Hotărârea nr. 83/2020

Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții .

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAKEA NR. 83

din20.02.2020

Privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare, modernizare și dotare sală de sport Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Municipiul Brăila>.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAIIA.

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Tehnice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile ari. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G, nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza ari. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

M O TAR A S T E :

Art.1 Se aprobă Documentația de Avizare Lucrări Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții <Consolidare, modernizare și dotare sală de sport Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Municipiul Brăila>, în valoare totală de 1.441.177, 17 lei cu T.V.A., din care C+M: 1.125.901,01 lei cu T.V.A., conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții <Consolidare, modernizare și dotare sală de sport Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Municipiul Brăila>, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Durata de realizare a obiectivului de investiții <Consolidare, modernizare și dotare sală de sport Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Municipiul Brăila> este de 7 luni, din care: 1 lună pentru servicii de proiectare și 6 luni pentru execuția lucrărilor.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ION DRĂGAN

Beneficiar:


MUNICIPIULUI BRĂILA

Proiectant General:

SC PROFICONS PROJECT SRL

CONSOLIDARE,MODERNIZARE Șl DOTARE SALĂ DE SPORT LICEUL TEORETIC PANAIT CERN A, MUNICIPIUL BRĂILA

Denumire obiectiv:


Adresă obiectiv:


LuCEUL jj EORETSC PANA! ii CERNA — SALA

DE SPORT

B-DUL DOROBANȚILOR, NR. 311 MUNICIPIUL BRĂILA, JUD. BRĂILA

Denumire documentație:

Documentație de Avizare a Lucrărilor de

Intervenție

■ _

Codificare document:

LPC-SS_DALI

Revizia:

00

Data:

Decembrie 2019

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de intervenții

FOAIE DE CAPĂT
S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu;.'nr. 14, sc. A, Botoșani

Tel/Fax +40.3^4^05.60

E-mail: office@proflconsproject.ro

Proiect nr. 59

Data: 12/2019

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Nr. contract: 33756

Data Contract: 17.108.2019

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Adresă Beneficiar:

Piața Independenței nr. 1

Cod Proiect:

59

Anul întocmirii:

2019

Elaborator:

S.C. PROFICONS PROJECTS.R.L.

Sef Proiect:

Ing. Andrei llie

Proiectant arhitectură:

Arh. Alexandru Trandafiropol

|| Si exanoru

Ailulur-1 i;.'        Jt’ ......... |

Proiectant structură de rezistență:

Ing. Andrei llie

Proiectant instalații

Ing. Iu liana Potera


S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

CUPRINS:

A. Piese Scrise :

 • 1. Informații generale privind obiectul de investiții

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2 Ordonatorul principal de credite / investitor

  • 1.3 Ordonatorul de credite (secundar / terțiar)

  • 1.4 Beneficiarul investiției

  • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

 • 2.1.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și deficiențelor

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a)  Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafațta terenului, dimensiuni în plan)

 • b) Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

 • c) Datele seismice și climatice

 • d) Studii de teren

 • (i) Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor în vigoare

 • (ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

 • e) Situația utilităților tehnico-edilitare existente

 • f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

 • g) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată;

 • 3.2. Regimul juridic

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune

 • b) Destinația construcției existente

 • c)  Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice / de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • d) Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici

 • a) Categoria și clasa de importanță

 • b) Cod în lista monumentelor istorice

 • c) An/ ani / perioade de construcție pentru fiecare corp de construcție

 • d) Suprafața construită

 • e) Suprafața construită desfășurată

 • f) Valoarea de inventar a construcției

 • g) Alți parametri - caracteristicile constructive principale ale construcției

 • 3.4. Analiza stării construcției pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditorului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zonele construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele pincipale ale acestora, de exemplu degradări produse de cutremure, ațiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținerea construcției, concepția structurală inițială greită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare

 • a) Clasa de risc seismic

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14. sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E- ma i I: of fi ce@ p rof ico n sp roject. ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție

 • c) Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic, și după caz auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

 • d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

 • 5.1.  Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic

 • a) Descrierea principalelor lucrări de intervenții

 • b) Descrierea, după caz, și altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenții propusă

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

 • d) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • e) Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) Impactul social și cultural

 • b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

 • c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogâlniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-maii: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

siturilor protejate, după caz

 • 5.6.Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

 • a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

 • b) Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

 • c) Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

 • d) Analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • e) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 6. Scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a)  Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu tva și, respectiv, fără tva, din care construcții-montaj (c+m), în conformitate cu devizul general

 • b)  Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

 • c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

 • d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum

 • a) Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

 • b) Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

 • c) Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

 • d) Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

 • e) Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax+40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

B. Piese Desenate :

A00

Plan de încadrare în zonă

A01

Plan de situație

A02

Plan Parter - Existent

A03

Plan învelitoare - Existent

A04

Secțiune Transversală - Existent

1

A05

Fațadă Est, Fațadă Vest, Fațadă Nord, Fațadă Sud - Existent

A06

Plan Parter, Fațadă Vest - Intervenții

A07

Plan Parter - Propunere

A08

Plan învelitoare - Propunere

A09

Detaliu de Câmp Terasă Necirculabilă

A10

Secțiune Transversală - Propunere

A11

Fațadă Est, Fațadă Vest, Fațadă Nord, Fațadă Sud - Propunere

IT01

Plan Parter Instalații Termice

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

. MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții __________________________________________________________________________________2-------------------------------------------------------------

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

"CONSOLIDARE, MODERNIZARE Șl DOTARE SALĂ DE SPORT LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂILA"

 • 1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR :

MUNICIPIUL BRĂILA.

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR / TERȚIAR):

Nu este cazul.

1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIE:

9

MUNICIPIUL BRĂILA, PIAȚA INDEPENDENȚEI NR. 1

 • 1.5. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

PROIECTANT GENERAL

SC PROFICONS PROJECT SRL, BOTOȘANI

Adresa poștală: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, etaj 3, Botoșani,

Punct de Lucru: București, Sector 2, Strada Maior Băcilă, nr.33.

E-ma il: office@proficonsproject. ro

Registrul Comerțului J7/174/2016

CUI 35879566

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE ?                                                                  9

INTERVENȚIE

 • 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI

RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE SI FINANCIARE

’                                                                        9                               9

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Infrastructura educațională a unui oraș, dar mai ales calitatea actului educațional joacă un rol esențial în capacitatea acestuia de a se dezvolta economic, de a atrage și a reține în oraș industrii care capitalizează inteligența. Implicit, acest domeniu joacă un rol important în capacitatea orașului de a reține un capital uman educat și bine pregătit.

în cadrul municipiului Brăila, sistemul de învățământ preuniversitar (atât public cât și privat) este structurat pe 4 niveluri (preșcolar,primar, secundar și postliceal) acesta fiind completat de sistemul de învățământ universitar. în 2013, rețeaua de învățământ cuprindea 50 de unități: 17 - învățământ preșcolar, 23 - învățământ primar și gimnazial, 18 -învățământ liceal (dintre care 10 au și clase de învățământ postliceal, iar șase au clase de învățământ profesional), o unitate de învățământ postliceal și o școală de arte și meserii. Se remarcă următoarele licee din Brăila:

 • • Colegiul Național „GH.M. Murgoci”

 • • Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”

 • • Liceul Teoretic „Nicolae lorga”

 • • Liceul Teoretic „Panait Cerna”

 • • Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius”

 • • Colegiul Economic „Ion Ghica”

 • • Liceul cu Program Sportiv

 • • Colegiul Național „Ana Aslan”

 • • Liceul Teoretic „Mihail Sebastian

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax+40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Una din prioritățile stabilite prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Brăila 2014-2020 este realizarea de investiții în modernizarea instituțiilor de învățământ și dezvoltarea bazei materiale necesare unui proces de învățământ corelat cu oferta și cererea pieței muncii.

Având în vedere obligațiile României asumate în privința asigurării energiei termice din resurse sustenabile, și dezvoltarea acestui segment al industriei construcțiilor, se recomandă asigurarea unui sistem de încălzire și înveliș termic care să rezulte consumul de energie specifică termică care să tindă spre zero (Recomandarea UE 2016/1318 a Comisiei din 29 iulie 2016 privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum și cele mai bune practici pentru a asigura faptul ca, până în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum dc energie este aproape egal cu zero).

UAT Municipiul Brăila, în calitate de Beneficiar al obiectivului de investiție “Consolidare , Modernizare și Dotare sală de Sport Liceul Teoretic Panait Cerna”, situat în Bulevardul Dorobanților nr. 311, urmărește reactualizarea serviciilor de proiectare, faza DALI -Documentație Avizare Lucrări de Intervenții. Necesitatea și oportunitarea lucrărilor de consolidare, modernizare și dotare sală de sport ce aparține Liceului Teoretic Panait Cerna sunt determinate de efectele pe care le-a adus nerealizarea lucrărilor de reabilitare sau intervenții majore de-a lungul existenței construcției.

Investițiile planificate în modernizarea unității de învățământ vor contribui la consolidarea rolului orașului Brăila ca motor de creștere, prin abordarea deficiențelor actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării. Ca obiectiv general, proiectul, va asigura la nivel integrat și in complementaritate cu alte proiecte similare, creșterea calității actului educațional și a atractivității educației.

Totodată, având în vedere obligațiile României asumate în privința asigurării energiei termice din resurse sustenabile, și dezvoltarea acestui segment al industriei construcțiilor, se recomandă asigurarea unui sistem de încălzire și înveliș termic care să rezulte consumul de energie specifică termică care să tindă spre zero (Recomandarea UE 2016/1318 a Comisiei din 29 iulie 2016 privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum și cele mai bune practici pentru a asigura faptul ca, până

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum dc energie este aproape egal cu zero).

2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR

i                                                   y                                                                                            j

SI DEFICIENTELOR

>                                     9

Sala de sport a Liceului Teorectic „Panait Cerna” este o clădire în regim de înălțime P, în plan are formă dreptunghiulară avand dimensiunile de 20,60 m x 31.85 m , fiind construita in anul 1980, alcatuita din doua zone, una cu funcția de sala de sport si una ca anexa pentru vestiare, grupuri sanitare si sala de gimnastica.

Regimul de înălțime al construcției: P;

Suprafața construită : Sc= 637,00 mp ;

Suprafața desfășurată: Sd = 637,00 mp;

înălțimea Maximă : Hmax = 7,95 m.

Fundațiile clădirii sunt izolate de tip pahar din beton armat, legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat așezate pe tălpi din beton simplu, cota tălpilor 'fundațiilor este de -2,50 m.

Structura de rezistenta este alcatuita din cadre din beton armat cu stâlpi si grinzi prefabricate din beton armat dispuse longitudinal si elemente de acoperiș tip chesoane din beton armat prefabricat iar anexa este alcatuita cu stâlpi si grinzi.

Compartimentarea interioara s-a realizat cu zidărie din cărămidă si fasii de BCA. Grosimea pereților exteriori este de 37,5 cm, respectiv 30 cm, iar a celor interiori de 25 cm, respectiv 10 cm.

Planseele din beton aarmat monolit, peste anexa si elemente de acoperiș tip chesoane din beton armat prefabricate peste sala de sport.

Tamplaria exterioara a fost inlocuita cu tamplarie din PVC cu geam termopan.

Tamplaria interioara este realizata din lemn si metal.

Acoperișul este tip terasa necirculabila peste sala de sport.

Finisajele se prezintă astfel:

-interior: parchet degradat la pardoseli, var tavane, var/ lambriu din lemn la pereți;

-exterior: tencuieli var.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

în legătură cu starea tehnică constatată prin vizualizarea clădirii, se poate concluziona că imobilul se află intr-un stadiu corespunzător din punct de vedere al structurii de rezistență și nu sunt necesare intervenții structurale pentru reabilitarea clădirii existente.

în urma analizei detaliate a elementelor structurale verticale și orizontale au fost constate următoarele:

 • -  pe parcursul anilor s-au efectuat lucrări de igenizare la interior;

 • -  exfolieri ale tencuielilor exterioare cu zone în care tencuiala s-a desprins;

 • -   la interiorul imobilului s-au constatat zone fisurate și afectate de umiditate, infiltrații;

 • -  la exteriorul imobilului, fisuri minore spre moderate în anumite zone de pe fațada clădirii;

 • -  desprinderi ale tencuielii pe anumite zone din fațada imobilului; zone pătate din cauza trecerii timpului dar si din cauza umidității provenită din precipitații;

 • -  la nivelul soclului, desprinderi ale tencuielii pe anumite porțiuni, precum și zone marcate de umiditate;

 • -  trotuarele perimetrale deteriorate;

 • -   infiltrații locale la nivelul rostului dintre sala de sport și anexa provenite de la acoperiș.

 • -  tâmplăria exterioară nu îndeplinește condițiile actuale de eficiență energetică;

 • -  terasa nu este prevăzută cu termoizolație adecvată;

 • -  corpul de clădire deține instalație de încălzire care nu mai corespunde din cauza uzurii, ducând la pierderi de energie termică;

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, rezultă necesitatea reabilitării sălii de sport, prin izolare termică a fațadelor, refacerea finisajelor exterioare și interioare, înlocuirea tâmplăriei, termoizolarea planșeului peste parter, refacerea instalației sanitare, termice și electrice, lucrări specifice din categoria de lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: Office©proficonsproject. ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Prin reabilitarea și modernizarea spațiilor școlare se urmărește îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educativ, precum și a bunăstării elevilor iar prin echiparea infrastructurii educaționale se urmărește modernizarea procesului didactic de predare/învățare conform standardelor de pregătire profesională actuale coroborate cu cerințele pieței.

Prin realizarea reabilitării termice a anvelopei și modernizarea clădirii se va obține creșterea eficienței energetice prin economia de energie folosită, reducerea poluării și scăderea consumurilor.

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI:

a) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE - INTRAVILAN/EXTRAVILAN, SUPRAFAȚA TERENULUI, DIMENSIUNI ÎN PLAN)

Liceul Panait Cerna - Sala de Sport este situată în intravilanul municipiului Brăila pe bulevardul Dorobanților nr. 311 pe o suprafață de 13.016 mp având numărul cadastral 70775.

Terenul are formă regulată în plan, iar forma în plan a construcției este în formă dreptunghiulară.

 • > Suprafața construită Sc = 637,00 mp

 • > Suprafața construit desfășurată Sd = 637,00 mp.

Construcția este alcătuită din doua corpuri, prevăzute cu rost între ele, cu regim de înălțime P.

b) RELAȚIILE CU ZONELE ÎNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE Șl / SAU CĂI DE ACCES POSIBILE

Amplasamentul se învecinează pe toate laturile cu terenuri proprietate publică și privată, astfel:

-la Nord: Aleea Mugurilor și alee acces din B-dul Dorobanților;

-la Sud: terenuri proprietate publică;

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

-la Est: B-dul Dorobanților;

-la Vest: str. Aleea Narciselor.

c) DATELE SEISMICE Șl CLIMATICE

Date Seismice:

Imobilul este situat în intravilanul localității Brăila.

Zona Vrancea este principala sursă seismică din țară, dar pe teritoriul României se manifestă mai multe categorii de cutremure, după cum urmează:

 • > "superficiale”, cu adâncimea de focar sub 5 km;

 • > "crustale" (denumite normale), cu adâncimea de focar între 5 și 30 km;

 • > "intermediare", cu adâncimea de focar între 70 și 170 km.

Cele mai puternice și care afectează o arie întinsă sunt cutremurele de tip intermediar, localizate la curbura munților Carpați, în zona Vrancea, în care se consideră că este prezent un proces de subducție, cu fracturi ale plăcilor tectonice în contact la diferite adâncimi. Cutremurele intermediare produse la această adâncime, cu magnitudini M de peste 7 (pe așa-numita «scară Richter») pot să conducă la intensități seismice de VII-VIII grade pe scara MSK pe o arie de peste o treime din teritoriul țării, fiind un factor major de risc.

Există și alte surse locale sau externe teritoriului românesc (de ex. focarele din sudul Dobrogei) care pot produce intensități de VII-VIII grade MSK. Pe o hartă de zonare seismică se pot observa zonele seismice din teritoriu, dintre care zona afectată de cutremurele de Vrancea este cea mai întinsă, iar cele afectate de cutremurele superficiale sunt dispuse în Banat, Crișana, Maramureș, Făgăraș, Târnave.

Putem constata că aproape tot teritoriul țării este afectat de activitate seismică relativ puternică, zonele seismice incluzând peste 60 % din populație; prin urmare este foarte important să fie luate măsuri de protecție a populației și a fondului construit în cazurile de incidență a unor astfel de fenomene naturale. Datele statistice istorice arată o așa-numită "ciclicitate", în ultimul mileniu, marile seisme producându-se, în medie, de cca. 3 ori pe secol. Adâncimea mare a acestor seisme face ca aria afectată să fie extinsă. Datorită faptului că în România cutremurele de pământ majore de Vrancea se manifestă la intervale de timp de ordinul deceniilor, cca. 58 % din populație nu a trăit evenimente seismice importante, deci nu

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

are o experiență recentă de protecție și comportare; în zonele expuse cutremurelor superficiale și crustale, cu perioade de revenire mult mai lungi, populația fără experiență proprie poate ajunge la 100%, iar efectul unei anumite «uitări» îi face pe oameni să neglijeze consolidarea clădirilor avariate. Trebuie să reținem că magnitudinea se referă numai la mărimea convențională a seismului în zona epicentrală, (dependentă de energia acestuia, exprimată pe scara Richter sau alte scări recente de magnitudine (ML, MB, Ms, Mw); nu ne putem referi la o valoare de magnitudine în zona epicentrală și la o altă valoare într-o altă zonă. Intensitatea se referă la mărimea (efectele) seismului în diferite amplasamente, fiind distinctă și descrescând în general cu distanța față de epicentru (fenomenul de atenuare). Există situații în care condițiile locale de teren amplifică unele efecte la mari distanțe. -specialiștii apreciază că, în general, seismele intermediare de Vrancea nu produc, potrivit experienței acumulate, efecte distructive majore asupra clădirilor moderne (cu excepția celor vulnerabile sau avariate) decât în cazul magnitudinilor de peste 7 Richter. Seismele superficiale și crustale pot produce avarieri importante începând cu magnitudini de ordinul 5,5-6,0, mai ales dacă se produc în apropiere de centre populate. Studiile de inginerie seismică și experiența cutremurelor precedente au condus la elaborarea de metode de calcul și hărți de zonare seismică. în prezent, în funcție de parametrii de zonare a seismicității teritoriului, împărțirea seismică a teritoriului României este caracterizată de un cuplu de două hărți în care se figurează zonarea parametrilor prezentați mai sus, pe teritoriul țării noastre. Din 2007 a intrat în vigoare Codul P100-1/2006 cu hărți de zonare seismică în care hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului ag determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) corespunzător stării limită ultime, valoare numită în cod "accelerația terenului pentru proiectare". Perioada de control (colț) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona (palierul) de valori maxime în spectrul de accelerații absolute și zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze relative.

Tc se exprimă în secunde. în condițiile seismice și de teren din România, pentru cutremure având IMR = 100 ani, codul redă zonarea pentru proiectare a teritoriului României în termeni de perioadă de

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

control (colț), tc, a spectrului de răspuns obținută pe baza datelor instrumentale existente pentru componentele orizontale ale mișcării seismice. Construcția a suportat numeroase cutremure, dintre care amintim mai jos cele mai importante.

Nr. crt.

Anul

Luna/Ziua

Ora/Min

Magnitudinea

Intensitatea

1

1986

VIII.31

00:30

7,0

VIII

2

1990

V.30

07:12

6,7;6,1

VI

3

2004

X.27

20:34:00

6,0

VII

4

2005

X.26

22:51

6,2

VII

5

2006

III.03

10:40

4,8

6

2009

IV.25

17:18

5,4

7

2010

IX.30

05:31

4,7

8

2011

V.01

02:24

4,9

9

2011

X.04

02:40

4,8

10

2012

XII.01

20:52

4,6

11

2013

X.06

5,3

12

2014

XI.22

21:30

5,7

Parametri de calcul specifici amplasamentului sunt:

 • > Conform „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” - P100-1/2013, amplasamentul construcției se caracterizează prin perioada de colț Tc=1,00s și accelerația terenului ag=0,30g.

 • > Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor” - CR 1-

 • 13- 2005 amplasamentul este caracterizat de o încărcare la sol S0,k= 2,5kN/m2 cu un IMR = 50 ani din punct de vedere al calcului greutății stratului de zăpadă.

 • > Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor” - CR 1-

 • 14- 2012 amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 min. la 10m înălțime de la sol pentru o perioadă de recurență de 50 ani, de qref = 0,6kPa.

 • >  Conform STAS 6054 - 77 adâncimea de îngheț este 90 + 100 cm.

 • > Clasa de importanță seismică II cu y!=1,2 conform normativului P100-1/2006;

 • > Categoria de importanță a investiției este C.

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax+40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții


Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul de recurență IMR 225 ANIZonarea teritoriului României în termeni perioadă de control (colț), Tc a spectrului de răspuns

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Valori caracteristice ale presiunii de referință a vântului mediată pe 10 min, având 50 de ani interval mediu de recurență, cu 2% probabilitatea anuală de depășire, kPa,

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

ROMANIA


^-■■r'"&aiu

f~ Srrpitru dc Jos J cjoacuieni

/ctlAOSA

Cwtea £

*de           00

\dutesti

iPf7£S7J \° --

ZONAREA DUPĂ ADANCIMEA MAXIMA DE ÎNGHEȚ (adâncimi in cm)


/ Makenesb


KotESTi/ 70M


i oStoMcf

^CURES" ^ret^nduieă

Rorjori      .x* cSuQVtvni

Date Climatice

Obiectivul de investiție este situat în zona climatică II, zona eoliană III.

Caracterizarea generală a climatului este dată de poziția pe care o are zona studiată în cadrul Câmpiei Române, la confluența Șiretului, a Călmățuiului cu fluviul Dunărea și de condițiile locale geografice. Pentru clima acesteia, de mare importanță sunt și Munții Măcinului care prin orientarea lor NV-SE reprezintă un baraj natural în calea vânturilor din est, determinând și fenomenul de foehnizare a aerului care trece peste Balta Brăilei, cu mari mase de aer cald și uscat. Fiind mai la sud, unghiul de incidență al razelor este mai ridicat, crescând astfel radiația solară, iar terenurile saraturoase din jurul său, mai ales Lacu Sarat, constituind alt factor de încălzire mai accentuata a atmosferei. De aceea, verile sunt secetoase, călduroase si uscate, datorita maselor de aer continental, iar iernile sunt reci si au zapada putina. Perioadele de îngheț variază între 100-110 zile pe an, de la începutul lunii noiembrie și pană la sfârșitul lunii martie. Temperatura are o medie anuala de 11,1 gr.C, în timpul verii variind între 22 si 35 grade C, astfel ca 112 zile pe an au o medie de peste 25 grade C vara, dintre care 42 de zile ating valori tropicale. De aceea zona este asemanatoare

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax+40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

regiunii de sud a Dobrogei și a Banatului, chiar dacă se află mai la nord. In timpul iernii temperatura medie este ridicată oscilând in jur de 2 grade C. Astfel media lunii ianuarie este de 2,2 grade C, iar a lunii iulie de 23,1 grade C. Maxima absolută atinsă in oraș s-a realizat in iulie 1943, fiind de 40,5 grade C, iar cea minimă a fost înregistrată în ianuarie 1947, fiind de -26,5 grade C. Presiunea atmosferica se caracterizează printr-un maxim în sezonul rece de 754,9 mm, datorită unor câmpuri anticiclonice și printr-un minim în sezonul cald de 754 mm.
S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • •  Temperatura exterioară convențională de calcul pentru iarnă: Zona II: -15°C;

 • •  Temperatura exterioară convențională de calcul pentru vară: Zona II: +25°C;

 • •  Valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului qb = 0,60 kPa.

 • d) STUDII DE TEREN

i) STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU SOLUȚIA DE CONSOLIDARE A INFRASTRUCTURII CONFORM REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN VIGOARE

în conformitate cu lucrările geotehnice, în amplasamentul propus, s-a evidențiat prezența în suprafață a unui strat de umpluturi neconsolidate, alcătuit din materiale eterogene, provenite din demolarea unor construcții vechi (pământ loessoid galben, moloz, pietre, resturi de cărămidă, sol vegetal) cu grosimea de 2,4 m. Sub stratul de umpluturi, se întâlnește un pachet loessoid alcătuit din loess argilor galben, macroporic, plastic consistent, plastic curgător, până la adâncimea de 8,4 m. în bază se dezvoltă un orizont nisipos, alcătuit din nisip fin, galben, imersat, saturat.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adâncimea de 4,1 m de la cota terenului.

Analizele de laborator efectuate asupra probelor de pământ prelevate din lucrările geotehnice executate în amplasamentul studiat, precum și din lucrări anterioare din zonă, au evidențiat următoarele valori ale principalilor indici geotehnici ai stratului de loess:

 • - umiditatea naturală, w=22,5...27,3 %,

 • - plasticitatea, lp=14,2....14,7 %,

lc=0,56...0,17%;

 • - gradul de umiditate, Sr=0,50...0,95;

 • - greutatea volumică, Y=16,0...18,30 kN/m3 în stare naturală și Yd=13,5...14,4 kN/mîn stare uscată;

 • - porozitatea, n=45,7...50,0 %;

 • - indicele porilor, e=0,84...1,0;

 • - modulul de deformație edometric, M2-3=52,73...100 daN/cm2 în stare naturală, și Mj2-3=40,2...55,5 daN/cm2 în stare inundat inițial;

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • - coeficienții de tasare specifică, ^2=3,3...4,30 % (stare naturală),     =4,1...6,80 %

(stare inundat inițial) și ^=7,1....10,90 % (stare inundat inițial);

 • - unghiul de frecare internă, 0=17...18°;

 • - coeziunea, c=0,10...0,15 daN/cm2;

 • - tasarea specifică suplimentară prin umezire, im3=0...3,65 %.

ii) STUDII DE SPECIALITATE NECESARE, PRECUM STUDII TOPOGRAFICE, GEOLOGICE, DE STABILITATE A TERENULUI, HIDROLOGICE, HIDROGEOTEHNICE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul.

e) SITUAȚIA UTILITĂȚILOR TEHNICO - EDILITARE EXISTENTE

Clădirea are asigurate următoarele utilități:

 • -  Alimentare cu energie electrică.

 • -  Alimentare cu apă rece de la rețeaua centralizată a localității.

 • -  Alimentare cu gaze naturale de la rețeaua municipală.

 • -  Colectarea apelor uzate prin rețeaua existentă în zonă.

 • -  Sistem de încălzire cu centrală termică pe combustibil gazos.

f) ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI Șl NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA

Factorii de risc care pot afecta investiția se împart în naturali și antropici.

Factorii naturali

Riscurile (hazardele) naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, secetă care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, clădirilor, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

Riscurile climatice care ar putea afecta investiția:

 • >  Riscuri climatice (furtuni, tornade, secetă, inundații, îngheț, avalanșe);

 • > Cutremure și erupții vulcanice;

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • > Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren);

 • >  Riscuri biologice (epidemii, epizootii).

Riscurile climatice - probabilitatea de apariție a riscurilor climatice precum furtuni, inundații, ingheț este destul de ridicată, dar analizând condițiile climatice din ultimii ani se constată că frecvența acestora este medie.

Cutremure și erupții vulcanice - Amplasamentul nu este afectat de erupții vulcanice. Analizând evoluția seimologică pe teritoriul României din ultimii ani, riscul și frecvența de apariție sunt medii.

Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren) -Liceul Panait Cerna- Sala de Sport este poziționat pe un teren plat, cu diferențe nesemnificative de teren, care nu se supune efectului unor alunecări sau prăbușiri de teren. Construcția a fost edificată în 1980 și până în prezent nu s-au constatat tasări majore de teren; prin urmare se poate concluziona că nici după lucrările de creștere a eficienței energetice nu vor exista tasări diferențiate majore care să aibă capacitatea să afecteze structura de rezistență. Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

Riscuri biologice (epidemii, epizootii) - în incinta și în proximitatea liceului nu sunt crescătorii de animale. în același timp, prin specificul funcțiunii, exigențele cu privire la sănătatea beneficiarilor sunt ridicate. Prin urmare riscul și frecvența de apariție a riscurilor biologice sunt mici.

Factorii antropici

Riscurile antropice și tehnologice care ar putea afecta investiția:

 • > Accidente majore pe căile de comunicații;

 • >  Incendii;

 • >  Eșecul utilităților publice;

Accidente majore pe căile de comunicații - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Obiectivul nu este în proximitatea unei artere de comunicație majore.

Incendii - Riscul și frecvența de apariție sunt medii. Se prevăd măsuri de protecție la incendiu, atât pentru stingerea incendiilor, cât și pentru evacuarea în siguranță a persoanelor.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • g) INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE / DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

9

Pe amplasament și în zona imediat învecinată nu sunt monumente istorice de arhitectură sau situri arheologice.

3.2 REGIMUL JURIDIC

 • a) NATURA PROPRIETĂȚII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUȚI, DREPT DE PREEMPȚIUNE;

Imobilul construcție aparține domeniului public al municipiului Brăila, dat în adminstrare liceului „Panait Cerna”.

 • b) DESTINAȚIA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

Liceul „Panait Cerna” - Sala de Sport are destinație de instituție de învățământ - sală de sport

 • c) INCLUDEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE ÎN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM Șl ZONELE DE PROTECȚIE ALE ACESTORA Șl ÎN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPĂ CAZ

Pe amplasament și în zona imediat învecinată nu sunt monumente istorice de arhitectură sau situri arheologice.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

d) INFORMAȚII / OBLIGAȚII / CONSTRÂNGERI EXTRASE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM, DUPĂ CAZ.

în conformitate cu informațiile din Certificatul de urbanism terenul pe care este amplasat Liceul Panait Cerna- Sala de Sport este cuprins în intravilanul Municipiului Brăila și se încadrează, coform PUG, în UTR nr. 16 cu POTmax= 30% și CUTmax= 1,10.

 • 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE Șl PARAMETRI SPECIFICI:

a) CATEGORIA Șl CLASA DE IMPORTANȚĂ

 • > categoria “C” de importanță - se apreciază categoria de importanță a construcției stabilită conform Regulamentului aprobat prin HGR 766/1997 (Anexa 3, cap.II -Categorii de importanță) pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a metodologiei specifice elaborate de M.L.PA.T., obiectivul se încadrează în categoria de importanță C - construcții de importanță normală.

 • > Clasa „II” de importanță conform tabel 4.2 - Clase de importanță și de expunere la cutremur pentru clădiri - „Cod de Proiectare Seismică - Partea I - Prevederi de Proiectare pentru Clădiri - P100-1/2013”.

b) COD ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul.

c)   AN / ANI / PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCȚIE

Clădirea „Liceu Teoretic Panait Cerna - Sala de Sport” a fost construită în anul 1980.

d) SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ

 • > Suprafața construită : Sc= 637,00 mp;

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

e) SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ;

> Suprafața desfășurată: Sd = 637,00 mp;

 • f) VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI;

g) ALȚI PARAMETRI, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL Șl NATURA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE.

Sala de sport a Liceului Teoretic „Panait Cerna” este situat în intravilanul municipiului Brăila pe bulevardul Dorobanților nr. 311 pe o suprafață de 13.016 mp. Sala de sport are forma dreptunghiulară în plan , dimensiuni de 20,60 m x 31.85 m, regim de înălțime P fiind construită în anul 1980, alcătuită din doua zone, una cu funcția de sala de sport si una ca anexa pentru vestiare, grupuri sanitare si sala de gimnastica.

Din punct de vedere funcțional, clădirea este compusă din următoarele tipuri de spații:

Din punct de vedere funcțional, clădirea este compusă din următoarele tipuri de spații:

Parter

Nr. crt.

Denumire încăpere

Suprafață utilă (mp)

1

Hol

24,27

2

Vestiar băieți

15,33

3

G.S. băieți

3,56

4

Vestiar fete

14,28

5

G.S. fete

3,38

6

Sala de sport

424,24

7

Anexa materiale+ Sala de forța

66,36

8

G.S.

3,37

9

Centrala Termica

12,29

TOTAL ARIE UTILĂ SALA DE SPORT

567,08

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar: •

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • 3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE Șl / SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM Șl ALE STUDIULUI ARHITECTURALO - ISTORIC ÎN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZĂ DE REGIMUL DE PROTECȚIE DE MONUMENT ISTORIC Șl AL IMOBILELOR AFLATE ÎN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU ÎN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENȚIA DEGRADĂRILE PRECUM SI CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADĂRI PRODUSE DE CUTREMURE, ACȚIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASĂRI DIFERENȚIALE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE ÎNTREȚINERE A CONSTRUCȚIEI, CONCEPȚIA STRUCTURALĂ INIȚIALĂ GREȘITĂ SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICĂ.

3.4.1 ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE

Construcția Sala de Sport „Liceu Teoretic Panait Cerna” situat în B-dul Dorobanților, Nr. 311", este alcătuit din:

Construcția „Sala de Sport Liceu Teoretic Panait Cerna” situat în B-dul Dorobanților, Nr. 311”, presupune:

 • ❖ Sistemul de fundare presupune:

 • > Fundațiile clădirii (zona cu destinația sală de sport) sunt izolate de tip pahar din beton armat, legate între ele cu grinzi de fundare din beton armat așezate pe tălpi din beton simplu.

 • > Cota tălpilor fundațiilor este de -2,50 m față de CTA.

 • > Fundațiile pentru zona de anexă sunt de tip fundații continue de beton armat, cota de fundare fiind -1,20 m față de CTA.

 • ❖ Structura de rezistență pentru zona cu destinația sală de sport este alcătuită din cadre de beton armat cu stâlpi și grinzi prefabricate din beton armat dispuse longitudinal și elemente de acoperiș tip chesoane din beton armat prefabricat presupunând :

> Stâlpii din beton armat prefabricat au secțiunea de 30 x 60 cm, dispuși la distanțe interax de 3,00 m pe direcție longitudinală și 15,00 m pe direcție transversală.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • > Grinzile din beton prefabricat au secțiunea de 60 x 60 cm

 • > Elementele de acoperiș sunt de tip chesoane din beton armat prefabricat cu deshiderea L=15,00 m.

 • > Grosimea pereților exteriori este de 37,50cm, respectiv 30 cm fiind alcătuiți din zidărie de cărămidă.

 • > Acoperișul clădirii este de tip terasă alcătuit din : idroizolație din materiale bituminoase, șapă suport hidroizolație, termoizolație din BCA, barieră vapori, strat de difuzie, șapă egalizare, fiind prevăzut cu un atic din beton armat turnat monolit pe conturul exterior pe laturile transversale.

❖ Structura de rezistență pentru zona cu destinația anexă este alcătuită din cadre cu stâlpi, grinzi și planșeu din beton armat monolit, presupunând :

 • > Stâlpii din beton armat monolit au secțiunea de 30 x 30 cm, dispuși la distanțe interax de 3,00 m pe direcție longitudinală și 5,00 m pe direcție transversală.

 • > Grinzile din beton armat monolit au secțiunea de 30 x 50 cm

 • > Planșeul peste parter este din beton armat monolit cu grosime de 15 cm.

 • > Grosimea pereților exteriori este de 30,00cm, iar a celor interiori de 25 respectiv 10 cm fiind alcătuiți din zidărie de cărămidă și fâșii de BCA.

 • > Acoperișul clădirii este de tip terasă alcătuit din : hidroizolație din materiale bituminoase, șapă suport hidroizolație, termoizolație din BCA, barieră vapori, strat de difuzie, șapă egalizare, fiind prevăzut cu un atic din beton armat turnat monolit pe conturul exterior pe laturile transversale.

Se poate aprecia că, pe parcursul anilor s-au efectuat lucrări de igenizare la interior, mascând astfel eventualele fisuri apărute în urma seismelor pe care le-a suferit construcția.

în urma analizei detaliate a elementelor structurale - elemente structurale verticale și orizontale (stâlpi,grinzi,pereți din beton armat, plansee) se constată următoarele :

 • ❖ Exfolieri ale tencuielilor exterioare cu zone in care tencuiala s-a desprins;

 • ❖ La interiorul imobilului nu s-au constatat zone fisurate.

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • ❖ Desprinderi ale tencuielii pe anumite zone din fațada imobilului; zone pătate din cauza trecerii timpului dar si din cauza umidității provenită din precipitații;

 • ❖ La nivelul soclului constatăm desprinderi ale tencuielii pe anumite porțiuni, precum si zone marcate de umiditate;

 • ❖ Trotuarele perimetrale deteriorate.

 • ❖ Infiltrații locale provenite de la acoperiș.

 • ❖ Umplerea cu zidărie a golurilor de cadru din zona de anexă realizată necorespunzător;

 • ❖ Rezidirea unor goluri fără elemnte de legătură la zona de anexă.

Din analiza degradărilor clădirii se poate trage concluzia că aceasta nu a avut de suferit în principal de pe urma cutremurelor de pământ, degradările datorându-se în general infiltrațiilor apelor meteorice.

în urma analizei făcute expertul tehnic consideră că structura prezintă un grad adecvat de siguranță privind “cerința de siguranță a vieții fiind capabilă să preia acțiunile seismice, cu o marjă suficientă de siguranță față de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locală sau generală, astfel încât viețile oamenilor să fie protejate.

Deasemenea expertul consideră că structura are o rigiditate corespunzătoare, cu un grad adecvat de siguranță pentru “cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabilă a prelua acțiuni seismice fără degradări exagerate sau scoateri din uz.

Toate lucrările de intervenții necesare în vederea creșterii performanțelor energetice ale clădirilor se încadrează în prevederile art. 11 din Legea 50/1995 actualizată în categoria lucrărilor care nu modifică structura de rezistență.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termică, pe lângă creșterea performanței energetice a construcției se vor identifica și remedia alte degradări, contribuind la îmbunătățirea aspectului arhitectural al clădirii.

De asemenea expertul consideră că structura de rezistență și fundațiile sunt capabile să preia sarcinile suplimentare aduse de reabilitarea termică a clădirii. Față de cele menționate mai sus expertul consideră că structura de rezistență nu necesită luarea unor măsuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termică prevăzute pentru creșterea performanței energetice. Prin lucrările de reabilitare termică propuse nu se afectează siguranța și stabilitatea construcției.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax+40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

3.4.2. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI PE BAZA CONCLUZIILOR RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

Din punct de vedere al auditului energetic au fost constatate următoarele:

Imobilul este o clădire cu regimul de înălțime P cu orientare N-S-V-E a pereților exteriori. Elementele anvelopei identificate sunt:

-Pereți exteriori N, S, V, E

-Planseu peste ultimul nivel

-Pardoseala pe sol

-Tîmplărie exterioara N, S, V, E

Clădirea beneficiază de încălzire de la o centrală proprie de producere a agentului termic alimentată cu gaz.

Apă caldă de consum - este furnizată de centrala termică.

Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare, pentru alimentare cu apa rece, precum si cu instalații de canalizare menajera. Pentru asigurarea consumului de apa potabila, clădirea este bransata la rețeaua edilitara. Canalizarea obiectivului este si ea racordata la rețeaua edilitara a orașului.

Clădirea este dotata cu instalații electrice de iluminat cu lămpi fluorescente si prize. Clădirea este bransata la rețeaua electrica a orașului.

în urma expertizei architectural - constructive si de instalații si a inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiențe majore cu influență negativă privind siguranța exploatării și performanta energetica a clădirii.

 • a) tencuiala fațadelor exterioare necesita masuri de refacere si termoizolare; nu exista masuri de izolare termică a elementelor exterioare de construcții; nu se respecta valorile minime ale rezistentelor termice la pereții exteriori, în conformitate cu reglementările în vigoare; valori rezistențelor termice la pereții exteriori situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, menționate în Normativul C107/1-2005; modificat cu ordinul 1590/2012 ;

 • b) soclul clădirii prezintă urme de umezeală si tencuieli căzute

 • c) planseu peste ultimul etaj nu este izolat;

 • d) tamplaria exterioara existenta are urme grave de deterioarare și nu respecta rezistenta termica minima de R=0.77 m2k/W, impusa de normele in vigoare ;

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții __________________________________________________________________________________l_____________________________________________________________

 • e) instalația electrica de iluminat si prize - deteriorate , necesita inlocuire.

 • f) instalațiile de distribuție agent termic si încălzire - deteriorate, necesita inlocuire.

 • g) instalațiile de distribuție apă rece și canalizare - deteriorate, necesita inlocuire.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, pierderile prin anvelopa clădirii sunt mari depășind cu mult normele actuale, se recomanda masuri de reabilitare a anvelopei clădirii prin care se vor reduce consumurile si implicit costurile , asigurând totodată un climat interior corespunzător cerințelor actuale. Lucrările se vor realiza cu respectarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și Ordinul nr. 691/1459/28 din 10.08.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanța energetică a clădirilor.

 • 3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL Șl ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII

Pentru obținerea unei construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreagă durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

 • a) Cerința A- Rezistentă si stabilitate;

7                9                              9    9                          '

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic sunt detaliate în expertiza tehnică.

 • b)  Cerința B- Siguranță și accesibilitate în exploatare;

Siguranța circulației este asigurată și completată prin propunerile tehnice de refacere a scărilor exterioare, realizare rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități în acord cu normativul NP 051/2012, precum si realizarea unei scări metalice exterioare pentru evacuare în caz de incediu.

Securitatea utilizatorilor construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente imobilului.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • c) Cerința C- Securitatea la Incendiu;

Evacuarea utilizatorilor se asigură conform Normativului P 118-99, prin alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcțiuni prin elemente de separare la foc și fum, protecția golurilor prin elemente care le delimitează. Sunt prevăzute toate condițiile specifice pentru asigurarea intervenței în caz de incendiu, cale de evacuare exterioară, instalații! de stingere a incendiilor cu hidranți interiori, iluminat de securitate împotriva panicii.

 • d) Cerința D- Igiena, sănătate și protecția mediului;

Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin funcționalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante) nu depășesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apa și sol.

Finisajele prevăzute sunt în conformitate cu normele aflate în vigoare, încăperile sunt ventilate prin ferestre cu ochiuri mobile, se asigură etanșeitatea la apă și vânt a tâmplăriei, apele meteorice vor fi colectate prin jgheaburi și burlane.

Crearea unui mediu hidrotermic optim implică asigurarea unei ambianțe termice globale și locale atât în regim de iarnă, cât și de vară. Asigurarea mediului hidrotermic trebuie corelată cu asigurarea calității aerului și optimizarea consumurilor energetice.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

 • e) Cerința E- Economie de energie și izolarea termică;

Se va realiza prin asigurarea confortului higrotermic, respectiv termoizolarea exterioară a clădirii și montarea de tâmplării exterioare din PVC cu geam termoizolator.

 • f)  Cerința F- Protecția la zgomot;

Se asigură protecție împotriva zgomotului exterior prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport” Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții __________________________________________________________________________X-------------------------------------------------------

 • g) Cerința G- Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Nu este cazul.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul.

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) CLASA DE RISC SEISMIC

Din punct de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate în acest caz, expertul încadrează clădirea în clasa de risc seismic Rs III, corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări stucturale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

în acestă situație imbobilul analizat, cu funcționalul constatat pe teren, satisface corespunzător exigența de rezistență mecanică și stabilitate, conform Legii 10 din 1995 actualizată și completată cu Legea 177 din 2015 și Legea 163 din 2016.

b) PREZENTAREA A MINIM DOUĂ SOLUȚII DE INTERVENȚIE

Pe baza concluziilor expertizei tehnice nu sunt necesare lucrări de consolidare la structura de rezistentă.

Soluțiile de intervenție propuse sunt:

> Soluția I (varianta minimală):

 • •  Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei în zonele degradate;

 • •  Izolarea termică a pereților exteriori;

 • •  Desfacerea straturilor existente ale terasei pana la planseul de beton armat și refacerea acestora;

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • •  înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic;

 • •  Termoizolarea planșeului peste etaj;

 • •  Reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente;

 • •  Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea construcției, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

 • •  Refacerea trotuarelor perimetrale;

 • •  Micșorarea golurilor de ferestre conform planurilor de intervenții;

 • •  Lucrări de demontare instalații și echipamente montate aparent pe fațada/terasa construcției, precum și remontarea cestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică.

 • •  Refacerea finisajelor interioare (pereți, pardoseli, planșee).

 • •  Decopertarea tencuielilor interioare și exterioare pentru anexa și cămășuirea pereților cu tencuială armată plasă sudată 4x100/4x100 și grosimea de 4 cm.

> Soluția II (varianta maximală):

 • •  Lucrările propuse în varianta minimală;

 • •  Decopertarea și refacerea în totalitate a tencuelilor exterioare.

Pachetele de măsuri preconizate prin Raportul de Audit Energetic presupun următoarele soluții de intervenții:

Intervenții asupra elementelor anvelopei:

 • 51 - Termoizolarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

 • 52 - Termoizolarea exterioară a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime

 • 53 - Termoizolarea planșeului peste parter cu saltele de vata minerală bazaltică de 20 cm grosime și a plăcii peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

 • 54 - înlocuire a tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie performantă cu rama și cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului.

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Intervenții asupra instalațiilor clădirii:

11- Refacere rețea alimentare cu agent termic, inlocuire corpuri de incalzire, montare robineți cu termostat, înlocuirea instalației electrice și a corpurilor de iluminat

PS1- Pachetul de soluții (S1 + S2 + S3 + S4)

PS2- Pachetul de soluții (S1 + S2 + S3 + S4+I1)

 • c) SOLUȚIILE TEHNICE Șl MĂSURILE PROPUSE DE CĂTRE EXPERTUL TEHNIC, Șl DUPĂ CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

7                                                                                                                                                              7

Expertiză tehnică

în urma analizei făcute expertul tehnic consideră că structura prezintă un grad adecvat de siguranță privind “cerința de siguranță a vieții fiind capabilă să preia acțiunile seismice, cu o marjă suficientă de siguranță față de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locală sau generală, astfel încât viețile oamenilor să fie protejate.

Deasemenea expertul consideră că structura are o rigiditate corespunzătoare, cu un grad adecvat de siguranță pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabilă a prelua acțiuni seismice fără degradări exagerate sau scoateri din uz. Din punct de vedere al riscului seismic,. în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate în acest caz, expertul încadrează clădirea în clasa de risc seismic Rs III, corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări stucturale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Toate lucrările de intervenții necesare în vederea creșterii performanțelor energetice ale clădirilor se încadrează în prevederile art. 11 din Legea 50/1995 actualizată în categoria lucrărilor care nu modifică structura de rezistență. în consecință, intervenția structurală nu este necesară.

Soluția tehnică recomandată de expertul tehnic pe partea de intervenții este Soluția I (varianta minimală) și anume:

• Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei în zonele degradate;

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • •  Izolarea termică a pereților exteriori;

 • •  Desfacerea straturilor existente ale terasei pana la planseul de beton armat și refacerea acestora;

 • •  înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic;

 • •  Termoizolarea planșeului peste etaj;

 • •  Reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente;

 • •  Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea construcției, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

 • •  Refacerea trotuarelor perimetrale;

 • •  Micșorarea golurilor de ferestre conform planurilor de intervenții;

 • •  Lucrări de demontare instalații și echipamente montate aparent pe fațada/terasa construcției, precum și remontarea cestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică.

 • •  Refacerea finisajelor interioare (pereți, pardoseli, planșee).

 • •  Decopertarea tencuielilor interioare și exterioare pentru anexa și cămășuirea pereților cu tencuială armată plasă sudată 4x100/4x100 și grosimea de 4 cm.

Audit energetic

Pentru corpul de clădire analizat se recomandă aplicarea pachetului de soluții PS2 care implică următoarele intervenții:

S1 - Termoizolarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

Se propune termoizolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm; aceast material elimină apariția punctului de rouă între pereți și izolație cât și asigură aerisirea și eliminarea umidității din pereți.

