Hotărârea nr. 82/2020

Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea delegării gestiunii transportului public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brăila – actualizat la nivelul anilor 2018 - 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRAILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

MOTAKAHE A 2NER. 82

OIxl 20.02.2020

Privind: Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea delegării gestiunii transportului public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brăila - actualizat la nivelul anilor 2018 - 2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAEUA

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinița Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice si Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, raportul de specialitate al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de adresa nr. 193/08.01.2020 a Consiliului Concurentei, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 1445/16.01.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 107/30.03.2017;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H o T A JR A S TE :

Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea delegării gestiunii transportului public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brăila -actualizat la nivelul anilor 2018 - 2019, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRICĂ - C^TJKPOPA

1

4 / /

CONTRASEMNEAZĂ

' * /

V

SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA DELEGĂRII GESTIUNII TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL DE PERSOANE

PRIN CURSE REGULATE

A

IN

MUNICIPIUL BRĂILA

ACTUALIZAT LA NIVELUL ANILOR 2018-2019

întocmit stplcap braila

CUPRINS

CAPITOLUL I    Scurt Istoric

CAPITOLUL II Obiectul și scopul studiului cadrul legal..........

CAPITOLUL 111 Necesitatea și oportunitatea contractului de delegare a gestiunii

serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate........

CAPITOLUL IV Situația actuală a serviciului de transport persoane

Operatorul SC Braicar SA Brăila

CAPITOLUL V Analiza comparativă a costurilor.................. ......

CAPITOLUL VI Analiza SWOT. Avantaje și dezavantaje ale modalităților de delegare.....

CAPITOLUL VII Concluzii și propuneri

CAPITOLUL I

SCURT ISTORIC

Brăila, străveche așezare, situată pe malul stâng al Dunării, atestată documentar în anul 1368, a cunoscut o evoluție rapidă în a doua jumătate a secolului al XlX-lea, încât, față de cei 15.000 locuitori existenți în 1859, populația sporește la peste 56.000 locuitori în anul 1899, respectiv de peste 3,5 ori în patru decenii, ca urmare a dezvoltării economico-sociale. Noua situație creată conduce la necesitatea asigurării transportului populației pe distanțe mari, atât pe raza orașului cât și respectiv până la gară, port și stațiunea Lacu Sărat, frecventată încă din 1874 de un public din ce în ce mai numeros, trăsurile și căruțele existente la vremea aceea neputând fi utilizate decât de o parte a populației din cauza costului lor ridicat.

La 22 ianuarie 1897, printr-o publicație, Primăria orașului anunță că în baza deciziilor Consiliului Comunal nr.29 și nr.31 din anul 1896, în ziua de 15 martie 1897 se va ține la oficiul primăriei o singură licitație, prin oferte sigilate, pentru darea în concesiune a construirii unei rețele de tramvai electric pe o lungime de 21 km cu traseul pe străzile principale ale orașului și până la stațiunea Lacu Sărat, concesiunea putând avea o durată de cel mult 35 ani. Din cele 6 întreprinderi specializate participante la licitație, Casa "HELIOS ELECTRICITATS-AKTIEN GESELL-SCHAFT" din Kohln a fost preferată de primăria orașului, astfel că, ulterior, în baza Decretului nr. 715/25 februarie 1898 publicat în Monitorul Oficial nr. 263/1898 între cele două părți a intervenit actul de concesiune prin care societatea Helios se obligă a "executa, termina definitiv și pune în exploatare, cu spezele și materialele sale, tramvaiul electric în termen de 18 luni de la semnarea contractului”.

Contractul a fost autentificat de Tribunalul Brăila la 22 aprilie 1898 prin procesul verbal nr. 731. Cu privire la darea în exploatare a rețelei de tramvai electric în municipiul Brăila, din referatul serviciului tehnic nr. 1967 rezultă că aceasta a avut loc la 19 iunie 1900, când a fost pusă în circulație cea dintâi linie pe distanța Piața Sf. Arhangheli, Bariera Călărașilor, Monument, Lacu Sărat. Până în anul 1903 s-au dat în folosință, treptat, toate celelalte linii prevăzute în contract.

Pentru a răspunde mai prompt la nevoile de transport ale populației s-au introdus în rețea și autobuze. Dacă în primul an (1948) numărul acestora a fost de numai 4, pe parcurs a crescut succesiv. începând din anul 1962 până la 31 martie 1973, transportul urban de călători din municipiul Brăila a fost organizat de către Întreprinderea de Transport Orășenesc ca unitate cu personalitate juridică, de interes local, subordonată Comitetului executiv al Consiliului Popular Municipal.

In prezent, serviciul de transport public de călători cu autobuze și tramvaie din municipiul Brăila este prestat de SC Braicar SA Brăila, operator cu capital public, având unic acționar CLM Brăila.

CAPITOLUL II

OBIECTUL ȘI SCOPUL STUDIULUI CADRUL LEGAL

Obiectul prezentei documentații îl constituie elaborarea studiului de oportunitate în vederea delegării gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Brăila.

Serviciile publice de transport local de persoane se organizează pentru a satisface cu prioritate nevoile populației, precum și ale instituțiilor publice și ale agenților economici.

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili și de a aplica strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de cerințele de transport public local, de evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe.

Consiliul Local al Municipiului Brăila, prin strategiile pe care le adoptă, urmărește:

-dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de transport public de persoane în concordanță cu programele de dezvoltare economico-socială a localității, precum și a infrastructurii aferente acestora;

-satisfacerea în condiții optime a nevoilor populației, precum și ale instituțiilor publice și agenților economici de pe raza administrativ- teritorială a localității, pe care îi deservește prin serviciile de transport;

-gestionarea serviciilor de transport public local de persoane pe criterii de competitivitate și eficiență managerială;

-îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței transportului public local de persoane;

-asigurarea capacității suficiente de transport pe rute aglomerate;

-promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de persoane;

-realizarea unei infrastructuri edilitare moderne printr-un program investițional adecvat, în vederea creșterii calității vieții cetățenilor;

-acordarea de facilități, conform prevederilor legale, unor categorii de persoane defavorizate din punct de vedere social;

-asigurarea serviciului de transport la indicatorii de performanță propuși.

