Hotărârea nr. 96/2020

Închirierea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 4,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, Calea Călărașilor lângă Oficiul Poștal nr. 10, în vederea extinderii construcției existente.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAmVKEA WR. 96

<11™ 20.02.2020

Privind: închirierea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 4,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, Calea Călărașilor lângă Oficiul Poștal nr. 10, în vederea extinderii construcției existente.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Văzând adresa societății LODAVET S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 32548/09.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare, H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017, H.C.L.M. Brăila’ nr. 263/30.06.2017, H.C.L.M. Brăila nr. 19/31.01.2019, precum si H.C.L.M Brăila nr. 429/21.12.2015 completată prin H.C.L.M. nr.36/31.01.2020; ’

în baza art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 108 lit. c), art. 297 alin. (1) lit. c) și art. 333 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTAKASTiE:

Art.1 Se aprobă închirierea prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 4,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, alăturat spațiului comercial din Brăila, Calea Călărașilor lângă Oficiul Poștal nr. 10, societății LODAVET S.R.L., în vederea extinderii modulului comercial, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Nivelul chiriei este cel din actul adițional nr. 15/09.03.2018 la

-      -                                                                                                                                                                                                                                                                                        I

contractul de închiriere nr. 65/03.04.1996, actualizat.

Art.3 Termenul de finalizare a contractului este 01.07.2022, cu drept de prelungire automat, cu perioade succesive de 60 luni, cu posibilitatea denunțării unilaterale a părților, exceptând situația de neplată, locatarul în culpă fiind obligat să elibereze amplasamentul.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

I                                            7                    3

PETRICA

POPA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRĂGAN


PLAN DE SITUAȚIE

SC: 1:500