Hotărârea nr. 8/2020

Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARE A HR.8

din31.01.2020

Privind: Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică.

CONSILIUL EOCAE MUNICIPAL BRAXEA

La inițiativa doamnei Viceprimar Ciocan Doinița;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brăila, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii asistenței sociale nr.292/2012, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului M.M.J.S. nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale -Anexa nr. 1;

-H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. c) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

R O T A R A S T E :

Art.1 Complexul Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică cuprinde două servicii sociale:

a. Căminul pentru persoane vârstnice, fără personalitate juridică, cod serviciu social 8730 CR-V-I;

b. Centrul rezidențial de îngrijire și asistență, fără personalitate juridică, cod serviciu social 8790 CR-PD-I.

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social fără personalitate juridică - Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social fără personalitate juridică - Centrul Rezidențial de îngrijire și Asistență din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 (1) Conducerea Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” se asigură de către personalul de conducere și de consiliul consultativ.

 • (2) Consiliul consultativ este o structură care asigură:

 • a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale a respectării standardelor minime de calitate;

 • b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce privește funcționarea complexului.

 • (3) (a) Consiliul consultativ este compus din reprezentant/reprezentanți ai furnizorului de servicii sociale și reprezentant/reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul complexului, aleși în mod democratic.

(b) Componența nominală a consiliului consultativ se stabilește prin dispoziția furnizorului de servicii sociale - Direcția de Asistență Socială Brăila.

 • (4) Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) participă la deciziile privind planificarea bugetului complexului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale;

 • b) analizează activitățile derulate în centru și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;

 • c) după caz, își exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situația în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în complex în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul complexului.

Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea art. 2 din H.C.L.M. Brăila nr. 69/19.12.2018, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 213/29.05.2019.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Complexul Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

y                                              y                     y 1

EDUARD - HERERA PETRESCU


ION /DRĂGAN


Anexa nr. 1 la

HCLM nr.

REGULAMENTUL

de

ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

al

CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

DIN CADRUL COMPLEXULUI REZIDENȚIAL "SFÂNTA MARIA" BRĂILA

Art. 1 Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, serviciu social furnizat în cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Căminului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori și se completează cu prevederile legislației specifice, ale procedurilor proprii ale furnizorului de servicii sociale și ale serviciului social, precum și ale standardelor minime de calitate aplicabile.

Art. 2 Identificarea serviciului social

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila, cod serviciu social 8730 CR-V-I, este un serviciu social fără personalitate juridică, organizat în cadrul Complexului Rezidențial “Sfânta Maria” Brăila, instituție cu personalitate juridică, cu sediul in Jud. Braila, Comuna Vadeni, Loc. Baldovinesti, Calea Mos Anghel nr. 486, corpurile C 5 - număr cadastral 74310 si C 12 - număr cadastral 76084, având o capacitatea de găzduire de 121 de locuri, respectiv 44 locuri in corpul C 5 si 77 locuri in corpul C 12.

Art. 3 Scopul serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila, îl reprezintă prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, prin asigurarea activităților de găzduire pe perioadă nedeterminată, prepararea și servirea hranei, îngrijire personală si supraveghere, asistență medicală curentă, consiliere de specialitate (psihologică, socială, juridică, informare, etc.) a persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani cu domiciliul/reședința pe raza Municipiului Brăila, și care necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu, nu se pot gospodări singure, care sunt lipsite de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale, nu au locuință și nu realizează venituri proprii, principalele obiective ale Căminului fiind:

 • a) să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie și siguranță;

 • b) să ofere condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei vârstnice;

 • c) să permită menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice;

 • d) să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viața socială;

 • e) să faciliteze și să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

 • f)  să asigure supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

 • g) să prevină și să trateze consecințele legate de procesul de îmbătrânire.

Art. 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standardul minim de calitate aplicabil este Anexa 1 la Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

 • (3) Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila este înființat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 69/19.02.2018, nr. 213/29.05.2019 și nr. ___________________, și funcționează sub îndrumarea metodologică și coordonarea activității de specialitate a Direcției de Asistență Socială Brăila.

Art. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila sunt următoarele:

 • a.    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b.    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c.    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d.   deschiderea către comunitate;

 • e.    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f.    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g.    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h.    facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i.    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j.    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k.    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l.    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m.   asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n.    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o.    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p.   colaborarea cu serviciul public de asistență socială.

COMPLEXUL REZIDENȚIAL "SFÂNTA MARIA” BRĂILA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Art. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila sunt persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani si care au domiciliul/resedinta pe raza Municipiului Brăila, categorie de populație vulnerabilă cu nevoi particulare, datorită limitărilor fiziologice și fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în cadrul căminului sunt următoarele:

 • a) Admiterea beneficiarilor se realizează la cererea scrisă a persoanei vârstnice interesate sau a

reprezentantului legal/apartinătorul acesteia, precum si a oricărei alte instituții care are ca obiect de activitate asistența socială a persoanelor vârstnice, adresată Direcției de Asistentă Socială Brăila sau Unității administrativ teritorială a Municipiului Brăila, în limita locurilor disponibile si numai dacă pot fi acordate serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor acestora; cererea trebuie însoțită de declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate, de un angajament de plată pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit, precum și de alte documente doveditoare privind:

 • 1.  date privind persoana vârstnică (copie buletin de identitate, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat deces sot/sotie, sentința judecătoreasca divort/certificat de divorț, acte privind veniturile realizate si bunurile deținute,etc.);

 • 2.  date privind componența familiei;

 • 3. veniturile realizate și bunurile deținute de membrii familiei persoanei vârstnice;

 • 4.  tipul de locuință, sistemul de încălzire utilizat și numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de domiciliu sau reședință;

 • 5.  informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care se află persoana vârstnică și membrii familiei (recomandări și/sau evaluări ale medicului de familie/medicului specialist, planul de externare și de continuare a serviciilor de îngrijire medicală în comunitate, veniturile persoanei vârstnice și bunurile acesteia și, după caz, veniturile/bunurile susținătorilor legali, etc).

 • b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor sunt:

 • 1.  au împlinit vârsta de 65 de ani;

 • 2.  au domiciliul/resedinta pe raza Municipiului Brăila (în cazul reședinței găzduirea se face pe perioada de valabilitate a acesteia iar pentru posesorii de cărți de identitate provizorii, găzduirea se face pe perioada valabilității acesteia);

 • 3.  nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • 4.  nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • 5.  nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • 6.  nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată;

 • 7.  se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice;

 • 8.  sa nu fie diagnosticați cu boli mintale, psihice sau cu alcoolism cronic.

 • c) Admiterea/respingerea în cadrul căminului se realizează prin actul administrativ al furnizorului de servicii sociale - Direcția de Asistență Socială Braila, în baza anchetei sociale efectuate de asistentul social din cadrul serviciului public de asistentă socială, avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

 • 1.  necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

 • 2.  nu se poate gospodări singură;

 • 3.  este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;

 • 4.  nu are locuință și nu realizează venituri proprii.

 • d) Admiterea în Cămin se face cu încheierea unui contract de servicii sociale între Cămin si beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; in funcție de condițiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuției din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea, parte

integrantă din contract; formatul și conținutul contractului de furnizare servicii sociale este stabilit de Cămin/furnizorul acestuia, în baza modelului-cadru aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice; este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcție de numărul semnatatarilor contractului; un exemplar original se păstrează la dosarul personal al beneficiarului; beneficiarul/reprezentantul legi al acestuia deține un exemplar al contractului.

 • e) Beneficiarii serviciilor sociale au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor beneficiarilor și, după caz, a susținătorilor legali ai acesteia, astfel:

 • 1. persoanele vârstnice care realizează venituri datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși valoarea contribuției lunare de întreținere;

 • 2.  persoanele care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția lunară de întreținere, aceasta fiind asigurată integral din bugetul local;

 • 3.  diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii;

 • 4. în cazul în care una dintre persoanele care datorează plata contribuției nu are mijloacele materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală, diferența de plată trece în obligația celorlalte persoane, în următoarea ordine:

 • - soțul/soția pentru soție/soț;

 • - copiii/nepoții pentru părinți/bunici;

 • - părinții pentru copii;

 • - fratele/sora pentru frate/soră, obligație ce se datorează după părinți, însă înaintea bunicilor.

 • (3) Condiții de încetare/suspendare a serviciilor sociale

 • a)  Principalele situații de suspendare a acordării serviciilor sociale către beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:

 • 1.  la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieșirii din cămin pe o perioadă determinată, nu mai mult de 30 de zile calendaristice; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea și îngrijirea necesară, pe perioada respectivă;

 • 2. în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din serviciul de ambulanță;

 • 3. în caz de transfer într-un alt centru/instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcțională sau de integra re/reintegra re socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea căminului; se solicită acordul scris al centrului/instituției către care se efectuează transferul beneficiarului;

 • 4. în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului etc.) căminul stabilește, împreună cu beneficiarul și serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială își are sediul centrul, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată etc.).

 • b) Principalele situații în care încetează acordarea serviciilor către beneficiar, precum și modalitățile de intervenție sunt următoarele:

 • 1.  la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidență); în termen de maxim 5 zile de la ieșirea beneficiarului din cămin se notifică în scris serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei localității pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezența beneficiarului în localitate;

 • 2.  după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ și angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieșirea beneficiarului, căminul notifică, telefonic și în scris, serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezența acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condițiilor de găzduire și îngrijire oferite;

 • 3.  transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieșirii beneficiarului din cămin se verifică acordul centrului/instituției în care se va transfera acesta;

 • 4. la recomandarea căminului/centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, căminul stabilește, împreună cu beneficiarul și serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială își are sediul centrul, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie etc.);

 • 5. caz de deces al beneficiarului;

 • 6. în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în cămin în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul căminului;

 • 7. când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar.

 • c) în caz de ieșire a beneficiarului din cămin pe perioadă nedeterminată, căminul transmite, în termen de maxim 30 de zile de la ieșire, serviciului public de asistență socială pe a cărui rază teritorială își are domiciliul sau rezidența beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului.

 • d) încetarea/suspendarea serviciilor se consemnează în Registrul de evidență a ieșirilor din cămin în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail), modalitatea de transport și/sau condițiile în care beneficiarul a părăsit căminul (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto etc.).

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria” Brăila au următoarele drepturi:

 • a.  să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b.  să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c.  să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d.  să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e. să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f.  să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g.  să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h. să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila au următoarele obligații:

 • a.  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b.  să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c.  să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d.  să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e.  să respecte prevederile prezentului regulament.

Ârt. 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul de servicii sociale încheiat cu persoana

beneficiară;

 • 2. găzduirea pe perioadă nedeterminată, conform procedurii proprii de admitere, prin alocarea fiecărui beneficiar a unui spațiu de cazare într-un dormitor/cameră personală cu respectarea standardelor minime de calitate prevăzute de normele legale în vigoare, urmărindu-se asigurarea unui mediu ambiant confortabil, adaptat nevoilor beneficiarilor; găzduirea beneficiarilor se va menționa în Registrul beneficiarilor;

 • 3.  asigurarea îngrijirii și asistării beneficiarilor în cămin în baza evaluării nevoilor individuale și situației personale a fiecărui beneficiar; beneficiarul admis în cămin este evaluat din punct de vedere al statusului funcțional fizic și psihic, stării de sănătate și gradului de autonomie păstrată, capacității de comunicare, relațiilor familiale și sociale, nivelului de educație, situației socio-economice, nevoilor speciale de tratament și de recuperare/reabilitare, nevoilor educaționale, culturale și spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependențe (droguri, alcool, tutun etc.), a capacității de muncă; la evaluarea efectuată în cămin se utilizează inclusiv documentele emise de medici specialiști și medici de familie, de psihologi, de fizioterapeuți, kinetoterapeuți ș.a., documentele de evaluare realizate de structurile specializate în evaluarea complexă, precum și anchetele sociale efectuate anterior admiterii beneficiarului în cămin; concluziile evaluării se consemnează în fișa de evaluare; beneficiarii sunt reevaluați anual, precum și atunci când situația o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate și ale statusului funcțional fizic și/sau psihic al beneficiarului; rezultatele reevaluării se înscriu în fișa de reevaluare a beneficiarului;

 • 4. acordarea de servicii în baza unui plan individualizat de asistență și îngrijire/plan de intervenție;

 • 5. asigurarea monitorizării situației beneficiarului și a aplicării planului individualizat de asistență și îngrijire/planului de intervenție de către un responsabil de caz, numit de conducătorul căminului sau de coordonatorul de specialitate al acestuia; pentru monitorizarea situației beneficiarului și a aplicării planului individualizat de asistență și îngrijire/planului de intervenție, căminul utilizează o fișă de monitorizare servicii compusă din 3 secțiuni: starea de sănătate și tratamentele efectuate, serviciile de recuperare/reabilitare funcțională și o parte privind serviciile pentru integrare/reintegrare socială; fișa de monitorizare servicii, fișa de evaluare/reevaluare și planul individualizat de asistență și îngrijire/planul de intervenție compun dosarul de servicii al beneficiarului, care se păstrează la responsabilul de caz;

 • 6.  asigurarea condițiilor adecvate pentru realizarea igienei personale și menținerii aspectul exterior decent tuturor beneficiarilor, indiferent de gradul de dependenta al acestora;

 • 7.  asigurarea asistenței necesare beneficiarilor aflați în situație de dependență, pentru realizarea activităților vieții zilnice, în vederea asigurării unui stil de viață cât mai activ posibil;

 • 8. asigurarea asistenței adecvate pentru sănătate, respectiv supraveghere și tratament, în baza prescripțiilor medicale de medic geriatru/internist sau medic de familie, asistente/i medicale/i ajutate de infirmiere; asigurarea supravegherii stării de sănătate, administrarea medicației, efectuarea îngrijirilor medicale de bază; consemnarea în fișa de monitorizare servicii a datelor privind starea de sănătate a beneficiarului și simptomele prezentate, consultațiile și tratamentele efectuate, regimul igieno-dietetic recomandat, evidența medicației administrate;

 • 9. dispunerea de un spațiu special amenajat pentru asigurarea asistentei medicale - cabinet medical, ce deține dotările minime necesare (mobilier, pat de consultații, aparat de urgență, stetoscop, tensiometru, glucometru, termometre, seringi de unică folosință, cântar etc.) si a unui spațiu (cameră, dulap) închis cu cheie în care sunt depozitate medicamentele și materialele necesare tratamentelor medicale; deținerea unei condici de evidență a medicamentelor și materialelor consumabile folosite pentru tratamentul beneficiarilor în care se consemnează numele beneficiarilor, cantitatea totală eliberată, perioada de utilizare, data eliberării și semnătura persoanei care întocmește condica și a celei care eliberează medicamentele și materialele

 • 10. asigurarea unei alimentații adecvate nevoilor si preferințelor personale; asigurarea a trei mese/zi, la intervale de cel puțin 2 ore, si, după posibilități, de gustări, cu respectarea prevederilor privind nivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială; existenta permanenta la dispoziția căminului suplimente de hrană pentru beneficiarii care doresc să mănânce și la alte ore decât cele precizate în programul de masă în vederea creșterii calității vieții beneficiarilor; dispunerea de cantități suficiente de apă și alimente pentru asigurarea alimentației fiecărui beneficiar timp de 48 de ore; stabilirea modelelor de meniu de alimentație zilnică pe baza recomandărilor medicului nutriționist sau ale asistentului dietetician, ținând cont de prevederile standardelor in vigoare; oferirea pentru beneficiarii care urmează un anumit regim alimentar, a unei alimentații dietetice, pe baza recomandărilor medicului nutriționist sau ale asistentului dietetician; se pot înființa gospodării anexă cu profil agro-alimentar și zootehnic: grădină de legume, livadă de pomi fructiferi, crescătorie de păsări și animale etc., produsele acestora fiind utilizate în folosul beneficiarilor, cu avizul sanitar - veterinar al organelor de drept;

