Hotărârea nr. 81/2020

Aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT AR ARE A NR. 81

din20.02.2020

Privind: Aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.

consiliul local mttnticii’ail. kilajliuA.

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale Biroului Resurse Umane și Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 48/2010, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și alin. (7) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Organigrama Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr. 164/16.04.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Biroul Resurse Umane și de către Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

7                                                   J                       J 7

PETRICĂ -

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

/]

ION DRĂGAN

77
o

o

z

u>

r-

<=

o

m

>

o

s

z

cn

-4

7J

>

m


Z/? MX/Z 4^ 4?//^. 02.


SPITALUL DE PSIHIATRIE “SF. PANTELIMON”

Brăila, Calea Călărașilor nr. 59 Cod poștal 810209


ANMCS


unitate aflată in PROCES DE ACREDITARE


CICLUL al Il4oa


Telefon: 0239694200;692722:624365

Nr. din


Fax:0239611012

e-mail: spbrl @ spilalpsihialriebraila.ro www. sp ilalps ihiairiebraila.ro

STAT DE FUNCȚII

APROBAT

HCLM______________/.


VALABIL LA DATA DE 01.03.2020

FINANȚARE ASIGURĂRI SOCIALE

Nr crt

Numele, prenumele/vacant.temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

"O

o

r?

« —<

□ *

3-g " »

(D

D

Q.

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

PERSONAL CONDUCERE

1

CRITA

BOGDAN MARIAN

Manaqer

1

S

2

GAVRILESCU

ANDREIA MARIANA

Director medical

Medic primar epidemioloqie

5

S

3

DOBRESCU

CAMELIA BEATRICE THEODORA

Dir. iinanciar-contabil

1

s

4

PUIA

ANGELICA TINCUTA

Director inqrijiri

Asistent medical qeneralist principal

5

s

Secția Psihiatrie 1 -90 palurl.dln care Compartiment psihiatrie cronici 30 paturi

5

ARGHIR

LACRAMIOARA DIANA

Medic set secție

Medic primar psihiatrie

5

s

6

MOROIANU

VERONICA

Medic primar psihialrie

3

s

7

Medic primar psihiatrie-rez sel secție psihiatriei

5

s

8

DOBRE

MIHAI

Medic primar psihiatrie

3

s

9

VACANT

Medic spec psihiatrie

3

s

10

VACANT

Psiholoq principal

4

s

11

MUTH

IONEL GABRIEL

Asistent medical qeneralist pr.sef seci.

5

s

Nr crt

Numele, prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

12

STAMATIN

CAMELIA

Asistenl medical qenerallst principal

5

PL

13

TATARU

AURELIA

Asistenl medical qeneralist principal

5

PL

14

ERHAN

LAURENTIU

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

15

TENCARU

CAMELIA VIORICA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

16

SFETCU

VICTORITA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

17

PLANGEBAN

ANISOARA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

18

VACANT

Asistent medical qeneralist debutant

0

PL

19

VACANT

Asistent medical

qeneralist

5

PL

20

PETRENCU

FLORICA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

21

VACANT

Asistenl medical qeneralist principal

5

S

22

DAVID

LUMINIȚA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

23

MICII

DANIELA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

24

PREDA

GEORGETA

GIANINA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

25

SIMION

DRAGUTA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

26

CAMER

GINA CRISTIANA

Asistenl medical qeneralist principal

4

PL

27

NEGOITA

TANTA DANIELA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

26

PUIU

MIHAELA ALINA

Asistent medical qeneralist principal

3

PL

29

MUSAT

LENUTA

Asistent medical qeneralist principal

3

PL

30

GHEORGHE

ION ROMEO

Asistent medical qeneralist principal

5

S

31

NEDELCU

ANICUTA

Asistenl medical qeneralist

5

PL

32

ȘTEFAN

DORIN SILVIAN

Asistent medical qeneralist

1

PL

33

RENGHEA

LUMINIȚA

Asistent medical qeneralist

5

PL

34

CRETU

IONELA

Infirmiera

5

M

Nr crt

Numele,

prenumele/vacant.temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

•o

o

w

« -1

§ ™ t-s

® S-

<o

a

Q.

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

35

FADEI

LENUTA

Infirmiera

5

G

36

PORUMB

ELENA

Infirmiera

3

M

37

GOTET

FLORENTINA

Infirmiera

2

M

38

COCIANU

IONICA

Infirmiera

5

G

39

IO AN

ANETA

Infirmiera

5

G

40

VACANT

infirmiera

5

G

41

PRUSAC

ZANFIRA

Infirmiera

5

G

42

ION

EUGENIA NARCISA

Infirmiera

5

. G

43

GHELASE

MIHAELA

Infirmiera

3

M

44

PIESA

GEORGIANA

Infirmiera

1

G

45

TUDOR

CORNELIA

Infirmiera

2

M

46

TURCU

MARILENA

Infirmiera

4

G

47

VACANT

Infirmiera

4

G

48

VACANT

Infirmiera

4

G

49

VACANT

Infirmiera

4

G

50

vacant

Infirmiera

4

G

51

vacant

Infirmiera

4

G

52

MUSAT

IOANA

îngrijitoare

5

G

53

COMAN

TUDORITA

îngrijitoare

5

G

54

GHEORGHE

ELENA

îngrijitoare

5

G

55

PUSCASU

ANGELICA

îngrijitoare

3

G

56

SANDU

TUDORITA

Inqrijifoare

4

G

57

VACANT

îngrijitoare

2

M

Nr crt

Numele, prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala ! grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

58

CADIR

MARIA

Inqrijitoare

5

G

59

CANtPEANU

VIOLETA

Inqrijitoare

2

G

60

VACANT

îngrijitoare

4

G

61

VACANT

îngrijitoare

4

G

62

VACANT

Inqrijitoare

4

G

63

VACANT

îngriji loare

4

G

64

MATEI

RADU

Munc necalilicai I

5

G

65

GIUVELIC

ȘTEFAN

Munc necalilicai 1

6

G

66

SISU

AUREL

Munc necalificat 1

3

M

67

TUDOSA

ADRIAN

Munc necalilicai 1

5

M

66

DAN

CONSTANTIN

Munc necalificat 1

2

G

69

BERCARU

VIOREL

Munc necalificat 1

4

M

70

VAJU

MARIAN

Brancardier

5

M

Secția Psihiatrie II -90 paturi, din care compartiment psihiatrie cronici 37 paturi

71

CHIRULESCU

ALINA

Medic Set seclie

Medic primar psihiatrie

5

s

72

VADEANU-DUMITRIU

ADRIANA -VERONICA

Medic specialist psihiatrie

2

s

73

Medic primar psihiatrie-rez set seclie psihiatriei!!

5

s

74

STAMATE

CONSTANTA MONICA

Medic specialist psihiatrie

4

s

75

RADU

EUGENIA

Medic specialist psihiatrie

1

s

76

Medic primar psihiatrie-rez set seclie psihiatriell

5

s

77

VACANT

Psiholoq principal

4

s

70

BACIU

MARGARETA

Asistenl medical qeneralist pr. sef seclie

5

s

79

SERBAN

LAURA-MIHAELA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

Nr crt

Numele,

prenumele/vacant.temporar

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

vacant

după caz

80

AGATINEI

VAL1

Asistent medical qeneralisl principal

5

s

Bl

DINU

MARIANA

Asistent medical qeneralisl principal

5

PL

82

BACANU

NETUTA

Asistent medical qeneralisl principal

5

PL

83

CRETU

COSTINELA EMILIA

Asistent medical qeneralisl principal

4

PL

84

NEACSU

STELUTA

Asistent medical qeneralisl principal

5

PL

85

MOLOOVEANU

MIOARA

Asislent medical qeneralisl principal

5

PL

86

VIZITIU

MIHAELA

Asistenl medical qeneralist principal

5

PL

87

NITA

NICOLETA

Asistent medical qeneralist principal

5

S

88

VACANT

Asislent medical qeneralist principal

5

S

89

Asistent medical generalist principal rez director îngrijiri

5

s

90

DUMtTRACHE

VICTORIA

Asistent medical qeneralisl principal

5

PL

91

RAOULEA

RODICA

Asislent medical qeneralist principal

4

s

92

CIRIC

NEDELEA NICOLETA

Asistent medical qeneralisl principal

5

PL

93

BALASOIU

DANIELA

Asislent medical generalist principal

4

PL

94

DIMA

MIHAELA

Asistenl medical generalist principal

4

PL

95

RADU

GINA DANIELA

Asistent medical qeneralisl principal

3

PL

96

TINCA

LENUTA

Asislent medical generalist principal

4

PL

97

PITA

ANA MARIA

Asistent medical qeneralist principal

3

PL

98

MARIN

VICTOR

Asislent medical qeneralist

3

PL

99

VACANT

Asistent medical qeneralist

3

PL

100

IANCU

MARINELA

SIMONA

Asislent medical qeneralisl

5

PL

101

BRATOSIN

ALINA

nfirmiera

1

G

102

TIPARU

EUGENIA

nfirmiera

5

M

Nr crt

Numele, prenumele/vacant.temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