Soluția prezintă următoarele avantaje:

mărește considerabil rezistența termică a pereților exteriori

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

corectează punțile termice

conduce la o alcătuire favorabilă sub aspectul difuziei la vaporii de apă și a stabilității termice;

protejează elementele de construcție structurale precum și structura în ansamblu, de efectele variației de temperatură a mediului exterior;

nu conduce la micșorarea ariilor utile;

permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

nu necesită modificarea poziției corpurilor de încălzire și a conductelor instalației de încălzire;

permite utilizarea spațiului de locuire în timpul executării lucrărilor de reabilitare și modernizare;

nu afectează pardoselile, tencuielile, zugrăvelile și vopsitoriile interioare existente; durată de viață garantată, de regulă, cel puțin 20 ani.

economie la costurile de reabilitare

Materialele termoizolante care urmează să fie utilizate la reabilitare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) condițiile privind conductivitatea termică: conductivitatea termică de calcul trebuie să fie mai mică sau cel puțin egală cu 0,04 W/mk;

 • b) condițiile privind densitatea: densitatea aparentă în stare uscată a materialelor termoizolante trebuie să fie cel puțin egală cu 15kg/m3;


 • c) condițiile privind rezistența mecanică: materialele termoizolante trebuie să prezinte stabilitate dimensională și caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în funcție de structura elementelor de construcție în care sunt înglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel încăt materialele să nu prezinte deformări sau degradări permanente din cauza solicitărilor mecanice cauzate procesului de exploatare, agenților atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • d) condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie în concordanță cu durabilitatea clădirilor și a elementelor de construcție în care sunt înglobate;

 • e) condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie să fie în concordanță cu condițiile normate prin reglementarările

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții __________________________________________________________________________________X------------------------------------------------------------

tehnice privind siguranța la foc, astfel încât să nu deprecieze rezistența la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/înglobate;

 • f)  condiții din punct de vedere sanitar și al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie să emane în decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe dăunătoare pentru sănătatea oamenilor sau să producă poluarea mediului înconjurător: în cazul utilizăriii izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi în atmosferă (produse din vată minerală,vată de sticlă etc.) trebuie să se realizeze protecția etanșă sau înglobarea în structuri protejate a acestora;

 • g) condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie să fie stabilite la umiditate sau să fie protejate împotriva umidității;

 • h) condiții privind comportarea la agenți biodegradabili: materialele termoizolante trebuie să reziste la acțiunea agenților biologici sau să fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • i)  condiții speciale: materialele termoizolante trebuie să permită aplicarea lor în structura elemetelor de contrucție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie să conțină șau să degaje substanțe care să degradeze elementele cu care vin în contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie să prezinte fenomene de înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; în caz contrar, ele vor trebui să fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • j)  condiții privind punerea în operă: materialele termoizolante trebuie să permită o punere în operă care să garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice și de izolare termică în condiții de exploatare;

 • k) condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse în stăinătate trebuie să fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice în construcții; toate materialele termoizolante utilizate trebuie să aibă certificate de conformitate privind calitatea care să le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute în standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective.

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

în certificatul de calitate trebuie să se specifice numărul normei tehnice de fabricație ( standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricației etc.); transportul, manipularea și depozitare materialelor termoizolante trebuie să se facă cu asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea și păstrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste măsuri trebuie asigurate atât de producători, cât și de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport și manipulare, eventualele măsuri speciale ce trebuie luate la punerea în operă ( produse combustibile ce degajă anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi în mod expres precizate în normele tehnice ale produsului precum și în avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

52 - Termoizolarea exterioară a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime

Se propune termoizolarea soclului clădirii cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime. Plăcile de polistiren vor intra în sol minim 50 cm de la suprafața trotuarului. Se recomandă ca înainte de aplicarea termosistemului să se refacă și lucrările de hidroizolații, din aceste zone. Este absolut obligatorie pregătirea atenta și corectă a stratului suport vechi. Pe zona soclului , plăcile din polistiren extrudat se vor proteja cu tencuiala subțire , de 8 mm grosime, dublu armată cu țesătura din fibre de sticlă. O atenție deosebită se va acorda zonelor specifice unde producătorii de termosistem propun armarea suplimentară a tencuielii.

Aceste măsuri vor reduce influența punților termice din jurul tâmplăriei exterioare și a punții termice de la intersecția planseului pe sol cu pereții verticali și soclu.

53 - Termoizolarea planseului peste parter cu saltele de vata minerală de 20 cm grosime și a plăcii peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

Pentru rezistențele termice minime prevăzute pentru planșeul peste etaj la corpul de clădire se propune izolarea termică planșeului peste parter cu vata minerală bazaltică de 20cm grosime.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

o Efortul de compresiune al plăcilor la o deformare de 10% - CS (10), min 30 kPa;

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

o Clasa de reacție la foc: A1 sau A2 - s1 ,d0;

o Conductivitatea termică de calcul 0,035 W/mK;

S4 - înlocuire a tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie performantă cu rama și cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului.

Tâmplăria exterioară existentă, nu mai este corespunzătoare, având rezistență termică minimă, mai mică decât cea prevăzută în normativul C107/2010 (R’min>0,77m2K/VV) și trebuie înlocuită.

Se recomandă o tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e,având un sistem de garniture de etașare și cu posibilitatea montării sistemului de ventilare constrolată a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de static a ferestrei și se vor încadra cel puțin în clasa de combustie C2 - greu inflamabil.

Stâlpii verticali de legătură dintre panouri vor fi rigidizați cu armătură din oțel zincat. Tâmplăria va fi dotată cu cel puțin 3 colțari/sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel puțin 4 șuruburi,iar balamaua inferioară de pe cercevea în minim 6 șuruburi, pe două direcții.

Geamul termoizolant va avea o dimensiune de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar ( uși cu suprafață mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafața tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3W/m2K (R=0,77 m2K/W).

După înlocuirea tâmplăriei se va avea în vedere:

 • >  etanșarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tâmplăriei, dintre toc și grafurile golului din perete cu o folie de etanșare la exterior din plasa din fibra de sticlă; completarea spațiilor rămase cu spumă poliuretanică și închiderea rosturilor cu tencuială;

 • > etanșarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliiconice, folie de etanșare din plasă din fibră de sticlă, mortare hidrofobe.

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • >  Se vor prevedea lăcrimarea glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereți;

 • > Crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate între cercevele.

înlocuirea solbancurilor din tabla zincată existente; se va asigura panta, existența și forma lăcrimarului, etanșarea față de toc și față de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na=1.00 sch/h,prin pătrunderea aerulului proaspăt din exterior este necesară tâmplărie cu fante de ventilare în ramă (toc) și deschiderea periodică a elementelor mobile ale tâmplăriei exterioare.

Intervenții pe partea de instalații

Instalații

r

Lucrările prevăzute a se executa sunt:

demontarea instalației de încălzire existente alcătuită din rețea de conducte (distribuție, coloane, legături) executate din țeava de oțel- radiatoare din fontă.

montarea instalației de încălzire proiectate: distribuție, coloane și legături din polipropilenă si radiatoare din oțel tip panou. Instalația va fi prevăzută cu robinete de închidere și golire. Conductele se vor monta cu panta corespunzătoare spre robinetele de golire și aerisire. Radiatoarele vor fi echipate cu robinete tur/retur și robinete de aerisire.

înlocuirea instalației electrice și a corpurilor de iluminat.

d) RECOMANDAREA INTERVENȚIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII CONFORM CERINȚELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

Pentru asigurarea cerințelor și exigențelor de calitate necesare funcționării clădirii și pentru a asigura un consum minim de energie se recomandă reabilitarea termică a clădirii.

Se recomandă aplicarea pachetului de măsuri PS1, împreună cu soluția I propusă de expertul tehnic. Efectul final conduce la o îmbunătățire a aspectului arhitectural al orașului concomitent cu o îmbunătățire a confortului termic și a economiei de energie.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții ___________________________________________________________________________________2------------------------------------------------------------

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) Șl ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

Din concluziile Expertizei tehnice prezentate în paragraful 4.1. al prezentei documentații variantele necesare pentru lucrări de tipul lucrărilor la elementele structurale existente pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate, sunt următoarele:

 • 1. Soluția I (Varianta Minimală);

 • 2. Soluția II (Varianta Maximală);

Din concluziile Raportului de audit energetic și asa cum este specificat în paragraful 4.1. soluțiile propuse pentru creșterea eficienței energetice al imobilului sunt următoarele:

PS1 - Pachetul de soluții (S1 + S2 + S3 + S4).

PS2 - Pachetul de soluții (S1 + S2 + S3 + S4+I1).

Scenariul tehnico - economic 1

Reabilitarea conform variantei minimale din expertiza tehnică și pachetul PS2 din auditul energetic. Aplicarea soluției I (varianta minimală) din expertiza tehnică pentru construcții presupune execuția următoarelor intervenții:

 • •  Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei în zonele degradate;

 • •  Izolarea termică a pereților exteriori;

 • •  Desfacerea straturilor existente ale terasei pana la planseul de beton armat și refacerea acestora;

 • •  înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic;

 • •  Termoizolarea planșeului peste etaj;

 • •  Reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente;

 • •  Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea construcției, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

 • •  Refacerea trotuarelor perimetrale;

 • •  Micșorarea golurilor de ferestre conform planurilor de intervenții;

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • •  Lucrări de demontare instalații și echipamente montate aparent pe fațada/terasa construcției, precum și remontarea cestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică.

 • •  Refacerea finisajelor interioare (pereți, pardoseli, planșee).

 • •  Decopertarea tencuielilor interioare și exterioare pentru anexa și cămășuirea pereților cu tencuială armată plasă sudată 4x100/4x100 și grosimea de 4 cm.

Aplicarea Pachetului PS1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 presupune execuția următoarelor intervenții:

 • 51 - Termoizolarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

 • 52 - Termoizolarea exterioară a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime

 • 53 - Termoizolarea planșeului peste parter cu saltele de vata minerală bazaltica de 20 cm grosime și a plăcii peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

 • 54 - înlocuire a tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie performantă cu rama și cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului.

11- Refacere rețea alimentare cu agent termic, înlocuire corpuri de incalzire, montare robineți cu termostat

Scenariul tehnico - economic 2

Reabilitarea conform variantei maximale din expertiza tehnică și pachetul PS1 din auditul energetic.

Aplicarea soluției II (varianta maximală) din expertiza tehnică pentru construcții presupune execuția următoarelor intervenții:

 • •  Lucrările propuse în varianta minimală;

 • •  Decopertarea și refacerea în totalitate a tencuelilor exterioare.

Aplicarea Pachetului PS1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 presupune execuția următoarelor intervenții:

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • 51 - Termoizolarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

 • 52 - Termoizolarea exterioară a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime

 • 53 - Termoizolarea planșeului peste etaj cu saltele de vata minerală de 20 cm grosime și a planseului de peste subsol cu saltele de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime și a plăcii peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

 • 54 - înlocuire a tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie performantă cu rama și cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului.

Putem concluziona că scenariul tehnico-economic cu cel mai mare grad de eficientizare este Scenariul I, acesta fiind soluția tehnică propusă a se aplica.

 • 5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL Șl ECONOMIC, CUPRINZÂND A) DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE;

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii

a.Izolarea termică a fațadei - partea vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tamplarie performantă cu rama și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e termorezistent de rezistență minim R = 0,77 m2k/W dotată, cu dispozitive/fante/grile pentru verificarea spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele interioare de anvelopă.

Tâmplaria exterioară propusă este din materiale incombustibile conform art. 4.1.10 din Normativul P118/2015. S-a propus o tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e,având un sistem de garniture de etașare și cu posibilitatea montării sistemului de ventilare constrolată a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de static a ferestrei și se vor încadra cel puțin în clasa de combustie C2 -greu inflamabil. Tâmplăria va fi dotată cu cel puțin 3 colțari/sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioară de pe cercevea în minim 6 șuruburi, pe două direcții. Geamul termoizolant va avea o dimensiune de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar ( uși cu suprafață mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafața tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3W/m2K (R=0,77 m2K/W).

După înlocuirea tâmplăriei se va avea în vedere:

 • >   Etanșarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tâmplăriei, dintre toc și grafurile golului din perete cu o folie de etanșare la exterior din plasa din fibra de sticlă, completarea spațiilor rămase cu spumă poliuretanică și închiderea rosturilor cu tencuială;

 • >   Etanșarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliiconice, folie de etanșare din plasă din fibră de sticlă, mortare hidrofobe.

 • >   Se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereți;

 • >   Crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate între cercevele.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na=1.00 sch/h,prin pătrunderea aerulului proaspăt din exterior tâmplăria va fi prevăzută cu fante de ventilare în ramă (toc) și deschiderea periodică a elementelor mobile ale tâmplăriei exterioare.

Certificatele de calitate vor atesta caracteristicile principale ale profilelor. Parametri de calitate ai acestora sunt următorii:

 • •  profilele să fie tratate cu vopsea antistatică;

 • •  izolarea termică pereți (varianta clasică): Uf<0,78 W/mpK (inclusiv șuruburile de fixare a sticlei) conform EN ISO 10077,T2;

 • •  izolarea fonică: 36dB conform EN ISO 717-1;

 • •  etanșeitate la apă: RE 1200 cf DIN EN 12154 conform pașaport produs

 • •  etanșeitate la aer: clasa AE conform DIN EN 12152 conform pașaport produs (nu valori obținute în urma testelor individuale);

 • •  rezistența la încărcări din vânt: valoare nominală 2,0 kN/mp, maxim 3kN/mp, conform EN 12179 conform pașaport produs (nu valori obținute în urma testelor individuale);

 • •  rezistența la impact: I5/E5 - conform EN 14019;

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • •  sistem de feronerie proprie, cu balamale ascunse, având componente din Al, Zn sau oțel, dimensionate pentru fiecare aplicație în parte;

 • •  date sticlă: Ug = 0,6 W/(mpK), transmisie luminoasă >=45% (TL>=0.45), Bagheta warmedge, geam interior laminat, geam exterior securizat;

b. Izolarea termică - partea opacă (fațadă, acoperiș)

Izolarea Termică - Fațadă

S-a urmărit realizarea închiderilor exterioare cu materiale cat mai performante sub aspectul izolării termice, urmărindu-se eliminarea punților termice și a punctelor nevralgice ale clădirii. Se vor izola pereți exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațadă de 10cm grosime, polistiren extrudat ignifugat de fațadă de 3cm pentru bordarea golurilor și polistiren extrudat ignifugat de 5cm grosime pentru soclu, protejat cu o masă de șpaclu de minim 5mm grosime finisată cu tencuială decorativă.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • •  fortul de compresiune al plăcilor la o deformație de 10% - CS(10), min 80kPA;

 • •  rezistență la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR min. 120kPa;

 • •  clasa de reacție la foc: B-s2,d0;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • >   corectează majoritatea punților termice;

 • >   conduce la o alcătuire favorabilă sub aspectul difuziei la vaporii de apă și al stabilității termice;

 • >   protejează elementele de construcție structurale precum și structura în ansamblu de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • >   nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • >   permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • >   nu necesită modificarea poziției corpurilor de încăzire și a conducelor instalației de încălzire;

 • >    permite utilizarea spațiului interior în timpul executării lucrărilor de reabilitare și modernizare;

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • >   nu afectează pardoselile, tencuielile,zugrăvelile și vopsitoriile interioare existente;

 • >   durata de viață garantată, de regulă, cel puțin 15 ani.

în zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticlă sau/și folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tâmplăriei exterioare să se realizeze o captușire termoizolantă, în grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevăzându-se și profile de întărire-protecție adecvate din aluminiu precum și benzi suplimentare din țesătură din fibră de sticlă. Se vor prevedea glafuri noi din placaj de piatră, având lățimea corespunzătoare acoperirii prevazului.

Toate aerisirile pe fațadă se vor menține,proteja și se vor prevedea grile noi în golurile existente,la nivelul fațadei reabilitate.

în zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm având densitatea de minim 30kg/m3 (în proiectul tehnic se vor da detaliile corespunzătoare); Izolația soclurilor se va realiza pe exteriorul clădirii pentru ca traseul pierderilor de căldură către fundație să fie cat mai lung. Deoarece zona de soclu este expusă suplimentar la factori externi (infiltrații de apă, șocuri mecanice și termice) se recomandă a se trata specific.

Elementele de instalații care se află pe pereții exteriori, în zona intrării la parter, care împiedică aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor și remontate după aceea, în afara termosistemului.

Materialul de închidere trebuie să asigure utilizarea sa în orice condiții climatice, gama temperaturilor constante de utilizare fiind între -40° și + 130°C.

Acestea vor trebui să aibă următoarele caracteristici:

 • >    rezistență: extremă, LIV, la zgâriere, lovire, atac chimic, grafitti.

 • >   clasa inflamabilitate C0;

 • >   întreținere ușoară cu mijloace chimice obișnuite;

 • >   destinație: placări interioare și exterioare a clădirilor publice;

 • >   montaj ușor în sistem ventilat pe substrat de oțel/aluminiu.

Izolarea Termică - Plan seu peste parter

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport11 Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Reabilitarea termică a planșeului peste parter va avea ca prim pas desfacerea învelitorii tip terasă, până la planșeul din beton armat. Se va realiza izolarea planșeului cu saltele de vată bazaltică de grosime 20 cm. Placa de peste sol se ve izola cu polistiren extrudat de 10 cm , peste care se va turna o șapă apoi finisajul conform propunerilor.

