Hotărârea nr. 84/2020

Aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de iluminat public pe strada Nae Ionescu, strada Petre Andrei, strada Anton Dumitriu (tronson între strada Nae Ionescu și strada Ilarie Voronca), strada Ilarie Voronca (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Ion Lerescu (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Forestieră (în spatele blocului 23), Cartier Hipodrom - Complex Milenium – spațiu de joacă, Municipiul Brăila”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAJFtEA BOUR. 84

din20.02.2020

Privind: Aprobarea documentației tehnico - economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de iluminat public pe strada Nae lonescu, strada Petre Andrei, strada Anton Dumitriu (tronson între strada Nae lonescu și strada llarie Voronca), strada llarie Voronca (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Ion Lerescu (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Forestieră (în spatele blocului 23), Cartier Hipodrom - Complex Milenium - spațiu de joacă, Municipiul Brăila".

CONSILIUL LOCAL M7<XBrX<DIT»AJL< BRAIUL

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr, 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

MOTAHASTE :

Art.1 Se aprobă documentația tehnico - economică Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de iluminat public pe strada Nae lonescu, strada Petre Andrei, strada Anton Dumitriu (tronson între strada Nae lonescu și strada llarie Voronca), strada llarie Voronca (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Ion Lerescu (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Forestieră (în spatele blocului 23), Cartier Hipodrom - Complex Milenium - spațiu de joacă, Municipiul Brăila", conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de iluminat public pe strada Nae lonescu, strada Petre Andrei, strada Anton Dumitru (tronson între strada Nae lonescu și strada llarie Voronca), strada llarie Voronca (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Ion Lerescu (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Forestieră (în spatele blocului 23), Cartier Hipodrom - Complex Milenium -spațiu de joacă, Municipiul Brăila”, în valoare totală de 285.345, 29 lei cu T.V.A., din care C+M: 257.299,63 lei cu T.V.A., conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 5 luni, conform Studiului de Fezabilitate si a graficului de lucrări, întocmite de către proiectantul lucrării, societatea „LUXTEN LIGHTING COMPANY” S.A. București.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


PETI         EUROPA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN


STUDIU DE FEZABILITATE

Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae Ionescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila


LUXTEN

A. PIESE SCRISE

 • 1.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1   DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 1.2   ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

  • 1.3  ORDONATOR DE CREDITE (SECUND AR/TERTIAR)

  • 1.4   BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

  • 1.5  ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

  • 1.6   FOAIE DE SEMNATURI

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII:

2.1 CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (ÎN CAZUL ÎN CARE A FOST ELABORAT ÎN PREALABIL) PRIVIND SITUAȚIA ACTUALĂ, NECESITATEA


Șl OPORTUNITATEA PROMOVĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ȘI SCENARIILE/OPȚIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE ȘI PROPUSE SPRE ANALIZĂ

 • 2.2   PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE,

ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE:

 • 2.3  ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA DEFICIENȚELOR

 • 2.4  ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE

TERMEN MEDIU ȘI LUNG PRIVIND EVOLUȚIA CERERII, ÎN SCOPUL JUSTIFICĂRII NECESITĂȚII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 2.5  OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

PUBLICE

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARH/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

A. SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE INVESTIȚII POT FI ATINSE

A.l. Scenariul 1 - Extindere SIP - corpuri de iluminat (stradale si pietonale, după caz) cu tehnologie LED (dimmabile 1-10V sau DALI), montate pe stâlpi din PAFS de 4m proiectați, stâlpi de iluminat metalici octogonali 8-10 m proiectați (dispusi unilateral dea lungul carosabilului), alimentate cu linie electrica subterana si pe stâlpi de beton vibrați existenti, alimentate cu linie electrica aeriana........................................................14

A.2. Scenariul 2 - Extindere SIP — corpuri de iluminat (stradale si pietonale, după caz) cu tehnologie LED (dimmabile 1-10V sau DALI), montate pe stâlpi din PAFS de 4m proiectați, stâlpi de iluminat metalici octogonali 8-10 m proiectați si pe stâlpi de beton

vibrați existenti alimentate cu linie electrica subterana.................. 19

 • 3.1 PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI...................................................24


  LUXTEN


l. qreenllght BY LUXTEN

 • 3.2 DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV,

FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI TEHNOLOGIC

 • 3.3 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

  • 3.3.1 Costurile estimative pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de

investiții:

 • 3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a

investiției publice

 • 3.4  STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA ȘI CLASA DE

IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR, DUPĂ CAZ

 • 3.5   GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC PROPUS

  • 4.1  PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA

   PERIOADEI DE REFERINȚĂ ȘI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ ...41


  • 4.2  ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC,

ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE, CE POT

AFECTA INVESTIȚIA

 • 4.3  SITUAȚIA UTILITĂȚILOR ȘI ANALIZA DE CONSUM

 • 4.4  SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 4.5  ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII, CARE JUSTIFICĂ

DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 4.6  ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A

RISCURILOR

 • 5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

  • 5.1  COMPARAȚIA SCENARIILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC,

ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

 • 5.2  SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT

 • 5.3  DESCRIEREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT

 • 5.4  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIAFERENȚI

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 5.5  PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU

REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR

TEHNICE......................................................................................................................................47

 • 5.6 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL,

LUXTEN

CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

 • 6.  URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

  • 6.1   CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII

AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

 • 6.2  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE,

EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

 • 6.3  ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU

PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNIC O-ECONOMICĂ

 • 6.4  AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

 • 6.5  STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI

PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 • 6.6  AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, ÎN FUNCȚIE DE

SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ȘI CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE

 • 7.  IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1  INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA

INVESTIȚIEI

 • 7.2  STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZÂND: DURATA DE

IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII (ÎN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUȚIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTIȚIEI, EȘALONAREA INVESTIȚIEI PE ANI, RESURSE NECESARE

 • 7.3  STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE: ETAPE,

METODE ȘI RESURSE NECESARE

 • 7.4  RECOMANDĂRI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITĂȚII MANAGERIALE ȘI

INSTITUȚIONALE

 • 8.  CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

B.  PIESE DESENATE

 • 1.  PLAN DE AMPLASARE ÎN ZONĂ............

 • 2.  PLAN DE SITUAȚIE

 • 3.  PLANURI GENERALE, FAȚADE ȘI SECȚIUNI CARACTERISTICE DE

ARHITECTURĂ COTATE, SCHEME DE PRINCIPIU PENTRU REZISTENȚĂ ȘI INSTALAȚII, VOLUMETRII, SCHEME FUNCȚIONALE, IZOMETRICE SAU PLANURI SPECIFICE, DUPĂ CAZ

 • 4.  PLANURI GENERALE, PROFILE LONGITUDINALE ȘI TRANSVERSALE

CARACTERISTICE, COTATE, PLANURI SPECIFICE, DUPĂ CAZ

I: qreenUqht 3Y LUXTEN


A. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae Ionescu; str. Petre Andrei; str. Anton

Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium/spatiu de joaca, Municipiul Braila”                                            W /           \

fi t                     j

1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOmZ

Primăria Municipiului Braila                                          / \

Adresa: Piața Independentei, nr. 1, cod postai 810210, Municipiul Braila?-" Tel: 0239.694.947

Fax: 0239.692.394

Website: www.primariabraila.ro


Adresa: Piața Independentei, nr. 1, cod postai 810210, Municipiul Braila'-"'”

1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)

Nu este cazul.

1.4 BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Braila

Adresa: Piața Independentei, nr. 1, cod postai 810210, Municipiul Braila

Tel: 0239.694.947

Fax: 0239.692.394

Website: www.primariabraila.ro

1.5 ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

SC Luxten Lighting Company SA

Adresa: Str. Parângului, nr. 76, Sector 1, București

Tel: 021.668.88.19

Fax: 021.668.88.23

Email: otFice@Juxten.com

Website: www.Iuxten.com


LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București


li qreenLlqht

BY LUXTEN


1.6 FOAIE DE SEMNATURI


NUMELE SI PRENUMELE


FUNCȚIA


SILVIAN SERBANESCU


PREȘEDINTE DIRECTORAT


DAN CROITORU


SEF SERVICIU TEHNICȘTEFAN CHIRILA

PROIECTANT


qreenllght

BY LUXTEN

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII:

  • 2.1 CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (ÎN CAZUL ÎN CARE A FOST ELABORAT ÎN PREALABIL) PRIVIND SITUAȚIA ACTUALĂ, NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ȘI SCENARIILE/OPȚIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE ȘI PROPUSE SPRE ANALIZĂ

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții.

 • 2.2 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, A CORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE: Pentru realizarea lucrărilor de iluminat public se iau in considerare respectarea

următoarelor standarde, norme tehnice, normative si reglementari specifice (Mediu, SSM):

Standarde
 • •  SR-EN 13201 Standard Iluminat Public, partea a Il-a Cerințe de performanta;

 • •  Standarde si normative referitoare la calitatea construcției aparatelor de iluminat

 • •  CEI EN 60598-1 - 2005/05 (CEI 34-21 VII ed.)

 • •  CEI EN 60598-2-1 - 1997/10 (CEI 34-23 II ed.)

 • •  CEI EN 60598-2-3 - 2003/10 (CEI 34-33 II ed.)

 • •  CEI EN 55015- 2008/04 (CEI 110-2 VI ed.)

 • •  CEI EN 61000-3-2-2007/04 (CEI 110-31 IV ed.)

 • •  CEI EN 61000-3-3/A1 - 2002/05 (CEI 110-28 ; IV)

 • •  CEI EN 61000-3-3 - 1997/06 (CEI 110-28 I ed.)

 • •  CEI EN 61547- 1996/04 (CEI 34-75)

 • •  CEI EN 61547/A1- 2001/08 (CEI 34-75 ; VI)

 • •  Aparatele de iluminat respecta de asemenea directivele 2006/95/CE - Joasa Tensiune, 2002/95/CE _RoHS si 2002/96/CE - DEEE.

 • •  Norma CE 115/95(SR 13433/99-Standard RO) pentru sistemele de iluminat

Norme tehnice:
 • •  PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune

 • •  PE 132/2003 - Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuție publica

 • •  lRE-Ip-30-04 - îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare la pamant

 • •  3.2.Lj-FT-47-2010 Execuția LEA josa tensiune (BDNE nr. 9/05)

 • •   1 .RE.Ip-49-86 îndreptar de proiectare a rețelelor de distribuție publica.

 • •  NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice

 • •  lRE-Ip-30-04 îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare la pamant
Telefon: 021.668.68.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București


• Coexistenta cu diverse construcții, cai de acces, drumuri naționale sau terenuri se realizează cu respectarea PE 101-A/1985, OTU 195/2005, P 118/1999.

Cerințe legislative ( minimale ) de mediu:
 • •   Protecția mediului conform SR EN ISO 14001/2005 -“Sisteme de management de mediu”

 • •   OUG 195/2005 - “Ordonanța de urgenta privind protecția mediului”, Legea 265/2006, Legea 167/2010 si OUG 58/2012.

 • •   OUG nr. 78/2017 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996;

 • •   Legea nr. 104/211 privind calitatea aerului inconjurator actualizata;

 • •   Legea nr. 211/2011 - Regimul deșeurilor;

 • •   Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor si preparatelor chimice periculoase modificata si completata de Legea nr.263/2005;

 • •   Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, modificata si completata OUG nr. 114/2014, OUG nr. 164/2008;

 • •   Legea nr. 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei;

 • •   HGR nr. 291/2005 care modifica Hotararea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compuși similari;

 • •   HGR nr. 235/2007 - Gestionarea uleiurilor uzate;

 • •   HGR nr. 118/2002 - Norme privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata de HGR nr. 35/2005;

Acte normative in domeniul SSM:
 • •  Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității si sanatatii in munca;

 • •  HGR nr. 1425 din 11 octombrie 2006 - Normele metodologice de aplicare a Legii Securității si Sanatatii in munca nr. 319/2006;

 • •  HGR nr, 1091 din 16.08.2005 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

 • •  HGR nr. 1146 din 30 august 2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca da către lucratori a echipamentelor de munca;

 • •  HGR nr. 1048 din 09.08.2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca;

 • •  HGR nr. 1051 din 9 august 2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare;

 • •  HGR nr. 1136 din 30.08.2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate.Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București


2.3 ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA DEFICIENȚELOR

In prezent pe str. Nae Ionescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila, străzi situate in Municipiul Braila, nu exista sistem de iluminat stradal si pietonal sau exista si este deficitar.

 • 2.4 ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG PRIVIND EVOLUȚIA CERERII, ÎN SCOPUL JUSTIFICĂRII NECESITĂȚII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Neaplicabil.

2.5 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

• Obiectivul principal este realizarea sistemului de iluminat public corespunzător pentru obiectivele de pe str. Nae Ionescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, situate pe domeniul public al Municipiului Braila, in concordanta cu cerințele beneficiarului si cu legislația in vigoare.

Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizației moderne. El are rolul de a asigura atât orientarea și circulația în siguranță a pietonilor și vehiculelor pe timp de noapte, cât și crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină naturală.

Din punct de vedere social si instituțional, realizarea unui iluminat public de calitate se reflecta în:

 • •   creșterea gradului de civilizație, a confortului si a calitatii vieții;

 • •  creșterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunităților locale;

 • •  asigurarea siguranței circulației rutiere si pietonale;

 • •  realizarea unei infrastructuri edilitare modeme;

 • •  funcționarea si exploatarea în condiții de siguranța, rentabilitate si eficientă economico-financiară;

 • •  crearea unei personalități urbane atât pe timpul zilei cât si pe timpul nopții, va aduce, cu siguranță mari beneficii în sfera serviciilor, si, de ce nu, bucuria si mândria de a trăi într-un oraș civilizat asa cum locuitorii si-au dorit întodeauna.

Iluminatul public trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de normele luminotehnice, fiziologice, de siguranță a circulației, și de estetică arhitectonică, în următoarele condiții:

 • •  utilizarea rațională a energiei electrice;

 • •  recuperarea costului investițiilor intr-o perioada considerata cat mai mica;

  LUXTEN


  Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

  office@luxten.com, www.luxten.com

  Str. Parângului, nr.76, sector 1, București  grec ît

  ** DV I l IVTCM


  BY LUXTEN


• reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a elementelor componente SIP ale instalațiilor electrice de iluminat.

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, stâlpi, instalații de legare la pământ, console, aparate de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate în iluminatul public.

Unul din elementele principale ale sistemului de iluminat public este aparatul de iluminat si sursa de lumina a acestuia (lampa). In prezent pentru iluminatul public se utilizează aparate de iluminat bazate pe tehnologie LED.

