Hotărârea nr. 99/2020

Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 99

din20.02.2020

Privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.

CONSILIUL LOCAL IMTIXKrTCIPAJL. BRAILA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 3130/03.02.2020 a domnilor Dovlețiu Nicușor, Huhu Gheorghe și Huhu Elena, adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 4073/11.02.2020 a societăților BARGE SPEDITION S.R.L. și PREPDRO FARM S.R.L., adresa domnului Gavrilă Florin-George și a domnului Pătrașcu Măricel, în calitate de administrator al societății East Point S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 39383/06.12.2019, precum și adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 3764/07.02.2020 a domnului Benescu Marius-Mircea;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 555 din Codul Civil, Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

M OTAECASTJE:

Art.1 Se aprobă dezmembrarea și partajarea terenului în suprafață de 502,00 mp real măsurat (conform act 470,00 mp), situat în Municipiul Brăila, str. Costache Negruzzi nr. 74-74 bis, cu NCP 6224, conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- Lotul 1 - str. Costache Negruzzi nr. 74 bis, este format din teren în suprafață de 245,00 mp, din care suprafața de 10,00 mp indiviz din suprafața de 245,00 mp aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, iar suprafața de 235,00 mp indiviz din suprafața de 245,00 mp aparține domnului Dovlețiu Nicusor, conform contractului de donație autentificat sub nr. 162/05.02.2002, teren pe care se află amplasate construcțiile: C1 cu destinația de locuință având o suprafață construită de 59,00 mp, C2 cu destinația de anexă având o suprafață construită de 14,00 mp, C3 cu destinația de anexă având o suprafață construită de 15,00 mp, proprietatea domnului Dovlețiu Nicușor.

- Lotul 2 - str. Costache Negruzzi nr. 74, este format din teren în suprafață de 257,00 mp, din care suprafața de 22,00 mp indiviz din suprafața de 257,00 mp aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, iar suprafața de 235,00 mp indiviz din suprafața de 257,00 mp aparține domnilor Huhu Gheorghe și Huhu Elena conform Ordinului nr. 143/14.03.2003, teren pe care se află amplasate costrucțiile: C1 (fostă C4) cu destinația de anexă având o suprafață construită de 4,00 mp, C2 (fostă C5) cu destinația de anexă având suprafață construită de 18,00 mp, C3 (fostă C6) cu destinația de locuință cu o suprafață construită de 42,00mp și construcția C4 (fostă C7) cu destinația de anexă având o suprafață construită de 9,00 mp, proprietatea domnilor Huhu Gheorghe și Huhu Elena.

Art.2 Se aprobă dezmembrarea și partajarea terenului în suprafață de 2.832,00 mp, situat în Municipiul Brăila, șos. Baldovinești nr. 8C, cu NCP 79572, conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

-Lotul 1 - șos. Baldovinești nr. 8C lot 1, este format din teren în suprafață de 1.416,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, conform contractului de superficie autentificat sub nr. 2736/25.06.2018, teren pe care se află amplasată construcția C1 cu destinația de hală, având o suprafață construită de 520,00 mp, proprietatea societății PREPDRO FARM S.R.L., conform contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3028/07.08.2019.

- Lotul 2 - șos. Baldovinești nr. 8C lot 2, este format din teren în suprafață de 1.416,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, conform contractului de superficie autentificat sub nr. 2736/25.06.2018, teren pe care se află amplasată construcția C1 (fostă C2) cu destinația de hală cu o suprafață construită de 520,00 mp, proprietatea societății BARGE SPEDITION S.R.L.

Art.3 Se aprobă dezmembrarea și partajarea terenului în suprafață de 683,00 mp, situat în Municipiul Brăila, șos. Buzăului nr. 9, parcela 2 lot 1, cu NCP 75011, conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

-Lotul 1 - șos. Buzăului nr. 9, parcela 2 lot 1/1, este format din teren în suprafață de 163,00 mp, teren liber, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila

-Lotul 2 - șos. Buzăului nr. 9, parcela 2 lot 1/2, este format din teren în suprafață de 520,00 mp, teren liber, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila.

Art.4 (1) Se aprobă alipirea terenului în suprafață de 256,00 mp, situat în Municipiul Brăila, str. George Enescu nr. 155A, NCP 86654, proprietatea domnului Benescu Marius-Mircea, conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3429/24.07.2006, teren liber, cu terenul în suprafață de 70,00 mp, NCP 94856, situat în Municipiul Brăila, str. George Enescu nr. 155A lot 1, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, teren pe care se află amplasată construcția C1 cu destinația de locuință, având o suprafață construită de 40,00 mp, fără acte.

(2) în urma alipirii celor 2 loturi, rezultă imobilul situat în Brăila, str. George Enescu nr. 155A - str. George Enescu nr. 155A lot 1, având o suprafață totală de 326,00 mp din care suprafața de 256,00 mp indiviz din suprafața de 326,00 mp aparține domnului Benescu Marius-Mircea, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3429/24.07.2006, iar suprafața de 70,00 mp indiviz din suprafața de 326,00 mp aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, conform documentației de alipire, anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Actele de dezmembrare, partajare și alipire se vor încheia în formă autentică prin grija executivului Primăriei Municipiului Brăila, iar cheltuielile ocazionate de perfectarea și înscrierea în cartea funciară a noilor loturi vor fi suportate de către cei care au solicitat dezmembrarea și alipirea. La momentul semnării actelor în formă autentică beneficiarii vor prezenta certificatul fiscal care să ateste dovada plății datoriilor către bugetul local, precum și a nomenclatorului stradal actualizat.

Art.6 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate, să modifice contractele, aferente suprafețelor dezmembrate, partajate și alipite, astfel încât acestea să corespundă cu suprafețele noilor loturi formate, contracte ce se vor încheia în forma autentică prin grija executivului Primăriei Municipiului Brăila, cheltuielile urmând să fie suportate de către solicitanti.

I

Art.7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

PETRICA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN


ANCP1

M.l Ml.' X UHJXM ț Ct » M Mi •> f« nit ::4«i


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAILA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Braila

Adresat LOC: BRAILA, STR CALEA CALARASILOR NR. 27 COD POȘTAL: 810017 TEL:


Nr.

75212

Ziua

27

Luna

08

Anul

2019


0239/629771, 0239/627207


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)


/M l

LA uclh nr /&■ oJ-


Domnului/Doamnei HUHU GHEORGHE

Domiciliul Loc. Braila, Str Costache Negruzzi, Nr. 74, Jud. Braila

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 75212 din data 27-08-2019, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Braila, Str COSTACHE NEGRUZZI, Nr. 74-74 BIS, Jud. Braila, UAT Brăila avand numărul cadastral 80052 a fost dezmembrat in imobilele:

  • 1) 94429 situat in Loc. Braila, Str COSTACHE NEGRUZZI, Nr. 74bis, Jud. Braila, UAT Brăila avand suprafața măsurată 245 mp;

  • 2) 94430 situat in Loc. Braila, Str COSTACHE NEGRUZZI, Nr. 74, Jud. Braila, UAT Brăila avand suprafața măsurată 257 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BRAILA la data: 04-09-2019.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 dini


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

cu propunere de dezmembrare        -iu^'7 , n / „

r r Scara 1:200            Z./2/ 2 7. AUG. 2019

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

6224

502

Jud. Braila, intravilan Braila Strada Costache Negruzzi nr.74-74bis

Cartea Funciara Nr.

80052

UAT

Braila


732649


dezlipire/alipire imobil

Inspector


Situația actuala (inainie de dezmembrare)

Situația viitoar (după dezmembrare)

Nr. cad.

Suprafața

(mp.)

Categorie de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

f / ->

Sttpraf. acte (mp)

Categorie

de folosința

Descrierea imobilului

6224

502

Cc

Strada Costache Negruzzi iu.74-74bis

w

245

Cc

Strada Costache Negruzzi nr.74bis

9443o

257

Cc

Strada Costache Negruzzi nr.74

Total

502

Total

502

Executant: PE MUNTEANU CĂTĂLINĂ

Confirm executarea in ușuraturi lor la teren, corectitudinea intucTmrii ducunientutigi cadastrale si corespondenta uccșlcla ciț realitatea


Data: 27.08.20)9Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numurului cadastral


Semna tura si parafa


Data:


o

Șl (■»

/■ICI si JHLI!

fe'tADASTRU fTE IMOBILIARA

ing. 5CA

me

*Cb

\AI LA

TGJIEORGHE ftiLJER


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

245

Jud. Braila, intravilan Bratla

Strada Costache Negruzzi nr.74bis

Cartea Funciara nr.

U.A.T.      Cazasu                 42682-2


O.C.P.I. BRAILA

..2.Z..A1L&..2019
Nr. parcela

Categorie de Folosința

Suprafața din măsurători

Mențiuni

1

Cc

245

împrejmuire la N intre 1-9 cu gard lemn, cu construcție 1-3, la E construcții, ta S gard lemn si construcție intre 7-S, la V gard tabla.