Lucrări Conexe lucrărilor de reabilitare termică:

 • - desfacerea și refacerea tencuielilor exterioare degradate;

 • - demontarea tâmplăriei existente și montarea tâmplăriei propuse;

 • - desfacerea straturilor terasei existente până la planșeul din beton armat;

 • - desfacerea șorțurilor din tablă de la aticele terasei și refacerea acestora.

 • - tencuirea aticelor la partea interioară pentru crearea unui strat suport pentru aplicarea hidroizolației.

 • - înlocuirea jgheaburilor și burlanelor.

 • - refacerea straturilor terasei astfel:

 • > Beton de pantă

 • > Strat de egalizare

 • > Amorsă bituminoasă

 • > Strat de difuzie sub bariera contra vaporilor

 • > Bariera contra vaporilor

 • > Termoizolație vată minerală bazaltică (20cm)

 • > Sapa suport hidroizolație

 • > Strat amorsă sub hidroizolație

 • > Hidroizolație membrană bituminoasă armată cu fibre de sticlă, 4kg/mp

 • > Hidroizolație membrană bituminoasă strat suport ardezie armată cu fibre de sticlă, 4kg/mp

 • - refacerea scărilor de acces terasă.

 • - montarea de glafuri din tablă zincată la ferestre;

 • - demontarea si montarea conductei de gaz pentru execuția lucrărilor de anvelopare.

 • - zidirea parțială a golurilor de ferestre din fațadă de vest - sala de sport.

 • - refacerea trotuarelor;

 • - modificări nestructurale (închideri parțiale goluri de ferestre existente );

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax+40.31.421.05.60

  E-ma iI: Office©proficon sproject. ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • - cămășuirea pereților anexă vestiare și sală de forță cu tencuială armată plasă sudată 4x100/4x100 și grosimea de 4 cm.

 • - recompartimentarea spațiilor de vestiare conform propunerii cu pereți ușori din ghip carton și vată minerală de 10 cm grosime.

 • - desfacerea tencuielilor interioare și exterioare la pereții anexelor în vederea cămășuirii.

 • - desfacerea și refacerea tencuielilor interioare degradate sala de sport.

 • - cuățirea și refacerea finisajelor elementelor de acoperiș de tip chesoane cu vopsitorii lavabile.

 • - desfacerea si refacerea pardoselii din vopsea epoxidică hidrosolubilă din sala de sport.

 • - aplicarea de tencuială pe bază de ipsos la pereți sală de sport și spații anexă.

 • - desfacerea și refacerea finisajelor pardoselilor din spațiile anexe conform propunerilor.

 • - înlocuirea tâmplăriilor interioare cu uși din PVC.

 • - placări ceramice la pereții grupurilor sanitare.

Lucrări de refacerea sistematizării verticale

 • - desfacerea trotuarelor existente, a aleilor și a platformelor adiacente corpului de clădire;

 • - refacerea stratului suport pentru alei, platforme și trotuare;

 • - refacerea aleilor și a platformelor adiacente din îmbrăcăminte asfaltică;

 • - montarea de borduri din beton pentru zonele de separă spațiu verde de zonele de trafic pietonal (alei, platforme);

 • - refacerea trotuarelor de protecție din beton marca C8/10, grosime de 10 cm, cu panta de 2%.Se vor prevedea rosturi de turnare și rosturi la îmbinarea dintre trotuar și clădire, iar aceste rosturi se vor umple cu bitum. Trotuarele se vor realiza pe un strat de balast compactat de 10 cm grosime;

 • - se va reface sistematizarea verticală (cota terenul amenajat) astfel încât apele meteorice să nu se scurgă în zona clădirii (se vor realiza săpături respectiv umpluturi astfel încât apa provenită din precipitații să fie dirijată spre spațiile verzi amenajate și cele provenite de pe acoperiș să fie dirijate către spațiile verzi);

 • - refacerea suprafețelor de spațiu verde prin așternerea unui strat de pământ vegetal și însămânțare de gazon natural;

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Lucrări de refacere a sistemului de încălzire și ventilare

Instalația existentă este realizată din conducte din oțel și corpuri de încălzire din fontă.

întreaga rețea de distribuție (coloane și instalație de distribuție) a agentului termic se va înlocui datorită funcționării deficitare din punct de vedere al eficienței transferului termic, consecință a depunerii de materii organice și anorganice în interiorul țevilor și a duratei de viață depășite.

Instalația nouă se va realiza din polipropilena reticulata cu inserție de fibra compozita (PPR) montate in canale termice si aparent pe elementele construcției în cazul coloanelor și rețelei de distribuție la corpurile de încălzire. îmbinarea conductelor se realizează prin polifuziune cu imbinari prin fitinguri (coturi, teuri, mufe). Pentru fixarea conductelor (coloanelor) de elementele de construcție se vor utiliza brățări sau suporți . La trecerea conductelor prin pereți, planșee vor fi montate tuburi de protecție care permit mișcarea liberă a conductelor (în tuburile de protecție conductele nu vor avea îmbinări) datorită dilatărilor.

Golirea instalației se realizează cu robineți de golire amplasați local pe conductele de distribuție și individual pentru fiecare radiator. Echilibrarea hidraulică a instalației interioare se realizează prin alegerea diametrelor optime ale conductelor și a vitezelor economice, precum și cu ajutorul robineților de echilibrare montați pe returul radiatoarelor și a robineților cu sertar și mufa cu închidere sferică montați pe conductele de distribuție conform proiectului.

Se vor utiliza corpuri de incalzire statice ( radiatoare din table de otel emailate sau echivalente), alese in funcție de destinația incaperilor in care sunt amplasate, posibilitățile de amplasare si in funcție de preferințele beneficiarului.

Corpurile de incalzire de tip static, radiatoare din otel emailate, se montează de regula sub elementele vitrate ale contructie. Montarea se face pe elemente de susținere speciale.

Racordul la corpul de incalzire se face prin montaj aparent, la fata peretelui, racordul realizandu-se prin intermediul unui robinet coltar de inchidere si reglaj pentru conducte tur si a unui robinet coltar de retur ( detentor) pentru conducta de retur.

Racirea spatiilor se va face cu aparate de aer condiționat amplasate conform planurilor de propunere. Se propune a se monta aparate de aer condiționat de 9000 BTU/h, clasa energetica A.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Unitățile exterioare se montează suspendat pe perete in exteriorul clădirii.Legaturile de la unitățile exterioare la unitățile interioare se fac cu conducta Cu de diamentru specificat de producător, montate îngropat in perete. Pentru umplerea instalatiie se va utiliza freon ecologic.

Atât la proiectarea cat si timpul execuției instalațiilor termice se vor respecta prevederile normelor in vigoare referitoare la proiectarea, executarea si exploatarea centralelor termice, Normativ 113/2015, ISCIR PT C9/2010, GP 051/2000, P118, normele specific de tehnica securității si protecție muncii si ale intructiunilor producătorilor.

Execuția lucrărilor va fi făcută numai de societăți specializate si autorizate, cu materiale de calitatea corespunzătoare agreate tehnic in Romania.

Prezenta documentație a fost intocmita pentru faza D.A.L.I. si se va folosi ca atare. La fazele următoare de proiectare vor fi tratate in detaliu fiecare categorie de lucrări in parte cu explicitarea parametrilor tehnici si funcționali.

Lucrările de reabiiitare/modernizare a instalației sanitare

Având în vedere durata de viață depășită atât a instalației de distribuție apă și a colectoarelor de apă manajeră, cât și starea ei de funcționare se propune înlocuirea acesteia.

Instalație de apă rece menajeră

Aceste instalații asigură alimentarea armăturilor obiectelor sanitare din clădirea care face obiect al acestui proiect.

Distribuția apei reci se va realiza cu conducte de distribuție și coloane din țeava PPR, îmbinate cu fitinguri. La alegerea traseelor conductelor se va ține seama de condiții economice, de execție, de siguranța în funcționare, de exploatare, de material, estetice și fonice. De asemenea, se vor respecta distanțele minime între elementele de construcție și obiectele sanitare, recomandate de reglementări în vigoare pentru a putea permite executarea îmbinărilor. Se va urmări de asemenea, ca instalația să fie ușor de montat și ușor accesibilă. Diametrele conductelor de apă rece de consum au fost determinate în funcție de suma echivalenților, conform STAS 1478/90. La baza coloanelor de apa rece se vor monta robinete de închidere cu golire. Porțiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 0,2% în sensul curgerii pentru a permite golirea instalației, dacă este cazul. La trecerea conductelor prin elementele de construcție se vor prevedea tuburi de protecție. Se vor

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

prevedea armături de închidere, golire și siguranță în conformitate cu normele în vigoare și anume:

 • > robineți de închidere sferici, cu secțiunea de trecere totală, cu mufe și racord olandez, Pn 6 bari;

 • > robineți de golire, cu dop și racord portfurtun, după robineții de închidere, în punctele cele mai coborâte ale instalației;

 • >  robineți de reglaj, coltar, cu ventil sferic, la obiectele sanitare.

Totodată se vor înlocui și toate obiectele sanitare de la grupurile sanitare.

Instalație de canalizare

Instalațiile interioare de canalizare menajeră se vor realiza cu tuburi și piese de legătură din PVC KG, etanșate cu garnituri din cauciuc.

La amplasarea conductelor și la alegerea traseelor și a modului de montaj s-a ținut seama de recomandările Normativului I 9/1994. Astfel s-a asigurat conductelor o pantă continua, care să permită scurgerea apelor uzate prin gravitație în caz contrar existând riscul înfundării instalației de canalizare. Conductele de legătură se vor monta pe perete (deasupra și sub pardoselă), cu panta pentru a asigura scurgerea apei prin gravitație. La obiectele sanitare s-au prevăzut sifoane cu gardă hidraulică. Coloanele de canalizare vor fi prevăzute cu ventilare primară realizată prin prelungirea coloanelor de canalizare deasupra acoperișului și montarea de piese de capăt la capătul superior. Coloanele de canalizare menajera vor fi prevăzute cu piese de curățire la baza coloanei, deasupra ultimei ramificații. înălțimea de montaj a piesei de curățire va fi de 0,40 - 0,80 față de pardoseală, urmând ca în dreptul acesteia să se prevadă ușițe în ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare. Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătură a obiectelor sanitare la coloane s-au determinat din condiții funcționale și constructive, iar diametrul coloanelor și colectoarelor orizontale de canalizare din condiții constructive și hidraulice conform STAS 1795 /87. Apele menajere uzate interioare vor ieși din clădire prin intermediul unei conducte montate sub cota de îngheț și vor fi deversate gravitațional către rețeaua exterioară de canalizare menajeră.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani

Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Lucrări de reabilitare/modernizare a instalației electrice

Având în vedere atât vechimea instalației electrice, cât și starea ei de funcționare se propune înlocuirea acesteia.

Instalațiile electrice de joasă tensiune care deservesc imobilul se compun din:

 • >  instalațiile electrice de iluminat normal și prize;

 • > iluminat de siguranță de evacuare;

 • > instalația de paratrăsnet;

 • > priza de pământ;

Alimentarea cu energie electrică a imobilului se realizează din firida de branșament existentă.

Tabloul electric general TG asigură distribuția energiei electrice către tablourile secundare din clădire: TEP, TEE.

Distribuția energiei electrice se va realiza radial de la tabloul general către tablourile secundare și printr-o distribuție cu cabluri tip CYYF/CYAbY.

Trecerile cablurilor de distribuție prin planșee/pereți se vor proteja antifoc.

Tablourile electrice vor fi din material metalic cu ușă plină cu yală, cu grad de protecție minim IP 40. Excepție fac tablourile amplasate în cadrul spațiilor tehnice care sunt în construcție etanșă IP55. Toate tablourile electrice sunt prevăzute cu rezervă de spațiu de minim 25%.

Tabloul electric ce deservește consumatorii cu rol de securitate este montat în cofret metalic separat față de celelalte tablouri electrice petru a evita aparția unor influiențe reciproce, min 20 cm. Alimentarea tabloului se va realiza înaintea întrerupătorului genral (TDG).

Iluminat exterior si interior

Soluția de iluminat va fi adoptată în funcție de tipul incintei, de activitatea desfășurată și de condițiile de mediu, iar alegerea se va face prin calcul cu ajutorul programelor de calcul specializate.

Soluțiile de iluminat vor fi cu corpuri de iluminat cu durată mare de viață, astfel încât să se realizeze nivelele de iluminare și condițiile de confort vizual impuse de NP-015-97 și Normativului pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri- NP-061-2002.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu surse cu LED, care să asigure un confort vizual optim cu un consum minim de energie electrică, cât și instalarea unor corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență echipate cu driver dimmabil care îndeplinesc condițiile de confort vizual impuse de normativul NP -061-02.

Aparatele de conectare vor fi de tip întrerupătoare și comutatoare manuale cu grad minim de protecție IP211 la montaj îngropat și IP 551 pentru montare aparentă în exterior.

înălțimea de montare va fi de 0.6 -1,5 m față de pardoseala finită. întrerupătoarele se vor monta numai pe conductorul de fază. Circuitele de iluminat vor avea secțiunea de 1,5 CYYF montate în canale de protecție ce vor fi de tip CANALET. Montajul circuitelor este aparent. Alimentarea corpurilor de iluminat montate pe tavan se va realiza prin cablu montat în șapa și tub de protecție tip COPEX. Corpurile de iluminat se vor monta pe tavan sau pe pereți aparent pe tencuiala. Circuitele și dozele iluminatului general trebuie sa fie distincte de circuitele iluminatului de siguranță.

Circuitele de iluminat de securitate se vor monta la o distanță de min 10cm față de celelalte circuite (trasee paralele și intersecții).

Instalațiile de iluminat interior/exterior se vor executa cu cabluri de cupru de tip CYYF/CYAbY.

Acționarea iluminatului se va realiza astfel:

 • •  pe căile de circulație (holuri) se vor realiza de la întrerupătoare cap-scară/cruce montate de-a lungul coridoarelor;

 • •  în restul zonelor, acționarea iluminatului se va realiza de la întrerupătoare locale montate la ușile de acces în încăperi;

Se va realiza un sistem de iluminat exterior. Corpurile de iluminat de tip proiector vor fi echipate cu surse cu LED 1x100W montate pe fațadele clădirii. Acționarea corpurilor de iluminat se realizează prin intermediul unui ceas programator/senzor crepuscular.

Instalații electrice de iluminat siguranță marcare căi de evacuare

Iluminatul de securitate constă în :

a) iluminat de securitate de evacuare, se va realiza cu corpuri de iluminat prevăzute cu kit de emergență.

Corpurile de iluminat de securitate de evacuare se vor monta :

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar: •

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

lângă scări, astfel încât fiecare treaptă sa fie iluminată direct;

lângă orice altă schimbare de nivel:

la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;

la fiecare schimbare de direcție;

lângă fiecare ieșire din clădire;

De-a lungul căilor de evacuare, distața dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 metri.

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire trebuie sa respecte recomandările din SR EN 60598-2-22 și tipurile de marcaj (sens, schimbări de direcție) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminantă și iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

Corpurile de iluminat vor fi compuse din materiale cu clasa B de reacție la foc.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranță (veghe, evacuare) sunt echipate cu baterii locale de acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare automată. Alimentarea acestor corpuri de iluminat cu energie electrică se va realiza din tabloul de distribuție consumatori de siguranță (TDS). Tabloul de distribuție consumatori de siguranță (TDS) este alimentat printr-un circuit propriu racordat înaintea întrerupătorului general.

Prize 230/400 v

Toate prizele vor fi prevăzute cu contact de protecție și vor fi protejate cu disjunctoare diferențiale 30mA, astfel încât orice defect să realizeze scoaterea de sub tensiune a lor.

Atât în zonele tehnice, cât și în zonele exterioare vor fi prevăzute prize cu grad de protecție sporit min. IP44, cu capac de protecție, în restul zonelor fiind de tip IP 20.

înălțimea de montaj a prizelor va fi de 0.3 m față de cotă pardoselii finite. Circuitele de iluminat vor avea secțiunea de 2,5 CYYF montate în canale de protecție ce vor fi de tip CANALET.

Instalație de paratrăsnet

Instalația contracarează efectele trăsnetului asupra construcției: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistență din cauza temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

unor potențiale periculoase. Instalația are de asemenea rolul de a capta și scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosferă pe măsura apariției lor.

Instalația de paratrăsnet, constă dintr-un dispozitiv electronic de captare tip PDA montat la o înălțime de 5,5 m față de cota acoperișului. Vârful dispozitivului de captare PDA trebuie să fie cu minim 2 m peste orice obstacol.