 • 11. asigurarea curățeniei prin elaborarea si aplicarea unui program propriu de curățenie (igienizare si dezinfectie) a tuturor spatiilor, materialelor si/sau echipamentelor aflate în dotare; căminul dispune de avizele sanitare prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de activitățile derulate și serviciile prestate; căminul dispune de containere pentru deșeuri și spații speciale de depozitare a acestora;

 • 12. socializare si activități culturale; căminul amenajează cel puțin o cameră de odihnă/socializare pe timp de zi (dotată cu fotolii, canapea, tv, radio , etc);

 • 13. asigurarea de programe de recuperare/reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului; serviciile de recuperare/reabilitare funcțională recomandate se consemnează în planul individualizat de asistență și îngrijire/planul de intervenție, iar serviciile/terapiile specifice urmate de beneficiar sunt înscrise în fișa de monitorizare servicii de către personalul de specialitate (se consemnează data efectuării acestora);

 • 14. terapii de recuperare fizică/psihică, terapie ocupatională, menaj, pază, alte activități administrative, etc;

 • 15. asigurarea continuității in acordarea serviciilor sociale si protejarea de riscul de neglijare si abuz in situația in care se impune transferul spre alte servicii sociale;

 • 16. asistența beneficiarilor aflați în stare terminală și în caz de deces; elaborează și aplică o procedură proprie privind asistența în stare terminală sau în caz de deces care are în vedere următoarele aspecte: supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, servicii medicale și tratament corespunzător, inclusiv medicație pentru terapia durerii; cu excepția situațiilor în care beneficiarul este cazat într-o cameră single, pentru beneficiarii aflați în stare terminală ale căror paturi se află în dormitoare comune, căminul amplasează obligatoriu un paravan/perdea despărțitoare sau, după caz, transferă beneficiarul într-o cameră dotată cu aparatura și echipamentele medicale corespunzătoare; asigură asistența spirituală solicitată de beneficiar (serviciile religioase din cultul solicitat de beneficiar); căminul are obligația de a informa, în scris, prin poștă electronică sau telefonic, rudele beneficiarului aflat în stare terminală; dacă nu există nicio persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea sau persoana obligată se găsește într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinește obligația, căminul dispune cu privire la înmormântare; următoarele persoane sunt obligate cu privire la înmormântare: persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare, persoana stabilită prin testamentul defunctului, în lipsa testamentului, soțul/soția persoanei decedate sau altă rudă apropiată a decedatului, până la gradul al IV-lea inclusiv.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  informarea potențialilor beneficiari/reprezentanților legali și/sau membrilor de familie cu privire la scopul său/funcțiile sale și serviciile oferite;

 • 2. punerea la dispoziția publicului de materiale informative pe suport de hârtie sau electronic (pliante, postări pe site-ul căminului, filme sau fotografii de informare, etc) privind activitățile derulate și serviciile oferite, care să conțină o scurtă descriere a căminului și a serviciilor oferite, o prezentare a spațiilor de cazare individuale și spațiile comune, numărul de locuri, adaptări pentru nevoi speciale dacă este cazul, alte servicii și facilități oferite, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii și, după caz, modul de calcul a contribuției beneficiarului;

 • 3. facilitarea accesului persoanelor interesate/reprezentantilor legali/conventionali/membrilor familiilor, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condițiile de locuit si de desfășurare a activitătilor/serviciilor în baza unui program de vizită - vizitele se consemnează în Registrul de vizite;

 • 4.  elaborarea și utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților legali/convenționali/familiilor acestora cu privire la serviciile și facilitățile oferite, care cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare și funcționare a căminului, serviciile și facilitățile oferite, un rezumat al drepturilor și obligațiilor beneficiarilor; este oferit și explicat acestuia odată cu încheierea contractului de furnizare servicii; acțiunile de informare se consemnează în scris, într-un Registru de evidență privind informarea beneficiarilor, cu următorul cuprins: data efectuării informării, numele beneficiarului/reprezentantului său legal/convențional, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea și semnătura beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;

 • 5.  organizarea anuală a cel puțin unei sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a căminului;

 • 6. informarea beneficiarilor asupra modalității de formulare a eventualelor sesizări/reclamatii in termen de maxim 5 zile de la admitere;

 • 7. informarea cu privire la asistenta medicală asigurată în cămin;

 • 8. informarea beneficiarilor cu privire la Planul de urgenta in caz de retragere a licenței de functionare/desfintare a serviciului social.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activi tați:

 • 1. încurajarea și promovarea unui stil de viață independent și activ;

 • 2.  asigurarea posibilității de a folosi îmbrăcăminte și încălțăminte proprie, în acord cu preferințele fiecărui beneficiar;

 • 3.  realizarea de sesiuni de informare în vederea menținerii unui stil de viață sănătos;

 • 4. încurajarea unei vieți active a beneficiarilor prin participarea la activitățile cotidiene din cămin, în scopul prezervării autonomiei funcționale și a unei vieți independente, elaborându-se un program lunar de activități, prin organizarea de activități care necesită un minim efort fizic, mintal și intelectual (gimnastică, dans, jocuri de șah, table, lectură, audiții muzicale, pictură etc.), activități în aer liber, activități gospodărești (prepararea alimentelor, în gospodării anexă, întreținerea plantelor etc.);

 • 5. încurajarea și sprijinirea beneficiarilor pentru a menține relații cu familia și prietenii, prin punerea la dispoziția beneficiarilor de mijloace de comunicare cu membrii de familie și prietenii (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii și primirii corespondenței prin poștă); membrii de familie și prietenii pot vizita beneficiarul in intervalul orar 10.00 - 14.00 în zilele de marți și miercuri si 16.00 - 18.00 in zilele de sambata si duminica, căminul punând la dispoziția vizitatorilor un spațiu special amenajat;

 • 6. asigurarea condițiilor necesare pentru respectarea vieții intime a beneficiarilor, adecvate pentru cuplurile formate în cămin/care vin formate din afara căminului;

 • 7. încurajarea beneficiarilor să întreprindă activități în afara căminului, să cunoască și să utilizeze serviciile din comunitate: poștă și comunicații, transport, educație, servicii medicale și de recuperare, servicii de îndrumare vocațională, în funcție de nevoile și opțiunile individuale;

 • 8.  asigurarea condițiilor necesare pentru derularea activităților de socializare și petrecere a timpului liber, organizează excursii, organizează sărbătorirea zilelor de naștere, a unor sărbători religioase, facilitează accesul beneficiarilor la spectacole etc;

 • 9.  promovarea integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor prin menținerea contactelor sociale sau, după caz, prin revenirea în familie și în comunitate;

 • 10. elaborarea de programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care să cuprindă activități și servicii specifice nevoilor acestora;

 • 11. desfășurarea de activități de informare, consiliere, educație extracurriculară, terapii ocupaționale etc. care privesc nevoi diverse: cunoașterea drepturilor sociale și a legislației, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor și obligațiilor în calitate de cetățeni, pregătire pentru viața independentă, facilitare acces la locuință și adaptarea acesteia, acces la un loc de muncă, acces la formare vocațională și profesională etc;

 • 12. respectarea drepturilor beneficiarilor prin elaborarea si aplicarea Cartei drepturilor beneficiarilor;

 • 13. identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în rândurile propriilor beneficiari, avându-se în vedere oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) și orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul căminului, alți beneficiari, eventual membri de familie/reprezentanți legali; căminul elaborează și aplică propria procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență; căminul elaborează chestionare specifice care se aplică tuturor beneficiarilor, cât și persoanelor din comunitate cu care aceștia au contacte regulate, pentru identificarea oricăror forme de abuz sau exploatare;

 • 14. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant, care se consemnează în Registrul de evidență privind informarea beneficiarilor;

 • 15. organizarea de sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare, care se consemnează în Registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului;

 • 16. completarea la zi, la nivelul căminului, a Registrului de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate, în care se menționează inclusiv instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse; orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cunoștința furnizorului de servicii sociale și a membrilor familiei/reprezentantului legal al beneficiarului de îndată, în termen de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia;

 • 17. aplicarea unor reguli clare privind notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de furnizarea a serviciilor; căminul ține câte un Registru special de evidență a incidentelor deosebite care afectează integritatea fizică și psihică a beneficiarului (îmbolnăviri, accidente, agresiuni etc.) sau alte incidente în care acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, furt, comportament imoral etc.); căminul notifică telefonic, în scris sau prin e-mail familia/reprezentantul legal al beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau în care acesta a fost implicat. în caz de îmbolnăvire gravă a beneficiarului, notificarea se comunică/transmite de indata; pentru celelalte tipuri de incidente și dacă se impune intervenția sau suportul familiei/reprezentantului legal al beneficiarului, notificarea se efectuează în maxim 24 de ore de la producerea incidentului; în situații deosebite, când există suspiciuni asupra decesului beneficiarului, s-a produs o vătămare corporală importantă ori accident, a apărut un focar de boli transmisibile, au fost constatate fapte care pot constitui contravenții sau infracțiuni, s-au semnalat orice alte evenimente care afectează calitatea vieții beneficiarilor, căminul informează organele competente prevăzute de lege (procuratură, poliție, direcție de sănătate publică etc.); notificarea se realizează de indata.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.  elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2.  realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3.  măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarului cu privire la activitatea desfășurată, prin aplicarea unei proceduri proprii; chestionarul de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor se aplică de către reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manieră care să respecte confidențialitatea; rezultatele chestionarului de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor și modul în care a fost îmbunătățită acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt păstrate de către furnizorul de servicii sociale și vor fi puse la dispoziția organelor de control;

 • 4. aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor și pentru protecția acestora, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii;

 • 5.  instruirea personalului cu privire la metodele de abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora;

 • 6.  facilitarea participării tuturor beneficiarilor și a personalului la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor; elaborarea unui Plan propriu de dezvoltare în vederea îmbunătățirii activității si calității vieții beneficiarilor;

 • 7. asigurarea condițiilor necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite; punerea la dispoziția beneficiarilor a unui recipient de tip cutie poștală, în care se pot depune sesizări/reclamații scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar și propuneri privind îmbunătățirea activității centrului; sesizările/reclamațiile depuse se înregistrează într-un Registru de evidență a sesizărilor și reclamațiilor, cu dată și număr.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. deținerea și aplicarea unui Regulament propriu de organizare și funcționare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare și funcționare în vigoare;

 • 2.  asigurarea instruirii personalului în vederea cunoașterii procedurilor utilizate în cămin -Registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului;

 • 3.  cunoașterea și aplicarea normelor legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale centrului; evaluarea periodică de autoritatea/organizația/instituția care îl coordonează metodologic și/sau îl finanțează, conform unui set de indicatori care privesc eficiența administrării resurselor umane, financiare, materiale, precum și eficacitatea și performanța activității desfășurate; realizarea unui audit intern/evaluare internă, cel puțin o dată la 3 ani, în baza indicatorilor proprii de măsurare a eficienței, eficacității și performanței activității sale;

 • 4.  asigurarea că beneficiarii și orice persoană interesată, precum și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției sociale, cunosc activitatea și performanțele sale; elaborarea unui raport anual de activitate pe care-l publică pe site-ul propriu al căminului/furnizorului;

 • 5.  promovarea relațiilor de colaborare cu serviciile publice de asistență socială, precum și cu alți furnizori publici și privați de servicii sociale, pentru soluționarea situațiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum și pentru a face cunoscută activitatea desfășurată; participarea la evenimente și programe comune cu alte servicii sociale din comunitate;

 • 6.  dispunerea de o structură de personal capabilă să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul/funcțiile căminului și cu nevoile beneficiarilor prin angajarea de personal calificat, achiziționarea serviciilor unor specialiști și/sau încheierea de contracte de voluntariat cu aceștia pentru realizarea activităților/serviciilor acordate; întocmirea fiselor de post cu atribuțiile concrete ale angajatului; activitatile căminului se pot desfasura si prin programe de internship, promovate public, în scris și/sau online, împreuna cu criteriile, calendarul și procedura internă de selecție, responsabilitățile generale pentru fiecare program de internship ofertat, precum și condițiile contractuale (numărul de ore și durata programului de internship, valoarea minimă a indemnizației lunare).

 • 7. evaluarea anuală a personalului; elaborarea si aplicarea unui plan de instruire si formare profesională pentru angajatii proprii în vederea creării tuturor oportunităților si condițiilor necesare creșterii performantelor profesionale; supunerea personalului propriu la controale medicale periodice prevăzute de normele legale în vigoare;

 • 8.  ține evidența și urmărește evoluția principalilor indicatori care vizează îmbunătățirea calității vieții persoanelor care sunt beneficiare de unele prestații sociale;

 • 9.  formulează propuneri Consiliului Local Municipal Brăila/furnizorului de servicii sociale în vederea luării unor măsuri prevăzute de lege;

 • 10. asigurarea plății cheltuielilor de personal, a chiriilor și altor cheltuieli administrativ-gospodărești.

Art. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila funcționează cu un număr de 93 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 213/29.05.2019, din care:

 • a.  personal de conducere: 3 posturi;

 • b.  personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și asistență/ auxiliar: 58 posturi;

 • c.  personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 32 posturi;

 • d.  voluntari: -.

COMPLEXUL REZIDENȚIAL "SFÂNTĂ MARIA” BRĂILA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de 93/121 = 0,77.

Art. 9 Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este alcătuit din:

 • a. Director Instituție Publică (111207);

 • b. Contabil șef (121120);

 • c. Coordonator personal de specialitate - 1 post (111225);

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul din subordine și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d. colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e. întocmește raportul anual de activitate;

 • f. asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații căminului;

 • g. propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h. desfășoară activități pentru promovarea imaginii căminului în comunitate;

 • i. ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcările drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j. răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k. organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l. reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m. asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență sociala de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n. numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o. întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r. alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(2A1) Principalele atribuții și responsabilități ale Directorului sunt:

 • a.  este ordonator terțiar de credite;

 • b. elaborează și fundamentează proiectul de buget propriu;

 • c. fundamentează nivelul costului mediu lunar de întreținere în vederea stabilirii acestuia prin hotărâre a consiliului local, anterior adoptării bugetului propriu;

 • d. urmărește modul de realizare a veniturilor;

 • e. angajează, lichidează și ordonanțează cheltuielile în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat;

 • f. asigură integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituției pe care o

conduc;

 • g.  organizează și ține la zi contabilitatea și prezintă la termen situațiile financiare asupra situației

patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

 • h. organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

 • i.  organizează evidența programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

 • j. organizează și ține la zi evidența patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • k.  reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • l.  asigură un management eficient și modern, care să contribuie la creșterea permanentă a calității serviciilor acordate de cămin;

 • m. cunoaște și aplică normele legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale căminului;

 • n. elaborează regulamentul de organizare și funcționare al căminului, cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare și funcționare în vigoare, pe care îl supune spre aprobare consiliului local;

 • o.  asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu furnizorul de servicii sociale și cu serviciul public de asistentă socială de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • p. colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • q. are obligația să informeze furnizorul de servicii sociale asupra oricăror schimbări privind datele înscrise în documentele justificative care stau la baza licențierii sen/iciilor sociale;

 • r.  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul căminului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • s.  organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • t.  numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • u. întocmește fișa postului pentru fiecare persoană angajată;

 • v.  realizează anual evaluarea personalului din subordine;

 • w. întocmește un plan de instruire și formare profesionala pentru salariatii căminului;

 • x.  asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • y.  elaborează și supune spre aprobare furnizorului de servicii sociale: materialele informative privind activitățile desfășurate și serviciile oferite în cadrul căminului, ghidul beneficiarului, modelul contractului de furnizare servicii sociale (în baza modelului-cadru aprobat prin Ordinului nr. 73/2005), modelul fișei de evaluare/reevaluare a beneficiarului căminului, modelul planului individualizat de asistență și îngrijire/planului de intervenție, modelul fișei de monitorizare servicii în cadrul căminului, planul de dezvoltare propriu, care cuprinde și planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambient, Carta drepturilor beneficiarilor, Codul de etică a personalului din cadrul căminului ;

 • z.  elaborează și supune spre aprobare furnizorului de servicii sociale următoarele proceduri: procedura de admitere a beneficiarilor în cămin, procedura privind suspendarea acordării serviciilor către beneficiar, procedura privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar, procedura privind asistența în stare terminală sau în caz de deces a beneficiarilor căminului, procedura de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor căminului, care include modelul chestionarului, procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență;

aa. asigură instruirea personalului din subordine în vederea cunoașterii procedurilor utilizate în complex; instruirea personalului se consemnează în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului;

bb. organizează anual cel puțin o sesiune de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a căminului;

cc. facilitează accesul potențialilor beneficiari, reprezentanților legali, convenționali sau membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților/serviciilor, în baza unui program de vizită;

dd. încheie protocoale cu autoritatea locală și asigură participarea beneficiarilor, în mod gratuit, la activități de divertisment (concerte, teatru, operă, muzee, cinema etc.);

ee. asigură activități de facilitare a integrării/reintegrării în familie, în comunitate și în societate în general, în baza unui program de integrare/reintegrare socială;

ff. răspunde de securitatea beneficiarilor cazați în cămin;

gg. pune în aplicare dispoziția furnizorului de servicii sociale privind planul de urgență în caz de retragere a licenței de funcționare/desființare serviciu social;

hh. numește un responsabil de caz ce monitorizează și aplică planul individualizat de asistență și îngrijire/planul de intervenție;

 • ii. răspunde de obținerea avizelor sanitare și sanitar-veterinare prevăzute de lege;

jj. aplică măsurile de prevenire și control a infecțiilor, în conformitate cu legislația în vigoare; elaborează și aplică un program propriu de curățenie;

kk. organizează sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant, care se consemnează în Registrul de evidență privind informarea beneficiarilor;

ll. organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare, care se consemnează în Registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului;

mm. deține un Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate, care este completat la zi și în care se menționează inclusiv instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse;

nn. orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cunoștința furnizorului de servicii sociale și a membrilor familiei/reprezentantului legal al beneficiarului de îndată, în termen de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia;

oo. asigură condițiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite prin punerea la dispoziție a unui recipient de tip cutie poștala;

pp. elaborează o procedura proprie privind sesizările și reclamațiile prin care se stabilește: modul de comunicare cu beneficiarii, modul de formulare al sesizărilor și reclamațiilor, cui se adresează și cum se înregistrează, modalitatea de răspuns către beneficiari și modul de soluționare;

qq. elaborează rapoartele generale privind activitatea căminului, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

rr. elaborează anual un raport de activitate pe care-l publică pe site-ul propriu al căminului sau, după caz, al furnizorului; Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior;

ss. transmite furnizorului de servicii sociale, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, inregistrate in anul anterior raportării;

tt. elaborează organigrama proprie si statul de funcții, pe care le prezintă spre avizare Direcției de Asistenta Sociala, in vederea aprobării prin hotarare a consiliului local; organigrama si statul de funcții sunt elaborate astfel incât căminul să dispună de o structură de personal capabilă să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul/funcțiile căminului și cu nevoile beneficiarilor;

uu. se asigura ca structura de personal a căminului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate, cu respectarea procentului personal de specialitate din totalul resurselor umane si a raportului angajat/beneficiar recomandat, prevăzut in normele legale in vigoare;

vv. prioritizeaza angajarea personalul calificat, achiziționarea serviciilor unor specialiști si/sau incheierea unor contracte de voluntariat cu aceștia pentru realizarea activităților/serviciilor acordate;

ww. statul de personal, intocmit in conformitate cu prevederile legale si fluctuației de personal, care cuprinde toate modificările din luna anterioara, se prezintă Direcției de Asistenta Sociala cu adresa de inaintare pana pe data de 15 din luna curenta, pentru a fi avizat si depus la Unitatea Administrativ Teritoriala in vederea aprobării; adresa de inaintare a statului de personal este insotita de dovada înregistrării modificărilor respective in REVISAL;

xx. informează Direcția de Asistenta Sociala cu privire la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul căminului;

yy. aprobă Regulamentul de Ordine Interioară, aplicarea normelor de protecție și securitate a muncii și asigură elaborarea procedurile operaționale;

zz. îndeplinește orice alte sarcini privind activitatea curentă a căminului prevăzute de actele normative in vigoare, hotărârile Consiliului Local Municipal Braila și dispozițiile primarului;

aaa. executa si alte atribuții prevăzute in standardul minim de calitate aplicabil.

(2A2) Atribuțiile contabilului șef (121120) sunt:

 • a. organizează contabilitatea conform prevederilor legale si răspunde de efectuarea corecta si la zi a inregistrarilor contabile;

 • b. asigură organizarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității curente a personalului din subordine;

 • c.  răspunde de întocmirea la timp si in conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare, a bilanțurilor anuale si trimestriale, a situațiilor lunare si a indicatorilor specifici;

 • d. organizează periodic analiza utilizării bunurilor materiale si ia masuri cu celelalte sectoare din unitate in ceea ce privește stocurile disponibile, supranormative, fara mișcare, cu mișcare sau cu mișcare lenta si pentru prevenirea imobilizărilor de fonduri;

 • e. ia masuri necesare pentru asigurarea integrității avutului public si pentru recuperarea pagubelor materiale;

 • f.  răspunde de indeplinirea condițiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor si reținerea ratelor;

 • g.  organizează evidentele tehnico-operative si gestionare si asigura tinerea lor corecta la zi;

 • h. introduce angajamentele bugetare in aplizatia CAB, transmite rapoartele lunare in platforma FOREXEBUG;

 • i.  organizează inventarierea periodica a mijloacelor materiale si propune masuri de regularizare a diferentelor constatate;

 • j.  analizeaza periodic execuția bugetara si conținutul conturilor, facand propuneri corespunzătoare si întocmește studii economice privind imbunatatirea activitatii;

 • k. asigura masurile de păstrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special;

 • l.  răspunde de întocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative, care stau la baza inregistrarilor contabile si întocmește nota de contabilitate;

 • m. răspunde de angajarea creditelor bugetare corespunzătoare comenzilor si contractelor emise in limita creditelor bugetare;

 • n. verifica intocmirea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului si legalității operațiunilor;

 • o. executa controlul financiar preventiv, in conformitate cu dispozițiile legale;

 • p. executa controlul ierarhic operativ curent, in conformitate cu dispozițiile legale;

 • q. intocmeste lucrările privind proiectele planurilor de venituri si cheltuieli bugetare;

 • r.  asigura intocmirea instrumentelor de plata si documentele de acceptare sau refuz de plăti;

 • s.  asigura efectuarea corecta si in conformitate cu dispozițiile legale a acțiunilor de incasare si plăti in numerar;

 • t.  urmărește lichidarea debitelor si imobilizărilor financiare;

 • u. asigura tinerea evidentelor corecte la zi, conform dispozițiilor legale, operațiunilor financiare si verifica toate operațiunile de decontări cu alte instituții sau terti, inclusiv cu bugetul statului;

 • v.  urmărește intocmirea formelor de plata a drepturilor de retribuire, impozite, contribuții, asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sanatate, șomaj, etc.;

 • w. ia masuri pentru pastrarea arhivei căminului;

 • x. cooperează cu conducerea căminului, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror masuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protecția sanatatii si securității lucratorilor;

 • y. verifica zilnic meniul pentru incadrarea in alocația zilnica de hrana a beneficiarilor;

 • z.  indeplineste si alte atribuții stabilite de directorul căminului;

aa. in lipsa directorului căminului, asigura buna desfășurare a activitatii căminului si respectarea disciplinii in munca si a prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara de către personal si propune sau adopta, după caz, masurile ce se impun;

bb.are atribuții privind activitatea de control managerial intern;

cc. isi insuseste si respecta prevederile legislației din domeniul securității si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora.

dd. Privind regulamentele/procedurile de lucru :

 • 1.  răspunde de elaborarea corecta si in conformitate cu legislația in vigoare a tuturor regulamentelor si reglementarilor interioare;

 • 2.  răspunde de aplicarea semnăturii si parafei profesionale pe toate avizele pentru legalitate si conformitate;

 • 3.  răspunde de pastrarea confidențialității in legătură cu toate actele, datele si faptele despre care ia cunoștința, apartinand sau fiind in legătură cu instituția si cu interesele acesteia;

 • 4.  respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil, după caz;

 • 5.  respecta procedurile de lucru generale specifice căminului.

(2A3) Atribuțiile coordonatorului personalului de specialitate (111225) - studii superioare - sunt:

 • a. organizează, conduce, controlează și răspunde de buna funcționare a căminului;

 • b. coordonează, controlează și răspunde de modul în care se realizează respectarea drepturilor beneficiarilor, a regulamentelor și fiselor de post, de către personalul aflat în directa subordonare;

 • c.  urmărește și verifică activitatea profesională a personalului din subordine, îl îndrumă și îl sprijină în scopul sporirii operativității, capacității și competenței lor în îndeplinirea sarcinilor încredințate;

 • d. repartizează personalului din subordine sarcinile și corespondența, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluționarea acestora;

 • e. verifică, semnează sau vizează, după caz, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența efectuate de personalul din subordine;

 • f.  propune măsuri de îmbunătățire a activității și asigură implementarea acestora;

 • g.  asigură monitorizarea tuturor informațiilor, activităților și rezultatelor pentru întreg căminul;

 • h.  centralizează și predă șefului ierarhic, date și informații referitoare la cazuistica căminului, lunar, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie;

 • i.  solicită rapoarte de activitate lunară personalului aflat în directă subordonare;

 • j.  face propuneri în legătură cu angajarea, promovarea, transferarea, sancționarea sau desfacerea contractului de muncă pentru personalul din subordine;

 • k.  asigură funcționarea activității căminului și înștiințează în timp util șeful ierarhic despre existența unor neregului, dificultăți, lipsuri;

 • l.  întocmește anual fișe de evaluare pentru personalul din subordine;

 • m. întocmește lunar foile de pontaj pentru personalul din subordine;

 • n. întocmește si actualizeaza fișele de post pentru personalul din subordine;

 • o.  organizează întâlniri cu personalul din subordine, ori de câte ori este nevoie;

 • p. răspunde de respectarea normelor igienico-sanitare, precum și a celor PSI, asigurând procurarea materialelor necesare în acest sens; asigura instruirea beneficiarilor și personalului căminului cu privire la măsurile de protecție a muncii prevenire a incendiilor; răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu beneficiarii de servicii sociale;

 • q.  respectă legislația in vigoare specifica serviciilor acordate, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern; își însușește și este la curent cu legislația în vigoare privind asistenta sociala a persoanelor defavorizate;

 • r.  participă la însușirea și aplicarea măsurilor de prim ajutor;

 • s.  anunță orice defecțiune tehnică sau a apariției oricărei alte situații, care poate reprezenta un pericol de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • t.  se preocupă de asigurarea condițiilor optime de lucru pentru personalul din subordine;

 • u. intocmeste si revizuiește procedurile operaționale de lucru conform standardelor in vigoare;

 • v.  intocmeste contractele de prestări servicii sociale/angajamentele de plata (beneficiar/apartinator) atunci când este cazul;

 • w. face parte din Comisia de Evaluare/Reevaluare, echipa multidisciplinara de evaluare/reevaluare, echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Căminului, comisia de supraveghere;

 • x.  tine evidenta privind prezenta beneficiarilor, acorda acestora invoiri atunci când este cazul si intocmeste lunar impreuna cu asistentul social tabelul de prezenta a beneficiarilor in vederea calculării contribuției lunare de intretinere si îl preda compartimentului de specialitate;

 • y.  intocmeste referate de necesitate in vederea elaborării planului de achiziții;

 • z. asigură respectarea reglementărilor legale specifice, organizează și urmărește documentarea de specialitate a personalului din subordine;

aa. mediaza stările conflictuale dintre membrii personalul’ din subordine, personal si beneficiari;

bb. sprijină prin consiliere personală orice asistat din centru în vederea adaptării/acomodării, resocializării, menținerii echilibrului psihoafectiv, a igienei mentale și a îmbunătățirii statusului funcțional;

cc. colaborează cu ceilalți specialiști din cămin pentru a stabili și a aplica planul terapeutic de recuperare individual pentru fiecare beneficiar;

dd. contribuie, prin activitatea pe care o desfășoară, la dezinstituționalizarea persoanelor din instituție;

ee. are atribuții privind activitatea de control managerial intern;

ff. reprezintă interesele angajaților din subordine în raport cu conducerea căminului;

gg. participă la întâlniri periodice organizate de șeful ierarhic;

hh. răspunde pentru toate activitățile desfășurate conform fișei de post;

ii. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Ărt. 10 Consiliul consultativ

Nu este cazul.

Art. 11 Personalul de specialitate de îngrijire și asistență

 • (1) Personalul de specialitate este format din:

 • a. medic medicină generală (221101);

 • b.  psiholog (263411);

 • c.  asistent social (263501);

 • d. asistent medical generalist (325901);

 • e.  asistent medical fizioterapie (325502);

 • f.  asistent medico - social (325908);

 • g. maseur (325501);

 • h.  instructor ergoterapie (223003);

 • i.  infirmier/infirmieră (532103);

 • j.  supraveghetor de noapte (532907);

 • k.  spălătoreasă lenjerie (912103);

 • l.  îngrijitor în unități de ocrotire socială și sanitară (532104).

 • (2) Atribuțiile personalului de specialitate sunt:

 • a. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b.  colaborează cu specialiști din alte instituții în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse etc.;

 • c.  monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d. sesizează conducerii căminului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e. întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f.  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g.  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

(2A1) Medicul - medicină generală (221101) îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

 • a. organizează si răspunde de activitatea de asistenta medicala acordata beneficiarilor;

 • b. examinează la găzduire si, după caz, la externare fiecare persoana;

 • c.  intocmeste foile de observație ale beneficiarilor, asigura inscrierea tratamentului si a evoluției, precum si pastrarea documentelor medicale (foi de observație, buletine de analize, bilete de ieșire si altele asemenea);

 • d. instituie sau urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor medicale si a regimurilor dietetice, supraveghează tratamentele medicale efectuate de către cadrele medii sanitare, iar la nevoie le efectuează personal;

 • e. asigura respectarea recomandărilor cuprinse in biletele de ieșire, scrisori medicale, planuri de recuperare si altele asemenea, ale persoanelor găzduite;

 • f.  acorda asistenta medicala necesara beneficiarilor si trimite la spital cazurile care necesita ingrijire spitaliceasca, asigurând asistenta medicala in timpul transportului;

 • g. controlează calitatea alimentației pregătite inainte de servirea meselor principale, refuza servirea felurilor de mancare necorespunzatoare din punct de vedere dietetic si igenico-sanitar, consemnând observațiile in condica blocului alimentar;

 • h. confirma decesul, consemnează aceasta situație in foile de observație si dispune transportarea cadavrelor la morga după doua ore de la deces;

 • i.  asigura instruirea proprie si a personalului din subordine in probleme privind cunoașterea reglementarilor din domeniul sanitar;

 • j.  controlează, indruma si răspunde de aplicarea normelor de igiena si sanatate publica si a normelor de protecția muncii;

 • k.  selecționează persoanele care pot fi cuprinse in acțiuni de imunizare active si stabilesc contraindicatiile medicale;

 • l.  efectuează ancheta epidemiologica preliminară in cazul apariției unui focar de boli transmisibile;

 • m. răspunde de pastrarea, prescrierea si evidenta substanțelor stupefiante;

 • n.  răspunde de utilizarea corecta a aparaturii medicale si a instrumentarului unitatii;

 • o.  participa la analizele periodice ale activitatii căminului si la elaborarea de către conducerea acestuia a raportărilor si a materialelor informative;

 • p. informează conducerea asupra aspectelor deosebite privin supravegherea si îngrijirea persoanelor internate;

 • q. efectuează îngrijirile medicale cu consimțământul beneficiarului sau ale persoanelor care, potrivit legii, sunt îndreptățite a-și da acordul: în cazuri grave, în care pentru salvarea vieții, sau pentru salvarea vieții persoanelor lipsite de discernământ ori aflate in neputința de a-și manifesta voința, este necesara o ingrijire medicala de urgenta, iar consimțământul sau incuvintarea în drept nu se poate obține în timp util, îngrijirea medicală de urgență se va efectua de medic pe proprie răspundere; in cazul refuzului de îngrijire medicală, va solicita semnătură pe fisa din partea beneficiarului sau aparținătorilor, medicul fiind obligat să informeze beneficiarul ori persoana îndreptățită a-i da consimțământul asupra consecințelor ce decurg din nerespectarea acestor îngrijiri cu informarea medicului;

 • r.  răspunde de aplicarea regulamentului de organizare si funcționare si a masurilor dispuse de

conducerea căminului;

 • s. indeplineste orice alte atribuții stabilite de conducerea căminului/căminului.

(2A2) Psihologul (263411) îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

 • a.  manifesta preocupare, empatie, respect și înțelegere față de beneficiari și față de problemele acestora, acționând întotdeauna fără manifestări de autoritate și fără să exploateze situația beneficiarului serviciilor psihologice;

 • b.  prestează serviciile psihologice nediscriminatoriu, indiferent de situația socioeconomică, politică, religioasă, rasială, etnică, sexuală, culturală, de vârstă sau de altă natură a beneficiarului serviciilor psihologice;

 • c.  se asigură că interesul și binele ființei umane prevalează interesului societății ori al științei;

 • d.  păstrării confidențialitatea și secretului profesional, acestea nefiind limitate în timp;

 • e.  sa asigure accesul liber la serviciile psihologice, beneficiarului aducandu-i-se la cunoștința, înainte de prestarea serviciilor, condițiile, scopul, durata, procedurile și metodele utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidențialității actului psihologic, precum și dreptul de a întrerupe sau de a se retrage oricând din ședința psihologică;

 • f.  sa nu efectueze nicio evaluare/intervenție psihologică decât după ce beneficiarul direct și-a dat în scris consimțământul prealabil, liber și în cunoștință de cauză;

 • g.  când, din cauza unei situații de urgență, nu poate obține consimțământul prealabil scris al beneficiarului, va putea proceda imediat la orice evaluare/intervenție psihologică indispensabilă din punct de vedere psihologic și al stării de sănătate, în interesul beneficiarului; in situații de urgență nu mai este necesar consimțământul prealabil al reprezentanților legali pentru beneficiarul incapabil;

 • h.  când din cauza unei boli psihice sau unei alte cauze, beneficiarul direct nu are capacitatea de a consimți la o evaluare/intervenție psihologică, aceasta nu se va efectua fără acordul reprezentantului său legal ori fără autorizarea unei autorități sau a unei persoane desemnate prin lege ori a unei instanțe de judecată;

 • i.   realizează consilierea psihologică și emoțională beneficiarilor din cămin atât la cabinetul psihologic cât și la camera beneficiarului, atunci când situația o impune;

 • j.  întocmește fișa personală (socio-psihologică) a beneficiarilor;

 • k.  realizează activități de terapie ocupațională precum și activități de reintegrare socială;

 • l.   urmărește evoluția psiho-comportamentală a beneficiarului pe perioada internării, adaptarea beneficiarului la condițiile instituționalizării;

 • m.  identifică tipurile de relații pe care beneficiarii le stabilesc între ei, cu personalul instituției și în societate și mediază conflictele abordând cu profesionalism situațiile divergente;

 • n.  colaborează cu toate serviciile și compartimentele instituției în vederea identificării și rezolvării problemelor de natură psiho-somatică în așa fel încât tonusul zilnic al beneficiarilor să fie ridicat;

 • o.  aplică teste, chestionare, interpretează rezultatele obținute, face recomandări, desfășoară activitate de terapie, consiliere și prevenire a tulburărilor emoționale și de personalitate;

 • p.  se implică în reintegrarea socială a beneficiarului, încurajează păstrarea legăturii cu familia, facilitează integrarea beneficiarului în colectivitate, organizează activități ocupaționale și susține participarea beneficiarilor la programe culturale;

 • q.  informează medicul cu privire la situațiile deosebite de sănătate ale beneficiarilor cu care intră în contact;

 • r.   veghează la respectarea demnității și integrității beneficiarilor;

 • s.   participă la efectuarea anchetelor sociale și la evaluările inițiale și periodice ale beneficiarilor;

 • t.   colaborează cu asistentul social și acorda sprijin în situațiile particulare care se pot ivi: (deces, internare etc.);

 • u.  întocmește fișele personale ale beneficiarilor;

 • v.  răspunde de calitatea și precizia examinărilor psihologice;

 • w.  răspunde de aplicarea și reînnoirea bateriilor de teste și formelor de interviu realizate;

 • x.  răspunde de modul de realizare a consilierii psihologice;

 • y.  evaluează aptitudini, atitudini, abilități, deprinderi și comportamente ale beneficiarilor;

 • z.  utilizează diferite aparate și instrumente de psiho-diagnostic; colectează și interpretează rezultatele testelor psihologice;

aa. nu se manifesta exigent fata de beneficiari, respectandu-i autonomia;

bb.se orientează spre nevoile celui consiliat;

cc. când constata tulburări care nu sunt de competenta sa, va indruma pacientul spre un medic specialist psihiatru sau neurolog;

dd. să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele și informațiile despre care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor profesionale, fiind interzisă utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor dobândite în exercitarea actului psihologic; confidențialitatea actului psihologic persistă și după încheierea relațiilor profesionale cu beneficiarul/căminull;

ee. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului/căminului.

(2A3) Asistentul social (263501) îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

 • a.  desfășurarea activității fara a aduce atingere demnității profesionale;

 • b. de a nu folosii cu bună știință cunoștințele sau metodele profesionale în defavoarea beneficiarilor sau în scop ilegal;

 • c.  colaborează cu specialiști din alte categorii profesionale;

 • d. asista beneficiarii implicându-se în identificarea, înțelegerea, evaluarea corectă și soluționarea problemelor sociale;

 • e.  promovează principiile justiției sociale, prevăzute în actele normative cu privire la asistența socială și serviciile sociale;

 • f.  asigură egalitatea șanselor privind accesul persoanelor asistate la informații, servicii, resurse și participarea acestora la procesul de luare a deciziilor;

 • g.  respectă și promovează demnitatea individului, unicitatea și valoarea fiecărei persoane;

 • h. să nu practice, tolereze, faciliteze sau colaboreze la nici o formă de discriminare bazată pe rasă, etnie, sex și orientare sexuală, vârstă, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficiență fizică sau psihică, situație materială și/sau orice altă preferință, caracteristică, condiție sau statut;

 • i.  sprijină persoanele asistate în eforturile lor de a-și identifica și clarifica scopurile, în vederea alegerii celei mai bune opțiuni;

 • j.  contribuie la consolidarea relațiilor dintre beneficiari, beneficiari si familie cu scopul de a promova, reface, menține și/sau îmbunătăți calitatea vieții acestora; facilitează integrarea beneficiarului în colectivitate, organizează activități ocupaționale și susține participarea beneficiarilor la programe culturale;

 • k.  acționează cu onestitate și responsabilitate față de beneficiari, instituții și societate, în concordanță cu normele deontologice ale profesiei;

 • l.  desfășoară activitatea numai în aria de competență profesională determinată de calificarea și experiența profesională;

 • m. îmbunătățirea permanenta a cunoștințelor și deprinderilor profesionale și aplicarea în practică;

 • n.  bazează relațiile cu beneficiarii pe onestitate și confidențialitate;

 • o.  respecta principiului autodeterminării - asistentul social nu decide în numele beneficiarului; poate limita drepturile beneficiarilor la autodeterminare atunci când acesta consideră că acțiunile prezente și/sau viitoare ale beneficiarilor prezintă un risc pentru ei înșiși și/sau pentru alte persoane;

 • p.  sprijină beneficiarii pentru identificarea și dezvoltarea resurselor în vederea alegerii celei mai bune opțiuni și acordă toată atenția necesară intereselor celorlalte părți implicate în activitatea de asistență socială;

 • q. furnizează serviciile de asistență socială beneficiarilor numai cu consimțământul informat al acestuia, după caz;

 • r.  in cazul beneficiarilor care nu au capacitatea de a-și exprima în scris consimțământul sau de a contracta, asistentul social trebuie să protejeze interesele beneficiarului serviciului său, urmărind obținerea consimțământului scris al reprezentantului legal al acestuia, după caz;

 • s.  informează beneficiarii cu privire la limitele și riscurile furnizării de servicii prin intermediul tehnicii de calcul și de comunicare moderne, solicitând acordul scris al acestora pentru orice înregistrare audio și video, precum și pentru prezența unei terțe persoane, în calitate de observator sau supervizor;

 • t.  asigura și utilizează servicii și tehnici specializate de intervenție, în condițiile respectării obligației

de formare profesională continuă;

 • u. prestează serviciile profesionale în concordanță cu specificul cultural al beneficiarilor, adaptându-se diversității culturale prin cunoașterea, înțelegerea, acceptarea și valorizarea modelelor culturale existente;

 • v.  înțelegerea diversității sociale și culturale privind etnia, religia, sexul și/sau orientarea sexuală, vârsta, statutul marital, convingerile politice și religioase sau dizabilitățile mentale ori fizice ale beneficiarului;

 • w. evită conflictele de interese în exercitarea profesiei și promovează o abordare imparțială a situațiilor profesionale;

 • x.  informează beneficiarul despre posibilele conflicte de interese și intervine, după caz, în prevenirea sau rezolvarea acestora;

 • y.  in anumite cazuri, pentru protejarea beneficiarului, poate încheia relația profesionala și poate orienta beneficiarul către un alt profesionist sau către un alt serviciu care să corespundă nevoii acestuia (psihiatru, neurolog, etc.);

 • z.  să atenueze sau să prevină conflictele de interese existente sau posibile;

aa. sa se bazeze în activitatea profesională pe principiile respectării și apărării intimității beneficiarului, confidențialității acestuia, precum și pe principiul utilizării responsabile a informațiilor obținute în timpul exercitării profesiei sau în legătură cu aceasta;

bb.sa nu solicite informații despre viața privată a beneficiarului serviciilor sale, decât în cazul în care acestea sunt relevante pentru intervenție, asistentul social având obligația păstrării confidențialității în privința acestora;

cc. poate dezvălui informațiile confidențiale, numai cu acordul beneficiarilor sau ai reprezentanților legali ai acestora, după caz;

dd. să păstreze confidențialitatea asupra identității beneficiarilor, atunci când acesta prezintă informații în mass-media, în condițiile legii;

ee. asigura accesul la documentele beneficiarilor profesioniștilor care lucrează în echipa pluridisciplinară, supervizorilor sau coordonatorilor activității profesionale de asistență socială, precum și altor persoane autorizate în condițiile legii;

ff. asigura, la cerere, accesul beneficiarilor la informațiile din propriile dosare, în măsura în care apreciază că acestea servesc intereselor lor și nu prejudiciază alte persoane;

gg. de a arhiva dosarele beneficiarilor pentru a asigura accesul la informație în viitor și protecția informațiilor confidențiale;

hh. folosește un limbaj adecvat și respectuos față de beneficiari și evită folosirea termenilor care pot aduce prejudicii persoanelor, grupurilor sau comunităților.

 • ii. realizează activități de terapie ocupațională, activități de reintegrare socială, precum și activități de socializare și petrecere a timpului liber;

jj. întocmește planul individualizat de asistență și îngrijire;

kk. răspunde de evidența internărilor, raportând conducerii cazurile sociale deosebite;

ll. răspunde de evidența externărilor și deceselor și se ocupă de formalitățile de înmormântare atunci când decedatul nu are rude sau acestea nu își pot îndeplini aceste obligații;

mm. menține în permanență legătura cu familiile celor cu probleme de sănătate sau aflați în nevoie;

nn. aplanează conflictele create în cămin abordând cu profesionalism situațiile divergente;

oo. informează persoanele nou-venite în instituție precum și rudele acestora, cu privire la normele din regulamentele/procedurile căminului, precum și despre orice alte reguli care trebuie respectate în cămin;

pp. informează medicul cu privire la situațiile deosebite de sănătate ale beneficiarilor cu care intră în contact;

qq. răspunde de intocmirea dosarelor beneficiarilor și de documentele acestora aflate în păstrare;

rr. întocmește statistici privind dinamica beneficiarilor;

ss. respectă termenele impuse de activitățile specifice;

tt. întocmește rapoarte de vizită, referate de anchetă socială cu propuneri, Grila de evaluare a nevoilor beneficiarilor, grila privind determinarea punctajului în vederea stabilirii priorității la admiterea în cămin, etc.;

uu. stabilește modalități concrete de acces la serviciile de asistență socială pe baza evaluării nevoilor beneficiarilor;

vv. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului/căminului.

(2A4) Asistentul medical generalist (325901) îndeplinește, în principal, următoarele atribuții;

 • a.  stabilește nevoile de îngrijiri generale de sănătate și furnizează servicii de îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă, curativă și de recuperare în baza competenței însușite de a stabili în mod independent necesarul de îngrijiri de sănătate, de a planifica, de a organiza și de a efectua aceste servicii;

 • b.  protejează și ameliorează sănătatea beneficiarilor prin administrarea tratamentului conform prescripțiilor medicului (participă la vizita medicală și execută indicațiile medicului cu privire la explorările diagnostice, tratament, regim alimentar și igiena beneficiarilor);

 • c.  administrează personal, conform indicațiilor medicului, medicamentele necesare prescrise beneficiarilor, în regim strict supravegheat sau la cameră;

 • d.  participă la servirea mesei, îngrijirea și igiena asistaților bolnavi, la recuperarea acestora;

 • e.  răspunde de eliberarea și gestionarea medicamentelor și materialelor sanitare din aparatul de urgență și farmacie, efectuează inventarul medicamentelor la sfârșitul lunii, se instruiește în ceea ce privește buna folosire și indicațiile, contraindicațiile medicamentelor si materialelor din aparatul de urgență și punctul farmaceutic;

 • f.  efectuează vizite la cameră, conform programului de lucru, pentru controlul stării de sănătate a beneficiarilor și prevenirea complicațiilor bolilor existente;

 • g.  acorda primul ajutor în baza competenței de a iniția în mod independent măsuri imediate pentru menținerea în viață și aplicarea în situații de criză sau de catastrofă a acestor măsuri;

 • h.  asigură în absența medicului și în limita competenței consultații medicale, asistența medicală de urgență;

 • i.   supraveghează îndeaproape beneficiarii bolnavi sau/și care se află în situații deosebite astfel încât aceștia să nu poată comite acte de imprudență sau/și inconștiență care să le pună viața în pericol;

 • j.   anunță medicul când observă apariția de complicații sau agravarea bolilor existente, apariția de boli acute;

 • k.  pregătește și sterilizează instrumentarul medical și materialele sanitare necesare;

 • l.  în caz de deces al beneficiarilor, anunță ierarhic decesul și apoi unitatea de pompe funebre;

 • m. verifică la camerele beneficiarilor existența de medicamente și substanțe care le pot pune viața în pericol și ia măsurile necesare pentru prevenirea folosirii incorecte a acestora;

 • n.  raportează ierarhic orice abatere de la starea de igienă;

