Hotărârea nr. 90/2020

Aprobarea Raportului de calcul întocmit de Societatea Niada Auditax Expert S.R.L. cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

H O T AR A.R.JS A NR. 90

din20.02.2020

Privind: Aprobarea Raportului de calcul întocmit de Societatea Niada Auditax Expert S.R.L. cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BKAILA.

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.82/1991, privind Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 2*2 din O.G.R. nr.81/2003, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pct. 1.2.7. din O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art.11 alin. (1) din O.M.F.P. nr.3471/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 300 alin. (1) lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

M O T A. R A S T E :

Art.1 Se aprobă Raportul de calcul întocmit de Societatea Niada Auditax Expert S.R.L. cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa la prezenta hotărâre se va avea în vedere la reactualizarea domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat Pacuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44Tel/Fax: 02445241-16 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei IBAN: RO34 BRDE 300S V352 6546 3000 BRD Ploiești R058TREZ52S5069XXX0022I9 Trezoreria Vălenii de Munte

RO87rtTRI 03<10!205271>23XX Transilvanul Ploiești


RAPORT DE CALCUL PRIVIND REEVALUAREA ACTIVELOR FIXE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRĂILA

DECEMBRIE 2019Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Corn Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Ftix: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei IBAN: RO34 BRDE 300S V352 6546 3000 BRD Ploiești

RO5SIREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

RO87BTR. 030U.2Q527923XX Trunulvun,. Pin^ti

NOTĂ DE PREZENTARE A RAPORTULUI DE CALCUL

Obiectul lucrării îl constituie activele fixe corporale aflate în patrimoniul public al MUNICIPIULUI BRĂILA, conform comenzii nr. 37941/26.11.2019.

Scopul lucrării este actualizarea valorii contabile a elementelor patrimoniale menționate în anexele prezentului raport de calcul, în conformitate cu:

 • -   Art. 8 din Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată și actualizată;

 • -  Art.22 din OG nr. 81/2003 actualizate, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

 • -  Pct. 1.2.7 din OMFP nr. 1917/2005, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea, organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;

 • -  Art. II alin (I) din OMFP nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

în urma aplicării algoritmului de calcul în conformitate cu baza coeficienților de actualizare valabili la data de 31.10.2019, comunicați de Institutul Național de Statistică, au rezultat următoarele valori:

Denumire capitol

Valoarea de inregistrare in conta blilta te actualizata (reevaluata) 30.12.2016 •lei-

Valoare de înregistrare In contabilitate după 2016 -lei-

Valoare contabila actualizata 2019 -tei-

Diferente din reevaluare

A. STRĂZI

203.958.635,20

10.198.208,67

236.328 161.14

22.263.070,39

0. SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA. CU TERENURILE AFERENTE

90.406.637,18

54.898.329.02

154.909.008,01

9.604.041,81

C. SISTEMELE DE CANALIZARE SI EPURARE A APELOR UZATE, CU TERENURILE AFERENTE

340.819.559,25

162.885.506,1B

552.238.411,54

40.533.346,11

D.SISTEM DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA CU TERENURILE AFERENTE

15.005.776,91

431.760.00

17.020.646,37

1.583.109,46

E. SISTEMELE DE SALUBRIZARE SI GESTIONAREA □ESEURILOR CU TERENURILE AFERENTE. PUNCTE GOSPODĂREȘTI EXISTENTE IN MUNICIPIUL BRAILA

190.849,00

219.827,66

20.978.58

F.SISTEMELE OE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, IN COMUN. DE PERSOANE, CU TERENURILE AFERENTE

105.249.574,32

116.242.902,38

10.993.328,06

G1. PIEȚE Șl BAZARE

67.978.499,88

75.150.231.62

7.171.731,74

G2. LACURI Șl PLAJE

7.482.868,44

8.272.311,06

709.442,62

G3. CHEIURI Șl DANE

21.835.115,72

181.500,00

24.332.453,53

2.315.837,81

G4, PARCURI Șl ZONE DE AGREMENT

139,254.628,31

3.640.378.52

157.761.121.52

14.866.114,69

G5. GRĂDINI BOTANICE Șl ZOOLOGICE

4.009.035,69

4.431.988,96

422.953.27

G6, SPATII VERZI, LOCURI DE JOACA Șl PARCARI

206.602.260,75

3.805.107,95

232.321.221,23

21.913.852.53

G7 BAZE SPORTIVE

18.781.903.10

20.763.393,88

1.981.490,78

G8. FÂNTÂNI Șl WC-URI PUBLICE

7.384.693.62

312.740,35

8.476.323,21

778.889,24

G9. SEMAFOARE Șl INDICATOARE DE CIRCULAȚIE

12.690.559,19

51.860.55

14.083 016,25

1.392.457,06

G11. ILUMINAT PUBLIC

7.001.421.36

28.990.566,81

41.523 590,70

904.214,60

H. TERENURI ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

447.536.058.61

22.665 876,63

517.555.726.49

47.353.791,25

1. LOCUiNȚE SOCIALE

35.195.563,64

84.724,05

37.642.191,63

2.361.903,94

J. ADĂPOSTURI ALA

10.781.212,26

11.918.630,15

1.137.417,89

K. STATUI SI MONUMENTE

4.249.179,49

242.770.52

4.940.238.45

448.288,44


DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Societatea NIADA AUDITAX EXPERT SRL, prin Carmen Roșu în calitate de administrator, confirmă că modalitatea de stabilire a valorilor a fost în concordanță cu solicitarea clientului și nu au fost aplicate Standardele de Evaluare a Bunurilor ediția 2018.

De asemenea, confirmăm că valorile s-au calculat în conformitate cu:

 • -  Art. 8 din Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată și actualizată;

 • -  Art.22 din OG nr. 81/2003 actualizate, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

 • -  Pct. 1.2.7 din OMFP nr. 1917/2005, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea, organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;

 • -  Art. II alin (1) din OMFP nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

CAPITOLUL 1 PREMISELE RAPORTULUI DE CALCUL

Prezentul raport de calcul a fost elaborat în următoarele ipoteze:

 • -  Calculul a fost efectuat pe baza documentelor furnizate de către beneficiarul lucrării, acestea au fost presupuse a fi autentice; nu ne asumăm nici o responsabilitate privind descrierea situației juridice sau a titlurilor de proprietate;

 • -  Societatea NIADA AUDITAX EXPERT SRL nu va fi solicitată să ofere consultanță ulterioară sau să de pună mărturie în instanță în legătură cu proprietățile analizate, decât dacă au fost făcute inițial aranjamente în această privință;

 • -  Prezentul raport de calcul nu poate fi inclus în nici un document și nu poate fi publicat sub nici o formă, fără aprobarea scrisă a reprezentanților societății NIADA AUDITAX EXPERT SRL;

 • -   Acest raport de calcul este confidențial atât pentru client cât și pentru prestator și este valabil numai pentru scopul menționat.

 • -  Toate valorile prezentate sunt rezultatul unor calcule matematice care nu au nici o legătură cu valorile de piață sau de altă natură reglementate de Standardele de Evaluare a Bunurilor adoptate de ANEVAR.

Clauza de nepublicare

Raportul de calcul , în întregime, parțial sau referințe, nu poate fi inclus în nici un document, circulară sau declarație publice și nu poate fi publicat sub nici o formă, fără aprobarea scrisă a reprezentantului societății NIADA AUDITAX EXPERT SRL.
Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Pâcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tcl/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei IBAN: RO34 BliDE 300S V352 65463000 BRD Ploiești

R058TREZS285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

RQS7BTRI.0300120527923XX Transilvania Ploiești

CAPITOLUL 2 PREZENTAREA DATELOR

Raportul de calcul a fost solicitat de către MUNICIPIUL BRĂILA. Clientul a prezentat ca și documente aferente activelor fixe corporale Listele de inventariere, împărțite pe capitole.

CAPITOLUL 3 STABILIREA VALORILOR

La solicitarea expresă a clientului, conform comenzii nr, 37941/26.11.2019, calculele au fost efectuate astfel: la valoarea înregistrată în contabilitate la data de 31.12.2016 a fost aplicat indicele prețurilor de consum aferent următoarelor perioade:

o


Pentru activele fixe existente la data de 31.12.2016 Total IPC = 1,1055 pentru perioada noiembrie 2016 - octombrie 2019

Pentru activele fixe intrate în patrimoniu în cursul anului 2017 Total IPC - 1,0674 pentru perioada decembrie 2017 — octombrie 2019

Pentru activele fixe intrate în patrimoniu în cursul anului 2018 Total IPC = 1,0336 pentru perioada decembrie 2018 — octombrie 2019

Pentru activele fixe intrate în patrimoniu în cursul anului 2019 nu s-a aplicat indice pentru reevaluare.

Formula de calcul pentru actualizarea valorii utilizând Indicele Prețurilor de Consum (IPC) este: Valoarea actualizată la data de 31.12.2019 = (Valoarea inițială de actualizat * IPC)/100 în urma aplicării formulei de mai sus au rezultat următoarele valori:

Denumire capitol

Valoarea de înregistrare In contabilitate actualizata (reevaluata) 30.12.2016 -lei-

Valoare de înregistrare In contabilitate după 2016 -lei-

Valoare contabila actualizata 2019 -lei-

Diferente din reevaluare

A. STRĂZI

203.958.635,20

10.747.308,67

236.328.161,14

32.955.635,28

B SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA, CU TERENURILE AFERENTE

90.406.637,18

54,898.329.02

154.909.008,01

9 604.041,81

C. SISTEMELE DE CANALIZARE SI EPURARE A APELOR UZATE. CU TERENURILE AFERENTE

351.924 458,63

166.317.972.44

552.238.411.54

37.428.446.73

D.SISTEM DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA CU TERENURILE AFERENTE

15.005.776,91

17.020.646,37

1.583.109,46

E. SISTEMELE DE SALUBRIZARE SI GESTIONAREA DEȘEURILOR CU TERENURILE AFERENTE. PUNCTE GOSPODĂREȘTI EXISTENTE IN MUNICIPIUL BRAILA

198.649.08

219.827.66

20.978,56

F,SISTEMELE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL. IN COMUN, DE PERSOANE, CU TERENURILE AFERENTE

105.249.574,32

116.242.902,36

10.993.328,06

G1. PIEȚE Șl BAZARE

67.978.499.88

75.150.231.62

7.171.731.74

G2. LACURI Șl PLAJE

7.482.868,44

8 272.311,06

789.442.62

G3. CHEIURI Șl DANE

21.835.115.72

181.500,00

24.332.453,53

2.315.837,81

G4. PARCURI Șl ZONE DE AGREMENT

139.254.628,31

3.640.378,52

154.815.310,69

14.693.295,11

G5. GRĂDINI BOTANICE Șl ZOOLOGICE

4.009.035,69

4.431.988,96

422,953.27

G6. SPATII VERZI, LOCURI DE JOACA Șl PARCARI

206.502.260.75

3.805.107,95

232.321.221,23

21.913.852,53

G7. BAZE SPORTIVE

1B.701,903,10

20.763.393,88

1.981.490,78

GS- FÂNTÂNI Șl WC-URI PUBLICE

7.384.693,62

312.740,35

8.476.323,21

778.889,24

G9. SEMAFOARE Șl INDICATOARE DE CIRCULAȚIE

12.690.559,19

51.860.55

14.063.016,25

1.392.457,06

G11. ILUMINAT PUBLIC

7.001.421,36

2.625.552,99

10.531.188,95

3.529.767,59

H. TERENURI ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

447.618.065,64

22.665.876.63

517.646.209,49

47 362.267.22

1. LOCUINȚE SOCIALE

35.195.563,64

84.724.05

37.642.191.63

2,361.903,94

J. ADĂPOSTURI ALA

10 781.212.26

11.918.630,15

1.137.417,89

K. STATUI SI MONUMENTE

4.249.179,49

242.770,52

4.940.238,45

A. STRĂZI


Nr. Cri.

Suprafața (mp)

Nuntit inventar

Codul dc clasificare din catalog

Amil si luru amarii in patrimoniu / anul si luna ultimei reevaluări

Indicele preturilor de consum toui

Valoarea de inrcțju intre in contabilitate actualizata (reevaluau) 30.12.2016 -tei-

VuloaiC dc uirogittnuc in contabilitate după 2016 -lei-

Difamuc din reevaluare dc înregistrat in contabilitate ■lei*

Observații Situația Juridica

Valoare reevaluau 2019 -tei-

Denumirea Hunului

Elemente de identificare

0

n

1

2

3

4

5

6

7

B

0

10

11

12

1

Slr.A butoiului

Carosabil din asfalt Li roprnfap de 2.208 mp. Uvtuar din patra In suprafața dc

773 mp

2.981,00

9931

1.3.7.2

1,1055

68.974,40

7276.80

H.C.LM- 107/2001

76.251,20

2

Str AlbajrtrO

Carosabil din asfalt în fuprafațft dc 402 mp. trotuar dm dale In suprafața dc 268 mp

670,00

9932

1.3.72

1,1055

13249.47

1.397,82

H.CLM 107/2001

14.647,29

3

Str Albinei

Carosabil din ufall In suprafața dc 3.647 mp. trotuar din asfalt In suprafața de 2.640 mp

S.687,00

9933

1.17.1

1,1055

125.086,66

13196.64

KC.UM. 107/2001

138283,30

4

Str.Alba

Carosabil din asfalt In supmfațA de 980 mp. Uoluar din dale In rupnifațfi dc 280 mp.

1.260,00

9934

1.3.74

1,1055

30.718.63

3.240,82

H.C.LM. 107/2001

33.959,45

5

1

Str Al L Cu/a

Carosabil din asfalt In suprafață dc 24.031 mp. trotuar dm asfalt In suprafap dc 510 mp. carosabil din pavaj tn suprafața dc 1.820 mp. trotuar din dale in suprafața dc 11.788 mp

42.745,00

9955

1.3.7.2

1,1055

786.656.46

82 99226

H.C.LM 107/2001 H.C.LM. 114/2010

869 648,72

5

2

Str AII. Cuza

Carosabil din asfalt In suprafața dc 24.031 mp. trotuar din asfalt In suprafața dc 510 mp carosabil din pavaj fn suprafața dc 1.R20 mp. trotuar din dale in suprafața de 11.783 mp.

9936

t.3.71

1,1055

950.945.10

100.324,71

KC.LM. 107/2001

H.C.LM. 114/2010

1.051,269.81

6

StrAlmajuliu

Carosabil din asfalt in suprafața dc 693 np. trotuar d:r. aifall In suprafața dc 278 mp

973,00

9937

1.3.72

1,1055

24379,65

2.572.05

H.C.LM 107/2001

26 951.70

7

Sli Ancorei

Tronson 1 Suprafața totala - 1.848,00 mp Tronson 2 Suprafața totala -5.281,00 mp

Suprafața totala = 7.131.00 mp

NCP9I537

10 980.00

9938

1-3.7.2

1.1055

8OÎ99.83

8471,63

IICLM 107/2001

88 771.46

8

i

St: Anghcl Silignț

Carosabil din asfalt in suprafața de 13.188 mp trotuar dm asfalt In suprafața dc 2 733 mp

15.921,00

9939

1.37.2

1.1055

101 124,25

10.668,61

H.C.LM 107/2001 11C.1. M 350/2012

IIC.LM. 350/2010

111.792,86

£

2

Str Anghcl Ssljțmț

Canwibtl din asfdl ia suprafața dc 11188 mp. trotuar din asfalt In suprafața dc 2 753 mp

994»

13 72

i.1055

1.577,30

166.41

ILCLM 107/2001 II C.LM 350/2012 IICLM 350/2010

1743.71

8

3

Str Anghc! Saltpli

Carosabil din asfalt în suprafața dc 13.188 mp. trotuar din asfalt In suprafața dc 2 73.1 mp

b

9941

1,3.7 2

1,1055

2.072.035,13

218 599,71

IICLM 107/2001 II C.L M 350/2012 IIC.LM. 350/2010

2.290 634,84

9

StrAnton Părui

Carosabil din asfalt in suprafața dc 2 250 mp trotuar din asfalt In suprafața <k

1.420 mp. trotuv din piatra in suprafața dc 50 rup

3.720.00

9942

1.3.72

1,1055

111.991,48

11.815.10

ILC.LM- 107/2001

123 806,58

10

SuApolIo

carosabil din tufalr In suprafața dc     4991 tnp

Carosabil din pavaj In suprafața dc      1400 mp

trotuar din asfalt In suprafața de        1920 mp

trotuar din piatra in suprafața dc         720 mp

din ara,

tronson cuprins intre B-dul Dorobanți ji Pasajul superior Apoi Io carosabil dm asfalt in suprafața dc 2709.00 mp carosabil din pavaj in suprafața dc 37.00 rap carosabil din beton m suprafața dc 38,00 mp

trotuar din asfalt ui suprafața dc 908,00 mp. trotuar din pavaj in suprafața dc 27,00 mp trotuar pietruit in suprafața de 33,00 mp. spațiu verde in suprafața dc 28*1,00 mp

Numlr cadastral 90563

9.031,00

9943

1.3 72

1.1055

254 17729

26 815.70

IICLM 107/1001

280992,99

11

Str Arcului

Carosahtl dm asfalt In suprafața de 2.726 mp trotuar din piatra in suprafața de 660 mp

3 386.00

9944

12.72

1.1055

85 481.53

9.018.30

ItC.LM 107/200]

94 499.8J

12

StrArdcnlului

Carosabil din asfalt in suprafața dc 4 850 mp trotuar din dale in svptofap dc

2.425 mp

7.275,00

9945

1 3.7.2

1,1055

151.697,40

16 004,08

H.C.LM 107/2001

167.701,48

13

Str Astrului

Carosabil din asfalt in suprafața dc 540 mp carosabil pteinm in suprafața dc 639 mp trotuar dm ifalc in suprafața dc 520 mp

1.699,00

9946

1.3.72

1,1055

32 51828

3430.68

Z^HCI.M 107/200^0^

Z > A r r

35948,96

H

Str Azurului

carosabil pietruit in suprafața dc 1420 mp trotuar dm piatra in suprafața dc 643 mp

*061,00

9947

1.37.1

1.1055

27.076 7«

2 856.60

29.933.38

32

Sta.Ahud

carosabil din asfalt In suprafața de 2220 mp carosabil pietroii In suprafața de     1860 mp țrotu» din asfalt In suprafața de       810 mp trotuar

.               pietruit In suprafayi de         620 mp

7.510,00

9965

13.7.2

1,1055

111287,68

11.740.15

H.C.L.M. 107/2001 .HC.L.M. 206/2013 ..

123-028,53

32

Su Abrud

tronson btac sta Ghcorghe Ccnsfanlrnescu p str Chijinlu carosabil din asfalt

S - 1028.58 mp, trotuar asfalt S = 562,99. spatia verde S ■ 355.34 mp'

1.59137

9966

1.3.74

2016

1.1055

312.951,04

33.017,07

IIC.LM. 4040016

345.975,11

33

Str41 ba trasului

carosabil pietruit Ln iirprafațA de       960 mp trotuar din piatra In suprafața

de     360 mp

1.320,00

9967

1 3.7.)

1.1055

1.69)27

916.93

IIC.LM. 1070001

9.608,20

34

SH-AictU Rmso

carosabil pietruit Iti suprafața de 4656 mp trotuar pianul In suprafața de 1640 mp

ll.136,0Q

9968

13.7.1

1.1055

87 307,96

9410.99

IIC.LM. 1070001 H.C.LM. 2060013

NR. CAD. -86734 pentru suprafața de 4.840 mp

96318,95

34

SpAJccu Rus»

tronson intre sta. Milcov ți Șoscau Naționali veche carosabil asfalt S*

1491,36 mp.; trotuar asfalt S = 816,30 mp.; spauu verde S ■ 51532 mp :                                             i

2,307.66

9969

■13.7.)

2016

L105S

453.76432

47.872J6

HC-L-M. 4040016

501.636,68

34

Str-Akcu Rus»

tronson Intre str.Scbe) fi fir. Milcov carosabil asfalt S ■ 1105,8 mp.; trotuar asfalt S e 605,26 mp ; spațiu verde S a 382,02 mp

1.7)1,06

9970

13.7,1 .

2016

1,1055

336.453,17

35.495.81

H.C.I.M 4040016

371.948,98

34

Str. Afara Rus»

tronson între $tr.Scl>e$ ți str. Chilimului, carosabil asfalt S_= 1766,95 mp., trotuar asfalt S - 470,60 mp.; spațiu tenie S “ 558,38 mp.

2.237,55

9971

13.7.1

2016

1,1055

440.681,83

46.491,93

H.C.LM 4040016

487.173,76

35

StT-Âuierei

carosabil pietruit in Suprafațl de     1440 mp trotuar pietruit In suprafața de

520 mp

1.960,00

9972

13.7.1

1.1055

27 043.72

1I53JI

HC.LM 1070001

29.896.83

36

1

StrAna Asinii

carosabil din asfalt In suprafața de 4200 mp trotuar din asfalt In suprafața de    4032 mp

8 232.00

9973

13.7.2

1.1055

163904,54

17291.93

tLCLM. 1070001 11C.I, M 3500010

181,196.47

36

2

Sti.Ana Asliui

carosabil dm asfalt ln mprafap de 4200 mp trotuar din asfalt in suprafața de    4032 mp

9974

1.3 7.2

1.1055

316 378.12

33.377,89

ILC L M, 107/2001 ILC-LM. 3500010

349.756.01

37

Sil .Alba lulea

Carosabil din asfalt ln suprafața de 2496 mp trotuar pietruit in suprafața de 780 mp

3 276.00

9975

13.74

1.1055

76776.08

8 099.&S

1LC.LM 107/2001

84.875.%

38

Sta Bdii

carosabil din asfalt In suprafața de 460 mp trotuar dir. asfalt In suptnfațA de      294 mp

754.00

9976

1.3.74

1,1055

17.155,83

1.809.94

1LCLM 1070001

18 965,77

39

Sv.lluu wului

carosabil din asfalt în suprafața de    550 mp carosabil din pavaj in suprafața

de    541 mp trotuar din pavaj in suprafața de       387 mp

1 478.00

9977

1 3.7.2

1.1055

9,80739

1.034.70

ILC.LM 1070001

10842 ’9

40

Sir.Dalcf ici

carosabil din pa vaj fa suprafața de    1158 mp trotuar din pavaj In supmfap

de     351 mp

1 309.0(1

9978

1.3.73

1,1055

10.221.70

1.07839

1LC.LM. î070001

II 300.09

41

1

Str.fk holere

carosabil din pavaj in suprafața de    1505 mp trotuar din pavaj in suprafața

de     860 mp

2 365,00

9979

1.3,74

1,1055

14.55632

133549

ILC.LM. 107/2001 11 C.LM. 3500010

16492,01

41

2

Str llelioderc

carosabil din pavaj in ruprafațJ* de 1505 mp trotuar din pavaj In suprafață de     860 mp

9980

13.74

1,1055

692 557.75

73.064.84

HCLM 1070001 II C.LM 3500010

76542239

42

Vadul Belvedere

carosabil din pavaj ln suprafața de    1380 mp trotuar pietruit în suprafațA de

800 mp

2 180,00

9981

1.3.74

1,1055

13.383,30

1.411,94

1I.CX.M. 1070001

14.79534

43

1

Str.Ilrațovcnî

carosabil dm asfalt In suprafața de 966 mp trotuar din pavaj in suprafața de     630 mp

1.596,00

9982

13.72

1,1055

32641,09

3443.63

IIC.LM 1070001 II C.LM 3500010

36484.72

43

2

Sta.Brayncni

carosabil dm asfalt in suprafațl de    966 mp trotuar din pavaj in suprafața

de     630 mp

9983

1.3.7.2

1,1055

27.731.43

2.925.67

ILC-LM. 107/2001

HC.LM 3500010

30.657,10

44

Strlîratej

carosabil din asfalt In luprofațS de 4820 tnpcarosabil din pavaj in supfafațA de    550 mp trotuar pietruit ia suprafap de        1740 mp

7.110,00

9984

I.J.72

1,1055

154 IJ2.13

16259,88

H C LM 1070001

170.312,01

45

SU Bacului

carosabil din asfalt in suprafața de 18200 mp

18.200,00

9985

1.3.72

1,1055

531392,73

56.083,03

ILC1M 1070001

587.675,76

46

Str.LC. Dralianu

carosabil din asfalt in suprafața de    813 mp carosabil din pavaj in suprafața

de 9541 mp trotuar din asfalt bi suprafațl de       348 mp Homar din

pavaj in suprafața de      1052 mp trotuar pietruit ln suprafața de

3952 mp

15.706,00

9986

13.74

1,1055

211.875,03

22352,82

H.CL.M-1070001

234.227,15

47

Sta Baladei

carosabil pietruit In suprafața de      870 mp trotuar din piatra In suprafața

de    290mp

1.160.00

9987

137.1

1,1055

15349,86

1419.41

ILC-LM. 107000ț

16,969.27

48

1

•                                  -                                 r

Sos.Baldnvinețti

Cuprinsă Intrcitaaj pod Apollo ți Șoseaua tic Centurii carosabil din asfalt În nipralațl de 21)51 mp trotuar din uliii In suprafața de        750 mp

trotuar din pavaj In suprafață dc        562 mp

trotuar pietruit In suprafață de         5858 mp

26,521,00

9988

1.3.7.2

carosabil din asfalt In suprafață de 11031,00mp carosabil pietruit in suprafața dc 7$5,00inp trotuar din asfalt In suprafața de I l7?.0Crap rona degradata In roprafiUl de4913.00mp ' platforml din asfalt In suprafață dc 735,OOmp platforma din beton In suprafața de M0l,00mp teren ocupai de construcții dc 106,00 mp Număr cadastral 90680

48

2

Sos Baldovincțti

Cuprinsă Intre Pasaj pod Apollo |i Șoseaua de Centură carosabil din asfalt In suprafața de 21351 mp trotuar din asfalt In suprafața de        750 mp

trotuar din pavaj in suprafața dc        562 mp

trotuar pietruit in suprafața dc         3858 mp

din wc tronson Pasaj superior Apollo - Bucla de întoarcere tramvai carosabil din asfalt in suprafața dc 12031 .OOrnp carosabil pica aii in suprafața dc 755,D0mp trotuar din asfalt In suprafață de 1 172,00mp rona degradata In suprafața dc4913.00mp platformă din asfalt fo suprafața de 7J5.00mp plitfontu din beton in suprafață de 3001,00mp teren ocupat dc construcții dc 106,00 mp

Număr cadasu ni 90680

!