103

TIHANOV

LILIANA

Infirmiera

5

G

104

TURIAC

IVANUTA

Infirmiera

4

G

105

OANCEA

VIORICA

Infirmiera

5

G

106

SIPICA

VASILICA

Infirmiera

5

G

107

IVANOV

MARIANA

Infirmiera

5

G

106

IOSIF

VIRGINIA

Infirmiera

5

M

109

GITA

DUMITRIA

Infirmiera

5

G

110

TUREA

CONSTANTA

Infirmiera

4

G

111

MANOLE

CONSTANTA

LUCICA

Infirmiera

5

M

112

PODARU

GEORGETA

Infirmiera

2

G

113

STÂNG IU

MIOARA

Infirmiera

5

G

114

TEODORESCU

RADITA

Infirmiera

4

G

115

CONSTANTIN

MIRELA-MARIANA

Infirmiera

5

G

116

VACANT

Infirmiera

4

G

117

VACANT

Infirmiera

4

G

116

VACANT

Infirmiera

4

G

119

VACANT

Inqrijiloare

5

M

120

TARAU

NICOLETA SARA

Inqrijiloare

3

G

121

GURGU

CRAITA

Inqrijitoare

5

G

122

BOITASI

CRISTINA NICOLETA

Inqrijiloare

2

M

123

ERHAN

EVELINE

îngrijitoare

2

G

124

CULEA

CORNELIA

Inqrijiloare

4

M

125

BUZOIANU

GEORGIANA LILI

Inqrijiloare

1

G

Nr crt

Numele, prenumete/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

126

PATAP

MARIANA

îngrijitoare

3

M

127

ROȘU

MONICA

Inqriiitoare

1

G

128

VACANT

îngrijitoare

4

G

129

VACANT

Inqrijitoare

4

G

130

VACANT

îngrijitoare

4

G

131

CALUGARU

MARIUS

Munc necalificat 1

4

M

132

ANTOHE

IULIAN

Munc necalificat 1

5

M

133

ZAINEA

GEORGE

Munc necalificat 1

5

G

134

TECARU

GHEORGHITA

Munc necaiilical 1

3

G

135

BUCUR

IONEL

Munc necalifical 1

4

M

136

CURSARU

FANEL

Munc necalificat 1

5

G

137

CATICA

MARIUS DANIEL

Brancardier

3

M

SECȚIA PSIHIATRIE III - 90 paturi, din care compartiment psihiatrie cronici 30 paturi

130

SORESCU

IRINA VETURIA

Medic Sef secție

Medic primar psihiatrie

5

s

139

VACANT

Medic primar psihiatrie

5

s

140

NIMERINCU

DANIELA MIRELA

Medic specialist psihiatrie

2

s

141

VACANT

Medic specialist psihiatrie

3

s

142

VACANT

Medic specialist psihiatrie

2

s

143

VACANT

Psiholoa principal

4

s

144

MARIN

CORINA IULIANA

Asistent medical qeneralist pr. sef secție

5

PL

145

VALAICU

ANDREEA NiCOLETA

Asistent medical qeneralisl

1

PL

146

VEISEL

MIHAELA

Asistent medical qeneralisl principal

5

PL

147

TAMBALIUC

LIGIA MARCELA

Asislent medical qeneralisl principal

5

PL

Nr

Cft

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

140

BIANU

LEONARD VALERIU

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

149

RADUCAN

LAURENTIU

Asistent medical E3FT,masaj principal

5

PL

150

COCOS

MARIOARA

Asislen! medical qeneralist principal

5

S

151

NEGOITA

CRINA

Asistent medical qeneralisl principal

5

PL

152

DIMOFTE

CLOTILDA

Asistent medical qeneralisl principal

5

PL

153

BURLACII

MARIA

Asistent medical qeneralist

5

PL

154

fratila

LACRAMIOARA

Asistent medical qeneralist principal

5

S

155

VICOL

FLORICA OLIVIANA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

156

CONSTANTIN

CRINUTA VIOLETA

Asistent medical generalist principal

5

PL

157

BALTATU

IORDANA

Asistent medical Qeneralist principal

5

PL

150

ALIMANEANU

RODICA

Asistent medical qeneralisl principat

4

PL

159

VICOL

IULIAN CĂTĂLIN

Asislent medical qeneralist principal

4

PL

160

TOADER

GABI MIRELA

Asistent medical qeneralist principal

4

S

161

ROMAN

CERASELA ELISA

Asistent medical qeneralist principal

4

PL

162

CALU

IONELA tantica

Asistent medical qeneralist principal

4

S

1S3

TOMA

VASILICA

Asislent medical Qeneralist principal

4

PL

164

LAZU

LENUTA

Asistent medical qeneralisl principal

5

PL

165

MOCANU

ELENA

Asistent medical qeneralist principal

2

PL

166

VACANT

Asistent medical qeneralist debutant

0

PL

167

RUSESCU

VIORICA

Infirmiera

5

G

163

LEITOIU

MARIANA

Infirmiera

5

M

169

MARIN

SABINA

Infirmiera

3

G

170

ENE

DANIELA

Infirmiera

5

M

Nr crt

Numele,

prenumele/vacant.temporar

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

vacam

după caz

171

PAUNEL

MARIANA

Infirmiera

5

G

172

CERNEA

OIȚA

Infirmiera

3

G

173

STAMA

LENUTA

Infirmiera

5

M

174

SIDEROF

VASILICA

infirmiera

5

M

175

DIMA

IONEL IONUT

Infirmier

3

G

176

VACANT

Infirmiera

5

G

177

VAJU

SIMONA RAMONA

Infirmiera

2

M

176

ISTRATE

GIANINA SIMONA

Infirmiera

2

M

179

VACANT

Infirmiera

4

G

180

VACANT

Infirmiera

4

G

181

VACANT

Infirmiera

4

G

182

VACANT

Infirmiera

4

G

163

VACANT

Infirmiera

4

G

184

VACANT

Infirmiera

4

G

185

LANTZ

LILIANA

îngrijitoare

4

G

186

ADAM

MIHAELA CRISTINA

îngrijitoare

2

M

187

ION

PENA

îngrijitoare

5

G

188

SUBȚIRICA

NICOLETA

Inqrijitoare

5

M

189

VACANT

îngrijitoare

3

G

190

ICHIM

NICOLETA

Inqrijiloare

5

M

191

TURCU

LENUTA

îngrijitoare

5

M

192

ALBU

SILVIA GEORGETA

îngrijitoare

5

G

193

VACANT

nqrijiloare

4

G

Nr crt

Numele, prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

194

VACANT

Inqriiitoare

4

G

195

VACANT

inqrîjitoare

4

G

196

VACANT

Inarijitoare

4

G

197

POIATA

GHEORGHE

Munc necalificat 1

5

G

199

LAZU

STELICA

Munc necalificat 1

5

G

199

GAFON

NICUSOR

Munc necaiilicat 1

2

M

200

VRINCEANU

ION EUGEN

Munc necalificat 1

3

M

201

DUMITRU

VALENTIN

Munc necalificat 1

5

M

202

LAZAR

VICA

Munc necaiilicat 1

4

M

203

STOIAN

VALENTIN

Brancardier

1

M

Compartiment Psihiatrie Pediatrica 15 paluri,din care compartiment psihiatrie cronici 3 paturi

204

BOBOCESCU

KESIKIS ȘTEFAN

Medic spec. neuropsihiatrie infantila

5

S

205

SCHULER

IULIAN

Medic spec. neuropsihiatrie infantila

5

s

206

IOSIF

MARIANA

Medic spec. neuropsihiatrie infantila

5

s

207

IONESCU

LAURA MARINELA

Asistent medical pedialrie principal

5

PL

208

GHIOVIANU

NORA VIOLETA

Asistent medical pediatrie principal

5

PL

209

MELINTE

CLAUDIA OLIMPIA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

210

MICLOS

ADELINA LILIANA

Asisfenl medical qeneralist principal

5

PL

211

BALUTA

ADELICA ADRIANA

Asistenl medical pedialrie principal

5

PL

212

ROSIORU

IONUT DANIEL

Asistent medical pediatrie principal

5

PL

213

DUMITRU

MONICA ALINA

Educator puericultor principal

5

PL

214

DIRNEA

GINA

Infirmiera

5

M

215

TUDOR

LILIANA

Infirmiera

5

G

Nr crt

Numele,

prenumele/vacant.temporar

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

vacant

după caz

216

BALABAN

CRISTIANA

Infirmiera

5

M

217

PER1ANU

RODICA

Inlirmiera

5

M

216

VACANT

Infirmiera

5

G

219

PASCU

VOICA

Inqriiitqare

5

M

SECȚIA PSIHIATRIE CRONICI ADULTI - 140 paturi

220

VACANT

Medic sel secție

Medic primar psihiatrie

5

S

221

BUGARSCHI

lULfA FLORENTINA

Medic specialist psihiatrie

2

s

222

VACANT

Medic specialist psihiatrie

5

s

223

BADIC

MIHAI ALIN

Medic specialist psihiatrie

3

s

224

MARCULESCU

VILE

Asistent medical generalist princ. set seci.

