Hotărârea nr. 93/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA

MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARE A NR. 93

din 2O.OÎ2.2O2O

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL PPATLA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererile înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 2796/30.01.2020 a societății Star P&G S.R.L. Brăila, nr. 3709/07.02.2020 a societății Extract Agregate Construct S.R.L. Buzău, nr. 3777/07.02.2020 a societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAFÎASTE:

Art.1 Consiliul Local Municipal Brăila își exprimă acordul pentru executarea unor lucrări de construire/desființare, după cum urmează:

  • a) „Branșament gaze naturale medie presiune”, pentru imobilul situat în Brăila, str. Radu I. Perianu nr. 2, solicitantei Star P&G S.R.L. Brăila, S.C. Engie România S.A. beneficiar Colegiul Național "Ana Aslan”, conform certificatului de urbanism nr. 74/23.01.2020;

  • b) „Extindere spațiu comercial - intrare în legalitate și recompartimentare spațiu comercial”, pentru imobilul situat în Brăila, str. Hipodrom - Piața Microhală Unitatea nr.63, solicitantei Extract Agregate Construct S.R.L. Buzău, conform certificatului de urbanism nr. 979/28.05.2019;

  • c) „înlocuire rețele apă - canal, branșamente și racorduri cu grad avansat de uzură și extinderi în Municipiul Brăila, Zona 3” pe str. Cezar Petrescu nr. 19, str. Costache Negruzzi nr. 9 - 9 bis, str. Costache Negruzzi nr. 12, str. Costache Negruzzi nr. 25, str. Costache Negruzzi nr. 39, str. Costache Negruzzi nr. 148, str. Costache Negruzzi nr. 150, Calea Galați nr. 167 -169, Calea Galați nr. 181, str. Matei Basarab nr.2, str. Matei Basarab nr.34, str. Mircea cel Mare nr.25, str. Mircea cel Mare nr. 58, str. Mircea Mălăeru nr. 12, str. Nicopole nr. 62-62A, str. Nicopole nr. 129, str. Nicopole nr. 132, str. Nicopole nr. 137, str. Nicopole nr. 144, str. Nicopole nr. 151-151 bis, str. Nicopole nr. 153, str. Nicopole nr. 155, str. Nicopole nr. 190, str. Octav Doicescu nr. 111 bis, str. Octav Doicescu nr. 117, str. Progresului nr. 82, str.  Progresului  nr.  14,  str.  Progresului nr. 98, str.  Progresului nr.  106,

str.  Progresului nr.  111, str.  Progresului nr. 134, str. Progresului nr.  156,

str.  Progresului  nr.  170, str.  Progresului nr. 204B,  str. Smârdan nr. 8,

str. Smârdan nr. 12, str. Smârdan nr. 58, str. Smârdan nr. 79, str. Smârdan nr. 80, str. Smârdan nr. 123 bis, str. Smârdan nr. 153, str. Smârdan nr. 156, str. Alexandru Davila nr. 13, str. Grindului nr. 12, str. Târgoviște nr.  15,

str. Octav Doicescu bl.E1, str. Industriei c/c Ulmului bl.8, societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila, conform certificatului de urbanism nr. 93/04.02.2020;

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRAG AN