Principalele obiective urmărite de autoritățile administrației publice locale în domeniul serviciului de transport public local, potrivit prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, sunt:

 • - înființarea de compartimente sau servicii de specialitate pentru serviciul public de transport local, cu sau tară personalitate juridică, după caz. denumite în continuare autorități locale de transport;

 • - asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;

 • - informarea si consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului public de transport local;

 • - corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;

 • - asigurarea continuității serviciilor publice de transport prin programele de transport sau de funcționare, după caz, corelate cu fluxurile de călători existente;

 • - atribuirea contractelor de servicii publice definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 si ale legislației în domeniul achizițiilor publice.

Scopul acestui studiu este stabilirea modalității cele mai rentabile pentru delegarea serviciului public de transport local de persoane din Municipiul Brăila în baza: Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. cu modificările și completările ulterioare. Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, emis de ministrul transporturilor, Regulamentului 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călătorie, a reglementărilor naționale și a Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și a acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, în vederea optimizării, rentabilizării și modernizării serviciului de transport public local, etc.

CAPITOLUL III

NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE

Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale au atribuții privind încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane.

Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de transport public local prin care autoritățile administrației publice locale transferă unuia sau mai multor operatori de transport rutier sau transportatori autorizați cu capital public, privat sau mixt sarcinile si responsabilitățile proprii cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum și la exploatarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de transport public local, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

Consiliul Local adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune a serviciilor publice de transport local de persoane și darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ-teritoriale din componența sistemelor de utilități publice, precum și pentru stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii rutiere, în condițiile legii, în vederea eficienți zării serviciului public de transport local de persoane.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane se încheie între autoritatea publică locală și operatorul de transport autorizat, în baza legislației specifice cu privire la serviciul public de transport local de călători.

Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care una sau mai multe unități administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa. dreptul și obligația de a furniza/presta un serviciu de utilități publice sau, după caz. activități din componența acelui serviciu, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităților furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe. după caz.

Durata încredințării gestiunii serviciului de transport public local se stabilește prin hotărâri de dare în administrare sau prin contracte de delegare a gestiunii de către autoritățile administrației publice locale și trebuie să fie corelată cu durata necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului dar nu mai mult de:

-10 ani pentru transportul rutier realizat cu autobuze și 15 ani în cazul în care contractul de delegare are ca obiect și transportul pe șine efectuat cu tramvaie, iar valoarea estimată a acestui mod de transport reprezintă peste 50% din valoarea contractului.

Oportunitatea delegării este susținută printr-o serie de aspecte care s-au petrecut în ultimii ani pe diferite nivele de interes și de impact:

-dinamica zonelor de interes economic și social;

 • - structura populației care folosește mijloacele de transport;

 • - posibilitatea pensionarilor de a circula gratuit sau cu tarif redus;

 • - posibilitatea elevilor și studenților de a circula gratuit.

Autoritatea administrației publice locale are dreptul de a decide încredințarea serviciilor publice de transport local de persoane unui operator economic care poate demonstra potențialul tehnic, financiar și organizatoric de a realiza obiectivele propuse în vederea elîcientizării transportului public de persoane în Municipiul Brăila și modernizării infrastructurii.

Oportunitatea concesionării serviciilor publice de transport local de persoane este determinată de necesitatea gestionării acestor servicii în condiții de eficientă financiară și managerială, de către un operator de transport public de persoane care deține capacitatea tehnică necesară și are abilitatea de a satisface în condiții de competitivitate necesitățile populației în acest domeniu.

Drepturile și obligațiile fiecărei părți contractante, vor fi cuprinse în contractul de delegare.

Scopul contractului de delegare

Scopul principal al contractului este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel corespunzător a activităților, la prețuri accesibile pentru utilizatorii finali, precum și întreținerea și dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredințate Operatorului pentru efectuarea respectivelor activități.

Recuperarea costurilor de către Operator trebuie să includă preluarea celei mai mari părți din riscurile exploatării aferente contractului de delegare de servicii, respectiv:

 • - riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanță si calitate ai serviciului;

 • - riscul de piață, respectiv neîntrebuințarea de către utilizatorii finali a rezultatului serviciului pus la dispoziția acestora, în condițiile în care parametrii de performanță și calitate sunt integral respectați.

Drepturile delegatarului

Autoritatea Contractantă are dreptul să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului public de transport local și de îndeplinire a Obligațiilor de serviciu public de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator, în prezența unui reprezentant al acestuia.

Obligațiile delegatarului

Autoritatea Contractantă trebuie să definească prin contract nivelul de performanță și de calitate al activităților pe care Operatorul urmează să le efectueze, stabilind în acest sens indicatori relevanți și măsurabili.

Durata delegării

Autoritatea consideră că durata optimă a contractului este de 6 ani pentru transportul cu autobuze și cu tramvaie, dar poate fi prelungită prin act adițional, în circumstanțele excepționale prevăzute de art. 5 (5) din Regulamentul CE nr. 1370/2007.

Valoarea redevenței

în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor publice puse la dispoziție operatorul va plăti, conform prevederilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o redevență calculată anual similar amortizării.

Prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane, se creează premisele pentru:

♦ obținerea unor servicii de calitate, economice și eficiente;

 • ♦ asigurarea unor condiții de muncă îmbunătățite prin modernizarea parcului auto, care să reducă riscul accidentelor profesionale și/sau al îmbolnăvirilor profesionale;

 • ♦ diminuarea costurilor generate de realizarea acestor servicii, prin reducerea costurilor de exploatare;

 • ♦ reducerea cheltuielilor de reparații și întreținere a parcului auto;

 • ♦ îmbunătățirea calității serviciilor;

 • ♦ creșterea gradului de satisfacție în rândul populației municipiului Brăila și a persoanelor ce tranzitează ocazional municipiul, ca urmare asigurării unor condiții mai bune de transport de persoane;

 • ♦ transferul riscului (cerere, costuri, etc.) de la autoritatea publică Ia operator.

Beneficiarii contractului de delegare

Beneficiarii contractului de delegare sunt atât cei doi viitori parteneri de contract, respectiv autoritatea administrației publice (Consiliul Local Municipal Brăila) și operatorul de transport public local de persoane, cât și populația Municipiului Brăila, societățile comerciale și instituțiile publice care își desfășoară activitatea în Municipiul Brăila.

Prin implementarea contractului, la nivelul autorității publice se va obține atât creșterea performantelor financiare cât și:

 • ♦ creșterea calității serviciilor prestate și a compatibilității acestora cu cerințele beneficiarilor;

 • ♦ îmbunătățirea condițiilor de muncă în acest sector, care să reducă riscul accidentelor profesionale și/sau al îmbolnăvirilor profesionale;

 • ♦ beneficii financiare și bugetare realizate prin reducerea costurilor;

 • ♦ o optimă alocare și repartizare a riscurilor între parteneri, transferul riscului (cerere, costuri) de la autoritatea administrației publice la operator;

 • ♦ beneficii în domeniul protecției mediului datorate introducerii unor standarde ecologice ca cerințe obligatorii în cadrul concesiunii;

 • ♦ creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor acestora (populația);

 • ♦ costuri reduse prin îmbunătățirea eficienței activității societății de transport.

CAPITOLUL IV

SITUAȚIA ACTUALĂ A SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE OPERATORUL SC BRAICAR SA BRĂILA

Serviciul public de transport local de călători prin curse regulate este prestat în municipiul Brăila, atât pe traseele principale, cât și pe traseele secundare, exclusiv de SC Braicar SA, începând cu data de 01.03.2018, data la care au incetat contractele de atribuire în gestiune delegată a transportului de călători prin curse regulate pe trasee secundare, încheiate cu operatorii cu capital privat.

întrucât în perioada 2016-2018 operatorii privați nu au mai îndeplinit condițiile stabilite prin Caietul de sarcini al serviciului, traseele secundare au fost atribuite în regim de urgență operatorului public SC Braicar SA, astfel încât în prezent acest operator execută transport de persoane pe următoarele trasee:

 • a) principale: 2, 3, 4, 5, 10;

 • b) secundare: 8, 13, 16, 17, 34, 35, 40 si 41.

Referitor la încetarea contractelor de delegare pe traseele secundare, contracte ce au fost încheiate cu operatori privați, situația a fost următoarea:

-în baza HCLM nr. 62/26.02.2016 privind Aprobarea modalității de prestare a serviciului de transport public local de călători, pe traseul secundar nr. 13 din Municipiul Brăila, SC Braicar SA a preluat în mod direct delegarea serviciului de transport public local de călători pe traseul nr. 13 în vederea asigurării continuității serviciului de transport și s-a organizat o nouă licitație deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru acest traseu. Deoarece nu s-a depus nicio ofertă, traseul nr. 13 a rămas în administrarea și executarea SC Braicar SA până la această dată;

-în baza HCLM 184/25.05.2016, SC Braicar SA a preluat în mod direct delegarea serviciului de transport public local de călători pe traseele nr. 34 și nr. 35 pentru asigurarea continuității serviciului de transport, iar Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară a procedat la organizarea și desfășurarea unei noi licitații deschise pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru aceste trasee, la care nu a fost depusă nicio ofertă. Traseele secundare nr. 34 si 35 au rămas în administrarea și executarea SC Braicar SA până la această dată;

-în baza HCLM 322/30.09.2016 și HCLM 323/30.09.2016, SC Braicar SA a preluat în mod direct delegarea serviciului de transport public local de călători pe traseele nr.16 și nr. 17, iar Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară, a procedai la organizarea și desfășurarea unei noi licitații deschise pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru traseele secundare nr. 16, 17 și 31 din Municipiul Brăila, în urma căreia nu a fost atribuit niciun traseu. Traseele secundare nr. 16 si 17 au rămas în administrarea și executarea SC Braicar SA până la această dată, iar executarea traseului 31 a fost suspendată;

-ca urmare a solicitării operatorului de transport care executa traseul secundar nr. 33, prin HCLM nr. 454/28.09.2017 a fost aprobată rezilierea unilaterală a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de călători pe traseul secundar nr. 33 și suspendarea executării acestui traseu;

-ca urmare a încetării de drept a celorlalte contracte de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de călători pe trasee secundare, prin HCLM nr. 87/2018 s-a încredințat prestarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe traseele nr. 8, 40 și 41 către SC Braicar SA Brăila, pentru o perioadă determinată, de la data de 01.03.2018 până la dala punerii în aplicare a Contractului de servicii publice de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, auto și electric în municipiul Brăila;

S.C. Braicar S.A. Brăila este o unitate specializată în domeniul transporturilor de persoane, operator de transport public local autorizat, deținător de licențe si autorizații pentru executarea serviciilor publice de transport, cu o largă experiență în domeniul său de activitate.

In prezent, S.C. Braicar SA Brăila este unicul operator de transport public din Municipiul Braila, aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, fiind prestator de servicii publice de interes local autorizat pe acest profil, care execută serviciul public de transport local de călători cu autobuze și tramvaie pe întreaga arie a Municipiului Brăila.

Această societate s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 34/31.03.1998, prin reorganizarea, prin divizare, a Regiei Autonome Transport în Comun și Gospodărire Locală Brăila, având ca unic acționar Consiliul Local Municipal Brăila.

Strategia de dezvoltare a serviciului de transport este structurata pe două componente: -parcul mijloacelor de transport, autobuze și tramvaie;

-infrastructura aferentă.

Parcul de tramvaie al SC Braicar SA destinat satisfacerii nevoii de mobilitate a cetățenilor este structurat astfel:

 • - tramvaie GT8 - 6 buc

 • - tramvaie KT4D - 4 buc

 • - tramvaie El - 6 buc

 • - tramvaie S260 - 3 buc

 • - tramvaie S580 - 3 buc

Rețeaua de transport în comun cu tramvaiele are o lungime de 54 km, deservită de un număr de 3 substații de tracțiune electrică, 2 dintre ele fiind amplasate în intravilanul muncipiului Brăila și una la intrarea în stațiunea Lacu Sărat.

