Hotărârea nr. 89/2020

Completarea Capitolului K – „Statui și monumente”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 38 – Lucrare din fontă ”Taur”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR A REA NR. 89

dLm20.02.2020

Privind: Completarea Capitolului K - „Statui și monumente”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 38 - Lucrare din fontă "Taur”.

CONSILIUL     MUNICIPAL KKAHLA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, procesul - verbal de predare - primire, înregistrat la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 2166/23.01.2020, precum și procesul - verbal de custodie, înregistrat la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 2167/23.01.2020.

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală si Direcției Finanțelor Publice )                                                                                r                              i                                      1

Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 863 lit. c) din Codul Civil raportat la anexa nr.4 pct.7 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M Brăila nr. 204/16.04.2019, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 360/25.06.2019;

în baza art. 129 alin. (1) și (2) lit. c) și d), alin (7) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea Capitolului K - „Statui și monumente”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 38 - Lucrare din fontă "Taur”, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

5                                            J                    >

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRĂGAN

ANEXĂ

LA H.C.L.M. BRĂILA NR.           c'Z Qa'So

Datele de identificare

ale bunului aparținând domeniului public

Capitolul K - „Statui și monumente”

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridică Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

38

1.6.2

Lucrare din fontă

Denumirea lucrării:

„TAUR”

Material: fontă turnată și patinată

Autor: nesemnat, copie aproximativă după Isidore Bonheur

Datare: anii 1907 Dimensiuni :273x200 (180 fără soclu)x90cm

2019

16.100,00

Contract de donație autentificat cu nr. 4441/26.11.2019