Hotărârea nr. 94/2020

Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

JHLOTAKAFtEA JBTR. 94

dixx 20.02.2020

Privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate".

CONSELrUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L.M. nr. 245/30.06.2017;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTAFtASTE:

Art.1 Se aprobă completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”, cu amplasamentele menționate în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015 rămân neschimbate.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

fi

ANEXA LA H.C.L.M. Nr.

(completare la anexa nr. 4 din H.C.L.M. nr. 429/2015)

Amplasament

Obiectul închirierii

Suprafața măsurată

1

- adiacent apartamentului nr. 23, parter, Calea Călărașilor nr. 218, bloc VI, sc.2

Extindere windfang, trepte, podest și alee acces-intrare în legalitate conform certificat de urbanism nr. 1144/20.06.2019

Extindere cu 12,00 mp (figurează la poz. 1502 în H.C.L.M. nr. 429/2015 cu 2,00 mp).

2

-adiacent apartamentului nr.

21, parter, str. Ulmului nr. 4, bloc E4, sc.2

Construire rampă pentru persoane cu dizabilităti

1 pentru acces în spațiu comercial

- intrare în legalitate conform certificat de urbanism nr.

1850/15.10.2019

Extindere cu 3,8 mp (figurează la poz. 1360 în H.C.L.M. nr. 429/2015 cu 4,2 mp)

3

-adiacent apartamentului nr. 1, parter, str. Celulozei nr. 11, bloc B4, sc.l

Extindere balcon adiacent ap. nr. 1 înscris în CF 74274-Cl- U8

3,35 mp

4

-adiacent apartamentului nr.

22, parter, str. Bărăganului nr.

Extindere si

9

închidere balcon

Extindere cu 7,5 mp (figurează la poz. 1465 în

5, bloc E, sc.2

construit în baza autorizației de construire nr, 908/17.08.2009-intrare în legalitate -construcție cu

» caracter provizoriu

H.C.L.M. nr. 429/2015 cu

2,5 mp).