9989

•1X7.2

49

Str.liuuiului

carosabil pietruit in suprafață dc     1200 mp trotuar pietruit In suprafață dc

300 mp

1,500,00

9990

1.3.7.1

50

Sli llaurah Vodă

caroubit din asfalt in suprafața dc 67 l mp trotuar din nsfaU în suprafață dc     220 mp

891.0(1

9991

1X7.2

51

SlrJiorbu St IklaitMCw

carosabil pietruit în suprafață dc     HS80 mp trotuar din piatra in suprafață

dc     1480 mp

10 360,00

9992

13.7.1

52

Str Bicor

carosabil pietruit în suprafață dc     3023 mp trotuar pietruit In suprafață Je

1404 mp

4.427,00

9993

1.17.1

51

Su B:Mn|C1

carosabil din asfalt In suprafață dc    900 mp trotuar pietruit în suprafață dc

300 mp

1.200,00

9994

1X72

54

Str Ilobalna

carosabil pietruit in suprafață dc     3100 mp trotuar pietroi 1 în nprnfață dc

î 100 mp

4.400.00

9995

1X7.1

55

Str Bonwjti

carosabil pietruit in suprafață dc     2200 mp trotuar pictnul in suprafața dc

800 mp

3.000.00

9996

13.7.1

56

Str.Bradului

carosabil ptctroji In suprafață de     1820 mp trotuar pietruit în suprafață dc

780 mp

2.600.00

9997

1 3.7 1

57

Su.BiuJd

carosabil pietruit in suprafața dc     7070 mp Uotuai din asfalt in suprafață

dc    2031 mp

9.103,00

9998

13.7.1

58

Str.Vasilc Dăncill

carosabil pietruit In suprafață dc      2472 mp trotuar pietruit in suprafață dc

550 mp

3.022.00

9999

13.7.1

59

Str Bănci

Tronson 1 cuprins între str Picior Isscr si str Mihai Viteazul carosabil pietruit In suprafață dc     277,00 mp

trotuar din piatra In suprafața dc      77,00 mp

NCP 91609

Tronson 2 cuprins Intre str Mihei Viteazul fi str. Georpc Topiroamu carosabil pietruit In suprafață dc      338,00 mp

trotuar din piatra In suprafață dc      161,00 mp

NCP 91608

Tronson 3 cuprins intre str. Gcorgc Topărecanu si rtr. Iezerului carosabil pietruit In suprafață dc     30la00mp

NCP 9)646

1.440.00

10000

1X7.1

60

Str.Bujonilui

-uro-jbil p.ctruil în suprafațl de     5400 mp UoIlsJ di.1 bifai; Ut suprafață

dc     1293 mp trotuar pwuuti in suprafață dc      2^07 mp

9.000.00

10001

1X7.1


1 ,

1,1055

647.841,68

68347,30

H.C.L.M. 107/2001

716.188.98

1,1055

27.032,17

2.851,89

H.C.L.M. 107/2001

29.884,06

1,1055

22.115,52

2.333,19

H.CX.M 107/2001

24 448.71

1.1055

21.711,73

2 297.97

1LC.LM IO7/2DOI

24.079,70

1.1055

161.327.05

17.020,01

1LC.L.M 107/2001

178 347.09

T.I055

57.754,47

6093.10

H.C.LM 107/2001

63.847.57

1,1055

28 717,42

3.029,69

H.C.L.M 107/2001

31.747,11

1.1055

61 684.44

6.507.71

I1CLM 107/2001

68 192.15

1,1055

41.332,36

4360,56

HCX.M. 107/2001

45 692,92

1,1055

34.565.14

1646,62

1LC.LM 107/2001

38.211,76

1,1055

141251,74

15.113,06

H.CX.M. 107/2001

158.364.80

1.1055

73.013,02

7 702.87

HC.LM. 107/2001

80 715,89

1,1055

20.188,33

2129.87

H.C.LM. 107/2001

12.318,20

/ ’

1.1035

170 087,63

17.944,24

/ >' -v ir.c t m lorrawa -iL Lj—L

* t61

1

Str. Bărăganul ui

carosabil din asfalt lh suprafață de 2755 mp carosabil pietruit in suprafață de     1595 mp trotuar din asfalt In suprafață de      1020 mp trotuar din

piatra în suprafață de      725 mp

din care: tronson între str.Gbcoigbc Constantincscu ți str.ChiținAu

1823 mp

22.308,00

10002

•1.3.7.2

1.1055

123 590.88

13.038,84

H.C.LM. 107/2001

H.C.LM. 206/2013

136.629,72

61

2

Str Bărăganului

tronson Intre str.Ghcorghe Constantinescu yi str.Chiyinâu: carosabil asfalt S » 1028.16 mp.; trotuar asfalt S ■ 562,76 mp.; spațiu verde S « 35520 mp.

1.590,92

10003

1.3.7.2

2016

1,1055

312.83035

33.003,59

H.C.LM. 404/2016

345.833,84

62

1

Șoseaua Buzăului

carosabil din asfalt în suprafață de    42365 mp

trotuar din asfalt In suprafață de       10190 mp

 • - carosabil din asfalt In suprafață de 4470mp

 • - trotuar din asfalt in suprafață de 693mp Tronson intre Calea Călărașilor si Șoseaua de centura Carosabil din asfalt 40.976,85 mp din care:

Intersecția dintre Șoseaua Buzăului si str. Poet Grigore Alcxandrescu Carosabil din asfalt In suprafață de 543,00mp Trotuar din asfalt tn suprafață de 67,00mp Număr cadastral 91363

52.555,00

10004

13.71

1,1055

1.319.567,04

139.214,32

H.C.L.M. 107/2001

11C.LM. 301/2016

r          I *

1.458.781,36

62

1

Șoseaua Buzăului

carosabil din asfalt în suprafață de    42365 mp

trotuar din asfalt In suprafață de       10190 mp

 • - carosabil din asfalt in suprafață de 4470mp

 • - trotuar din asfalt în suprafață dc 693mp Tronson intre Calea Călărașilor si Șoseaua de centura Carosabil din asfalt 40.976,85 mp dm care;

Intersecția dintre Șoseaua Buzăului si str. Poet Gngorc Alcxandrescu Carosabil din asfalt in suprafață de 543,00mp

Trotuar din asfalt in suprafață dc 67,00mp Număr cadastral 91363

10005

13.73

2016

1,1055

5.267236.53

555.693,45

I1C.LM. 107/2001

HC.LM. 301/2016

5.822 929,98

62

2

Șoseaua Buzăului

carosabil din asfalt in suprafață dc    42365 mp

trotuar din asfalt în suprafață dc        10190 mp

 • - carosabil din asfalt in suprafață dc 4470mp

 • - trotuar din asfalt în suprafață de 693mp Tronson intre Calea Călărașilor si Șoseaua dc centura Carosabil din asfalt 40.976,85 mp din care

Intersecția dintre Șoseaua Buzăului si str. Poet Grigore Alcxandrescu Carosabil din asfalt in suprafață dc 543,OOmp Trotuar din asfalt in suprafață de 67,00mp Număr cadastral 91363

10006

13.7.2

1,1055

21.189,02

2.235,44

H.C.LM. 107/2001

23424,46

62

3

Șoseaua Buzăului

carosabil din asfalt in suprafață dc    42365 mp

trotuar din asfalt in suprafață dc       10190 mp

 • - carosabil din asfalt in suprafață dc 4470mp

 • - trotuar din asfalt in suprafață dc 693mp Tronson intre Calea Călărașilor si Șoseaua dc centura Carosabil din asfalt 40.976,85 mp din care:

Intersecția dintre Șoseaua Buzăului ti str. Poet Grigore Alcxandrescu Carosabil din asfalt in suprafață dc 543,00mp Trotuar din asfalt in suprafață dc 67,00mp

Număr cadastral 91363

5.163,00

10007

13.73

1.1055

29.846,34

3.148.79

H.C.LM. 107/2001

32.995.13

_

Str.Busuiocului      ♦

carosabil pietruit In suprafață de        720 mp trotuar din piatra In suprafață

1       de       240 mp

960,00    »

10008

1.3.7.1

1,1055

6.423,98

677,73

H.C.LM. 107/2001

7.101,71'    •

64

1

Calea Câlărașilor

carosabil din asfalt In suprafață de 84.908,00 mp, din care

 • - tronson EJ-dul Independenței - B-dul

Dorobanților 25.556,83 mp

trotuar din asfalt In suprafață de      23.000.00 mp din care:

 • - tronson B-dul Independenței - B-dul Dorobanților

6.100.00 mp                            ’                           ’

Carosabil străzi laterale 450,00 mp parcări               150,00 mp porcin

173 buc     2.677,70 mp stații autobuz 4 buc 288,58 mp racordări cu DbJ

21 și strada Mecanizatorilor       1.436,00 mp

Rețea multitubularfl - tronson B-dul Independenței -B-dul Dorobanților - l .860,70 ml (cămine de tragere

45 buc. tubulatură PVC tip 3(M) DN110)                    Tronson

cuprins intre B-dul Independentei si Slr. Rubinelor

Carosabil din asfalt in suprafața de 10.347,00mp Trotuar din asfalt in suprafața de 6.619,00mp NCP 76020

114.77018

10009

1.3.71

2004

1,1055

3.726.26611

1

393.121,09

H.C.LM. 107/2001

H.C.LM. 350/2010

H.C.L.M. 278/2012

4.119.387,30

64

2

Calea Călărașilor

carosabil din asfalt In suprafață de 84.908.00 mp, din care

 • - tronson B-dul InJcpendcr.țci - B-dul

Dorobanților 2S.556.83 mp

trotuar din asfalt în suprafață de      23.000,00 mp din care

 • - tronson B-dul Independenței - B-dul Dorobanților

6 100.00 mp

Carosabil străzi laterale 4 50,00 mp parcări                150,00 mp parcări

173 buc     2.677.70 mp stații autobuz 4 buc 288.58 mp racordări cu DN

21 și strada Mecanizatorilor       1.436.00 mp

Rețea mullitubulară - tronson B-dul Independenței -

B-dul Dorobanților - 1.860,70 ml (cămine de tragere

45 buc, tubulatură TVC tip 3(M)Dbll 10 )                      Tronson

cuprins intre B-dul Independentei si Slr. Rubinelor

Carosabil din asfalt in suprafața de 10.347.00mp

Trotuar din asfalt in suprafața de 6.619.00mp

NCP 76020

10010

1.3.7.2

2010

1.1055

143.193.57

15.106.92

HC.L.M 107/2001 H.C LM 350/2010

H.C.LM 278/2012

158.300.49

64

3

Calea Călărașilor

carosabil din asfalt în suprafață de 84.908,00 mp, din care:

- tronson B-dul Independenței - B-dul Dorobanților 25.556,83 mp trotuar din asfalt in suprafață de     23.000,00 mp din care

• tronson B-dul Independenței - B-dul Dorobanților 6.100,00 mp

Carosabil străzi laterale 450,00 mp parcări                150,00 mp parcări

173 buc     2.677,70 mp stații autobuz 4 buc 288,58 mp racordări cu DN

21 și strada Mecanizatorilor      1.436,00 mp

Rețea multilubuloră - tronson B-dul Independenței -B-dul Dorobanților - 1.860,70 ml (cămine de tragere

45 buc, tubulaturi PVC lip 3(M) DNI10 )

10011

1 3.7.2

2012

1.1055

5.669 110,87

598.09110

H.C.LM. 107/2001

H.C.LM. 350/2010

H.C.L.M 278/2012

6.267102.07

64

4

Calea Călărașilor

carosabil din asfalt în suprafață de 84.908,00 mp, din care:

• tronson B-dul Independența - B-dul

Dorobanților 25.556,83 mp

trotuar din asfalt in suprafață de      23.000,00 mp din care:

- tronson B-dul Independenței - B-dul Dorobanților

6.100,00 mp

Carosabil străzi laterale 450,00 mp parcări                150,00 mp parcări

173 buc     2.677,70 mp stații autobuz 4 buc 288,58 mp racordări cu DN

21 și strada Mecanizatorilor       1.436,00 mp

Rețea multitubulari - tronson B-dul Independenței -

B-dul Dorobanților - 1.860,70 ml (cămine de tragere

45 buc, tubulatură PVC tip 3(M)DN110)                    Tronson

cuprins intre B-dul Independentei si Str. Rubinelor

Carosabil din asfalt in suprafața de l0.347,00mp

Trotuar din aslâlt in suprafața de 6.619,00mp

NCP 76020                        :

10012

1.3.7.2

2012

1,1055

1.112.005,37

117.316,57

H.C.LM. 107/2001

H.C.LM. 350/2010

H.C.LM. 278/2012

t                r

i

1229.321,94

64

5

Calea Călărașilor

carosabil din asfalt In suprafață de 84.908,00 mp, din care

 • - tronson B-dul Independenței - B-dul

Dorobanților 25.556,83 mp

trotuar din asfalt In suprafață de      23.000,00 mp din care:

 • - tronson B-dul Independenței - B-dul Dorobanților

6.100,00 mp

Carosabil străzi Laterale 450,00 mp parcări                150,00 mp parcări

173 buc     2.677,70 mp stații autobuz 4 buc 288,58 mp racordări cu DN

21 și strada Mecanizatorilor       1.436,00 mp

Rețea mullitubulară - tronson B-dul Independenței -

B-dul Dorobanților - 1.860.70 ml (cămine de tragere

45 buc, tubulatură PVC tip 3(M) DN110 )                    Tronson

cuprins intre B-dul Independentei ii Str. Rubinelor

Carosabil din asfalt in suprafața de l0.347,00mp

Trotuar din asfalt in suprafața de 6.6!9,00mp

NCP 76020

10013

13.7.2

2012

1.1055

803.740,10

84.794,58

H.C.L.M. 107/2001

H.C.L.M. 350/2010

H.C.LM. 278/2012

888.534,68

64

6

Calea Călărașilor

carosabil din asfalt in suprafață de 84.908,00 mp, din care.

- tronson B-dul Independenței - B-dul Dorobanților 25.556,83 mp trotuar din asfalt In suprafață de      23.000,00 mp din care:

- tronson B-dul Independenței -B-dul Dorobanților

6.100,00 mp

Carosabil străzi laterale 450,00 mp parcări               150,00 mp parcări

173 buc     2.677,70 mp stații autobuz 4 buc 288.58 mp racordări cu DN

21 și strada Mecanizatorilor      1.436,00 mp

Rețea multitubulară - tronson B-dul Independenței -B-dul Dorobanților - 1.860,70 ml (cămine de tragere

45 buc. tubulatură PVC lip 3(M) DNI 10)

10014

1.37.2

2012

1,1055

87.045.02

9.18325

107/2001

H.C.LM. 350/2010

HC.L.M. 278/2012

96.22827

64

7

Calea Călărașilor

carosabil din asfalt în suprafață de 84.908.00 mp, din care;

 • - tronson B-dul Independenței - B-dul

Dorobanților 25.556,83 mp

trotuar dm asfalt in suprafață de     23.000,00 mp din care:

 • - tronson B-dul Independenței - B-dul Dorobanților

6 100,00 mp

Carosabil străzi laterale 450.00 mp parcări                150,00 mp parcări

173 buc     2.677,70 mp stații autobuz 4 buc 288,58 mp racordări cu DN

21 și strada Mecanizatorilor       1.436,00 mp

Rețea mulutubuloră - tronson B-dul Independenței -B-dul Dorobanților - 1.860,70 ml (cămine de tragere 45 buc. tubulatură PVC tip 3(M) DNI 10 )                    Tronson

cupru» intre B-dul Independentei si Str Rubinelor

Carosabil din asfalt in suprafața de l0.347,00mp Trotuar din asfalt in suprafața de 6.619,00mp

NCP 76020

10015

1.3.7.2

2012

1,1055

836 072,94

88.205,70

H.C.L.M 107/2001

HC.L.M. 350/2010

H.C.LM 278/2012

924.278,64

64

8

Calea Călărașilor

Sau giratoriu + insule mici (Calea Călărașilor intersecție cu Șoseaua de ' Centura)

S° 362.91 mp.

Sens giratoriou + insule mici (Calea călărașilor intersecție cu aleea Mecanizatorilor)

S = 237,49 mp.

Sens giratoriou + insule mici (Calea călărașilor intersecție cu Șoseaua Buzăului)

S = 698,44 mp.

10016

1.1.72

2016

1,1055

6.489.585,24

684 651.24

H.C.LM 406/2016

7.174.236,48

1


65

1

Str. Radu Campiniu

carosabil din asfalt in suprafață de     2958 mp trotuar pietruit in suprafață dc

2448 mp

5.406,00

10017

4.3.7J

1,1055

132.880.46

14.018,89

H.C.LM 107/2001

H.C.LM 350/2010

146.899,35

65

2

Str. Radu Câmp ini u

carosabil din asfalt in suprafață de     2958 mp trotuar pietruit in suprafață dc

2448 mp

10018

13.7 .2

1.1055

335.058,19

35.348,64

ILC.LM. 107/2001

H.C.LM 350/2010

370 406,83

66

Str. Carantina

carosabil din pavaj in suprafață de     8460 mp trotuar pietruit In suprafață dc

3760 mp

12 220,00

10019

1.3.7.2

1,1055

78.441.91

8.275,62

H.C.L.M 107/2001

86.717,53 '

67

Vadul Cavaleriei

carosabil pietruit in suprafață dc       460 mp trotuar din piatra in suprafață

dc      1400 mp carosabil asfaltat in suprafață de      1130 mp carosabil

din pavaj In suprafață dc     510 mp

3.500,00

10020

13.7.1

1,1055

41.45832

4.373,B5

H.C.LM. 107/2001

45.832,17

68

Str.Cazărmii

Carosabil pietruit in suprafață de     1120 mp trotuar pietruit în suprafață de

572 mp;                         •

1.692,00

10021

13.7.1

1,1055

21.561,30

2 274.72

H.C.LM. 107/2001

23.836,02

69

Vadul Cazărmii

carosabil pietruit in suprafață dc     36!2^mp trotuar pietruit în suprafață dc

602 mp trotuar din pavaj in suprafață dc      602 mp

4.816,00

10022

13.7.1.

1.1055

67.516.42

7.122,98

HC.LM. 107/2001

74.639.40

70

Str.Caxaiman

carosabil pietruit in suprafață dc       945 mp trotuar din piatra in suprafață

dc     540 mp

1.485,00

10023

•1.3.7.1

1,1055

9.140,00

96437

H.C.LM. 107/2001

10.10437

7J

Str.Carpați

carosabil din ifalt In. suprafață dc     6950 mp carosabil pietruit în suprafață

de      480 mp trotuar din piatra In suprafață dc      540 mp

7.970,00    .

10024

1.3.7.2’

1,1055

216.978,01

22.891,18

H.CX.M. 107/2001

239.869,19

72

Str.Celulozei

carosabil din asfalt In suprafață de 6300 mp trotuar din asfalt in suprafață de     1320 mp

7.620,00

10025

13.7.2

1,1055

202.796,42

21.395,02

H.C.LM. 107/2001

224.191,44

73

Slr.Cc tații

carosabil din pavaj in suprafață de 4020 mp trotuar din pavaj in suprafață dc     2436 mp

6 456,00

10026

1.3 7.2

1,1055

39.334.33

4 149.77

H.C.LM. 107/2001

43.484,10

74

Str.Ciprian Porumbcscu

carosabil pietruit In suprafață dc      525 mp trotuar din piatra în suprafață

dc     150 mp

675.00

10027

13.7.1

1,1055

4.668,41

492.52

H.C.LM 107/2001

5.160.93   3

75

Str.Poct Mihu Dragomir

carosabil din asfalt în suprafață de     510 mp trotuar din asfalt In suprafață

dc      170 mp

680,00

10028

1.3.7.2

1,1055

16.379.59

1.728.05

H.C.L.M. 107/2001

18.107.64

76

SU.Citadelei

carosabil pietruit in suprafață dc     1800 mp trotuar pietruit in suprafață dc

1200 mp

3.000,00

10029

1.3.71

1.1055

35.535,03

3.748,95

H.C.LM. 107/2001

39.283,98

77

Str.Cloșca

carosabil din asfalt în suprafață dc 4050 mp trotuar pietruit in suprafață de 2340 mp

6.390,00

10030

13.7.2

1,1055

130.438,40

13.76135

H.C.LM 107/2001

144.199.65

78

Str. Cojocari

carosabil din asfalt in suprafață dc    1000 mp trotuar din pavaj in suprafață

dc      335 mp

1.335,00

10031

13.7.2

1,1055

31.901.07

3.365,56

H.C.LM. 107/2001

35.266,63

79

Str Colectorului

carosabil din asfalt In suprafața de 3000 mp trotuar pietruit in suprafață dc 616 mp

3.616,00

10032

13.7.2

1,1055

92 347,95

9.742.71

HC.LM. 107/2001

102.090.66

80

Str.Colței

carosabil din asfalt în suprafață de     339 mp trotuar din pavaj in suprafață

dc      133 mp

472,00

10033

13.7.2

1,1055

10.870,40

1.146,83

H.C.LM 107/2001

12.017,23

81

Str.C.D. Gherca

carosabil din asfalt in suprafața de 5350 mp trotuar pietruit în suprafață dc 1100 mp

6.450,00

10034

1.3 7 2

1,1055

123 433,43

13 02233

HC.LM. 107/2001

136455.66

82

Str.Cantonul ui

carosabil pietruit in suprafață dc      1350 mp carosabil pietruit in suprafață

dc     2910 mp trotuar din piatra în suprafață dc      700 mp

4 960,00

10035

1 3.7.1

1,1055

26.021.86

2.745,31

H.C.LM 107/2001

28 767,17

83

Slr.Caisului

carosabil pietruit in suprafață dc       750 mp trotuar din piatra in suprafață

dc     250 mp

1.000.00

10036

13.7.1

1,1055

15.20038

1.603,63

HC.LM 107/2001

16.803,91

84

Str.Caramidari

carosabil din asfalt in suprafață de    5800 mp trotuar pietruit in suprafață dc

2600 mp

8.400,00

10037

13.7.2

1,1055

187.169.44

19.746,38

H.C.LM. 107/2001

206.915,82

85

Slr.Cazasului

carosabil pietruit in suprafață dc     4550 mp carosabil din pavoj în suprafața

dc 4550 mp trotuar pietruit in suprafață dc       2600 mp

11.700,00

10038

13.7.1

1,1055

116.094.65

12 247.99

H.C.L.M 107/2001

128 342,64

86

Str.Cărăbușului

carosabil pietruit in suprafață dc     2454 mp trotuar pietruit în suprafață dc

818 mp

3.272,00

10039

1.3.7.1

1,1055

47.476,10

5.008.73

HC.LM. 107/2001

52.484,83

87

Slr.Ceahlăului

carosabil pietruit în suprafață dc     2478 mp trotuar pietruit în suprafață dc

700 mp

3.178,00

10040

1.3.7.1

1,1055

45.922,06

4.844,78

H.C.LM 107/2001

50.766.R4

88

Str. Cezar Bol iac

carosabil pietruit in suprafață de     2100 mp trotuar pietruit in suprafață dc

900 mp

3.000.00

10041

13.7.1

1,1055

39.883,83

4.207,74

ILC.LM. 107/2001

44.091.S7

89

Str.Cămpului

carosabil pietruit în suprafață dc     4200 mp trotuar din asfalt in suprafață

dc       794 mp trotuar din piaLra In suprafață dc      606 mp

5.600,00

10042

13.7.1

1.1055

78.508,04

8.282,60

H.C.LM. 107/2001

86.790.64

90

•          Str.Cimbrului

Suprafața total pietruita de             7.636 mp

4.084,00

10045

13.7.1

1,1055

16.823,60

1.774,89

H.C.L.M. 107/2001

H.CL.M. 219/2014

18.598,49

90

Str.Cimbrul ui

Carosabil din asfalt                  4 608 mp

10043

13.7.1

2017

1,0674

1.214.973.90

81.88934

H.C.L.M 208/2017

1.296.863,14

90

Str.Cimbrului

Trotuar din asfalt                      780 mp

1004-4

13.7.1

2017

1,0674

462.247,50

31.155,48

ILC.LM 208/2017——

493.402.98

91

Str.Circșului

carosabil pietruit in suprafață dc       1236 mp trotuar dm piatra in suprafață

dc     412 mp

1.648.00

10046

13.7.1

1,105$

23.104.31

2.437,50

II.CI.zM 107/2001

OjJWsi
92

•              Str.Cluj

carosabil pietruit in suprafața de      1020 mp trotuar pietruit In suprafața de

l           300 mp

1.320,00

10047

■ 1.3.7.1

1,105$

!      18.939.73

1.998,14

H.C.L.M. 107/2001

20.937,87

93

,          Str.Ciucajului         ■    :

caro abil pietruit In suprafață dc       540 mp trotuar din piatra ir. suprafața

de      180 mp

720,00

10048

; 1.3.7. |

1.1055

10.94439

1.154,63

H.C.LM. 107/2001

12.099,02 ’ .

94

Str.Comuna din Paris

carosabil din asfalt In suprafața de 13488 mp trotuar din asfalt In suprafața dc     6147 mp

19.635,00   *

.10019

I.3.7.2

1.1055

468.944,69

49.473,66

H.C.LM. 107/2001

518.418,35

95

Str.CodjruJui

carosabil pietruit In suprafața dc      6640 mp trotuar din piatra în suprafața

dc     2656 mp

9.296,00    1

10050

1.3.7.1

1,1055

125.511.78

13241.49

H.C.LM. 107/2001

138.75337

96

Str Costache Ncgn •

carosabil pietruit In suprafață dc      2880 mp trotuar din asfalt In suprafață

dc       215 mp trotuar pietruit In suprafață de        745 mp

3.840,00    •

10051

• 1.3.7.1

1.1055

70.819.72

7.471.48

H.C.L.M. 107/2001

7829130

97

Str.Crinului

carosabil pietruit in suprafața dc      1020 mp trotuar pietruit In suprafață dc

340 mp

1.360.00

10052 •

1.3.7.1

1,1055

19.065.70

2.011,43

H.C.LM. 107/2001

21.077,13  •

98

Slr.Cemei

carosabil pietruit în suprafața dc       324 mp trotuar din piatra In suprafața

dc      33 mp NCP 91804

600.00 :

10053

: 1.3.7.1

1.1055

8.411.02

887,36

H.C.LM. 107/2001

9.298.38

99

Stt.Cczar Pctrcscu

carosabil din asfalt In suprafață de 8370 mp trotuar pietruit in suprafață dc 2134 mp trotuar din asfalt în suprafață dc      1400 mp trotuar pietruit în

suprafață de       3770 mp

15.674,00

10054

1.3.71

1,1055

320.811,98

33.845,66

H.C.LM. 107/2001

354.657,64

99

2

Str.Cczar Pctrcscu

carosabil din asfalt in suprafață de 8370 mp trotuar pietruit In suprafață de 2134 mp trotuar din asfalt In suprafață de      1400 mp trotuar pietruit In

suprafață dc       3770 mp                  ț

10055

1.3.71

2008

1.1055

377.765.69

39.85438

H.C.LM7I/2O15

417.619,97

100

Str Cimbrișor

carosabil pietruit în suprafață dc       430 mp trotuar din piatra In suprafață

dc     134 mp NCP 92051

640,00

10056

1.3.7.1

1,1055

9445.47

996,50

ll.C.LM. 107/2001

10.441.97

101

Str.Comctci

carosabil din asfalt în suprafață dc 2398 mp trotuar din asfalt în suprafață *       dc      945 mp

3.343,00

10057

.13.72

1,1055

67.001,55

7.068,66

H.C.LM 107/2001

74.0702!

102

Str.Costache Ncgruzzi

carosabil din asfalt in suprafață dc    11948 mp               trotuar din

asfalt în suprafață dc       9107 mp

13.000,00

10058

1.3.7.2

1.1055

145.364.73

15.335.98

H.C.L.M. 107/2001

160.700,71

103

Slr.Crișanei

carosabil pietruit in suprafață dc       900 mp trotuar din piatra in suprafață

de     300 mp

1.200,00

10059

I.3.7.1

1.1055

16.823,60

1.774,89

H.C.I.M 107/2001

18 598,49

104

Str.Cucului

carosabil din asfalt in suprafață de 4200 mp trotuar din asfalt in suprafață dc       500 mp trotuar din piatra in suprafață dc       992 mp

5.692.00

10060

1.37.2

1.1055

131.219,36

13 843,64

H.C.L.M. 107/2001

145 063.00

105

Str.Crftngului

carosabil pietruit in suprafață de       600 mp trotuar din piatra in suprafață

dc     400 mp

600+400

10061

1.3.7.1

1,1055

5.983.11

63132

H.C.LM 107/2001

6.614,33

106

Str.Călugăreai

carosabil din asfalt in suprafață dc 3.000 mp trotuar pietruit in suprafață dc 5.028 mp. trotuar din asfalt în suprafață de      1500 mp trotuar pietruit in

suprafață dc        1,516 mp.

din care: tronson intre str. Ghcorghc Constantinescu și str. Chișinău l .864 mp. tronson intre aicea Tonus si aicea Calatri 2.930 mp

12.908.00

10062

1.3.7.2

1.1055

197.553,31

20.841.87

H.C.L M 107/2001

H.C.LM 206/2013

NR. CAD. 86731 pentru suprafn de 2.930 mp

218.395,18

106

Str Călugăr uni

tronson intre aicea Toruri si oleea Calatis: carosabil asfalt S « 1249,50 mp.; trotuar asfalt S ~ 546 mp ; spațiu serde S = 415,80 mp

1.795,50

10063

l.3.7.2

2016

1,1055

511.288,31

53.940,92

H.C.L M. 404/2016

565.22923

106

Str.Calugâreni

tronson intre str. Ghcorghc Ccnstuntincscu și str. Chișinfiu : carosabil asfalt S = 1020,24 mp.; trotuar asfalt S = 558.43 mp ; spațiu verde S = 352,46 mp.

1 578,67

10064

1.3.7.2

2016

1,1055

310.420.50

32.749,36

H.C.LM 404/2016

343.169.86

107

Str.Costanului

carosabil pietruit in suprafață de     6000 mp trotuar din piatra In suprafață

dc    1836 mp

7.836.00

10065

1.3.7 1

1,1055

112 153.66

11.832,21

H.C.LM. 107/2001

123.985,87

108

Str.Comunarzi

carosabil din asfalt in suprafață dc 6080 mp carosabil din piatră spartă in suprafață dc                     732 mp

trotuar din asfalt in suprafață dc     4900 mp trotuar din piatră in suprafață

dc    294 mp

12 006.00

10066

1.3.7.2

1.1055

154.803.90

16.331.81

H.CL.M. 107/2001

171.135,71

109

1

Slr.Ccrnituți

intre Șoseaua de Centură șt Șoscau Națională veche              12911 mp

12.911,00

10067

1.3.7.1

1,1055

118.883,11

12.542,17

H.C.LM. 107/2001

H.C.L.M. 254/2013

131.42528

109

2

Str.Ccraăuți

tronson intre Șoseaua Naționala Veche si str. Ncgoiului: carosabil asfalt S = 896,70 mp.; trotuar asfalt S = 490,81.; spațiu verde S ■ 309,78 mp.

1.387,51

10068

1.3.7.1

2016

1,1055

272.831.94

28.783,77

H.C.LM. 404/2016

301.615.71

109

3

Str.Ccmăuți

tronson intre str. Ncgoiului si str. Milcov: carosabil asfalt S -1478,58 mp.; trotuar asfalt S = 809.30 mp., spațiu verde S = 5l0.80mp

2.287,88

10069

1.3.7.1

2016

1,1055

449.876.05

47.461.92

H.C.LM. 404/2016

497.337.97

109

4

StrCemăuți

tronson intre str. Milcov si str. Sebeș : carosabil asfalt S -1110,54 mp ; trotuar asfalt S 607.85 mp ; spațiu \crdc S « 383.66 mp

1.718,39

10070

I.3.7.1

2016

1,1055

337.895,38

35.647,96

H.C.LM. 404/2016

'^37^43.34

zz4/                 —

/n

109

5

Str.Ceruăuți

tronson intre str. Sebeș si str. Chisinau: carosabil asfalt S - 1034,10 mp.; trotuar asfalt S « 566.01 mp.; spibu verde S » 357,25 mp.

1 600,11

10071

13.7.1

20

109

6

Str.Ccmăuți

tronson intre str. Chisinau st str. Oh. Coflstanlinescu : carosabil asfalt S » 102116 mp.; trotuar asfalt S E 558,99 mp.; spațiu verde S = 352,81 mp.

1.58015

10072

1J.7.1

20

109

7

Slr.Ccmăuți .

tronson intre str. Gh. Constantincscu si Șoseaua de Centura : carosabil asfalt S ■ 838,02 mp.; trotuar asfalt S ■ 458,69 mp.; spațiu verde S 3 289,51 mp.

1.296,71

10073

13.7.1

20

110

Str.Chiținău

carosabil din asfalt In suprafața de    3338 mp carosabil din pavaj In

suprafața de 2800 mp carosabil pietruit In suprafața de     4550 mp

trotuar din asfalt In suprafața de      1125 mp trotuar pietruit In suprafața de

1200 mp trotuar din piatră in suprafață de     1322 mp

14.335,00

10074

1.3.71

111

Str.Catolică

carosabil din asfalt In suprafață de 2208 mp trotuar din pavaj In suprafață de     1976 mp

4.184,00

10075

‘1.3.71

112

1

Str.Danubiului

carosabil din asfalt in suprafață de     482 mp carosabil din pavaj In suprafața

de 3218 mp trotuar din asfalt in suprafață de       925 mp trotuar din

pavaj In suprafață de       925 mp

5.550,00    .

10076

l.3.7.2

112

2

Str.Danubiului

carosabil din asfalt in suprafață de     482 mp carosabil din pavaj In suprafață

de 3218 mp trotuar din asfalt In suprafață de       925 mp trotuar din

pavaj in suprafață de       925 mp

10077

1.3.7.2

113

Str.Dcborcadcrului

carosabil din pavaj in suprafață de 29740 mp trotuar din pavaj in suprafață de     3400 mp

• prelungire In suprafață totali de 7457,00 mp din

care:

carosabil asfaltat în suprafață de 4477 mp drum parțial amenajat cu piatra sparta în

suprafață de 2723.50 mp dram neainenajal in suprafață de 256,50 mp

48.054,00

10078

1.3.71

114

SL-.l Decembrie 1918

carosabil din asfalt îr. suprafață de 34151 mp trotuar din asfalt in suprafață de 8612,30 mp

42.763,30

10079

1.3.7.2

115

Stt.Ddfinului

carosabil din asfalt In suprafață de     780 mp trotuar din asfalt in suprafață

de      390 mp

1.170,00

10080

13.7.2

116

Str.Dczrobirii

carosabil pietruit in suprafață de      1800 mp trotuar pietruit in suprafață de

1296 mp

3.096,00

10081

1.3.7.1

117

I

Str.Ihanci

carosabil din asfalt in suprafață de 4694 mp trotuar din asfalt în suprafață de     1878 mp

6.572.00

10082

1.3.72

117

2

Str.Dianci

carosabil din asfalt In suprafață de 4694 mp trotuar din asfalt In suprafață de     1878 mp

10083

I.3.7.2

IU

1

Slr.Dimitric Bolintincanu

carosabil din asfalt in suprafață de    1450 mp trotuar din asfalt in suprafață

de     1044 mp

2.494,00

10084

1.3.7.2

1 IR

2

Slr.Diinitric Bolinlineanu

carosabil din asfalt in suprafață de    1450 mp trotuar din asfalt in suprafață

de     1044 mp

10085

1.3 7.2

119

Str. Dogari

carosabil din asfalt In suprafață de    1056 mp trotuar pietruit In suprafață de

360 mp

1.416,00

10086

1.3.7.2

120

Bulevardul Dorobanților

carosabil din asfalt în suprafață de 48200 mp carosabil din pavaj in suprafață de 21400 mp trotuar din asfalt in suprafață de 16690 mp trotuar pietruit in suprafață de       5986 mp

92.276.00

10087

1.3.7.2

121

Vadul Dunării

carosabil pietruit in suprafață de      1055 mp

1.055.00

10088

1.3.7.1

122

Str Deccbal

carosabil din asfalt in suprafață de 6875 mp carosabil din pavaj in suprafață de    900 mp trotuar pictorii in suprafață de         600 mp trotuar din asfalt

in suprafață de     2500 mp trotuar pietruit in suprafață de        484 mp

11 359.00

10089

1.3.71

123

Str.Debrctin

carosabil pietruit in suprafața de     3800 mp trotuar pietruit in suprafața de

1340 mp

5.140,00

10090

1.3.7.1

124

Str.Dq

carosabil pietruit in suprafață de      750 mp trotuar din piatra in suprafață

de    250 mp

1.000,00 ‘

10091

I.3.7.I

125

Str. Deltei

carosabil din pavaj în suprafață de 2100 mp trotuar din pavaj in suprafață de      350 mp

2 450.00

10092

1.3.7.2

126

Slr.Dcva

carosabil din asfalt in suprafață de 2505 mp carosabil din pavaj in suprafață de 3990 mp trotuar din asfalt in suprafață de      1156 mp

trotuar pietruit in suprafață de         790 mp

8 441.00

10093

1.3.7.2

127

Str Dimilric Crnt?mir

carosabil din asfalt in suprafață de 2592 mp trotuar pietruit în suprafață de 864 mp

3 456,00

10094

.     1.3.7.2

6 '

1.1055

314.673,57

33.198.06

H.C.LM 404/20I6

347.871,63 .

6

1.1055

310.730,84

32.782.10

H.C.LM. 404/2016

343.512,94

6

1.1055

254.977,83

26.900.16

H.C.LM 404/2016

281.877,99

1.1055

1.134.882,17

119.730,07

H.CL.M. 107/2001

1.254.612,24 .     ;

1.1055

72.139,16

7.610,68

H.C.LM. 107/2001

79.749,84

1,1055

121.240,14

12.790.83

H.C.LM. 107/2001

H.C.L.M. 350/2010

134.030,97

1.1055

357.033,42

37.667.03

H.C.LM. 107/2001

1LC.LM. 350/2010

394.700.45

1.1055

244.835,75

25.830.17

II.C.LM. 107/2001

H.C.L.M. 235/2010

270.665,92

1.1055

1.095.453,38

115.570.33

H.C.LM 107/2001

1.211.023.71

I.I05S

2.931,73

309.30

H.C.LM. 107/2001

3.241.03

1,1055

35.837.34

3.780,84

H.C.LM 107/2001

39.618,18

1,1055

160.180,83

16 899.08

HC.L.M 107/2001

HC.L.M 350/2010

177.079.91

1,1055

253.157.02

26.708,07

H.C.LM. 107/2001

H.C.L M 350/20IC

279.865.09

1.1055

55.090.40

5.812,04

H.C.LM. 107/2001

H.C.LM. 350/2010

60.902,44

1,1055

791.924,71

83.548,06

H.C.LM. 107/2001

H.C.L M 350/2010

875.472,77

1,1055

33.719.63

3.557,42

H C.L.M 107/2001

37.277.05

1.1055

1.764.456.43

186 150,15

H.C.LM 107/2001

1.950 606.58

1,1055

8.313.40

877,06

H.C.L.M 107/2001

9.190,46

1.1055

251.278.62

26.509,89

H.C.LM 107/2001

277.788,51

1,1055

71-262,15

7.518.16

JLC.L.M. 107/2001

78.78031

1,1055

14.019.40

1.479.05

H.C.L.M. 107/2001

15.498,45

1,1055

17.634,48

1.860,44

H.C.LM. 107/2001

19.494,92

1.1055

62.933,02

6639,43

HC.L.MrlWuGp-^ X        '■ • >'•

69.572.45

1.1055

87.704.10

8 725,28

_

//HC.L.M 107/2001

ț 91.429.38


128

Str.Doinci

carosabil pietruit In suprafața dc      950 mp trotuar din piatra In suprafața

de     380 mp

1 330.00

10095

1.3.7.1

1.1055

17.957.25

1.894.49

ILC.LM. 107/2001

19.851,74

Str.Doiului’

carosabil pietruit ti juprate’A. ne     522S mp rrotunr pietruit în rvprafpță dc

2160 mp

7.385.00

10U96

1.3.7.I

*   * 1.IU55

98.984.50

10.442,86

HC.LM. 107/2001

109.42/36

129'

130

Slr.Domelor

carosabil din asfalt în suprafața dc     750 mp trotuar din piatra In suprafața

dc     250 mp

1.000.00

10097

1.3.7.2

1.1055

23.930,92

2.524,71

H.C.L.M. 107/2001

26.455,63

131

Str.Domișoorci

carosabil pietruit In suprafața dc      426 mp trotuar din piatra tn suprafața

dc     160 mp

586.00

10098

1.3.7.I

1,1055

8.018,96

846.00

H.C.L.M. 107/2001

8.864,96

132

Str.Dragoș Vodă

carosabil pietruit In suprafața dc      930 mp trotuar din piatra în suprafață

dc     378 mp

1.308.00

10099

1.3.7.1

1,1055

2.829,39

298,50

H.C.LM. 107/2001

3.127,89

133

Str.Dobrogci

carosabil pietruit in suprafața dc       600 mp trotuar din piatra Li suprafața

de     200 mp

800,00

10100

I.3.7.1

1.1055

5.668,23

598,00

HC.L.M. 107/2001

6.26633

134

Str.Dumbravo Roșie

carosabil pietruit In suprafață de     6624 mp carosabil pietruit In suprafață

dc      776 mp trotuar din piatra In suprafață de     2775 mp

10.175.00   ’

10101

: 1.3.7.)

1,1055

131.712,18

13.895,63

H.C.LM. 107/2001

145.607,81

135

Str.Dudului

carosabil din asfalt In suprafață dc 3780 mp trotuar din asfalt în suprafață de      1350 mp trotuar din piatra lp suprafață de      700 mp

5.830,00

10102

1.3.72

1,1055

132.356,15

13.963.57

HC.L.M. 107/2001

146.319,72

136

Slr.Ecoului

carosabil pietruit In suprafață dc      660 mp trotuar pietruit In suprafață dc

240 mp

900.00

10103

1.3.7.1

1,1055

12.399,24

1.308.12

ILC.LM. 107/2001

13.707,36

137

Str.Emil Racoviță

carosabil pietruit în suprafață dc     225 mp

225,00

10104

l.J.7.1

1.1055

14.151.66

1.493,00

H.CL.M. 107/2001

15.644,66

138

Str.Erou Comisar Popovici

carosabil din asfalt in suprafață dc    1477 mp trotuar din asfalt in suprafață

de     422 mp

1.899.00

10105

1.37.2

1.1055

48 811,28

5.149,59

HC.L.M. 107/2001

53.960,87

139

Str.Eftimic Murgu

carosabil pietruit In suprafață dc      6960 mp trotuar pietruit In suprafață dc

2320 mp

9.280.00

10106

1.3.7.1

1,1055

130.098,32

13.72537

H.C.LM. 107/2001

143.823.69

140

Slr.Egali tații

carosabil pietruit In suprafață dc       440 mp trotuar din piatra In suprafață

de     176 mp

616,00

10107

1.3.7.1

1,1055

8.316.55

877.40

ILC.LM. 107/2001

9.193,95

141

Str. Eroilor

carosabil din asfalt în suprafață dc 16(M mp carosabil pietruit In suprafață dc     4437*rnp trotuar din asfalt in suprafață de      600 mp trotuar din

piatra in suprafață dc     1000 mp

7.641,00

loioa

1.3.7. i

2012

1,1055

123.651.13

13.045.19

ILC.LM 107/2001

HC.LM. 279/2012

136696.32

141

2

Str. Eroi lor

carosabil din asfalt în suprafață de 1604 mp carosabil pietruit In suprafață dc     4437 mp trotuar din asfalt in suprafață dc      600 mp trotuar din

piatra în suprafață dc     1000 mp

carosabil - 313,81 mp. ( zona din spatele căminului dc ncfamilisti) aloc - 170,95 mp. (zona dm spatele căminului dc ncfamilisti)

10109

1.3.7.1

2012

1,1055

1.328.386,98

140.144.83

HC.L.M 107/2001

ILC.LM 279/2012

1.468 531,81

142

Fundătura Eroilor

carosabil pietruit in suprafață dc      852 mp trotuar din piatra în suprafață

dc    284 mp

1.136,00

10110

1.3.7.1

1.1055

15.926,13

1.680.21

HC.LM. 107/2Q0I

17.606.34

143

1

Str Ecatcrina Teodora iu

carosabil din asfalt in suprafață dc 2482 mp carosabil pietruit in suprafață de     2450 mp trotuar din asfalt în suprafață dc      1050 mp trotuar din

piatra in suprafață dc      970 mp

dm care; tronson intre str.Ghcorghe Constantinescu și str.Chișinău       1883

mp

8835,00

toi n

1.3.7.2

1,1055

131 398.85

13.862.58

H C.L M. 107/2001 HC.LM 206/2013

NR. CAD pentru zona din spatele căminului de ncfamilisti 87091.

145.261,43

143

2

Str.Ecatcrina Tcodoroiu

din care tronson intre str.Ghcorghe Constanttncscu și str.Chișinău : carosabil din asfalt S » 1027,56 mp.; trotuar din asfalt S ■ 562,43 mp.; spațiu verde S = 354,99 mp

1.589.99

10112

1.3.7.2

2016

1,1055

312.647,70

32.984,33

HC.LM. 404/2016

34 5 632,03

144

1

Str.Enăchițâ Văcărescu

între Șoseaua dc Centură și Șoseaua Națională Veche          10644 mp

10.644,00

10113

1.3.7.1

1,1055

95.900.03

10.117.45

HC.L.M. 107/2001

ILC.LM. 254/2013

106.017,48

144

2

Str.Enăchiță VficArescu

tromson între Șoseaua NaționalăVcche si str. Ncgoiului: carosabil din asfalt S = 73 7.88 mp., trotuar dm asfalt S » 403.88 mp.; spațiu verde S = 254.91 mp

1.141,76

10114

1.3 7.1

2016

1,1055

224.509.01

21.685,70

H.C.LM. 404/2016

248.194.71

144

3

Str.Enlchiță VficArcscu

tromson intre str Ncgoiului si str. Milcov : carosabil dm asfalt S = 1483.32 mp.; trotuar dm asfalt S = 811,90 mp ; spațiu verde S = 512.44 mp.

2.295,22

10115

1.17.1

2016

1,1055

451.318,25

47.614.08

H C.L M 404/2016

498932,33

144

4

Str.Enăchiță VBcărcscu

tromson între str. Milcov si str. Sebeș ; carosabil din asfalt S = 1109.58 mp.; trotuar din asfalt S = 607.33 mp.; spațiu verde S c 383.33 mp.

1.716.91

10116

1.3.7.1

2016

1,1055

337.603.28

35.617.15

ILC.LM. 404/2016

373.220.43

144

5

Str.Enăchiță Văcârescu

tromson intre str. Sebeș si str. Chisinau: carosabil din asfalt S = 1033,08 mp.; trotuar din asfalt S = 565,46 mp.; spațiu verde S = 356,90 mp.

1.598,54

10117

1.3.7.1

2016

1.Î055

314.327,22

33.161.52

H.C.LM. 404/2016

347.488.74

144

6

Str.Enăchiță VAcârescu

tromson între str. Chisinau si Gh Constantincscu carosabil dm asfalt S =

1021.98 mp.; trotuar din asfalt S e 559,38 mp.; spațiu verde S ■ 353.06 mp.

1.581,36

10118

1.3 7.1

2016

1.1055

310.949,91

32.805,22

HC.LM. 404/2016

343 755,13

>45

1

Str. General Gheorghe Avramcscu

Suprafața totala « 14.210,00 mp din care!

Nr.10 lot 1/1/1 suprafața » 1.445,00 mp(h(CP 90878}- (care va destinație de parcare in momentul finalizării acestei, amenajări, odaia cu semnarea contractului de schimb de tocuri, conform HCLM 349/2017)    ;

14.210,00   !

10119

1.3.7.2

2017

1,0674

1.013.977.S3

68.342,09

"kCJ. 58/2000 HC.LM. 114/2010

j ■ ' : i

1.082.319.62

0,00

146

Str. Ion Băncilâ

carosabil din asfalt in suprafață de     728 mp carosabil din pavaj In suprafață

de    324 mp

1.052.00

10122

1.3.7.2

1,1055

23.282,23

2.456,28

HCJ. 24/2001

25.738,51       !

147

Str.Fluierului

carosabil pietruit In suprafață de      1134 mp carosabil din pavaj In

suprafață de    648 mp

1.782,00

10123

' 13.7.1

1,1055

22.047,81

2.326,01

HCLM. 107/2001

24.373,85

148

Fundătura Depoului

carosabil pietruit In suprafață de       400 mp trotuar din piatră In suprafață

de     160 mp

560,00

10124

1.3.7.1

1,1055

503.84

53,16

HCLM. 107/2001

557.00

149

Str.Fortificației

carosabil din asfalt în suprafață de    183$ mp trotuar din asfalt in suprafață

de       180 mp trotuar din pavaj In suprafață de       900 mp

2.916,00

10125

1.3.7J

1,1055

59.569,88

6.284,62

H.C.L.M. 107/2001

65.854,50

150

Str.Fragdor

carosabil din asfalt in suprafață de 446 mp trotuar din asfalt In suprafață de 63 mp

509.00

10126

1.3.7.2

1.1055

15.020,80

1.584,69

HCLM. 107/2001

16.605,49

151

Str.Francezâ

carosabil din asfalt in suprafață de    5040 mp trotuar din asfalt In suprafață

de      1200 mp trotuar din pavaj In suprafață de       600 mp .

6.840,00

10127

1.3.7J

1.1055

164.186.38

17.321,66

HCLM. 107/2001

181.508,04

152

Str.Frumoasă

carosabil din pavaj în suprafață de 4550 mp trotuar din pavaj In suprafață de     1375 mp

5.925,00

10128

13.7.2

1,1055

40.102,68

4.230,83

HCLM. 107/2001

44.333.51

153

Str.Fumicii

carosabil pietruit in suprafață de      1680 mp trotuar pietruit in suprafață de

720 mp

2.400,00

10129

1.3.7.1

1.1055

31.907,37

3.366,23

HCLM 107/2001

35.273.60

154

Str Făgăraș

carosabil pietruit in suprafață de     2203 mp trotuar pietruit in suprafață de

500 mp

2.703.00

10130

1.3.7.1

1,1055

40 441,19

4.266.55

HCLM 107/2001

44.707,74

155

Fundătura Făgăraș

carosabil pietruit in suprafață de      440 mp

440.00

10131

1.3.7.1

1,1055

3.463.92

365,44

HC.LM. 107/2001

3.829.36

156

Str.Fânărici

carosabil pietruit in suprafață de      1500 mp trotuar din piatra în suprafață

de     600 mp

2 100.00

10132

1.3.7.1

1,1055

28.353.70

2 991.32

HC.LM 107/2001

31.345.02

157

Str Sfânta Ftloftcia

carosabil din nsfalt în suprafață de 1380 mp carosabil pietruit In suprafață de      840 mp trotuar pietruit in suprafață de        740 mp

2.960,00

10133

1.3.7.2

1,1055

61.953,67

6 536,11

HC.LM. 107/2001

68439.78

158

Șoseaua Focșani

Cuprisă intre Șoseaua de Centură si str. IX-ccbal

Tronson cuprins intre Șoseaua de Centură si str. Comuna din Paris carosabil din asfalt In suprafață de 18.730,00mp trotuar pietruit In suprafață de 4.466.00mp

Tronson cupnns intre str. Comuna din Paris si str. Decebal carosabil din asfalt în suprafață de 8 473,00mp trotuar pietruit în suprafață de 4 696.00mp

NCP 91050

8.674,00

10134

1.3.7.2

1,1055

638.511,16

67.362,93

HCLM. 107/2001

705.874.09

159

Str.Carpenului

carosabil pietruit în suprafață de      1952 mp trotuar din piatră

640 mp

2.592,00

10135

1.3.7.1

1,1055

36.454,55

3.845.96

HC.LM. 107/2001

40.300,51

160

Str.Fagului

carosabil pietruit in suprafață de      1266 mp trotuar din piatră in suprafață

de     422 mp

1.688.00

10136

1.3.7.1

1,1055

11.295.51

1.191,68

1I.C.L.M. 107/2001

12487.19

161

1

Str.Ghcorghc Censtantinescu

carosabil din asfalt in suprafață de    1050 mp

carosabil pietruit In suprafață de      6780 mp

trotuar asfaltat în suprafață de           300 mp

trotuar din piatră in suprafață de      2300 mp

din care: tronson intre str. Cernăuți și str.Ion Alcxandrcscu . carosabil din asfalt S 3 521,28 mp.; trotuar din asfalt S = 285,32 mp.; spațiu verde S = 180,09 mp.

NCP 83296

11.508,00

10137

13.7.1

1,1055

145.800,87

15.381.99

HCLM. 107/2001

H C.LM. 206/2013

161.182,86

161

2

Slr.Ghcorghe Constant inescu

carosabil din asfalt In suprafață de     1050 mp

carosabil pietruit in suprafață de      6780 mp

trotuar asfaltat in suprafață de           300 mp

trotuar din piatră In suprafață de      2300 mp

din care: tronson intre str.Ccmăuți și str Ion Alexondrcscu : carosabil din asfalt S - 521,28 nip ; trotuar din asfalt S = 285,32 mp.; spațiu verde S -180,09 mp

NCP 83296

806.60

10138

1.3.7.1

2016

1,1055

158 605,81

16.732.91

H.C.L.M. 404/20)6'
162

1

• |

Calea Galați

Cuprinsă intre Piața Țraian și drum de legătură Intre Calea Galați cu Șoseaua Baldorinești        '

tronson cuprins intre D-dul Dorobanților y. Str. Mircea Mălăieni c/c Str. Costachc Negruzzi - 9.719,00 mp

carosabil din asfalt în suprafață de 6.060,00 mp                          •

trotuar din asfalt In suprafață de    3.657,00 mp

NCP 76021

tronson 1 cuprins Intre Bulevardul Dorobanților si str. Grivita 9.889.00mp din care.

-carosabil din asfalt in suprafața de 3.841,00 mp. -trotuar din asfalt in sprafata de 2.528,00 mp.

NCP 90039

tronson 2cuprins intre str. Grivita si Dulevnrdul Independentei 11 364,00mp -carosabil din asfalt in suprafața de 4.494,00 mp.

-trotuar din asfalt in suprafața de 2.879.00 mp

NCP 90037

Tronson cuprins intre Piața Troian ai B-duJ Independentei 13.127.00 mp din care:

carosabil din asfalt in suprafața de 8.739,00 mp trotuar in din asfalt in suprafața de 3.914.00 mp

NCP 93685

Tronson cuprins intre str. Ulmului si drum de legătura intre Calea Galați si

Șoseaua Baldcvinesti 42.719,00 mp din care: carosabil din aslâll in suprafața de 22.929,00 mp trotuar in din asfalt in suprafața de 18.471,00 mp

NCP 93858

Tronson cuprins intre str. Walter Marocineanu si str. Ulmului 22.023,00 mp din care:

carosabil din asfalt in suprafnla de 13.192,00 mp trotuar in din asfalt in suprafața de 6.859,00 mp NCP 93709

Tronson cuprins intre str. Mircea Malacru si str. Walter Maracincanu

3.757,00 mp din care: carosabil din asfalt in suprafața de 2.265.00 mp trotuar in din asfalt in suprafața de 1.151,00mp NCP 93711

77.687,00

10139

I.3.7.2

1,1055

1.875.152,11

197.828,55

H.C.L.M. 107/2001

2.072.980,66

162

2

Calea Galați

Cupnnsh intre Piața 1 raion și drum de legătură intre Colea Galați cu Șoseaua Baldovincști

tronson cuprins intre B-dul Dorobanților și Str. Mircea MMAicni c/c Str Costnchc Ncgruzzi - 9.719,00 mp

carosabil din asfalt in suprafață de 6.060.00 mp trotuar din asfalt In suprafață de 3.657.00 mp NCP 76021

tronson 1 cuprins intre Bulevardul Dorobanților si str. Grivita 9.889,00mp din care:

•carosabil din asfalt in suprafața de 3.841,00 mp -trotuar din asfalt in sprafata de 2.528,00 mp

NCP 90039

tronson 2cuprins intre str. Grivita si Bulevardul Independentei 11.364,00mp -carosabil din asfalt in suprafața de 4.494,00 mp.

-trotuar din asfalt in suprafața de 2.879.00 mp

NCP 90037

Tronson cuprins intre Piața Troian st B-dul Independentei 13.127,00 mp din care

carosabil din asfalt in suprafața de 8 739.00 mp trotuar in din asfalt in suprafața de 3.914,00 mp NCP 9368 S

Tronson cupnns intre str. Ulmului si drum de legătură intre Calea Galați si Șoseaua Baldovincști 42.719,00 mp din care.

carosabil din asfalt in suprafața de 22.929,00 mp trotuar in din asfalt in suprafața de 18 471,00 mp NCP 93858

Tronson cuprins intre str. Walter Marocincanu si str. Ulmului 22.023,00 mp din care:

carosabil din asfalt in suprafața de 13.192,00 mp trotuar in din asfalt in suprafața de 6 859,00 mp NCP 93709

Imcwi nmrini mfw <tr Mirrra Malaeni «i «tr Walter Maiwinewnn

10140

I.3.7.2

2010

1,1055

446.111,72

47.064.79

IÎ.CI.M 114/2010

493.176,51

162

3

Calea Galați

Cuprinsă Intre Piața Troian și drum de legaturi intre Calea Galați cu Șoseaua Baldovinești

tronson cuprins intre B-dul Dorobanților și Str. Mircea Mălăicru c/c Str.

Costache Ncgruzzi - 9.719.00 mp

carosabil din asfalt in suprafață de 6.060,00 mp trotuar din asfalt in suprafață de 3.657.00 mp NCP 76021        i                  ?

tronson I cuprins Intre Bulevardul Dorobanților si str. Oririta 9.889,OOmp din care:              »

•carosabil din asfalt in suprafața de 3.841,00 mp.

-trotuar din asfalt in sprafata de 2.528,00 mp.

NCP $0039

tronson 2cuprins Intre str. Gri vita si Bulevardul Independentei 11.364,00mp -carosabil din asfalt in suprafața de 4.494,00 mp.

-trotuar din asfalt in suprafața de 2.879.00 mp

NCP 90037

Tronson cuprins intre Piața Trnian si B-dul Independentei 13.127.00 mn din

10141

1.3.72

2010

1,1055

412.448,43

43.513,31

H.C.L.M. 350/2010

455.961,74

162

4

Calea Galați

Cuprinsă Intre Piața Țraian și drum de legaturi Intre Calea Galați cu Șoseaua Baldovinești

tronson cuprins intre B-dul Dorobanților și Str. Mircea Măllicru c/c Str. • Costache Ncgruzzi - 9.719,00 mp

carosabil din asfalt In suprafață de 6.060,00 mp trotuar din asfalt In suprafață de 3.657,00 mp

NCP 76021

tronson 1 cuprins Intre Bulevardul Dorobanților si str. Grivita 9.889,00mp din care:

-carosabil din asfalt in suprafața de 3.841,00 mp. -trotuar din asfalt in sprafata de 2.528,00 mp.

NCP 90039

tronson 2cuprins Intre str. Grivita si Bulevardul Independentei 11.364,OOmp -carosabil din asfalt in suprafața de 4.494,00 mp.

-trotuar din asfalt in suprafața de 2.879.00 mp

NCP 90037

Tronson cuprins intre Piața Troian si B-dul Independentei 13.127.00 mp din

carosabil din asfalt in suprafața de 8 739.00 mp trotuar in din asfalt in suprafața de 3.9)4,00 mp NCP 93685

Tronson cuprins intre str. Ulmului si drum de legătura mire Calea Galați si Șoseaua Baldorincsli 42.719,00 mp din care

carosabil din asfalt in suprafața de 22 929,00 mp trotuar in din asfalt in suprafața de 18 471,00 mp NCP 93858

Tronson cuprins intre str. Wallcr Marocineanu si str. Ulmului 22.023,00 mp din care.

carosabil din asfalt in suprafața de 13.192,00 mp trotuar m din asfalt in suprafața de 6.859,00 mp NCP 93709

Tronson cuprins intre str» Mircea Malacni si str. Walter Moracincanu 3.757,00 mp din care.

carosabil din asfalt in suprafața de 2 265,00 mp trotuar in din asfalt in suprafața de 1.151,00mp NCP 93711

19.436.00

10142

1.3.7.2

20)3

1.1055

953 810,51

100.630,17

H.C.I.M. 421/2013

H.C.L M 375/2016

1.054.470,68

163

1

Vadul Ghecctului

carosabil din asfalt in suprafață de 4.687,50 mp

2.120,00

10143

1.3.7.2

1,1055

20.457,56

2.15827

H.C.L.M 107/2001

22.615,83

163

2

Vadul Ghete tul ui

carosabil din asfalt în suprafață de 4.687,50 mp

10144

1.3.7.2

2017

1,0674

485.648.98

32.732,74

11 C I. M 562/2017

518 381,72

164

Str.Ghcorghe Marincscu

carosabil din pavaj In suprafață de     275 mp trotuar pietruit in suprafață de

168 mp

443,00

10145

1.3.7.2

1,1055

2 693,98

28421

HC.L.M 107/2001

2.978,19

165

Str.Ghioceilor

carosabil din asfalt In suprafață de    3280 mp trotuar din asfalt In suprafață

de     2500 mp

5.780,00

10146

1.3.72

1,1055

121.619,59

12.830,87

1LC.LM. 107/2001

134.450,46

166

Str.Grindului

carosabil pietruit in suprafață de       317 mp trotuar pietruit in suprafață de

166 mp

483,00

10147

13.7.1

1,1055

3.018,34

318,43

1LC.L.M. 107/2001

3.336.77

167

Str.Glorici

carosabil pietruit In suprafață de       810 mp trotuar din piatra in suprafață

de     270 mp

1.080,00

10148

1.3.7.1

1,1055

7226,99

762,4 S

H.C.L.M. 107/2001

7.989,44

168

Str.GoIcșli

carosabil din asfalt în suprafață de 4200 mp trotuar din pavaj In suprafață de     3584 mp

7.784,00

10149

1.3.7.2

1.1055

138.463,67

14.607.92

H.C.L.M. 107/2001

H.CX.M. 350/2010

153.071,59

168

2

Str Golești

carosabil din asfalt in suprafață de 4200 mp trotuar din pavaj in suprafață de     3584 mp

10150

1.3.7.2

1,1055

318.274,72

33.577.98

HC.L.M. 107/2001

H.C.L.M. 350/2010

351.852.70169   1


Slr.Grivițd


Cuprinsa Intre Calea Călărașilor si str. Carantinei


59.651,00


10151


1.3.7.2


1.1055               1.261.215,85


133.058,27


H.C.L.M. 107/2001             1.394274,12


169   2


Slr.Gri viței


Cuprinsa între Calea Călărașilor si str. Carantinei carosabil din asfalt în suprafața de    42.48I.OOmp(3.242,00 ml) .

trotuar din asfalt în suprafața de 17.170,00 mp (6.0S9 ml) intersecție Calea Galați cu strada Grivilfl

-carosabil din nsfalt in suprafața de 586,00 mp. -trotuar din asfalt in suprafața de 285.00 mp. NCP 86348

Număr cadastral 86342 Tronson I între Calea Călărașilor și str. Școlilor In suprafață de 11.686,00mp

Număr cadastral 86347 Intersecție I între str. Griviței și str. Școlilor in suprafață de 931.OOrnp

Număr cadastral 87581 Tronson 2 intre str. Școlilor și str. 1 Decembrie 1918 In suprafață de 10.385,00mp

Număr cadastral 86343 Intersecție 2 intre str. Griviței și str. 1 Decembrie in suprafață de 626,OOrnp

Număr cadastral 87593 Tronson 3 intre str. 1 Decembrie 1918 și str. G-ral Eremia Grigorcscu în suprafață de 13.399.00mp

Număr cadastral 86898 Intersecție 3 Intre str. Griviței și str. G-ral Eremia Grigorcscu in suprafață de 761,00mp

Număr cadastral 87563 Tronson 4 Intre str.'G-ral Eremia Grigorcscu și Calea Gnlați in suprafață de 16.574 .OOrnp

Număr cadastral 87426 Tronson 5 intre str. Calea Galați și str. Carantinei In suprafață de 6.724,00mp


2014


1,1055


9.082.272,75


958.179.78


H.C.L.M. 222/2014


10.040.452,53


169   3


Str.Gri viței


Cuprinsă intre Calea Călărașilor si str. Carantinei carosabil din asfalt in suprafață de    42.481,00mp (3.242,00 ml)

trotuar din asfalt in suprafață de 17.170,00 mp (6.059 ml) intersecție Calea Galați cu strada Grivita -carosabil din asfalt in suprafața de 586,00 mp.

-trotuar din asfalt in suprafața de 285.00 mp.

NCP 86348

Număr cadastral 86342 Tronson I între Calea Călărașilor și str. Școlilor in suprafață de 11.686,00tnp

Număr cadastral 86347 Intersecție I intre str. Griviței și str. Școlilor în suprafață de 931 .OOrnp

Număr cadastral 87581 Tronson 2 între str. Școlilor și str. I Decembrie 1918 in suprafață de 10.385.00mp

Număr cadastral 86343 Intersecție 2 intre str. Griviței și str. 1 Decembrie în suprafață de 626,OOrnp

Număr cadastral 87593 Tronson 3 între str. I Decembrie 1918 și str G-ral Eremia Grigorcscu in suprafață de 13.399.00mp

Număr cadastral 86898 Intersecție 3 intre str. Griviței și str. G-ral Eremia Grigorcscu in suprafață de 761 .OOrnp

Număr cadastral 87563 Tronson 4 între str. G-ral Eremia Grigorcscu și Calea Galați in suprafață de 16.574.00mp

Număr cadastral 87426 Tronson 5 intre str. Calea Galați și str. Carantinei In suprafață de 6.724,OOrnp


Slr.Grației


carosabil din asfalt in suprafață de 5569 mp trotuar pietruit în suprafață de 4026 mp


10154            1.3.7.2


1,1055


180.071,58171

•      Str.Grădinii Publice

carosabil din asfalt in suprafață dc 2508 mp carosabil din pavaj în suprafața dc 7,32 mp trotuar din pavaj In suprafața dc      1600 mp

4.840,00    :

10155

1.3.72

..         .         . .                  j

1,1055

87.814,95

9264,48

H.CX.M. 107/2001 ILC.LM. 350/2010

97.Q79.43 ’

171

2

Str.Grădinii Publice

carosabil din asfalt in suprafața dc 2508 mp carosabil din pavaj în suprafața de 732 mp trotuar din pavaj în suprafață dc      1600 mp

10156

1.3.72

1,1055

688.629,54

72.650,42

1LC.L.M. 107/2001 H.C.L.M. 350/2010

761.279,96     ’

172

Slr.Gheorghc Asachi

carosabil pietruit In suprafața dc      1218 mp trotuar din piatră în suprafața

dc     420 mp

1.638,00

10157

1.3.7.1

1.1055

22.811,45

2.406,61

H.C.LM. 107/2001

25.218,06

173

Str.Gcorge Coșbuc

carosabil pietruit in suprafața dc     2010 mp trotuar din piatra în suprafață

dc     670 mp

2.680,00

10158

• 1.3.7.1-

1.1055

37.570,87

3.963,73

11CLM. 107/2001

41.534,60

174

Slr.Gheorghc Șincai

carosabil dm asfalt in suprafață de    2161 mp trotuar din asfalt in suprafață

dc       356 mp trotuar din piatra In suprafață dc      356 mp

2.773.00

10159

1.3.72

1,1055

71.W4.88

7.495,23

H.C.L.M. 107/2001

78.540,11

175

Str.Garoafclor

carosabil pietruit In suprafață dc      1236 mp trotuar din piatra In suprafață

dc     412 mp

1.648,00 t

10160

1.3.7.1

1.1055

23.104,31

2.437,50

H.C.LM. 107/2001

25.541,81 ;

176

Str.Graurului

carosabil pietruit în suprafața dc      1200 mp trotuar din piatra In suprafață

dc     400 mp

1.600,00

10161.

1.3.7.1

1.1055

22.430,42

2.366,41

ILC.L.M. 107/2001

24.796,83

177

Slr.Gheorghc Lnzlr

carosabil pietruit în suprafață de      1008 mp trotuar pietruit în suprafața de

300 mp

1.308,00

10162

1.3.7.1

1,1055

18.728,75

1.975,88

H.C.LM. 107/2001

20.7W.63

178

Str.Gftrabcf Ibrăilcanu ■

carosabil pietruit în suprafață dc     3960 mp trotuar din piatră în suprafața

:       de     1320 mp

5280.00   '

10163

• 1.3.7.1

1,1055

74.02228

7.809.35

H.C.LM. 107/2001

81.831,63

179

Str.Gospodarilor

carosabil pietruit In suprafață dc       840 mp trotuar din piatră in suprafața

dc     280 mp

1.120,00

10164

1.3.7.1

1,1055

15.700,98

1.656,45

ILC.LM. 107/2001

17.357.43

180

Str.Grădinarilor

carosabil pietruit in suprafață dc     2255 mp trotuar din piatră în suprafață

dc    1353 mp

3.608,00

10165

' 1.3.7.1

1,1055

44.04544

4.646,77

1LC.LM. 107/2001

48.692,01

181

Str.Garofițci

carosabil din asfalt In suprafață dc    1494 mp trotuar pietruit In suprafață dc

1025 mp trotuar din asfalt în suprafață dc      906 mp trotuar din piatra în

suprafață dc     204 mp

3.629,00

10166

1.3.72

1,1055

72.970,51

7.698,39

ILC.L.M. 107/2001

80.668,90

182

Str.Gh Muntcanu Murgoci

carosabil pietruit în suprafață de     6300 mp trotuar din piatra in suprafață

dc    2948 mp

9.080,00

10167

1.3.7.1

1,1055

129.468,51

13.658.93

H.C.LM. 107/2001

143.127,44

183

Str.Gcorge Topârcconu

carosabil pietruit in suprafață dc      3780 mp trotuar din piatră in suprafață

dc    1260 mp

5.040,00

10168

1.37.1

1,1055

70.657.55

7.454,37

ILC.LM 107/2001

78.111,92

184

Str.Grindului

carosabil din asfalt în suprafață dc     690 mp carosabil pietruit in suprafață

dc     1200 mp trotuar din asfalt in suprafață dc       230 mp trotuar din

piatra in suprafață dc      400 mp

2.520,00

10169

1.3.7.».

1.1055

45.833.88

4.835,47

HCXM. 107/2001

50.669,35

185

Slr. Poci Gngorc Alcxandrcscu

cuprinsă intre Șoseaua dc Centură si Șoseaua Buzăului carosabil din asfalt ir suprafață dc 21.620,00mp carosabil din pasaj în suprafață dc 1,23J,OOmp carosabil pietruit in suprafață dc 5.6l3.00mp fundații din beton in suprafața dc 3.061,00 mp trotuar din beton in suprafață dc 4.090,00mp zona degradata in suprafața de 12.930,00 mp NC 91384

30.375,00

10170

1 3.7.2

1,1055

652.377,M

68.825.86

ILC.LM 107/2001

721.203,70

186

Str.Gcorge Cr.vadia

carosabil pietruit în suprafață dc     2520 mp trotuar din piatră in suprafață

dc     840 mp

3.360,00

10171

1.3.7.1

1,1055

47.101,50

4.969,52

H.C.LM. 107/2001

52.074.02

187

1

Str.Gcorge Encseu

carosabil pietruit în suprafață dc     6805 mp trotuar din piatră în suprafață

dc     2728 mp tronson intre str.Milcov și Șoseaua Națională Veche

7299 mp

16.832,00

10172

1.3 7.1

1,1055

128 648,19

13.572,38

H.C.LM. 107/2001

H.C.LM. 206/2013

Nr. Cad 86733 pentru suprafața dc 7.299 mp

142.220,57

187

2

Str.Gcorge Encseu

tronson intre slr. Ncgoiului și Șoseaua Națională Veche . carosabil din asfalt S = 2311,80 mp.; trotuar din asfalt S = 1265,36 mp.; spațiu \cnlc S = 798,65 mp.

3.577,16

10173

1.3.7.1

2016

1,1055

703.393,42

74.208.01

H.C.L.M. 404/2016

777.601,43

187

3

Str.Gcorge Encseu

tronson între str. Ncgoiului și str. Milcov: carosabil din asfalt S = 1482,24 mp.; trotuar din asfalt S = 811,30 mp.; spațiu verde S = 512,07 mp.

2.293.54

10174

13,7.1

2016

1,1055

450.989.65

47.579.41

H C.L.M. 404/2016

498.569,06

187

4

Str.Gcorge Encseu

tronson Intre slr. Milcov și str. Gh. ConsUnlinescu: carosabil din asfalt S ■

3195,15 mp.; trotuar din asfalt S ■ 1396,20 mp.; spațiu verde S » 1063,26 mp.

4.591.35

10175

1.3.7.1

2016

1,1055

1.307.43726

137.934.63

H.C.LM. 404/2016

1.445.371,89

188

1

Str. P. St. Goangă

carosabil pietruit in suprafață dc      5040 mp trotuar din piatră în suprafață

dc    2680 mp

7.720,00

10176

1.3.7.1

1,1055

94 209,02

9.939.05

ILCLM 107/2fX>f

104.148.07 ‘ \188

2

Str.P.St Goangă

carosabil asfalt in lungime de 469 ml (tronson Sos Focșani si str. Tecuci) carosabil din piatra (trosni rfr.Tecuci si Sos. Baldovincsli)

10177

1.3.7.1

2017

1,0674

!

622.089,15

41.928.81

ILC.LM. 497/2017

189

1

Str.G-ral Ercmia Gri goi eseu

:                                    i                                                  î

30.917.00

10178

1.3.7 J

1,1055

509.030,05

53.702,67

H.C.LM 107/2001

562.732,72

189

2

Str.G-raJ Eremin Grigorescu

carosabil din asfalt Ip suprafață de 16186 mp trotuar din asfalt In suprafață de     6320 mp trotuar din dale In suprafață de       2807 mp

•     sistematizare pc verticală

 • - carosabil asfaltat in suprafață dc 4660 mp

 • - trotuar asfaltat in suprafață de       944 mp

10179

1.3.71

1.1055

206113,11

21.755,48

H.C.LM. 107/2001

227.968.59

190

1

Str.Hcpites .

carosabil din asfalt In suprafață de    1165 mp trotuar din asfalt In suprafață

dc       120 mp trotuar din pavaj In suprafață de       712 mp f

1.997,00

10180

1.3.7.2

1.1055

39.524,M

4.169.87

ILC.LM. 107/2001

H.C.L.M. 350/2010

43.694,71

190

2

Str.Hcpites

carosabil din asfalt In suprafață dc    1165 mp trotuar din asfalt in suprafață

dc       120 mp trotuar din pavaj in suprafață de       7)2 mp

10181

1.3.7.2

1.1055

137.783,13

14.536,13

H.C.L.M. 107/2001

H.C.LM. 350/2010

152.319.31

191

Str.l lipodrom

carosabil din asfalt in suprafață dc 9519 mp trotuar din asfalt in suprafața dc      54 36 mp

14.955,00

10182

: 1.3.71

1.1055

339.310,85

35.79719

H.C.L.M. 107/2001

375.108.14

192

Str. H oria

carosabil din asfalt in suprafața dc     656 mp trotuar din piatră In suprafață

dc     426 mp

1.082.00

10183

' 1 3.7.2

1,1055

21.110,97

2.22711

ILC.LM. 107/2001

23.338,18

193

Aicea Humulcști

carosabil din asfalt in suprafață de     650 mp trotuar din asfalt In suprafața

dc      130 mp

780,00

10184

1.3.7 2

1,1055

21.614,82

2180,36

H.C.LM. 107/2001

23.895.1R

194

StrB.P liașdcu

carosabil pietruit in suprafață dc      1560 mp trotuar pietruit in suprafață dc

520 mp

2.080,00

10185

I 3.7.1

1.1055

29.159,86

3.076,37

HC.LM. 107/2001

32.236,23

195

Str. 24 Ianuarie 1859

carosabil pietruit in suprafață dc      1800 mp trotuar din piatră in suprafață

dc     600 mp

2 400,00

10186

1.3.7.1

1,1055

33.615,63

3.549.61

HC.L.M 107/2001

37.195.24

196

1

Bulevardul Lndcpcndcnțci

Suprafață carosabil din asfalt 52.462,919 mp din care:

- Tronson str. Carantinei - Calea Călărașilor din asfalt si pavele 48.857,589 mp -Tronson Calea Căllrnșilor-Falczâ din asfalt 3.605,33 mp Suprafață trotuar 30.805,059 mp din care:

-Traison str. Carantinei - Calea Călărașilor din asfalt si dale-30.030.619 mp -Tonson Calea Călârașilor-Faleză trotuar din asfalt 183,00 mp trotuar pietruit 591,44 mp

44.100,00

10187

1.3 7.2

1,1055

1.144.781,09

120 774.40

HC.LM IO7/2OOI HC.LM 114/2010 ILC.LM 78/2010 HC.L.M. 280/2012

N r cad. 86932 pentru tronsonul str. Carantina si Calea Călărașilor

1.265.555,49

196

2

Bulevardul Independenței

Suprafață pavaje și alei pictonale 16.610,21 mp din care. -Tronson str. Carantinei -Calea Călărașilor - 16.100,2) mp

Tronson Calea Călărașilor - Faleză - 510,00 mp

3.788,33

10188

1.3.7.2

2012

1,1055

899.173,80

94.862,84

H.C.LM. 107/2001 ILC.LM 114/2010 ILC.LM 78/2010

H.C.LM. 280/2012

994.036,64

196

3

Bulevardul Independenței

Suprafață refugii lramvoi-25l,454mp

-Suprafața ocupată dc monumente pc tronsonul str. Carantinei - Culca

Calarasilor-50.795mp

1.101,44

10189

1.3.7.2

2012

1,1055

279.79116

29.517,98

H.C.LM 107/2001 HC.LM. 114/2010 H.CX.M. 78/2010

H.C.LM. 280/2012

309.309,24

197

Str Independenței

carosabil din asfalt In suprafață de      590 mp carosabil pietruit in suprafață

de      5440 mp trotuar din piatră in suprafață de       300 mp

6 330,00

10)90

1.3.7.1

1.1055

169.873,49

17.921,65

HC.LM. 107/2001

187.795.14

198

Str.LL.Caragialc

carosabil din asfalt în suprafață dc 2546 mp trotuar din asfalt în suprafață de     1976 mp

4.522.00

10191

1.3.71

1,1055

95 794,55

10.106,33

H.C.LM 107/2001

idf900.&8199

Str.Ion Ghica

carosabil din asfalt In suprafojă de    13969 mp trotuar din asfalt In suprafață

dc        741 mp trotuar din piatra in suprafața dc      1947 mp ,

16.657.00 i

10192

:i.3.7a

- ... ;

1,1055

422.817,95

44.60729

HC.LM. 107/2001

467.425.24 .

200

Slr.lon lonescu dc la Brad

carosabil din asfalt In suprafața de     1920 mp trotuar din asfalt In suprafața

dc       960 mp

2.880.00

10193

J.3.7.2

1,1055

66.606.34

7.026.97

H.C.L M. 107/2001

73.633,31   ;

201

•          Aleea Ipotești

carosabil din asfalt In «uprafoță dc      700 mp trotuar din asfalt In suprafața

de       280 mp

980,00

10194

1.3.7.2

1,1055

34170.71

3.615,56

H.C.L.M. 107/2001

37.886,27

202

Str.Ialomițci

carosabil pietruit în suprafață dc        929 mp trotuar din piatra In suprafața

de      220 mp

1.149,00    •

10195

I.3.7.1

1.1055

16.459.90

1.736,52

H.C.L.M. 107/2001

18.196,42

203

Slr.Iasomiei

carosabil pietruit in suprafață dc      1080 mp trotuar din piatra în suprafață

dc     360 mp

1.440,00

10196

1.3.7.1

1.1055

20.188,33

2.129,87

H.C.LM. 107/2001

22.318,20

204

Slr.lon Creangă

carosabil pietruit In suprafața de     2040 mp trotuar din piatra In suprafață

de     680 mp

2.720.00    !

J0I97

1.3.7.1

1.1055

38.132,98

4.023.03

H.C.L.M. 107/2001

42.156,01

205

Slr.lon Ncculce

carosabil pictrui l In suprafață dc      1440 mp trotuar din piatră In suprafața

dc     480 mp

1.920.00    !

10198

1.3.7.1

1.1055

29.I8J.47

3.078.86

HC.LM. 107/2001

32.262,33

206

Str.Ion Slavici

carosabil din asfalt In suprafață de 7359 mp trotuar din asfalt In suprafața de    2071 mp

9.430,00 î

10199

1.3.7.2

1,1055

279.377,27

29.474.30

H.C.LM. 107/2001

J08.85l.57 ■

207

Str.Ion Vodă ce] Cumplit

carosabil pietruit In suprafață de     2760 mp trotuar din piatră In suprafața

dc     920 mp

3.680,00 i

10200

1.3.7.1

1,1055

55.935.92

5.90124

H.C.LM. 107/2001

61.837.16

203

Str. Iezerului

carosabil pietruit In suprafață de       5.531,00 mp

trotuar din piatră In suprafață dc       4.319,00mp

NCP9I811

9.850.00

1(1201

1.3.7.1

1.1055

91.966,92

9.702.51

HC.L.M. 107/2001

101.669,43

209

Str. Industriei

carosabil din asfalt In suprafața dc 18270 mp carosabil din pavaj In suprafață dc    2100 mp trotuar din asfalt in suprafață de      6450 mp

trotuar din piatră în suprafață           984 mp

27.804,00   .

10202

1.3.7.2

1,1055

305.427,48

32222,60

HC.L.M. 107/2001

337.650.08

210

Str.lnului

carosabil din asfalt in suprafața dc     700 mp cxrorabil pietruit în suprafață

dc     10S0 mp trotuar din piatră în suprafață dc      580 mp

2.360.00

10203

1.3.7.1

1,1055

45.482.76

4.798,43

ILC.LM 107/2001

50.281,19

211

Str. Picior Lsscr

carosabil pietruit în suprafață dc       3.711,00 mp

trotuar din piatra In suprafața dc      763,00 mp

NCP 92072

4 560.00

10204

1.3.7.1

1,1055

63.928,11

6.744.42

HC.L.M 107/2001

70 672.53

212

Slr.lnJuslria Sârmei

carosabil din asfalt in suprafață dc 4230 mp trotuar din asfalt In suprafața dc     1390 mp

5.710,00

10205

1.3.7 2

1.1055

138 874.62

14.651,27

H.C.LM 107/2001

153 525,89

213

1

Str.Ion Andrecscu

carosabil pietruit in suprafață dc     7020 mp trotuar din piatră in suprafața

dc     2340 mp din care: tronson intre «tr.Chișinău și Șoscau Naționala

Veche                  9232 mp

18.592.00

10206

1.3.7.1

1.1055

131.220.94

13.83.81

HC.LM. 107/2001 H.C.LM 206/2013

145.064,75

213

2

Str.Ion Andrecscu

tronson intre str. Ncgoilui și Șoscau Națională Veche : carosabil din asfalt S ■

1050.96 mp ; trotuar din asfalt S = 525,24 nip.; spațiu verde S = 363,07 mp.

1.626,20

10207

1 3.7.1

2016

1,1055

319.767,43

33 735.46

H.C.L.M. 404/2016

353.502.89

213

3

Slr.lon Andrecscu

tronson Intre str. Ncgoilui și str. Milcov : carosabil din asfalt S - 1476,30 mp ; trotuar din asfalt S ■ 808.05 mp.; spațiu verde S = 510,02 mp.

2.284,35

10208

1.3 7.1

2016

1.1055

449.182,33

47.388.74

HC.LM 404/2016

496 571.07

213

4

Str.Ion Andrecscu

tronson intre str. Milcov si str. Sebeșului: carosabil din asfalt Sa HI 1,32 mp.. trotuar din asfalt S “ 608,28 mp.; spațiu verde S ■ 383,93 mp.

1.719,60

10209

1.3.7.1

2016

1,1055

338.132.70

35.673.00

H.C.L M 404/2016

373.805,70

213

Str.Ion Andrecscu

tronson între str. Sebeșului si str. Chisinau: carosabil din asfalt S - 1033,62 mp ; trotuar din asfalt S = 565,75 mp.; spațiu verde S = 357.08 mp.