Există câteva avantaje incontestabile și caracteristici unice ale LED-urilor și care le fac atractive pentru iluminatul urban:

o Eficiență: Lumina generată de LED utilizează mult mai eficient energia electrică decât sursele clasice, unde aproape 90% din energie este utilizată pentru a încălzi filamentul până la incandescență. Pe lângă aceasta, sistemul optic utilizat este superior din punct de vedere al pierderilor. Eficiența surselor de alimentare este un alt factor foarte important. Toate acestea, cumulat, duc la o eficiență mult superioară față de soluțiile clasice. Aceasta se va reflecta în consumul de energie electrică. Economia de energie depășește frecvent 50% față de sursele tradiționale.

o Durata de viață: a LED-urilor (minim 50.000 de ore) o depășește substanțial pe cea a surselor de iluminat cu clasice (sodiu 20.000 -f 25.000 ore) sau fluorescente (8.000-15.000 ore). In plus sursele de iluminat cu LED sunt mult mai rezistente la variații de temperatură, vibrații și șocuri mecanice, fiind deci mai fiabile decât cele tradiționale.

o Culoarea: LED-urile nu necesită filtre pentru a produce lumina de o anumită culoare. Culoarea lămpii este generată de materialul semiconductor.

o Emisia direcțională a luminii: Lumina este direcționată unde este necesară. Sursele tradiționale emit lumina în toate direcțiile. Pentru multe aplicații, o mare parte din lumină este irosită dacă nu se utilizează reflectoare sau dispozitive optice speciale. LED-urile fiind montate pe o suprafață plană emit lumina semisferic reducând astfel lumina care nu se utilizează.

o Dimensiunea: Sursele de iluminat cu LED pot fi foarte compacte; dimensiunea redusă și lumina direcționala oferă posibilitatea unor soluții inovative, cu un design compact. Pentru a produce un nivel de lumină echivalent celui produs de aparate obișnuite de iluminat este necesară gruparea mai multor LED-uri. Chiar si lămpile care produc mii * zeci de mii de lumeni sunt mai compacte decât cele cu descărcare în gaze cu flux similar.

o Rezistența la șocuri și vibrații: Când sunt supuse la șocuri și vibrații nu li se deteriorează filamentul sau balonul de sticla cum se întâmplă în cazul altor tipuri de lămpi. Lămpile clasice cu incandescență și descărcare în gaze, pot fi afectate în cazul funcționării în medii în care sunt supuse la vibrații excesive. In astfel de aplicații aparate de iluminat cu LED sunt alegerea perfectă. Sursele tradiționale de lumină sunt incluse în baloane din sticlă sau cuarț care se pot deteriora pe timpul transportului, depozitării, manipulării și instalării. Dispozitivele cuI. greenllaht BY LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

LED pot suferi și ele deteriorări ale lipiturilor de pe placă, dar nu într-o măsură mai mare decât la alte dispozitive electronice, motiv pentru care corpurile de iluminat cu LED-uri sunt utile pentru aplicații unde există pericol de spargere.

o Funcționare la temperatură scăzută: Performanțele lămpilor cu LED se îmbunătățesc la temperaturi scăzute. Lămpile fluorescente, în special cele pe bază de amalgam, funcționează deficitar la temperaturi scăzute, fiind necesare tensiuni mari pentru a se aprinde și având un flux luminos mai scăzut. Din acest motiv lămpile cu LED sunt utile pentru aplicații in spații cu temperaturi scăzute.

o Aprindere instantanee: Nu este necesar un timp de încălzire. Lămpile fluorescente, în special cele pe bază de amalgam au nevoie de până la trei minute pentru a ajunge la emisia maximă de lumină. Lămpile cu descărcare de intensitate mare au timpi de încălzire între câteva minute pentru halogenuri metalice până la 10 minute pentru lămpile cu sodium. Au nevoie și de un timp suplimentar (10-20 minute) din momentul stingerii până pot fi repomite, interval de timp care poate fi redus la 2-8 minute în cazul utilizării balasturilor cu pornire cu instantanee. LED-urile ajung la strălucirea maximă aproape instantaneu și se pot reaprinde imediat după ce au fost stinse.

o Capacitate de a rezista la numeroase cicluri aprindere-stingere: Lămpile tradiționale se defectează mai rapid dacă sunt supuse la cicluri de aprindere-stingere frecvente întrucât, în cazul celor fluorescente și a celor cu descărcare în gaze tensiunile de pornire erodează învelișul emițător al electrodului. Perioada de viață a LED-ului și fluxul său luminos nu este afectat de ciclurile rapide.

o Controlabilitate: Lămpile cu LED sunt compatibile cu dispozitive de control electronice pentru ajustarea nivelului de lumină și caracteristicilor de culoare. Sursele eficiente de iluminat tradiționale au limitări în privința controlului nivelului de iluminare. Dimming-ul se poate realiza pentru sisteme clasice la un nivel minim al tensiunii de amorsare. LED-urile oferă potențiale beneficii în privința controlului nivelului de lumină și culorii. Dimming-ul și controlul culorii sunt aplicații de actualitate in sistemele de iluminat pentru creșterea efricientei energetice.

o Nu emit emisii infraroșii sau ultraviolet: LED-urile pentru iluminat nu emit radiații infraroșii sau ultraviolet. Radiațiile infraroșii pot produce arsuri, iar cele ultraviolete deteriorează obiectele de artă, artefactele, stofele si ochii.

o Impactul redus asupra mediului: LED-urile conservă energia și nu conțin substanțe periculoase pentru mediul înconjurător spre deosebire de sursele de iluminat cu descărcare în gaze care conțin mercur. Durata de viață mult mai mare face ca sursele de iluminat cu LED sa fie mult mai atractive din punct de vedere al protejării mediului.

o Tendința mondială: este de renunțare la sursele de lumină clasice, mai puțin eficiente energetic și promovarea surselor de lumină performante, categorie din care fac parte LED-urile. Legislația europeană prevede înlocuirea până în 2017 a surselor de iluminat cu incandescență și descărcare în gaze.greenllght

8Y LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

Aparatele de iluminat cu LED-uri trebuie sa indeplineasca următoarele cerințe tehnice minime:

 • •  Demonstrarea caracteristicilor aparatelor de iluminat trebuie sa fie insotite de buletinele de incercare, emise de un laborator acreditat RENAR sau UE (se va face dovada acreditării prin prezentarea certificatelor de acreditare ale laboratoarelor). In conformitate cu HG457/2003, SR EN 60598-1 Corpuri de iluminat. Partea 1 : Prescripții generale si incercari, programul minim al incercarilor din buletinele de incercare trebuie sa conțină:

1 .Marcare;

 • 2. Construcție;

 • 3. Cablajul intern si extern ;

 • 4. Legarea la pamant de protecție ;

 • 5. Protecția contra electrocutării;

 • 6. Rezistenta la praf si umiditate

 • 7. Rezistenta la izolație si rigiditatea dielectrica ;

 • 8. Distanta de conturnare si distante de străpungere in aer

 • 9. Anduranta si incalzirea

 • 10. Rezistenta la căldură, foc si formare de cai conductoare

 • 11. Bornele

 • 12. Rezistenta la impact mecanic

 • 13. Rezistenta la vibrații

 • 14. Rezistenta la căldură, foc si curenti de scurgere ;

 • •  Trebuie sa fie insotite de buletinele de incercare fotometrica eliberate de laboratoare acreditate UE si de curbele fotometrice in coordonate polare, carteziene, prezentarea diagramei izocandela pentru fiecare produs ofertat. Buletinele trebuie să conțină valorile intensităților luminoase in plan transversal (Itransversal [cd], pt.yo-in cel puțin 25 poz.) si logitudinal (Ilongitudinal [cd], pt. C90° si C270°).

• Trebuie sa fie insotite de buletine de incercare privind compatibilitatea electromagnetica conform HG 982/2007, SR EN 60598-1:2015.

Buletinele de incercare trebuie sa conțină:

 • 1.  încercarea de imunitate la descărcări electrostatice

 • 2. încercarea de imunitate la câmp electromagnetic de radiofrecventa radiat

 • 3.  încercarea de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune

 • 4. încercarea de imunitate de unde de soc

 • 5.  încercarea de imunitate la perturbatii conduse, induse de câmpuri de radiofrecventa

 • 6. încercarea de imunitate de câmp magnetic

 • 7.  încercarea de imunitate descaderi, de scurte întreruperi si variații de tensiune

 • 8. Masurarea emisiilor de curent armonic


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

li greenllght

BY LUXTEN


 • 9.  Masurarea perturbării lor de tensiune

 • 10. Masurarea perturbatiilor transmise prin conductie

 • 11. Masurarea perturbatiilor radiate

 • •  Trebuie sa fie insotite de procese verbale de omologare/validare a aparatelor de iluminat propuse

 • •   Trebuie sa fie insotite de declarații de conformitate „EC” a aparatelor de iluminat propuse

 • •  Trebuie sa fie inscripționat CE precum si inscripționarea tipului aparatului de iluminat si a mărcii producătorului;

 • •  Aparatul de iluminat trebuie sa fie destinat:

 • •  iluminatului stradal pentru drumuri principale, locale, secundare, cu clasele de iluminare MEI, ME2, ME3a, ME3b, ME3c, ME4a, ME4b, ME5, ME6, CO, CI, C2, C3, C4, C5, conform SR EN 13201,

 • •  iluminatul pietonal, SHS6, conform SR EN 13201,

 • •  iluminatului rezidențial inclusiv alei, trotuare, parcuri, treceri de pietoni, piste de biciclete, etc.

 • •  parcari, gări, autogari,stării de tramvai etc

 • •  Caracteristici tehnice minimale:

 • •  Tensiunea nominala: 230V

 • •  Frecventa nominala: 50Hz

 • •  Grad de protecție compartiment optic: IP 66

 • •  Grad de protecție aparataj: IP 66

 • •   Clasa de izolație electrica : I/II

 • •  Aparatul de iluminat sa suporte obligatoriu dimming si sa fie echipat cu driver dimabil in tensiune protocol 1-10V

 • •  Distorsiuni armonice (THD): max. 15%

 • •  Rezistenta la impact a intregului aparat de iluminat: minim IK10

 • •  cos (p: min 0,95

 • •  Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producătoare

 • •  Greutate: maxim 8 kg

 • •  Temperatura de funcționare a aparatului de iluminat( - 35 grade... +45 grade C)

 • •  Materiale:

o Carcasa: metalica, vopsita in câmp electrostatic

o Culoare aparat: RAL 7030 - 7050

 • •  Surse de lumină LED :

o Durată de viață de minim 50.000 ore ;

o Temperatura de culoare Tc (situata in intervalul): 2500K-6500K o Eficienta luminoasa sursa: minim 130 Im/Wli greenllght

BY LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

o Eficienta luminoasa sistem alimentare, sistem optic, sursa: minim 100 lm/W

o Indicele de redare a culorilor Ra: >70

 • •  Montaj: in consola, in vârf de stâlp, suspendat (sistem de montaj diametru 40-60 mm);

 • •  Durata de garanție: minim 5 ani.


3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII


A. SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE

PROIECTULUI DE INVESTIȚII POT FI ATINSE

Scenariile tehnico-economic propuse pentru atingerea obiectivului de investiții vor avea in vedere următoarele aspecte:

• Studiul configurației existente a structurii cailor de circulație de pe str. Nae Ionescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca.


• Identificarea, îmbinarea și echilibrarea soluțiilor teoretice cu cele practice și economice privind consumuri energetice reduse, costuri minime de întreținere și instalare concretizate in


extinderea si optimizarea sistemului de iluminat public. Se poate aprecia faptul că realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse, corpuri de iluminat performante, fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriu de apreciere a unui sistem de iluminat modem și eficient.


Luând in considerare aspectele menționate mai sus, in urma analizei realizate pentru asigurarea parametrilor luminotehnici optimi conform configurațiilor locațiilor menționate mai sus si in urma discuțiilor cu reprezentanții beneficiarului s-au analizat următoarele 2 scenarii:

A.l. Scenariul 1 - Extindere SIP - corpuri de iluminat (stradale si pietonale, după caz) cu tehnologie LED (dimmabile 1-10V sau PALI), montate pe stâlpi din PAFS de 4m proiectați, stâlpi de iluminat metalici octogonali 8-10 m proiectați (dispuși unilateral de-a lungul carosabilului), alimentate cu linie electrica subterana si pe stâlpi de beton vibrați existenti,

s, z


alimentate cu linie electrica aeriana

In cadrul acestei variante vor fi analizate:


ai nti

.              < /f\

a. Str. Nae Ionescu, cei 5 stâlpi vibrați existenti (NI1-NI5), vor fi echipați cu

5 buc. console de tip TG1-051015 din țeava otel zincata cu diametrul exterior de 0 60mm, care


vor fi prevăzute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distribuția fluxului luminos astfel incat sa îndeplinească parametrii luminotehnici impuși pentru categoria de drum (ME5) in care este inscrisa locația menționata.mcnci hi>:«h:i [crmr


li greenught

BY LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

Pentru distribuția energiei electrice pe stâlpii vibrați existenti, se va utiliza rețea de iluminat aeriana proiectata TYIR 50 Ol-Al + 3x16A1 mmp in lungime de 170m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din rețeaua de iluminat existenta pe str. Cantonului, stâlpul CT1.

 • > Accesorii

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si rețeaua de distribuție LEA se va realiza la partea superioara a stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de derivație cu dinți tip CDD 45.

 • b.     Pe Str. Petre Andrei se vor monta 9 stâlpi metalici octogonali proiectați de h=8m, (PA1-PA9) montati la o distanta de 28-30 m intre ei. Stâlpii vor fi echipați cu 9 buc. console de susținere de tip A01-051015 din țeava otel zincata cu diametrul exterior de 0 60mm, care vor fi prevăzute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distribuția fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca parametrii luminotehnici impuși pentru categoria de drum (ME6) in care este inscrisa locația menționata.

Pentru distribuția energiei electrice intre stâlpii octogonali proiectați, se va utiliza cablu de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 330 m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin stâlpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din cutia de derivație CDLux 3 montata pe stâlpul de beton existent SCP 10001 (nr. NI2 - str. Nae Ionescu).

Cutia de derivație CDLux 3, va asigura trecerea din LEA in LES prin intermediul siguranțelor MPR. (din rețeaua electrica aeriana existenta pe str. Nae Ionescu, către cablul electric subteran proiectat pe str. P Andrei).

 • > Accesorii

o Pentru realizarea instalației de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un electrod la stâlpii metalici octogonali (PA1-PA9). Dacă valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ este diferită de cea impusă de STAS (10Q), se va completa cu electrozi până la atingerea valorii impuse.

o La trecerea din LEA in LES cablul va fi protejat prin țeava PVC rigid Dn=63 mm, pe o porțiune de 3m.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de distribuție LES se va realiza in baza stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de legătură tip CL 2.5-50 mmp.

 • c.     str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca) se vor monta 7 stâlpi metalici octogonali proiectați de h=8m, (AD1-AD7), montati la o distanta de 28-30 m intre ei. Stâlpii vor fi echipați cu 7 buc. console de susținere de tip AO1-051015 din țeava otel zincata cu diametrul exterior de 0 60mm, care vor fi prevăzute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distribuția fluxului luminos astfel


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

incat sa îndeplinească parametrii luminotehnici impuși pentru categoria de drum (ME6) in care este înscrisa locația menționata.

Pentru distribuția energiei electrice intre stâlpii octogonali proiectați, se va utiliza cablu de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 240 m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin stâlpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din cutia de derivație CDLux 3 montata pe stâlpul de beton existent SCP 10001 (nr. NI5 - str. Nae Ionescu).

Cutia de derivație CDLux 3, va asigura trecerea din LEA in LES prin intermediul siguranțelor MPR. (din rețeaua electrica aeriana existenta pe str. Nae Ionescu, către cablul electric subteran proiectat pe str. A Dumitriu)

> Accesorii

o Pentru realizarea instalației de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un electrod la stâlpii metalici octogonali (AD1-AD7). Dacă valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ este diferită de cea impusă de STAS (10Q), se va completa cu electrozi până la atingerea valorii impuse.

o La trecerea din LEA in LES cablul va fi protejat prin țeava PVC rigid Dn=63 mm, pe o porțiune de 3m.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de distribuție LES se va realiza in baza stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de legătură tip CL 2.5-50 mmp.

