Hotărârea nr. 95/2020

Prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, aflate în proprietatea Municipiului Brăila și administrate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila.

R O M ÂNI A

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAHEA NR. 95

din20.02.2020

Privind: Prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, aflate în proprietatea Municipiului Brăila și administrate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si Cimitirelor Brăila.

7

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BJRAILA

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinița Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresa nr. 153007/13.11.2019 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, precum și adresa nr. 25521/19.12.2019 a Consiliului Județean Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 40110/12.12.2019;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, raportul de specialitate al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 1784 alin. (3) Cod civil și O.U.G. nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a), alin.(7) lit q) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, pe o perioadă de 5 ani, pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe aflate în proprietatea Municipiului Brăila și administrate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si Cimitirelor Brăila.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRICĂ - COSTErPOPA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN