Hotărârea nr. 86/2020

Emiterea avizului consultativ pentru acordarea titlului de Colegiu Liceului Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 86

din20.02.2020

Privind: Emiterea avizului consultativ pentru acordarea titlului de Colegiu Liceului Pedagogic ”D. P. Perpessicius" Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRALLA

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinita Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea Liceului Pedagogic ”D. P. Perpessicius" Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 2398/28.01.2020.

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3) lit. b) din Metodologia de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3732/2013;

în baza art. 129 alin. (1) și (2) lit. d), alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ROTARASTE:

Art.1 Se aprobă emiterea avizului consultativ pentru acordarea titlului de Colegiu Liceului Pedagogic "D. P. Perpessicius” Brăila.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


POPA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN