Hotărârea nr. 98/2020

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață 34,00 mp situat în Brăila, Cartier Hipodrom, Complex Microhală, lot 2/1.

R O M AN I A

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAIRAKE A NR. 98

din20.02.2020

Privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață 34,00 mp situat în Brăila, Cartier Hipodrom, Complex Microhală, lot 2/1.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea societății Terasa Parc Farmec SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 2200/23.01.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 864 Cod civil;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață 34,00 mp situat în Brăila, Cartier Hipodrom, Complex Microhală, lot 2/1, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

C'T ■

PETRICĂCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200Nr.cadastral

Suprafața masurata

34 mp

Carte Funciara Nr.


Cod constr.

Suprafața construita la sol — mp

Valoare de circulație - lei


Executant

SC Cadconsfruct SRL

Inspector


Confirm execufarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenja-oce^jjr, . u realitatea din terenf'lex-'*


CERlDifllftAțEPTE


AUTORIZARE

RO - B ■ J

Nr.0909/2016

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral