut de cuvânt, deși ați avut oportunitatea. De aceea nici eu nu vă cred că veți păstra tarifele cât mai mici. Haideți să votăm, acum pe finalul acestui Consiliu Local, amendamentul pe care l-am propus, cu păstrarea tarifelor la nivelul anului 2019, iar dacă C.U.P. Dunărea consideră că nu se poate întreține să vină noul consiliu cu un nou tarif, fundamentat mult mai bine, astfel încat să avem o societate care nu intră în faliment și un oraș care are apă. C.U.P. Dunărea are un profit destul de generos și nu cred că nu va putea duce proiectul la capăt cu actualele tarife. Propun ca amendamentul meu să fie votat, astfel încât tarifele să fie menținute la nivelul anului 2019.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, în ceea ce privește eternul subiect cu apa de ploaie, dumneavoastră știți că P.N.L. și P.S.D. au fost inițiatorii unui proiect de lege prost, care nu sa pus în aplicare la nicio primărie P.N.L. sau P.S.D din țară. Când va fi un proiect de lege bun îl vom pune și noi în aplicare. Nu suntem noi cei care fac politica tarifară la nivel național. În ceea ce privește celălalt aspect, votarea amendamentului propus de dumneavoastră, acesta conduce la declararea proiectului ca fiind neeligibil. Declarația mea a fost că în viitor, atunci când se va veni în plenul Consiliului Local, consilierii P.S.D., indiferent dacă voi mai fi sau nu primar, nu vor vota majorarea prețului la apă. Acesta va fi acoperit din profitul C.U.P. Dunărea, recuperarea datoriilor și economiile făcute din modernizare. Votarea amendamentului propus de dumneavoastră conduce la declararea proiectului ca neeligibil. Aș dori ca partea tehnică de la C.U.P. Dunărea să ne confirme acest lucru.

Doamna Podaru Andreea, manager proiect la C.U.P. Dunărea:

Da. Este o condiție obligatorie aprobarea planului de evoluție a tarifelor rezultată din analiza cost mediu.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Este obligatorie indexarea tarifelor an de an? Da sau nu.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Când s-a accesat acest proiect în 2015 eram în aceeași situație. Domnule Secretar, toate modificările de prețuri și tarife se aprobă în plenul consiliului local?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

Da.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Asta înseamnă că indiferent de ceea ce ne asumăm la un moment dat pentru a primi finanțare europeană, și anume acoperirea costului creditului, similar ca la Baldovinești, nu va mai fi nevoie să discutăm de creșteri de prețuri. Acum pentru ca proiectul să devină eligibil noi trebuie să-l votăm cu condițiile lui.

Domnul consilier Sîrbu Constantin:

Guvernul liberal a făcut chestia asta și nu statul român. Discutăm despre Baldovinești.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule Sîrbu, cum considerați dumneavoastră.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Este sau nu obligatoriu? Vreau un răspuns exact.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule Secretar, orice majorare a tarifului se aprobă în consiliul local?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

Da, domnule Primar.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Nu mai interveniți, domnule Tabarac. S-a înțeles întrebarea, dar nu se înțelege răspunsul. Ce mai vreți?

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Nu se dorește să se înțeleagă răspunsul.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Asta e.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Un membru al dumneavoastră de partid, președinte al Consiliului Județean, a spus că indexarea nu este obligatorie. Nu văd cu ce încurcă amendamentul meu acest proiect.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Este vorba de ghid, domnule consilier.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

La Consiliul Județean se înțelege într-un fel și la Primărie într-un alt fel.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Exact, domnule consilier.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Eu îmi susțin amendamentul.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Dacă nu mai sunt și alte discuții îmi permit să vă rețin și eu atenția. Discutăm despre viitoare tarife pentru serviciile de apă. Cred că ar fi incorect ca cetățenii să știe că în perioada următoare se vor majora tarifele, pentru că orice Consiliu Local va fi obligat să facă acest lucru prin această hotărâre, chiar dacă vor fi alte proiecte de hotărâre.

Este problema dumneavoastră, a consilierilor care dețineți majoritatea, să votați orice. Aveți majoritate și mai mult ca sigur proiectul va trece, în schimb eu, și cred că și alți consilieri, nu vrem să avem rușinea de a ieși pe stradă din cauza acestor majorări la tarifele de apă care vor urma.

Supun la vot amendamentul domnului consilier. Vă rog să-l formulați, domnule Secretar.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

In cadrul anexei vom avea precizarea că tarifele la apă și canal rămân la nivelul anului 2019, an de referință, modificările ulterioare urmând a fi analizate de Consiliul Local. Este acoperitor, domnule consilier?

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Da, este.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Doamna Podaru, votarea acestui amendament conduce la respingerea proiectului sau este posibil a se vota?

Doamna Podaru Andreea, manager proiect la C.U.P. Dunărea:

Da, domnule Primar.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Da, ce?

Doamna Podaru Andreea, manager proiect la C.U.P. Dunărea:

Da, duce la imposibilitatea finanțării.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Eu aș fi fost de acord cu acest amendament.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Supunem la vot amendamentul la proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 5 voturi ”pentru” a domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel și 17 abțineri, amendamentul nu a fost aprobat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 16 voturi ”pentru” și 6 voturi împotrivă a domnilor consilieri Căprariu Lucian, Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Bucur Claudia - Raluca, Sîrbu Constantin și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul Municipiului Brăila:

Vă rog să menționați că domnul consilier Bașno Alexandru - Vlăduț nu a fost prezent la votul acestui proiect.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila, în calitate de beneficiar direct al investițiilor în Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila, în perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi - Alte probleme.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

În urma celor susținute în Consiliul Local, la ședința precedentă, mâine se va desfășura o dezinsecție și o dezinfecție pe întreaga suprafață a halei. Sunt ferm convins, prin bunăvoința pe care o arătați de fiecare dată, că pentru siguranța clienților și comercianților ați considerat necesar acest lucru.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Știam, domnule conslier. M-a anunțat doamna director și chiar am contractat o societată nouă în acest sens. Este o dovadă foarte clară că APT S.A. reacționează la sugestiile tuturor.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Am înregistrat la Primărie două proiecte, în urma discuțiilor pe care le-am avut. Haideți să instalăm niște semafoare pietonale în zonele cu risc, unde au loc accidente pe trecerile de pietoni. Pur și simplu punem în pericol pietonii.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, ne apropiem de finalul mandatului și ar fi trebuit să învățăm cu toții că reglementarea regulilor de circulație în municipiul Brăila o face Poliția Rutieră. Propunerile dumneavoastră nu trebuie să îmbrace forma unui proiect de hotărâre, pentru că este absolut hilar. Propunerile dumneavoastră vor fi transmise către Inspectoratul Județean de Poliție -Serviciul Poliției Rutiere. Dânșii vor analiza propunerea dumneavoastră și ne vor comunica dacă își dau acceptul pentru a fi montate sau nu. În funcție de răspunsul lor vă vom trimite o adresă și vom monta semafoare dacă își dau acordul.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Nimic nu este hilar în privința vieții pietonilor.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Vom urma o procedură legală, dar nu vom face proiect de hotărâre pentru inființarea a 3 semafoare.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Nu sunt doar 3 ci mai multe.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Vorbim de principiu.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Haideți să facem, așa cum se face în lumea civilizată, o iginiezare în fomat automatizat. V-am depus în acest sens un proiect de modificare a regulamentului de salubrizare. Să se facă exclusiv automat pentru că manual este o pierdere de timp și de resurse. Acum că mai sunt 3-4 luni din acest mandat haideți să facem o comisie adevărată de ordine publică. Haideți să discutăm siguranța și infracționalitatea juvenilă în școli. Primăria trebuie să coopereze cu celelalte instituții ale Statului Român, respectiv cu Poliția. Nici în acest moment Poliția nu are acces la înregistrările video. Poliția face adresă la Poliția Locală prin care să se comunice înregistrările video. Ei au un monitor acolo, dar nu văd decât în timp real ceea ce se întâmplă.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Văd sau nu văd?