5

PL

225

STRECHE

GICA

Asistent medical generalist principal

5

PL

226

CRĂCIUN

IONICA

Asistent medical qeneralisl principal

5

S

227

munteanu

VASILICA

Asistent medical aeneralisl principal

5

PL

226

UNGUREANU

LUMINIȚA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

229

CALISTRU

GHEORGHE

Asistent medical qeneralist

4

PL

230

COZMAN

CR1STINA NICOLETA

Asistent medical qeneralisl principal

4

PL

231

MIHAI

ELENA

Asistent medical generalist principal

3

PL

232

PAMFIL

VALERICA TOTIENA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

233

NEACSU

VALENTINA SORINA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

234

BATUTU

VIOLETA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

235

PETROV1CI

GABRIELA VIRGINIA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

236

VACANT

Asistent medical qeneralisl deb.

5

PL

237

ROSIORU

CARMEN AURORA

Asistenl medical qeneralist principal

5

PL

Nr cri

Numele,

prenumele/vacant,temporar

Structura

Funcția

contractuala

Treapta

|             profesionala / grad

2

<

C

Cfl

c

Ei

o

-1

de conducere

de execuție

vacant

după caz

23a

LEFTER

MARIANA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

239

NOVAC

ALEXANDRU

Asistent medical qeneralist principal

4

PL

240

PAPUC

DANIELA CAMELIA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

241

STANESCU

ÎRINA MIRELA

Asistent medical qeneralist principal

4

PL

242

BEILICIU

ADRIANA CAMELIA

Asistent medica* qeneralist

4

PL

243

BURLACU

GABRIELA

Asistent medica* generalisl principal

5

PL

244

DAVID

MARIANA

Asistent medical qeneralist

5

PL

245

BERCEA

MARIANA MONICA

Asistent medical qeneralist

5

PL

246

BRAGUTA

VIORICA

Asislent medical qenerahsl

4

PL

247

RADUCAN

ZOICA ALINA

Asistent medical qeneralist

3

PL

248

VACANT

Asistent medical qeneralist

5

PL

249

RIZEA

CORINA IRINA

Asistent medical qeneralist

2

PL

250

MOVILEANU

RAMONA MIHAELA

Asistent medical generalisl

1

PL

251

CONSTANTIN

ANISOARA

Asislent medical qeneralist

3

PL

252

VIJU

MARIUS

Asistent medical qeneralist

4

PL

253

VACANT

Instructor ergoterapie

5

M

254

DUMITRASCU

GABRIELA

Infirmiera

4

M

255

UNCROP

ELENA

Infirmiera

5

G

256

CANALA

ELENA

Infirmiera

5

M

257

CIRNECIU

IONICA

Infirmiera

5

G

258

MATEI

STELUTA

Infirmiera

5

G

259

TRICHIANU

CONSTANTA

Infirmiera

5

G

260

PREDA

MARIANA

Infirmiera

2

G

Nr crt

I             Numele,

prenumele/vacant, temporar

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

vacant

după caz

261

MIRCEA

VICTORITA

Infirmiera

5

M

262

ZAHARfA

LUMINIȚA

Infirmiera

3

M

263

CARAGATA

CALINA

Infirmiera

5

M

264

VACANT

Infirmiera

5

G

265

TRIFAN

VERGINIA

Infirmiera

5

G

266

VACANT

Infirmiera

5

G

267

DURLEA

ANETA

Infirmiera

5

G

268

VACANT

Infirmiera

5

G

269

VACANT

Infirmiera

5

G

270

VACANT

Infirmiera

5

G

271

VACANT

Infirmiera

5

G

272

CONSTANTINESCU

NELUTA

îngrijitoare

5

G

273

DRAGOMIR

NELA

Inqrijitoare

4

G

274

VLAD

MIOARA

îngrijitoare

4

M

275

VACANT

îngrijitoare

5

G

276

ROMAN

ANGELICA

Inqrijiloare

4

G

277

TUREAC

IONEL

Muncitor necalifical 1

5

G

276

TIHAN

SALUTA

Muncilor necalificat 1

5

G

279

JICA

NiCUSOR

Muncitor necalificat 1

5

G

280

DRAGOMIR

IONEL COSTEL

Muncitor necalificat 1

4

G

281

ROSIORU

CLAUDIU

Muncitor necalificat 1

4

G

282

MEIROSU

GEORGEL

Muncilor necalifical 1

4

G

283

ZONTEA

GEORGE

Brancardier

5

M

Nr crt

Numele, prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

LABORATOR ANALIZE MEOICALE

284

VACANT

Medic Sef laboralor

Medic primar laboralor

5

s

285

TOM A

IRINA MARILENA

Medic primar laborator

5

s

286

RUSEN

FELICIA

Biolog principal

5

s

287

STOINESCU

MANUEL FLORIN

Bioloq principal

4

s

288

VACANT

Biochimist principal

5

s

289

IANCU

MĂRITĂ

Asistent medical laboralor principal sef

5

PL

290

VACANT

Asistent medical laboralor

5

PL

291

PETREANU

GERTUDA

Asistent medica! laborator principal

5

PL

292

ANTOHE

ANETA

Asistent medical laboralor principal

5

M

293

VIZIREANU

AURELIA

Inqriiitoare

5

G

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

294

POPESCU

IONUT LUCIAN

Medic primar radiofog-imao med

5

S

295

DOBRE

MARIELA SANDA

Asistent medical radioloqie principal

5

PL

CABINET ASISTENTA SOCIALA

296

ILIE

JANETA

Asistent social

4

S

297

DINU

ELENA IONELA

Asistent social principal

5

S

COMPARTIMENT INTERNĂRI

298

STOIAN

MIMI MIHAELA

Registralor medical

2

M

299

CONSTANTIN

MIHAELA

Registrator medlical

3

M

300

VACANT

Registrator medical debulant

O

M

301

PRUS

GINA

Registrator medical debulant

3

M

302

STAN C IU

LUCRETIA

Registrator med princ

5

M

Nr crt

Numele,

prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

CABINET PSIHIATRIE I

303

TECARU

PANFILICA

Asistent medical generalist principal

2

PL

304

CONSTANTINESCU

IONICA

Asistent medical qeneralisl principal

5

PL

CABINET PSIHIATRIE II

305

vacant

Asislent medical qeneratist

4

PL

306

PANTEA

CRISTINA

Asislenl medical qeneralisl principal

4

PL

CABINET PSIHOLOGIE ADULTI

307

MUTH

GINA IRINA

Psiholoq specialisl

5

S

CABINET PSIHIATRIE PEDIATRICA

308

POIENARU

MIRELA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

CZBTRET

PStHOLOGIEIPSIHOTERAPIE -COPII

309

VACANT

Psiholoq specialisl

5

S

FARMACIE SPITAL

310

RUSU

CORNELIA CRISTINA

Farmacrsl sef

Farmacist primar

5

S

311

CHIRILOV

ANA MARIA

Farmacist

4

s

312

BOBI

FLORICA

Asistent farmacie principal

4

PL

313

VACANT

Asistent farmacie

5

PL

314

VACANT

Asistent farmacie principal

5

PL

C.P.I.A.A.M.