1.599,37

10210

1.3.71

2016

1,1055

314.491.52

33.178,86

H.C.L M 404/2016

347.670.38

214

Slr.lon Călugăru

carosabil pietruit în suprafață de     3012 mp trotuar din piatră în suprafață

dc    1120 mp

4.132,00

10211

1.3.7.1

1,1055

56.666.49

5.978,31

HC.LM. 107/2001

62 644,80

215

StrJustifici

carosabil din pavaj in suprafață de    927 mp trotuar din dale în suprafață de

490 mp

1.417,00

10212

1.3.7.2

1,1055

16.146,57

1.703,46

ILC.LM. 107/2001

17.850,03

216

Str.Jiului

carosabil pietruit In suprafață de       900 mp trotuar din piatra în suprafață

dc     300 mp

1.200.00

10213

I.3.7.1

1.1055

16.823,60

1.774,89

H.C.L.M. 107/2001

18.598,49

217

Str.Jdcrului

carosabil pietruit în suprafață dc       600 mp trotuar din piatra In suprafață

dc     200 mp

800,00

10214

1.3.7.1

1,1055

1121510

1.18320

HC.L.M. 107/2001

12.398.40

218

Aleea Lalelelor

carosabil din asfalt în suprafață de     242 mp trotuar din asfalt în suprafață

dc       78 mp

320.00

10215

1.3.7 2

1,1055

8.344.89

880,39

H.C.LM 107/2001

9.22528

219

Str. Libertății

carosabil pietruit in suprafață de       840 mp trotuar din piatra in suprafață

dc     302 mp

1.142,00

10216

1.3.7.1

1,1055

15.77025

1.663,76

HC.LM. 107/2801

^"^ 17.434,01

220

Str.Liliacul ui

carosabil pietruit in suprafață dc       819 tnp trotuar din piatra ir. suprafață

de     608 mp

1.427.00

10217

1.5.7.1

1,1055

16.363,85

1.726.39

H.cZm. 107/2001

•18^24


 i
221

Str.Linijtn •

carosabil din asfalt In suprafața de    1420 mp carosabil pietruit în suprafața

de      400 mp trotuar din piatra tn suprafață de      260 mp

2.080.00

10218

•1.3.7.2

1.1055

45.040,32

4.751,75

H.C.L.M. 107/2001

î               ,•            •

49.792,07    j

222

Str.Logoflt Tlutu

carosabil pietruit in suprafața de       230 mp trotuar din piatra in suprafața

'       de      100 mp

330,00

10219

13.7.1

1,1055

4.372.41

46129

H.C.L.M. 107/2001

4.833,70

223

Fundătura Lacului !

carosabil pietruit în suprafața de       400 mp trotuar din piatra in suprafață

de     160 mp

560.00

10220

*1.3.7.1

1,1055

7.560,78

797,66

HC.LM. 107/2001

8.358,44 ’

224

Str.Lotrului

carosabil pietruit în suprafața de     3360 mp trotuar din piatră in suprafața

de     1120 mp

4.480,00

10221

1.3.7.1

1,1055

43.928,73

4.634,48

H.C.LM. 107/2001

48.563

225

Slr.Lupeni

carosabil din asfalt in suprafața de    2154 mp trotuar din piatră în suprafața

de     770 mp

2.924.00

10222

13.74

1,1055

68.892,53

7.268,16

H.C.LM 107/2001

76.160.69

226

Aleea Lebedei

carosabil din asfalt in suprafața de 4000 mp trotuar din asfalt In suprafața de     600 mp

4.600,00

10223

1.3.72

1,1055

124277.36

13.11126

H.C.LM 107/2001

137.388,62    »

227

Str .Lanului

carosabil pietruit In suprafață de       500 mp trotuar din piatra în suprafața

de     200 mp

700,00

10224

=13.7.1

1,1055

7.008.13

739,36

H.C.LM. 107/2001

7.747,49

228

Str.Livczilar

carosabil pietruit In suprafață de       540 mp trotuar din piatră In suprafață

do      60 mp

600,00

10225

‘ 13.7.1

1,1055

4.440.11

468,43

H.C.LM. 107/2001

4.908.54

229

Str.Titu Maiocescu

carosabil pietruit in suprafața de     5200 mp trotuar din piatra in suprafața

de    1300 mp

6.500,00

10226

‘13.7.1

1,1055

95.835,48

10.110,64

H.C.LM. 107/2001

105.946,12

230

Str.Malului

carosabil din pavaj în suprafața de     919 mp trotuar din piatră în suprafața

de     217 mp

1.136,00

10227

•1.3.72

1,1055

7.918.19

83527

H.C.L.M. 107/2001

8.753,56

231

Str. Mal al DunArii

carorabil din pavaj in suprafața de 4000 mp trotuar din dale in suprafață de 1000 mp

5.000.00

10228

13.7.2

1,1055

34.639,13

3.654,43

1LC.LM 107/2001

38.293,56

232

1

Str. Măre

trotuar din dale în suprafața de        2112 mp

din care tronson intre. Str. împăratul Troian.si Str. Vodul Schelei carosabil din piatra cubica In suprafață de 8505 mp trotuar din asfalt în suprafață de 285 mp

Număr cadastral 93694

17.072,00

10229

I.3.7.2

1.1055

124.423,79

13.126,71

H.C.LM 107/2001

H.C.L.M. 350/2010

137.550,50

232

2

Str.Mare

carosabil din pavaj in suprafața de 14960 mp trotuar din dale in suprafața de        2112 mp

din care trenson intre Str. împăratul Truian si Str. Vadul Schelei carosabil din piatra cubica în suprafața de 8505 mp trotuar din asfalt în suprafața de 285 mp

Număr cadastral 93694

10230

i.3.7.2

1,1055

500.696,12

52 823.44

HC.LM 107/2001

H.C.L.M. 350/2010

553.519.56

233

Str.Mărul ui

carosabil din pavaj in suprafața de 6017 mp trotuar din piatră în suprafața de    2576 mp

8.593,00

10231

1.3.72

1.1055

55.480,87

5.85323

HC.LM 107/2001

61.334.10

234

Str.Maținilor

carosabil din pavaj in suprafața de    968 mp trotuar din piatra in suprafața

de     440 mp

i.408,00

10232

13.72

1,1055

9006,18

950,15

H.C.L.M. 107/2001

9.956.33

235

Sir.MArășești

carosabil din pavaj in suprafața de    3200 mp trotuar din dale in suprafață de

2500 mp

5.700,00

10233

1 3.72

1,1055

33.064.64

3.488,32

H.C.LM. 107/2001

36.552,96

236

Str.Mărățti

carosabil din pavaj in suprafață de    1680 mp trotuar din dale in suprafață de

1272 mp

2.952,00

10234

1 3.7.2

1.1055

17.231,40

1.817.91

H.C.L.M. 107/2001

19.049,31

237

Str.Mercur

carosabil din pavaj in suprafață de 4620 mp trotuar din dale in suprafața        2088mp

din care tronson 1 intre str. Vadul Schelei si Str.Mare carosabil din piatra sparta in suprafață de 2269 mp trotuar din asfalt in suprafața de      143 mp

Număr cadastral 93699

din care tronson 2 intre Str.Mare si Str Anghel Saligny carosabil din piatra cubica in suprafață de 413 mp trotuar din asfalt in suprafață de      137 mp

Număr cadastral 93696

6.703.00

10235

1.3.7.2

1.1055

42.94624

4.530.83

H.C.LM. 107/2001

47.477,07

238

Str.Mică

carosabil din pavaj în suprafața de    484 mp trotuar din dale în suprafață de

102 mp

586.00

10236

1.3.72

1,1055

4.131.50

435,87

HC.LM. 107/2001

4.567,37

239

Str.Mihai Bravu

carosabil din asfalt in suprafață de 25769 mp trotuar din asfalt in suprafață de     2808 mp trotuar din piatră ih suprafață de     13307 mp

161.350,00

10237

1.3.72

1.1055

839.537,83

88.57124

H.C.LM. 107/2001

928.109,07

240

1

Str.Mihai! KogAlniccanu

carosabil asfaltat in suprafață de     8346 mp trotuar din piatră in suprafață

de    4494 mp

12.840,00

10238

13.72

1.1055

208.703.98

22.01827

H.C.L.M. 107/2001

230.72245    «

240

2

Str.Mihail Kogâlniccanu

Sistematizare pe verticală

 • - carosabil asfaltat în suprafață de     11 mp

 • - trotuar asfaltat in suprafață de         6 mp

17,00

10239

13.7.2

1.1055

7,87

0,83

H.C.LM. 107/2001

8,70

241

Str.Mihail Schastran

carosabil din asfalt in suprafață de 1800 mp trotuar din dale in suprafață de 1080 mp

2.880.00

10240

1.3.7.2

1.1055

59.983.98

6 328.31

H.C.LM 107/2001^^

6&31249

’X

242

Slr.Militora

carosabil din pavaj in suprafață de 2040 mp (rotitor din piatră in suprafață de    1860 mp

3.900,00

10241

13.7.2

1,1055

21.917.13

2 31226

li.C L M 107/2001

-

24 229.39 x\ \\
243

Str.Mincnlor

carosabil pietruit in suprafață de

632 mp trotuar din dale în suprafață de 46 mp-

778.00     j

10242

jl.3.7.1

1,1055

11.610,41

1.224,90

HC.LM 107/2001

12.835,31       '

244

Slr.Minrițci

carosabil din asfalt in suprafață de 4004 mp trotuar din asfajt In suprafață de      1040 mp trotuar din piatră In suprafață de     1040 mp

6.084,00   ’

10243

: i.3.7a

1,1055

133.751,17

14.110,75

HC.LM. 107/2001

147.861,92

245

Aleea Moldoviței

carosabil din asfalt ip suprafață de de

105Q mp trotuar din asfalt în suprafață 210 mp

1.260,00

10244

1.3.72

1,1055

34.919,40

3.684,00

HC.LM. 107/2001

38.603.40

246

Str.Muncii

carosabil pietruit în suprafață de de

986 mp trotuar din piatră în suprafață 176 mp

1.162,00

10245

IJ.7.1

1,1055

17.949,36

1.893,66

H.C.LM. 107/2001

19.843,02

247

Str.Moș Icn Roată

carosabil pietruit In suprafață de de

1512 mp trotuar din piatră în suprafață 691 mp

2.203,00

10246

1.3.71

1,1055

28.85)26

3.043.81

HC.LM. 107/2001

31.895,07

248

Aleea Mestccănișului

carosabil din asfalt în suprafață de de

695 mp trotuar din asfalt in suprafață

278 mp

>73.00

10247

.1.3.72

1,1055

23.175,15

2.444,98

H.C.LM. 107/2001

25.620,13 .

249

Fundătura Macului

carosabil pietruit in suprafață de de

480 mp trotuar din piatră în suprafață 16dmp

640.00

10248

1.3.7.1

1,1055

8.971,54

946,50

H.C.LM. 107/2001

9.918,04

250

Str.Magaziilor

carosabil pietruit in suprafață de de

12084 mp trotuar din piatră in suprafață 3828 mp

15.912,00

10249

îl.3.7.1

1,1055

225248,88

23.763,76

H.C.LM. 107/2001

249.012,64

251

•        Str.Maghiranului

carosabil pietruit In suprafață de de

900 mp trotuar din piatră în suprafață

300 mp

1200,00 •

10250

1.3.7.1

1,1055

16.823.60

1.774,89

H.C.LM. 107/2001

18.598.49

252

Str.Măgura

carosabil pietruit In suprafață de de

600 mp trotuar din piatră In suprafață 300 mp

900,00

10251

13.7.1

1,1055

11.530,11

1216,43

H.C.L.M. 107/2001

12.746,54

253

Str. Maramureș

carosabil pietruit în suprafață de de

5344 mp trotuar din piatră in suprafață 1400 mp

6.744,00

10252

13.7.1

1,1055

98.691,64

10.411,97

HC.LM. 107/2001

109.103,61

254

Str.Mccaiuzn lorilor

carosabil din asfalt In suprafață de de

13080 mp trotuar din asfalt în suprafață 2580 mp

15.660,00   ;

10253

13.72

1,1055

414.534,48

43.733,39

H.C.LM. 107/2001

458267,87

255

•       Str.Miron Costin

carosabil pietruit in suprafață de de

2550 mp trotuar din piatră în suprafață

850 mp

3.400.00

10254

13.7.1

1.1055

47.665,04

5.028,66

ILC.LM. 107/2001

52.693,70

256

Str. Moldovei

carosabil pietruit in suprafață de de      1020 rnp trol uar din

6120 mp trotuar din asfalt In suprafață piatră in suprafață de     1020 mp

8 160.00

10255

1.3.71

1.1055

120.476,SI

12.710,27

HC.LM 107/2001

133.186,78

257

Str.Moinilui

carosabil pietruit in suprafață de de

5700 mp trotuar din piatră in suprafață 1900 mp

7 600.00

10256

13.7.1

1.1055

106.546,85

11.240,69

HC.LM 107/2001

117.787.54

2 <8

Str.9Mai 1877

carosabil pietruit in suprafață de de

2760 mp trotuar din piatră în suprafață 920 mp

3.680.00

10257

1.37.1

1,1055

51.59028

5.442.77

HC.LM 107/2001

57.033,05

259

Str.Mihai Viteazul

carosabil din asfalt in suprafață de     3.947,00 mp

botuar din as.all in suprafață de       3.118,00 mp

NCP 91809

6 276,00

1O25S

1 3.7.2

1,1055

169.665.67

17.899,73

HC.LM. 107/2001

187.565,40

260

Str. Mareea cel Marc

carosabil dir. asfalt in suprafață de 7398 mp trotuar din asfalt in suprafață de      1850 mp trotuar din piatră in suprafață de     1850 mp

11.098.00

10259

1.3.72

1,1055

243.549,38

2 5 694,46

H C.L.M. 107/2001

269.243,84

261

Str.Murea MăLăcru

Cuprisă intre 1)N 221A si str. Industriei Tronson cuprins intre DN221A si Calea Galali carosabil din asfalt In suprafață de 4.403,00mp trotuar din asfalt si piatră în suprafață de 1.781,00mp Tronson cuprins intre Calea Galali si str. Industriei carosabil din asfalt in suprafață de 2.756,00mp trotuar din asfalt în suprafață de 1 268,00mp NCP 91007

9.273.00

10260

1.3.7.2

1,1055

194.991,60

20.571,61

HC.LM. 107/2001

215.56321

262

Str.Milcov

carosabil din asfalt in suprafață de 3290 mp carosabil pietruit in suprafață de     6510 mp trotuar din asfalt In suprafață de      1380 mp trotuar din

piatră In suprafață de     1880 mp

16.438,00

10261

13.7.1

1,1055

365.890,10

38.601,41

H.C.LM. 107/2001

HC.LM. 206/2013

404491.51

262

Stf.Milwv

tronson între str Alecu Russo și str. Comunarzi' carosabil din asfalt 5 * l848.90mp.; trotuar din asfalt S = 1012 mp.; spațiu verde S 3 638.74 mp.

2.860,90

10262

13.7.1

2016

1.1055

562 550,43

59.349,07

H C.L.M. 4MÎ20I6

/-■ •

621.899.50,


263

'       Str.Mmcca Vodă

carosabil din asfalt in suprafață de 2660 mp carosabil pietruit In suprafață de     5212 mp trotuar din asfalt în suprafață de      1140 mp trotuar din

piatră In suprafață dc     1490 mp

10.502.00   !

10263

J .3.7.1

1,1055 t

16431639

17.324,82

H.C.L.M. 107/2001

i8i.54j.11 :

264

Str.Mureșului

carosabil pietruit In suprafață de       900 mp trotuar din piatră In suprafață

de     300 mp

1.200,00

10264

•1.3.7.1

1.1055

16 796,83

1.772.07

H.C.L.M. 107/2001

18568,90  ’

265

Str. Matei Basorab

Tronson 1 cuprins Intre str. Eroilor si str. TArgoviste        ;

carosabil din asfalt In suprafață de     5.908,00 mp

trotuar din piatră in suprafața de       5.364,00 mp         «

Tronson 2 cuprins Intre str. Eroilor si NCP 19796 carosabil din asfalt In suprafață de     4.286,00 mp

NCP 91849

9.785,00

10265

,1.3.7.2

1,1055

194.961,68

20.568,46

1LC.L.M. 107/2001

215.530,14

266

Str.Mihai Eminescu

carosabil din nsfalt In suprafață de 9180 mp trotuar din asfalt In suprafață de 176.25 mp

10266

I.3.7.2

1.1055

297.057,40

31339,56

H.C.LM. 107/2001

H.C.L.M. 350/2010

328.396.96

266

2

Str.Mihai Eminescu

carosabil din asfalt In suprafață de    9180 mp trotuar din asfalt In suprafață

de 176.25 mp

o.oo      ;

10267

1.3.72

1,1055

4.654.778,12

491.079,09

HC.LM. 107/2001

HC.LM. 350/2010

5.145.857,21

267

Aleea Nada Florilor

carosabil din asfalt In suprafață de     750 mp trotuar din asfalt In suprafață

de     240 mp

990,00

10268

1.3.7.2

1,1055

25.762,07

2.717,90

HC.LM. 107/2001

28.479,97

268

Aleea Narciselor

carosabil din asfalt In suprafață de    3340 mp trotuar din asfalt In suprafață

de     1336 mp

4.676,00

10269 ■

1.3.72

1,1055

117.162,17

12.360,6)

HC.LM. 107/2001

129.522,78   .

269

Str.Neagm

carosabil din asfalt In suprafață dc     8O5mp trotuar din dale in suprafață dc

242 mp

1.047,00

10270

13.73

1,1055

26.067,53

2.750,12

H.C.LM. 107/2001

28.817.65

270

Str.Radu Negru

carosabil dm asfalt in suprafață dc    3227 mp trotuar din asfalt in suprafață

dc     3077 mp

6.304,00

10271

13.73

1,1055

126.273.84

13.321,89

H.C.LM 107/2001

139.595.73

271

Str.Nicolac Bălcescu

carosabil din asfalt tn suprafață dc 3520 mp trotuar din dale in suprafață de 2552 mp

6.072,00

10272

I.3.7.2

1,1055

114.115,50

12.039,19

1LC.L-M. 107/2001

126.154.69   .

272

Str.Ni colac Grigorcscu

carosabil din asfalt in suprafață dc    1662 mp trotuar din asfalt în suprafață

de      815 mp

2.477.00

10273

13.73

1,1055

60.319,34

6.363,69

HC.LM. 107/2001

66.683.03

273

Slr.Constanlin Nottara

carosabil dm asfalt in suprafață dc    1800 mp trotuar din asfalt in suprafață

dc     450 mp

2 25O.CO

10274

13.7.2

1,1055

58.343,33

6 15532

HC.LM 107/2001

64.49835

274

Slr.Nusâud

carosabil pietruit in suprafață dc     2760 mp trotuar din piatra in suprafață

dc     920 mp

3.680,00

10275

13.7.1

1.1055

51.590,28

5.442,77

HC.LM. 107/2001

57.033.05

275

Str.Neagoc Basafub

carosabil pietruit în suprafață dc     2826 mp trotuar din piatră în suprafață

dc     860 mp

3.686.00

10276

13.7.1

1.1055

52.566,47

5.545.76

HC.LM 107/2001

58 11233

276

Str.Fictorl Negulici

carosabil pietruit in suț»rafață dc      1139 mp trotuar din piatră în suprafață

de     450 mp

1.589.00

10277

1.3.7.1

1.1055

21.512.48

2.269,57

HC.LM 107/2001

23.782,05

277

Str.Nufindui

carosabil pietruit in suprafață dc     3150 mp trotuar din piatră in suptafață

dc    1050 mp

4.20C.00

10278

1.3.7.1

1,1055

80.369.10

8 4 78,94

HC.LM 107/2001

88 848,04

278

Str.Niculescu Bassu

carosabil pietruit in suprafață dc      3150 mp trotuar din piatră in suprafață

de     105‘Jmp

4.200,00

10279

13.7.1

1.1055

58 880,24

6.211.87

HC.LM. 107/2001

65.092,11

279

Fundătura Niculescu Bassu

carosabil pietruit in suprafață dc       5S0 mp trotuar din piatră in suprafață

dc     290 mp

870,00

10280

13.7.1

1,1055

11.145,93

î. 175,90

H.C.LM 107/2001

12.321,83

280

Str NicoIac Topor

carosabil pietruit in suprafață dc     2430 mp trotuar din piatră in suprafața

dc     810 mp

2.430,00

10281

1.3.7 1

1,1055

45.422.94

4.792.12

H.C.L M. 107/2001

50 215.06

281

Str.Nicopol

carosabil dm asfalt în suprafață dc    7677 mp trotuar dm nsfalt in suprafață

dc     1154 mp

810,00

10282

1 3.7.2

1.1055

243.328,94

25.67130

HC.LM. 107/2001

269.000,14

282

Str.Nuculm

carosabil pietruit in suprafață dc       600 mp trotuar din piatră in suprafață

de     200 mp

800.00

10283

13.7.1

1,1055

11315,20

1.183,20

HC.LM. 107/2001

12.398,40

283

1

Str.NcgoiuIui

carosabil din asfalt in suprafață dc    2600 mp carosabil pietruit în suprafață

dc     1852 mp trotuar din piatră in suprafață dc     1484 mp dm care;

tronson intre str. Șoseaua Națională Veche             și Enăchițâ Văcărcscu

777 mp tronson intre str.Ccmăuți și Ion Alexandrcscu 766mp tronson intre str. Enăchiță Văcărcscu și Cernăuți 794 mp tronson intre str. Ion Alexandrcscu și Comunarzi 763mp

9.036,00

10284

13.73

1,1055

125.486.58

13.238,83

H.C.LM 107/2001

H.C.LM. 206/2013

138.725,41

283

2

Str.NcgoiuIui

tronson intre str. Comunarzi si Șoseaua Naționala Veche : carosabil din nsfalt S = 1824 mp.; trotuar din asfalt S = 998.37 mp,; spațiu verde S = 630,13 mp.

2.822,37

10285

13.7.1

2016

1.1055

554.974,31

58.549.79

HC.LM. 404/2016

6)3.524,10

284

Str.Nicolac Iorga

carosabil din asfalt In suprafață de    2590 mp carosabil pietruit In suprafață

dc     4470 mp trotuar din asfalt In suprafață de     1110 mp trotuar din

piatră in suprafață dc     1515 mp

9.685.00

10286

1.3.7.1

1.1055

139.40532

14.70735

HC.LM. 107/2001

154.112.47

285

Str Oborului

carosabil din asfalt in suprafață dc 4900 mp trotuar dm asfalt in suprafață de     1400 mp

6.300.00

10287

1.3.7.2

_

_

1,1055

162222,97

17.114,52

H.C.LM 107/7001

1793^49

286

Str.Odcssa

carosabil din asfalt In suprafața de    1200 mp carosabil pietruit In suprafața

de     3426 mp trotuar din' asfalt In suprafața de       741 mp trotuar din

'•dale In suprafață de        741 mp

6.108,00 j

10288

H.3.7.1

1

1.1055

1

106.556,30

11241,69

H.C.LM. 107/2001

117.797,99

287

Str.Odobeșli

carosabil pietruit In suprafață dc     3024 mp trotuar din piatră In suprafața

de    2100 mp

5.124,00 i

10289

I.3.7.I

!

1,1055

59.965,07

6.32621

H.C.LM. 107/2001

66.291,38

288

1

Sir.Oituz

carosabil din asfalt In suprafață dc    1440 mp trotuar din asfalt In suprafață

dc       220 mp trotuar din dale In suprafață dc        500 mp '

2 160.00

10290

1.3.72

1.1055

48.013,00

5.065,37

H.C.LM. 107/2001

H.C.LM. 350/2010

53.078,37

288

2

<            Sir.Oituz

carosabil din asfalt In suprafață de 1440 mp trotuar din asfalt In suprafață de       220 mp trotuar din dale in suprafață dc        500 mp

10291

1.3.72

1.1055

751.116,34

79242,77

HC.LM. 107/2001

HC.L.M. 350/2010

830.359,11

289

Vadul Olongcriei

carosabil din asfalt ta suprafață dc 4480 mp trotuar din piatră ta suprafață de    2240 mp

6.720,00

10292

1.3.72

’ 1,1055

142.064,57

14.987.81

HC.LM. 107/2001

157.052,38

290

Str.Olimpului

carosabil pietruit ta suprafață dc       408 mp trotuar din asfalt In suprafață

dc     238 mp

646,00

10293

1.3.7.1

1,1055

9.366.75

988,19

HC.LM. 107/2001

10.354,94

291

Slr.OrientuIui

carosabil din pavaj In suprafață de 2744 mp trotuar din piatră ta suprafață dc    2016 mp                      i

4.760,00

10294

•1.3.72

1,1055

27.947,49

2.948,46

HC.LM. 107/2001

30.895,95

292

Slr.Octar Bancill

Carosabil pietruit ta suprafață dc     3288 mp trotuar din piatră ta suprafață

dc     580 mp

3.868,00

10295

,1.3.7.1

1.1055

65.012.94

6.B58.87

HC.LM. 107/2001

71.871.81

293

Str.Oîtcnici

carosabil pietruit ta suprafață dc       240 mp trotuar pietruit ta suprafață dc

1200 mp trotuar din piatră ta suprafață dc      400 mp

1.840.00

10296

13.7.1 .

1,1055

14.940,49

1.57622

HC.LM. 10772001

16.516,71

294

Str.Oltului

carosabil pietruit ta suprafață dc     6440 mp trotuar din piatră ta suprafață

de    2208 mp

8.648,00

10297

1.3.7.1

1.1055

120.570,97

12.72024

HC.LM 107/2001

133.29121

295

Str.Orșova

carosabil pietruit ta suprafață de       600 mp trotuar din piatră ta suprafață

dc     200 mp

800,00 :

10298

1.3.7.1

1,1055

1121540

1.18320

ILC.LM. 107/2001

12.398,^0

296

Str.OclAv Dokescu

Tronson 1 cuprins intre str. Walter Maracincanu si str. Ulmului carosabil din asfalt ta suprafață dc    14590mp

trotuar din asfalt ta suprafață dc       6468 mp

Tronson 2 cuprins intre str. Walter Marucincanu si str. Mircca Malaicru carosabil din asfalt ta suprafață dc     2820inp

trotuar din asfalt ta suprafață dc        1300 inp

NCP 93663

14.072,00

10299

1.3.72

1,1055

322 603.76

34.034,70

H.C.LM 107/2001

356.638.46

297

Str. Păcii

carosabil din asfalt ta suprafață dc    1242 mp trotuar din asfalt in suprafață

de      681 mp

1.923,00

10300

1.3.7.2

1,1055

43.333.57

4.571,69

H.C.LM. 107/2001

47.90526

298

1

Fi-du! Panoit Istraii

carosabil din pavaj in suprafață dc    3780 mp trotuar din dale ta suprafață dc

2160 mp

5.940.00

10301

1.3.72

1,1055

39.709,05

4.189.30

H.C.LM 107/2001

43.898,35

293

2

13- du! Panoil Istruti

carosabil J.n pavaj ta suprafață de    3780 mp trotuar din dale ta suprafață de

2160 mp

10302

1 3.7 2

1,1055

1.576.866,66

166.359,43

H.C.L.M. 350/2010

1.74 3 226,09

299

Aicea Parcului

carosabil din asfalt ta suprafață dc 10860 mp trotuar din asfalt In suprafață dc     2715 mp trotuar din dale ta suprafață dc       1810 mp

15.385,00

10303

1.3.7.2

1.1055

349.871.07

36.911,40

H.C.LM. 107/2001

386.782,47

300

Str.Pcnsionalului

carosabil din pavaj In suprafață dc     1180 mp trotuar din dale ta suprafață

dc       320 mp

1.500,00

10304

1.3.72

1,1055

1029728

1.086,36

HC.LM. 107/2001

11.383,61

301

Str Petru Maior

carosabil din asfalt ta suprafață dc    2354 mp trotuar din dale ta suprafață dc

1321 mp

3.675.00

10305

1.3.72

1,1055

76.325.78

8 052,37

H.C.LM. 107/2001

84.378,15

302

Str.Pictății

carosabil din asfalt ta suprafața dc 12240 mp trotuar din dale in suprafață dc        3520 mp

din caic. Careul Parc Monument si Calea Călărașilor - zona liniilor dc tramvai Platfomă asfalt in suprafață dc 199.00mp Platformă beton ta suprafață dc 46.00mp

NCP 91367

15.760,00

10306

1.3.72

1,1055

374.236,56

39.481.96

HC.LM 107/2001

413.718,52

303

Str.Pietrci

carosabil din asfalt ta suprafață dc     408 mp carosabil pietruit ta suprafață

dc     2277 mp trotuar din piatră ta suprafață de      407 mp

3.092,00

10307

1.3.7.1

1,1055

40.368,77

4.258.9)

H.C.LM. 107/2001 HC.LM 236/2010

44.627,68

304

Slr.Pietei

carosabil din asfalt ta suprafață dc 2074 mp trotuar din asfalt In suprafață dc     786 mp

2.860,00

10308

1.3.72

1,1055

71.164,54

7.507,86

H.C.LM. 107/2001

78.672,40

305

Str. Plantelor

carosabil din asfalt ta suprafață dc    3284 mp trotuar din piatră ta suprafață

dc     1821 mp

5.105,00

10309

1.3.72

1,1055

103.775.72

10.948.34

HC.LM 107/2001

114 724,06

306

SxPkvnci

carosabil din osfall in suprafață dc 4045 mp carosabil din pavai in suprafață dc 22506 mp trotuar din dale ta suprafață dc      ! 1705 mp

39 956.00

10310

1.3.72

1.1055

367.449,68

38.765.94

HC.LM 107/2001

HC.LM 131/2015

/'

\ 406 215,62

", • Vi

_

307

•            Str.Pluiinci               »

carosabil din asfalt In suprafața de 4 304 mp trotuar din piatr A in suprafață •       de    2040 mp

6.344,00

10311

11.3.7.2

i

1.1055

135.585,47

I4.3M27

H.C.LM. 107/2001

149.889.74    •

308

Str.Pcdului

* ’ ;

carosabil pietruit In suprafața dc     3870.mp trotuar din dale In suprafața de

730 mp trotuar din piatri In suprafața de      445 mp

5.045,00

1

10312

Î1.3.7.I'

1,1055

71.976,98

7.59337

H C.LM. IO7Z2OO1

79.570,55

309

Str. Polona

carosabil din asfalt în suprafață de 3368 mp trotuar din asfalt tn suprafața de      384 mp trotuar din dale !n suprafața de      1728 mp

5.480.00

10313 ■

1.3.72

1.1055

115.878.95

12.22523

H.C.LM. 107/2001

128.104,18

310

Str.Pomilor

carosabil din asfalt in suprafața dc     593 mp trotuar din dale In suprafața de

192 mp

785,00

10314

1.3.7.2

1.1055

19.37430

2.043,99

1LC.LM. 107/2001

21.41839

311

Str.Pontoncri ■     i

carosabil pietruit In suprafața dc     2994 mp trotuar din piatră In suprafața

de     312 mp

3.306,00    ’

10315

1.3.7.1

1,1055

53.804.03

5.676,33

H.C.L.M. 107/2001

59480,36.

312

Str.Primavcrii

carosabil din asfalt in suprafața dc 5050 mp trotuar din piatră In suprafața dc    2525 mp

7.575.00   4

10316

1.3.7.2

1,1055

‘     157.952,91

16.664,03

H.C.LM. 107/2001

174.616,94

313

Str. Pandurilor

carosabil din asfalt in suprafața dc 1500 mp trotuar din piatră In suprafața dc     500 mp

2.000,00

10317

1.3.72

1,1055

47.861.85

5.049,43

H.C.L M. 107/2001

52.91138

314

Slr.Parfirigului

carosabil pietruit In suprafață dc       540 mp trotuar din piatră in suprafață

dc     180 mp

720,00

10318

1.3.7.1

•1.1055

10.094,16

1.064,93

H.C.L.M. 107/2001

11.159.09

315

Str. Petroșani

carosabil pietruit în suprafață dc       600 mp trotuar din piatră în suprafața

de     200 mp

800,00

10319

1.1.7.1.

1.1055

5.353.33

564.78

H.CLM. 107/2001

5918,11!

316

Str.Petru Rarcș

carosabil din asfalt în suprafață dc    1272 mp carosabil pietruit in suprafață

dc     2778 mp trotuar din asfalt in suprafață dc      675 mp trotuar din

piatră în suprafață dc      675 mp               ț

5.400,00

10320

1.3.7.1

1,1055

96.536,14

10.184,56

H.C.L.M. 107/2001

106.720,70

317

Str Pescărușului

carosabil pietruit în suprafață dc       894 mp trotuar din piatră in suprafață

dc     298 mp

1.192.00

10321

1.3.7.1

.

1,1055

16.71024

1.762,93

H.CL.M. 107/2001

18.473,17

318

Str.Pvdu! tnali

carosabil din pavaj în suprafață dc     540 mp carosabil pietruit în suprafață

de     1140 rnp trotuar din piatră in suprafață de      560 mp

2.240.00

10322

1.3.7.1

1.1055

26.127.37

2.756.44

HCLM. 107/2001

28.883,81

319

Su. Prahovei

carosabil pietruit in suprafață de      3830 mp trotuar din piatră in suprafață

de    1200 mp

5.030.00

10323

1.17.1

1,1055

71.350.33

7.527,46

HC.I..M- 107/2001

78.877.79

320

Str.Pulnei

carosabil pietruit in suprafață dc       888 mp trotuar din piatră in suprafață

dc     222 mp

1.110,00

10324

1.3.7.1

1.1055

16.365.42

1.726.55

I1C.IM 107/2001

18.091,97

321

Str. Progresului

carosabil asfaltat in suprafață dc     9100 mp trotuar din asfalt în suprafață

dc      900 mp trotuar din piatră in suprafață dc     1700 mp

11.700,00

10325

1.3.7.2

1.1055

492 406.41

51.948.88

H.C.LM 107/2001

544.35539

322

Str. G-rnl Da vid Praporgcscu

carosabil pietruit în suprafață dc      9540 mp

trotuar din piatră in suprafață dc      3256 mp

dm care:

tronson intre str. Chisinau si str. Gheorghc Constantincscu: carosabil dm asfalt S - 1024.08 mp ; trotuar din asfalt S = 560,53 mp.; spațiu verde S " 353,79 mp.

NCP 83302

12796.00

10326

1.3.7.1

1.1055

178.564,76

18 838,58

H.C.LM. 107/2001

H.C.LM. 206/2013

197.403,34

322

Sir. G-ral David Praporgescu

carosabil pietruit in suprafață dc      9540 mp

trotuar din piatră In suprafață de      3256 mp

din care.

tronson intre str. Chisinau si str. Gheorghc Constantincscu : carosabil din asfalt S ■ 1024,08 mp.; trotuar din asfalt S ■ 560,53 mp.; spațiu verde S ° 353,79 mp.

NCP 83302

1 584.61

10327

1.3.7.1

2016

1,1055

311.588,86

32.872.62

H.C.LM. 404/2016

344.461,48

323

/Mcea Petroliștilor

carosabil din asfalt in suprafață dc    1176 mp trotuar din asfalt in suprafață

dc      118 mp

1.294,00

10328

l.3.7.2

1,1055

37.426,02

3.948,45

H.C.L.M. 107/2001

41.374,47

324

Sir.Radu Pcnanu

carosabil din asfalt in suprafață dc    1620 mp trotuar din asfalt în suprafață

de     405 mp

2.025.00

10329

1 3.7.2

1,1055

51.006,13

5.381.15

H.C.LM. 107/2001

56.38738

325

Str.Rohovci

carosabil din asfalt tn suprafață de 10576 mp carosabil din pavoj în suprafață dc 19803 mp trotuar din dale în suprafață dc       9793 mp

trotuar din piatră In suprafață dc     1642 mp

41.814,00

IO33O

1.3.72

1,1055

504.38525

53212,64

H.C.LM. 107/2001

557.597,89

326

Str.Răzoare

carosabil pietruit in suprafață dc       960 mp trotuar din piatră în suprafață

dc     640 mp

1.600,00

10331

1.3.7.1

1,1055

18.95234

1.999,47

H.C.LM. 107/2001

20.951,81

327

Vadul Rizcnci

carosabil din asfalt în suprafață dc 2004 mp carosabil din pavaj in suprafață dc 4236 mp trotuar din asfalt In suprafață dc       414 mp

trotuar din dale in suprafață dc       1666 mp

8.320.00

10332

1.3.7.2

1.1055

101295,87

10.686.71

H.C.LM. 107/200

—    111.982,58

328

Str.Rând unici:

carosabil din asfalt in suprafață dc 2400 mp trotuar din asfalt Ir. suprafață dc      520 mp

2.920.00

10333

1171

_

1,1055

_

78 794.63

8.312,83

H C.I..M 107/20OI.

x\

... .     87.107,4,1. \\
329

Str.Rodnci              j

carosabil pietruit In suprafață de      1590 mp trotuar din piatră in suprafață

dc     604 mp                      î

2.194,00   •

10334

•1.3.7.1

1,1055.

29.953.41

3.160,08

H.CXM 107/2001

33.113,49

330

Slr.Ropc

cantabil din asfalt In suprafață de     313 mp trotuar din asfalt In suprafață

de      153 mp

466,00

10335

:i.3.7.2

•1,1055

.      11.309,68

1.193,17

HC.LM; IG7/2001

12.502,85

331

Str.Roșiorilor

carosabil din asfalt tn suprafață dc 27583 mp trotuar din asfalt In suprafață dc     7320 mp trotuar din piatră In suprafață dc    8151 mp

43.054.00

10336

1.3.72

1.1055

914.792,93

96.510,65

H.C.LM. 107/2001

1.011.303.58

332

Str. Rozelor

carosabil din pavaj in suprafața dc    563 mp trotuar din dale In suprafață de

375 mp

938,00

10337

1.3.72

1.1055

5.613,12

592,18

HC.LM. 107/2001

6.205,30

333

Str.Rubinelor

carosabil din asfalt in suprafața dc    1168 mp trotuar din dale In suprafața dc

396 mp

1.564.00

10338

1.3.7.2

1,1055

37.34729

3.940,14

H.CX.M. 107/2001

41.287,43

334

Fundătura Racului

carosabil pietruit In suprafața dc       480 mp trotuar din piatră In suprafață

x dc     160 mp

640,00

10339

1.3.7.1

1,1055

8.971.54

946.50

H.C.LM. 107/2001

9.918,04

335

Str.Radu Poposcu

carosabil asfalt In suprafața dc       3100 mp trotuar din asfalt In suprafață

dc     775 mp

3.875,00

10340

IJ.71

2004

1,1055

719.903,68

75.949.84

H.C.L.M. 107/2001

795.853,52

336

Str. Rapsodiei

carosabil pietruit in suprafață de      1650 mp trotuar din piatră In suprafață

dc     600 mp

2250.00 i

10341

1.3.7.1

1,1055

31.000,46

3270.55

HC.LM. 107/2001

34.271.01

337

Fundătura Râmnicu Sânii

carosabil pietruit In suprafață dc       900 mp trotuar din piatra In suprafață

’       de     450 mp

1.350,00

10342

J.3.7.1

1,1055

17295.95

1.824,72

HC.LM. 107/2001

19.120,67

338

1

Șoseaua Râmnicu Sănii

carosabil din asfalt In suprafață dc 23055 mp trotuar din asfalt in suprafață dc       4000 mp

trotuar din piatră in suprafață dc      2360 mp

29.415,00

10343

1.3.72

1.1055

716 280,75

75.567,62

HC.LM. 107/2001

791.848,37

338

2

Șoseaua Râmnicu Sărat

refacere covor ufâltic (rețele apa si canal) in suprafața dc 4.770,00 mp

10344

1.3.72

2017

1,0674

1.146.678.44

77.286,13

HC.LM 567/2017

HC.LM. 656/2017

1.223.964,57

339

Sfr.Rovinah

Tronson 1 cuprins intre str Iezerului si str. Matei Basarab carosabil pietruit Jn suprafață dc      533,00 mp

trotuar din piatra in suprafață de        149,00 inp

NC!’91847

Tronson 2 cuprins intre str. Matei Bssareb si str. Reșița carosabil pietruit in suprafață dc       331,00 inp

NC? 91846

1.600,00

10345

1.3.7.1

1,1055

22.430,42

2.366,41

H.C.LM 107/2001

24.796,83

340

Str. Reșița

carosabil pietruit in suprafață dc       5.755,00 mp

trotuar din piatră în suprafață dc      2 465,00 mp

NCP 91808

8.320,00

10346

1.3.7.1 .

1.1055

116.639,43

12 105,46

HC.LM i07/2001

128.944,89

341

1

Sir.C.A Rosetli

carosabil din asfalt In suprafață dc    2597 mp trotuar din asfalt in suprafață

dc      974 mp

10347

1.3.72

1,1055

85.237,48

8.992,55

HC.LM 107/2001

94.230,03

341

2

SU.C.A. Rosctti

carosabil din asfalt în suprafață dc 2597 mp trotuar din asfalt in suprafață dc      974 mp

3.571.00

10348

1.3.72

1,1055

1 002.724.46

105.787.43

H.C.LM. 350/2010

1.108 511,89

342

Str. Sabinelor

carosabil pietruit in suprafață dc      1540 mp trotuar din piatră in suprafață

de     400 mp

1.940,00

10349

1.3.7.1

1.1055

28.42929

2.999,29

HC.LM 107/2001

31.428,58

343

Str.Sandu Aldca

carosabil din asfalt in suprafață dc    5500 mp trotuar din asfalt in suprafață

dc       700 mp trotuar din piatră in suprafață dc      800 mp

7.000,00

10350

1.3.72

1,1055

171.397.62

18 082.45

H.C.L.M. 107/2001

189.480,07

344

Str. Ștefan Sccăreanu

carosabil pietruit in suprafață dc      5668 mp trotuar din piatră in suprafață

dc    1802 mp

7.470,00

10351

1.37.1

1,1055

105.673,00

11.148,50

H.C.LM 107/2001

116.821,50

345

Vadul Schelei

carosabil din piatra cubica in suprafață dc 7526mp trotuar din beton in suprafața dc     1610 mp

Număr cadastral 93700

9.280,00

10352

1.3.72

1.1055

61.824,57

6.522,49

HC.LM. 107/2001

68347.06

346

Str. 13 Septembrie

carosabil pietruit In suprafața de       750 mp trotuar din asfalt In suprafață

de       150 tnp trotuar din piatră In suprafață dc      150 mp

1.050,00

10353 i

1.3.7.1

1,1055

14.787,76

1.560,11

HC.LM. 107/2001

16.347,87

347

Str.Școlilor

carosabil din asfalt in suprafață dc 16000 mp trotuar din asfalt In suprtafață dc     4150 mp trotuar din dale In suprafață dc       4640 mp

24.790,00

10354

1.3.72

1,1055

525.584,40

55.449.15

HC.LM. 107/2001

581.033,55

348

Str. Sergent Tâtaru

carosabil din pavaj în suprafață dc 4600 mp trotuar din piatră în suprafață dc     1380 mp

5.980,00

10355

1.3.72

1,1055

40.559,28

4 279.00

H.C.LM. 107/2001 .

44.838.2R

349

1

Str. Si ret

carosabil din asfalt in suprafață de 7210 mp tro>*jcr din asfalt in suprafață dc     1448 mp

8.658,00

10355

1.3.72

1.1055

22I.Î31.55

23 329.38

H.C.LM 107/2001

HC.LM 279/2012

24-l.460.93


w349

2

Slr.SinS

carosabil din asfalt în suprafață de de

7210 mp trotuar din asfalt în suprafață 1448 mp                      !

10357

•1.3.7.2

2012

1,1055

;    1.003.003,40

105.816,86

H.C.L.M. 107/2001

H.C.LM. 279/2012

1.108.820,26 î

350

Str.S uenclor             ,

carosabil pietruit in suprafațl de de

714 mp trotuar din piatră In suprafr.|ă 400 mp

1.114,00

10358

1.3.7.1

1.1055

13.85732

1.461,94

H.C.L.M. 107/2001

15.319.16 î ‘

35!

1            Str.Soorelui

carosabil din asfalt in suprafața de de

1640 mp trotuar din asfalt In suprafață 820 mp

2.460.00    *

10359

ț 13.71

1,1055

56.883,76

6.00124

H.C.LM! 107/2001

62.885.00

352

Slr. Ștefan cel Marc

carosabil din pavaj In suprafața dc 6850 mp carosabil din asfalt In suprafața dc 23000 mp trotuar din asfalt In suprafața dc     6260 mp

trotuar din dale In suprafața dc       3140 mp trotuar din piatră In suprafața

de    9540 mp

48.792,00

10360

1.3.72

1,1055

;    731.914,03

77216.93

HC.LM. 107/2001

809.130,96

353

Str.SL O. Iosif

carosabil pietruit in suprafața dc de

1584 mp trotuar din piatră în suprafață 536 mp

2.110,00 ,

10361

J.3.7.1

1,1055

29.633,79

3.126,36

H.C.L.M. 107/2001

32.760.15

354

Str.Ștefan Pcticfi

carosabil pietruit In suprafață dc dc

1022 mp trotuar din piatră în suprafață 290 mp

1.312,00

10362

1.3.7.1

1,1055 •

18.944,47

1.998,64

H.C.L.M 107/2001

20.943,11

355

• Slr.Slclci

carosabil pietruit in suprafața dc de

550 mp trotuar din piatră în suprafață

180 mp

730.00

10363

.13.7.1 .

1.1055

10.270,50

1.083,54

H.C.L.M. 107/2001

11.354,04

356

•         Aleea Succvițci            ",

carosabil din asfalt In suprafața dc dc

3250 mp trotuar din asfalt In suprafață

1300 mp

4.550,00    :

10364

' 1.3.72

1,1055

.     114.146,99

12.04221

H.C.LM. 107/2001

126.189,50

357

Str.Spiru Harct ; ’ î

carosabil pietruit In suprafața dc dc

2160 mp trotuar din piatră In suprafață 720 mp

2.880,00

10365

i.3.7.1

1,1055

40.375,07

4259.57

H.C.LM. 107/2001

44.634,64

358

Str.Sportului

carosabil pietruit in suprafața dc dc

1820 mp trotuar din piatră In suprafață 260 mp

2.080,00

10366

‘ 1.3.7.!

1,1055

32.927,65

3.473,87

HC.LM. 107/2001

36.401.52

359

Str.Ștefan Furtuna

carosabil pietruit in suprafața dc dc

918 mp trotuar din piatră In suprafața

306 mp

1.224,00

10367

I.3.7.I

1.1055

17.158.98

1.81027

H.CJLM. 107/2001

18.969.25

360

Str.Stejarului

carosabil pietruit în suprafața dc dc

1200 mp trotuar din piatră In suprafață 400 mp

1.600,00

10368

1.3.7.1

1,1055

22.430,42

2.366,41

H.C.L.M. 107/2001

24.796.83

361

Str.Someșului

carosabil pietruit in suprafața de dc

805 mp trotuar din piatră în suprafață

350 mp

1.155,00

10369

1.3.7.1

1,1055

15.30420

1.614,59

H.C.L.M. 107/2001

16.918,79

362

Slr.Smirdan

carosabil din asfalt in suprafața dc    3246 mp carosabil pietruit în suprafața

dc     5020 mp trotuar dm piatra in suprafața de     2440 mp

10.706,00

10370

1 3.7.1

1.1055

195.075.05

20.580,42

H.C.LM 107/2001

215.655,47

363

1

Str.Nicolac Titulescu

intre Șoseaua Națională Veche si str.Castanului

16.082,00

10371

13.7.1

1,1055

188.418,03

19.878,10

H.C.LM. 107/2001

HC.L.M 254/2013

208 296,13

363

2

Str.Nicolac Titulescu

tronson intre Șoseaua Naționala Veche si slr. Ncgoiului: carosabil din asfalt S = 2620,98 mp.; trotuar din asfalt S = 1434,59 mp.; spațiu verde S » 905,47 mp.

4.055,57

10372

1.3.7.1

2016

1.1055

797.465,22

84.13228

H.C.L.M. 4M/2016

881.597,80

363

3

Str.Nicolac Titulescu

tronson între su. Ncgoiului si slr. Milcov : carosabil din asfalt S = 1481,22 mp ; trotuar din asfalt S = 810,75 mp , spațiu sade S - 511,72 mp

2.291,97

10373

1.3.7.1

2016

1,1055

450.679,30

47.546.67

HC.L.M. 404/2016

498.225.97

363

4

Str.Nicolae Titulescu

tronson intre str. Milcov si str. Sebeșului: carosabil din asfalt S - 1106,28 mp. ; trotuar din asfalt S n 605,22 mp.; spațiu verde S = 382,19 mp.

1.711,50

10374

1.3.7.1

2016

1,1055

336.59922

35.51122

H.C.LM 404/2016

372 110,44

363

5

Str.Nicolac Titulescu

tronson întru str. Sebeșului si str. Chisinau : carosabil din asfalt S = 1033,44 mp.; trotuar din asfalt S = 565,65 mp.; spațiu verde S = 357,02 mp.

1.599,09

10375

1.3.7.1

2016

1,1055

314.436.76

33.173.08

HC.L.M. 404/2016

347.609,84

363

6

Str.Nicolac Titulescu

tronson intre str. Chisinau si Gh Constanlinescu . carosabil din asfalt S =

1025,76 rnp.; trotuar din asfalt S = 561,45 mp.; spațiu verde S = 357,37 mp

1.587,21

10376

1.3.7 1

2016

1,1055

312.100,02

32.926,55

H.C.LM. 404/2016

345.026.57

364

1

Str.Scbcșului

carosabil din asfalt In suprafață de dc     7350 mp trotuar din asfalt in

piatră in suprafață de

3150 mp carosabil pietruit In suprafață suprafață de     1350 mp trotuar din

1950 mp din care:

15.863.00

10377

1.3.7.1

1,1055

245.256,14

25.874,52

H.C.LM. 107/2001

H.C.L.M. 206/2013

Nr. cad. 86735 pentru suprafața de 1.019 mp.

271.130.66

364

2

Slr.Scbeșului

tronson Intre str. Nicoalc titulescu si str. Gh. Alexandrcscu : carosabil din asfalt S “ 524,82 mp.; trotuar din asfalt S - 287,26 mp.; spațiu verde S » 181,31 mp.

812,08

10378

1.3.7.1

2016

1,1055

159.682,90

16.84625

HC.L.M. 404/2016

176.529.45

364

3

Str. Sebeșul ui

tronson intre str. Enachita Vocarcscu si str. Cernăuți: carosabil din asfalt S = 581,10 mp ; trotuar din asfalt S * 318,07 mp ; spațiu verde S “ 200,75 mp

899,17

10379

l.3.7.1

2016

1,1055

176.806.78

18 653,12

H C.L.M. 404/2016

195.459,90

• *x

- A

’• -

'•V' •

364

4

Str.Sebcțului

• i                                    ;

tronson intre str. Georțe Enescu si str.Nicolac TituJcscu: carosabil din asfalt S

■ 428.40 mp.; trotuar din asfalt S ■ 187^6 mp.; spațiu verde S ■ 142,53’mp.

615.60

10380

■13.7.1

2016 :

1.1055

175298.85

18.494,03

HC.LM. 404/2016

193.792,88     .

365

Șoseaua Naționali Vccbc

carosabil din asfalt In suprafață de 7000 mp carosabil pietruit In suprafață de     2100 mp trotuar din asfalt in suprafață de      300 mp trotuar din

piatră in suprafață de :     600 mp

10.000,00

10381

1.3.72

• 1

1,1055

250.096,17

26.385.15

ILC.LM. 107/2001

276.481,32   ’

366

Șoseaua Naționali linia veche

carosabil pietruit In suprafață        18200 mp trotuar din piatră In suprafață

de    3900 mp

22.100.00

10382

1.3.7.1

1,1055

333.378,12

35.171,39

H.C.L.M 107/2001

368.549,5J

367

Str.Ta21ăului

carosabil pietruit In suprafață de       900 mp trotuar din piatră in suprafață

de      300 mp

1.200,00

10383

1.3.7.1

1,1055

16.823,60

1.774,89

H.C.L.M. 107/2001

18.598,49

368

1

Str.Edmond Nicolau

carosabil din asfalt In suprafață de    1255 mp carosabil din pavaj în

suprafață de    585 mp trotuar din asfalt In suprafață de      495 mp

trotuar din dale In suprafață de       250 mp

2.585.00

10384

1.3.72

1.1055

48.628,63

5.130,32

H.C.LM. 107/2001

H.C.LM. 350/2010

53.758,95

368

2

Str.Edmond Nicolau

carosabil din asfalt In suprafață de    1255 mp carosabil din pavaj în

suprafață de    585 mp trotuar din asfalt In suprafață de '  495 mp

trotuar din dale In suprafață de       250 mp

10385

1.3.72

1,1055

680.971.30

71.842.47

HC.LM.107/2001

HC.L.M. 350/2010

752.813.77

369

Str.Thcodor Aman

carosabil din asfalt In suprafață de 2490 mp trotuar din piatră In suprafață de    1440 mp

3.930,00

10386

1.3.73

1,1055

79.170,91

8.35243

HC.LM. 107/2001

87523.44

370

Str.Tîrnplari

carosabil din pavaj In suprafață de    682 mp trotuar din dale In suprafață de

440 mp.

1.122,00    i

10387

1.3.7.2

1,1055

6.754,64

712.61

HC.L.M 107/2001

7.46745

371

Str.Tineretului

carosabil din asfalt in suprafață de 7386 mp trotuar din piatră în suprafață de    1120 mp

8.506,00

10388

1.3.7.2

1,1055

221.239,62

23.340,67

HC.LM 107/2001

244.57929

372

Str.Toamnci

carosabil pietruit In suprafață de      496 mp trotuar din piatră în suprafață

de     240 mp

736,00

10389

1.3.7.1

1,1055

9.506,87

1.002,97

HC.L.M. 107/2001

10.509,84

373

Str.Topologului

carosabil din pavaj în suprafață de    375 mp trotuar din dale In suprafață de

75 mp

450.00

10390

13.72

1.1055

3.188.37

336,37

H.C.LM 107/2001

3.524,74

374

1

Str.lmpăratul Troian

carosabil din asfalt Ln suprafață de 6147 mp trotuar din nsfalt In suprafață de     2724 mp

8.871,00

10391

1.3 7.2

1.1055

56.970,36

6.010.37

H.C.L M. 107/2001 HC.L.M. 350/2010

62.980.73

374

2

Str.lmpâratul Troian

carosabil din asfalt in suprafață de 6147 mp trotuar din asfalt in suprafață de     2724 mp

10392

1.3.7.2

1.1055

2.115.331.93

223.167,52

H.C.L M. 107/2001

HC.LM. 350/2010

2.338 499,45

375

Str.Troian Vuia

carosabil pietruit in suprafață de       815 mp trotuar din piatră in suprafață

de     360 mp

1.175.00

10393

1.3.71

1.1055

15.512,04

1.63642

HC.LM 107/2001

17 148,56

376

Str.Transih unici

carosabil din asfalt in suprafață de    1335 mp carosabil dm pavaj in

suprafață de    3649 mp trotuar din piatră in suprafață de     1904 mp

6.888,00

10394

1.3.7.2

1,1055

74.633.18

7.873,80

HC.LM. 107/2001

82 506,98

377

Aleea Trandafirilor

caiosabil din asfalt In suprafață de     600 mp trotuar din asfalt în suprafață

de     342 mp

.      942,00

10395

13.7.2

1,1055

22 86025

2.411,76

HC.LM. 107/2001

25.272,01

378

Str.Tccucj

carosabil pietruit in suprafață de      5010 mp trotuar din piatră in suprafață

de    1670 mp

6.630,00

10396

I.3.7.I

1.1055

93648,50

9.879,92

H.C.L M. 107/2001

103.528.42

379

Teiului - (fundătura)

carosabil pietruit în suprafață de       450 mp trotuar din piatră in suprafață

de     150 mp

600,00

10397

1.3.7.1

1.1055

8 411,02

887,36

H.C.LM 107/2001

9.298.38

380

Slr.Tnuan Dcinctrescu

carosabil pietruit in suprafață de     2100 mp trotuar din piatră în suprafață

de     700 mp

2.800,00

IO39S

1.3.7.1

1,1055

39.254,02

4.141.30

H.C.LM 107/2001

43.395.32

381

Str.Trotu»uIui

carosabil pietruit in suprafață de       900 mp trotuar din piatră in suprafață

de     300 mp

1.200,00

10399

1.3.7.1

1,1055

16.823,60

1.774,89

H.C.LM. 107/2001

18.598.49

382

Slr.Tudor Vladimircscu

carosabil pietruit in suprafață de     3960 mp trotuar din piatră in suprafață

de    1350 mp

5.310.00

10400

1.3.71

1.1055

74.116,73

7.819,32

HC.LM 107/2001

81.936,05

383

Slr.Timiș

carosabil pietruit in suprafață de     8319 mp trotuar din piatră în suprafață

de    1880 mp

10 199.00

10401

1.3.7.1

1,1055

152.689.34

16.108,73

H.C.LM 107/2001

168.793,07

384

Str.Tărgovipe

carosabil din asfalt in suprafață de 4960 mp carosabil pietruit in suprafață de      560 mp trotuar din asfalt în suprafață de      679 mp trotuar din

piatră in suprafața de     1580 mp

7779,00

10402

1.3.72

1.1055

172.049.46

18.15122

H C.L.M. 107/2001

190.200.68

385

I

Str.Umrii

carosabil din asfalt In suprafață de 14289 mp trotuar din asfalt In suprafață de     3164 mp trotuar din dale in suprafață de      3023 mp

20.476,00

10403

1.3.7.2

1,1055

473.97523

50.004,39

HC.L.M. 107/2001

HC.L.M. 114/2010

523.979,62

385

2

Str.Unirii

carosabil din asfalt tn suprafață de 14289 mp trotuar din asfalt tn suprafață de     3164 mp trotuar din dale în suprafață de      3023 mp

10404

1.3.72

1,1055

1.310186,60

138.224,69

H.C.LM. 107/2001

HC.L.M. 114/2010

1.448.41129

386

Str. Ursului

carosabil pietruit in suprafață de       408 mp trotuar din piatră in suprafață

de     176 mp

584,00

10405

1.3.7.1

1,1055

7.752,87

817,93

HC.LM. 107/2001

8.570.80

387

Piața Uzinei

carosabil dm asfalt în suprafață de     721 mp trotuar din piatră in suprafață

de     309 mp

1.030,00

10406

1.3.72

1,1055

22.924.81

2.418,57

HC.LMJO7/200Î

25.343.38388

Str.Ulmului

carosabil din asfalt In suprafață de     6471 mp

trotuar din asfalt în suprafața de      2773 mp

6.974.00

10407

; 1.3.72

i

1,1055

178.774,18

18.860,68

H.CL.M. 107/2001

197.634,86 ’

389

Str. Vapoarelor

carosabil din pavaj In suprafața de 2418 mp trotuar din dale in suprafața de 930 mp