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Văd în timp real. Nu au înregistrări. Ei nu pot să deruleze să vadă ce s-a întâmplat în anumite locații. Degeaba te uiți pe un monitor și vezi niște trecători, trebuie să vezi ce s-a întâmplat cu un minut înainte.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Nu-mi vine să cred când aud așa ceva și am să vă spun de ce. Ori de câte ori s-au solicitat filmări sau imagini acestea s-au acordat. Inclusiv în dimineața zilei în care i-am prezentat la sediul Poliției Locale pe cei 3 viitori infractori.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Aceștia nu răspund penal.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Este irelevant. Faptele lor depășesc etica și logica. Chiar atunci un reprezentant al Poliției Naționale venise pentru a ridica imagini de la sediul Poliției Locale. Dânșii le pot solicita direct și oricând pot avea acces la ele. Nu înțeleg de ce a fost nevoie să le solicite instanței când există un protocol de colaborare între cele două instituții. Ori de câte ori au solicitat le-au dat pe loc, pe stick sau pe cd. Cred că este o informație care ajunge denaturată la dumneavoastră sau poate cineva nu a solicitat și a solicitat doar în instanță. Poate a solicitat una dintre părțile implicate într-un proces. Domnule Tănase, dumneavoastră ați refuzat vreodată să dați imagini sau înregistrări Poliției Naționale? Nu înțeleg de ce se afirmă așa ceva.

Domnul Georgică Tănase, director al Poliției Locale:

Nu știu de unde are domnul consilier aceste informații. Se pun la dispoziție oricând, fără adresă.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Nu vă dați seama că asta este de fapt problema: Poliția vine fizic și se pierde timp prețios. Dispare un copil și Poliția Națională trebuie să vină la Poliția Locală să ceară pe stick informații? Despre asta este vorba.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Cei care au solicitat informații prin adresă erau de la Poliția Națională sau erau agenți economici? Dumneavoastră nu puteți obține informații, la fel ca și mine.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

I.P.J. pentru a obține informații de la Poliția Locală trebuie să se prezinte la sediul acestora. Nu se poate așa ceva.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Dumneavoastră propuneți o stocare dublă?

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Da.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Dar pentru asta trebuie să-și facă la sediul lor, pentru că nu putem să facem pe banii Primăriei o stocare la sediul Poliției Naționale. Noi colaborăm și cooperăm, dar dumneavoastră nu înțelegeți. Nu mai băgați zâzanie între instituții.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Consider închis subiectul.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

V-am mai spus de nenumărate ori, dar dumneavoastră nu vreți să înțelegeți. Prin Programul Operațional regional 2007 - 2013 s-a finanțat acest sistem de supraveghere pe raza municipiului Brăila, ceea ce înseamnă că am primit bani de la Uniunea Europeană pentru un număr de camere, DVR - uri, cabluri, servere, rackuri și monitoare. Noi avem un protocol cu instituțiile statului și ei au un terminal, dar finanțarea prevede că doar beneficiarul are dreptul să aibă server. Nu am cumpărat nenumărate servere pentru a le da eventual și asociațiilor de proprietari. Vă aduc la cunoștință că Poliția Națională atunci când a solicitat Poliției Locale înregistrări pentru instanță nu a fost o situație de necesitate imediată, întrucât termenele la instanță nu sunt de ordinul secundelor. În momentul în care domnul Klaus Werner lohannis a venit în Brăila S.T.S. a avut acces la rack-ul de la Poliția Locală și nu a avut niciun fel de problemă. Dumneavoastră sunteți cel care nu vreți să înțelegeți că o finanțare europeană înseamnă că un beneficiar accesează niște bani și este obligat să utilizeze el acel bun. Acest sistem video de supraveghere nu este un sistem de monitorizare a populației din Brăila, pentru că nu am făcut Big Brother aici, ci este un sistem care în eventualitatea în care se întâmplă un incident și acolo există o cameră acesta să poate fi reperat. Chiar dacă ar fi fost un terminal cu server de stocare la Poliția Națională ar fi făcut și ei aceeași operațiune. Să înțeleg că dumneavoastră doriți niște înregistrări de undeva. Spuneți-ne și vi le dăm. Ați parcat undeva prost, din nou? Doriți să vă folosiți de un viciu de procedură sau un viciu în legislație care spune că Poliția Locală nu are drept să aibă acces la baza de date? V-ați luat mașină de mare tonaj și nu doriți să fiți prins de camere?