315

Medic pnmar epidemiologie rez. Director medical

5

S

316

VACANT

Medic specialist epidemiologie

5

S

317

VACANT

Medic specialist boli ntectioase

5

S

318

VACANT

Asislenl igiena principal

5

PL

Nr crt

Numele,

prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

319

GROSU

elena

Asislenl iqiena principal

5

PL

320

PICUS

GICU

Agent D.D.D

5

M

BIROUL

APROVIZIONARE.TRANSPORT

URI

321

BUTUC

MARIUS EMILIAN

SEF BIROU

II

S

322

VACANT

Refereai de specialitate grad 1

5

s

323

VACANT

Merceolog II

4

M

324

VACANT

Muncitor necalifica 11

5

M

325

SERBAN

PETRONELA CANA

Muncilor calificat 1 -lucr comerc

5

M

326

HARABAGIU

FLORENTIN

Muncilor calificat IV -lucr comerc

2

M

327

POPA

CRISTIAN MARIAN

Șofer II

2

G

328

NICOLESCU

ȘTEFAN LUCIAN

Soler II

1

M

329

VACANT

Șofer autosanitara III

4

M

BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

330

BUZEA

FLORENTINA

SEF BIROU

II

S

331

VAILCEA

ANA MARIA

Economist specialist IA

5

S

332

Economisi specialist IA-rez.dir. fin-contabil

5

s

333

NEAGU

NICOLETA

Economisi specialist IA

4

s

BIROUL ADMINISTRATIV

334

CRĂCIUN

FLORENTIN

Sef birou

II

s

335

TURCU

angelina CAMELIA

Subinqiner 1

5

BSD

336

baluta

MARJA

Arhivar

5

M

Nr crt

Numele, prenumelefvacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

337

MANEA

STEFANIA

Muncitor calificai III telefonista

5

M

338

VACANT

Muncilor calificai II lenjereasa

5

G

339

PANUTA

ALINA

Muncitor calif IV fenjereasa

2

M

340

PODARU

SERBAN

Muncilor necalificat 1

5

G

SERVICIUL TEHNIC

341

DANUTA

SOFRONJ

Sef Serviciu

II

S

342

RIMNICENU

VALERIU

Inqiner specialist IA

5

S

343

URSE

LAURENTIU MIHAIL

Sef form muncitori

11

M

344

SUBȚIRICA

DORU

Muncitor calificat 1 eleclrician

5

G

345

MOISE

NICOLAE

Muncilor calificat IV instalator sanitar

5

M

346

POPA

GHEORGHITA

Muncitor calificat 1 tamplar

5

G

347

VACANT

Muncitor calificat IV zidar zuqrav

5

G

348

V1ERU

VALENTIN

Muncitor calif IV instalator sanitar

5

G

349

VACANT

Muncilor calificat IV instalator sanitar

5

G

350

BURGHELEA

N1CU

Muncilor calificai IV zugrav vopsitor

5

M

351

VACANT

Muncitor calificat IV-zidar/zuqrav

5

G

352

IARCA

STELIAN

Muncitor calificat 1 fochist

5

M

353

TOADER

PETRU

Muncilor calificat 11 fochist

5

G

354

APOSTOL

VOICU

Muncitor calificat II fochist

5

G

355

TOBA

MARCEL

Muncitor calificai IV fochist

5

M

356

VACANT

Muncitor calificat IV fochist

4

G

357

PANDREA

GIGEL

Muncitor calificai 1 fochist

5

M

358

IACOB

BOGDAN

Muncilor calificai II fochist

5

G

Nr crt

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

359

VACANT

Muncilor calificat IV fochist

5

G

BLOC ALIMENTAR

360

VACANT

Asistent dietetica principal

5

S

361

MOHONEA

DOINITA

Asistent dietetica principal

5

PL

362

CAPITANEANU

STELUTA

Muncitor calificat II -bucatar

3

G

363

ILIE

GHEORGHE

Muncitor calificat 1 -bucatar

5

M

364

TOADER

adeluta

Muncitor calificat 1 ■ bucatar

5

M

365

DANILA

ANGELICA

VIORICA

Muncitor necalif 1 bucătărie

2

G

366

DULGHERU

LILIANA

Muncitor calificai II-bucatar

5

M

367

SCUTARU

LENUTA

Muncitor calificat II bucatar

5

G

368

BALANICA

ELENA

Muncitor necalif 1 bucalarie

4

G

369

GUSATU

LILIANA

Muncitor necalif 1 bucalarie

5

G

370

APOSTOL

ANISOARA

Muncitor necalif 1 bucătărie

4

G

371

SAVA

MIMI

Muncitor necalif 1 bucătărie

5

G

372

POPA

TRANDAFIRA

Muncitor necalif 1 bucalarie

5

G

373

BUCUR

ROOICA

Muncitor necalif 1 bucătărie

5

G

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL1TATE

374

GINGARASU

MARIANA

Sef serviciu

II

S

375

PANAITESCU

ANISOARA

Economist specialist IA

5

S

376

STROE

GERMINA

Economist specialist IA

5

S

377

PUSCOI

IULIANA

Economist specialist IA

5

s

370

GHICA

STANA

Economisi specialisi IA

5

s

379

BASTIUREA

FANICA

Economist 1

5

s

Nr crt

Numele,

prenumele/vacant.temporar vacant, după caz

Structura

Funcția         contractuala

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Treapta

profesionala 1 grad