3.348,00

10408

1.3.72 :<

1,1055

j     21.964,36

2.31724

H.CL.M. 107/2001

24.281,60

390

Str.Vasile Aleesandri

carosabil pietruit In suprafața de     2590 mp trotuar din piolră In suprafață

de     1110 mp

3.700,00

10409

J.3.7.1

1,1055

49.189.15

5.189.46

H.C.LM. 107/2001

54.378,61

391

‘ Str. Vâsle CărloYa

carosabil din asfalt In suprafață de    1000 mp trotuar din piatră In suprafață

de     600 mp

1.600,00

10410

,1.3.72

1,1055

33.324,43

3.515,73

H.C.LM. 107/2001

36.840,16 •

392

Str. Vasile Lupu

carosabil din asfalt In suprafața de    1015 mp trotuar din asfalt In suprafață

de     232 mp

1.247,00

10411

1.3.72

1,1055

33.015,83

3.483.17

HC.LM. 107/2001

36.499,00

.393

Str.Vcchc

carosabil din pavaj în' suprafață dc    1009 mp trotuar din dale In suprafață de

494 mp

1.503,00

10412

1.3.7.2

1,1055

9.499,00

1.002,14

H C.LM. 107/2001

10.501,14

394

Str.Vcnus

carosabil pietruit în suprafață dc       525 mp trotuar din piatra în suprafața

'       dc      360 mp

885,00

10413

13.7.1

1,1055

10.396.47

1.096,83

H.C.LM. 107/2001

11.493,30

395

Str.Verdun              j

carosabil pietruit In suprafața dc       300 mp trotuar din piatră In suprafață

de     100 mp

400,00

10414

1.3.7.1

1,1055

5.60839

591.69

H.C.LM. 107/2001

6200,08

.396

Str. Viitorului       t

carosabil pietruit in suprafață dc     2160 mp trotuar din piatră în suprafață

dc    1620 mp

3.780,00

10415

1.3.7.1

1,1055

39.419,34

4.158.74

H.C.LM. 107/2001

H.C.L.M. 55/2005

43.578,08

397

VladTcpe?

carosabil pietruit în suprafață de       834 mp trotuar din piatra în suprafață

dc     278 mp

1.112,00

10416

I.3.7.1

1,1055

7.441,11

785.04

HC.LM. 107/2001

8226.15

398

Str. Vulturului

carosabil pietruit în suprafață dc      1120 mp trotuar din piatră in suprafață

dc     362 mp

1.482.00

10417

1.3.7.1

1,1055

20.900,00

2204,95

H.C.LM. 107/2001

23.104,95

399

Str.Vasile Pârvsn

carosabil pietruit în suprafață dc       600 mp trotuar din pin ti fi în suprafață

dc     220 mp

820.00 :

10418

IJ.7.F

1,1055

•      11.278,19

1.189.85

H.C.L.M. 107/2001

12.468,04

400

•        Str.Vasile SĂrbu

carosabil pietruit in suprafață de      1200 mp trotuar din piatră în suprafață

dc     720 mp

1.920,00    •

10419

1.17.1

1.1055

23.438.10

2.472,72

H.C.LM. 107/2001

25.910,82

401

Str. Victor Vâlcolici

carosabil pietruit in suprafață de     4200 mp trotuar din piatră în suprafață

de    1400 mp

5.600,00

10420

1.3.71

1,1055

78.508,04

8 282.60

1I.C.LM. 107/2001

86.790.64

402

Str. Viforului

carosabil pietruit In suprafață de     3000 mp trotuar din dale în suprafață dc

1000 mp

4.000.00

10421

1.17.1

1.1055

56.077,62

5.916,19

HC.LM 107/2001

61.993,81

403

Su. Vișinului

carosabil pietruit in suprafață de       612 mp trotuar din piatră in suprafață

dc     204 mp

816,00

10422

1.17.1

1.1055

11.440,35

1.206,95

HC.LM. 107/2001

12.647,31

404

Str. Valea Călugărească

carosabil dii. asfalt în suprafață dc    3396 mp carosabil pietruit în suprafață

de     4 844 mp trotuar din asfalt in suprafață dc      465 mp irctuar din

piatră în suprafață dc    2060 mp

10.765,00

10423

1.3.7.1

1,1055

183.875,58

19.398,87

H.C.LM 107/2001

203.274,45

405

Str. Viilor

carosabil pietruit in suprafață dc     3600 mp trotuar din piatră in suprafață

de    1200 mp

4.800,00

10424

1.3.7.1

1,1055

67.292,83

7.099.39

HC.LM. 107/2001

74.39222

406

Str.Waltcr Mârficincanu

Tronson 1 cuprins intre str.lnduslriei si str. Cnslachc Ncgiuzzi carosabil din asfalt in suprafața dc    5755 mp

trotuar din asfalt in suprafață de       3621 mp

Tronson 2 cuprins intre str.Costacbe Ncgruzzi si str.Dumbrava Roșie carosabil din asfalt în suprafață dc    4055 mp

trotuar din asfalt in suprafață dc       2857 mp

NCP 93688

10.873,00

10425

1.3.72

1,1055

187.396.18

19.770.30

H.C.LM. 107/2001

207.166,48

407

Str.Zefirului

carosabil pietruit in suprafața dc      540 mp trotuar din piatra in suprafață

dc    200 mp

740,00

10426

1.3.7 1

1,1055

10.157,13

1.071,58

H.C.LM 107/2001

11228,71

408

Str.Zid.iri

carosabil din asfalt in suprafață dc 5220 mp carosabil din pasaj in suprafață de 1962 mp trotuar din dale in suprafață dc      1080 mp

8 262.00

10427

1 3.72

1,1055

22.956.30

2 421,89

H.C.LM. 107/2001

25.378.19

409

Str.Zorilor

carosabil pietruit în suprafață de      520 mp trotuar pietruit în suprafață de

320 mp trotuar din pinirfl în suprafață de     240 mp

1.080.00

10428

1.3.7.1

1,1055

12.449.63

1.313.44

H.C.LM. 107/2001

13.763,07

410

Str.Zambilelor

carosabil pietruit în suprafață dc      720 mp trotuar din dale în suprafață dc

160 mp

880,00

10429

1.17.1

1,1055

13.206.96

1293,33

H.C.LM. 107/2001

14.60029

411

Str.Zarundului

carosabil pietruit în suprafață dc      420 mp

420.00

10430

1.17.1

1,1055

7.409,63

781.72

H C.L.M. 107/2001

8.191,35

412

Str .Zimbrul ui

carosabil pietruit în suprafață de     2184 mp trotuar din piatră în suprafață

dc    700 mp

2.884,00

10431

.1.17.1

*

1,1055

40.735,63

4.297.61

HC.LM. 107/2001

45.03324

413

Str.Zânelor

carosabil pietruit In suprafață dc      1092 mp trotuar din piatră In suprafață

dc     291 mp

1.383.00

10432

1.3.7.1

1,1055

20.182.02

2.12920

H.C.LM. 107/2001

22 31122

414

Carpați - piață

carosabil din asfalt in suprafață dc    1353 mp trotuar pietruit in suprafață dc

540 mp

1.893.00

10433

1.3.72

1,1055

42.521,12

4 485.98

HC.LM 107/2001

__—47.007.10

415

Piața Ghcorghc Doja

carosabil dm asfalt în suprafață dc 6000 mp trotuar din asfalt In suprafață dc     960 mp

6.960.00

10434

1.3.72

1,1055

174.756.04

18436,76

HC.LM 1O7Z2OOI.

Z7

193.192.80\416

Piața Gcorgc Encscu

carosabil din asfalt în suprafață dc     650 mp trotuar din asfalt în suprafață

■'        dc      780 mp

1.430,00    ■

10435

1.3.7.2 •

1.1055

26.412.35

2.786,50

H.C.L.M. 107/2001

29.198,85

417

1         Piața Victoria

carosabil di a asfalt iu suprafață de 2820 mp trotuar din asfalt în suprafață de     1175 mp

3.995,00

10436

1.3.72

' 1,1055

93.651,64

9.88025

II.C.LM. 107/2001

1O3.53Î .89

418

•          Piața Luminii

carosabil din asfalt in suprafață dc 800 mp trotuar din piatră in suprafață de      269 mp trotuar din piatră în suprafață de       87 mp

1.156,00    .

10437

1.3.7.2

1,1055

26.580.82

2.80428

JLC.L.M. 107/2001

29.385,10 ,

419

Piața Poporului

carosabil din asfalt în suprafață dc    1650 mp trotuar din asfalt în suprafață

de     550 mp

2.200,00

10438

1.3.72

1,1055

55.924,89

5.900,08

H.C.LM. 107/2001

61.824.97

420

Aicea Chimicilor

carosabil din asfalt in suprafață de 704 mp trotuar din asfalt în suprafață de 200 mp

704+200

10439

1.3.7.2

1,1055

23.951,38

2.526,87

HC.L.M. 107/2001

26.478,25

421

Aleea Coconlor

carosabil din asfalt în suprafață de 3340 mp trotuar din asfalt in suprafață de     720 mp

4.560,00

10440

: 1.3.72

1,1055

121.298.40

12.796.98

H.C.L.M. 107/2001

134.095,38

422

Aleile dintre Cocorilor fi Lebedelor

carosabil din asfalt in suprafață dc 2112 mp trotuar din asfalt în suprafață de     300 mp

2.412,00

10441

1.3.72

1,1055

64.855,49

6.84225

H.C.LM. 107/2001

71.697,74 •

423

Aleea Crcțci

carosabil din asfalt în suprafață dc     466 mp trotuar din asfalt in suprafață

dc     200 mp

666,00

10442 .

: 1.3.72

1,1055

,      16.470,91

1.737,68

H.C.L.M. 107/2001

18.208.59

424

Aleea Culturii

carosabil din asfalt in suprafață dc     880 mp trotuar din asfalt in suprafață

dc     228 mp

1.108,00 :

10443

'1.3.72

1,1055

29.73928

3.137,49

H.C.L.M. 107/2001

32.876,77

425

Aleea Cutezătorilor

carosabil din asfnl t în suprafață de    1200 mp trotuar din asfalt in suprafață

dc     600 mp

1.800,00

10444

: 1.3.72

' • !

1,1055

41.045.81

4.330,33

H.C.L.M. 107/2001

45.376.14       i

426

Alei Cartier Hipodrom

carosabil din asfalt in suprafață dc 32618 mp trotuar dui asfalt în suprafață dc   20283 mp

52.901,00

10445

1.3.72

1,1055

1.099.880,89

116.037,43

H.C.L.M 107/2001

1.215.918,32

427

Aleea Margaretelor

carosabil din asfalt in suprafață de    1008 mp trotuar din asfalt în suprafață

dc     504 mp

1.512,00

10446

1.3.72

1,1055

35.695,64

3.765,89

H.C.L.M 107/2001

39.461,53

428

Aici Cartier Mama

carosabil din asfalt in suprafață de 33681 mp trotuar din asfalt In suprafață de    17353 mp

51.034,00

10447

1.3.72

1,1055

1.148.772,47

121.195,50

H.C.LM: 107/2001

1269.967,97

429

Aleea Metalurgici

carosabil din asfalt In suprafață dc     440 mp trotuar din asfalt în suprafață

dc     140 mp

580.00

10448

1.3.72

1.1055

14.852,32

1.566,92

HC.I.M. 107/2001

16.419.24

430

Aicea Mugurilor

carosabil din asfalt în sujirafață de 1752 mp trotuar din asfalt în suprafață de     836 mp

2.588,00

10449

1.3.72

1,1055

61.678,14

6.507.04

H.C.LM 107/2001

68 185,18

431

Aici Cartier Radu Negru

carosabil din asfalt In suprafață de 4948 mp trotuare - alei in suprafață dc 76887 mp

81.835,00

10450

1.3.7.2

1,1055

145.542.66

15.354,75

HC.L.M 107/2001

160.897,41

432

Alei Cartier Obor

carosabil din asfalt în suprafață de    5372 mp trotuar din asfalt in sujxafoță

dc    2013 mp

7.385,00

10451

1.3.7.2

1.1055

176.351,01

18.605,03

HC.L.M. 107/2001

194.956,04

433

Alei Pii'. forma Progrcsu

carosabil din asfalt in suprafață de 13321 mp

13.321,00

10452

1.3.72

1.1055

391.831.66

41.338.24

H.C.L.M. 107/2001

433.169,90

434

Aleea Științei

carosabil din asfalt in suptalață de    1311 mp trotuar din asfalt în suprafață

dc     300 mp

1.611,00

10453

1.3.72

1.1055

43.187,13

4.55624

ILC.LM. 107/2001

47.743.37

435

Alei Viziru 1.11. IU

carosabil din asfalt în suprafață dc   17846 mp trot jar din asfalt în suprafață

dc 22070 mp

39.916,00

10454

1.3.72

1,1055

725.957,67

76.588.53

H.C.LM 107/2001

802 546,20

436

Pasaj rutier denivelat peste linia CF

Pasaj superior Apollo carosabil din asfalt in suprafață dc 3 !64.00mp carosabil din beton in suprafață dc 2347,OOmp carosabil pietruit in suprafață dc 87,OOmp trotuar din asfalt in suprafață dc 2289,OOmp spațiu verde în suprafață dc 330,OOmp Taluz pod In suprafotă de 2526,00nip Sfert con In suprafață dc 219,00mp Alee betonată in suprafață de 62,OOmp Teren culcea 1 in suprafață dc 5824.00mp Teren culcea 2 in suprafață dc 6882.00mp Pasaj superior Apollo suprafață construită la sol culcca 1 in suprafață dc 4915,OOmp Număr cadastral 90661

Pasaj superior Apollo suprafață construită desfășurată suspendată ir. suprafață dc 4 520,OOmp

Pasaj superior Apollo suprafață construită la sol culcca 2 in suprafață dc 4396.00tnp

Număr cadastral 90659

4.300,00

10455

1.3.7.2

1,1055

26.605.737.91

2.806.905.35

H.C.LM. 107/2001

29.412.643.26

437

1

Pasaj superior auto Calea Galați -cartier Brâilița

Lungime totală pasaj - 19,80 m Lungime totală suprastructură - 19,80 m Lungime parte carosabilă - 12,00 m Lungime totală - 2 X 2,25 m Lungime totală pasaj - 16,90 m Carosabil din beton asfalt ic

10456

1.3.72

1.1055

4.461.109.68

470.647.07

H.C.LM. 107/2001

H.C.LM. 176/2009

H.C.LM. 421/2013

4.931.756,75

437

2

Pasaj superior aula Calea, Galați -‘          cartier Brailițn

Lungime totali paSaj - 19.80 m Lungime totală suprastructură - 19,80 m Lungime parte carosabilă - 12,00 m Lungime totalâ - 2 X 2,25 m Lungime totala pasaj - 16,90 m

Carosabil din beton asfaltic                     *

10157

2013

1,1055

771 556,09

81.399,17

RC.LM 107/2001

H.C.L.M. 176/2009

RC.LM. 421/2013

I                   i

852.95536

1

43a

Pasaj rutier denivelat peste linia CF

Prelungirea Bd. Dorobanților (dig Brăila - Galați) carosabil asfalt In suprafață de       4650 mp

4.650.00

10458

1.3.73

1,1055

28.771.32232

3.035.374,49

H.C1M 107/2001

31.806.696,71 ‘

439

Pasaj rutier denivelat peste linia CF

Pod Combinat (DN 21 ) carosabil asfalt In suprafața de         595 mp

595,00

10459

*13.73

1,1055

4.702.560.73

496.120,16

RC.LM. 107/2001

5.198.680.89

440

Str.Simion Bamuțiu

carosabil asfaltat In suprafața dc   6160 mp carosabil pietruit In suprafață dc

2525 mp trotuar asfaltat in suprafață dc      1760 mp trotuar pietruit in

suprafață dc    2715 mp

13.160,00

10460

.1.3.7.2

2005

1,1055

175.451.44

18.510,13

RC.LM. 55/2005

193.961,57

441

Șoseaua dc Centura, intre Șoseaua Buzăului și Dunăre

carosabil asfaltat In suprafață dc 13350 mp trotuar asfaltat In suprafață dc 1350 mp

14.700,00

10461

j.3.7.2

2005

1,1055

266.014.73

28.06435

RC.LM. 55/2005

294.07938

442

Str. Pisc

carosabil pietruit in suprafață dc 600 mp

600.00

10462

1.3.7.1

2005

1.1055

8.40835

887,07

RC.LM 55/2005

9.295,32

443

Str. Prelungirea Lanului

carosabil pietruit in suprafață dc 2380 mp

2.380,00

10463

’1.3.7.1

200S

1,1055

33.35 Ql

3.51855

1LC.LM. 158/2010

36.869,76

444

Str.MÂcin

carosabil asfaltat in suprafață dc    2171 mp trotuar asfaltat In suprafață dc

820 mp

1991.00

10464

1.3.73

2005

1,1055

‘     47.892,09

5.052,62

II.C.LM 55/2005

52.944,71

445

Str.Sulina

carosabil asfaltat In suprafață dc    1155 mp trotuar asfaltat In suprafață dc

444 mp

1.599,00 i

10465

1.3.72

2005

1,1055

25.539.73

2.694.44

RC.LM. 55/2005

28.234,17

446

SUr Sfanlu Ghcorghc

carosabil asfaltat în suprafață dc    1155 mp trotuar asfaltat in suprafață de

660 mp

1.599,00

10466

1.3.7.2

2005

1.1055

27.205,74

2.870,21

RCL.M. 55/2005

30 075,95

447

Str.Sala ei

carosabil asfaltat în suprafață dc     840 mp trotuar asfaltat in suprafață dc

520 mp

1.360,00

10467

1.3.7.2

2005

1,1055

20.093,87

2.119,90

RC.LM. 55/2005

22.213,77

418

Str. Salcâmul ui.

carosabil asfaltat in suprafață dc    1155 mp trotuar asfaltat in suprafață dc

630 mp

1.785,00

10468

1.3.71

2005

1,1055

26.97432

2.845.79

H.C.LM 55/2005

29.B20JI

449

Str. Vădcni

carosabil asfaltat In suprafață de 3375 mp trotuar asfaltat in suprafață,dc 975 mp

4.350.00

10469

1.3.7.2

2005

1,1055

9.595.05

1.01238

RC.LM. 55/2005

10.607.33

450

Aicea Prelungirea Chițirâu

carosabil asfaltat in suprafață dc     300 mp trotuar asfaltat in suprafață de

180 mp

480.00

IG47O

1 3 7.2

2005

1,1055

7.13233

752,45

RC.l. M 55/2005

7.884,68

45 i

/cuambld Locuinfe Apollo

Alei carosabil sistematizare Bloc A7 carosabil asfaltat In suprafață de 3100 mp trotuar asfaltat în suprafață dc        2S0 mp

3.380,00

10471

1.3 7.2

2005

1.1055

20.193.05

2.13037

RC.L M 55/2005

22323,42

452

Ansamblul Locuințe Apo’.lo

Alei + sistematizare Ans. Apoilo Str. Negni Vodă carosabil asfaltat in suprafață dc 1296 mp,               trotuar asfaltat in suprafață dc

432 mp str. Dr. Victor Dimilriu carosabil osfaltat in suprafață dc 2744 mp               trotuar asfaltat in suprafață de

1029 mp

5.501,00

10472

1.3.7.2

2005

1.1055

16.445,72

1.735,02

RC.LM. 55/2005

18.180,74

453

Ansamblul Locuințe Apol'o

Alei + sistematizare blocul A 2 bis, blocul A4 bis carosabil asfaltat in suprafață dc     112 mp trotuar asfaltat in suprafață dc        48mp

160.00

10473

1.3.72

2005

1.1055

1.952,39

205.98

H.C.LM 5S/2OO5

2.158,37

454

Ansamblul Buzăului

Alei + sistematizare blocul A2, A2 bis Ansamblu] Buzăului carosabil asfaltat in suprafață dc     940 mp trotuar asfaltat in suprafață dc

79mp

1.019,00

10474

1.3.7.2

2005

1.1055

174.78

18,44

H.C.LM 55/2005

19332

455

Ansamblu] Buzăului

Sistematizare blocul B38 carosabil asfaltat in suprafață dc    3530 mp trotuar asfaltat in suprafață de

635 mp

4.165,00

10475

1.3.71

2005

1,1055

13.449.43

1.418.91

H C.LM. 55/2005

14.868.34

456

Ansamblul Buzăului

Sistematizare blocul. B26

carosabil asfaltat In suprafață dc    1535 mp trotuar asfaltat in suprafață dc

636 mp

2.171,00

10476

1.3.7.2

2005

1.1055

2.553,84

269,43

RC.LM 55/2005

2.82337

457

Ansamblu] Buzăului

Alei carosabil sistematizare. blocul A3I carosabil asfaltat în suprafață dc

4 530 mp trotuar asfaltat in suprafață dc        635 mp

5.165.00

10477

1.37.2

2005

1,1055

63.27636

6.675,65

H.C.LM. 55/2005

69.951,91

458

Ansamblul Buzăului

Aici carosabil sistematizare, blocul A34 carosabil asfaltat in suprafață dc 4535 mp trotuar asfaltat in suprafață dc        636 mp

5.171,00

10478

' 1.3.71

2005

1,1055

41.666,17

4.395.78

H.C.L.M. 55/2005

46.061,95

459

Ansamblul DuzAului

Aici carosabil sistematizare, blocul B30 carosabil asfaltat în suprafață dc 1590 mp trotuar asfaltat In suprafață de         610 mp

2 200,00

10179

1.3.71

2005

1,1055

4.914.04

518,43

H.C.LM. 55/2005

5.432.47

460

Calea Călărașilor

Sistematizare verticală blocul B Calea Călărașilor carosabil asfaltat in suprafață di-    3530 mp trotuar asfaltat in suprafață dc        653 mp

4.183.00

10480

1.3.7.2

2005

1.1055

13.112.49

_

_

1.383,37

HC.L.M 55/2005

1^95,86 X
461

'        Calea Călărașilor

Sistematizare verticală blocul CI Calea Călărașilor carosabil asfaltat in suprafață de    1270 mp trotuar asfaltai în suprafață de        HOnip

1.380.00

10481

1.3.73

2005     ;

1.1055

•      2.849,85

300.66

H.C.L.M. 55/2005

' ixisjțSI

462

Calea Călărașilor

Sistematizare verticală, blocul 2 Calea Călărașilor carosabil asfaltat in suprafață de     6721 mp trotuar asfaltat in suprafață de         915 mp

7.636.00    :

10482

1.3.7.2

2005

1,1055

56.09032

5.917,52

H.C.L.M. 55/2005

62.007.74

463

Calea Călărașilor

Sistematizare verticală, blocul 2bis. blocul 3bis. blocul 4bis carosabil asfaltat In suprafață de 2612 mp trotuar asfaltat In suprafață de       420 mp

4.032,00

10483

t|. 3.7.2

2005

1,1055

17.488.04

1.844,99

H.C.L.M. 5S/2OO5

19.333.03

464

Calea Călărașilor

Sistematizare verticală blocul 4 Calea Călărașilor carosabil asfaltat în suprafață de     1319 mp trotuar asfaltai in suprafață de         190 mp

1.509,00

10484

1.3.73

2005

1,1055

I.TIXJI

819,92

H.C.LM. 55/2005

8591,69

465

1

1        Calea Călărașilor

r                              .                              *

Sistematizare verticală blocul D-Dl Calea

Călărașilor carosabil asfaltat in suprafață de     6900’inp trotuar asfaltat în suprafață de

1120 mp

8.020,00

10485

1.3.73

200S

1,1055

61.390.01

6.476,65

H.C.L.M. 55/2005

67.866,66

466

•        Calea Călărașilor

Sistematizare verticală, blocuț 15 Calea Călărașilor

Etapa a I* 11 carosabil asfaltat în suprafață de     8120.mp trotuar asfoltot în suprafață de

1300 mp

9.420,00

10486

1.3.73

2005

1,1055

69.005.89

7.280,12

H.C.L.M. 55/2005

76.286.01

467

Calea Călărașilor

Sistematizare verticală, blocul 19 Calea Călărașilor Etapa o □ carosabil asfaltat in suprafață de     1277 mp trotuar asfaltat în suprafață de

115 mp

1.392,00

10487

1 3.7.2

2005

1,1055

2.911.26

307.14

II C.L.M. 55/2005

3 218,40

468

Calea Călărașilor

Sistematizare verticală, blocul 5 Calea Călărașilor carosabil asfaltat in suprafață de    3511 mp trotuar asfaltai în suprafață de        700 mp

4.211,00

10488

1.3.7.2

2005

1.1055 ■

34.327,39

3.621.M

H.C.L.M. 55/2005

37.948.93

469

Calea Călărașilor

Sistematizare vei ti cală, blocul C Calea Călărașilor carosabil asfaltat in suprafață de    6305 mp trotuar asfaltat in suprafață de       3907 mp

10.212,00

10489

1.3.73

2005

1,1055

165.033.46

17.411.03

H C.L.M. 55/2005

182.444.49

470

Calea Călărașilor

Sistematizare verticală, blocul C-CI Calea

Călărașilor

carosabil asfaltat in suprafață de     9670 mp trotuar asfaltat in suprafață de

4520 mp

14.190.00

10490

13.7.2

2005

1,1055

260.805,96

27.515.03

H C.L.M 55/2005

288 320.99

471

Calea Călărașilor

Sistematizare verticală, blocul 2OA-2OB Calea

Călărașilor

carosabil asfaltat in suprafață de     17C0 mp trotuar asfaltat in suprafață de

110 mp

1.810,00

10491

1.3.72

2005

1.1055

9.815.48

1 035.53

II C.L.M. 55/2005

10.851,01

472

Calea Călărașilor

Sistematizare verticală, blocul A. etapa III Calea

Călărașilor

carosabil asfaltat in suprafață de    1620 ntp trotuar asfaltai in suprafață de

270 mp

1.890.00

10492

1.3.7.2

2005

1.1055

5.217.91

550.49

H.C.L M 55/2005

5.768,40

473

Calea Călărașilor

Sistematizare verticală, blocul.22-23 Calea

Călărașilor

carosabil asfaltai in suprafață de     1910 mp trotuar asfaltat în suprafață de

622 mp

2.532,00

10493

1.3.73

2005

1,1055

I5.MS.10

1.640.01

II C.L.M 55/2005

17.185.11

474

Calea Călărașilor

Sistematizare blocul 20 B Calea Călărașilor carosabil asfaltat in suprafață de 1890 mp trotuar asfaltat în suprafață de       601 mp

2.491.00

10494

1.3.7.2

2005

1.1055

13.734,42

1.448.98

H.CIM. 55/2005

15.183,40

475

Calea Călărașilor

Alei blocul 2bis. 3bis, 4bis, Calea Călărașilor carosabil asfaltat in suprafață de 2100 mp trotuar asfaltat in suprafață de        690 mp

2.790,00

10495

1.3.7.2

2005

1,1055

25.444.02

2.684.34

H.C.L M. 55/2005

28.128,36

476

Calea Călărașilor

Alei, blocul 4 Calea Călărașilor carosabil asfaltat in suprafață de     4374 mp

trotuar asfaltat in suprafață de        1304 mp

5.678,00

10496

1.3.7.2

2005

1,1055

74.162.40

7.824.13

H.C.L M. 55/2005

81.986,53

477

Calea Călărașilor

Alei, blocul 5 Calea Călărașilor carosabil asfaltat în suprafață de    5750 mp

trotuar asfaltat In suprafață de       3740 mp

9.490.00

10497

1.3.72

2005

1,1055

210.955,51

22155.81

H.CX.M. 55/2005

233.211.32

478

Calea Călărașilor

Alei blocul 2 Calea Călărașilor carosabil asfaltat In suprafață de     6330 mp trotuar asfaltat in suprafață de

4610 mp

10.940,00

10498

1.3.73

2005

1,1055

909.370.35

95.938,57

H.CX.M. 55/2005

1.005.308.92

479

Colea Călărașilor

Alei blocul C Calea Călărașilor carosabil asfaltat in suprafață de     3326 mp trotuar asfaltat în suprafață de

915 mp

4.241.00

10-499

1.3.72

2005

1.1055

125.588.93

13.249,63

11 C.L.M 55/2005

138.838,56

480

Calea Călărașilor

Sistematizare blocunic 22-23 Calea Călărașilor trotuar asfalt.il în suprafață de 236 mp

236,00

IQSOO

5.3 72

2005

1,1055

49.872.49

$.261.55

H.C.L M 55/2005

•^134.04

481

Calea Călărașilor

Alei carosabile, blocul 25A Suprafață asfalt - 18,00 mp       ț

18.00 |

10501

'1.3.7.2

- 2005     ;

1,1055

92.9

9,80

HC.LM. 55/2005

:       • 102,70

482

Călărași IV

Alei+sistematizare, Călărași Etapa IVB Suprafață nsfalt = 11,00 mp

11.00 j

10502

' 1.3.72

2005

1,1055

5826

6.15

H.CXM. 55/2005

' 64,4l

483

Călărași IV •

Alci+sistcmatizare, Călărași Etapa IVA carosabil asfaltat in suprafață de

480 mp trotuar asfaltat în suprafață de       76 mp       j

556,00     .