 • d. Pe str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se vor monta 2 stâlpi metalici octogonali proiectați de h=8m, (IV1-IV2) montati la o distanta de 28-30 m intre ei. Stâlpii vor fi echipați cu 2 buc. console de susținere de tip A01-051015 din țeava otel zincata cu diametrul exterior de 0 60mm, care vor fi prevăzute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distribuția fluxului luminos astfel incat sa îndeplinească parametrii luminotehnici impuși pentru categoria de drum (ME6) in care este înscrisa locația menționata.

Pentru distribuția energiei electrice intre stâlpii octogonali proiectați, se va utiliza cablu de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 60 m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin stâlpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din rețeaua de iluminat subterana existenta, stâlpul octogonal PA4 de pe str. Petre Andrei.

> Accesorii

o Pentru realizarea instalației de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un electrod la stâlpii metalici octogonali (IV1-IV4). Dacă valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ este diferită de cea impusă de STAS (10Q), se va completa cu electrozi până la atingerea valorii impuse.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de distribuție LES se va realiza in baza stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de legătură tip CL 2.5-50 mmp.
li qreenllght

BY LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

 • e. Pe str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se vor monta 2 stâlpi metalici octogonali proiectați de h=8m, (IL1-IL2) montati la o distanta de 28-30 m intre ei. Stâlpii vor fi echipați cu 2 buc. console de susținere de tip AO1-051015 din țeava otel zincata cu diametrul exterior de 0 60mm, care vor fi prevăzute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distribuția fluxului luminos astfel incat sa îndeplinească parametrii luminotehnici impuși pentru categoria de drum (ME6) in care este înscrisa locația menționata.

Pentru distribuția energiei electrice intre stâlpii octogonali proiectați, se va utiliza cablu de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 60 m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin stâlpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din rețeaua de iluminat subterana existenta, stâlpul octogonal PA6 de pe str. Petre Andrei.

 • > Accesorii

o Pentru realizarea instalației de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un electrod la stâlpii metalici octogonali (IL1-IL4). Dacă valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ este diferită de cea impusă de STAS (10Q), se va completa cu electrozi până la atingerea valorii impuse.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de distribuție LES se va realiza in baza stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de legătură tip CL 2.5-50 mmp.

 • f.      Pe Str. Forestiera (in spatele bl. 23)- se vor monta 2 stâlpi lampadari de tip SP3W de 4 m (F1-F2), echipați cu 2 aparate de iluminat cu LED pietonal de 41W. Pentru distribuția energiei electrice, se va utiliza cablu de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 70 m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin stâlpii proiectați.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din rețeaua de iluminat subterana existenta, stâlpul ornamental existent (Al).

 • > Accesorii

o Pentru realizarea instalației de legare la pamant se va monta o priza de pamant cu un electrod la stâlpul lampadar proiectat F2. Dacă valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ este diferită de cea impusă de STAS (10 □), se va completa cu electrozi până la atingerea valorii impuse.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de distribuție LES se va realiza in baza stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de legătură tip CL 2.5-50 mmp.

 • g.     Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca - parcare), pe stâlpii vibrați existenti SC 10001 (66, 67), vor fi echipați cu cate 1 buc. consola de tip TG1-051015, din țeava otel zincata cu diametrul exterior de 0 60mm, care va fi prevăzută cu un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 64W, avand distribuția fluxului luminos astfel incat saTelefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

li greenllght 8Y LUXTEN


îndeplinească parametrii luminotehnici impuși pentru categoria de drum (ME5) in care este înscrisa locația menționata.

Pentru distribuția energiei electrice pe stâlpii vibrați existenti, se va utiliza rețea de iluminat aeriana existenta TYIR 50 Ol-Al + lxl6Al mmp si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin consolele proiectate.

> Accesorii

Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si rețeaua de distribuție LEA se va realiza la partea superioara a stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de derivație cu dinți tip CDD 45.

Amplasarea in localitate a rețelelor electrice, in săpătură se executa conform STAS 8591/1-91 referitor la trasee, distante minime, traversări, încrucișări.

Distantele fata de instalațiile edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00, NTE 003/04/00, PE 101/1985, PE 003/1979, PE 106/2003 sunt:

❖ in plan orizontal:

0,5 m fata de apa si canal (la adâncimi de peste l,5m distanta va fi de 0,6m)

 • 1,5 m fata de termoficare

1,0 m fata de fluide combustibile

0,6 m fata de gaze;

 • a.   in cazul protejării cablurilor electrice in tuburi, distanta se mărește la

 • l, 5 m, pentru conducte de de gaze de presiune joasa sau medie;

 • b.   in cazul protejării cablurilor electrice in tuburi, distanta se mărește la 2

m, pentru conducte de de gaze de presiune inalta;

-0.5 m fata de cablurile de telefonie (la adâncimi de peste l,5m distanta va fi de 0,6 m) 0,6 m fata de fundațiile de construcții

0,07 m fata de cablurile electrice 0,4kV

0,25 m fata de cablurile electrice 20kV

lm fata de axul arborilor (se admite reducerea distantei cu condiția protejării cablurilor in tuburi)

❖ -in plan vertical:

0,25 m fata de apa si canal

0,5 m fata de termoficare

0,5 m fata de fluide combustibile

0,25 m fata de gaze (de regula rețeaua se pozeaza sub conducta de gaze)

0,5 m fata de cablurile de telefonie, (se admite reducerea distantei pana la 0,25m cu condiția protejării mecanice, in tub, a cablului transversat pe o lungime de 0,5m de o parte si alta a traversării)

0,5 m fata de cablurile de l-20kV. (se admite reducerea distantei pana la 0,25m cu condiția protejării mecanice, in tub, a cablurilor pe o lungime de 0,5m de o parte si alta a traversării)LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București


> Condiții impuse la executarea lucrărilor:

Toate părțile metalice ale instalației electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental pot ajunge, se vor racorda la prizele de pământ, cu ramificații din Ol-Zn 25x4 și conductor MYf 16;

Se vor respecta distanțele minime prescrise de normativul NTE 007/08/00, NTE 003/04/00, PE 101/1985, PE 003/1979, PE 106/2003 între cabluri și diversele rețele pozate în pământ și în aer;

Rezistența de dispersie a prizei de pamant Rp < 10Q. In caz contrar se va completa cu electrozi pană la atingerea acestei valori;

Pentru a echilibra consumul pe cele 3 faze, legarea aparatelor de iluminat la cablul de alimentare se va face succesiv la fazele LI, L2, L3;

Toate părțile metalice ale aparatelor de iluminat, care sunt în clasa I de izolație, se

vor racorda la nulul de protecție din cablu.

A.2. Scenariul 2 - Extindere SIP - corpuri de iluminat (stradale si pietonale, după caz) cu tehnologie LED (dimmabile 1-10V sau PALI), montate pe stâlpi din PAFS de 4m proiectați, stâlpi de iluminat metalici octogonali 8-10 m proiectați si pe stâlpi de beton vibrați existenti

“  7 “    77                          ti *         I Te-


(         162-S I

♦ \ ' L X      /

lk4                *,< ,,

h. Str. Nae Ionescu, cei 5 stâlpi vibrați existenti (NI1-NI5), vor fi echipați cu

5 buc. console de tip TG1-051015 din țeava otel zincata cu diametrul exterior de 0 60mm, care vor fi prevăzute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distribuția


alimentate cu linie electrica subterana

In cadrul acestei variante vor fi analizate:


fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca parametrii luminotehnici impuși pentru categoria de drum (ME5) in care este înscrisa locația menționata.

Pentru distribuția energiei electrice pe stâlpii vibrați existenti, se va utiliza cablu de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 195 m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin stâlpii si consolele proiectate, prin intermediul cutiei de derivație CDLux 3 montata pe fiecare din stâlpii de beton existenti.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din cutia de derivație CDLux 3 montata pe stâlpul de beton existent SCP 10005 (nr. CT1 - str. Cantonului).Cutia de derivație CDLux 3, va asigura trecerea din LE A in LES prin intermediul siguranțelor MPR.

> Accesorii

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de distribuție LES se va realiza in baza stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de legătură tip CL 2.5-50 mmp.

 • i. Pe Str. Petre Andrei se vor monta 9 stâlpi metalici octogonali proiectați de h=8m, (PA1-PA9) montati la o distanta de 28-30 m intre ei. Stâlpii vor fi echipați cu 9 buc. console de susținere de tip A01-051015 din țeava otel zincata cu diametrul exterior de 0 60mm,

e UUKUiU LUKllAJ UUKtmj            »

/AC


TTîi-                   C€RtȘn3?Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

care vor fi prevăzute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distribuția fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca parametrii luminotehnici impuși pentru categoria de drum (ME6) in care este inscrisa locația menționata.

Pentru distribuția energiei electrice intre stâlpii octogonali proiectați, se va utiliza cablu de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 330 m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin stâlpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din cutia de derivație CDLux 3 montata pe stâlpul de beton existent SCP 10001 (nr. NI2 - str. Nae Ionescu).

Cutia de derivație CDLux 3, va asigura trecerea din LEA in LES prin intermediul siguranțelor MPR. (din rețeaua electrica aeriana existenta pe str. Nae Ionescu, către cablul electric subteran proiectat pe str. P Andrei)

 • > Accesorii

o Pentru realizarea instalației de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un electrod la stâlpii metalici octogonali (PA1-PA9). Dacă valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ este diferită de cea impusă de STAS (10Q), se va completa cu electrozi până la atingerea valorii impuse.

o La trecerea din LEA in LES cablul va fi protejat prin țeava PVC rigid Dn=63 mm, pe o porțiune de 3m.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de distribuție LES se va realiza in baza stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de legătură tip CL 2.5-50 mmp.

j. str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca) se vor monta 7 stâlpi metalici octogonali proiectați de h=8m, (AD1-AD7), montati la o distanta de 28-30 m intre ei. Stâlpii vor fi echipați cu 7 buc. console de susținere de tip AO1-051015 din țeava otel zincata cu diametrul exterior de 0 60mm, care vor fi prevăzute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distribuția fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca parametrii luminotehnici impuși pentru categoria de drum (ME6) in care este inscrisa locația menționata.

Pentru distribuția energiei electrice intre stâlpii octogonali proiectați, se va utiliza cablu de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 240 m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin stâlpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din cutia de derivație CDLux 3 montata pe stâlpul de beton existent SCP 10001 (nr. NI5 - str. Nae Ionescu).

Cutia de derivație CDLux 3, va asigura trecerea din LEA in LES prin intermediul siguranțelor MPR. (din rețeaua electrica aeriana existenta pe str. Nae Ionescu, către cablul electric subteran proiectat pe str. A Dumitriu)

 • > Accesorii

o Pentru realizarea instalației de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un electrod la stâlpii metalici octogonali (AD1-AD7). Dacă valoarea rezistenței de dispersieli greenllght

BY LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

a prizei de pământ este diferită de cea impusă de STAS (10Q), se va completa cu electrozi până la atingerea valorii impuse.

o La trecerea din LE A in LES cablul va fi protejat prin țeava PVC rigid Dn=63 mm, pe o porțiune de 3m.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de distribuție LES se va realiza in baza stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de legătură tip CL 2.5-50 mmp.

k. Pe str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se vor monta 2 stâlpi metalici octogonali proiectați de h=8m, (IV1-IV2) montati la o distanta de 28-30 m intre ei. Stâlpii vor fi echipați cu 2 buc. console de susținere de tip A01-051015 din țeava otel zincata cu diametrul exterior de 0 60mm, care vor fi prevăzute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distribuția fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca parametrii luminotehnici impuși pentru categoria de drum (ME6) in care este inscrisa locația menționata.

Pentru distribuția energiei electrice intre stâlpii octogonali proiectați, se va utiliza cablu de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 60 m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin stâlpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din rețeaua de iluminat subterana existenta, stâlpul octogonal PA4 de pe str. Petre Andrei.

> Accesorii

o Pentru realizarea instalației de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un electrod la stâlpii metalici octogonali (IV1-IV4). Dacă valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ este diferită de cea impusă de STAS (10Q), se va completa cu electrozi până la atingerea valorii impuse.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de distribuție LES se va realiza in baza stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de legătură tip CL 2.5-50 mmp.

 • l. Pe str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se vor monta 2 stâlpi metalici octogonali proiectați de h=8m, (IL1-IL2) montati la o distanta de 28-30 m intre ei. Stâlpii vor fi echipați cu 2 buc. console de susținere de tip A01-051015 din țeava otel zincata cu diametrul exterior de 0 60mm, care vor fi prevăzute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distribuția fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca parametrii luminotehnici impuși pentru categoria de drum (ME6) in care este inscrisa locația menționata.

Pentru distribuția energiei electrice intre stâlpii octogonali proiectați, se va utiliza cablu de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 60 m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin stâlpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din rețeaua de iluminat subterana existenta, stâlpul octogonal PA6 de pe str. Petre Andrei.


li qreenilght

BY LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

> Accesorii

o Pentru realizarea instalației de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un electrod la stâlpii metalici octogonali (IL1-IL4). Dacă valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ este diferită de cea impusă de STAS (10Q), se va completa cu electrozi până la atingerea valorii impuse.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de distribuție LES se va realiza in baza stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de legătură tip CL 2.5-50 mmp.

m.     Pe Str. Forestiera (in spatele bl. 23)- se vor monta 2 stâlpi lampadari de tip SP3W de 4 m (F1-F2), echipați cu 2 aparate de iluminat cu LED pietonal de 41W. Pentru distribuția energiei electrice, se va utiliza cablu de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 70 m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin stâlpii proiectați.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din rețeaua de iluminat subterana existenta, stâlpul ornamental existent (Al).

 • > Accesorii

o Pentru realizarea instalației de legare la pamant se va monta o priza de pamant cu un electrod la stâlpul lampadar proiectat F2. Dacă valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ este diferită de cea impusă de STAS (10 Q), se va completa cu electrozi până la atingerea valorii impuse.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de distribuție LES se va realiza in baza stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de legătură tip CL 2.5-50 mmp.

n.     cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca - parcare), pe stâlpii vibrați existenti SC 10001 (66, 67), vor fi echipați cu cate 1 buc. consola de tip TG1-051015, din țeava otel zincata cu diametrul exterior de 0 60mm, care va fi prevăzută cu un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 64W, avand distribuția fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca parametrii luminotehnici impuși pentru categoria de drum (ME5) in care este inscrisa locația menționata.

Pentru distribuția energiei electrice pe stâlpii vibrați existenti, se va utiliza rețea de iluminat aeriana existenta TYIR 50 Ol-Al + lxl6A1 mmp si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distribuția energiei electrice prin consolele proiectate.

> Accesorii

Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si rețeaua de distribuție LEA se va realiza la partea superioara a stâlpilor mai sus menționați, prin intermediul clemelor de derivație cu dinți tip CDD 45.

Amplasarea in localitate a rețelelor electrice, in săpătură se executa conform STAS 8591/1-91 referitor la trasee, distante minime, traversări, incrucisari.