 • o.  participă alături de medic la implementarea planului de prevenire a infecțiilor nozocomiale, la anchetele si măsurile în caz de boli contagioase sau epidemii apărute în cămin, ia măsuri de izolare a bolnavilor cu boli transmisibile;

 • p.  evita, în exercitarea profesiei, atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei și tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea și moralitatea individuală și profesională;

 • q.  manifesta o conduită ireproșabilă față de beneficiari, respectând întotdeauna demnitatea acestora;

 • r.  răspunde pentru fiecare dintre actele profesionale;

 • s.  comunica cu beneficiarii într-o manieră adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe înțelesul acestora;

 • t.   in caz de pericol public, să nu își abandoneze beneficiarii, cu excepția unui ordin formal al unei autorități competente, conform legii;

 • u.  efectuarea de cursuri și alte forme de educație continuă creditate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

 • v.  sa nu faca discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale, a condiției sociale față de beneficiari;

 • w.  sa respecte voința beneficiarului în alegerea asistentului medical generalist, indiferent care ar fi sensul acesteia; dacă beneficiarul se află într-o stare fizică sau psihică ce nu îi permite exprimarea lucidă a voinței, aparținătorii sau apropiații celui suferind trebuie preveniți și informați corect, pentru a hotărî în numele acestuia, cu excepția imposibilității (de identificare, de comunicare, de

deplasare etc.) sau a urgențelor;

 • x.  îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului/căminului;

 • y.  Responsabilități privind normele de supraveghere si control a infecțiilor si gestionarea deșeurilor medicale periculoase si nepericuloase:

 • 1. respecta precautiunile universale;

 • 2. respecta principiile de igiena in pregătirea si administrarea tratamentului;

 • 3. efectuează intreaga activitate terapeutica in condiții de igiena, asepsie, dezinfectie si sterilizare, respectând cu rigurozitate procedura de spalare si dezinfectie a mâinilor;

 • 4. poarta echipament de protecție specific secției, care va fi schimbat saptamanal si ori de cate ori este nevoie;

 • 5. initiaza izolarea beneficiarilor la apariția primelor semne de boli infectioase sau transmisibile la recomandarea medicului;

 • 6. limitează expunerea beneficiarului la infecții datorate vizitatorilor, echipamentelor si instrumentelor si chiar a personalului medico-sanitar;

 • 7. participa la investigarea epidemiilor;

 • 8. răspunde de depozitarea in condiții igienice a materialelor sanitare;

 • 9. răspunde de selectarea deșeurilor medicale cu sau fara potențial infectios, tăietoare sau intepatoare, conform protocolului de gestionare a acestor deșeuri;

 • 10. răspunde de etichetarea containerelor de colectare si de depozitarea lor temporara;

 • 11. respecta metodologia de prevenire a accidentelor prin expunere la produse biologice si aplica protocolul in caz de accident;

 • 12. are obligația de a declara imbolnavirile.

(2A5) Asistentul medical fizioterapie (325502) indeplineste următoarele atribuții principale:

 • a. supraveghează starea pacienților pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice;

 • b. supraveghează și înregistrează în permanență datele despre starea asistatului și informează medicul asupra modificărilor intervenite;

 • c.  respectă prescripțiile făcute de medic pe fișele de tratament;

 • d. informează și instruiește persoana asistată asupra tratamentului pe care îl efectuează, asupra efectelor terapeutice și asupra efectelor negative care pot apărea;

 • e.  aplică procedurile de balneo - fizio - kinetoterapie și masaj, cu toți parametrii agentului fizic, în vederea recuperării medicale, conform prescripțiilor medicului și răspunde de respectarea parametrilor tehnici ai fiecărei proceduri;

 • f.  manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine față de asistat;

 • g. consemnează pe fișele de tratament procedurile efectuate asistatului;

 • h.  ține evidența tratamentelor și procedurilor efectuate și transmite datele către serviciul de statistică;

 • i.  utilizează și păstrează în bune condiții aparatura din dotare;

 • j.  pregătește și verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile;

 • k.  se preocupă de aprovizionarea și utilizarea soluțiilor medicamentoase necesare la aplicarea procedurilor fizioterapeutice;

 • l.  acordă prim ajutor în situații de urgență și cheamă medicul;

 • m. pregătește materialele în vederea sterilizării;

 • n. poartă echipamentul de protecție prevăzut de Regulamentul de Ordine Interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, în vederea păstrării igienei și a aspectului estetic personal;

 • o.  respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor;

 • p.  respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical;

 • q.  respectă și apără drepturile persoanei asistate;

 • r.  se preocupă în permanență de actualizarea cunoștințelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educație continuă, conform cerințelor postului;

 • s.  respectă reglementările normelor de ordine interioară;

 • t.  supraveghează și coordonează activitățile desfășurate de personalul auxiliar;

 • u. respectă normele de protecție a muncii;

 • v. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i

se încredințează de către conducerea căminului/căminului.

(2A6) Asistentul medico-social (325908) îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a. cunoaște structura si organizarea activitatii sectiei/compartimentului;

 • b. respecta circuitele funcționale din complex destinate: personalului, pacientilor, vizitatorilor, alimentelor, lenjeriei si medicamentelor;

 • c.  participa la eliberarea alimentelor din magazie si aduce la cunoștința beneficiarilor meniul zilnic;

 • d. contribuie la stabilirea cadrului optim de lucru cu echipa medicala si cu beneficiarul;

 • e. cunoaște complexitatea activitatii si tehnicile speciale de îngrijire ale beneficiarul in funcție de necesitați;

 • f.  recunoaște gradul de autonomie in cadrul responsabilităților profesionale;

 • g.  recunoaște si indeplineste responsabilitățile profesionale la apariția noilor tehnologii;

 • h. consemnează refuzul beneficiarului de a fi internat;

 • i.  informează beneficiarul, familia sau reprezentantul legal cu privire la regulamentul intern al centrului care se afla afișat in unitate;

 • j.  pregătește beneficiarul la internare din punct de vedere igienico-sanitar;

 • k.  se preocupa de predarea efectelor beneficiarul la internare pe baza de inventar;

 • l.  aplica primele masuri terapeutice in caz de urgenta, acorda primul ajutor in situații critice, in limita competentelor profesionale si anunța medicul;

 • m. aplica masuri de izolare in cazul suspicionarii de boala infectioasa;

 • n.  masoara si inregistreaza valorile funcțiilor vitale ale beneficiarului;

 • o. obține consimțământul informat al beneficiarului sau familiei pentru intervențiile conforme cu competentele sale profesionale;

 • p.  pregătește psihic si fizic beneficiarul pentru examinare clinica sau recoltare de produse biologice;

 • q. respecta protocoalele si procedurile de lucru specifice compartimentului medical;

 • r.  identifica problemele de ingrijire ale beneficiarul in funcție de nevoi;

 • s.  stabilește prioritățile planului de ingrijire conform rolului său autonom si delegat;

 • t.  asigura si supraveghează îngrijirea generala a beneficiarului pentru efectuarea toaletei, schimbarea poziției in pat, schimbarea lenjeriei de corp si de pat ori de cate ori este nevoie, alimentarea la pat sau la sala de mese;

 • u. monitorizează, consemnează in foaia de temperatura si raportează medicului valorile funcțiilor vitale ale beneficiarului, completează anexele la F.O. pentru administrarea medicatiei si a îngrijirilor medicale recomandate;

 • v. supraveghează comportamentul beneficiarului;

 • w. participa la vizita si contravizita medicala si noteaza recomandările făcute de medic in caietul de vizita;

 • x.  informează medicul despre modificarea stării de sanatate a beneficiarului ori de cate ori este nevoie;

 • y.  monitorizează si consemnează in fisa de monitorizare orice reacție secundara a beneficiarului la tratamentul administrat;

 • z.  efectuează tehnicile si procedurile medicale conform planului de tratament indicat de medic;

aa. respecta voința beneficiarului si dreptul de a inceta sau refuza tratamentul, cu excepția cazurilor de forța majora si anunța medicul;

bb. cunoaște si respecta pentru administrarea substanței medicamentoase: modul de administrare prescris de medic, dozajul, orarul de administrare, ordinea de administrare, incompatibilitatea cu alte medicamente, timpii de execuție, contraindicatiile, efectele secundare;

cc. informează beneficiarul si apartinatorii pentru respectarea conduitei terapeutice, si a regimului igieno-dietetic;

dd. consemnează in raportul de predare-primire a activitatii planul de activitati si tratament efectuat in timpul serviciului, eventualele modificări in starea beneficiarului si orice alt eveniment petrecut in timpul serviciului;

ee. poarta responsabilitatea actului medical efectuat;

ff. utilizează sistemul informatic, introducând datele culese din foaia de observație clinică a pacientului în aplicațiile informatice utilizate in cămin;

gg. răspunde de asigurarea calitatii conform atribuțiilor de serviciu;

hh. aloca timp pentru participarea la activitati de imbunatatire a calitatii in domeniul sau de activitate; ii. executa orice alte sarcini la indicația superiorilor in limita competentei si pregătirii sale profesionale; jj. Responsabilități privind normele de supraveghere si control a infecțiilor si gestionarea deșeurilor medicale periculoase si nepericuloase:

 • 1.  respecta precautiunile universale;

 • 2.  respecta principiile de igiena in pregătirea si administrarea tratamentului;

 • 3.  efectuează intreaga activitate terapeutica in condiții de igiena, asepsie, dezinfectie si sterilizare, respectând cu rigurozitate procedura de spalare si dezinfectie a mâinilor;

 • 4. poarta echipament de protecție specific secției, care va fi schimbat saptamanal si ori de cate ori este nevoie;

 • 5.  initiaza izolarea beneficiarilor la apariția primelor semne de boli infectioase sau transmisibile la recomandarea medicului;

 • 6.  limitează expunerea beneficiarului la infecții datorate vizitatorilor, echipamentelor si instrumentelor si chiar a personalului medico-sanitar;

 • 7.  participa la investigarea epidemiilor;

 • 8.  răspunde de depozitarea in condiții igienice a materialelor sanitare;

 • 9.  răspunde de selectarea deșeurilor medicale cu sau fara potențial infectios, tăietoare sau intepatoare, conform protocolului de gestionare a acestor deșeuri;

 • 10. răspunde de etichetarea containerelor de colectare si de depozitarea lor temporara;

 • 11. respecta metodologia de prevenire a accidentelor prin expunere la produse biologice si aplica protocolul in caz de accident;

 • 12. are obligația de a declara imbolnavirile.

(2A7) Principalele atribuțiile ale maseurului (325501) sunt:

 • a.  efectuează la cel mai înalt standard profesional activități specifice calificării: masaj, reflexoterapie, etc;

 • b. supraveghează în permanență asistații, preocupându-se de buna lor deservire și informare profesională corectă; informează si intruieste beneficiarul asupra tratamentului pe care il efectuează, asupra efectelor terapeutice si asupra efectelor secundare care pot aparea;

 • c.  asigură integral toate tehnicile de lucru necesare beneficiarului;

 • d. supraveghează si inregistreaza in permanenta datele despre starea beneficiarului si informează medicul asupra modificărilor intervenite;

 • e. răspunde cu promptitudine la solicitările beneficiarului, precum si de asigurarea unui climat de destindere și armonie;

 • f.  asigură și răspunde de ordinea și curățenia la locul de muncă și de aplicarea tuturor măsurilor de igienă;

 • g.  pregătește, verifica, asigură și răspunde de păstrarea și folosirea corectă a dotărilor în folosință: aparatură, mobilier, consumabile, etc., semnalând defecțiunile;

 • h. respectă normele de securitate a muncii și PSI;

 • i.  utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele din dotare și asigură colectarea corectă a resturilor și deșeurilor;

 • j.  se preocupa de aprovizionarea si utilizarea soluțiilor medicamentoase necesare la aplicarea masajului;

 • k.  acorda prim ajutor in situații de urgenta si cheama medicul;

 • l.  poartă echipamentul de protecție prevăzut de Regulamentul de Ordine Interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal;

 • m. respectă secretul profesional și codul de etică profesională;

 • n. se ocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă și conform cerințelor postului;

 • o. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului/căminului;

 • p.  la locul de muncă, ia măsurile necesare de prevenire și stingere a incendiilor precum și de economisire a energiei electrice.

(2A8) Atribuțiile instructorului ergoterapie (223003) sunt, in principal:

 • a.  desfășoară activități de terapie ocupațională cu beneficiarii instituției în conformitate cu restantul funcțional al fiecăruia;

 • b. urmărește ca, prin muncă sau prin orice altă ocupație la care participă persoanele asistate, să le restaureze sau să le mărească performanțele, să le faciliteze învățarea acelor sarcini și funcții esențiale pentru adaptarea lor socială, pentru a reduce sau corecta disfuncțiile și pentru a promova sau menține starea lor de sănătate;

 • c.  activitățile de terapie ocupațională sunt simple, artizanale, utile, variate, progresive și liber acceptate de către beneficiari;

 • d. desfășoară activități care să vizeze și tehnici ocupaționale prin practicarea unor meserii sau a unor activități de divertisment, precum: țesut, cusut, ceramică, împletituri, gravură, legătorie, cartonaj, desen, pictură, etc;

 • e. ajută beneficiarii într-o așa manieră încât să permită exercitarea la maximum a autonomiei personale a acestora;

 • f.  colaborează cu psihologul, asistentul social si ceilalți membrii ai personalului pentru stabilirea și atingerea obiectivelor propuse precum și în ceea ce privește stabilirea metodelor de intervenție ce au ca scop corectarea devierilor de conduită și a tulburărilor de comportament, în vederea restabilirii echilibrului psihic;

 • g.  desfășoară activități de stimulare senzorio-motorie, cognitivă și de limbaj, de educație și reabilitare comportamentală a beneficiarilor;

 • h.  utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui beneficiar;

 • i.  desfășoară activități de educație și reabilitare comportamentală precum și terapii specifice;

 • j.  desfășoară activități didactice și practice în vederea dezvoltării abilităților, în funcție de aptitudini și de gradul de dezvoltare;

 • k.  colaborează cu ceilalți specialiști și cu alți angajați în vederea evaluării, desfășurării de programe de consiliere și terapii specifice psihopedagogice;

 • l.  elaborează recomandări menite să faciliteze progresul beneficiarilor în toate ariile de dezvoltare;

 • m. face rapoarte privind progresele fiecărui beneficiar în parte, în urma ședințelor individuale sau de grup;

 • n. conduce activitatea educativă a grupei de beneficiari;

 • o.  face demersuri pentru o pregătire cât mai bună individuală și particularizată ritmului și posibilităților fiecărui beneficiar;

 • p. ajută și răspunde de formarea și consolidarea deprinderilor de autoservire, de asigurarea igienei spațiilor și dotărilor folosite de beneficiari;

 • q. discută cu beneficiarul într-un climat de încredere și respect reciproc;

 • r.  supraveghează cu atenție grupul de beneficiari încredințat și va încerca să creeze și să mențină un climat relaxant și stimulativ pentru dezvoltarea acestora în plan fizic, social, intelectual și emoțional;

 • s.  organizează și supraveghează desfășurarea programului zilnic al grupei, conform programului de activități;

 • t.  însoțește și supraveghează beneficiarii la masă, hrănește beneficiarii care nu se pot hrăni singuri în funcție de nivelul de dezvoltare al acestora;

 • u.  interacționează cu beneficiarii în timpul îngrijirii;

 • v.  asigură toaleta zilnică a beneficiarilor, respectând normele de igienă;

 • w. incurajează și stimulează dezvoltarea autonomiei personale, supraveghind activitățile de auto-îngrijire;

 • x.  supraveghează calm și relaxat beneficiarii, în toate momentele zilei;

 • y.  practică constant un comportament blând, evitând folosirea pedepselor de orice fel;

 • z. observă permanent grupul încredințat, semnalând prompt modificările survenite în ceea ce privește comportamentul sau starea de sănătate;

aa. însoțește beneficiarii în deplasările efectuate în afara căminului;

bb. răspunde de securitatea beneficiarilor încredințați pe timpul cât își desfășoară programul de lucru și informează șeful ierarhic, cabinetul medical, în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora;

cc. verifică permanent spațiul grupei de beneficiari repartizat, echipamentele și materialele puse la dispoziția beneficiarilor cu prilejul activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute;

dd. organizează și amenajează spațiul educațional, încurajează implicarea beneficiarilor în amenajarea acestuia;

ee. răspunde de dotarea cu echipamente, materiale didactice necesare activităților desfășurate (rechizite, jocuri alte articole) și contrasemnează bonul de eliberare din magazie a materialelor respective;

ff. urmărește activitatea beneficiarilor și folosește toate metodele pentru a preintâmpina eventualele conflicte ce se pot ivi între aceștia, comunicând conducerii orice stare conflictuală aparuta;

gg. comportamentul, comunicarea și calitatea serviciilor cu beneficiarii, aparținătorii, precum si cu restul personalului trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promptitudine, respect și limbaj civilizat, având o atitudine pricipială față de aceștia;

hh. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului.

(2A9) Infirmiera (532103) îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

 • a.  asigurarea îngrijirilor generale, speciale si specifice in limita competentelor;

 • b.  spijinirea beneficiarilor in îndeplinească activităților vieții cotidiene și efectuarea îngrijirilor legate de funcții de întreținere și continuitate a vieții;

 • c. contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate și la redobândirea autonomiei, în măsura în care este posibil;

 • d. lucrează în colaborare și sub responsabilitatea unui asistent medical, cel mai adesea în cadrul unei echipe pluridisciplinare, și participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative;

 • e. asigurarea pentru beneficiari a unui mediu de viață și climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere fizic, psihic, afectiv;

 • f.  asigurarea igienei personale și a igienei spațiului de viață al beneficiarilor;

 • g.  asigurarea hidratării și a alimentației corespunzătoare a beneficiarilor;

 • h.  stimularea participării persoanei îngrijite la activitățile zilnice;

 • i.  asigura transportul și însoțirea persoanei îngrijite, respectând permanent drepturile și . confidențialitatea privind evoluția stării de sănătate a persoanei îngrijite;

 • j.  identificarea corectă a activităților specifice, conform planului individualizat de protecție și îngrijire, și a obiectivelor specifice;

 • k.  estimarea perioadei de timp necesare derulării activităților recomandate de șeful ierarhic în funcție de starea și evoluția persoanei îngrijite;

 • l.  participarea la cursuri de formare continuă, în scopul însușirii cunoștințelor necesare, și documentarea permanentă privind noile metode și tehnici de îngrijire a persoanei îngrijite;

 • m. informarea șefului ierarhic și a membrilor echipei asupra situațiilor în care drepturile și obligațiile persoanei îngrijite sunt încălcate;

 • n.  informarea beneficiarilor cu privire la drepturile și obligațiile acestra și colectarea informațiilor din surse autorizate; cunoașterea drepturilor persoanei îngrijite conform legislatei in vigoare;

 • o.  observarea oricăror modificări ale stării de sănătate a persoanei îngrijite și informarea șefului ierarhic în vederea discutării acestora, după caz, în cadrul echipei multidisciplinare, pentru a fi corect evaluate;

 • p. intervenția în vederea transportării beneficiarului, în cazul deteriorării stării de sănătate;

 • q. pregătirea persoanei îngrijite, cu operativitate și responsabilitate, pentru efectuarea examenului medical;

 • r.  informarea beneficiarilor asupra investigațiilor medicale la care urmează să fie supusi, în limita competențelor;

 • s.  observarea oricăror situații sau indicii care pot duce la afectarea funcțiilor vitale, identificate prin: sesizarea din timp a eventualelor tulburări și, pe cât posibil, prevenirea apariției lor; alimentația -refuzul alimentelor sau lichidelor; modificări ale ritmului somn-veghe; modificări în comportament;

 • t.  asigurarea transportului rufăriei: colectarea și depozitarea lenjeriei și a rufelor murdare în spațiile special destinate, conform regulamentului intern; transportul rufelor murdare; respectarea circuitului de transport al rufelor și a normelor igienico-sanitare specifice; preluarea/transportul/distribuirea rufelor curate; păstrarea rufelor și a lenjeriei curate în spații special amenajate, cu respectarea normelor igienico-sanitare;

 • u. asigurarea curățeniei și dezinfecției in toate spatiile căminului: în cabinete medicale, camere, săli de tratament, bloc alimentar, sala de mese, oficiu alimentar, spatii comune, magazii, toalete, etc.;

 • v.  asigurarea condițiilor igienice în camera beneficiarilor; aplicarea normele de igienă personală în activitatea de îngrijire; aprecierea corecta a necesității efectuării igienizării obiectelor/camerei/dependințelor și a utiliza materialele de igienizare corespunzătoare; igienizarea veselei/obiectelor personale ale beneficiarilor cu conștiinciozitate;

 • w. capacitatea de acționa cu respect, calm și răbdare în relația cu persoana îngrijită, pe toată perioada desfășurării activității;

 • x.  sa trateze cu responsabilitate și profesionalism toți beneficiarii, indiferent de vârstă, condiție socială, economică, criterii religioase, etnie, dizabilitate;

 • y.  sa respecte beneficiarii, sa dezvolte cu aceștia relații bazate pe principiul adevărului;

 • z.  sa păstreze confidențialitatea și secretul profesional; sa nu le furnizeze altei persoane din afara echipei de îngrijiri informațiile cu privire la starea de sănătate a beneficiarului, decât cu consimțământul pacientului, făcând excepție cazurile prevăzute în mod expres de lege;

aa. sa acționeze cu onestitate și responsabilitate, în concordanță cu misiunea profesiei și standardele profesionale;

bb. sa respecta valorile morale și culturale, convingerile filozofice sau religioase ale beneficiarilor;

cc. utilizează echipamentului de protecție schimbandu-l ori de cate ori este nevoie;

dd. respecta normele igienico-sanitare si de protecția muncii;

ee. respecta reglementările in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infecțiilor nosocomiale;

ff. transporta alimentele de la blocurile alimentare in sălile de mese sau in saloane, cu respectarea normelor igienico-sanitare;

gg. asigura pastrarea si utilizarea in bune condiții a inventarului pe care il au in primire;

hh. orice alte atribuții la solicitarea asistenților medicali si a medicilor, precum si a conducerii căminului/căminului.

(2A10) Principalele atribuțiile ale supraveghetorului de noapte (532907) sunt:

 • a.  asigura securitatea personalului si a beneficiarilor, menținerea ordinii si liniștii in incinta, precum si paza obiectivului, bunurilor și valorilor;

 • b. supraveghează beneficiarii cu tentative autolitice si de heteroagresivitate;

 • c.  supraveghează beneficiarii pe timpul tratamentului si vizitei medicale, pe timpul mesei;

 • d. ajuta la echiparea beneficiarilor in tinuta de interior (trierea efectelor pentru a fi trimise la magazie si predarea obiectelor de valoare cadrelor medii de serviciu cat si a obiectelor contondente si potențial de agresiune, medicamentelor care ar putea pune in pericol viata pacientului, a celorlalți pacienti si a personalului de ingrijire);

 • e. asigura supravegherea beneficiarilor pentru a preveni deteriorarea inventarului din dotarea unitatii;

 • f.  asigura atat controlul asupra accesului persoanelor străine in complex/camin cat si respectarea programului de vizita (control pentru a preveni introducerea băuturilor alcoolice sau a alimentelor alterate, medicamente, etc);

 • g.  asigura supravegherea beneficiarilor fumători pentru prevenirea incendiilor;

 • h.  prevenirea părăsirii neautorizate a căminului;

 • i.  cunoaște locurile și punctele vulnerabile din incinta căminului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unității păzite;

 • j.  permite accesul în complex/cămin numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne;

 • k.  oprește și legitimează persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni ori alte fapte ilicite în cămin, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, prinde și prezintă poliției pe făptuitor, oprește și preda poliției bunurile ori valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;

 • l.  aduce la cunoștința șefului său ierarhic și conducerii despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;

 • m. în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, aduce de îndată la cunoștință celor în drept asemenea evenimente și ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;

 • n. în caz de incendii, ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, sesizează pompierii și anunța conducerea căminului și poliția;

 • o.  ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz de dezastre;

 • p. sesizează poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și iși da concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de poliție;

 • q.  păstrează confidențialitatea și secretul profesional;

 • r.  poarta uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se impune o altă ținută;

 • s.  nu se prezintă la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;

 • t.  nu absentează fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea căminului despre aceasta;

 • u. executa întocmai dispozițiile șefilor ierarhici, cu excepția celor vădit nelegale, și este respectuos în raporturile de serviciu;

 • v.  executa, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum și orice alte sarcini care i-au fost încredințate;

 • w. participa sau efectuează imobilizarea beneficiarilor, doar la indicația asistentului, medicului, directorului;

 • x.  supraveghează beneficiarii in scopul prevenirii tentativelor de suicid, autoagresivitate, automutilare si alte reacții negative care pot pune in pericol integritatea fizica a acestuia si a celor din jur;

 • y.  isi desfasoara activitatea astfel incat sa nu expună la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajați;

 • z.  respecta permanent regulile de igiena personala si declara șefului ierarhic imbolnavirile pe care le prezintă;

aa. va avea un comportament etic fata de beneficiari, apartinatorii acestora si fata de personalul medico-sanitar;

bb. asigura respectarea drepturilor beneficiarilor conform legii;

cc. participa la instruirile periodice efectuate de șeful ierarhic privind normele de igiena, securitatea muncii si psi;

dd. colaborează cu tot personalul secției, nu creeaza stări conflictuale, folosește un limbaj adecvat si o tonalitate normala pentru a nu genera disconfort in relațiile de lucru;

ee. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului.

(2A11) Principalele atribuțiile ale spălătorese! lenjerie (912103) sunt:

 • a. primește materialele necesare spălatului rufariei pe care le utilizează conform normelor in vigoare, numai pentru unitate, fiind interzisă înstrăinarea;

 • b. efectuează trierea inventarului moale după culoare, tesatura, sortandu-l pe categorii;

 • c. efectuează dzinfectia rufariei conform normelor in vigoare;

 • d. efectuează spălatul, uscatul si călcatul rufariei;

 • e. triaza rufele ce necesita reparații;

 • f. efectuează curățenia utilajelor la sfârșitul programului de lucru;

 • g. răspunde de starea igienico-sanitara a spatiilor de munca si de utilajele pe care le are in primire;

 • h. aplica masurile de protecție a muncii si P.S.I., răspunde de utilizarea economicoasa a materialelor, energiei, combustibilului, apei si de buna funcționare a aparaturii din dotare;

 • i. îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful ierarhic si conducerea căminului;

 • j. comunica imediat șefului ierarhic orice situație de munca despre care are motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protecție;

 • k. aduce la cunoștința șefului ierarhic accidentele suferite de propria persoana sau alte persoane din secție;

L utilizează echipamentul de protecție prevăzut de regulamentele de organizare și funcționare al unității, schîmbându-l ori de câte ori este nevoie;

 • m. are obligația respectării programului de lucru;

 • n. orice modificare a programului de lucru se aduce la cunoștința șefului ierarhic si se aproba in scris de conducerea unitatii;

 • o. are obligația sa nu paraseasca unitatea in timpul programului fara aprobarea expresa a șefului ierarhic/conducerii;

 • p. cooperează cu conducerea unitatii, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror masuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protecția sanatatii si securității lucratorilor;

 • q. isi insuseste si respecta prevederile legislației din domeniul securității si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

 • r. îndeplinește orice alte atribuții la solicitarea conducătorului căminului.

(2A12) Atribuțiile îngrijitorului unități de ocrotire socială și sanitară (532104) sunt, in principal:

 • a.  manifestă un comportament decent și plin de solicitudine și promptitudine în legătură cu necesitățile beneficiarului;

 • b. adopta un comportament adecvat aplicării masurilor de prevenire a infecțiilor pentru întregul personal al unitatii si respecta principiul precautiunilor universale;

 • c. daca se considera depășit in luarea unor decizii, solicita asistentei medicale îndrumare;

 • d. ajută asistenții la aprovizionarea cu substanțe și materiale medicale specifice;

 • e. poartă echipament de protecție, care va fi schimbat ori de câte ori necesitatea o impune, păstrând astfel igiena și aspectul îngrijit;

 • f.  respectă normele de asepsie și antisepsie și cele de igiena;

 • g. asigură respectarea circuitelor specifice;

 • h. efectuează zilnic curățenia si dezinfectia cu periodicitatea si in condițiile corespunzătoare spațiului repartizat;

 • i.  spala si dezinfectează mobilierul si aparatura din camere si birouri;

 • j.  efectuează curățenia si dezinfectia coridoarelor, oficiilor, scărilor, ferestrelor in spatiile arondate;

 • k. efectuează aerisirea zilnica a încăperilor;

 • l.  curata si dezinfectează WC-urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste locuri;

 • m. transporta reziduurile la containerul cu gunoi in condiții corespunzătoare;

 • n. răspunde de depunerea corecta a deșeurilor in recipiente;

 • o. curata si dezinfectează vasele in care se pastreaza sau transporta reziduurile;

 • p. poarta halatul de protecție de alta culoare, stabilit de conducerea unitatii;

 • q. verifica la terminarea programului, înainte de a pleca, închiderea ferestrelor, a apei calde si reci, lumina electrica si /sau a altor surse de incendiu;

 • r.  curata si dezinfectează urinarele, plostile, scuipătoarele, tavitele renale, conform indicațiilor primite;

 • s.  răspunde de pastrarea in bune condiții a materialelor de curățenie ce le are personal in grija si a celor ce se folosesc in comun;

 • t.  nu face risipa de materiale;

 • u. completează si tine evidentele corespunzătoare activitatii mai sus precizate;

 • v.  respecta cu strictețe normele de igienă, protecția muncii și PSI;

 • w. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului.

Art. 12 Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

 • (1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și este format din:

 • a.  auditor intern (241306);

 • b. specialist resurse umane (242314);

 • c. economist in gestiune economica (263106);

 • d. consilier juridic (261103);

 • e.  referent achiziții (263102);

 • f.  administrator (515104);

 • g. magaziner (432102);

 • h. casier (523003);

 • i.  referent II (331309);

 • j.  instalator apă canal (712602);

 • k.  electrician de întreținere în construcții (741102);

 • l.  bucătar (512001);

 • m. lenjereasă (753102);

 • n.  paznic (962907);

 • o. șofer de autoturisme si camionete (832201);

 • p. muncitor necalificat (911201).

 • (2) Atribuțiile auditorului intern (241306) sunt:

 • a. întocmește Normele metodologice proprii pentru desfășurarea activității de audit intern și le supune spre avizare organului ierarhic superior;

 • b. întocmește Proiectul planului multianual privind auditul public pe ani și structuri și pe baza acestuia Proiectul planului anual în urma analizei riscurilor;

 • c.  realizează misiuni de audit intern în baza planului anual și a celui multianual;

 • d.  la sfârșitul anului întocmește Raportul anual asupra riscurilor de audit public desfășurate;

 • e. urmărește procedurile utilizate pentru elaborarea documentelor justificative, circuitul acestora și a sistemelor de contabilizare;

 • f.  verifică procedurile utilizate prin efectuarea testelor de conformitate, sondaje, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe;

 • g.  analizează procedurile utilizate;

 • h. efectuează controale interne de detectare (confruntările cu banca, confruntarea balanței analitice cu cea sintetică, etc.);

 • i.  comunică conducerii instituției rezultatul controalelor interne prin raport;

 • j.  verifică corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea instituției;

 • k. aplică normele naționale de audit financiar (procedurile și principiile fundamentale care stau la baza activității);

 • l.  colectează elemente probante necesare pentru a trage concluzii și a exprima opinii asupra situațiilor financiare;

 • m. utilizează tehnica sondajului, urmărind ca în emiterea unor judecăți, riscurile să fie cât mai mici;

 • n. se asigură că toate operațiunile mișcărilor patrimoniale care fac obiectul înregistrărilor în contabilitate să fie înregistrate;

 • o. se asigură că toate înregistrările contabile transpun corect operații reale (verificarea realității înregistrărilor);

 • p. execuția misiunii de compilare a informațiilor financiare ale instituției (stingerea, clasarea și prepararea unei sinteze a informațiilor financiare);

 • q. păstrează confidențialitatea si secretul de serviciu;

 • r.  îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului.