TOTAL

245

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Suprafața construita la sol

Mențiuni

CI

CL

59

Locuința, regim inaliimc. parter, Sc^59mp

C2

CA

14

Anexa, regim înălțime, parter, Sc=14mp

C3

CA

15

Anexa, regim inaitime, parter, Sc=l5mp

TOTAL

88

SUPRAFAȚA MASURATA =245MP

Executant: PF MUNTEA^b/hX^ĂLIFiA,

/\G''                              ''''

Confirm executarea mîwunuorikw In teren.' coreei itudiiwa niii^iiurn'ddcunie^iarid, cadastrale si corespondenta aceste in Q^rCanftfr&a • .. ’                  <*»

"S- v:;,C0-'.b      O;

■a.                               >/•

D»I»;27.<B,2OI9          ,'A ,

■ V    / A .              *«.'    -'Z

---*---..------7----------------------------

s           Inspector

/ ConlÎQnjntrodiictircn inutilului in bnza de dale integrata /        jfcj Atribuirea numărului cadastral

/ >

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


Nr. cadastral

CJ 7/

Supraf. masurata

Adresa imobilului

257

Jud. Braila, intravilan Braila

Strada Costache Negruzzi nr.74

Cartea Funciara nr.

U.A.T.      Cazasu                 42682-2


O.C.P.I. BRAILA
423279


727898                                                                                                                72789R


423137


423137


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața din măsură lori

Mențiuni

1

Cc

257

împrejmuire la N gard lemn si construtie intre 6-7, Ia E construcție, la S gard lemn intre 8-11 si construcție intre 11-12, la V gard fier forjat. Pe teren se afla o construcție provizorie din lemn.

TOTAL

257

Construcția punctata reprezintă noua construcție pentru care urmeaza sa se obținu autorizație de construire.

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Suprafața construita la sol

Mențiuni

CI (fost C4)

CA

4

Anexa, regim inaltimc. parter, Sc=4mp

C2 (fost C5)

CA

18

Anexa, regim inaltimc, parter, Sc=18mp

C3 (fost C6)

CL

42

Locuința, regim înălțime, parter, Sc=42mp

C4 ( fost C7)

CA

9

Anexa, regim inaltimc, parter, Sc:=9mp

TOTAL

73

SUPRAFAȚA MĂSURATA =257MP

Executant: P F..M uXtEÂ'NL) C Ajl Al, IN A CERTIFICAT

Confirm executarea masuratoriloi la. teren. corcctitiidiiwji întocmirii documentației s,                                1 2 •


Inspector


'țîMftfe NO-f^-F t'Zi n......                  r!;.»016

:’|.    SiJMTE.Ai-jL!

X CATÂUV1A

Dala; 27.Oli.2ai9          ,                  'A z

—--------------


Scmnawr?1                     J                                                                     ,                          ■                                       •

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

c    1 mnn                  £
r t Scara 1:1000

Nr.cadastrol

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

79572

2832

Mun, Braila, Sos. Baldovinesfi, Nr, 8C

Corteo Funciara nr. |     79572     | UAT |                            Braila

SITUAȚIA ACTUALA (înainte de dezlipire)

SITUAȚIA VIITOARE (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

79572

2832

Cc

teren intravilan

1416

Cc

Sos. Baldovinesfi, Nr. 8C L0T1

1416

Cc

Sos. Baldovinesfi, Nr. 8C L0T2

TOTAL

2832

2832

Scara 1:1000

Nr.cadastral

Suprafofa masurata(mp)

Adresa imobilului

1416

Mun. Braila, Sos. Baldovinestî, Nr, 8C L0T1

Cartea Funciara nr. |

UAT |

BRAILA


Executant: SC yA

Confirm exscdȚarȘ^iȚnfa^rajDtil corectitudideiD infocmiijii gd’ocu meniri

1.3 Șina RO-B-J Nr.14; \ -<•_              s c

\>vadram' proiect

\ S R I ’

Semnătură si sfâmpila “

Data: 23.09.2019---?-LASA!I1


Inspector:


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrala si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa

('

- ■     “ ----


Stampila 8CPIA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

1416

1-2 NEMATERIALiZAT, 2-3-4-5-1 GARD PLASA

TOTAL

1416

-

o o

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000

Număr parce Io

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

1416

1-2 , 3-4 GARD PLASA, 1-4 NEMATERIALIZAT. 2-3 GARD BETON

TOTAL

1416

-

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

Oestlnallo

Suprafața conslrulla

Io sol(mp)

Mențiuni

:i(tosi cîj

CIE

520

Fundație Hala—Suprafolo desfosurota: 520 mp. Anul conslrulrll 2019.