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

Distantele fata de instalațiile edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00, NTE 003/04/00, PE 101/1985, PE 003/1979, PE 106/2003 sunt:

 • ❖ in plan orizontal:

0,5 m fata de apa si canal (la adâncimi de peste l,5m distanta va fi de 0,6m)

 • 1,5 m fata de termoficare

1,0 m fata de fluide combustibile

0,6 m fata de gaze;

 • c.   in cazul protejării cablurilor electrice in tuburi, distanta se mărește la

 • l, 5 m, pentru conducte de de gaze de presiune joasa sau medie;

 • d.   in cazul protejării cablurilor electrice in tuburi, distanta se mărește la 2

m, pentru conducte de de gaze de presiune inalta;

-0.5 m fata de cablurile de telefonie (la adâncimi de peste l,5m distanta va fi de 0,6 m)

0,6 m fata de fundațiile de construcții

0,07 m fata de cablurile electrice 0,4kV

0,25 m fata de cablurile electrice 20kV

lm fata de axul arborilor (se admite reducerea distantei cu condiția protejării cablurilor in tuburi)

 • ❖ -in plan vertical:

0,25 m fata de apa si canal

0,5 m fata de termoficare

0,5 m fata de fluide combustibile

0,25 m fata de gaze (de regula rețeaua se pozeaza sub conducta de gaze)

0,5 m fata de cablurile de telefonie, (se admite reducerea distantei pana la 0,25m cu condiția protejării mecanice, in tub, a cablului transversat pe o lungime de 0,5m de o parte si alta a traversării)

0,5 m fata de cablurile de l-20kV. (se admite reducerea distantei pana la 0,25m cu condiția protejării mecanice, in tub, a cablurilor pe o lungime de 0,5m de o parte si alta a traversării)

> Condiții impuse la executarea lucrărilor:

Toate părțile metalice ale instalației electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental pot ajunge, se vor racorda la prizele de pământ, cu ramificații din Ol-Zn 25x4 și conductor MYf 16;

Se vor respecta distanțele minime prescrise de normativul NTE 007/08/00, NTE 003/04/00, PE 101/1985, PE 003/1979, PE 106/2003 între cabluri și diversele rețele pozate în pământ și în aer;

Rezistența de dispersie a prizei de pamant Rp < 10Q. In caz contrar se va completa cu electrozi pană la atingerea acestei valori;

Pentru a echilibra consumul pe cele 3 faze, legarea aparatelor de iluminat la cablul de alimentare se va face succesiv la fazele LI, L2, L3;Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

I: greenllght 6Y LUXTEN


Toate părțile metalice ale aparatelor de iluminat, care sunt în clasa I de izolație, se vor racorda la nulul de protecție din cablu.

3.1 PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI
a) Descrierea amplasamentului

Situat in sud-estul României, in Campia Romana, județul Braila se intinde pe o suprafața de 4765,8 kmp. Reședința administrativa, municipiul Braila, unul dintre cele mai mari porturi din Romania, este situata la 200 km nord-est de București. Braila se situează Ia 46° 16'17” latitudine nordica si 27°58'33" longitudine estica. Campia este forma de relief predominanta, peisajul Brăilei fiind monoton si fara bariere naturale. In zona se găsesc cai de transport accesibile, in principal Dunarea care face din Braila o poarta către lume.

b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Brăila este un județ în regiunea Muntenia din România. Se învecinează la nord cu județele Vrancea și Galați, la est cu județul Tulcea, la sud cu județele Constanța și Ialomița și la vest cu județul Buzău.

La Brăila se poate ajunge pe DN2B (drum național express) care face legătura între Buzău și Galați. Drumul național DN21 leagă Slobozia de Brăila. Drumul european E87 trece prin oraș, legând Tulcea si Constanța de Brăila.

c) Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

Tronsoanele propuse pentru realizarea lucrărilor de extindere sistem de iluminat public pentru locațiile:

 • -  str. Nae Ionescu

str. Petre Andrei

str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca)

str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei)

 • -   str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei)

 • -   str. Forestiera (in spatele bl. 23)

Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca

d) Surse de poluare existente în zonă

Sursele de poluare considerate in cadrul studiului:

 • -  Șantierul naval;

 • -  Traficul rutier.

e) Date climatice și particularități de relief

Braila se afla in zona climatica continentala, in tinutul climei de câmpie la contact cu clima specifica Luncii Dunării. Clima este influențată de Munții Macinului care reprezintă un baraj natural in calea vânturilor din est, determinând fenomenul de fohnizare a aerului care trece peste Braila cu mase mari de aer cald si uscat. De asemenea terenurile saraturoase din jurul orașului, mai ales de la Lacu Sarat, constituie alt factor de încălzire mai accentuata a atmosferei. De aceea, la Braila verile sunt secetoase, călduroase si uscate, iar iernile sunt reci si au zapadaTelefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

li greenllght

BY LUXTEN


putina. Temperatura are o medie anuala de 11,1° C, in timpul verii variind intre 22° si 35°C ( in ultimii ani mai ridicate) astfel incat 122 zile pe an au o medie de peste 25°C, iar in mijlocul verii se ating valori tropicale. In timpul iernii temperatura medie este ridicata oscilând in jurul a 2° C.

Presiunea atmosferica se caracterizează printr-un maxim in sezonul rece de 754,9 mm si printr-un minim in sezonul cald de 734 mm. Radiația solara vara este mare insumand 123 000 cal/cm , o parte propagandu-se o parte in sol, alta parte consumandu-se prin evaporarea apei, iar restul se pierde in atmosfera.

Precipitațiile nu depasesc 500 mm anual, cele mai reduse precipitații fiind toamna si iama, iar cele mai ridicate primavara. Stratul mediu de zapada este de 20 cm, iar durata medie a acestuia este de 45 zile.

Vânturile reprezintă un element climatic de mare importanta pentru aceasta zona. Cele mai frecvente sunt vânturile din N - NV. Viteza medie a vântului este de 3 m/sec., dar vântul din direcția N poate ajunge la maxime de peste 100 km/ora. Iama bate Crivatul, un vânt uscat si rece provocat de anticiclonul siberian. In oraș se înregistrează o perioada de calm de 12% anual, cu frecventa mai ridicata in lunile septembrie - octombrie, ianuarie si iulie.

Braila se afla așezata in Lunca Dunării, pe o terasa care este încadrata spre nord, vest si sud de luncile Șiretului, Buzăului si Calmatuiului, aflate la distante de pana la 20 km. Zona cea mai joasa a orașului, situata pe grindul fluviatil, are fata de Dunăre 3 - 4 m peste nivelul marii. In aceasta zona se găsesc cea mai mare parte a instalațiilor portuare. Urmeaza o zona care aparține Luncii Dunării, cu inaltimi de 4 - 6 m, care face trecerea spre terasa Brăilei. In aceasta zona se afla cartierul Comorofca, fosta Uzina de Apa si terenurile joase dinspre satul Vărsătură. Cea mai mare parte a orașului se întinde in zona de terasa, care are inaltimea cuprinsa intre 12 m si 25 m si care se ridica peste un versant paralel cu fluviul cunoscut sub numele de faleza. Terasa Brăilei este plana, coborând de la nord unde se afla Piscul Brăilei (33 m) spre sud unde atinge 15 m, iar de la est la vest înălțimile variaza intre 25 m la Gradina Mare si 10 m in cartierul Lacu Dulce.

f) Existenta unor:
fl) rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi identificate:

Nu este cazul.

f2) posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție:

Nu este cazul.

f3) terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala:

Nu este cazul.

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
(i). Date privind zonarea seismică

Zona seismică de calcul specifică zonei Județului Brăila este corepunzătoare valorii de 8 grade magnitudine pe scara Richter, aici resimțindu-se efectele propagării undelor de șoc
Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

generate în epicentrele deja cunoscute pentru Platforma Moesică. Din punct de vedere al intensității cutremurelor - scara MSK (SR -11100 - 93), teritoriul studiat aparține zonei de intensitate seismică 7 și 8 - cu perioada medie de revenire de cca. 50 ani. Din punct de vedere al coeficientului seismic KS (conform Normativ pentru proiectarea antiseismică PI00 - 92), teritoriul de studiu include zone în care acest coeficient înregistrează valori diferite și anume:

 • - zona B - KS are valoarea 0,25;

 • - zona C - KS are valoarea 0,20;

 • -  zona D - KS are valoarea 0,16.

Zonarea teritoriului din punct de vedere al valorii perioadei de colț TC (conform Normativ P 100 -92) evidențiază faptul că teritoriul studiat aparține zonei în care perioada de colț TC are valoarea 0,7 secunde (Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal interorășenesc Galați - Brăila -Tulcea). Conform Legii nr. 575 / 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a V-a - “Zone de risc natural” unitățile administrativ teritoriale urbane din zona de studiu amplasate în zone pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minim VII și trebuie să facă obiectul planurilor de apărare împotriva efectelor seismelor sunt:

 • -  Intensitatea seismică (MSK) este VIII.

(ii). Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice

Terenul ocupat definitiv de lucrările tratate in acesta lucrare se găsesc in zona de intravilan apartinand Municipiului Braila. Prezența pe suprafețe întinse, foarte slab înclinate sau orizontale a depozitelor loessoide, lipsite în cea mai mare parte de drenaj superficial, condițiile climatice semiaride, cu o umiditate deficitară și existența oscilațiilor vegetale ierboase de stepă, au determinat formarea solurilor cemoziomice, în diferite faze de evoluție, pe cea mai mare parte a teritoriului județului Brăila. în subteran, teritoriul județului Brăila prezintă importante rezerve de apă freatică și de adâncime cu diferite direcții de drenare. Adâncimea apelor freatice variază de la 0, în luncile joase, până la 20 m pe câmpurile acoperite cu nisipuri. în zona municipiului Brăila apa freatică se situează la adâncimi ce variază între 5 - 20 m. Datorită variațiilor mari a cantității de precipitații din cursul anului (principal sursă de alimentare a apelor freatice), nivelul hidrostatic înregistrează variații de 1 - 2 m.

(iii). Date geologice generale

Sub raport morfostructural, zona aparține unității de platformă, având drept fundament platforma Moesică. Din punct de vedere morfotectonic evoluția arealului este dirijată de epoca precarpatică ce însumează o serie de faze tectonice care au dus la formarea și consolidarea unităților de platformă. Astfel, în timpul etapei precambriene se consolidează fundamentul cristalin al unităților de platformă din fața arcului carpatic. La sfârșitul cutărilor careliene (huroniene), platforma primitivă est-europeană se completează în sud cu Platforma Moesică.

După alții, Platforma Moesică se consolidează numai după orogeneza assyntica de la sfârșitul proterozoicului. La început platforma primitivă est-europeană se întindea uniform peste Moldova, Dobrogea și sudul Câmpiei Române, având o serie de fracturi marginale profunde ce se multiplicau în zona Dobrogei de Nord. Această unitate a platformei este întreruptă de formareaTelefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

li greenllght

BYLUXTEN


geosinclinalului prebaikalian, individualizându-se ca uscat numai fundamentul Podișului Moldovei, Câmpiei Române și Dobrogei de Sud care închideau spre nord-vest aria geosinclinala în care se plămădeau viitoarele catene cristaline carpatice. Ulterior au loc doar ușoare mișcări pe verticală sau fracturări marginale, însă linia generală de evoluție morfologică - de platformă - este direcționată din Precambrian. Au avut loc definitivări ale fundamentului și mișcări neotectonice, cele recente cuaternare din fazele valahă și pasadena ducând la mișcări de slabă intensitate. Ca urmare a mișcărilor neotectonice, o mare parte din suprafața lacustră pliocenă a dispărut în cuaternar, lacurile rămase funcționând ca nivele de bază pentru regiunile limitrofe. Aceasta retragere a lacului a influențat relieful prin desfășurarea sistemelor de terasă, a tipului și mediului de acumulare specific dezvoltat.

 • (iv). Date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări, harți de zonare geotehnica, arhive accesibile, după caz

Nu este cazul.

(v). încadrarea in zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare

Caracteristicile natural fac posibilă apariția următoarelor tipuri de dezastre naturale:

 • - Cutremure de pământ cu epicentrul în zona Vrancea. Riscul maxim vizează municipiul Brăila (60% din populația județului), datorită situării într-o zonă de intensitate probabilă superioară și specificului urban (densitatea ridicată a populației, imobilele supraetajate, posibilitatea crescută de apariție a unor dezastre complementare datorită existenței obiectivelor industriale, ca și rețelei dense de transport și distribuție a energiei electrice, gazelor naturale și apei). Zone mai puțin expuse - sudul județului și Insula Mare a Brăilei.

 • - Inundații provocate de precipitații abundente și debite excepționale ale cursurilor de apă, amplificate în eventualitatea avarierii digurilor de protecție. Zonele cele mai expuse sunt Insula Mare a Brăilei, lunca Șiretului, lunca Buzăului și lunca Dunării. Mai puțin amenințate sunt municipiul Brăila, orașele Ianca, Făurei, însurăței și localitățile rurale din Bărăgan.

- Alunecări/prăbușiri de teren și imobilele - în centrul istoric al municipiului Brăila și malurile înalte ale Dunării, Șiretului și Buzăului.

(vi). Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor

Rețeaua hidrografică a județului Brăila poartă amprenta climatului temperat - continental și al reliefului, alcătuit din câmpuri relativ netede, în cuprinsul cărora sunt schițate văi largi și depresiuni închise, în care se găsesc lacuri temporare sau permanente. Prin volumul care se scurge în cursul unui an, râurile reprezintă resursele de apă cele mai importante ale județului Brăila. Arterele hidrografice sunt Dunărea, Șiret, Buzău și Călmățui. Dunărea este principala arteră hidrografică a zonei. Dunărea în cadrul județului este reprezentată prin brațele principale -Cremenea și Măcin (Dunărea Veche) - și brațele secundare - Vâlciu, Mănusoaia, Pasca, Calia, Arapu - în arealul Bălții Brăilei - și prin Dunărea propriu-zisă din dreptul municipiului Brăila și până la confluența cu Șiretul. Dunărea Veche sau brațul Măcin, care formează și limita estică a județului, are 96km lungime, un coeficient mare de meandrare (1,24) și o lățime medie de 250 m. Panta mică, ca urmare a gradului mare de meandrare, face ca acest braț să transporte o cantitateo

mică de apă (13%) din debitul total de la Hârșova (5949 m /s). Brațul Cremenea, cel mai important, are o lungime mai mică (70 km), o pantă de scurgere mai mare și o lățime medie de 500 m. Dacă caracteristica brațului Măcin este gradul de meandrare, cea a brațului Cremenea este gradul de despletire. Din brațul Măcin (numai la 2 km de la bifurcație) se desprinde brațul Vâlciu care se varsă apoi în Cremenea. Debitul maxim la asigurarea de 1 % a fost estimat pentru Hârșova la 15.080 m /s și pentru Brăila la 14.620 m /s. Debitul minim se înregistrează în două perioade (toamna și iama), cel de iarnă fiind mai scăzut față de cel de toamnă. La asigurarea de 99,9% la stația hidrometrică Brăila debitul minim a fost apreciat la 1000 m3/s.

3.2 DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI TEHNOLOGIC

Cele mai importante materiale utilizate in realizarea sistemelor de iluminat sunt descrise in continuare. Exemplele enumerate sunt cu titlu de referința si reprezintă produse ale firmelor existente pe piața romaneasca. Se pot utiliza produse similare, de la alti furnizori, cu condiția sa se păstreze minim condițiile tehnice si de calitate ale produselor descrise, pentru a evita introducerea in sistemul de iluminat al Municipiului Braila a unor produse contrafăcute, de calitate îndoielnica si care sa ridice probleme in funcționarea corecta, pe o perioada îndelungata a sistemului de iluminat public.

Specificațiile tehnice minime pentru conductor tip CYY/CYY-F - Fisa tehnica Nr. 1 Construcție:
 • •  Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228;

 • •  Izolație de PVC;

 • •  înveliș comun;

 • •  Manta exterioară de PVC.

Date tehnice:

 • •  Standard de referință: SR CEI 60502-1;

 • •  Tensiunea nominală: U0/U = 0,6/1,0 kV.

Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

 • •  la montaj : +5°C;

 • •  în exploatare: -33°C.

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare: +70°C.