 • (3) Atribuțiile inspectorului specialitate resurse umane (242314) sunt:

 • a.  asigură activitatea de resurse umane din aparatul propriu al căminului și aplică prevederile legislației muncii pentru personal;

 • b.  asigură avizarea structurii organizatorice și a regulamentului de ordine interioară ale căminului

precum și modificarea acestora;

 • c. întocmește și asigură avizarea statelor de funcții și de personal ale căminului, precum și modificarea acestora;

 • d. intocmeste situațiile lunare/solicitate către Institutul National de Statistica/alte instituții/autoritati ale administrației publice;

 • e. depune lunar la CNASS concediile medicale ale salariatilor;

 • f.  asigură recrutarea, selectarea, încadrarea și promovarea în condițiile legii ale persoanelor din cadrul căminului;

 • g. întocmește, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, decizii de încadrare, de numire, de promovare, de modificare a salarizării, de detașare sau delegare, de sancționare, precum și pe cele de încetare a raporturilor de muncă;

 • h. înregistrează personalul nou angajat și modificările intervenite în activitatea celui existent în Registrul general de evidență al salariaților;

 • i.  înștiințează salariații cu privire la întocmirea și depunerea declarațiilor privind determinarea impozitului pe salarii;

 • j.  ține evidența cârdurilor de salarii, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale, de șomaj și de sănătate;

 • k. organizează la nivelul căminului acțiunea de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale salariaților;

 • l.  stabilește salariul de încadrare al personalului contractual conform prevederilor legale și gestionează fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă și rapoartele de evaluare a performanțelor individuale;

 • m. întocmește, asigură și organizează, în condițiile legii, formarea profesională a personalului din complex;

 • n.  ține evidența și urmărește modificările sporului de vechime ale salariaților conform legii;

 • o. înregistrează, ține evidența și urmărește efectuarea concediilor de odihnă;

 • p. eliberează adeverințe privind calitatea de salariat, la solicitarea acestora;

 • q. arhivează conform legii documentele activității proprii și le predă la arhiva generală a unității;

 • r.  îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și de conducerea căminului.

 • (4) Atribuțiile economistului în gestiune economică (263106) sunt:

 • a.  asigură evidența contabilă a stocurilor, a relațiilor cu terții, a trezoreriei și evidența veniturilor și cheltuielilor;

 • b. contabilizează facturile emise pentru clienții interni;

 • c.  înregistrează încasările și plățile în lei conform extrasului de cont;

 • d. operează încasările și plățile în numerar conform registrului de casă;

 • e. operează avansurile din trezorerie conform deconturilor;

 • f.  înregistrează facturi de prestații furnizori interni;

 • g. înregistrează intrări de marfă în baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, facturi externe, DVI si NIR);

 • h. întocmește situații și rapoarte financiar-contabile și verifică corelarea acestora;

 • i.  întocmește săptămânal lista facturilor emise și neîncasate și lista avansurilor disponibile în lei;

 • j.  întocmește balanțe de verificare pentru persoanele asistate;

 • k. întocmește liste de avansuri din trezorerie;

 • l.  atribuții în contabilitatea primară și financiară a căminului, salarizare, întocmirea declarațiilor fiscale pentru instituțiile statului pentru periodele de raportare fiscală;

 • m. verifică și înregistrează operațiile contabile referitoare la plăți și încasări;

 • n. verifică și înregistrează cheltuielile de deplasare și deconturile de cheltuieli pentru personalul căminului;

 • o.  verifică și înregistrează facturile furnizorilor externi;

 • p. efectuează înregistrările sintetice și analitice ale obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe;

 • q. verifică și înregistrează facturile pentru cheltuieli ocazionate de achiziția de mărfuri de către instituție;

 • r.  urmărește plățile facturilor cu scadență depășită emise de către furnizori conform instrucțiunilor de

lucru/procedurilor;

 • s. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului.

 • (5) Consilierul juridic (261103) are următoarele atribuții:

 • a.  asigura consultații și soluționează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;

 • b. redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce intra in competenta căminului;

 • c.  redactează si avizeaza proiecte de contracte, negociază clauzele legale contractuale, convențiile si protocoalele incheiate cu terte persoane fizice sau juridice;

 • d. asigura asistența, consultanța și reprezentarea juridică a căminului;

 • e.  redactează acte juridice, atesta identitatea părților, consimțământului, conținutului și data actelor încheiate, care privesc căminul;

 • f.  avizeaza și contrasemnează actele cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum si semnătură sa aplicandu-se numai pentru aspectele strict juridice ale documentului; nu se pronunța asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul vizat sau semnat de acesta;

 • g.  parafeaza actele redactate și contrasemnate de consilierul juridic;

 • h. avizeaza pentru legalitate actele prin parafare și semnare;

 • i.  verifica legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;

 • j.  semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic ale căminului;

 • k.  acorda asistenta juridica gratuita tuturor categoriilor de persoane protejate in conformitate cu legislația in vigoare;

 • l.  întocmește răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese si sesizări înregistrate in cadrul căminului si atribuite spre soluționare;

 • m. respecta termenele legale de soluționare a lucrărilor atribuite;

 • n. urmărește aparițiile legislative; aduce la cunoștința conducerii si structurilor din cadrul căminului aparițiile si modificările legislative aplicabile domeniului de activitate;

 • o. pune concluzii la instanțele judecătorești de toate gradele, la organele de urmărire penală, precum și la toate autoritățile și organele administrative cu atribuții jurisdicționale;

 • p. in caz de neplata de buna voie, realizează demersurile necesare in vederea asigurării obligației de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali prin hotărâre judecătorească;

 • q. în concluziile orale sau scrise, susține cu demnitate și competență drepturile și interesele legitime ale căminului și respecta normele de deontologie profesională prevăzute în legea pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și statutul acestei profesii;

 • r.  ține evidența următoarelor activități: intrările și ieșirile de corespondență juridică numerotate și datate; orice situație litigioasă cu care a fost sesizat; evidența privind avizele scrise - datate și numerotate; actele juridice atestate cu privire la identitatea părților, a conținutului și a datei actelor, completând registrele corespunzătoare;

 • s.  formulează puncte de vedere potrivit prevederilor legale și a crezului său profesional cu privire la aspectele sesizate;

 • t.  studiază temeinic cauzele în care asistă sau reprezintă căminul, se prezintă la termene la instanțele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituții, manifesta conștiinciozitate și probitate profesională, pledează cu demnitate față de judecător și de părțile în proces, depune concluzii orale sau note de ședință ori de câte ori consideră necesar acest lucru sau instanța de judecată dispune în acest sens;

 • u.  respecta dispozițiile legale privitoare la interesele contrare în aceeași cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care căminul le poate avea;

 • v.  respecta secretul și confidențialitatea activității sale, în condițiile legii, atribuție ce se extinde asupra tuturor activităților sale; nu poate fi obligat în nici o circumstanță și de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional;

 • w. respecta prevederile legale in vigoare cu privire la activitatea consilierului juridic;

 • x.  îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului.

 • (6) Principalele atribuții ale referentului achiziții (263102) sunt:

 • a.  aplica si răspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la achizițiile publice/sectoriale;

 • b. efectuează operațiuni specifice achizițiilor publice, in baza referatelor de necesitate aprobate;

 • c.  asigura intocmirea documentațiilor privind organizarea si desfasurarea procedurilor de achiziții publice in conformitate cu legislația in vigoare in domeniul achizițiilor publice;

 • d. derulează procedura de achiziție pentru mijloace fixe (cheltuieli de capital) si urmărește realizarea acestora pe obiective, conform programului de investiții al căminului, întocmind in acest sens întreaga documentație;

 • e. elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților si priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante, cu încadrarea in bugetul aprobat si îl modifica ori de cate ori este nevoie;

 • f.  elaborarea sau, după caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentației de atribuire ori, in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, etc.;

 • g.  urmărește modificările legislative aduse legislației in domeniul achizițiilor publice;

 • h. arhiveaza documentele pe care le gestionează;

 • i.  intocmeste rapoarte si analize privind activitatea de achiziții publice;

 • j.  comunica, in scris, orice act de indisciplina ce se ivește in unitate;

 • k.  pastreaza confidențialitatea si secretul profesional;

 • l.  răspunde de realizarea tuturor atribuțiilor ce rezulta din fisa postului, de pagubele aduse din vina sa si in legătură cu munca sa;

 • m. participa la inventarierea patrimoniului căminului;

 • n. întocmește diverse situații solicitate de către conducere, precum si de alte instituții publice;

 • o.  indeplineste si alte atribuții, in limita prevederilor legale, din dispoziția conducerii.

 • (7) Principalele atribuții ale administratorului (515104) sunt:

 • a.  asigură o bună desfășurare a activității din punct de vedere logistic (materiale și furnituri de birou, alimente, materiale de întreținere și curățenie, mijloace de deplasare, aparatură xerox, rețea de calculatoare etc.);

 • b. întocmește referate de necesitate pentru achiziționarea bunurilor și asigurarea serviciilor necesare bunei funcționări a activităților căminului;

 • c.  urmărește lucrările de reparații, recompartimentări, modernizări etc. și lucrările de orice natură ce se efectuează;

 • d. depistează și remediază orice defecțiune sau disfuncție care ar influența buna desfășurare a activităților de orice fel din cadrul căminului;

 • e. asigură și efectuează instruirea personalului și răspunde de protecția muncii;

 • f.  inventarierea generală a elementelor de activ și pasiv cel puțin o dată pe an, precum și în alte situații prevăzute de lege;

 • g.  se preocupă de încheierea contractelor de prestări servicii pentru asigurarea încălzirii spațiilor, a energiei electrice, a apei reci și apă canal, a apei calde, întreținerea spațiilor, a salubrizării etc.;

 • h. se preocupă cu respectarea normelor igienico-sanitare asigurând curățenia în incinta căminului;

 • i.  asigură supravegherea centralei termice în vederea furnizării de apă caldă și căldură;

 • j.  asigură arhivarea documentelor și securitatea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;

 • k.  să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție puse la dispoziția sa;

 • l.  să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

 • m. comunicarea imediată angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați pentru orice situație de muncă, despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 • n. își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora;

 • o.  primește de la fiecare structura a căminului, in perioada 29 - 30 ale lunii, necesarul de bunuri materiale pentru luna următoare;

 • p. centralizează solicitările de la structurile căminului si le inainteaza prin adresa la Compartimentul Achiziții Publice pentru achiziționarea bunurilor necesare;

 • q. deschide fisele de inventar personal, pe care le tine la zi cu toate modificările aparute;

 • r.  distribuie echipamentul de protecția muncii si tine evidenta acestuia;

 • s.  semnează fisele de lichidare a celor ce părăsesc instituția, numai după o verificare atenta a inventarelor personale - răspunde pecuniar de respectarea acestei îndatoriri;

 • t.  răspunde de remedierea defecțiunilor ce pot conduce la accidente de munca;

 • u. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului.

 • (8) Atribuțiile magazinerului (432102) sunt:

 • a. recepționează materialele si bunurile primite in magazie, confruntând sortimentul, calitatea si cantitatea lor cu cele inscrise in documentele însoțitoare;

 • b. întocmește formele legale pentru recepția materialelor si bunurilor primite in magazie, chiar in ziua primirii lor;

 • c.  sortează, repartizează si aranjeaza materialele in magazie, astfel incat sa asigure o perfecta conservare cantitativa si calitativa, precum si posibilitatea ca eliberarea sa se faca in minimum de timp si cu cele mai reduse mijloace de mana de lucru;

 • d. bunurile se eliberează in cantitatea si sortimentele specificate in actele de eliberare, vizate de șefii de compartimente;

 • e. nu are voie sa elibereze cantitati mai mari si nu poate schimba cantitatea bunurilor materiale solicitate in documentele de eliberare;

 • f.  este direct răspunzător de primirea, pastrarea si eliberarea materialelor de orice fel;

 • g.  răspunde de buna stare a incaperilor, utilajelor, aparatelor si instrumentelor de masurat si solicita dotarea, repararea sau înlocuirea celor care nu mai corespund;

 • h. răspunde de asigurarea pazei si securității bunurilor pe care le gestionează si aplica întocmai masurile de P.S.I. si protecția muncii;

 • i.  are obligația sa completeze actele cu privire la operațiile din gestiunea sa si sa înregistreze zilnic in evidenta tehnico-operativa a locului de depozitare, operațiile de primire si cele de eliberare a bunurilor, pe baza documentelor justificative ce au servit la efectuarea operațiilor respective;

 • j.  documentele de primire si de eliberare a bunurilor se predau sub semnătură compartimentului financiar-contabil;

 • k.  răspunde de pastrarea cheilor de la magazii, neavand dreptul sa le încredințeze altor persoane; in cazuri excepționale (concediu, boala, etc.) poate încredința cheile delegatului sau desemnat in scris si numai cu aprobarea prealabila a conducătorului căminului;

 • l.  asista la inventarierea bunurilor materiale aflate in gestiunea sa si semnează situațiile de inventariere;

 • m. eliberează zilnic din magazie alimentele, in baza listei de alimente, care va fi obligatoriu semnata de directorul medical;

 • n.  răspunde material, disciplinar, administrativ, penal sau civil, după caz, pentru incalcarea dispozițiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor;

 • o. efectuează lucrări de întreținere si reparații a clădirilor din complex;

 • p. efectuează lucrări de gospodărire si curățenie in incinta căminului;

 • q. efectuează orice alte sarcini trasate de șeful ierarhic si conducerea căminului;

 • r.  comunica imediat șefului ierarhic orice situație de munca despre care are motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protecție;

 • s.  aduce la cunoștința șefului ierarhic accidentele suferite de propria persoana sau alte persoane din secție;

 • t.  are obligația respectării programului de lucru; orice modificare a programului de lucru se aduce la cunoștința șefului ierarhic si se aproba in scris de conducerea căminului;

 • u. cooperează cu conducerea căminului, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror masuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru

protecția sanatatii si securității lucratorilor;

 • v. isi insuseste si respecta prevederile legislației din domeniul securității si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora.