întreaga gamă de activități de intreținere și reparații pentru parcul de vehicule se desfășoară în două depouri în care activează personal calificat și care dispun de baza tehnico-materială necesară desfășurării activității.

Calea de rulare a tramvaielor este inclusă într-un program de modernizare, din care, până la această dată, doar 11 km au trecut printr-un proces de modernizare realizate prin.3 proiecte cu finanțare europeană, derulate in ultimii 10 ani.

începând cu anul 2016, Consiliul Local Municipal a impus SC Braicar SA un proces de înnoire și modernizare a mijloacelor de transport prin achiziționarea unui număr de 52 autobuze de capacitate mică și medie, astfel:

 • 2016  -12 buc Karsan Jest mica capacitate;

 • 2017  - 16 buc Karsan Atak medie capacitate;

 • - 4 buc Karsan Jest mica capacitate;

 • 2018  - 5 buc BMC NEOC1TY medie capacitate;

 • 2019  -10 buc ISUZU Citiport (mare capacitate);

 • - 5 buc Karsan Atak (medie capacitate).

Totodată, pentru îmbunătățirea condițiilor de transport, au fost achiziționate de către SC Bratcar SA 20 automate de bilete și au fost modernizate cele 42 automate existente, din punct de vedere al softului si remobilarea carcaselor.

5

De asemenea, în cursul anului 2019, s-au pus în funcțiune validatoarele duale care permit utilizarea cârdurilor de călătorie pentru toate traseele de autobuze.

în același timp, a devenit funcțională aplicația “ Brăila- Transport Public”, pentru optimizarea parcursurilor călătoriilor și informarea în timp real a utilizatorilor cu privire la timpii de așteptare în stații.

La sfârșitul anului 2019, Primăria Municipiului Braila a început implementarea proiectului „Modernizare stații de autobuz pentru transportul public local de călători din Municipiul Brăila” care constă în amenajarea a 18 stații de îmbarcare/debarcare modeme, prevăzute cu iluminat corespunzător și afisaj electronic pentru programul de transport și frecvența mijloacelor de transport.

Date tehnice și de exploatare

La nivelul S.C. Braicar S.A. Brăila funcționează următoarele compartimente funcționale:

 • - Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziiții Publice;

 • - Serviciul-Financiar-Contabilitate;

 • - Serviciul Comercial;

-Serviciul Sănătate și Securitate în Muncă, Siguranța Circulației, Pază și Dezvoltare Durabilă; ....

 • - Birou Resurse umane, Salarizare, Administrativ;

 • - Birou Exploatare;

 • - Oficiul Juridic + CFI.

Structura organizatorică este următoarea:

 • a) Secția Transport Electric și Auto Radu Negru;

 • b) Secția Transport Electric și Auto Vidin.

Infrastructura de transport electric se află în proprietatea autorității publice locale, societatea efectuând prin compartimentele specializate, operațiunile de întreținere și menținere în funcțiune a acesteia.

Secția Transport Electric și Auto Radu Negru funcționează în Depoul Radu Negru, amplasat pe Șos. de Centura nr. 6-8 și desfășoară activități de:

 • - servicii publice de transport persoane prin curse regulate cu autobuze si tramvaie

 • - revizii și reparații pentru parcul propriu de vehicule în baza autorizării RAR cerute de prevederile legale;

 • - revizii și reparații pentru parcul de tramvaie;

 • - întreținerea căii de rulare și a aparatelor de cale.

Secția deține un parc inventar de 74 autobuze și 13 tramvaie (4 tramvaie KT4D, 6 tramvaie El, 3 tramvaie S260) întreținut și reparat de un număr de 28 de angajați.

In cadrul secției funcționează:

 • - atelierul de revizii și reparații autobuze;

 • - atelierul de revizii tehnice tramvai;

 • - atelierul de întreținere și reparații material rulant;

 • - atelierul de întreținere zilnică tramvaie.

In cadrul secției se execută intreaga gamă de lucrări de reparații pentru echipamentele electrice (motoare) pentru tot parcul de tramvaie aflat în proprietatea S.C. Braicar S.A.

Activitatea secției este organizată în două schimburi astfel: operațiunile de revizii și reparații autobuze, întreținere și revizii tramvaie, un schimb pentru lucrările de întreținere și reparații material rulant, un schimb pentru lucrările de întreținere cale rulare și aparate de cale.

Atelierele de întreținere și reparații au dotarea tehnică necesară (utilaje de prelucrare prin așchiere, utilaje de presat - depresat diverse subansamble, alte SDV-uri) pentru efectuarea întregii game de lucrări specifice operațiunilor de reparații la materialul rulant.

In cadrul secției se execută operațiunile de întreținere, revizii și reparații pentru parcul propriu de vehicule, în conformitate cu autorizările înscrise în autorizația RAR.

Secția Transport Electric și Auto Vidin funcționează în Depoul Vidin amplasat pe str. Jderului nr. 2 și desfășoară activități de:

 • - transport public de persoane prin servicii regulate cu autobuze și tramvaie;

 • - revizii și reparații pentru parcul de tramvaie;

 • - exploatare și întreținere parc vehicule pentru transport în cont propriu.

Secția deține un parc inventar de 27 autobuze, 6 tramvaie GT8 și 3 tramvaie S 580 întreținut și reparat de un număr de 18 angajați .

In cadrul secției funcționează:

 • - formația de întreținere autobuze;

 • - formația de revizii și reparații cupee tramvaie;

 • - formația intervenții;

 • - formația fir contact — redresare.

în cadrul secției se execută operațiunile de întreținere, revizii și reparații pentru parcul propriu de vehicule (autobuze și tramvaie).

Activitatea secției se desfășoară întrun singur schimb pentru activitățile de întreținere și revizii.

Secția are dotarea tehnică necesara pentru efectuarea operațiunilor de întreținere, revizii și reparații tramvaie (mai puțin instalațiile și echipamentele necesare efectuării probelor de frânare) la parcul circulant de vehicule din inventarul secției.