Tensiunea de încercare:

 • •  3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute;

Raza minimă de curbură la pozare:

 • •  15 x diametrul cablului cu un conductor;

 • •  12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare.Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

Specificațiile tehnice minime pentru conductor tip ACYABY/ ACYABY-F - Fisa tehnica nr. 2

Construcție:

 • •  Conductor de aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228;

 • •  Izolație de PVC;

 • •  înveliș comun;

 • •  Manta exterioară de PVC.

Date tehnice:

 • •  Standard de referință: SR CEI 60502-1;

 • •  Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1,0 kV.

Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

 • •  la montaj : +5 oC;

 • •  în exploatare: -33 °C.

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare: +70°C.

Tensiunea de încercare:

 • •  3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute.

Raza minimă de curbură la pozare:

 • •  15 x diametrul cablului cu un conductor;

 • •  12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare.

Specificațiile tehnice minime pentru tuburi din PVC - Fisa tehnica Nr. 3 Domenii de utilizare: canalizatie.

Tubulatura - date tehnice:

 • •  Tub compact sau multiustrat fabricat si se imbina cu mufa si garnitura conform standardului SR EN 13476;

 • •  Material - material plastic;

 • •   Solicitări acceptabile: trafic stradal greu 18 t/axa;

 • •  Diamentru Nominal- max. 110 mm;

 • •  Tubulatura din material plastic va fi de o grosime uniforma, fara ingrosari, subtieri sau crăpături.

Specificațiile tehnice minime pentru Stâlpi metalici octogonali - Fisa tehnica Nr. 4
 • •  inaltime intre 8-10 m;

 • •  metalic, forma tronconic octagonal sau circular, avand grosimea tablei de minim 3mm;

 • •  placa de baza pentru fixare pe fundație;

 • •  prevăzut cu o fereastra de vizitare, cu dimensiuni minime de: 200mm, inaltimea si 80 mm latimea,

 • •  amplasata la o inaltime minima de 500 mm fata de sol;

 • •  Spațiu de montaj pentru cabluri si siguranțe;

 • •  Protecția anticoroziva a tuturor elementelor metalice este realizata prin zincare termica, grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm.


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

Specificațiile tehnice minime pentru Stâlpi lampadari 4 m - Fisa tehnica Nr. 5
 • •  material: tronconic din poliester armat fibra de sticla, tronconic dintr-o bucata, H = max. 4,0 m de la sol, rabatabil;

 • •  diametrul la vârf: max. 60 mm; diametrul la baza: max. 300 mm;

 • •  protecție impotriva UV: obligatoriu rezistent UV;

 • •  usa acces instalație electrica cu sistem antiefractie;

 • •  sistem de montare pe fundație cu talpa;

 • •  stâlpii se vor utiliza pentru aparate de iluminat lampadar tip lampadar;

 • •  protecția anticoroziva a tuturor elementelor metalice este realizata prin zincare termica, grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire;

 • •  culoarea stâlpului va fi stabilita de către beneficiar (disponibil in orice culoare RAL);

 • •  golul ușii de vizitare: minim 250 mm x 55mm.

Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat stradale cu tehnologie LED -Fisa tehnica Nr. 6
 • - grad de etanșeitate al aparatului de iluminat minim: IP 66 (conform EN 60598 - EN 60529);

 • - nivel de rezistenta la impact: minim IK 10 (conform EN 62262 - EN 50102);

 • - carcasa metalica, vopsita in câmp electrostatic - culoare aparat RAL 7030-7050;

 • - distorsiuni armonice (THD): max. 15%;

 • - sursa luminii: LED;

 • - putere: 57W;

 • - durata nominala de viata: min. 50.000 ore;

 • - funcționare la temperaturi intre -30 ± +45 grade Celsius;

 • - clasa de izolație: I/II;

 • - tensiunea nominala de alimentare 230 Vc.a. - 50Hz;

 • - eficacitate lumina sursa: 130 lm/W;

 • - eficienta luminoasa a întregului aparat minim: 100 lm/W;

 • - factor de putere - minim 0.95;

 • - posibilitate dimming driver reglabil in tensiune, protocol 1-10V sau DALI;

 • - indicele de redare a culorilor: >70;

 • - temperatura de culoare: 2500...6500 K;

 • - garanție minima: 5 ani.

Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului lampadar sau stradal-pietonal cu tehnologie LED - Fisa tehnica Nr. 8
 • - grad de etanșeitate al aparatului de iluminat minim: IP 66 (conform EN60598 - EN 60529);

 • - nivel de rezistenta la impact: minim IK 10 (conform EN 50102);

 • - forma aparat: tronconic;

 • - carcasa metalica, vopsita in câmp electrostatic;

 • - distorsiuni armonice (THD): max. 15%;


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

grec ît

QV I I IVTCM


8Y LUXTEN


office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

 • - sursa luminii: LED;

 • - putere: 41 W;

 • - durata nominala de viata: min. 50.000 ore;

 • - funcționare la temperaturi intre -30 ± +45 grade Celsius;

 • - greutate maxima: 9 kg;

 • - clasa de izolație: I/II;

 • - tensiunea nominala de alimentare 230Vc.a. - 50Hz;

 • - eficacitate lumina sursa: 130 lm/W;

 • - eficienta luminoasa a intregului aparat minim: 100 lm/W;

 • - factor de putere - minim 0.95;

 • - posibilitate dimming driver reglabil in tensiune, protocol 1-10V sau DALI;

 • - indicele de redare a culorilor: >70;

 • - temperatura de culoare Tc: 2500...6500 K;

 • - garanție minima: 5 ani.

Specificațiile tehnice minime pentru console stâlpi metalici - Fisa tehnica Nr. 9

Domeniu de utilizare:

 • •  susținerea corpurilor de iluminat stradale.

Descriere:

 • •  executata din țeava OL 37 de 2 toii;

 • •  după prelucrare este zincata la cald;

 • •  sa fie prevăzute cu o gaura pentru legarea la nulul de protecție la baza brațului pe direcție perpendicular pe planul consolei.

Prindere pe stâlp:

 • •  direct in capul stâlpului;

Fixarea pe stâlp a consolei se face astfel incat sa nu existe supunerea legaturilor electrice la eforturi de tracțiune.qreenllght

8Y LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

 • 3.3 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 3.3.1 Costurile estimative pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții:

SCENARIUL I:

ANEXA NR. 7 - CONFORM HOTARARE 907/2016

DEVIZ GENERAL

Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae lonescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila - scenariul 1


Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuie

i pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuie

i pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

3,243.27

616.22

3,859.49

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1 Asistenta pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2 Asistenta pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2 Dirigentie de șantier

3,243.27

616.22

3,859.49

Total Capitol 3

3,243.27

616.22

3,859.49

CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

216,218.18

41,081.45

257,299.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00


LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

I. greenllght BY LUXTEN


4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

216,218.18

41,081.45

257,299.63

CAPITOLUL 5

Alte che

tuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3,027.05

575.14

3,602.19

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,081.09

205.41

1,286.50

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor - CSC

1,081.09

205.41

1,286.50

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

864.87

164.33

1,029.20

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

17,297.45

3,286.52

20,583.97

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 5

20,324.51

3,861.66

24,186.17

CAPITOLUL 6

Cheltuie

i pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

239,785.96

45,559.33

285,345.29

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1

216,218.18

41,081.45

257,299.63Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București


ANEXA NR. 8 - CONFORM HOTARARE 907/2016


DEVIZUL OBIECTULUI


Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae lonescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila - scenariul I


Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu

TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

216,218.18

41,081.45

257,299.63

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

216,218.18

41,081.45

257,299.63

4.1.4.1 Instalații Sanitare

0.00

0.00

0.00

4.1.4.2 Instalații stingere incendiu

0.00

0.00

0.00

4.1.4.3 Instalații HVAC si desfumare

0.00

0.00

0.00

4.1.4.4 Instalații Electrice

216,218.18

41,081.45

257,299.63

4.1.4.4.1. Instalații electrice MT

0.00

0.00

0.00

4.1.4.4.2. Instalații electrice JT

0.00

0.00

0.00

4.1.4.4.3. Instalații de iluminat public

216,218.18

41,081.45

257,299.63

4.I.4.4.4. Instalații electrice Curenti Slabi

0.00

0.00

0.00

4.1.4.5 Alte Instalații (se vor preciza)

0.00

0.00

0.00

Total 1 - subcapitol 4.1

216,218.18

41,081.45

257,299.63

4.2

Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

Total II - subcapitol 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

llj.ua;: 0EEHT1 lukual!             «

EO E5O

social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem dualistEUID ROONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | CapitalLUXTENTelefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total III - Subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiect (Total l+Total ll+Total III)

216,218.18

41,081.45

257,299.63


SCENARIUL II:

ANEXA NR. 7 - CONFORM HOTARARE 907/2016

DEVIZ GENERAL

Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae lonescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl.

23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila - scenariul IINr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuie

i pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiți

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuie

i pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

BY LUXTEN

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

3,588.35

681.79

4,270.14

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1 Asistenta pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2 Asistenta pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2 Dirigentie de șantier

3,588.35

681.79

4,270.14

Total Capitol 3

3,588.35

681.79

4,270.14

CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

239,223.64

45,452.49

284,676.13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

239,223.64

45,452.49

284,676.13

CAPITOL

Alte che

UL5 tuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3,349.13

636.33

3,985.47

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,196.12

227.26

1,423.38

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor - CSC

1,196.12

227.26

1,423.38

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

956.89

181.81

1,138.70

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

19,137.89

3,636.20

22,774.09

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 5

22,487.02

4,272.53

26,759.56

CAPITOL

Cheltuie

JL6

i pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

265,299.02

50,406.81

315,705.83

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1

239,223.64

45,452.49

284,676.13

LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București


ANEXA NR. 8 - CONFORM HOTARARE 907/2016

DEVIZUL OBIECTULUI

Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae lonescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila - scenariul II


Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu

TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

239,223.64

45,452.49

284,676.13

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

239,223.64

45,452.49

284,676.13

4.1.4.1 Instalații Sanitare

0.00

0.00

0.00

4.1.4.2 Instalații stingere incendiu

0.00

0.00

0.00

4.1.4.3 Instalații HVAC si desfumare

0.00

0.00

0.00

4.1.4.4 Instalații Electrice

239,223.64

45,452.49

284,676.13

4.1.4.4.1. Instalații electrice MT

0.00

0.00

0.00

4.1.4.4.2. Instalații electrice JT

0.00

0.00

0.00

4.1.4.4.3. Instalații de iluminat public

239,223.64

45,452.49

284,676.13

4.1.4.4.4. Instalații electrice Curenti Slabi

0.00

0.00

0.00

4.1.4.5 Alte Instalații (se vor preciza)

0.00

0.00

0.00

Total 1 - subcapitol 4.1

239,223.64

45,452.49

284,676.13

4.2

Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

Total II - subcapitol 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total III - Subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiect (Total l+Total ll+Total III)

239,223.64

45,452.49

284,676.13


3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investiției publice

In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile anuale comparative pentru extinderea sistemului de iluminat public, Municipiul Braila pentru cele 2 scenarii propuse.
Scenariul I:

Situație proiectata

Nr. crt.

Aparate de iluminat

Pi[W]

Cant [buc]

P totala

[W]

2

Corp de iluminat stradal cu LED 64W

64

2

128

3

Corp de iluminat stradal cu LED 57W

57

25

1425

4

Corp de iluminat pietonal cu LED 41W

41

2

82

TOTAL

29

1635

Scenariul II:

Situație proiectata

Nr. crt.

Aparate de iluminat

Pi[W]

Cant [buc]

P totala

[W]

2

Corp de iluminat stradal cu LED 64W

64

2

128

3

Corp de iluminat stradal cu LED 57W

57

25

1425

4

Corp de iluminat pietonal cu LED 41W

41

2

82

TOTAL

29

1635

Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

BY LUXTEN

Nr.

CrL

LUNA

Situație proiectata -Scenariul 1

Situație proiectata -Scenariul II

Variație absoluta (Economii)

Variație relativa

[%]

Consum Total Energie electrica [kWh]

Cost Total [lei]

Consum Total Energie electrica [kWh]

Cost Total [lei]

Consum Total Energie electrica [kWh]

Cost Total [lei]

Consum Total

Energie electrica [kWh]

Cost Total [lei]

1

IANUARIE

709.65

254.47

709.65

254.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2

FEBRUARIE

582.01

203.05

582.01

203.05

0.00

0.00

0.00

0.00

3

MARTIE

567.21

196.06

567.21

196.06

0.00

0.00

0.00

0.00

4

APRILIE

469.33

152.31

469.33

152.31

0.00

0.00

0.00

0.00

5

MAI

414.60

130.96

414.60

130.96

0.00

0.00

0.00

0.00

6

IUNIE

365.12

112.38

365.12

112.38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

IULIE

391.71

121.01

391.71

121.01

0.00

0.00

0.00

0.00

8

AUGUST

454.45

145.29

454.45

145.29

0.00

0.00

0.00

0.00

9

SEPTEMBRIE

517.74

171.71

517.74

171.71

0.00

0.00

0.00

0.00

10

OCTOMBRIE

615.54

217.70

615.54

217.70

0.00

0.00

0.00

0.00

11

NOIEMBRIE

667.07

238.19

667.07

238.19

0.00

0.00

0.00

0.00

12

DECEMBRIE

727.46

262.75

727.46

262.75

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

6,481.87

2,205.88

6,481.87

2,205.88

0.00

0.00

0.00

0.00


li greenllght


3.4 STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR, DUPĂ CAZ

Lucrările prezentate nu necesita alte studii de specialitate.

3.5 GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Durata estimata a realizării investiției efective, adica lucrările de proiectare tehnica, avizare si constructii-montaj se estimează la 5 luni după obținerea tuturor avizelor si emiterea ordinului de incepere al lucrărilor.

Pentru lucrările cuprinse in soluția recomandata, se va respecta etapizarea prezentata in graficul de execuție al lucrărilor din ANEXA 1, anexat prezentului studiu.

4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC PROPUS
4.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ ȘI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ

Obiective generale:

 • •  Ridicarea gradului de civilizație, a confortului si a calitatii vieții;

 • •  Marirea gradului de siguranța a circulației rutiere si pietonale;

 • •  întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunității locale;

 • •  Asigurarea dezvoltării durabile;

Obiective specifice:

 • •  Orientarea serviciului de iluminat public către beneficiar: membrii ai comunității;

 • •  Asigurarea calitatii si performantelor sistemului de iluminat public la nivel comparabil cu Directivele Uniunii Europene;

 • •  Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la serviciul de iluminat public.
Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

îj greenllght

BY LUXTEN


Obiectivul principal este realizarea sistemului de iluminat public corespunzător pentru obiectivele de pe str. Nae Ionescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca si consta in realizarea următoarelor lucrări principale:

 • •  Extindere LES 0,4 kV iluminat public - 0.76 km;

 • •  Extindere LEA 0,4 kV iluminat public - 0.170 km

 • •  Alimentare din rețea existenta LEA prin cutie de derivație - 2 buc;

 • •  Montare corp-consola - 27 buc;

 • •  Montare corpuri de iluminat lampadari - 2 buc;

 • •  Montare stâlpi metalici (LES) - 20 buc;

 • •  Montare stâlpi lampadari 4 m - 2 buc;

 • •  Montare prize de pamant cu un electrod - 21 buc.

 • 4.2 ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTIȚIA

Nu este cazul.