La proiectarea și executarea instalației de protecție împotriva trăsnetului (IPT) se va avea în vedere cerințele normativului 17/2011 asigurându-se o concepție optimă tehnic și economic și echipamente agrementate conform legii 10/1995.

La montarea instalației de paratrăsnet se vor respecta recomandările făcute de furnizorii de echipament și prevederile normativului 17-2011 privind protecția construcțiilor împotriva trăsnetului.

Instalație IPT exterioară, compusă din următoarele elemente legate între ele:

 • > dispozitivul de captare;

 • > conductoare de coborâre;

 • > piese de separație pentru fiecare coborâre;

 • > priză de pământ tip IPT;

 • > piesa de legătură deconectabilă;

 • > legături între prizele de pământ;

 • >  legături echipotențiale;

 • >  legături echipotențiale prin intermediul eclatoarelor la suportul antenei;

Instalația IPT interioară, compusă din:

 • >  legături de echipotențializare;

 • > bare pentru egalizarea potențialelor (BEP);

Priza de pământ

Priza de pământ aferentă obiectivului va deservi atât instalația de paratrăsnet, cât și instalația de protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere. Fiind comună pentru cele două instalații de protecție, rezistența prizei de pământ trebuie să fie Rp<1Q. Dacă la o distanță mai mică de 10 metri există o altă priză de pământ care deservește un alt imobil, acestea se vor lega între ele pentru a nu exista riscul unei influențări reciproce.

Se va opta pentru o priză de pământ artificială realizată din electrozi orizontali l=6m, din platbanda de OL-Zn 40x4 și electrozi verticali cu lungimea de 3m din țeavă OL-Zn 21/2”

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții __________________________________________________________________________________________________________1______________________________________________________________________________

îngropată la 0.8m în pământ. După realizare, aceasta se va verifica pentru a vedea dacă valoarea rezistenței prizei de pământ corespunde normativului în vigoare, adică Rp<1 ohm. Dacă valoarea rezistenței prizei de pământ nu corespunde, se vor adăuga electrozi până când rezistența prizei de pământ Rp va deveni mai mică de 1 ohm.

Dotări

Nr. Crt.

Echipament

UM

Cantitate

1

Banca Gimnastică

buc

10,00

2

Capra gimnastica

buc

4,00

3

Con antrenament 40 cm

buc

20,00

4

Consola/sistem de baschet tip scara

buc

2,00

5

Fileu volei

buc

2,00

6

Husa saltele din PVC

. buc

20,00

7

Lada gimnastica trapez cu 5 module

buc

3,00

8

Minge Medicinala 3 kg

buc

5,00

9

Minge Medicinala 5 kg

buc

5,00

10

Minge Medicinala 4 kg

buc

5,00

11

Saltea gimnastica

buc

20,00

12

Spalier de gimnastica

buc

20,00

13

Trambulina semielastica

buc

3,00

14

Banca vestiar/sala

buc

30,00

15

Cuier vestiae

buc

10,00

16

Cal cu mânere

buc

2,00

17

Poarta handbal/fotbak

buc

2,00

18

Coarda de sărit

buc

15,00

19

Minge handbal

buc

5,00

20

Minge fotbal

buc

5,00

21

Minge baschet

buc

5,00

22

atie de antrenament fitness multifuncțion

buc

2,00

23

Aparat instalare pe perete, cablu triceps, 2,5 m, 100kq

buc

2,00

24

Aparat exerciții cu statie laterala pentru antrenamente cu tracțiuni si exerciții de tip canotaj

buc

2,00

25

Gantere 2x10 kg

buc

2,00

26

Gantere 2x5 kg

buc

2,00

27

Gantere 2x3 kg

buc

2,00

28

Banca ajustabila

buc

3,00

29

Bara fitness

buc

5,00

30

Discuri 3 kg

buc

6,00

31

Discuri 5 kg

buc

6,00

32

Discuri 10 kg

buc

6,00

33

Banca abdomene

buc

1,00

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • b) DESCRIEREA, DUPĂ CAZ, SI A ALTOR CATEGORII DE LUCRĂRI INCLUSE IN SOLUȚIA TEHNICA DE INTERVENȚIE PROPUSA, RESPECTIV HIDROIZOLATII, TERMOIZOLATIIjREPARAREA/INLOCUIREAINSTALATIILOR/ECHIPAMENTELOR AFERENTE CONSTRUCȚIEI, DEMONTARI/MONTARI, DEBRANSARI/BRANSARI, FINISAJE LA INTERIOR/EXTERIOR, DUPĂ CAZ, ÎMBUNATATIREA TERENULUI DE FUNDARE, PRECUM SI LUCRĂRI STRICT NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONALITĂȚII CONSTRUCȚIEI REABILITATE

Au fost descrise la punctul anterior.

c) ANALIZA VULNERABILITĂȚII CAUZATE DE FACTORII DE RISC, ANTROPICI Șl NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA.

Factorii de risc care pot afecta investiția se împart în naturali și antropici.

Factorii naturali

Riscurile (hazardele) naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, secetă care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, clădirilor, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

Riscurile climatice care ar putea afecta investiția:

 • >  Riscuri climatice (furtuni, tornade, secetă, inundații, îngheț, avalanșe);

 • > Cutremure și erupții vulcanice;

 • > Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren);

 • >  Riscuri biologice (epidemii, epizootii).

Riscurile climatice - probabilitatea de apariție a riscurilor climatice precum furtuni, inundații, ingheț este destul de ridicată, dar analizând condițiile climatice din ultimii ani se constată că frecvența acestora este medie.

Cutremure și erupții vulcanice - Amplasamentul nu este afectat de erupții vulcanice. Analizând evoluția seimologică pe teritoriul României din ultimii ani, riscul și frecvența de apariție sunt medii.

Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren) - Sala de Sport Liceul Panait Cerna este poziționat pe un teren plat, cu diferențe nesemnificative de

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

teren, care nu se supune efectului unor alunecări sau prăbușiri de teren. Construcția a fost edificată în 1980 și până în prezent nu s-au constatat tasări majore de teren; prin urmare se poate concluziona că nici după lucrările de creștere a eficienței energetice nu vor exista tasări diferențiate majore care să aibă capacitatea să afecteze structura de rezistență. Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

Riscuri biologice (epidemii, epizootii) - în incinta și în proximitatea liceului nu sunt crescătorii de animale. în același timp, prin specificul funcțiunii, exigențele cu privire la sănătatea beneficiarilor sunt ridicate. Prin urmare riscul și frecvența de apariție a riscurilor biologice sunt mici.

Factorii antropici

Riscurile antropice și tehnologice care ar putea afecta investiția:

 • > Accidente majore pe căile de comunicații;

 • > Incendii;

 • >  Eșecul utilităților publice;

Accidente majore pe căile de comunicații - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Obiectivul nu este în proximitatea unor căi majore de comunicații.

Incendii - Riscul și frecvența de apariție sunt medii. Se prevăd măsuri de protecție la incendiu, atât pentru stingerea incendiilor, cât și pentru evacuarea în siguranță a persoanelor.

 • d) INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament și în zona imediat învecinată nu sunt monumente istorice de arhitectură, situri arheologice sau alte tipuri de zone protejate.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-ma iI: Office©proficonsproject. ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

e) CARACTERISTICILE TEHNICE Șl PARAMETRII SPECIFICI INVESTIȚIEI REZULTATE ÎN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

în conformitate cu specificațiile din Codul de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri, Indicativ P100-1/2013, clădirea se încadrează în Clasa de importanță II.

în conformitate cu H.G.R. nr. 766/1997 clădirea se încadrează în Categoria de importanță „C”. în urma lucrărilor de intervenție, din punct de vedere funcțional, sala de sport + anexă va

avea modificate spațiile astfel:

Parter

Nr. crt.

Denumire încăpere

Suprafață utilă (mp)

1

Hol

24.27

2

Vestiar băieți

11.96

3

G.S. băieți

6.49

4

Vestiar fete

11.06

5

G.S. fete

6.23

6

Sala de sport

424.24

7

Anexa material sportiv+ Sala forța

66.36

8

Vestiar profesor

6.39

9

G.S. profesor

1.35

10

Centrala Termica

7.62

TOTAL ARIE UTILĂ

565.97

COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ

Suprafața construită : Sc= 637,00 mp;

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ

Suprafața desfășurată: Sd = 637,00 mp;

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de

Intervenții

 • 5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI Șl MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Construcția dispune de toate dotările tehnico-edilitare necesare funcționării: energie electrică, apă și canalizare, încălzire proprie. Pentru realizarea lucrărilor de reabilitare nu sunt necesare branșamente suplimentare pentru asigurarea utilităților.

 • 5.3. DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Durata proiectului va fi de 7 luni din care o luna pentru serviciile de proiectare și 6 luni pentru execuția lucrărilor:

Nr. Crit

TIPUL DE LUCRARE

LUNI

1

2

3

4

5

6

7

1

Servicii de Proiectare

2

Lucrări Organizare de Șantier

3

Lucrări de Anvelopare

4

Lucrări Refacere Acoperiș Terasă

5

Lucrări Refacere Finisaje Interioare

6

Lucrări Instalații Electrice

7

Lucrări Instalații Termice și Ventilații

8

Lucrări Instalații Sanitare

9

Lucrări Sistematizare Verticală

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

COSTURILE ESTIMATIVE PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI, CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTIȚII SIMILARE;

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE ffără TVA)

TVA

VALOARE fcu TVA)

LEI

LEI

LEI

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

0,00

0,00

0,00

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului/sistematizare incinta

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

61.364,73

11.659,30

67.758,27

3.1

Studii de teren

1.475,00

280,25

1.755,25

3.1.1 Studii de teren

1.475,00

280,25

1.755,25

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documente suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

3,3

Expertiza tehnica

4.425,00

840,75

5.265,75

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4.425,00

840,75

5.265,75

3.5

Proiectare

39.732,89

7.549,25

47.282,14

3.5.1. Tema de proiectare

1.475,00

280,25

1.755,25

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

14.750,00

2.802,50

17.552,50

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2.950,00

560,50

3.510,50

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de execuție

5.139,47

976,50

6.115,97

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

15.418,42

2.929,50

18.347,91

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

11.306,84

2.148,30

13.455,14

3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului

3.083,68

585,90

3.669,58

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

2.055,79

390,60

2.446,39

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1.027,89

195,30

1.223,19

3.8.2 Dirigintiede șantier

8.223,15

1.562,40

9.785,55

Total capitol 3 (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)

61.364,73

11.659,30

73.024,02

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax+40.31.421.05.60

E-ma i I: Office© p roficon sp roj ect. ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții

si instalații

935.856,36

177.812,71

1.113.669,07

4.1.1

Lucrări Anvelopare Fațadă

192.861,33

36.643,65

229.504,98

4.1.2

Lucrări Refacere Acoperiș

139.994,91

26.599,03

166.593,94

4.1.3

Lucrări Refacere Finisaje Interioare

271.295,61

51.546,17

322.841,78

4.1.4

Lucrări Refacere Instalații Electrice

96.695,22

18.372,09

115.067,31

4.1.5

Lucrări Refacere Instalații Termice

106.856,65

20.302,76

127.159,41

4.1.6

Lucrări Refacere Instalații sanitare

34.916.39

6.634,11

41.550,50

4.1.9

Lucrări Sistematizare Verticală

93.236,25

17.714,89

110.951,14

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

92.038,00

17.487,22

109.525,22

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total.capitol 4 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)

1.027.894,36

195.299,93

1.223.194,29

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

15.418,42

2.929,50

18.347,91

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

10.278,94

1.953,00

12.231,94

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.139,47

976,50

6.115,97

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.407,49

0,00

10.407,49

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

946,14

0,00

946,14

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, si nentru autorizarea lucrărilor de

4.730,68

0,00

4.730,68

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.730,68

0,00

4.730,68

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

97.649,96

18.553,49

116.203,46

5,4

Cheltuieli pentu informare si publicitae

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5 (5.1+5.2+5.3+5.4)

123.475,87

21.482,99

144.958,86

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI

TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6 (6.1+6.2)

0,00

0,00

0,00

TOTAL

1.212.734,95

228.442,22

1.441.177,17

din care C + M

946.135,30

179.765,71

1.125.901,01

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI

a) IMPACTUL SOCIAL Șl CULTURAL

Se are în vedere impactul social pozitiv al proiectului ca urmare a unor facilități de interes social și cultural care se vor crea datorită realizării obiectivului propus. Impactul pozitiv se reflectă și prin creșterea eficienței energetice, scăderea emisiei de CO2, creșterea gradului de confort al utilizatorilor și reducerea consumului energetic la nivel de construcție.

b) ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI: ÎN FAZA DE REALIZARE, ÎN FAZA DE OPERARE

In faza de realizare a investiției se vor crea cca. 20 locuri de muncă.

In faza de operare a investiției nu se vor crea noi locuri de muncă.

c)  IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂȚII Șl A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ

Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului și subsolului și nu sunt generatoare de noxe.

Prin activitatea sa - Liceul Panait Cerna - obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin funcționalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante) nu depășesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare.

La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apă și sol.

Obiectivul de investiție prezentat spre analiză nu va avea surse de poluare a solului și subsolului.

Pe parcursul executării lucrărilor, deșeurile generate rezultă din desfaceri de terasă, tencuieli, zidării. Aceste deșeuri vor fi colectate de către firma de construcții în pubele tipizate, agreate de către societatea de salubritate cu care se va încheia un contract.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Pe parcusul execuției lucrărilor, deșeurile generate rezultă din deșeuri menajere. Acestea sunt colectate în pubele tipizate, agreate de către societatea de salubritate cu care centrul are încheiat un contract. Depozitarea gunoiului menajer se face într-un spațiu special amenajat din incinta obiectivului.

Din inventarul activităților desfășurate în cadrul imobilului, rezultă că acestea nu sunt producătoare de substanțe din categoria celor toxice și periculoase, caz în care nu prezintă risc ecologic.

Din datele prezentate a rezultat că utilajele folosite pentru efectuarea lucrărilor de construcții nu sunt poluante chimic și sonor. Se poate face recomandarea ca orele de utilizare a utilajelor grele să fie alese în afara momentelor de vârf a poluării de fond.

în exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanțelor nocive sau insalubre de către instalațiile de încălzire și ventilare și crearea de posibilități de curățenie a instalațiilor care să împiedice apariția și dezvoltarea acestor substanțe.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor. Liceul Panait Cerna colectează deșeurile și le depozitează folosind infrastructura existentă a acestuia. Prin proiect nu se intervine asupra sistemului de colectare a deșeurilor.

în perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu se estimează a fi favorabil/pozitiv că urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația de protecția mediului în vigoare.

Investiția nu are impact negativ asupra biodiversității și asupra siturilor protejate.

Având în vedere cele precizate mai sus, apreciem că, din punct de vedere al impactului asupra mediului, investiția este favorabilă.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani

Tel/Fax+40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • 5.6. ANALIZA FINANCIARĂ Șl ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

a) PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ Șl PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚA

Având in vedere concluziile expertizei tehnice și auditului energetic se optează pentru scenariul tehnico-economic cu cel mai mare grad de eficientizare, acesta fiind soluția tehnică propusă a se aplica.

Scenariul de referință cuprinde;

Reabilitarea conform variantei maximale din expertiza tehnică și pachetul PS1 din auditul energetic.

Aplicarea variantei maximale din expertiza tehnică pentru construcții presupune execuția următoarelor intervenții:

 • •  Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei în zonele degradate;

 • •  Izolarea termică a pereților exteriori;

 • •  Desfacerea straturilor existente ale terasei pana la planseul de beton armat și refacerea acestora;

 • •  înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic;

 • •  Termoizolarea planșeului peste etaj;

 • •  Reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente;

 • •  Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea construcției, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

 • •  Refacerea trotuarelor perimetrale;

 • •  Micșorarea golurilor de ferestre conform planurilor de intervenții;

 • •  Lucrări de demontare instalații și echipamente montate aparent pe fațada/terasa construcției, precum și remontarea cestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică.

 • •  Refacerea finisajelor interioare (pereți, pardoșeli, planșee).

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

• Decopertarea tencuielilor interioare și exterioare pentru anexa și cămășuirea pereților cu tencuială armată plasă sudată 4x100/4x100 și grosimea de 4 cm.

Aplicarea Pachetului PS1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4+I1 presupune execuția următoarelor intervenții:

 • 51 - Termoizolarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

 • 52 - Termoizolarea exterioară a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime

 • 53 - Termoizolarea planșeului peste etaj cu saltele de vata minerală de 20 cm grosime și a planseului de peste subsol cu saltele de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime.

 • 54 - înlocuire a tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie performantă cu rama și cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului.

11- Refacere rețea alimentare cu agent termic, înlocuire corpuri de incalzire, montare robineți cu termostat.

b) ANALIZA CERERII DE BUNURI Șl SERVICII CARE JUSTIFICĂ NECESITATEA Șl DIMENSIONAREA INVESTIȚIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU Șl LUNG

Creșterea frecvenței proiectelor de creștere a eficienței energetice a clădirilor este motivată de o serie de evenimente, începând cu creșterea continuă a consumului de resurse energetice, a prețului energiei în ultimii ani, reglementarea pieței energiei și, totodată, prin intrarea în vigoare a Directivei europene 2012/27/EU privind eficiența energetică. Aceasta prevede norme menite sa elimine barierele și să depășească unele dintre eșecurile pieței care împiedică îmbunătățirea eficienței în furnizarea și utilizarea energiei. Directiva impune statelor membre să stabilească sisteme obligatorii de eficiență energetică națională și să își intensifice eforturile curente pentru a asigura realizarea colectivă a obiectivului de 20% a consumului de energie primară pană in 2020.

Un obiectiv esențial al politicii energetice și climatice viitoare este menținerea unor prețuri ale energiei accesibile pentru întreprinderi, industrie și consumatori. în acest sens, pentru anul 2030 Comisia Europeana a propus obiective obligatorii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40%, în raport cu emisiile înregistrate în 1990, și de stabilire a ponderii

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

energiei din surse regenerabile la cel puțin 27% din energia consumată. Realizarea eficientă a obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera pentru 2030 ar necesita o creștere a economiilor de energie cu 25%. Acestea reprezintă etapele traiectoriei rentabile către o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon in 2050.

REF

2013

GES   40

(40%GES, 27%SRE, 25%EE)

EE 27

EE 28

EE 29

EE 30

Economii de energie in 2030

21,0%

25,1%

27,4%

28,3%

29,3%

30,7%

Consum de energie primară în

2030 (Mtep)

1.490

1.413

1.369

1.352

1.333

1.307

Costuri     ale     sistemelor

energetice (Euro)

2.067

2.069

2.069

2.074

2.082

2.089

Cheltuieli cu investițiile (Euro)

816

854

851

868

886

905

Importuri nete de gaz în 2030 (mld de mc)

320

276

267

256

248

257

Costurile    importurilor de

combustibili fosili (Euro)

461

452

447

446

444

441

Prețul mediu al energiei electrice în 2030 (Euro/MWh)

176

179

180

179

178

178

Sursa: Comisia Europeana, 2014

Costurile substanțiale ale sistemului energetic pe care trebuie sa le suporte statele membre ale UE fac parte din actuala reînnoire a unui sistem energetic învechit. Cu o economisire a energiei de 25%, cadrul pentru 2030 ar aduce îmbunătățiri substanțiale dependenței energetice a UE, reprezentând o economie de 9 mld euro pe an în cadrul importurilor de combustibili fosili (cu 2% mai puțin) și o reducere cu 13% la importurile de gaz, în comparație cu tendințele și politicile actuale.

Pe lângă reducerea consumurilor de combustibili fosili, având în vedere că sectorul construcțiilor reprezină aproximativ 10% din PIB-ul EU, îmbunătățirea eficienței energetice a

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport11 Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

clădirilor reprezintă unul dintre cele mai promițătoare elemente pentru restabilirea creșterii economice după recesiune.

în cazul României, transpunerea Directivei 2012/27/EU (DEE) în Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, asigură condițiile necesare implementării măsurilor de creștere a eficienței energetice în toate sectoarele economice și sociale. Aplicarea măsurilor de creștere a eficienței energetice contribuie la reducerea consumului de energie primară și a consumului final energetic.

Liberalizarea treptată a pieței de energie electrică și gaze naturale în Romania se face în contexul unui sector energetic nesustenabil, cu pierderi energetice foarte mari. Pe termen mediu, procesul de liberalizare a pieței de energie conduce la o creștere apreciabilă a prețurilor, proces care va pune o presiune ridicată pe capacitatea tuturor consumatorilor de energie (industriali și rezidențiali) de a plăti facturile energetice. O soluție evidentă este micșorarea consumului de energie prin creșterea eficienței energetice, respectiv prin reducerea pierderilor energetice.

îmbunătățirea eficienței energetice a fondului existent de clădiri este esențială nu doar pentru atingerea obiectivelor naționale referitoare la eficiența energetică pe termen mediu, ci și pentru a îndeplini obiectivele pe termen lung ale Strategiei privind schimbările climatice și trecerea la o economie competitivă, cu un sistem energetic mai competitiv, sigur și durabil, care ar aduce o mai mare coerență politicilor și măsurilor naționale și regionale privind schimbările climatice și energia.

c) ANALIZA FINANCIARĂ; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ

Analiza financiară urmărește să demonstreze dacă proiectul este autosustenabil pe perioada de viață a obiectivului investițional si să estimeze contribuția proiectului în generarea de venituri suplimentare.Pentru realizarea analizei financiare se vor parcurge următoarele etape:

 • •  Estimarea costurilor proiectului și a veniturilor și implicațiile lor din punct de vedere al fluxului de numerar

 • •  Definirea sistemului de finanțare

 • • Verificarea capacitatii fluxului de numerar previzionat pentru a se asigura funcționarea

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

adecvata a proiectului si indeplinirea obligațiilor investiției și serviciului datoriei

Pentru evaluarea proiectului de investiție trebuie determinate fluxurile de Trezorerie (CF - cash flow) generate. în acest scop se folosesc rezultatele determinării costurilor și ale veniturilor generate de proiect.

Valoarea netă financiară (VNAF) este negativă, deci proiectul nu este aducător de venituri, necesitând intervenția autorității.

Rata internă de profitabilitate nu se poate calcula deoarece VNAF este ngativ. Raportul beneficii-cost (B/C) este subunitar.

d) ANALIZA ECONOMICĂ; ANALIZA COST-EFICACITATE

Costul total mal investiției, conform devizului general anexat, cuprinde: -cheltuielile pentru investiția de bază;

-cheltuieli pentru amenajarea terenurilor și pentru protecția mediului;

-cheltuieli proiectare și asistență tehnică (studii de teren, avize, acorduri, proiectare, consultanță);

-alte cheltuieli (organizare de șantier, taxe, comisioane, cheltuieli neprevăzute);

Costurile estimative pe perioada de operare

Costurile pentru întreținerea și operarea obiectivului investiției includ următoarele categorii de costuri specifice exploatării:

-cheltuieli cu personalul;

-cheltuieli cu materialele consumabile;

- cheltuieli cu energia electrică;

-cheltuieli cu apa și canalizare;

-cheltuieli cu energia termică;

-cheltuieli cu salubritatea;

-costurile de întreținere și reparații;

-costurile de mentenanță anuale.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții __________________________________________________________________________1-------------------------------------------------------

e) ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

1. Analiza de risc si senzitivitate

O imagine completă asupra proiectului de investiții vizat este dată de analiza riscurilor pe care le implica realizarea lui și a sensibilității indicatorilor financiari și economici la diferite fluctuații/variabile critice care pot influența proiectul.

Evaluarea riscurilor constă în studierea probabilității ca un proiect să atingă o performanță satisfăcătoare.

a. Identificarea variabielor critice

Scopul analizei senzitivității este de a selecta «variabilele critice» ale parametrilor modelului, care este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizată ca cea mai bună estimare în cazul de bază, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă în funcție de proiectul specific și trebuie să fie corect evaluate caz cu caz. Drept criteriu general recomandăm să se ia în considerație acei parametri pentru care o variație (pozitivă sau negativă) de 1 % provoacă creșterea cu 1% a ratei interne a rentabilității sau cu 5 % a valorii actuale nete.

Din analiza detaliată a diverșilor factori care pot influența investiția, enumerăm:

 • - dinamica preturilor - Rata inflației, rata de creștere a salariilor reale, prețurile energiei, schimbările de prețuri ale bunurilor și serviciilor;

 • - date referitoare la cerere - volumul traficului;

 • - costurile investiției - modificarea costurilor investiției ca urmare a modificării generale a situației în domeniul construcțiilor;

în funcție de factorii de mai sus, s-au identificat următoarele 2 scenarii:

 • > creșterea costului investitional cu 10% ;

 • >  creșterea costurilor de operare (materiale întreținere, mentenanță) cu 10 %;

2. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor Procesul de management a riscului comportă șase etape principale:

 • 1. Conceperea unui plan de management a riscurilor;

 • 2. Identificarea riscurilor;

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • 3. Analiza calitativă a riscurilor;

 • 4. Analiza cantitativă a riscurilor;

 • 5. Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri;

 • 6. Monitorizarea riscurilor cunoscute și cercetarea posibilitățiii de apariție a unor noi riscuri.

Conceperea unui plan de management al riscurilor

Conform ultimelor concepte în domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.

Riscul este caracterizat de următoarele caracteristici:

 • > Probabilitate de apariție

 • >  Impactul produs(consecința apariției riscului):

o Impact negativ;

o Impact pozitiv;

> Moment de apariție, frecvența și iminența de apariție.

Planul de răspuns la riscuri se face pentru acele riscuri cu un grad mai mare de apariție:

Tip de risc

Elementele riscului

Tip

Corec

Acțiune

:tivă

Metoda Eliminare

Soluțiile tehnice

Riscul ca soluțiile tehnice să nu fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic

Evitare risc

Beneficiarul,     împreuna     cu

proiectantul, vor studia amănunțit documentația, astfel încât să fie aleasă soluția tehnică cea mai bună

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport11 Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Riscul construcției

Riscul de apariție a unui eveniment care conduce           la

imposibilitatea finalizării acesteia la timp și la costul estimat

Evitare risc

Stabilirea, încă din perioada de elaborarea a documentației de execuție, a unui grafic de implementare și a unui buget realist și pe baza unor input-uri certe. în acest sens, luarea în calcul a rezervelor financiare și de timp este o măsură preventivă.

0 altă măsură preventivă o reprezintă prevederea de clauze de penalitate și denunțare unilaterală în contractele atribuite pentru implementarea investiției.

Prețurile materialelor

Riscul ca prețurile materialelor        să

crească peste nivelul contractat

Evitare risc

Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piață, în vederea

obținerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție.

Semnarea de contracte de achiziție cu preț ferm.

Riscul de întreținere

Riscul de apariție a unui eveniment care generează     costuri

suplimentare      de

întreținere datorate execuției lucrărilor

Evitare risc

Semanarea unui contract cu clauze de garanții extinse, astfel încât aceste costuri să fie susținute de executant.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport” Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Grad scăzut de apreciere a investiției

Riscul ca oamenii sa nu aprecieze spațiile nou amenajate, chiar să vandalizeze și astfel să nu se realizeze beneficiile sociale și reducerea poluării

Evitare risc

Instruirea adecvată a utilizatorilor și a populației din unitatea de

După cum se poate observă, riscurile de realizare a investiției sunt destul de reduse, iar gradul lor de impact nu afectează eficacitatea și utilitatea investiției.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax+40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII Șl RISCURILOR

Din concluziile Expertizei tehnice prezentate în paragraful 4.1. al prezentei documentații variantele necesare pentru lucrări de tipul lucrărilor la elementele structurale existente pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate, sunt următoarele:

 • 1. Varianta Minimală;

 • 2. Varianta Maximală;

Din concluziile Raportului de audit energetic și asa cum este specificat în paragraful 4.1. scenariile tehnico-economice propuse pentru Creșterea eficienței energetice al imobilului sunt următoarele:

 • 1. Aplicare a pachetului PS1- Pachetul de soluții (SI + S2 + S3 + S4)

 • 2. Aplicare a pachetului PS2- Pachetul de soluții (S1 + S2 + S3 + S4 + 11)

Scenariul tehnico - economic 1

Reabilitarea conform variantei minimale din expertiza tehnică și pachetul PS2 din auditul energetic. Aplicarea soluției I (varianta minimală) din expertiza tehnică pentru construcții presupune execuția următoarelor intervenții:

 • •  Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei în zonele degradate;

 • •  Izolarea termică a pereților exteriori;

 • •  Desfacerea straturilor existente ale terasei pana la planseul de beton armat și refacerea acestora;

 • •  înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic;

 • •  Termoizolarea planșeului peste etaj;

 • •  Reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente;

 • •  Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea construcției, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

 • •  Refacerea trotuarelor perimetrale;

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • •  Micșorarea golurilor de ferestre conform planurilor de intervenții;

 • •  Lucrări de demontare instalații și echipamente montate aparent pe fațada/terasa construcției, precum și remontarea cestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică.

 • •  Refacerea finisajelor interioare (pereți, pardoseli, planșee).

 • •  Decopertarea tencuielilor interioare și exterioare pentru anexa și cămășuirea pereților cu tencuială armată plasă sudată 4x100/4x100 și grosimea de 4 cm.

Aplicarea Pachetului PS12 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + I4 presupune execuția următoarelor intervenții:

 • 51 - Termoizolarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

 • 52 - Termoizolarea exterioară a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime

 • 53 - Termoizolarea planșeului peste parter cu saltele de vata minerală bazaltica de 20 cm grosime și a plăcii peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

 • 54 - înlocuire a tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie performantă cu rama și cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului.

11- Refacere rețea alimentare cu agent termic, înlocuire corpuri de încălzire, montare robineți cu termostat

Scenariul tehnico - economic 2

Reabilitarea conform variantei maximale din expertiza tehnică și pachetul PS1 din auditul energetic.

Aplicarea soluției II (varianta maximală) din expertiza tehnică pentru construcții presupune execuția următoarelor intervenții:

 • •  Lucrările propuse în varianta minimală;

 • •  Decopertarea și refacerea în totalitate a tencuelilor exterioare.

Aplicarea Pachetului PS1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 presupune execuția următoarelor intervenții:

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • 51 - Termoizolarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

 • 52 - Termoizolarea exterioară a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime

 • 53 - Termoizolarea planșeului peste etaj cu saltele de vata minerală de 20 cm grosime și a planseului de peste subsol cu saltele de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime și a plăcii peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

 • 54 - înlocuire a tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie performantă cu rama și cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor măsurilor propuse prin scenariul tehnico-economic 2, se obține o reducere semnificativă a consumului de energie precum și îmbunătățirea condițilorîn care elevi și profesorii își desfășoară activitatea.

6.2. SELECTAREA Șl JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII OPTIM(E),

RECOMANAT(E)

Având în vedere argumentele prezentate anterior și luând în considerare și concluziile Expertizei tehnice și auditului energetic, putem concluziona ca scenariul tehnico-economic prin care obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică precum și îmbunătățirea condiților în care elevi și profesorii își desfășoară activitatea este Scenariul 2, aceasta fiind soluția tehnică propusă a se aplica.

 • 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚII

 • a) INDICATORII MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LEI, CU TVA Șl, RESPECTIV, FĂRĂ TVA, DIN CARE CONSTRUCȚII-MONTAJ (C+M), ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

Valoare totală: 1.441.177,17 lei, cu TVA, din care:

C+M: 1.125.901,01 lei

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-ma il: office@p roficon sproject. ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • b) INDICATORII MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂTI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE y                                                                                                                                          J

INVESTIȚII - Șl, DUPĂ CAZ, CALITĂȚII, ÎN CONFORMITATE CU STANDADELE, NORMATIVELE SI REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE

y

Conform parametrilor prezentați în certificatul de audit energetic.