10503

; 1.3.72

2005

1,1055

3.356,85

354,15

H.C.LM. 55/200S

3.711,00

484

Călărași rv

Alei blocul Bl bis, Călărași IV carosabil asfaltat In suprafață de     36 mp

trotuar asfaltat In suprafață de        7 mp

43,00

10504

1.3.72

2005

1,1055

319.63

33,72

1LC.LM. 55/2005

•       353.35

485

Bulevardul Dorobanți

Sistematizare blocul B33-B34. Ansamblul Hipodrom - Obor carosabil asfaltat In suprafață de    450 mp

trotuar asfaltat în suprafață de         22 mp

472.00

10505

1.3.72

2005

1,1055

18.77126

1.98037

HC.LM 55/2005

20.751.63

436

Bulevardul Dorobanți

Sistematizare blocul A40 Ansamblul Hipodrom-Obor carosabil asfaltat in suprafață de 267 mp trotuar asfaltat In suprafață de        21 mp

288,00 •

10506

1.3.72

2005

1,1055

5.417,88

571.69

HC.LM. 55/2005

5.989,47

487

Bulevardul Dorobanți

Alei blocul A28, Hipodrom - Obor carosabil asfaltai In suprafață de    3412

mp trotuar asfaltat In suprafață de        440 mp

3.852,00

10507

;1.3.7.2

2005

1,1055

72.578,45

7.657,03

H.C.LM. 55/2005

80235,48

488

Bulevardul Dorobanți

Sistematizare blocul A38-A42 carosabil asfaltat In suprafață de     1918 mp trotuar asfaltat In suprafață de

112 mp '

2.030.00

10508

•1.3.72

2005

1,1055

14.461,84

1.525,72

HC.LM. 55/2005

f5.987.56

489

Bulevardul Dorobanți

Sistematizare blocul Bl 5 Hipodrom-Obor carosabil asfaltat în suprafață de 2100 mp trotuar asfaltat în suprafață de        436 mp

2.536.00

10509

-1.3.7.2

2005

1.1055

22.044.66

2.325.71

HC.LM. 55/2005

24.370.37

490

Bulevardul Dorobanți

Alei blocul A40,1 hpodrom-Obor carosabil asfaltat in suprafață de    1290

mp trotuar asfaltat în suprafață de       616 mp

1.906,00

10510

1.3.72

2005

1,1055

37.520,49

3.958,41

HC.LM. 55/2005

41.478.90

491

Bulevardul Dorobanți

Alei B1.A38.A42, Hipodrom-Obor carosabil asfaltat in suprafață de    2480

mp trotuar asfaltat în suprafață de        760 mp

3.240,00

10511

•1X7.2

2005

1,1055

76.322,63

8.052,04

H.C.L.M. 55/2005

84.374,67

492

Bulevardul Dorobanți

Sistematizare blocurile 38,39.40 - Obor Suprafață asfalt = 14 mp

14.00

10512

1.3.72

2005

1,1055

17.33

1.83

H.C.LM. 55/2005

19,16

493

Bulevardul Dorobanți

Sistematizare blocul Al Hipodrom carosabil asfaltat in suprafață de    1296

mp trotuar asfaltat în suprafață de       621 mp

1.917.00

10513

1.3.72

2005

1,1055

37.896.80

3.998,11

HC.LM 55/2005

41.894.91

494

Bulevardul Dorobanți

Sistematizare blocul A5 Hipodrom carosabil asfaltat in suprafață de     1984

mp trotuar asfaltat in suprafață de        870 mp

2.764,00

10514

1.3.72

2005

1.1055

59.676,94

6295.92

HC.LM. 55/2005

65.972,86

495

Calea Galați

Sistematizare 11 Iunie Calea Galați carosabil asfaltat în suprafață de      910

mp trotuar asfaltat in suprafață de         78 mp

988,00

10515

1.3.72

2005

1.1055

4.986,46

526,07

HC.LM 55/2005

5.512,53

496

Bulevardul Independenței

Alei*sistematizare verticală, blocul B5 Bulevardul Independenței carosabil asfaltat in suprafață de     1056 mp trotuar asfaltat in suprafață de

50 mp

1.106.00

1051U

1.3.7 2

2005

1.1055

4.337.77

457.63

HC.LM 55/2005

4.795,40

497

Bulevardul Independenței

Alci+sistcmatizare verticala, blocul Dl Bulevardul Independenței carosabil asfaltat in suprafață de     112 mp trotuar asfaltat in suprafață de

42 mp

154,00

10517

1.3.72

2005

1,1055

80929

85,38

HC.LM. 55/2005

894,67

498

Bulevardul Independenței

Alci+sistematizarc verticala, blocul D2 Bulevardul Independenței carosabil asfaltat în suprafață de     948 mp trotuar asfaltat in suprafoță de

90 mp

1.038,00

10518

1.3.7.2

2005

1,1055

8.696,01

917,43

H.C.LM. 55/2005

9.613,44

499

Bulevardul Independenței

Alei platforma sistematizare blocul Bl Bulevardul Independenței carosabil asfaltat In suprafață de     345 mp trotuar asfaltat in suprafață de

32 mp

377.00

10519

!.3.7.2

2005

1.1055

1.116,32

117.77

H.C.L M. 55/2005

1.234,09

500

Bulevardul Independenței

Alei+sistcmalizarc verticala, blocul B6 Bulevardul Independenței Suprafață asfalt = 36 mp

36,00

10520

1.3.7 2

2005

1,1055

802,99

84,72

H C.L.M 55/2005

887,71

501

Bulevardul Independenței

Alei +sistcmatizare D1AI-A3 Bulevardul Independenței carosabil asfaltat In suprafață de     72 mp trotuar asfaltat în suprafață de

14 mp

86,00

10521

1.3.72

2005

1,1055

•       273.97

28,90

HC.LM. 55/2005

302,87

502

Bulevardul Independenței

Alei b!ocul.D2 Bulevardul Independenței carosabil asfaltat în suprafață de

215 mp trotuar asfaltat tn suprafață de        60 mp

275,00

10522

1.3.72

2005

1,1055

4.841,61

510,79

H.C.LM. 55/2005

5.352.40

503

Bulevardul Independenței

Alei blocul C5 Bulevardul Independenței carosabil asfaltat în suprafață de

220 mp trotuar asfaltat în suprafață de       64 mp

284,00

10523

1.3.72

2005

1,1055

5.054,16

53321

HC.LM. 55/2005

5.587,37

504

Bulevardul Independenței

Alei, blocul B6 Bulevardul Independența carosabil asfaltai in suprafață de 201 mp trotuar asfaltat în suprafață de       54 mp

255.00

10524

1.3.72

2005

1.1055

4 166.15

439.53

HC.LM 1^2005^^

4 605.68

505

Bulevardul Independenței

AJci+sisiematizarc verticală. BI.B3-B4 carosabil asfaltat in suprafața de

72 mp trotuar asfaltat in suprafață de       13 mp

85,00

10525

-1.3.72

2005

1,1055

242,48

25,58

H.C.LM. 55/2005

268.06

506

' Bulevardul Independenței

Alei+sirtemaLizarc, blocul B2 carosabil asfaltat In suprafață de     41 mp

trotuar asfaltat In suprafață de        6 mp

47,00

10526

■1.3.74 .

2005

1.1055

17.33

1.83

H.CX.M. 55/2005

19,16

507

Str.l Decembrie 1918

Ald+sistemalizarc, Zona B Str. l Decembrie 1918 carosabil asfaltat In suprafață de      110 mp trotuar asfaltai In suprafață de         14 mp

124,00     i

10527

1.3.74

2005

1,1055

89,75

9,47

ILC.LM. 55/2005

99.22

508

Str.l Decembrie 1918

Alci+sistematizarc, Zona A Str.l Decembrie 1918 carosabil asfaltai in suprafață de     750 mp trotuar asfaltai în suprafață de        196 mp

946,00

10528

.1.3.72

2005

1,1055

6.669,61

703,64

H.C.L.M. 55/2005

7.373,25

509

Str.l Decembrie 1918

Alci+sistematizarc. Bl.38,39.40 Str.l Decembrie

. 19,8 :

carosabil asfaltat in suprafață de       32 mp trotuar asfaltat in suprafață'de

'             7 mp *

39,00

10529

1.3.72

2005

1,1055

207,84

21,93

H C.LM. 55/2005

229.77

510

Ansamblu Șiret

*       Alei Dl.S 4B Șiret

carosabil asfaltat în suprafață de       72 mp trotuar asfaltat In suprafață de

14 mp

86.00

10530

1.3.72

2005

1,1055

5.743,80

605,97

ILC.LM. 55/2005

6.349,77

511

Ansamblul Șiret

Sistematizare Ansamblul Șiret carosabil asfaltat In suprafață de     2100 mp trotuar asfaltat in suprafață de

420 mp:

2.520.00

10531

1.3.72

2005

1,1055 •

1645835

1.71526

ILC.LM. 55/2005

17.973.61

512

Ansamblul Școlilor

Sistematizare Ansamblul Școlilor carosabil asfaltat in suprafață de     3301

mp trotuar asfaltat in suprafață de        480 mp

3.781.00

10532

1.3.72

2005

1,1055

25.61722

2 702,62

H.C.LM. 55/2005

28319,84

513

1

Aleea Mecanizatorilor

carosubil asfaltat In suprafață de     4218 mp

4.218,00

10533

• 1.3.72

’     2005

1.1055

122.199,22

12.892,02

ILC.LM. 55/2005

135.091.24

513

2

Aleea Mecanizatorilor

carosabil asfalt 67,25 ml in suprafața de 616.58 mp

I05M

13.7.2

2016

1,1055

101.000,00

10.655,50

111.655,50

513

3

Aleea Mecanizatorilor

trotuar nsfalt L-l 34.50 m. S=200.58 mp

200,58

10535

1.3.72

2016

1,1055

13.982,50

1.475.15

15.457.65

514

Str. Stadionului

carosabil pietruit In suprafață de     1924 mp

1.924.00

10536

1.3.7.1

2005

1,1055

26.961.46

2844.43

H.C.LM. 55/2005

29.805.89

515

1

Str Trandafir Djuvara

carosabil asfalt I.=497 m

4.555,06

10537

1.3.72

2005

1.1055

36.111.11

3 809.72

H.C.LM 55/2005

39.920,83

515

2

Str.Trundalit Djutara

carosabil asfalt L=497 m in suprafața de 4555,06 mp

10538

1.3.72

2016

1,1055

735 000.00

77,542,50

H.C LM..449/20I6

812.542.50

515

3

Str.l randafir Djuvara

trotuar asfalt Ls994 m S=1.482.35 mp

1.482,3$

10539

13.7.2

2016

1,1055

103.000,00

10.866.50

H.C.LM.449/2016

113.866,50

516

1

Str. Radu Portocală

carosabil asfalt L=25O.7O m in suprafața de 2297,70 mp

2 297.70

10540

1.3.74

2005

1,1055

26.988,24

284726

H.C.I..M 55/2005

29.635,50

516

2

Str. Radu Portocală

carosabil asfilt L=250,70 m in suprafața de 2297.70 mp

10541

1.3.7.2

2016

1,1055

371.000,00

39.140.50

H.C.LM 449/2016

410.140,50

516

3

Str Radu Portocală

trotuar acfall L=501,40   S»747,74 mp

747,74

10542

1.3.72.

2016

1,1055

52.000.00

5.486,00

H.C.I.M .449/2016

57.486.00

516

1

Sli.Radu Portocală

tronson intre Radu Portocala si str. Trandafir Djuvara carosabil asfalt I.=54,7O m S=501,33mp

501,33

10543

12.72.

2016

1,1055

80.829,43

8 527,50

ILC.LM 449/2016

89356.93

516

5

Str.Radu Portocală

trotuar asfalt L=109,40m S»l63.l5mp

163,15

10544

1.3.72.

2016

1,1055

11329.70

1.19528

H.C.LM.449/2016

12.524,98

517

l

Str.Trnian Tino

carosabil asfalt L=70.40m in suprafață de 645,22 mp

645,22

10545

1.3.72

2005

1,1055

5.199,45

548.54

ILC.LM. 55/2005

5.747.99

517

2

Str .Troian Tino

carosabil asfalt L«70,40m in suprafață de 645,22 mp

10546

13.7.2

2016

1,1055

105.000.00

11.077,50

H.C.LM.449/2016

116.077,50

517

3

Str.Traian Tino

trotuar asfalt L= 140.80 S=209,78mp

209,78

10547

1.3.72.

2016

1,1055

15.000.00

1.582,50

H.C.LM.449/2016

16582,50

518

1

Str.Conslantin Beii eseu

carosabil arfa!tL=l 50m in suprafață de 1374,77 mp

1.374,77

10548

1.3.74

2005

1,1055

7.53828

79529

H.C.L M. 55/2005

8.333.57

518

2

Str.Constantin Bcrlescu

carosabil asfalt L=150m in suprafață de 1374.77 mp

10549

13.7.2

2016

1,1055

226379,91

23.883.08

H.C.LM.449/2016

250.262.99

518

3

Str.Conslantin Bcrlescu

trotuar asfalt L=300,00m    S=447.19mp

447,39

10550

1.3.72

2016

1,1055

32.000,00

3376.00

H.C.LM .449/2016

35376,00

519

1

SIr.Dumitru lonescu

carosabil asfalt L= 152,20m in suprafață de 1394.93 mp mp

1.394.93

10551

1.3.72

2005

1,1055

11.953.47

1.261,09

ILC.L M 55/2005

13.214,56

519

2

Str.Dumitru lonescu

carosabil asfalt L= 152 JOm in suprafață de 1394,93 mp mp

10552

13.72

2016

1,1055

226 42825

23.888.18

HC.LM.449/2016

250316.43

519

3

Str. Dumitru lonescu

trotuar asfalt L=304.40m S=453.95 mp

453.95

10553

13.72

2016

1,1055

31.521.61

3325,53

H.C.L M .449/2016

34.847,14

519

4

Str.Dumitru lonescu

tronson intre C-tin Bcrlescu si str. Dumitru lonescu I.=62m S-568,24mp

568.24

10554

1.3.74

2016

1.1055

97.503.98

10.286,67

H C.L.M 449/2016

107.790,65

519

5

Str.Dumitru lonescu

trotuar asfalt L»124,OOm S= 184.92 mp

184,92

10555

i.3.72

2016

1,1055

12.842,00

1.354.83

H.C.LM.449/2016

14.196,83

520

1

Slr.Ciuca Petre

carosabil asfalt L“l59m In suprafață de     1457,25 mp

1.45725

10556

: 1.3.72

2005

1.1055

20.361,72

2.148,16

1LCX.M 55/2005

22.509,88

520

2

Str.Ciuca Petre

carosabil asfalt LBl59m in suprafață de     1457,25 mp

10557

13.72

2016

1,1055

234.66121

24.756.76

H.C.LM..449/2016

259.417.97

520

3

Str.Ciuca Petre

trotuar asfalt L"318,00m S =474,23 mp

47423

10558

13.72

2016

1,1055

33.000,00

3.481,50

H.C.LM.449/2016^-

36.481,50

520

4

Str.Ciuca Petre

tronson intre Petre Ciuca si Aleea Mecanizatorilor L=94,4m S-865,l8mp

865,18

10559

1.3.72

2016

1,1055

139320.38

14.698.30

H.C.L M.44 9/2016-

Z/c

154 018.68

520

5

Str.Ciuca Petre

trotuar asfalt L= 190,00m S=281,56mp

281,56

10560

1.3.74

2016

1,1055

19.600,00

2.067.80

aci M.449/2016

21.667.80

521

1

Str. Li viu Maccdoncscu

carosabil asfalt L=l66.40m în suprafață de !525,O7mp

1.525.07

10561

1.3.72

2005

1.1055

12 709.86

1.340,89

ILC.LM 55/2005

14.050.75;

521

2

Str.Liviu Maccdonescu

carosabil asfalt L=l66.40m in suprafață de 1525,07 mp

10562

1.3.7.2

2016

1,1055

245.582,08

25.908.91

ILC.LM .449/2016

271.490»$

521

3

Str.Liviu Maccdoncscu

trotuar asfalt L= 333,OOm S«496.30 mp

496,30

10563

•j.3.71

2016 î

1,1055

34.550,00

3.645,02

H.C.LM..449/2016

38.195,03

521

4

j    Str.Liriu Maccdoncscu

tronson intre Li viu Maccdoncscu n Paul Braiasanu L=43,4m S=397,77mp

397,77

10564

Jl.3.7.2

2016

1.1055

64.707,10

6.826,60

H.C.LM. .44 9/2016

71.533.70'

521

5

’    S Ir. Li viu Maccdoncscu

trotuar asfalt L« 86,80m S*129,44 mp

129,44

10565

.1.3.72

2016

1.1055

10.116,55

1.06730

H.C.L.M..449/2016

11.183,85

522

1

Str.Paul Brătășanu

carosabil asfalt L“7630m in suprafață de 701,13mp

701.13

10566

.1.3.72

2005

1,1055

14.279.45

1.506,48

H.C.LM. 55/2005

15.785,93

522

2

Str.Pnul Brătășanu

carosabil asfalt L=76,50m In suprafață dc -701,13mp

10567

1.3.7.2

2016

1,1055

112.903,32

11.91130

llC.LM.449/2016

124.814,62

522

3

Str.Paul Brătășanu

trotuar asfalt L= 153,OOm S=228,17mp

228..I7

10568

1.3.72

2016

1,1055

15.900,00

1.677,45

ILC.L.M..449/2016

17.577,45

523

Str.Anton Bacalbașa

carosabil pietruit In suprafață de     2164 mp

2.164,00    ‘

10569

1.37.1

2005

1,1055

30.324.54

3.19934

H.C.L.M. 55/2005

33.523,78

524

Str.Lcontc Moldovan

carosabil pietruit In suprafață de     970 mp

970,00

10570

I.3.7.I

2005

1,1055

13.592,69

1.434,03

H.C.L.M. 55/2005

15.026,72

525

Str Anastasie Simu

carosabil pietruit In suprafață dc      1217 mp

iin.oo !

10571

I.3.7.I

2005

1,1055

17.05338

1.799,12

H.C.LM 55/2005

18.852.40

526

Str.Ștcfan Bălan

carosabil pietruit In suprafață dc      1338 mp           ,

1.338,00

10572

1.3.7.1

2005

1.1055

18.749,28

1.978,05

H.C.LM. 55/2005

20.72733

527

Str.Mina Minovici

carosabil pietruit In suprafața dc     2035 mp

2.035,00

10573

1.3.7.1

2005

1.1055

28.517,12

3.00836

H.C.LM. 55/2005

31.525,68

528

Str. Ștefan Mihăilcscu Brăila

carosabil pietruit In suprafață de      1208 mp           ’

1208,00 '

10574

1.3.7.1

2005

1,1055

16.927,92

1.785,90

JLC.L.M. 55/2005

(8.713,82

529

’ Slr.Irina Răchițcanu Sirianu

carosabil pietruit in suprafață dc     728 mp            i

728.00

10575

’l.3.7.1

2005     :

1,1055

10.201,75

1.07638

H.C.L M. 55/2005

11278,03

530

Str.Vasilica Tastamnn

carosabil pietruit In suprafață de     487 mp

487,00

10576 •

1.3.7.1

2005

1,1055

6.823,67

719,90

H.C.LM. 55/2005

7.543,57

531

Str.Ccorgc Boronzi

carosabil pietruit In suprafață dc     433 mp

433,00

10577

1.3.7.1

2005

1,1055

6.068,34

64031

H.C.L.M 55/2005

6.708,55

532

Cartier Viziru

Sistematizare blocuri CI-C2 Suprafață asfalt = 12,00 mp

12,00

10578

1.3.7.2

2005

1.1055

26,77

2,82

HC.LM 55/2005

29.59

533

;         Cartier Viziru

Sistematizare verticală Viziru. blocul 9 și 10 Suprafață asfalt ■ -33,00 mp

33,00

10579

1.3.72

2005

1,1055

114,94

12,13

H.C.L.M. 55/2005

127,07

534

Cartier Obor

Sistematizare verticală Obor, blocul HI Suprafață asfalt= 20,00 mp

20,00

10580

1.3.72

2005

1,1055

4734

4,98

H.C.L M. 55/200S

5232

535

Cartier Hipodrom

Sistematizare verticală Hipodrom, blocul Al Suprafață asfalt =44,00 mp

44.00

10581

1.3.72

2005

1,1055

236.17

24,92

IIC.LM. 55/2005

261.09

536

Cartier Viziru 11

Sistematizare verticală Viziru 11, blocul Mesteacăn Sujunfață asfalt = 10.00 mp

10,00

10582

l.î.7.2

2005

1.1055

18,9

1,99

H.C.LM. 55/2005

20,89

537

Ansamblu! Progreyi

Sistematizare verticală Ansamblul Progrcsu Str. Frasinului Suprafață=2.25 mp

2.25

10583

I.3.7.2

2005

1.1055

36,21

3,82

H.C.LM 55/2005

40,03

538

Ansamblul Progjesu

Sistematizare verticală Ansamblu! Progrcsu etapele 1 A+I.D+I C+l.l>spații joacă blx l+spații joacă blocuri 9 și 13

Suprafață asfalt = 120,00 mp

120.00

10584

1.372

2005

1,1055

453,46

47,84

H.C.LM 55/2005

50130

539

Cartier Vtzini 1

Sistematizare verticală cartier Viziru 1. blocul 13 Suprafață asfalt = 23,00 mp

23,00

10585

1.3.7.2

2005

1.1055

100,76

10,63

H.C.LM. 55/2005

11139

540

Ansamblul Hipodram-Obor

Sistematizare etapele I A+l B+Il A+DB+HIA ♦IU B+alci blx 15+blx A28+B33+B34 Suprafață asfalt = 194,00 mp

194.00

IO5B6

1.3.7.2

2005

1,1055

728.57

76,86

H C.L M 55/2005

805.43

54!

Cartier Hipodrom

Sistematizare blxunlc B9 și B!0 Suprafață asfalt = 5,00 inp

5.00

10587

1.3.7.2

2005

1,1055

9.45

1,00

H.C.LM 55/2005

10,45

542

Cartier Obor

Sistematizare etapa 1+H Suprafață asfalt = 74,00 mp

74.00

10588

1.3.72

2005

1,1055

395,2

41.69

H.C.LM. 55/2005

436,89

543

Cartier Radu Negru

Sistematizare, etapa IU Suprafață asfalt= 59,00 mp

59,00

10589

1.3.72

2005

1,1055

343,24

3631

H.C.LM. 55/2005

379.45

544

Calea CAI Arași lor

Alei blocurile CI+C2+A etapa HI Suprafață asfalt = 33,00 mp

33,00

10590

1.3.72

2005

1,1055

92,9

9.80

I! C.L M. 55/2005

102.70

545

Ansamblul Radu Negru

Alei Ansamblul Radu Negru, etapa IV, blxul VI Suprafață « 20 mp

20.00

10591

1.3.72

2005

1,1055

34,64

3,65

H.C.LM 55/2005

3839

546

Ansamblul Hipodrom

Alei carosabil sistematizare pe verticală, etapa IVB Suprafață asfalt = 74,00 mp

74,00

10592

J.3.7.2

2005

1,1055

366.87

38,70

H.C.L.M. 55/2005

405,57

547

Șoseaua Baldovincști amplasament nr.4

Viabilizarc trama stradal carosabil beton tn suprafață dc       1760 mp

trotuar asfalt In suprafață de        1410 mp

LOT-6 teren in suprafața dc 5.178.00 mp I.OT-7/1 teren in suprafața de 524,00 mp LOT-8 teren in suprafața dc 923,00 mp LOT-9 teren in suprafața de 3.325,00 mp

3.170.00

10593

1.3.72

2005

1,1055 .

462.31 UO

48.773,84

1LC.LM. 55/2005

511.085,14

548

Aicea Collatis

trotuar pietruit in suprafață dc       360 mp carosabil pietruit in suprafață de

960 mp

1.320.00

10594

1.3.72

2005

1,1055

14.585,87

1.533.31

H C.L M 55/XOO5

•6.124,68

5-19

Str.PnllinuIui

trotuar asfalt în suprafață de         420 mp carosabil asfalt în suprafațăde

1680 mp

2.100.00 1

10595

1.3.73

2005

1.1055

35.406,13

3.73535

H-C.LM. 55/2005

39.141,48

550

Alcoa Tonus

tîotuur asfalt in suppfață de        360 mp carosabil erfall tir suprafață de

960 mp

1.320.00

10596

1.3.7.2

2005

1,1055

21.157,76

2.232,14

H.C.L.M. 55/2005

23.389,90

551

Str. Dacici

trotuar asfalt în suprafață de        400 mp carosabil asfalt în suprafață de

600 mp

1.000.00

10597

1.3.7.2

2005

1,1055

14 574.08

1.53737

H.C.LM. 55/2005

16.111,65

552

Str. Nicolac Deldiceanu

carosabil asfalt în suprafață de      263 mp trotuar asfalt In suprafață de

187 mp                          j

450,00

10598

1.3.7.2

2005

1,1055

6.477,61

68339

H.C.L.M. 55/2005

7.161,00

553

Str. Poci Panait Ccma

carosabil pietruit în suprafață de     735 mp trotuar pietruit in suprafață de

168 mp

903.00

10599

1.3.7.1

2005

1,1055

10.829,58

1.142.52

H.C.L.M. 55/2005

11.972,10

554

Str.Libertății

carosabil asfalt In suprafață de      1440 mp trotuar asfalt în suprafață de

691 mp

2.131,00

10600

1 3.7.2

2005

1,1055

21.642,02

238333

H.C.L.M. 55/2005

23.92535

555

Str.Satelitului

carosabil asfalt în suprafață de        1206 mp trotuar pietruit în suprafață de

468 mp.

1.674.00

10601

•1.3.7.2

2005

1,1055

26.700.04

2.816,85

H.CJ..M. 55/2005

29.516,89

556

Aleea Amurgului

carosabil asfalt in suprafață de      1536mp trotuar asfalt in suprafață de

768mp

2.304,00    ’

10602

: 13.7.2

2005

1.1055

26.066.85

2.750,05

II.C.L.M. 55/2005

28.816.90

557

Aleea Cinematografului

carosabil asfalt în suprafață de      3360 mp trotuar asfalt In suprafață de

1750 mp

5.110,00

10603

: 13.7.2

2005

1,1055

42.317,65

4.464,51

HC.L.M55/2005

46.782,16

558

Aleea Energici

carosabil asfalt în suprafață de       990 mp trotuar asfalt in suprafață de

i           431 mp

1.421.00    '

10604

1.3.7.2

2005

1.1055

13.478,05

1.421.93

H.C.L.M. 55/2005

14 899.98

559

Aleea învățătorul

carosabil asfalt in suprafață de      2880 mp trotuar asfalt in suprafață de

1316 mp

4.196.00

10605

13.73

2005

1,1055

71.010,47

7.491,60

HC.L.M. 55/2005

78.502,07

560

Aleea Policlinicii

carosabil asfalt în suprafață de       680 mp trotuar asfalt in suprafață de

236 mp

916,00

10606

.1.3.7.2

2005

1.1055

25.349,03

2.674,32

H.C.L.M. 55/2005

28.023,35

561

Aleea Soarelui

carosabil asfalt în suprafață de      1640 mp trotuar asfalt in suprafață de

820 mp

2.460,00

10607

1.3.73

2005

1,1055

56.291,76

5.938.78

HC.L.M. 55/2005

62.230,54

562

Aleea Micșunclclor

carosabil asfalt in suprafață de      1960 mp trotuar asfalt in suprafață de

976 mp

2.936.00

10608

1.3.73

2005

1.1055

47.966,00

5.060,41

HC.L.M. 55/2005

53.026.41

563

Fundătura Carpenului

carosabil pietruit în suprafață de 1952 mp trotuar pietruit in suprafață de

640 mp

2.592,00

10609

13.7.1

2005

1.1055

29.368.87

3.098,42

H.C.LM 55/2005

32.46739

564

Fundătura Șt. O. Iosif

carosabil pietruit in suprafață de 1584 mp trotuar pietruit in suprafață de 536 mp

2.120,00

10610

13.7.1

2005

1.1055

23.885,51

2.519,92

H.C.LM 55/2005

26.405.43

565

Piața Halelor

carosabil asfalt in suprafață de      1960 mp trotuar asfalt in suprafață de

1500 mp

3.460.00

10611

1.3.7.2

1,1055

72.842.55

7.684.89

H.C.LM. 55/2005

80.527.44