 • 4.3 SITUAȚIA UTILITĂȚILOR ȘI ANALIZA DE CONSUM

 • a. NECESARUL DE UTILITATI PENTRU VARIANTA PROPUSA PROMOVĂRII

Alimentare cu energie electrica din rețeaua distribuitorului local de energie electrica

S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A., Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord conform scenariului I: Pi= 1.64kW; Wa=6481.87kWh

b. SOLUȚII TEHNICE DE ASIGURARE CU UTILITATI

Alimentare cu energie electrica se va face din rețeaua distribuitorului local de energie electrica S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A., Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord, conform aviz tehnic de racordare.

4.4 SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Proiectul de investiții constând in extindere instalațiilor de iluminat, nu prevede generarea unor venituri directe in sensul unor tarife aplicate după realizarea investiției.

Câștigul principal este cel legat de asigurarea confortului si siguranței cetățenilor care locuiesc in zonele respective, acestea fiind de fapt beneficiarii directi ai investiției.

4.5 ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII, CARE JUSTIFICĂ DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Realizarea unui iluminat corespunzător determină în special, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea orientării inTelefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

I. greenllght BY LUXTEN


trafic, îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea siguranței activităților pe durata nopții.

Studiile efectuate pe plan mondial arată o îmbunătățire continuă a nivelului tehnic al instalațiilor de iluminat public. Creșterea nivelului de iluminare determină creșterea nivelului investițiilor și conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate evenimentelor rutiere. Astfel, experiența unor țări vest europene arată că pe durata nopții riscul de accidente este de 1,6 ori mai mare față de zi și cu o gravitate mult mai mare (numărul de morți de 5,4 si numărul de răniți de

 • 2,1 ori mai mare față de lumina naturală).

Aglomerările urbane au presupus în epoca modernă prelungirea activităților diurne cu mult dincolo de apusul soarelui ca necesități și stil de viață. Dacă la asta se adaugă nevoia omului de a-și contempla continuu realizările este lesne de înțeles preocuparea pentru realizarea diverselor sisteme de iluminat public. Odată cu creșterea în intensitate a traficului rutier, ceea ce a implicat și perfecționarea sistemelor de semnalizare, a apărut ca necesară o abordare serioasă și profesională a iluminatului public atât din partea specialiștilor cât și a edililor. Această activitate a realizat o conjuncție fericită cu eforturile instituțiilor preocupate de combaterea și diminuarea fenomenului infracțional.

4.6 ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A
RISCURILOR

Principalele riscuri ce pot apărea pe parcursul derulării proiectului sunt următoarele:

Riscuri Interne

Riscurile interne sunt acele riscuri care sunt direct legate de proiect și care pot aparea în timpul și/sau ulterior fazei de implementare:

 • -  Executarea slabă a anumitor lucrări;

 • -  Exploatarea defectuoasă a echipamentelor tehnologică și a mijloacelor de transport;

Stabilirea eronată a etapelor lucrărilor;

 • -  Neconcordanța cu programul de desfășurare a lucrărilor;

 • -   Fluxul informațional slab între entitățile implicate în implementarea proiectului;

 • -  Execuția slabă a lucrărilor de mentenanță;

 • -   Lipsa capacității financiare a beneficiarului pentru a sprijini costurile de întreținere.

Riscuri Externe
 • -   Creșterea costurilor operaționale și de întreținere;

 • -  Neconcordanța cu programul fondurilor de transfer (altele decât cele provenite de la bugetul local, diminuarea bugetului local sub limita minima estimata la momentul analizei cost-beneficiu);

Riscuri politice, ca de exemplu lipsa sprijinului politic.

Măsuri de Management de Riscuri

Măsurile luate pentru eliminarea și/sau reducerea riscurilor sunt stabilite pentru perioada de execuție, cât și pentru perioada de operare a lucrărilor proiectului.

Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

în perioada de execuție este preconizată implementarea unui sistem de supraveghere foarte riguros, care va include organizarea încasărilor parțiale pentru fiecare etapă a lucrărilor. Procedurile relatate vor fi furnizate în documentele de licitație și în contractele ce vor fi incluse.

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT
5.1 COMPARAȚIA SCENARIILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

Scenariul recomandat este Scenariul I datorita avantajelor enumerate in capitolul următor.

Avantajele scenariului recomandat sunt:

 • •  in acest scenariu se obține aceeași putere instalata si implicit acealsi consum de energie fata de al doilea scenariu, insa costurile de investiții din scenariul I (239,785.96 lei fara TVA) sunt mult mai mici in raport cu costurile de investiții din scenariul II (265,299.02 lei fara TVA);

 • •  utilizarea lămpilor cu LED in procesul de modernizare si extindere a iluminatului public oferă posibilitatea furnizării unor performante luminotehnice conform standardelor luminotehnice, eficienta luminoasa crescută si o putere instalata / aparat de iluminat mai mica decât cea de la tehnologia clasica;

 • •  prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie LED se are in vedere reducerea puterii pe punct luminos LED [lm/W] cu pastrarea si respectarea cerințelor luminotehnice pentru clasa de drum respectiva;

 • •  la sfârșitul perioadei de implementare a acestui proiect, municipalitatea va avea in posesie un sistem de iluminat public modem si eficient;

 • •  reducerea emisiilor CO2;

 • •  reducerea poluării luminoase.

5.2 SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT

Scenariul recomandat de către elaborator este scenariul I si are următoarele avantaje:

S Eficienta: LED-urile produc mai multa lumina pe watt decât lămpile normale;

•S Culoare: LED-urile pot emite culoarea dorita fara utilizarea unor filtre de culoare, rezultând o stabilitate ridicata a culorilor;

S Timp de viata: LED-urile clasice au o durata tipica de 100.000 ore, pentru o scădere a gradului de iluminare la 80%, dar pentru LED-urile înglobate în corpurile de iluminat, se garanteaza 50.000 ore, adica dublu fata de lămpile cu descărcare în gaze au durata de 20.000-27.000 ore de funcționare. Aceasta durata foarte ridicata de viata a LED-urilor conduce la costuri mai reduse de mentenanta (înlocuire lămpi).

V Diverse:

o Conținutul în armonici al formei de unda a curentului este < 15%;

o Factorul de putere al corpului de iluminat este > 0,95;

Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

o Consum redus de energie electrica, ceea ce conduce la costuri reduse de operare;

o Influenta redusa a vibrațiilor si a loviturilor;

o Forma compacta;

o Sistem simplu si eficient de control;

o Pierderi reduse si deci o cantitate redusa de căldură dezvoltata;

o Rata redusa de defectare;

o Tensiune redusa de alimentare (are nevoie de transformator, redresor si filtru);

o Fiecare dioda are o emisie redusa, fiind necesar un mare număr de diode conectate în serie si paralel sub forma unei matrice;

o Admite un mare număr de comutații. Utilizarea surselor de iluminat cu LED-uri, având în vedere eficienta lor energetica ridicata, permite elaborarea unor soluții eficiente economic;

o lipsa fenomenului de orbire, care determina o senzație de discomfort.

5.3 DESCRIEREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT Scenariul optim recomandat este scenariul I.

Pentru acest scenariu se va monta o rețea de iluminat noua de tip:

 • - LEA realizata cu cablu de tip TYIR 50+3x16 mmp pe o lungime de 0,170 km pe str. Nae Ionescu;

 • - LES realizata cu cablu de tip ACYAbY 3x35+16 mmp pe o lungime de 0,330 km pe Str. Petre Andrei;

 • - LES realizata cu cablu de tip ACYAbY 3x35+16 mmp pe o lungime de 0,240 km pe Str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca;

 • - LES realizata cu cablu de tip ACYAbY 3x35+16 mmp pe o lungime de 0,060 km pe Str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei);

 • - LES realizata cu cablu de tip ACYAbY 3x35+16 mmp pe o lungime de 0,060 km pe Str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei);

 • - LES realizata cu cablu de tip ACYAbY 3x35+16 mmp pe o lungime de 0,070 km pe Str. Forestiera, bl. 23 in spatele blocului;

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat pe:

 • -  Str. Nae Ionescu se va realiza din rețeaua de iluminat existenta pe str. Cantonului, stâlpul CT1;

 • -  Str. Petre Andrei se va realiza din cutia de derivație CDLux 3 montata pe stâlpul de beton existent SCP 10001 (nr. NI2 - str. Nae Ionescu). Cutia de derivație CDLUX 3, va asigura trecerea din LEA in LES prin intermediul siguranțelor MPR. (din rețeaua electrica aeriana existenta pe str. Nae Ionescu, către cablul electric subteran proiectat pe str. P Andrei);

 • -  Str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca) se va realiza din cutia de derivație CDLux 3 montata pe stâlpul de beton existent SCP 10001 (nr. NI5 - str. Nae Ionescu). Cutia de derivație CDLux 3, va asigura trecerea
Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

din LEA in LES prin intermediul siguranțelor MPR. (din rețeaua electrica aeriana existenta pe str. Nae Ionescu, către cablul electric subteran proiectat pe str. A Dumitriu);

 • -  Str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se va realiza din rețeaua de iluminat subterana existenta,stâlpul octogonal PA4 de pe str. Petre Andrei;

 • -  Str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se va realiza din Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din rețeaua de iluminat subterana existenta, stâlpul octogonal PA6 de pe str. Petre Andrei;

 • -  Str. Forestiera, bl. 23 in spatele blocului se va realiza din rețeaua de iluminat subterana existenta, stâlpul ornamentai existent (Al);

 • - cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, se va realiza din rețeaua de iluminat aeriana existenta;

Stâlpii proiectați pe:

 • -  Str. Petre Andrei vor fi de tip octogonal de 8m (9 buc);

 • -  Str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca ) vor fi de tip octogonal de 8m (7 buc);

 • -  Str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) vor fi de tip octogonal de 8m (2 buc);

 • -  Str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) vor fi de tip octogonal de 8m (2 buc);

 • -  Str. Forestiera, bl. 23 in spatele blocului vor fi de tip lampadar de 4m (2 buc);

Corpurile de iluminat proiectate vor fi corpuri de iluminat cu LED, cu eficienta energetica ridicata, cu nivelul si distribuția fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca parametrii luminotehnici impuși pentru categoria de drum (ME3a, ME4a, ME5, ME6 si respectiv SI).

Str. Nae Ionescu se vor monta 5 aparate de iluminat cu LED de 57W; Str. Petre Andrei se vor monta 9 aparate de iluminat cu LED de 57W;

Str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca ) se vor monta 7 aparate de iluminat cu LED de 57W;

Str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se vor monta 2 aparate de iluminat cu LED de 57W;

Str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se vor monta 2 aparate de iluminat cu LED de 57W;

Str. Forestiera, bl. 23 in spatele blocului se vor monta 2 aparate de iluminat cu LED de41W;

Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca se vor monta 2 aparate de iluminat cu LED de 64W;

Puterea instalata electrica a corpurilor de iluminat propuse spre implementare in scenariul I, vor fi echipate cu tehnologie LED este de 1.635kW (25 buc x 57W, 2 buc x 41W si 2 buc x 64 W).
Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

Cablurile de energie electrica tip ACYABY 3x35+16 mmp, pozate in LES, vor intra si vor ieși prin partea de jos a stâlpilor metalici si lampadari. Racordul de derivație la stâlpi, se va face in fereastra de vizitare a compartimentului electric cu ajutorul clemelor CL 2,5-50 Al-Cu. Se vor monta țevi de protecție în fundație, pentru protecția si pozarea cablurilor.

Pentru alimentarei a corpurilor de iluminat se va folosi cablu de tip CYY 3x1,5 mmp, pozat prin stâlp, cate unul pentru fiecare aparat de iluminat, iar protecția cablului se va utiliza cate un întreruptor automat cu doi poli, faza - nul, montat în fereastra de vizitare.

Rețeaua de alimentare va fi pozata pe toata lungimea sa din subteran, pozata pe pat de nisip la o adâncime de 0,8 m, iar după terminarea lucrărilor se va aduce terenul la starea inițiala.

In cazul subtraversarilor de cai rutiere prin săpătură deschisa, cablul se va proteja in tub PVC rigid 01 lOmm.

In cazul trecerii din LEA in LES, (la Cutiile de derivație tip CDLux 3) cablul, se va proteja in tub PVC rigid 063mm, pe o lungime de minim 3m.

Cablu de energie electrica tip TYIR 50+3x16 Al, se va monta aerian (LEA), pe stâlpii de beton existenti. Racordul de derivație la aparatele de iluminat, se va realiza cu ajutorul clemelor de derivație cu dinți CDD 45.

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat se va folosi cablu de tip CYY 3x1,5 mmp, pozat prin consola, cate unul pentru fiecare aparat de iluminat.

Pe parcursul rețelei de energie electrica se vor monta prize de pamant la fiecare stâlp metalic octogonal proiectat si la ultimii stâlpi lampadari.

 • 5.4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • a. VALOARE TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (LEI):

285,345.29 RON cu TVA din care C+M: 257,299.63 RON cu TVA

b. Capacitati in unitati fizice:
 • -  Extindere LES 0,4 kV iluminat public - 0.760 km;

 • -  Alimentare din rețea existenta LEA prin cutie de derivație - 2 buc; Montare corp-consola - 27 buc;

 • -  Montare corpuri de iluminat lampadar - 2 buc;

Montare stâlpi metalici (LES) - 20 buc; Montare stâlpi lampadari 4 m - 2 buc;

 • -  Montare prize de pamant cu un electrod - 21 buc.

c. DURATA DE REALIZARE (LUNI):

Durata de realizare a investiție: 5 luni.

 • 5.5 PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELORTelefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București


FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Obiectivele de investiții nu cuprind construcții.

 • 5.6 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie in conformitate cu legislația in vigoare, si constau in fonduri proprii din bugetul local.

 • 6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

6.1 CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Realizarea obiectivelor de investiții pentru instalațiile electrice este condiționată de obținerea avizelor și acordurilor.

Pentru lucrările de investiții se va elabora de către operator documentația necesară în vederea obținerii Certificatului de urbanism, a tuturor avizelor si acordurilor necesare de la toate regiile menționate în Certificatul de urbanism, Acordului Unic și Autorizația de construcție, pentru fiecare lucrare în parte. Primăria Municipiului Braila va pune la dispoziția operatorului planurile necesare pentru fiecare lucrare de extindere în parte.

6.2 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Braila va pune la dispoziția operatorului documentele necesare pentru fiecare lucrare de extindere în parte.

 • 6.3 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ

Iluminatul public are implicații directe în protecția mediului prin mai multi factori:

 • •  prin utilizarea eficientă a energiei (reducerea consumurilor nejustificate - utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse de energie);

 • •  prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile;

 • •  reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafața căii de circulație (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de “reflectoare”).

  li greenllght

  BY LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

Iluminatul public și înfrumusețarea orașelor trebuie să contribuie la protejarea mediului înconjurător (nu să îl distrugă), să se încadreze în mediul înconjurător evidențiind elementele de identitate.

Protecția mediului constituie o obligație a autorităților administrației publice și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscând tuturor persoanelor dreptul la uun mediu sănătos.

Plecând de la concluziile rezultate din analiza anexelor: Anexa 2. Mijloace de protecție a mediului și Anexa 3. Chestionarul de mediu, se poate concluziona ca atat lucrările de execuție cît și exploatarea sistemului de iluminat public proiectat nu au un impact negativ asupra mediului. Prin lucrările prevăzute în prezentul proiect nu sunt afectați factorii de mediu și nu se impun lucrări de reconstrucție ecologică, deci nu necesită studiu de mpact asupra mediului.

Soluțiile tehnice propuse în prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra mediului, în condițiile de siguranță și eficiență în toate fazele ciclului de viață a lucrării proiectate: proiectare, execuție și exploatare.