 • c)   INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIT! ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII

Valoarea investiției: 1.441.177,17 Ron cu TVA

Indicatori socio-economici:

Gradul de creștere a numărului de lucrători pe perioada de execuție a lucrărilor;

Evoluția câștigului mediu salarial net, pe parcursul perioadei de execuție a lucrărilor; Evoluția ratei șomajului pe parcursul perioadei analizate;

Îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare al elevilor, cadrelor didactice, personal auxiliar petru buna desfășurare a activității de învățământ

Crearea unui flux al circulației corespunzător cu funcțiunile propuse, cu asigurarea cerințelor de calitate referitoare la siguranța circulației

Scăderea ratei abandonului școlar.

d) DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

Durata estimată de realizare obiectivului de investiții este de 7 luni, 6 luni pentru execuția lucrărilor și o lună pentru serviciile de proiectare.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • 6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate

 • - S-a stabilit prin expertiza tehnică structura de rezistență a clădirii si stabilitatea acesteia în ceea ce privește măsurile propuse;

 • b) securitate la incendiu;

 • - Este asigurată protecția utilizatorilor și preîntâmpinat riscul de incendiu

Clădirea are următoarele caracteristici în ceea ce privește riscul la incendiu:

 • - Gradul de rezistență la foc : II (cf. P118/1-2013)

 • - Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118/1-2013)

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomandă următoarele :

 • - Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasă a proiectului;

 • - Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;

 • - Administrarea corespunzătoare a echipamentelor și instalațiilor cu personal calificat și specializat;

 • - Asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor și aparaturii din dotarea clădirii;

 • - Asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

S-au avut în vedere următoarele prescripții tehnice:

 • > Ordin 141 si 775/98 - Norme generate de protecție impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcțiilor si instalațiilor.

 • > P 118 -/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor.

 • > Ordin 381/1219 MC al - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor -completare la NG-1977

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar: .

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport1' Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • > Norme C 58 - Norme tehnice privind ignifigarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate în construcții

 • > Normativ I 6 - Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor si Instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

 • >  Normativ I 7 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor electrice la consumatori, cu tensiumea pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.

 • > Normativ I 9 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor sanitare

 • >  Normativ I 13 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire

 • >  Normativ I 20- Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor de protecție contra trăsnetului în construcții.

 • > STAS 1478 - Construcții civile sl industriale. Alimentarea interioara cu apa. Prescripții fundamentale

 • > STAS 6647 - Masuri de siguranța contra incendiilor.

 • > Elemente pentru STAS 6793 - Lucrări de zidărie. Coșuri canale de fum pentru foc obișnuite la construcții civile. Prescripții generale. STAS 297/1,2 - Indicatoare de securitate. Culori si forme.

 • > Condiții generale STAS 4918 - Utilaje de stins incendii. Stingator portative cu praf si CO2.

 • > HG 1739/2006-Categorii de construcții si amenajari care se supun avizarii/autorizării privind securitatea la incendiu.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Igiena mediului interior este realizată prin crearea unui climat higrotermic optim, ambianța termică globală corelată cu calitatea aerului și optimizarea consumurilor energetice. Nu sunt folosite materiale de finisaj care după aplicare emit gaze toxice sau favorizează formarea ciupercilor.

Igiena vizuală

- iluminatul interior - asigură calitatea luminii naturale , în condițiile de igienă și sănătate.

S-au avut în vedere următoarele prescripții:

> STAS 1907/1,2 - Fizica constructor. Termotehnica. Calculul necesarului de căldură.

Temperaturi interioare de calcul

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • > STAS 6472/10- Fizica constructor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala

 • > STAS 6472/3 - Fizica construcțiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirii

 • > STAS 13.149 - Fizica construcțiilor. Ambiente termice moderate. Determinrea indicilor PMW si PPD si nivelele de performanta pentru ambiante.

 • > STAS 9081 - Poluarea aerului STAS 12574- Aer din zone protejate.

 • > Condiții de calitate STAS 6724/1- Ventilarea dependințelor din clădiri de locuit. Ventilarea naturala.

 • >  Prescripții de proiectare STAS 8313 - Iluminatul în clădiri si în spatii exterioare, la clădiri civile si industriale

 • >  STAS 6221 - Iluminatul natural al încăperilor la clădiri civile si industriale

 • > STAS 6646/1- Iluminatul artificial. Condiții generate pentru ilumina

 • >  136- Normativ pentru folosirea energiei electrice la ilumjnatul artificial in utilizări casnice

 • > STAS 6329- Apa potabila. Analiza biologica

 • > STAS 3001-Apa. Analiza bacteriologica

 • > STAS 1342-Apa potabila

 • > STAS 1795 - Canalizări interioare

 • > STAS 1846- Canalizări exterioare. Debite. Prescripții de proiectare

 • > 113 - Normativ pentru proiectarea sj executarea instalațiilor de încălzire I 9 - Normativ pentru proiectarea inst. sanitare

 • > STAS 12574 - Condiții de calitatea aerului din zonele protejate

d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

Siguranța circulației este asigurată și completată prin propunerile tehnice de refacere a scărilor exterioare, realizare rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități în acord cu normativul NP 051/2012, precum si realizarea unei scări metalice exterioare pentru evacuare în caz de incediu.

Iluminarea artificială - permite desfășurarea activităților.

S-au avut în vedere următoarele prescripții tehnice:

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • > P118/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor.

 • >  CE - Normativ privind proiectarea clădirilor civile d.p.d.v. al cerinței de siguranța în exploatare

 • > NP 051 /2000 actualizat 2016 Normativ pentru adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

 • > STAS 2965 - Scări - Prescripții generale de proiectare

 • > P 089-2003-Ghid pentru proiectarea scărilor si rampelor la clădiri

 • > NP 063/2002-Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor pentru circulația pietonala in construcții

 • > STAS 6131 - înălțimi de siguranța si alcătuirea parapetelor

 • >  STAS 6221/1989-lluminatul natural al încăperilor

 • >  17/2011- Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

 • > STAS 2912 - Protecția împotriva electrocutării. Limite admise

 • > STAS 6646/1,2,3 - Iluminatul artificial

 • >  I 20 /2000- Normativ privind protecția construcțiilor împotriva traznetului

 • >  I 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire

 • > I 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare

 • > SE EN-15287-1-2008-Proiectare, instalare si punere in funcțiune a coșurilor de fum

 • >  P 130 -1999- Norme metodologice privind urmărirea comportării construcțiilor, inclusiv supravegherea stării tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranța în utilizare.

 • > C37 - 88- Normativ pentru alcătuirea si executarea invelitorilor la construcții

e) protecție împotriva zgomotului;

A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul inițial al clădirii si completat la aceasta de faza de termoizolarea pereților cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime ce conduce la protecția împotriva zgomotului . Se asigură protecție împotriva zgomotului exterior prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții _____________________________________________________________________________________________1_____

Elementele ce delimitează spatiile ( încăperile) sunt prevăzute astfel ca zgomotului perceput de către ocupanți sa se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sanatatea acestora sa nu fie periclitata. Se asigura astfel un confort minim acceptabil

S-au avut în vedere următoarele prescripții:

 • > STAS 10.009 - Acustica în construcții. Acustica urbană de zgomot. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

 • > STAS 6156- Acustica in construcții. Protecția împotriva zgomotului in construcții civile si social- culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare acustica.

 • f) economie de energie și izolare termică;

Principalul scop al soluțiilor propuse este asigurarea performanțelor higrotermice ale elementelor perimetrale. Considerăm ca prin soluțiile propuse s-a asigurat economia de energie și izolare termică. Soluțiile propuse sunt:

 • - Izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime;

 • - Izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime

 • - Izolarea termică a planșeului peste etaj cu un strat de 20 cm de vată minerală bazaltică;

 • - înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn/metal/PVC, cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral.

Beneficiarul are obligația ca la terminarea lucrărilor să obțină certificat energetic la recepția la terminarea lucrărilor.

S-au avut in vedere următoarele prescripții:

 • > STAS 6472/3- Parametri climatici exteriori

 • > STAS 6472/3- Fizica construcțiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirii

 • > STAS 6472/4-  Fizica  construcțiilor.  Termotehnica.  Comportarea ” elementelor

construcție la difuzia vaporilor de apa. Prescripții de calcul.

 • > STAS  6472/6-  Fizica  construcțiilor.  Termotehnica.  Proiectarea termotehnica a

elementelor de construcții cu punți termice

 • > STAS 6472/7- Fizica constructiilor.Termotehnica.Calculul permeabilității la aer a elementelor si materialelor de construcții.

 • > STAS 4839 - Instalații de încălzire. Numărul de grade, zile.

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • >  C 107/1 -2005 Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termica la clădiri de locuit.

 • > C 107/3 -2005- Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de construcție ale clădirilor

 • >  C 07/4- Ghid de calcul al performantelor termotehnice pentru clădiri de locuit.

ORGANIZAREA DE ȘANTIER SI MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative:

 • > Norme generale de protecția muncii;

 • > Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecția și igiena muncii în construcții - ed. 1995;

 • > Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime;

 • > Ordin MMPS 255/1995  - normativ cadru privind acordarea

echipamentului de protecție individuală;

 • > Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994;

 • > Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării.

Organizare de șantier va cuprinde:

 • -  Asigurarea și întreținerea căilor de acces;

 • -  Asigurarea surselor de energie, apă potabila, colectare apă uzată, etc.;

 • -  Amenajarea spațiilor pentru vestiare, grupuri sanitare;

 • -  Organizarea spațiilor necesare depozitării materialelor (magazii, țarcuri) și luarea măsurilor specifice pentru conservarea pe timpul depozitării;

 • -  Aprovizionarea cu unelte, scule, dispozitive, utilaje și mijloace necesare;

 • -  Personalul necesar pentru mobilizarea șantierului;

 • -  Asigurarea securității și curățeniei șantierului;

 • -  Măsuri specifice privind protecția și securitatea muncii, precum și de prevenire și stingere a incendiilor, ce decurg din natura operațiilor și tehnologiilor cuprinse în documentația de execuție a obiectivului (pichete PSI, punct de prim ajutor);

 • -  Amenajare spații depozitare și gestionare deșeuri.

  S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

  Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

  E-mail: office@proficonsproject.ro

  Beneficiar:

  MUNICIPIUL BRĂILA

  Primar Viorel Marian Dragomir

  Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

  Proiect nr. 59/2019

  Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Organizarea de șantier va fi amplasată pe terenul aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă. Aceste locații vor include: birourile de șantier ale Antreprenorului, zone pentru depozitarea materialelor, identificarea utilităților existente și necesare, etc.

Pe platforma organizării de șantier se vor instala următoarele obiecte:

 • •  Container vestiar muncitori/ depozit materiale mărunte si scule/dispozitive

 • •  Spații de depozitare materiale: se va amenaja un spațiu de depozitare a materialelor care se vor pune în operă, cât mai aproape de imobil, astfel încât să nu fie perturbat traficul pietonal

 • •  Toatele ecologice

 • •  Punct PSI

 • •  Pubele deșeuri

Asigurarea cu apă a zonei de organizare a șantierului se va realiza prin executarea unui racord la rețeaua de apă rece a imobilului prin montarea unui apometru cu acceptul beneficiarului, iar alimentarea cu energie electrică se va face la tensiunea de 220V, din tabloul de distribuție al imobilului.

 • 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE Șl ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Bugetu de Stat.

 • 7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Se va atașa la prezenta documentație.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • 7.2. STUDIU TOPOGRAFIC

Nu este cazul.

 • 7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

Se va atașa la prezenta documentație

 • 7.4.   AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂȚII EXISTENTE

Se va atașa la prezenta documentație.

 • 7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ

Se va atașa la prezenta documentație.

 • 7.6. AVIZE, ACORDURI Șl STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE, PRECUM

 • a) STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZĂRII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE

Nu este cazul.

 • b) STUDIU DE TRAFIC Șl STUDIU DE CIRCULAȚIE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul.

 • c) RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, ÎN CAZUL INTERVENȚIILOR ÎN SITURI ARHEOLOGICE

Nu este cazul.

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L

Str. M. Kogălniceanu, nr. 14, sc. A, Botoșani Tel/Fax +40.31.421.05.60

E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar:

MUNICIPIUL BRĂILA

Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare și Dotare Sală de Sport" Liceul Teoretic Panait Cerna”, Municipiul Brăila

Proiect nr. 59/2019

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

 • d) STUDIU ISTORIC, ÎN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

 • e) STUDII DE SPECIALITATE NECESARE ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL INVESTIȚIEI

Se va atașa la prezenta documentație Expertiza tehnica.

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SALĂ DE SPORT LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA

PROIECTANT: SC PROFICONS PROJECT SRL

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE ffără TVA)

TVA

VALOARE fcu TVA)

LEI

LEI

LEI

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

0,00

0,00

0,00

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului/sistematizare incinta

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA

UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0,00

0,00

0,00

Wa

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

61.364,73

11.659,30

67.758,27

3.1

Studii de teren

1.475,00

280,25

1.755,25

3.1.1 Studii de teren

1.475,00

280,25

1.755,25

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documente suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3,3

Expertiza tehnica

4.425,00

840,75

5.265,75

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

4.425,00

840,75

5.265,75

3.5

Proiectare

39.732,89

7.549,25

47.282,14

3.5.1. Tema de proiectare

1.475,00

280,25

1.755,25

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

14.750,00

2.802,50

17.552,50

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2.950,00

560,50

3.510,50

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de execuție

5.139,47

976,50

6.115,97

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

15.418,42

2.929,50

18.347,91

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

11.306,84

2.148,30

13.455,14

3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului

3.083,68

585,90

3.669,58

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

2.055,79

390,60

2.446,39

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1.027,89

195,30

1.223,19

3.8.2 Dirigintie de șantier

8.223,15

1.562,40

9.785,55

Total c

apitol 3 (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)

61.364,73

11.659,30

73.024,02

4

CAPITOLUL

4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Construcții și instalații

935.856,36

177.812,71

1.113.669,07

4.1.1

Lucrări Anvelopare Fațadă

192.861,33

36.643,65

229.504,98

4.1.2

Lucrări Refacere Acoperiș

139.994,91

26.599,03

166.593,94

4.1.3

Lucrări Refacere Finisaje Interioare

271.295,61

51.546,17

322.841,78

4.1.4

Lucrări Refacere Instalații Electrice

96.695,22

18.372,09

115.067,31

4.1.5

Lucrări Refacere Instalații Termice

106.856,65

20.302,76

127.159,41

4.1.6

Lucrări Refacere Instalații sanitare

34.916,39

6.634,11

41.550,50


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE ffără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

LEI

LEI

LEI

4.1.9        | Lucrări Sistematizare Verticală

93.236,25

17.714,89

110.951,14

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

92.038,00

17.487,22

109.525,22

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)

1.027.894,36

195.299,93

1.223.194,29

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

15.418,42

2.929,50

18.347,91

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

10.278,94

1.953,00

12.231,94

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.139,47

976,50

6.115,97

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.407,49

0,00

10.407,49

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

946,14

0,00

946,14

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de

4.730,68

0,00

4.730,68

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.730,68

0,00

4.730,68

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

97.649,96

18.553,49

116.203,46

5,4

Cheltuieli pentu informare si publicitae

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5 (5.1+5.2+5.3+5.4)

123.475,87

21.482,99

144.958,86

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

-•

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6 (6.1+6.2)

0,00

0,00

0,00

TOTAL

1.212.734,95

228.442,22

1.441.177,17

din care C + M

946.135,30

179.765,71

1.125.901,01
PROIECTANT GENERAL

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L.

ILIEAND


’Â

BENEF{CIAR^ipNICIPIUL\BRĂILA |(S  ” PRIMAR: ;' jjSEF SERVICIU-r-

MIRELA POPESCU/


INSPECTOR:

VIOLETA PETROF


ANEXA DALI - GRAFIC DE EXECUȚIE - " CONSOLIDARE .MODERNIZARE Șl DOTARE SALĂ DE SPORT LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂILA "

Nr. Crit

TIPUL DE LUCRARE

LUNI

1

2

3

4

5

6’

7

1

Servicii de Proiectare

2

Lucrări Organizare de Șantier

3

Lucrări de Anvelopare

• . .

4

Lucrări Refacere Acoperiș Terasă

..

5

Lucrări Refacere Finisaje Interioare

... ■.

6

Lucrări Instalații Electrice

7

Lucrări Instalații Termice si Ventilații

8

Lucrări Instalații Sanitare

£ ■ ■

9

Lucrări Sistematizare Verticală

ȘEDINȚĂ

\

\

ANEXA

h X?z>//pȚ         2(^0

PRIVIND: aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții « Consolidare, modernizare si dotare sala de sport Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Braila »

• valoarea totala a obiectivului de investiții este de 1.441.177,17 lei cu TVA, din care C+M = 1.125.901,01 lei cu TVA, conform Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) si a devizului general, elaborate de către proiectantul lucrărilor SC PROFICONS PROJECT SRL Botoșani;

• durata de realizare a obiectivului de investiții « Consolidare, modernizare si dotare sala de sport Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Braila », conform Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) si a graficului de execuție, este de 7 luni, din care:

1 luna pentru servicii de proiectare;

6 luni pentru execuția lucrărilor.


TERMEGAN MARIUS


DIRECTOR EXECUTIV, întocmit, Petrof Violeta