SC Braicar SA își desfășoară activitatea de transport persoane în baza licenței de transport seria LTP 1060068, valabilă de la data de 14.07.2016 până la 13.07.2026.

Obiectul principal de activitate al societății este „Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători „ cod CAEN 4931".

în Municipiul Braila, populația este de circa 180.000 de persoane, iar serviciul de transport se desfășoară pe:

- trasee principale

 • - autobuze - 5 trasee -2,3,4,5,10;

 • - tramvaie - 5 trasee -21,22, 23, 24, 25;

-trasee secundare

- autobuze — 8 trasee -8, 13, 16, 17, 34,35,40,41.

Lungimea traseelor urbane pentru autobuze și tramvaie este de:

 • -  autobuze

 • -  tramvaie

 • - 243,5 Km;

 • - 102 Km.

iar numărul stațiilor de îmbarcare-debarcare pentru autobuze și tramvaie este de 222.

Viteza medie de exploatare pe actualele trasee este de:

- autobuze — 17 Km/h;

-tramvaie-19,7 Km/h,iar lungimea medie a interstației la transportul urban este de 520 m. Numărul total de călătorii efectuate anual, în perioada 2016-2019 a fost, după cum urmează: -în anul 2016-26,970 milioane călătorii;

-în anul 2017-28.837 milioane călătorii;

-în anul 2018 — 25,133 milioane călătorii;

-în anul 2019 - 39.256 milioane călătorii.

Din punct de vedere al structurii de parc aferent S C. BRAICAR S.A., avem următoarea situație:

- autobuze - 101 vehicule astfel:

Nr cri

Tip autobuz/marca

STEA Radu Negru

Stea Vidin

Total

1

BMC Probus215 SCB E3

12

5

17

2

BMC Probus215SCB E5

2

0

2

J

BMC NeoCiti E6

5

0

5

4

Isuzu Citiport E6

10

0

10

5

Isuzu Citibus E5

8

0

8

6

Isuzu Novociti E5

5

4

9

7

Karsan Atak E6

16

9

25

8

Karsan Jest E5 si E6

10

6

16

9

Volvo

2

0

2

10

Graf Steyr

4

3

7

TOTA1

L PARC INVENTAR

101

- tramvaie - 22 buc.

 • - TATRA KT4D - 4 buc;

 • - GT8 - 6 buc;

 • - El- 6 buc;

 • - S 260 - 3 buc;

-S 580-3 buc.

Unitățile de parcare și întreținere pentru parcul de autobuze și tramvaie ale S.C. Braicar au fost organizate în cele două depouri, respectiv Depoul Radu Negru și Depoul Vidin.

Licențe, atestate, verificări

Autobuzele folosite în transportul public local au inspecții tehnice periodice valabile cât și copii conforme ale licenței de transport, în conformitate cu prevederile legale.

Conducătorii auto dețin atestate profesionale pentru transportul de persoane și sunt verificați periodic medical și psihologic, în conformitate cu prevederile legale.

Numărul de personaj aferent anului financiar 2018 a fost de 422 salariati și aferent anului 2019 de 425 salariati.

Prezentarea situației financiare Ia 31.12.2018

Din punct de vedere financiar, în anul 2018 SC BRA1CAR SA a Înregistrat un profit brut in valoare de 17.079 lei.

Rezultatul activitatii se prezintă astfel:

Nr. Crt.

1.

Venituri din exploatare

33.168.819 lei

2.

Cheltuieli de exploatare

33.168.626 lei

3.

Rezultat din exploatare(profit)

193 lei

4.

Venituri financiare

16.886 lei

5.

Cheltuieli financiare

o lei

6.

Rezuitat financiar(pierdere)

16.8861ei

7.

Venituri totale

33.185.705 lei

8.

Cheltuieli totale

33.168.626 lei

9.

Profit brut

17.079 lei

10.

Impozit pe profit

0 lei

11.

Profit net

17.079 lei

Capitalul social al societății subscris și vărsat integral de C.L.M. Braila este de 61.099.090 lei (31.12.2019).

Obiectivul principal al autorității, ca unic acționar, este acela de a asigura continuarea funcționării acestei unității și menținerea competitivității activității de baza în condiții de eficiență și cu potențial de dezvoltare.

Obiectivele S.C. Braicar S A. Braila sunt în concordanță cu strategia locală de dezvoltare a serviciilor comunitare si au în vedere starea generală economico-socială existentă la nivelul municipiului Brăila, precum și respectarea reglementărilor legale ale Uniunii Europene în materia transporturilor.

Masurile de dezvoltare pe termen scurt și mediu sunt:

 • - urmărirea modului cum sunt utilizate mijloacele de transport de către conducătorii auto în vederea reducerii costurilor de exploatare;

 • - identificarea de noi cereri de transport și satisfacerea acestora în condiții de eficiență economică în accepțiunea noțiunii de serviciu public;

 • - alocarea de resurse materiale, umane și financiare astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor în condiții de maximă eficiență în accepțiunea serviciului de utilitate publică;

-procurare decelerometru pentru verificarea sistemelor de frânare a mijloacelor de transport;

 • - achiziționarea de sisteme de validare (computere de bord și validatoare duale de bilete);

 • - proiectarea și construirea unei stații de spălare pentru autovehicule și tramvaie;

 • - preocuparea de a extinde portofoliul activităților conexe activității de bază, a diversificării prestațiilor concomitent cu agrementarea acestora - obținere agrementate tehnică AFER pentru activitatea „reparații și întreținere material rulant urban”, în domeniul transportului cu tramvaiele;

 • -  perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor categoriilor de salariați, specializarea suplimentara a unor categorii profesionale și policalificarea unui număr mai mare de salariați;

 • - modernizarea și specializarea locurilor de muncă în paralel cu îmbunătățirea condițiilor de lucru și a creșterii satisfacției materiale și organizaționale ale personalului;

 • - practicarea unui management bazat pe remodelarea dimensiunilor și implicării personalului cu funcții de răspundere pe toate palierele activității, știut fiind faptul că întreg personalul este, prin specificul activității, în slujba cetățeanului.

