Hotărârea nr. 92/2020

Exprimarea acordului de principiu pentru achiziționarea terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 92

din20.02.2020

Privind: Exprimarea acordului de principiu pentru achiziționarea terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fata Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858.                                   ’

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 1681/14.02.2020 a domnilor Violatos Gabriel, prin împuternicit Micu Marian, Stamatescu Antoneta și Vasile Nicolae;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală si Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 lit. i) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin.(1) lit. c) și d), alin. (7) lit. q) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza ari. 139 alin. (1) și (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se exprimă acordul de principiu al Municipiului Brăila pentru achiziționarea terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fata Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858. ’

Art2 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila să desemneze o comisie în vederea negocierii prețului de cumpărare al imobilului sus - menționat.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală si Direcția Arhitect Sef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


POPA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN