Hotărârea nr. 87/2020

Preluarea de la Inspectoratul Școlar Județean Brăila a terenului în suprafață de 1679,00 mp real măsurat (1679,40 mp în acte) identificat cu NCP 16611, atribuit prin H.C.L.M. nr. 243/17.11.2006, pentru noua construcție a Grădiniței cu program normal nr. 40 și transmiterea acestuia în administrarea Colegiului Național ”Ana Aslan” – unitate cu personalitate juridică.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOȚAM AME A NR. 87

din20.02.2020

Privind: Preluarea de la Inspectoratul Școlar Județean Brăila a terenului în suprafață de 1679,00 mp real măsurat (1679,40 mp în acte) identificat cu NCP 16611, atribuit prin H.C.L.M. nr. 243/17.11.2006, pentru noua construcție a Grădiniței cu program normal nr. 40 și transmiterea acestuia în administrarea Colegiului Național "Ana Aslan" - unitate cu personalitate juridică.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și acordul Inspectoratului Școlar Județean Brăila nr.827/11.02.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 243/17.11.2006, precum și H.C.L.M. nr. 644/21.12.2017;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAMASTE:

Art.1 Se aprobă preluarea de la Inspectoratul Școlar Județean Brăila a terenului în suprafață de 1679,00 mp real măsurat (1679,40 mp în acte) identificat cu NCP 16611, atribuit prin H.C.L.M. nr. 243/17.11.2006, pentru noua construcție a Grădiniței cu program normal nr. 40 și transmiterea acestuia în administrarea Colegiului Național "Ana Aslan" - unitate cu personalitate juridică.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1, se identifică în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Bunul prevăzut la art.1 se va avea în vedere la reactualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Brăila, având datele de identificare cuprinse în anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Predarea - primirea terenului se va realiza pe bază de proces -verbal încheiat între reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Brăila și comisia desemnată prin Dispoziție a Primarului Municipiului Brăila.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRICA -    JEVPOPACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

//X
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.dln masuratorl(mp)

Valoare de împozitare(lel)

Mențiuni

CC

1679

1-2 gard beton, 2-3 nematerializat

3—4 nematerîalizat, 4-1 gard beton

s3         TOTAL

---

1679

-Cod construcție

Suprafața construita la sol(mp)

Valoare de impozitars(iei)

.. MețjtFuhl;'v

TOTAL

-

î~VCERTiFlCAT -’>i\   C'~.    .,.7   'Z

.,.,1


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: STEREO 1

Pct

E(m)

N(m)

1

732080.34

421042.78

2

732055.84

421000.05

3

732025.94

421016.45

4

732050.44

421059.18

Suprafața totala masurata=1679mp

Suprafața din acte=1679.40mp


= hs El Nr;43CF

Ca§9^MF0T0^RL Bif4 Dafa;06/07/2007 sCk

Se i'b.QflrrrTa' ‘suprăfafa din măsurători si . Introducerea;; țrii.obllulul in ' baza de date


ANEXA N/Z.jj

la H.C.L.M. nr.         din <7'2 •    /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul H - ” Capitolul H - "Terenurile și clădirile instituțiilor publice- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni"

Nr, Cri.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

43

1.6.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.40

Str.Celulozei nr. 13, bl. B3, ap. 1, 2, 3 Suprafață utilă ap. 1=49,67 mp Suprafață utilă ap.2=49,85 mp Suprafață utilă ap.3=52,92 mp Apartament 1 - Cota indiviza de teren 16,29 mp,

Apartament 2 - Cota indiviza de teren 16,35 mp,

Apartament 3 - Cota indiviza de teren 16,36 mp,

Str. Radu Perianu nr. 2 -teren în suprafață de 1.679,00 mp real măsurat (1.679,40 mp în acte) Număr cadastral 16611

1987

2020

222,798.95

H.C.L.M 107/2

001 HCLM

325/2011

Legea nr. 1/2011 HCLM 46/2009

CF 86031 Brăila