Hotărârea nr. 88/2020

Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 673/28.11.2019, referitoare la .

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAFtEA NR. 88

din20.02.2020

Privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 673/28.11.2019, referitoare la <Completarea Capitolul G, Subcapitolul G11 - „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011 și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 167/29.06.2015, cu două noi poziții, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11040/08.04.2019>.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și (2) lit. c) și ari. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MO TARASTE:

Art.1 Se aprobă modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 673/28.11.2019, referitoare la <Completarea Capitolul G, Subcapitolul G11 - „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011 și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 167/29.06.2015, cu două noi poziții, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11040/08.04.2019>, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa la H.C.L.M. nr. 673/28.11.2019, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, precum si de către societatea LUXTEN LIGHTiNG COMPANY S.A., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRICĂ - CASTEL POPA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

ANEXA

la H.C.L.M. nr. cf/ / cV? .2020

DATE DE IDENTIFICARE ale bunurilor apartinand domeniului public

G.l 1 - Rețea de iluminat public

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândi rii sau după caz al dării în folosință

Valoare de Inventar lei

Situație juridică actuală. Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

13

1.7.1

Aparate de iluminat LED

Aparate de iluminat LED -12.460 buc din care

-Aparate de iluminat stradal LED 25-40W=595 buc;

-Aparate de iluminat stradal

LED 40-60W=2940 buc:

-Aparate de iluminat stradal

LED 60-80W=2525 buc;

-Aparate de iluminat stradal

LED 60-110W=806 buc;

-Aparate de iluminat stradal

LED 110-140W=1049 buc;

-Aparate de iluminat stradal

LED 140-170W=l 204 buc;

-Aparate de iluminat pietonal

LED 25-40W= 1230 buc;

-Aparate de iluminat pietonal

LED 40-60W=2111 buc.

2019

19.835.487,07

HCLM

673/2019

14

1.7.1

Sistem dimming si telemanagement

-Modul comanda individual comanda punct luminos = 12.460 buc.

-Modul comanda zonal = 79 buc.

2019

6.529.526,75

HCLM

673/2019

PREȘEDINTE DE^EEHMA