în viitor, evoluția activității S C. Braicar S.A. Brăila va depinde de modul în care vor fi puse în valoare avantajele competitive pe care le deține - experiența îndelungată în domeniu, forța de muncă specializată pe profilul unității, tradiție în segmentul de activitate specific profilului său de activitate și competitivitatea serviciilor.

Obiectivele propuse și condițiile de desfășurare a activității societății țin seama de:

 • • necesitățile populației și posibilitățile societății de a face față solicitărilor;

 • • utilizarea mai eficientă a capacității de transport având în vedere și experiența îndelungată în domeniu, profesionalismul personalului;

 • • avantajele oferite de existența unui parc auto, care prin modernizare să conducă la eficientizarea activității;

 • • existența unei piețe stabile și a unui potențial de modernizare a parcului auto în vederea menținerii la un nivel competitiv al serviciilor specifice;

 • • îmbunătățirea calității serviciilor oferite.

CAPITOLUL V

ANALIZA COMPARATIVĂ A COSTURILOR

Pentru a stabili gradul de performanță generală a costurilor de operare ale SC Braicar SA s-a realizat o analiză comparativă cu alți operatori din municipiile similare ca suprafață urbană sau ca număr de locuitori cu municipiul Brăila, astfel:

-în municipiul Craiova, la nivelul anului 2018, se efectuau servicii publice de transport persoane cu autobuze la un cost de 8,61 lei/km și cu tramvaie la un cost de 11.86 lei/km;

-în municipiul Brașov, la nivelul anului 2017, se efectuau servicii publice de transport persoane cu autobuze la un cost de 5,10 lei/km;

-în municipiul Suceava, la nivelul anului 2018, se efectuau servicii publice de transport persoane cu autobuze la un cost de 6,82 lei/km;

-în municipiul Deva, la nivelul anului 2019, se efectuau servicii publice de transport persoane cu autobuze la un cost de 7,74 lei/km;

-în municipiul Slatina, la nivelul anului 2019, se efectuau servicii publice de transport persoane cu autobuze la un cost de 9,01 lei/km;

-în municipiul Iași, la nivelul anului 2018, se efectuau servicii publice de transport persoane cu autobuze la un cost de 6,79 lei/km și cu tramvaie la un cost de 10,47 lei/km;

-în municipiul Pitești, la nivelul anului 2017, se efectuau servicii publice de transport persoane cu autobuze la un cost de 8,32 lei/km;

-în municipiul Cluj, la nivelul anului 2018, se efectuau servicii publice de transport persoane cu autobuze la un cost de 6,87 lei/km și cu tramvaie Ia un cost de 12,99 lei/km;

-în municipiul Galați, se efectuau servicii publice de transport persoane cu autobuze la un cost de 8,27 lei/km și cu tramvaie la un cost de 12,75 lei/km;

Pentru municipiul Brăila estimăm că se vor efectua servicii publice de transport persoane cu autobuze la un cost de 6,92 lei/km și cu tramvaie la un cost de 5,16 lei/km, valori ce se situează sub cele prezentate mai sus. având în vedere evoluția prețurilor.

CAPITOLUL VI

ANALIZA SWOT. AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE MODALITĂȚILOR DE DELEGARE

Concluziile ce se desprind în urma prezentării S.C. Braicar S.A. Brăila, grupate pe aspecte ce caracterizează activitatea societății, se prezintă astfel:

• Puncte tari:

 • - S.C. Braicar S.A. Brăila este societate comercială care funcționează în conformitate cu legislația în vigoare privind:

-dreptul de funcționare;

-dreptul de proprietate;

-dreptul social;

-dreptul comercial;

-dreptul mediului;

-dreptul muncii;

 • - are autorizațiile de funcționare emise de entitățile abilitate ;

 • - societatea deține licențe de transport, autorizații de operator public local de persoane (de transport) și licențe de execuție traseu;

 • - are exclusivitate pe trasee,

 • - S.C. Braicar S.A. Brăila asigură un transport sigur pentru populația municipiului Brăila;

 • - societatea este unicul prestator de servicii publice de transport de persoane din municipiul Brăila, fiind un operator tradițional în activitatea de transport public local în municipiul Brăila și singurul care are capacitatea de transport asigurată de parcul de autobuze noi, suficientă pentru deservirea călătorilor pe toate traseele din municipiul Brăila;

 • - societatea dispune de personal calificat, atestat profesional de organismele abilitate, capabil să presteze în condiții optime serviciile cuprinse în activitatea de bază, ceea ce face posibilă continuarea în condiții de eficiență a activității;

 • - este singura societate care are personal calificat pentru conducerea tramvaielor;

 • - stabilitate bună a personalului, fidelitate și atașament față de firmă;

 • - nivel bun de disciplină a muncii în rândul salariaților;

 • - societatea deține dotare tehnică adecvată obiectului de activitate, ce asigură desfășurarea în condițiile optime de exploatare a parcului de mijloace de transport;

 • - existenta unei piețe sigure pentru serviciile societății;

 • - relații tradiționale cu clienții;

 • - comportamentul avut de-a lungul timpului în relația cu călătorii și autoritățile locale în vederea înțelegerii nevoilor comunității și în special ale pasagerilor, îmbunătățirii continue a serviciilor oferite și adaptării la necesitățile acestora și la evoluția cererii și comportamentului de călătorie; organizare eficientă a activității comerciale;

 • - societatea nu înregistrează plăți restante la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local;

 • - societatea a reușit să se mențină pe piața transportului de persoane și să-și îmbunătățească performanțele financiare;

 • - strategie direcționată în sensul continuării activității de bază:

 • - prin diversificarea serviciilor specifice profilului de activitate;

 • - prin măsuri organizatorice, dezvoltarea capacității de transport în vederea creșterii cifrei de afaceri de la un an la altul.