Pe toată durata de viață a instalațiilor se vor respecta cerințele impuse prin SR EN ISO 14001.

Lucrările de canalizare electrică subterană reprezintă suprafețe ocupate temporar, iar după astuparea șanțului se pot amenaja deasupra cablelor zone verzi sau pavaje.

La alegerea traseelor și amplasamentelor instalațiilor se vor respecta distanțele față de obiectivele de interes public.

Prin lucrările prevăzute în prezentul proiect nu sunt afectați factorii de mediu și nu se impun lucrări de reconstrucție ecologică, deci nu necesită studiu de mpact asupra mediului.

Conform Legii 137/1995 executantul lucrării are următoarele obligații:

 • •  Să asigure sisteme proprii de supraveghere a instalațiilor și proceselor tehnologice pentru protecția mediului;

 • •  Să nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări neontrolate de deșeuri de orice fel.

Deșeurile asfaltice rezultate în urma lucrărilor vor fi predate pe baza de contract firmelor autorizate. Acestea vor ridica deșeurile de la locul producerii imediat după încheierea lucrărilor.

După executarea lucrărilor de pozare a cablurilor electrice și realizarea instalațile după caz pavajul sau spațiul verde se vor aduce la forma inițiala.

Se vor lua măsurile necesare pentru aducerea mediului înconjurător la condițiile impuse de legislația mediului, în vigoare.

> Protecția calității apei:
 • •  Procesul teehnologic, specific lucrărilor de canalizare subterană, nu are impact asupra apei.

> Protecția aerului:

• Tehnologia specifică execuției rețelelor electrice subterane nu conducue la poluarea aerului decât în măsura în care praful rezultat din spargeri și săpături reduce întrucâtva calitatea acestuia.

Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

 • •  Instalațiile proiectate nu produc agenți poluanți pentru aer, în timpul expoatării neexistând nici o formă de emisie.

> Protecția împotriva zgomotului și a vibrațiilor
 • •  Instalațiile proiectate nu produc zgomote sau vibrații.

 • •  Utilajele specifice transportului instalațiilor necesare pentru realizarea liniilor electrice nu vor staționa mult în zonă, timpul de staționare fiind doar cel pentru descărcarea materialelor, funcționarea acestora nedaunand zonei.

 • •  Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol și nu deteriorizează zona.

 • •  Se va respecta programul de liniște legiferat, între 22 și 6.

> Protecția împotriva radiațiilor
 • •  Instalațiile proiectate nu produc radiații poluante pentru mediul înconjurător, oameni și animale.

 • •  Radiațiile electromagnetice produse nu au nivel semnificativ de impact asupra mediului.

> Protecția solului și subsolului
 • •  Lucrările din prezentul proiect nu poluează mediul dacât prin faptul ca apare la pozarea subterană a cablului un aparat străin în sol (cablu etanș, confecționat din materiale greu degradabile, decât în cazul distrugerii mantalei de protecție). Acest aparat este protejat prin tehnologia de lucru pentru acțiuni străine, conducând implicit și la protecția solului și subsolului.

 • •  După efectuarea lucrărilor, pe teren nu rămân materiale care să degradeze sau să polueze accidental mediul, constructorul este obligat să refacă spațiile afectate, pământul rezultat din săpătură urmând a se depozita/împrăștia în spații special stabilite de către autoritățile locale.

 • •  Surplusul de pământ rezultat din săpătură va fi împrăștiat dacă este fertil, sau transportat în zona extravilană indicată de Consiliul Local, dacă este nefertil.

 • •  La terminarea lucrărilor de construcții se va urmări aducerea terenului la starea inițială.

> Protecția ecosistemelor terestre:
 • •  Lucrările din prezentul proiect au un impact minim asupra ecosistemului terestru, mai ales că după pozarea cablurilor zona este adusă la starea inițială. Ecosistemul acvatic nu există în zona de lucru, deci nu este afectat.

> Protecția așezărilor umane și altor obiective de intres public:

• Se vor lua măsuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executării lucrărilor să fie minime.li greenUqht

BY LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

> Gospodăria deșeurilor:
 • •  Ca urmare a lucrărilor ce se vor efectua (săpături, spargeri, construcții noi) vor rezulta o serie de deșeuri cum ar fi pământ, beton, ciment, asfalt, nisip. Aceste deșeuri sunt așezate pe măsura producerii lor în imediata apropiere a zonei de lucru, îngrădită cu panouri de protecție, fiind evacuate ritmic spre groapa de gunoi cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului.

> Godpodăria substanțelor toxice și periculoase:
 • •  Nu este cazul pentru lucrările din prezenta documentație.

S-au respectat, cu precădere, prevederile următoarelor legi:

 • > 0UG 195/2005 - privind protecția meiului;

 • > OG nr. 91/2002 - pentru modificarea și completarea Legii 137/1995;

 • > Ord. MAPPM nr. 756/1997 - Reglementări privind evaluarea poluării mediului;

 • > Legea nr. 26/1996 - privind Codul Silvic;

 • > Legea nr. 107/1996- Legea apelor;

 • > HG nr. 525/1996 - de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

 • > Legea nr. 350/2001 - privind sistematizarea și urbanismul;

 • > OUG 54/06 - privind proprietatea publică;

 • > OG nr. 34 - privind concesionarea proprietăților publice;

 • >  Legea nr. 13/2007 - a energiei electrice;

 • >  Ord. MIC nr. 1587/1997 - de aprobare a listei categoriilor de construcții și instalații industriale generatoare de riscuri tehnologice;

 • > Ord. MIR nr. 344/2001 - pentru prevenirea și reducerea riscurilor tehnologice.

6.4 AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Realizarea obiectivelor de investiții pentru instalațiile electrice este condiționată de obținerea unor avize și acorduri, dintre care cele mai importante sunt: avize și acorduri pentru racordarea și/sau coordonarea rețelelor de alimentare cu energie electrică, cu cele de apă, canalizare, gaze, telecomunicații, etc. eliberate după caz, de regiile sau agenții economici care asigură utilitățile respective.

6.5 STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Lucrările prezentate nu necesita studii topografice.

 • 6.6 AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ȘI CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE

Vor fi stabilite după alegerea soluției tehnice și obținerea lor cade în sarcina beneficiarului sau a unei firme imputemicite de aceasta.

Realizarea obiectivelor de investiții pentru instalațiile electrice este condiționată de obținerea unor avize și acorduri:Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

 • •  Certificatului de urbanism, cu toate avizele si acordurilor necesare de la toate regiile menționate în Certificatul de urbanism;

 • •  Acordului Unic și Autorizația de construcție;

 • •  Acordul de mediu se va lua în conformitate cu legislație în viguare și avizelor specificate în certificatul de urbanism;

 • •  Aviz tehnic de racordare.

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1 INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie in conformitate cu legislația in vigoare, si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local. Credite furnizor, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legale.

 • 7.2 STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZÂND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII (ÎN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUȚIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTIȚIEI, EȘALONAREA INVESTIȚIEI PE ANI, RESURSE NECESARE

Durata estimata a realizării investiției efective, adica lucrările de proiectare tehnica, avizare si constructii-montaj se estimează la 5 luni după obținerea tuturor avizelor si emiterea ordinului de începere al lucrărilor.

Nu se impun o etapizare a lucrărilor descrise, ele putând fi executate in orice ordine sau in paralel.

In documentație tehnico-economica prezentata se va stabili graficul de realizare a investiției.

7.3 STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE: ETAPE, METODE ȘI RESURSE NECESARE

Pentru o evaluare corecta e nevoie de înțelegerea nevoilor beneficiarilor (noi toti ca si contribuabil, dar ca si comunitate) si administratorilor/proprietarilor de sistem (primăriile).

Specific abordării iluminatului public in Romania este reducerea bugetelor pentru iluminatul stradal, in timp ce costurile cu energia, întreținerea si menținerea SIP cresc.

Pentru cazul specific al municipalității nu se pune numai problema reducerii consumului de energie electrica pentru sistemele de iluminat, ci mai curând a găsirii unor soluții eficiente care sa realizeze un iluminat economic, in condiții de confort acceptabil din punct de vedere cantitativ si calitativ. In acest sens, deși nu trebuie neglijate aspectele energetice (randament, eficienta energetica), este necesar sa se ia in considerare si alte criterii pentru evaluarea iluminatului public.

Urmărind ce trebuie realizat pentru a pune in funcțiune o instalație de iluminat, deosebim minatoarele faze / etape:


LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, BucureștiBY LUXTEN


 • •  faza pregătitoare: cost auditare + proiectare + aprovizionare + instalare = INVESTIȚIE INIȚIALA

 • • faza de exploatare = COSTURILE CU ENERGIA + COSTURILE DE ÎNTREȚINERE SI MENȚINERE

 • •  faza de sfarsit de viata = inlocuirea, eliminarea si/sau reciclarea sistemului, echipamentelor

Costurile pentru inlocuirea preventiva

Cg=L+S+E+D

unde: L = costul lămpii

S = costul muncii pentru inlocuirea de grup pe lampa

E = costul echipamentului de acces

D = costul depozitarii deșeurilor

Costurile pentru inlocuirea combinata

Ct = Cg + F x Cb

unde: F = procentul de lămpi defecte si înlocuite prioritar înlocuirii programate

Curatarea aparatelor de iluminat

Intervalul de curățire optim (T) pentru un aparat de iluminat se obține când costurile fluxului luminos pierdut egaleaza costul curățirii. Intervalul optim de curățire (T) poate fi determinat cu formula:

T = - Cc / Ca + 2Cc / ACa (ani)

Unde:

T = intervalul de curățire optim

Cc = costul curățirii unui aparat de iluminat o singura data

Ca = costul anual de funcționare a aparatului de iluminat fara curățire

ACa = rata medie anuala a murdăririi aparatului de iluminat

Exploatarea, operarea si întreținerea sistemului de iluminat public pentru zonele propuse in prezentul studiu va fi realizata de operatorul local S.C. LUXTEN Lighting Company S.A. cu personalul existent.

Nu este necesar alocarea de utilaje si personal suplimentar.


LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

li greenllght

BY LUXTEN *


B. PIESE DESENATE

 • 1. PLAN DE AMPLASARE ÎN ZONĂ

Se va atașa studiului de fezabilitate.

 • 2. PLAN DE SITUAȚIE

Se va atașa studiului de fezabilitate.

 • 3. PLANURI GENERALE, FAȚADE ȘI SECȚIUNI CARACTERISTICE DE ARHITECTURĂ COTATE, SCHEME DE PRINCIPIU PENTRU REZISTENȚĂ ȘI INSTALAȚII, VOLUMETRII, SCHEME FUNCȚIONALE, IZOMETRICE SAU PLANURI SPECIFICE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul.

 • 4. PLANURI GENERALE, PROFILE LONGITUDINALE ȘI TRANSVERSALE CARACTERISTICE, COTATE, PLANURI SPECIFICE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul.


ANEXA 1 - Graficul de realizare a investiției

Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae lonescu si str. Ilarîe Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre

Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila - scenariul I

Nr. crt.

GRUPA DE OBIECTE/DENUMIREA OBIECTIVULUI

DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Luna 1

Luna II

Luna III

Luna IV

Luna V

1

ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECTARE SI OBȚINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR

1.1

întocmire documentație pentru obținere autorizație de construire (DTAC)

1.2

întocmire documentație proiect tehnic faza PT-DE

II

REALIZAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII

ll.l

Predare amplasament

11.2

Organizarea de șantier

11.3

Aprovizionare materiale

11.4

Pichetare amplasare fundații stâlpi de iluminat public

11.5

Executare săpătură pentru trasee de cablu JT, pentru fundații stâlpi de iluminat si subtraversari

11.6

Realizare fundații stâlpi metalici octogonali

11.7

Pozare cabluri electrice LES JT

11.8

Montare prize de pamant

11.9

Montare stâlpi si console

11.10

Montare cutii de separație de tip CDLux pe stâlpii existenti in vederea alimentarii nouilor tronsoane

11.11

Montare aparate de iluminat

11.12

Executarea instalațiilor de legare la pamant si a legaturilor de protecție impotriva tensiunilor accidentale

11.13

Aducerea terenului la forma inițiala (montare pavaje, betonare, asfaltare, etc.)

11.14

Verificări si măsurători la punerea in funcțiune

11.15

Recepția la punerea in funcțiune

11.16

Recepția la terminarea lucrărilor


 • - operații care nu necesita intreruperea furnizării cu energie electrica la consumatori;

 • - operații care necesita intreruperea parțiala a furnizării cu energie electrica la consumatori, max. 8 ore / zi;

Observații:

 • 1. Durata lucrărilor este estimata ținând cont ca in zona in care se derulează lucrările de instalații electrice nu se vor derula si alte activitati care sa impiedice/intarzie lucrările de instalații electrice;

 • 2. Termenul de execuție al lucrărilor decurge de la primirea amplasamentului.

ÎNTOCMIT, Ing. Ștefan Ciirila


îi greenilghtLUXTEN
LUXTEN

Anexa 2

Mijloace de protecție a mediului

1.  Protecția apelor:

sursele și poluanții posibil poluante pentru apele de suprafața si subterane in timpul execuției si după darea in folosința a obiectivului;

distanta fata de cel mai apropiat curs de apa;

masuri de protecție care se impun atât pe parcursul execuției lucrării cat si după darea in folosința a obiectivului pentru protecția apelor;

Instalațiile proiectate nu produc agenți poluanți pentru apele subterane și de suprafață.

Pentru protecția apelor nu sunt necesare măsuri deosebite. Instalațiile proiectate au un impact nesemnificativ asupra apelor pe toată durata existenței acestora.

2.  Protecția aerului:

sursele emitatoare de noxe si tipul acestora, evacuate in atmosfera in timpul execuției și după darea în folosință a obiectivului;

măsuri de protecție care se impun atât pe parcursul execuției lucrării, cât și după darea în folosință a obiectivului.

Instalațiile proiectate nu produc agenți poluanți pentru aer.

Pentru protecția aerului nu sunt necesare măsuri deosebite. Instalațiile proiectate au un impact nesemnificativ asupra aerului pe toată durata existenței acestora, neexistând pericolul vreunei emisii.

Tehnologia specifică execuției, nu conduce la poluarea aerului, decât în măsura în care praful rezultat din spargeri și săpături, reduce întrucâtva calitatea acestuia. Pe tot parcursul derulării lucrărilor, se iau măsuri de reducere la maxim a prafului, atât prin udarea acestuia, cât și prin manevrarea cu grijă a utilajelor folosite.

3.  Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor

sursele emitatoare de zgomot si vibrații, tipul acestora si nivelul zgomotului generat in timpul execuției si după darea în folosința a obiectivului;

restricții orare referitoare la zgomot pe care le au impuse autoritatile locale si modul cum se face încadrarea in aceste restricții.

Instalațiile proiectate nu produc zgomote sau vibrații. în ceea ce privește modul de lucru la construcții - montaj, utilajele specifice pentru transportul materialelor nu staționează mult timp în zonă. Utilajele folosite vor avea verificările impuse prin legislația în vigoare. Lucrările se vor desfășura respectând programul de odihnă legal (între orele 22.00 și 06.00 ).

Protecția împotriva zgomotului și a vibrațiilor se realizează si prin folosirea unor scule și utilaje cu grad sporit de silențiozitate.

4.  Protecția împotriva radiațiilor

nivelul si tipul radiațiilor emise de obiectivul construit;

distanțele de amplasare a obiectivului față de construcțiile din zonă și încadrarea din acest punct de vedere în normele în vigoare.

Instalațiile proiectate nu produc radiații poluante pentru mediul înconjurător, oameni sau animale. Radiațiile electromagnetice produse de instalațiile electrice nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.

5.  Protecția solului $i a subsolului

- se specifica tipurile de lucrări si poluanții care pot afecta solul si subsolul;

masuri de refacere a solului după finalizarea lucrărilor;

modul in care se face organizarea de șantier astfel încât afectarea mediului sa fie minimizata: depozitarea utilajelor, materiilor prime si a materialelor rezultate din înlocuiri, organizarea parcului auto, drumuri de acces, etc.

măsuri prevăzute pentru protecția solului după darea in folosința a obiectivului (cuve de retenție/ platforme pentru scurgeri de ulei, etc).

Lucrările de săpătură afectează parțial solul și subsolul. La finalizarea lucrărilor se va face nivelarea și tasarea solului. Accesul utilajelor se va face pe drumurile de acces existente. Materialele necesare lucrării se vor depozita în locuri marcate, iar după terminarea lucrării se vor elibera suprafețele de teren ocupate.

Executantul are obligația aducerii terenului afectat de săpătură la starea inițială, după terminarea lucrării. Zonele afectate de lucrări se vor elibera de toate resturile rezultate la construcție. Se va reface stratul vegetal în zonele unde acesta a fost afectat. Suprafața terenului pe care s-au executat săpături se va amenaja astfel încât să se încadreze în relieful general înconjurător, să nu prezinte obstacole la scurgerea apelor și să nu constituie locul propice stagnării acestora. Surplusul de pământ rezultat se va transporta la groapa de gunoi.

6. Deșeuri rezultate

se menționează distinct tipurile de deșeuri rezultate și modul de valorificare;

se completează tabelul:

Prin executarea lucrărilor proiectate nu se produc deșeuri periculoase. Gestionarea (colectarea, transportul și eliminarea) deșeurilor și a ambalajelor rezultante se va face prin grija beneficiarului și constructorului, conform legislației în vigoare.

Codificarea categoriilor de deșeuri:

Nr. crt.

Tip deșeu

Cod

(după H.G.

856/2002)

Mod de

eliminare / valorificare

Cine execută operația de eliminare / valorificare

1.

Beton

17.01.01

Eliminare la depozitul de deșeuri inerte

Executantul

2.

Pământ și pietre

17.05.04

Eliminare la gropa de gunoi

Executantul

7. Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

posibile surse de poluare pentru ecosistemele terestre sau acvatice.

Instalațiile proiectate nu produc agenți poluanți pentru ecosistemele terestre și acvatice. Se vor respecta distanțele normate între instalațiile electroenergetice și clădirile civile conform normelor în vigoare.

Anexa 3 Chestionarul de mediu


Avizat,


Responsabil protecția mediului


CHESTIONAR ASPECTE DE MEDIU


Caracteristicile proiectelor


Este posibil ca

întrebări

Da / Nu /?/NC

efectul să fie semnificativ? De

1

2

ce?

3

întrebare - Proiectul va implica una din următoarele acțiuni, care vor crea schimbări în zonă ca

rezultat al naturii, mărimii, formei sau scopului noii investiții?

Schimbare permanentă sau temporară a folosinței terenului, modului

DA

NU

de acoperire sau topografiei, inclusiv creșterea gradului de folosire a terenului?

Eliberarea terenului existent de vegetație și clădiri?

NU

Noi folosințe a terenului?

DA

NU

Investigații preliminare fazei de construcție (ex. teste de sol, foraje)?

NU

Lucrări de construcții?

DA

NU

Lucrări de demolare?

NU

Amplasamente temporare folosite pentru lucrările de construcții sau

NU

locuințe pentru constructori?

Construcții pentru depozitarea mărfurilor și materialelor?

DA

NU

Linii de transport electric sau conducte, noi sau modificate?

DA

NU

Traversări de râuri?

NU

Transport de persoane sau materiale necesare în timpul fazelor de

DA

NU

construcție, funcționare sau dezafectare?

Activități care continuă pe parcursul scoaterii din funcțiune și care pot

NU

avea un impact asupra mediului?

întrebare - Proiectul va folosi una din următoarele resurse naturale, sau orice alte resurse care

sunt neregenerabile sau există în cantitate mică?

Terenuri, în special terenuri aflate în stare naturală (virgine) sau terenuri

NU

agricole?

Energie, inclusiv electricitate și combustibili

DA

NU


întrebare - Proiectul presupune folosirea, depozitarea, transportul, manevrarea sau producerea de substanțe sau materiale care pot fi dăunătoare sănătății populației sau mediului, sau care pot spori temerile ca proiectul ar avea un risc pentru sănătatea populației?

Proiectul implică folosirea de substanțe sau materiale care sunt riscante NU sau toxice pentru sănătatea populației sau pentru mediu (floră, faună, alimentări cu apă)?

Proiectul va afecta bunăstarea populației (ex. prin schimbarea             NU

condițiilor de viață)?

întrebare - Proiectul va produce deșeuri solide în timpul construirii, funcționării sau încetării activității?

Deșeuri periculoase sau toxice (inclusiv deșeuri radioactive)?              NU

Alte deșeuri din procese industriale?                                     DA          NU

Mașini sau echipamente care nu mai sunt utilizate?                      NU

întrebare - Proiectul va avea ca efect emiterea în aer de poluanți sau orice alte substanțe


periculoase, toxice sau nocive?

Emisii din procesele de producție?                                       NU

Emisii de la manevrarea materialelor, inclusiv depozitarea sau             NU

transportul acestora?

Emisii din orice alte surse?                                                NU

întrebare - Proiectul va cauza zgomote și vibrații sau va avea ca efect radiație luminoasă, termică sau alte forme de radiații electromagnetice?

Din exploatarea echipamentelor ca de ex. motoare, instalații tehnice de NU ventilare, concasoare?

Din construcții sau demolări?                                            NU

Din explozii sau folosirea acumulatorilor electrici?                          NU

Din traficul generat de lucrările de construcție?                            NU

Din sisteme de iluminare sau răcire?                                    DA          NU

Din surse de radiații electromagnetice (considerând efectele asupra       NU

populației sau asupra eventualelor echipamente sensibile aflate în apropiere)

Din orice alte surse?                                                       NU

întrebare - Proiectul va conduce la riscul de contaminare a solului sau apei prin emisiile de poluanți pe terenuri sau în ape de suprafață, ape subterane, ape de coastă sau ape marine? Din manevrarea, depozitarea sau deversarea de materiale periculoase NU sau toxice?

întrebare - Există riscul ca, în timpul construirii sau funcționării proiectului, să se producă

accidente care pot afecta sănătatea populației sau mediul?

Din explozii, deversări, incendii, etc., depozitarea, manipularea,            NU

folosirea sau producerea de substanțe periculoase sau toxice?

Din evenimente care se situează în afara condițiilor normale ale           NU

protecției mediului (ex. avarierea sistemelor pentru controlul poluării)?

Proiectul poate fi afectat de dezastre naturale care conduc la pagube NU pentru mediu (ex. inundații, cutremure, alunecări de teren etc.)?

întrebare - Există alți factori care pot fi luați în considerare?

Ca urmare a proiectului, vor fi imperios necesare dezvoltări ulterioare NU

care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului, ca de ex. mai multe locuințe, drumuri noi, unități industriale suport sau utilități noi, etc.)?

Proiectul va conduce la dezvoltarea utilităților suport, dezvoltarea industriilor auxiliare sau alte dezvoltări care ar putea avea un impact asupra mediului, ex.:

Infrastructura suport (drumuri, alimentare cu energie, tratarea NU deșeurilor sau apei uzate etc.)?

Dezvoltarea locuințelor?

Industria extractivă?

Industria pentru furnizarea materiilor prime?

- Altele?

Proiectul ar putea limita modul de folosire ulterioară a amplasamentului NU astfel încât să existe un impact semnificativ asupra mediului?

Proiectul va constitui un precedent pentru o dezvoltare viitoare?          DA

Completat, Șef proiect li


PROIECTAT

NUME

SEMNĂTURA

OBIECT

Str. Petre Andrei, Municipiul Braila

Ing. S. Chirila

Zj? 1

VERIFICAT

Ing. C. Alexe

| ' A V

PLANȘA

Plan de incadrare în zona

SEF PROIECT

Ing. D. CroitoruPROIECTAT

NUME

SEMNĂTURĂ

Ing. S. Chinta

VERIFICAT

Ing. C. Alexe

SEF PROIECT

Ing. D. Croitoru
^7 /

Cj7tt >

9 /  /

9 / A. / /

-Ao

o

L o,


c-i q


PROIECTAT

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei), Municipiul Braila

Ing. S. Chirila

VERIFICAT

Ing. C. Alexe            z

JjJ r

PLANȘA

Plan de incadrare in zona

SEF PROIECT

Ing. D. Croitorii

UzPROIECTAT

NUME

SEMNĂTURĂ

Ing. S. Chirila

&

VERIFICAT

Ing. C. Alexe

tec

SEF PROIECT

Ing. D. Croitoru

-UCutezătorilor


NUME/SEMNATURA


O Q.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAILA


PROIECTANT

GENERAL LUXTEN ____________________________ I«,l«i\<( C0


SC LUXTEN Lighting Company SA J 40 / 9082/2009


VERIFICATOR/ EXPERT


NUME/SEMNATURA


CERINȚA


REFERAT/EXPERTIZA NR/DAT?PROIECTANT

ILUMINAT publicLUXTEN

I...C0

NUME


SC LUXTEN Lighting Company SA J 40 / 9082/ 2009


LUCRARE


Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae lonescu si str. Ilarie Voronca); str. liane Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila


PROIECTAT


Ing. S. Chirila


VERIFICAT


Ing. C. Alexe


SEF PROIECT


Ing. D. Croitoru


DATA

26.11.2019


SEMNĂTURĂOBIECT


PLANȘA


str. Forestiera (in spatele bl. 23)


Plan de încadrare in zona


NUMĂR PROIECT


NUMĂR PLANȘA


1:2000


SF


20039/26.11.2019


Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentației fara aprobarea scrisa a S.C. LUXTEN Lighting Company SA.


7/7M2

4 \\

Ml

•/

• !

nume/semnatura] NUME/SEMNATURA

PROIECTAT       VERIFICAT

NUME/SEMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTizA NR/DATZ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BENEFICIAR                               ,

| J|          BRAILA

v

ANTREPRENOR                  SC *-UXTEN Lighting

GENERAL  LUXTEN      , ?°"P3"y,

liqltiiw.CO          J 40 / 9082/2009

Ing. Ciotec Corneliu

IE(a,b,c,d,e,f)

PROIECTANT   O      SC LUXTEN L»Mn9

general LUXTEN       Company SA

J 40/9082/2009

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR/DAT/

LUCRARE

Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae lonescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatlu de joaca, Municipiul Braila

PROIECTANT                   SC LUXTEN Lighting

iluminat public. | iv'TFN        Company SA

C0        J 40'90827 2009

PROIECTAT

NUME

SEMNĂTURA

OBIECT

str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei), Municipiul Braila

Ing. S. Chirila

VERIFICAT

Ing. C. Alexe

"z KM7

PLANȘA

Plan de amplasament stâlpi si rețele electrice

SEF PROIECT

Ing. D. Croitoru

DATA

26.11.2019

SCArZ' tZ' CZ~

1:500

FAZA PROIECT

SF

NUMĂR PROIECT

20039/26.11.2019

NUMĂR PLANȘA

4/7

Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentației fara aprobarea scrisa a S.C. LUXTEN Lighting Company S.A.
NUME/SEMNATURA

PROIECTATNUME/SEMNATURA

VERIFICAT
NUME/SEMNATURA

SEF PROIECT


VERIFICATOR/ EXPERT
NUME/SEMNATURA


Legenda :

-O - aparat de iluminat LED 67W Orion alb neutru si consola TG1-051015, proiectate

—1~> - aparat de iluminat LED 67W Orion alb neutru si consola TG1-051015, proiectate

Q - stâlp de beton tip SCP, existent

---e lea—— - rețea aeriana existenta


BENEFICIARANTREPRENOR

GENERAL LUXTEN ______________________________ tirjffhti C0_PROIECT/VNT

GENERAL LUXTEN ________________________________ lif|!ifr>r, C0PROIECTANT

ILUMINAT PUBLIC

lx,l. iv.CO


PROIECTAT


VERIFICAT


SEF PROIECT


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI


BRAILA
NUME


Ing. S. Chiriia


Ing. C. Alexe


Ing. D. Croitoru


DATA


26.11.2019


SC LUXTEN Lighting Company SA J 40 / 9082/2009

Ing. Ciotec ComeliuSC LUXTEN Lighting Company SA J 40 / 9082/ 2009


SC LUXTEN Lighting Company SA J 40 / 9082/ 2009


SEMNĂTURĂ1:500


VERIFICATOR/ EXPERT


LUCRARE


OBIECT


PLANȘA


SF


NUME/SEMNATURA


CERINȚA


REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA


Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae lonescu sl str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei}; str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila


Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca


Plan de amplasament stâlpi si rețele electrice


NUMĂR PROIECT


20039/26.11.2019


Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentației fara aprobarea scrisa a S C. LUXTEN Lighting Company S.A.


NUMĂR PLANȘA


7/7


Proiectant: SC LUXTEN Lighting Company SA Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAILA

Proiect nr.: E19262

Faza:SF


DEVIZ GENERAL

Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae lonescu si str, llarie Voronca); str, llarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila - scenariul I

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

3,243.27

616.22

3,859.49

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1 Asistenta pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2 Asistenta pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2 Dirigentie de șantier

3,243.27

616.22

3,859.49

Total Capitol 3

3,243.27

616.22

3,859.49

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

216,218.18

41,081.45

257,299.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

216,218.18

41,081.45

257,299.63

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3,027.05

575.14

3,602.19

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,081.09

205.41

1,286.50

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1,081.09

205.41

1,286.50

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

864.87

164.33

1,029.20

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

17,297.45

3,286.52

20,583.97

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 5

20,324.51

3,861.66

24,186.17

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

239,785.96

45,559.33

285,345.29

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1

216,218.18

41,081.45

257,299.63

INTOCyCuT, \                                          BENEFICIAR,

S.C. LUXTEN Lightrng Company S.A.                             Primăria Municipiului Braila


Director Executiv Direcția Tehnica Ing. Marius Termegan
ANEXA M

/ .fi-

Privind: Aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții « Extindere sistem de iluminat public pe strada Nae lonescu; strada Petre Andrei; strada Anton Dumitriu ( tronson intre strada Nae lonescu si strada llarie Voronca ); strada llarie Voronca (tronson intre strada Cantonului si strada Petre Andrei);strada Ion Lerescu (tronson intre strada Cantonului si strada Petre Andrei); strada Forestiera (in spatele blocului 23); Cartier Hipodrom - Complex Milenium -spațiu de joaca, Municipiul Braila »

- Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 5 luni, conform Studiului de Fezabilitate si a graficului de lucrări, întocmite de către proiectantul lucrării SCTUXTEN LIGHTING COMPANY”SA București.

- Conform devizului general al obiectivului de investiții, întocmit de către elaboratorul documentației SCTUXTEN LIGHTING COMPANY”SA București, faza Studiu de Fezabilitate, valoarea totala a obiectivului de investiții este de: 285.345,29 lei cu TVA, din care C+M: 257.299,63 lei cu TVA.

VICEPRIMAR,

JANTEA-CRICAN ALEXANDRU

DIRECTOR EXECUTIV, TERMEGAN MARIUS

întocmit, Bazu Iulie