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Singurul care circulă cu camionul prin oraș este domnul Primar.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

În primul rând din punct de vedere tehnic autoturismul pe care îl conduce dumnealui nu este camion și probabil că dumneavoastră ar fi trebuit să știți asta.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Este o utilitară din aceea mare.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Și dumneavoastră sunteți presat de acest lucru. Am înțeles. Parcați prost în jurul tribunalului și luați amenzi pe care le contestați și câștigați pe motiv că Poliția Locală nu are acces la baza de date. Vă văd mereu mașina parcată extrem de prost.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, mașinea mea personală nu vă interesează pe dumneavoastră pentru că oricum este mai ieftină decât mașina de pești pe care o conduceți dumneavoastră.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Mulțumesc! Sunteți foarte subtil.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

La fel ca dumneavoastră.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, vă rog să învățați să parcați corect. Aveți o mare problemă că nu reușiți să intrați între liniile acelea.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Dacă am avea și locuri de parcare în zonele rezidențiale poate am parca corect.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Bineînțeles, o să facem special pentru dumneavoastră.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Stați liniștit. Puteți verifica că eu nu am nici o amendă.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Nu aveți pentru că le-ați contestat și câștigat.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Am câștigat pentru că Poliția Locală nu știe ce atribuții are.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Așa este, dar tot prost ați parcat. Nu ați câștigat pentru faptul că ați parcat corect și a fost un abuz din partea Poliției Locale. Dumneavoastră ați parcat prost în continuare.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Acest proiect nu interesează pe nimeni pe unde umblați dumneavoastră cu mașina.

Domnul Jantea - Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila:

Poate pe dumneavoastră vă interesează pe unde parcați.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Sunt agenți economici mici care nu prea produc deșeuri și totuși sunt obligați la 1 mc lunar.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Știu. Am votat în consiliul local acest lucru.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Haideți să o corectăm.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Este și o impunere aici.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Impunere de la ce? De la noi?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

De la noi, de la Consiliul Local.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Haideți să o corectăm. Sunt unii care nu fac deșeuri. 1mc este enorm. Asta solicită oamenii. Trebuie să venim cu o modificare.

Domnul Pisică lonuț, director al ECO S.A.:

Nu sunt toți obligați la 1mc. Sunt anumite excepții la anumite activități pe care le desfășoară birourile de asigurări, cabinetele de avocatură etc.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Există cumva, domnule Primar, vreun operator de salubritate care a contestat dispoziția dumneavoastră de sectorizare?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Eu nu știu, dar știu de alte procese pe care le-au pierdut unii operatori. Despre acest lucru nu știu absolut nimic.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Sau a regulamentului de salubritate în baza căruia este contractul?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Au fost mai multe procese și unele chiar pe rol, dar majoritatea au fost pierdute de cei care le-au contestat.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Cel puțin ultimul pe care l-am votat.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Nu știu să vă spun.

Domnul consilier POPA PETRICĂ - COSTEL, Președinte de ședință:

Declar închise lucrările ședinței.

Președinte de ședință: Popa Petrică - Costel

Secretarul Municipiului Brăila: Drăgan Ion

J.I./4ex.