TOTAL

-

520

Suprafața totala masurota= 1416mpExecutant: SC tfț^ ^EQTC

core cad reoițateȘe dtrftîi ftn'

VvADRAM PRO’EC}f)

Somnaluțd^l slffinplla Data: 2yt)


a Teren


Inspector:


Confirm Introducerea Imobilului In bazo de dale Integrala sl atribuirea numărului cadastralStampila 0CPINr,cadastral

Suprafața masurafo(mp)

Adresa Imobilului

1416

Mun. Bralla, Sos. Baldovlnesll, Nr. 8C L0T2

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNERE DE DEZLIPIRE

SCARA 1:500

.

Nr. cadastral

Suprafața ni as urata n imobilului (mp)

Adresa imobilului

75011

683

Sos. Buzăului ur.9 Piirceln 2 Lot 1

Nr. Cartea Funciara : 74463

Unihilea Administrativ Teritoriala (UAT)

Braihi

Tabel de mișcare parcelare pentru dezlipire imobil

Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

N r.

Siipra tina

Categoria de folosința

Descrierea

N r.

Su prii lata

Categ.

Descrierea

Cadastru

(mp)

imobilului

Cadastral

(mp)

folosința

imobilei or

75(111

683

Cc

Sos. Buzăului nr.9 Parcela 2

163

Ce

Sos. Buzăului nr.9 Parcela 2 Lol l/(

Lot 1

.520

Cc

Sos. Buzăului nr.9 Parcela 2 Lot 1/2

TOTAL

683

TOTAL

683

Excciilalil: îng.

Nechifor Ionel

Inspector:

(.onllrm

executarea măsurătorilor la lercnuuM*ecliliidiiic3 informii ii

docuiueiilaliei cadastrale si curespunilcnpr'uj^uil «toc^ntHjea din teren s      . /^'certificat Xa

Semnătură si lilampihT

numărului cadastral

Semnatara si parafa

/ -2

11

pAUTORlZARE

/s i> V

Dai;

i CoZl,)0. j      6 - \

CV

S^nEchieoR $

d-y

\ ionel y

Data:

Noiembrie 2(1 i9

■•A»

X^CATfGORlftA/

Stampila BCI’I

X •••• ■ 4

y

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMI TARE A IMOBILULUI


SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata n imobilului (mp)

Adresa imobilului

163

Sos. Buzăului iir.9 Parcela 2 Lot 1/1Nr. Cartea Funciarii:

Uniliileii Administrativ Teritoriala (DAT)

Brai la

A, Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mciiliii ut

1

Ce

163

Inprejm: N = nematerializal pcl.l-2 + construcții pct.2-3; E = ncmalerializat pet.3-4; S = Dematerializat pcl.

Total

163

4-5-6; V = gard plasa sarma pcl.6-1,

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinație

Suprafața constr la sol

Mențiuni

Suprafața totala masurata a imobilului = !63mp Suprafața din acte = - mp

Fxccnlant: ing, Ncehilor Ionel

Confirm executarea măsurătorilor Io teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenții acesteia. cu realitatea din teren c      »     ■ .           e*eCufe ‘wcfj. \

Semnătura si slanunty,1»*

Z> certircat/Ă

Inspector:

Confirm introducerea in buza de (Iute integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Z             NL1110 j|

. \ V NEC HI FOR    *

Data: Noiembrie 2019                 inintri

X ONEL

XmtegoriaaJx^

-‘■y\

flaln:..................

, 1

Stampila liCI’l                              '   *      >

' ' J*/■"-) ■’

([/■ ■ /

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:50(1                                3^

Nr. cadastral

Suprafața masurafn a imobilului (mp)

Adresa imobilului

520

Sos. Buzăului nr.9 Parcela 2 Lut 1/2

Nr. Carte» Funciarii:

Unitatea Administrativ Teritorialii (UAT)

Brii i Iu

A. Date rel'erlloarc la leren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

520

Inprejin: N = neinalerializat pcl.1-2-3; E = ncniaterializat pcl.3-4-5; S - neiiialeeializal pcl.5-6;

Toiul

520

V = nematerlnlizat pcl.6-1.

B. Date referitoare la construcții

Cod

Conslr.

Destin a [ic

Suprafața emisie la sol

Mențiuni

Suprafața loiala iiiiisuralii a imobilului = 52(lmp Suprafața din nete = - mp

Executării: ing. N cehi Tor Ionel

((infirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren Semnătură si stanmiM^jteCUte kjcr& X.

