Hotărârea nr. 85/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 59, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 9, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17004/12.12.2019.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAHEA im. 85

din20.02.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”> situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 59, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M, Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 9, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17004/12.12.2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul de specialitate al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTJE:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pante!imon”> situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 59, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H -„ Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 9, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17004/12.12.2019, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRICACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

ANEXA la H.C.L.M. nr. din              /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul H — ” Capitolul H - "Terenurile și clădirile instituțiilor publice- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni"

Nr.

Codul

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de

Situația Juridică

Crt.

de

dării

Inventar

clasifi

în

lei

care

folo

sință

Vecinătăți :Nord - Calea Călărașilor,Est - str. Griviței,Sud - proprietate privată

HCLM

Vest - str. Mihai Bravu

403/2016

Spitalul de Psihiatrie

„ SFÂNTUL PANTELIMON” A.Incintă Spital

PV

Calea Călărașilor nr.59

CI -Pavilion central(P+l, părți al)

2003

6.125.421,91

14007/2019

Suprafață construită = 2664,00

HCLM

mp

-C2-Pavilion administrativ

899,393.14

735/2018

principal(S+P+1 )Suprafață construită - 225,00 mp -C3-Pavilion administrativ

75,966.26

secundar

Suprafață construită = 26,00 mp

H.C.L.M10

-C4-Clădire farmacie

50,129.76

7/2001

Suprafață construită = 78,00 mp

H.C.L.M32

IMOBIL

-C5-Pavilion farmacie

Suprafață construită = 199,00 mp

700,831.43

5/2011

9

1.6.2

-C6-Stație distribuție gaze

H.C.L.M

Suprafață construită = 29,00 mp -C7-Extensie pavilion psihiatrie Suprafață construită = 108,00 mp -C8-Bloc

660,362.51

405/2009

alimentar,bucătărie,spălătorie

1,736,586.15

H.C.L.M.

Șuprafață construită = 771,00 mp -C9-Pavilion CSM, laborator(D+P+l)

Suprafață construită = 662,00 mp -ClO-Stație hidro

3,338,908.64

216/2012

Suprafață construită = 23,00 mp -C11-Centrală termică și atelier mecanic

2016

407,446.15 _

Suprafață construită = 314,00 mp -C12-Pavilion psihiatrie 3(S+P+1) Suprafață construită = 516,00 mp +C13-Extindere psihiatrie 3

3,156,906.58

Suprafață construită = 168,00 mp -C14-Magazie

Suprafață construită = 80,00 mp -C15-ateliere și

2015

108,280.29

£<UdJ^piUăUpLlllULUl dj

Suprafață construită = 197,00 mp -C16-Garaj

Suprafață construită - 30,00 mp

230,779.38

HCLM

-C17-Pavilion psihiatrie pediatrică, internări și ambulatoriu

3,925,945.16

205/2016

Suprafață construită = 886,00 mp -C18-Cabină poartă

Suprafață construită = 74,00 mp -C19-Clădire depozitare deșeuri medicale

160,154.45

Suprafață construită = 12,00 mp

Suprafață construită totală = 7.062,00 mp

H.C.L.M.

Suprafață totală teren =16.168,00 mp

2012

6,351,411.86

252/2012

B.Secție Psihiatrie cronici adulți, Vecinătăți:Nord - proprietate privată,Est - Sos. Baldovinești, Sud - str. Borzești

Vest - proprietate privată

HCLM

Șoseaua Baldovinești nr.53

-CI-Pavilion central (P+4)

Suprafață construită = 305,00 mp

2016

1,710,157.25

297/2016

-C2-Centrală termică și bucătărie

1,276,757.40

Suprafață construită = 574,00 mp -C3-Cabină poartă

84,255.77

Suprafață construită = 12,00 mp -C4-Anexă(rezervor apa) Suprafață construită = 7,00 mp Suprafață construită totală =

162,186.90

898,00 mp

Suprafață totală teren = 2.714,00

2012

901,962.46

mp