Proces verbal din 10.04.2020

PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 10 APRILIE 2020

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 10.04.2020, ora 09:00

Domnul DRĂGAN ION - Secretarul General al Municipiului Brăila:

In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 1226/09.04.2020, a fost convocată, de îndată, ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Brăila.

Înainte de a da cuvântul domnului președinte de ședință vreau să fac o precizare de ordin tehnic, cu privire la necesitatea convocării de îndată a acestei ședințe extraordinare a Consiliului Local Municipal Brăila. Urgența convocării este dată de faptul că, ulterior adoptării de către dumneavoastră a H.C.L.M. nr. 189/07.04.2020, atât Primăria Brăila cât și Direcția de Sănătate Publică au fost informate asupra unor precizări noi, de care nu am avut cunoștință la data aprobării hotărârii, precizări care impun ca contractul între Direcția de Sănătate Publică și unitatea de cazare, pentru cazurile carantinate, să se efectueze în două acte juridice, respectiv un contract cu Direcția de Sănătate Publică și un contract între Primărie și unitatea de cazare. Clauzele contractuale rămân aceleași. Singura modificare este că avem două înscrisuri.

De asemenea, vreau să vă semnalez că în cadrul anexei nr.2 avem strecurată o eroare materială, numărul 47, ca număr de persoane care fac obiectul contractului. Acolo va fi liniuță, pentru că acest contract va fi actualizat pentru fiecare operator în parte.

În urma votului dumneavoastră, prin H.C.L.M. Brăila nr. 185/31.03.2020, a fost ales ca președinte de ședință pentru luna aprilie 2020 domnul consilier Pricop Cristian - Florinel, pe care îl invit să preia conducerea lucrărilor ședinței.

Domnul Pricop Cristian - Florinel, Președinte de ședință:

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, doamnelor și domnilor invitați, vă asigur că lucrările prezentei ședințe se vor desfășura în conformitate cu art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila, sunt prezenți 25 consilieri, lipsesc motivat domnii consilieri Tabarac Adrian și Voineag Cristiana, ședința fiind legal constituită.

Doamnelor și domnilor consilieri, așa cum ați luat la cunoștință prin convocarea făcută, vă propun spre aprobare proiectul ordinii de zi.

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 189/07.04.2020 referitoare la „Aprobarea unor măsuri pentru asigurarea carantinării instituționalizate pe raza Municipiului Brăila, a persoanelor pentru care normele legale în vigoare prevăd această măsură”

Discuții?

Nefiind obiecții sau alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi.

  • - Cine este pentru?

  • - Cine se abține?

  • - Cine este împotrivă?

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 189/07.04.2020 referitoare la „Aprobarea unor măsuri pentru asigurarea carantinării instituționalizate pe raza Municipiului Brăila, a persoanelor pentru care normele legale în vigoare prevăd această măsură”

Discuții?

Dacă nu sunt discuții vreau să precizez că în urma discuției mele cu staff - ul tehnic, referitor la voturi, există un buton pe ecran care se numește ”participanți”. L-ați găsit? Dacă apăsați acest buton veți vedea cum votează toată lumea. Domnule loniță, pentru că dumneavoastră aveați o nelămurire pe acest aspect, l-ați găsit?

Domnul consilier loniță Ion - Sorin:

Da, l-am găsit.

Domnul Pricop Cristian - Florinel, Președinte de ședință:

Veți vedea că se completează de sus în jos, iar jos rămân cei care nu au votat. Este clar?

Domnul consilier loniță Ion - Sorin:

Este foarte clar. Mulțumesc!

Domnul Pricop Cristian - Florinel, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

  • - Cine este pentru ?

  • - Cine se abține ?

  • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Nefiind alte probleme, declar închise lucrările ședinței.

Președinte de ședință: Pricop Cristian - Florinel

Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion

J.l./4ex.