Zr certificat"V\

/f)jUTORfzAREZ^\

Dala: Noiembrie 2019    '     NECHIFOR   *

\ 'ONEL Â

XCatfgoria aJx

Inspector:

Confirm introducerea iu baza de dale integrala si atribuirea iiuniiirtilni cadastral

Semnat ura si parafa

Sl:nn|iihi HCI’I                       ■

•                Al

t *    . 'k/'/

i                   ■

• -• — 1

imcxa-          ,

ZA- ucu/ a/A, fâi/£D OÂ ■&&>

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL BUNULUI IMâBIL
'Scara 1:200$Gî ~ f&g» ZZ //gM L. 26 /S

Nr. cadastral:

Suprafața măsurată a imobllului(mp)

Adresa Imobilului

15057

256

MUN. BRAILA, STR. GEORGE ENESCU Nr. 155 A

O

O u> .. .                                      i

A. Date referitoare la teren

NrT Parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

256

Imprejmuire:pct.l-2 gard tabla, pct.2-3-4-5-6 gard zidărie, pct.6-7 nematerializat

TOTAL

256

pct7-8-1 gard placi beton

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala măsurată a imobllului=

MIRCEA DORU

ZTCERTIFICAT %

/s* DE *<%\

fi?                      induratorilor la teren,

inîpcrwftnâjcnm^rJiUel cadastrale sl corespond

\-6 drMJv ~

( \i NIIRCEA-vC


w

Semnatujjț/i stampila

“ Data:09.12.2019


T;rale sl corespondenta tea din teren


Data""î7:DFC2013 stampila BCPI4.1,

• PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL BUNULUI IMOBIL , .    1 Q DEC. 2319
Scara 1:200

Nr. cadastral:

Suprafața măsurată a imobllulul(mp)

Adresa Imobilului      /

70

4UN. BRAILA, STR. GEORGE ENESCU Nr. 155 A LOT 1


Cartea Funciara nr.:

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT):

BrailalNR.155 Al


- Suprafața teren in exclusivitate a Mun. Braila =70mp

O                                               o

’T                                                                                              t©

A. Date referitoare la teren


—FF---

Parcela 1

"total


Categoria de folosința


Suprafața (mp)


Mențiuni


CC


70

70


BRAILA


Jmprejmulre:pct.l-2 gard tabla, pct.2-3-4-5-6 gard zidărie, pct.6-7 construcții


Cod CI


TOTAL


Destinația LOCUINȚA


pct.7-8 gard zidărie, pct 8-9-10-1 gard placi beton

B. Date referitoare la construcții


Suprafața construita la sol (mp)


40

40


Mențiuni

parter, Suprafața desfestirata=40irip- fara acte


__

Zfâtecutant: _Dfiji«âNICI MIRCEA DORU

DE e *i\

[ratorllor Ia teren,

1» Seria BR NfcorectituSinea inȘșcmiriigfțpiGâiIlStlel cadastrale sl corespondenta V5>                          din teren

Semnature/sl stampila


Suprafața totala măsurată a imobilului= Suprafața din act=


70mp 70mp


Inspector:


Confirm Introducerea imobilului In baza de date Intregrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătura sl parafa


r-

|\P         Data: 06.12.2019

Q


Data.PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL BUNULUI IMOBIL cu propunere de alipire

Scara 1:200

Nr. cadastral:

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa Imobilului

86654, 94856

326

MUN. BRAILA, STR. GEORGE ENESCU Nr. 155 A -

STR. GEORGE ENESCU Nr. 155 A LOT 1

Cartea Funciara nr.: 86654, 94856

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT):

Braila

Situația actuala (inainte de dezttptre/alipire)

c

(du

»ituatia viitoare pa dczlipirofalipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria folosința

Descrierea imobilului

86654

256

Cc

teren Intravilan

Nr.155 A

326

Cc

teren intravilan

Nr.155 A - Nr.155 A LOT 1 Cl-Locuinta, Sc=40mp ■tara acte

94856

70

Cc

teren Intravilan

Nr.155 A LOT 1

C1 -Locuința, Sc-40mp -fara acte

TOTAL

326

_

;X

326

Ext'cutanr^K^efiițlWrniCEA itoițu

ff AUTOCARE â\

Confirm executarea raajimtjoglRr tiHeren/coreȘțitudinea în tocmirii dobtlmeritaiiți ț^t jjșQWKsilcoresponlien ta

/l y       Semnalqra sj.

\           Data; i 4.02.2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral ; V-

Semnătură si parafa

- •

Data................. / y— /

Stampila BCPI            /