BIROUL R.U.N.O.S

380

ICHIM

MONICA ELENA

Sef birou

II

S

381

BURTEA

VIOLETA CRINUTA

Economisi specialist IA

5

S

382

OONTU

MiRCEA

Inginer specilist IA

5

S

383

VLAHOPOL

GICA LILIANA

Economist II

5

s

COMPARTIMENT INFORMATICA

384

VLAD

OANA

Analist ( programator) ajutor IA

4

M

335

VACANT

Analist prooramalor IA

5

s

386

VACANT

Operalor date II

2

M

BIROU DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

387

VACANT

Sef birou

Medic

II

S

388

RASNOVEANU

MARIANA MANUELA

Asistent medical qeneralisl principal

5

PL

388

CALUGARU

DOINITA

Stalîslician med princ

5

M

390

BULIGA

CARMEN

Stalistician medical principal

5

M

391

AMARIOAREI

CLAUDIA LIZICA

Asistent medical generalist principal statistica medicala

5

PL

COM PARTIMENT J U RIDIC

392

STRATON

MARCELA

Consilier juridic IA

5

s

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

393

IBANESCU

LENUTA

Auditor 1

5

s

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATIt SANITARE

394

VACANT

Sef serviciu

II

s

395

VACANT

nginer specialist IA

5

s

Nr crt

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

■0

O

Q

« -i

3 Bl " -a " ST

(O

2

o.

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

396

DECA

OANA RALUCA

Economist specialist IA

4

S

397

vacant

KHmrenratr specialitate grad 1- asisl medic generalisl

5

PL

398

VACANT

Referent de specialitate grad 1- medic specialist

5

s

399

VACANT

Referent de specialitate qrad 1

5

s

COMPARTIMENT S.S.M. SI SITUATIt DE URGENTA

400

IACOB

CLAUDIAGILDA

inqiner specialist IA

5

s

COMPARTIMENT DUHOVNICESC

401

VACANT

PREOT 1

5

s

CAMERA DE GARDA'

CAMERA DE GARDA ESTE DESERVITA DE PERSONALUL DIN SECȚIILE CU PATURI

PENTRU ASIGURĂRI

Ocupate

Vacante

TOTAL

Nr. total de funcții contractuale de conducere

15

3

18

Nr. total de funcții contractuale de execuție

300

83

383

Nr. total de funcții din institulie

315

86

401

CENTRUL DE SANATATE MINTALA ADULTI

1

SPATARU

COSTEL CĂTĂLIN

Medic specialist psihiatrie

3

s

2

MARIN

ANGELICA DANIELA

Psiholoq principal

5

s

3

PREDA

MIOARA

Psiholoq principal

5

s

4

BUCURESTEANU

EDUARD

Psiholoq principal

4

s

Nr cri

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala /grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

5

VACANT

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

6

CRISTEA

OANA

Asislenl medical qeneralist principal

2

PL

7

STOIENESCU

NARCISA

Asistent medical qeneralist

4

PL

8

VACANT

Asistent social

5

S

9

VACANT

Instructor erqoterapie

5

M

10

VAJU

EMILIA

Inqriiiloare

5

G

CENTRU DE SANATATE MINTALA COPII ‘

11

VACANT

Medic spec psihiatrie pediatrica

5

S

12

VACANT

Asistent social

5

S

13

VACANT

Asistent medical pediatrie

5

PL

14

VACANT

Asistent medical pediatrie

5

PL

15

VACANT

Asistent medical pediatrie

5

PL

16

VACANT

Instructor ergoterapie

5

M

17

VACANT

Inqrijitoare

5

G

MEDICI REZIDENTI

18

PLESA

DOINA

Medic rezident anul II psihiatrie

5

S

19

VACANT

Medic rezident anul IV psihiatrie

O

S

20

BELIGAN

CLAUDIU ALEXANDRU

Medic rezident anul IV psihiatrie

0

S

21

VACANT

Medic rezident anul IV psihiatrie

1

s

22

VACANT

Medic rezidenl anul IV psihiatrie

2

s

23

TOPA

DIANA MIHAELA

Medic rezidenl anul 1 boli infectioase

s

24

SARBU

FABIOLA

Medic rezident anul III psihiatrie

5

s

25

GRIGORAS

TEODOR

Medic rezident anul III psihiatrie

O

s

Nr crt

Numele,

prenumete/vacanl.temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

26

DIONiSIE

VLAD

Medic rezident anul III psihiatrie

0

S

27

CAZACIOC

ANGELA

Medic rezident anul 1-psihialrie pediatrica

0

S

PENTRU BUGET

Ocupate

Vacante

TOTAL

Nr. total de funcții contractuale de conducere

Nr. total de funcții contractuale de execuție

14

13

27

Nr. total de funcții din instituție

14

13

27

TOTAL INSTITUȚIE

Ocupate

Vacante

TOTAL

Nr. loial de funcții conlractcale de conducere

15

3

13

Nr. total de funcții contractuale de execuție

314.0

96

410

Nr. loial de lunctii din inslilulie

329

99

428

FINANȚARE


BUGET DE STAT