Hotărârea nr. 97/2020

Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTJKTR.97

din20.02.2020

Privind: închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M.’Brăila nr. 245/30.06.2017.

consiliul local municipal braila

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcția Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 Cod Civil, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 245/30.06.2017 și H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 108 lit. c), art. 297 alin. (1) lit. c) și art. 333 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAFCASTE:

Art.1 (1) Se aprobă închirierea prin încredințare directă, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafață de 3,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 46, din blocul 19, sc. 3, parter, Calea Galați nr.354, proprietatea solicitanților Serafim Pompiliu și Serafim Elena, pentru construire și închidere balcon, certificat de urbanism nr. 597/17.04.2018.

 • (2) Terenul ce se închiriază, figurează la poziția nr. 1 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 38/31.01.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 1,19 lei/mp/lună (zona C2), conform H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020.

 • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art,2 (1) Se aprobă închirierea prin încredințare directă, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafață de 3,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 21, din blocul A7, sc. 2, parter, str. Comunarzi nr.3, proprietatea solicitanților Morogan Stănica și Morogan Gheorghiță, pentru construire și închidere balcon, conform extras de carte funciară nr. 71780 - C1 - U26. ’

 • (2) Terenul ce se închiriază, figurează la poziția nr. 1 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 742/23.12.2019 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 1,71 lei/mp/lună (zona B2), conform H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020.

 • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.3 (1) Se aprobă închirierea prin încredințare directă, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafață de 6,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 21, din blocul 9, sc. 2, parter, Bdul. Dorobanților nr.617, proprietatea solicitanților Andraș X/asile și Andraș Lenuța, pentru construire balcon, conform autorizație de construire nr.305/01.11.1990.

 • (2) Terenul ce se închiriază, figurează la poziția nr. 1 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 742/23.12.2019 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 1,57 lei/mp/lună (zona C1), conform H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020.

 • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.4 (1) Se aprobă închirierea prin încredințare directă, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafață de 6,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 18, din blocul 11, sc. 2, parter, str. G-ral Eremia Grigorescu nr.46, proprietatea solicitanților Ciobanu Costel și Ciobanu Steluța - Carmen, pentru construire și închidere a două balcoane, construcții cu caracter provizoriu și recompartimentare apartament, intrare în legalitate, conform certificat de urbanism nr. 1176/27.06.2019.

 • (2) Contractul de închiriere se va încheia pe perioada valabilității certificatului de urbanism nr. 1176/27.06.2019.

 • (3) Terenul ce se închiriază, figurează la poziția nr. 2 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 211/30.05.2017 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 2,08 lei/mp/lună (zona B1), conform H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020.

 • (5) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

A - , x ’

PETRICĂ - COSTELPOPA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRÂGAN

/fi MC M MR ■      02. ^>s°.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:100

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

3 mp

mun.Braila,Calea Galați nr. 354 Bloc 19 scara 3 parter apartament nr.46- EXTINDERE Balcon

Cartea Funciara Nr.

UAT | BrailaA. Date referitoare la teren

Nr.. parcele

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

3

delimitat : construcții

Total

3

B

.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita

In snl fmnl

                       Mențiuni

Total

Suprafața masurata = 3 mp

Z A-'”1* -.

- V

'1   ' Executant,

STANESCU ȘTEFAN

PNCkA NR.!

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Nr.cadastraf

Suprafața masurafa

3 mp

Carie Funciara Nr.


construcție balcon pe teren aferent dom.public sc=3.00 mp reperezentand 30 % din sc, totala de 10.00 mp

nstructie balcon pe teren aferent bloc sc=7 mp reperezentand 70 % lin sc. totala de 10.00 mp

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria cte folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

3

TOTAL

3

B. Date referitoare la construcții


Cod constr.

Suprafața construita la sol — mo

Valoare de circulație — lei

-

Suprafața total masurafa = 3 mpMfcXA N&.       '

MCLH NR..PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:100


Nr.cadastrol al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

6

Mun. Braila, cartier Plantelor, B-dul Dorobanților, nr.617 Bloc 9, scara 2, parter, apartament 21 (balcon)

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

BRAILA

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

N-420392


extindere pe domeniul public


A. Date referitoare la teren Nr. ICategoria del Suprafața (mp) parcela folosința


Mențiuni


Cc Total


Teren neomprejmuit. Pe teren se afla extindere aferent ap.21 cu NCP 70831-C1-U45


____6

____6.

B. Date referitoare la construcții


Cod Destinația SuPr„af?‘? ,°°"fruUo


la sol (mp)


Mențiuni


N-420379

nj

CD

ra

ra

K

i

LdSuprafața totala masurata a imobilului=6mp Suprafața din acte =6mp


___   _____ oxocutoroo măsurătorilor la toron, ccrectiludlnoa întocmiri! documonlallol cadastrala si corospondonla oceslola cu roalllaloa din laron •;-? /


Inspector

Confirm Inlroducurao Imobilului In baza da daio Integrata si atribuirea numărului cadastral

CpApASTRU   |

rrATef IMOBfL-iARA S'AjAlLA

CARMEN sanshier


ața :08.11.2019
fi btfcXA N k /.A WCZ.H

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara 1:100

Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

6 mp

Municipiul Braila, Sfr.G-ral.Eremia Grigorescu,nr.46 (bl. 11, sc.2, parter—2 balcoane)

Carte Funciara Nr.

UAT |               BRAILA


costructie balcon pe r

efen aferent condominium

N       “

=4 mp din sc.total =7 mp


ui

c,

r-

costructie bal ?on pe teren aferent domeniul public scA mp


costructie balcon pe teren aferent condominium sc=5 mp din sc.total =8.00mp

o


o

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

6

TOTAL

6Cod constr.

Suprafața construita ia sol - mp

Valoare de circulație - lei

Mențiuni                  /

-