 • • Puncte slabe:

 • - insuficiența resurselor financiare proprii necesare modernizării construcțiilor și pentru finanțarea activității de producție având în vedere volumul extrem de ridicat de fonduri necesare pentru achiziționarea de capacități noi de transport și alte mijloace care intră în componența sistemului de transport public;

 • - nivel tehnologic scăzut al facilităților pentru mentenanță și reparații.

• Oportunități:

 • - sprijinul și suportul autorității publice locale;

 • - includerea infrastructurii de transport în programe de modernizare, realizate prin proiecte cu finanțare europeană, cum ar fi:

-Modernizare transport electric pe Sos. Baldovinesti (POR -AXA. 4.1-2014-2020) prin care se va elimina infrastructura de transport cu tramvaiul pentru a se crea o bandă dedicată de transport public, se vor achiziționa 6 autobuze electrice, cu 6 stații de încărcare lente și 2 stații de încărcare rapide, se vor moderniza stațiile de transport în comun și se vor reabilita carosabilul și trotuarele pe un tronson de 2km;

-Modernizare transport electric Parc Monument-Radu Negru (POR -AXA. 4.1-20142020), proiect care presupune reabilitarea căii de rulare a tramvaiului, modernizarea stațiilor de așteptare, modernizarea trotuarelor, reabilitarea carosabilului și reconfigurarea circulației, plantarea de vegetație de aliniament și achiziționare 2 tramvaie electrice. Lungimea tronsonului supus intervențiilor este de aproximativ 4km;

-Modernizare transport electric B-dul Independentei (POR -AXA. 4.1-2014-2020) ), proiect care presupune realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de transport, respectiv cale de rulare, stații de călători și infrastructura rutieră, piste pentru biciclete, spații pietonale și spații verzi;

-Modernizare transport electric pe Calea Galați (POR -AXA. 4.1-2014-2020), proiect ce presupune reabilitarea căii de rulare a tramvaiului pe o lungime de 700m (cale dublă), modernizarea stațiilor de așteptare, modernizarea trotuarelor, reabilitarea carosabilului, plantarea de vegetație de aliniament și achiziționare de tramvaie;

-Achiziție mijloace de transport public - proiect în parteneriat cu MDRAP care presupune achiziția a 11 autobuze electrice, cu 11 stații de încărcare lente și 3 stații de încărcare rapide;

-Achiziție mijloace de transport public- proiect în parteneriat cu MDRAP care presupune achiziția a 10 tramvaie;

-Amenajare și modernizare stații îmbarcare/debarcare pentru transportul public local de călători- proiect în cadrul căruia vor fi modernizate 18 stații de autobuz pentru transportul public local de călători din Municipiul Brăila.

• Amenințări:

 • - creșterea numărului de mașini proprietate personală și a gradului lor de utilizare. Acesta este rezultatul natural al schimbărilor de nivel de trai și de filosofie de viață (abandonarea “facilităților comune”);

 • - subdimensionarea infrastructurii de transport în raport cu tendințele de dezvoltare ale orașului; modificări frecvente ale cadrului legislativ privind transportul urban de călători;

 • - lipsa unei generații noi de șoferi profesioniști bine pregătiți;

 • - mentalitatea călătorilor obișnuiți să circule cu mijloacele în comun Iară a cumpără bilet sau abonament.

Atribuirea directă a unui Contract de Servicii Publice este tratată de lege drept o variație a modalității de gestiune directă, în cadrul căreia o autoritate publică are dreptul de a atribui direct un contract de servicii publice unui operator, dacă sunt întrunite în mod cumulativ anumite condiții, după cum urmează :

ajAutorîtatea exercită control direct și influență dominantă asupra respectivului operator, aceleași pe care le-ar avea asupra unuia dintre propriile sale departamente în cazul gestiunii directe ;

 • b)OperatoruI prestează numai servicii destinate a servi interesul general al ariei acoperite de către autoritate ;

cjCapitalul social al acesteia este deținut în totalitate de către autoritate/membrii ADI. aportul privat la capitalul social fiind exclus în mod specific.

O prevedere specială din capitolul privind administrarea directă, din Lege (art. 28.22) stipulează că atribuirea directă a serviciilor publice de transport local va fi efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1370/2007. Prevederea permite aplicarea Regulamentului (CE)1370/2007 în cazul atribuirii directe.

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate, prin atribuire directă, furnizează serviciile publice de transport local de călători în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice se desfășoară conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice sau Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări ori concesiunile de servicii.

Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice în zona teritorială de competență a unităților administrativ-teritoriale care exercită o influență dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art. 28 din Legea 51/2006.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 27, alin. (1) din Legea 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, în cazul operatorilor de transport rutier:

-societăți înființate de unitățile administrativ-teritoriale sau de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme de asociere a unităților adm i ni strati v-teri tori ale,

 • - societăți rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de transport de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar ori coproprietar, de către unitățile administrativ-teritoriale,

și al transportatorilor autorizați:

-societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare intercomunitară. deținătoare de autorizații de transport valabile,

-societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar, de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de autorizații de transport valabile,

delegarea gestiunii serviciului de transport public local se atribuie în mod direct acestora, fără licitație, prin contract de delegare a gestiunii.

Avantajele atribuirii directe către un operator intern a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în Municipiul Brăila sunt:

 • - încredințarea serviciilor de transport public local de călători unui operator economic care poate demonstra potențialul tehnic, financiar și organizatoric de a realiza obiectivele propuse în vederea îmbunătățirii transportului public de persoane și modernizării infrastructurii;

 • - coordonarea unitară a serviciului de transport;

 • - operatorul asigură activitatea de dispecerizare și dotările speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a vehiculelor pe întreaga arie teritorială a municipiului:

 • - preocupare pentru controlul intern sistematic al eligibilității costurilor și veniturilor

 • - asigurarea accesului călătorilor la servicii predictibile și suficiente;

 • - realizarea introducerii de proceduri operaționale de lucru:

 • - preocuparea pentru monitorizarea și îmbunătățirea indicatorilor de performanță și calitate ai serviciului;

 • - operatorul asigură activitatea de comercializare a titlurilor de călătorie;

 • - operatorul asigură buna întreținere a bunurilor concesionate:

 • - operatorul aplica tarifele aprobate pentru toate categoriile de călători;

 • - operatorul asigura respectarea prevederilor legale contabile și fiscale în vigoare și fiscalizarea integrală a serviciului;

 • - integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimație de călătorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate și implementarea unui serviciu de e-ticketing pe raza administrativ teritorială a municipiului;

 • - simplificarea procedurii de gestionare a facilităților de transport pentru categoriile sociale defavorizate.

Dezavantajul atribuirii directe a contractului este că obligațiile care îi revin autorității publice, în calitate de acționar unic, se mențin în continuare în sensul urmăririi respectării clauzelor contractuale și a păstrării integrității patrimoniale, iar la sfârșitul perioadei de delegare consiliul local trebuie să preia bunurile concesionate, achitându-i delegatarului cota parte din investițiile făcute în perioada de concesionare, neamortizate.

Atribuirea contractului de delegare a gestiunii pe baza unei proceduri competitive presupune demararea unei proceduri concurențiale de atribuire a serviciului de utilitate publică, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1370/2007 și ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, sau, după caz, ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Regulamentul (CE) 1370/2007. prevede la art. 5, al. (3) că orice autoritate competentă care face apel la un terț, altul decât un operator intern, atribuie contractele de servicii publice pe baza unei proceduri competitive de atribuire, cu excepția cazurilor menționate la alineatele (4)6, (5)7 si (6)8.

Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători prin procedură competitivă se realizează prin scoaterea la licitație a fiecărui traseu în parte sau pe grupuri de trasee efectuate cu tramvaie și autobuze pe raza Municipiului Brăila.

Avantajele atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în Municipiul Brăila printr-o procedură competitivă sunt:

-procedura competitivă este deschisă tuturor operatorilor, este echitabilă și respectă principiile transparenței și nediscriminării. în urma depunerii ofertelor și a eventualei etape de preselecție, procedura poate presupune negocieri în conformitate cu aceste principii, cu scopul de a stabili modul optim de a îndeplini anumite cerințe speciale sau complexe.

-riscurile aferente operării sunt preluate de către operator;

-semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport cu un operator privat se poate realiza și tară obținerea avizului Consiliului Concurenței cu privire la respectarea prevederilor specifice din domeniul concurenței și al ajutorului de stat;

Dezavantajele atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în Municipiul Brăila printr-o procedură competitivă sunt:

 • - nu există un control direct a! activităților, autoritatea locală având un control mai scăzut în cazul atribuirii gestiunii delegate unui operator privat;

-suportabilitatea tarifelor la biletele și abonamentele oferite nu ar putea fi posibilă în condițiile transferului gestiunii către un operator de transport privat care urmărește maximizarea profitului;

 • - transportul public este un serviciu preponderent social, iar uncie din traseele necesare a fi operate nu sunt profitabile, ceea ce ar putea duce la excluderea unor trasee prin Reprezentarea operatorilor la licitarea unor astfel de trasee sau renunțarea la acestea în perioada derulării contractului;

 • - operarea fiind realizată de diferiți transportatori, va fi foarte greu să se realizeze un sistem integrat de ticketing pe raza Municipiului Brăila;

 • - în cadrul atribuirii prin procedură competitivă, serviciul ar fi încredințat unor operatori de transport privați, care vor avea în vedere mai mult decât orice creșterea profitului și nu calitatea serviciului oferit.

Gestiunea delegată către un operator privat reprezintă varianta cu cele mai puține avantaje, alegerea acestei modalități de delegare poate avea un impact negativ asupra calității serviciului de transport public, mai ales din cauza inexistenței unei modalități de control al autorităților asupra acestuia.

Având în vedere că serviciile publice de transport local de persoane se organizează pentru a satisface cu prioritate nevoile populației, precum și ale instituțiilor publice și agenților economici, cea mai eficientă variantă este cea a delegării gestiunii prin atribuirea directă a acestora către un operator intern de transport public de persoane care deține capacitatea tehnică necesară și are abilitatea de a satisface necesitățile de deplasare ale călătorilor.

CAPITOLUL VII

CONCLUZII SI PROPUNERI

Analizând cele prezentate in capitolele anterioare și ținând cont de:

 • a)    prevederile art. 30 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 92/2007 potrivit cărora operatorii de transport pot fi: “societăți înființate de unitățile administrativ-teritoriale sau de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale”;

 • b)     operatorul de transport public local SC Braicar SA Brăila are calitatea de operator public intern, având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Brăila ce exercită influență și control efectiv asupra deciziilor strategice și manageriale ale operatorului;

 • c)     prevederile art. 28 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/ 2006 acualizată, potrivit cărora gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți Ia art. 2 lit (g), respectiv lit. (h) fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • d)       prevederile art.27 alin.(l) din Legea nr. 92/2007, potrivit cărora “în cazul operatorilor de transport rutier prevăzuți la art. 30 alin. (2) lit. a) și b) și al transportatorilor autorizați prevăzuți la art. 30 alin. (3) lit. a) și b), delegarea gestiunii serviciului de transport public local se atribuie în mod direct acestora, tară licitație, prin contract de delegare a gestiunii.";

 • e)     HCLM nr. 107/30.03.2017 privind "Aprobarea Studiului de oportunitate, stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, auto și electric și imputemicirea STPLCAP pentru a întocmi și transmite spre publicare Anunțul de informare prealabilă privind contractul de servicii publice de transport călători prin curse regulate în Jurnalul Oficial al UE, precum și de a elabora contractul de servicii publice, respectiv contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, auto și electric, cu anexele aferente, conform prevederilor legale și a obține avizele necesare, în termen legal";

 • f) Studiul de oportunitate a fost actualizat în baza informațiilor tehnico - economice valabile la nivelul anului 2019.

Se concluzionează faptul că modalitatea de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, auto și electric, din Municipiul Brăila, este gestiunea delegată prin atribuirea directă a Contractului de delegare către operatorul SC Braicar SA Brăila.Compartiment -țurisMc


P          p/JȘEDINȚĂ

w

.1

V ’

X

V