 • (9) Atribuțiile casierului (523003) sunt:

 • a.  răspunde de ținerea corectă și la zi a evidenței primare privind activitățile de încasări și plăți prin casierie;

 • b. întocmește corect și la zi chitanțele pentru sumele încasate de la asistați;

 • c. încasează sumele de bani de la beneficiari, prin numărare faptică, în prezența acestora;

 • d.  la primirea chitanțierelor le verifică filă cu filă, urmărind cursivitatea numerelor și semnează pe ultimul exemplar;

 • e. primește de la predatori și verifică numerarul, monetarele și chitanțele, pe baza borderoului -monetar, care servește la justificarea modului de utilizare a chitanțelor;

 • f.  întocmește zilnic Registrul de casă fără corecturi, ștersături sau tăieturi, iar dacă se fac totuși, din greșeală, suma greșit trecută se barează cu o linie și se semnează de către casierul care a efectuat corectura;

 • g.  predă zilnic în contabilitate primul exemplar din Registrul de casă, pentru operarea încasărilor în programul de contabilitate, împreună cu exemplarul numărul unu al borderourilor-monetar și cu documentele de casă;

 • h.  ridică zilnic de la bancă Extrasul de cont și îl predă în contabilitate pentru a fi înregistrat;

 • i.  răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat în fiecare zi la bancă, în contul căminului;

 • j.  respectă plafonul de casă, plafonul de plăți/zi și încasarea maximă/beneficiar/zi, conform legislației in vigoare;

 • k.  ține evidența cecurilor predate la bancă în Registrul intern de evidență a cecurilor de încasat, pe care îl predă compartimentului de specialitate la sfârșitul lunii, împreună cu borderoul de depunere a cecurilor (exemplarul vizat de bancă);

 • l.  răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite;

 • m. eliberează numerar din casierie numai pe baza unei Dispoziții de plată semnată de contabilul șef și director;

 • n. are obligația de a permite efectuarea controlului și de a pune la dispoziția organului de control a tuturor documentelor contabile, evidențelor și a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le deține, în vederea cunoașterii realității obiectelor și surselor impozabile sau taxabile;

 • o.  răspunde material și disciplinar pentru pagubele produse dacă prin fapta și în legătură cu munca a cauzat pagube materiale căminului;

 • p.  respectă cu strictețe procedurile de lucru;

 • q. are obligația să raporteze în scris conducerii direct și în timp util orice nereguli pe care le observă în

modul de executare a sarcinilor ce revin oricărui angajat al instituției, indiferent de funcția pe care o deține, dacă din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii căminului;

 • r. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se

încredințează de către conducerea căminului.

 • (10) Principalele atribuții ale referentului II (331309) sunt:

 • a.    participa la inventarierea patrimoniului căminului;

 • b.    tine evidenta pe gestiuni a bunurilor materiale;

 • c.    efectuează controlul concordantei inregistrarilor cantitative din fisele de magazie cu fisele de cont analitice cel puțin o data pe luna; urmărește modul de completare a fiselor de magazie si confirma controlul prin semnătură pe acestea;

 • d.    tine evidenta contabila sintetica si analitica a obiectelor de inventar in magazie si in folosința;

 • e.    operează zilnic, in sistemul informatic, listele de alimente, bonurile de consum, NIR - urile;

 • f.    verifica la sfârșitul fiecărei luni daca exista egalitate intre totalul soldurilor valorice din fisele analitice cu soldul din evidenta sintetica;

 • g.    verifica corecta intocmire si calculare a situațiilor de consum (bonuri consum, liste de alimente, etc.);

 • h.    asigura constituirea dosarelor conținând documentele create in vederea arhivarii;

 • i.    nu are voie sa paraseasca unitatea (indiferent de organele de afara care o solicita) fara sa aduca la cunoștința conducerea căminului;

 • j.    răspunde de realizarea tuturor atributiunilor ce rezulta din fisa postului, de pagubele aduse din vina sa si in legătură cu munca sa;

 • k.    indeplineste si alte atribuții, in limita prevederilor legale, din dispoziția conducerii.

 • (11) Atribuțiile instalatorului apă/canal (712602) sunt:

 • a. să cunoască, să monteze, să pună în funcțiune, să diagnosticheze și să remedieze toate tipurile de instalații și utilaje folosite pentru alimentarea cu apă caldă si rece, canalizare, stingeri incendii și care sunt specifice construcțiilor civile și industriale; Instalatorul apă/canal trebuie să aibă unele aptitudini absolut necesare pentru a putea să îndeplinească cerințele legate de această ocupație (atenție, îndemânare, putere de analiză și decizie, spirit de echipă, adaptabilitate la situații noi);

 • b.  să dețină cunoștințe teoretice și deprinderi practice din domeniile: mecanică, hidraulică, instalații termice și sanitare, materiale de construcții etc;

 • c.  montează instalațiile interioare de apă rece și caldă pentru uz menajer;

 • d.  montează instalații pentru stingerea incendiilor;

 • e.  montează utilajele utilizate în instalațiile de canalizare;

 • f.  montează instalațiile de canalizare;

 • g.  remediază defecțiunile de orice tip apărute la instalațiile montate;

 • h.  identifică sarcinile ce-i revin în cadrul echipei;

 • i.  rezolva cu solicitudine și operativitate situațiile neprevăzute pentru realizarea lucrării la termenele planificate, fără afectarea calității acesteia;

 • j. comunica imediat șefului ierarhic/conducerii orice situație de munca despre care are motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protecție;

 • k. aduce la cunoștința șefului ierarhic/conducerii accidentele suferite de propria persoana sau alte persoane din complex;

 • l.  îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului.

 • (12) Atribuțiile electricianului de întreținere în construcții (741102) sunt:

 • a. își însușește corect operațiile pe care le au de înfăptuit, fază, ori manieră de lucru;

 • b.  face necesarul de materiale, solicitând să fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executării lucrării;

 • c.  răspunde de sculele, utilajele, aparatele, dispozitivele, uneltele etc. pe care le are în primire;

 • d. întrerupe tensiunea și separă instalația sau partea de instalație, după caz, la care urmează să lucreze;

 • e. identifică instalația sau partea din instalație în care urmează a se lucra;

 • f.  verifică lipsa tensiunii și legarea imediată a instalației sau a părții de instalație la pământ și în scurtcircuit;

 • g. delimitează zona de lucru conform Normelor Generale de Protecția Muncii;

 • h. se asigură împotriva accidentelor de natură neelectrică ce ar putea surveni pe parcursul executării lucrării;

 • i.  verifică integritatea izolației, îngrădirilor, starea carcaselor;

 • j.  verifică instalațiile de protecție prin legare la nul și/sau legare la pământ;

 • k. verifică echipamentul de protecția muncii;

 • l.  execută legăturile la pământ și în scurtcircuit în zona de lucru;

 • m. autorizează accesul de lucru cu foc deschis dacă lucrarea o impune;

 • n. în caz de accident de muncă, informează primul administratorul despre eveniment;

 • o.  are grijă la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe să se conecteze la instalația de legare la pământ;

 • p. verifică dacă schelele de lucru interioare și exterioare sunt instalate pe suprafețe nivelate și curate, dacă lucrarea de executat presupune schele;

 • q. evita concentrările de materiale și de oameni într-un singur loc, dacă lucrarea este la înălțime, are grijă ca materialele să fie depozitate pentru a nu împiedica accesul și operațiile de transport;

 • r.  respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;

 • s.  respectă Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Funcționare al căminului;

 • t.  răspunde de întocmirea corectă a sarcinilor conform fișei postului;

 • u.  păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

 • v.  rezolvă și alte sarcini trasate de șeful ierarhic superior sau conducătorul căminului;

 • w. comunica imediat șefului ierarhic/conducerii orice situație de munca despre care are motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protecție;

 • x.  aduce la cunoștința șefului ierarhic/conducerii accidentele suferite de propria persoana sau alte persoane din unitate;

 • y.  în absența motivată, înlocuitorul este desemnat de conducătorul căminului;

 • z.  îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului.

 • (13) Atribuțiile bucătarului (512001) sunt, in principal:

 • a. pregătește mâncărurile din rețetarul unității în conformitate cu standardele în vigoare;

 • b. debarasează si asigură curățenia bucătăriei;

 • c. asigură implementarea si menținerea standardelor de păstrare si depozitare a produselor, semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;

 • d. răspunde pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de execuție a acestora;

 • e. păstrarea în bune condiții a ustensilelor si aparaturii;

 • f. respectă normele de consum a materiilor prime si dozarea produselor;

 • g. participă la realizarea inventarului;

 • h. utilizează corect si cu simt de răspundere echipamentele cu care muncește;

 • i. restituie chiar in ziua respectiva la magazie alimentele nefolosite;

 • j. răspunde de luarea si pastrarea probelor alimentare;

 • k. efectuează spălatul vaselor si utilajelor;

 • l. efectuează curățenia zilnica si totala in toate spatiile blocului alimentar si spatiile inconjuratoare;

 • m. transporta reziduurile de la blocul alimentar;

 • n. cunoaște, respectă si asigură respectarea prevederilor regulamentului intern, a normelor de igienă, a normelor de protecție a muncii si PSI si a normelor de securitate, prevederile cu privire la situațiile de urgență;

 • o. își desfășoară activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât si alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

 • p. utilizează corect aparatura, uneltele, substanțele periculoase;

 • q. cooperează, atât timp cât este necesar, cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă si condițiile de lucru sunt sigure si fără riscuri pentru securitate si sănătate, în domeniul său de activitate;

 • r. îsi însușește și respecta prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă si măsurile de aplicare a acestora;

 • s. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului.

 • (14) Principalele atribuții ale lenjeresei (753102) sunt:

 • a.  preia rufele spălate si uscate de la spălătorie pe bază de proces verbal;

 • b. calea, sortează si repara lenjeria de pat si de corp a beneficiarilor;

 • c.  repune in circuit lenjeria curata si reparata pe baza proceselor verbale de predare-primire urmare solicitării infirmierelor;

 • d. completează ori de cate ori este nevoie stocul de lenjerie in funcție de rulajul zilnic, de viteza de spalare si uscare, de volumul degradărilor;

 • e.  ridica din magazia unitatii materialele si furniturile pentru confecționare si reparare cearceafuri, fete de perna si de mese, halate, pijamale, etc.;

 • f.  preda la magazie produsele confecționate;

 • g.  răspunde de pastrarea si evidenta inventarului, de bunurile ridicate din magazia unitatii fiind

totodată si gestionara de bunuri de inventar;

 • h.  răspunde de curatarea si intretinerea utilajelor din dotare;

 • i.  periodic impacheteaza (ambaleaza) in saci efectele degradate si le preda la magazia cu bunuri pentru casare;

 • j.  la găzduirea beneficiarilor se va face inventarul lucrurilor si obiectelor personale, se intocmeste un proces verbal de predare-primire, urmat de depozitarea acestora in magazia alocata acestui scop;

 • k.  nu repara sau confecționează articole pentru utilizare privata; este interzisa scoaterea bunurilor din unitate pentru folosul personal;

 • l.  răspunde de curățenia si respectarea normelor de igiena si dezinfectie la locul de munca;

 • m. raportează șefilor ierarhici aspectele negative menite sa impiedice buna desfășurare a serviciului;

 • n.  ajuta personalul de la spălătorie in cazuri deosebite;

 • o. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea căminului .

 • (15) Principalele atribuții ale paznicului (962907) sunt:

 • a.  asigura securitatea personalului si a beneficiarilor, menținerea ordinii si liniștii in incinta, precum si paza obiectivului, bunurilor și valorilor;

 • b. asigura supravegherea beneficiarilor pentru a preveni deteriorarea inventarului din dotarea căminului;

 • c.  asigura atat controlul asupra accesului persoanelor străine in complex cat si respectarea programului de vizita (control pentru a preveni introducerea băuturilor alcoolice sau a alimentelor alterate, medicamente, etc.);

 • d. asigura supravegherea beneficiarilor fumători pentru prevenirea incendiilor;

 • e.  prevenirea părăsirii neautorizate a căminului;

 • f.  cunoaște locurile și punctele vulnerabile din incinta căminului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unității păzite;

 • g.  permite accesul în complex numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne;

 • h.  oprește și legitimează persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni ori alte fapte ilicite în complex, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, prinde și prezintă poliției pe făptuitor, oprește și preda poliției bunurile ori valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;

 • i.  aduce la cunoștința șefului său ierarhic și conducerii despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;

 • j.  în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, aduce de îndată la cunoștință celor în drept asemenea evenimente și ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;

 • k. în caz de incendii, ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, sesizează pompierii și anunța conducerea căminului și poliția;

 • l.   ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz de dezastre;

 • m. sesizează poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul căminului și iși da concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de poliție;

 • n.  păstrează confidențialitatea și secretul profesional;

 • o.  poarta uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se impune o altă ținută;

 • p.  nu se prezintă la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici nu consumă astfel de băuturi în timpul serviciului;

 • q. nu absentează fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea căminului despre aceasta;

 • r.  executa întocmai dispozițiile șefilor ierarhici, cu excepția celor vădit nelegale, și este respectuos în raporturile de serviciu;

 • s.  isi desfasoara activitatea astfel incat sa nu expună la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajați;

 • t.  respecta permanent regulile de igiena personala si declara șefului ierarhic imbolnavirile pe care le prezintă;

 • u. va avea un comportament etic fata de beneficiari, apartinatorii acestora si fata de personalul căminului;

 • v.  asigura respectarea drepturilor beneficiarilor conform legii;

 • w. participa la instruirile periodice efectuate de șeful ierarhic privind normele de igiena, securitatea muncii si PSI;

 • x.  colaborează cu tot personalul secției, nu creeaza stări conflictuale, folosește un limbaj adecvat si o tonalitate normala pentru a nu genera disconfort in relațiile de lucru;

 • y. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducere.

 • (16) Principalele atribuții ale șoferului de autoturisme și camionete (832201) sunt:

 • a.  se prezintă la serviciu odihnit, în ținută corespunzătoare și respecta programul stabilit;

 • b.  participă la pregătirea programului și la instructajele NTS și PSI;

 • c.  cunoaște și respecta prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice;

 • d.  păstrează certificatul de înmatriculare, copia licenței de transport, precum și actele mașinii în condiții corespunzătoare și le prezintă la cerere organelor de control;

 • e. nu părăsește in timpul programului de lucru locul de muncă decât în cazuri deosebite și numai cu aprobarea șefului ierarhic superior;

 • f.  nu conduce autovehiculul obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc, care reduc capacitatea de conducere;

 • g.  respecta cu strictețe itinerariul și instrucțiunile primite de la șeful ierarhic superior;

 • h.  se comportă civilizat în relațiile cu colegii de serviciu, superiorii ierarhici și organele de control;

 • i.  atât la plecare cât și la sosirea din cursă, verifică starea tehnică a vehiculului, inclusiv anvelopele;

 • j.  nu pleacă în cursă dacă constată defecțiuni/nereguli ale autovehiculului și anunță imediat superiorul pentru a se remedia defecțiunile;

 • k.  la sosirea din cursă predă șefului direct Foaia de Parcurs completată corespunzător însoțită de decontul justificativ;

 • l.  comunică imediat șefului ierarhic telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulație în care este implicat;

 • m. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către șeful ierarhic sau conducere.

 • (17) Pricipalele atribuții ale muncitorului necalificat (911201) sunt:

 • a.  efectuează lucrări de menținere a curățeniei în incinta căminului și în perimetrul aferent limitei exterioare de proprietate;

 • b.  menține curățenia teraselor (acoperișurilor) și a jgheaburilor de drenare a apelor pluviale ;

 • c.  pe timp de iarnă impraștie materiale antiderapante nisip sau sare, curăță zăpada și gheața de pe trotuare;

 • d. efectuează dezinfectia, dezinsecția și deratizarea spațiilor interioare și exterioare;

 • e.  execută întreținerea spațiilor verzi, toaletarea și îngrijirea arborilor și arbuștilor;

 • f.  răspunde de buna păstrare, funcționare si utilizare a uneltelor, echipamentelor si mijloacelor de dotare (motocoasă, motofreză zăpadă, s.a.);

 • g.  ajuta personalul calificat la efectuarea reparațiilor la instalațiile electrice, încălzire, canalizare si sanitare;

 • h.  executa zugrăveli și lucrări de vopsitorie si lacatuserie;

 • i.  răspunde la solicitarea personalului medical pentru ajutor in cazurile de conflicte cu bolnavii cu dizabilitati;

 • j.  ajută gestionarii magaziilor la primirea, aranjarea și distribuția alimentelor și materialelor;

 • k.  raportează șefilor ierarhici aspectele negative menite sa împiedice buna desfășurare a serviciului;

 • l.  tine in permanență legătură prin diverse mijloace de comunicare cu șeful direct sau colegi raportând imediat situațiile deosebite ivite in postul încredințat;

 • m. interzice accesul persoanelor străine in incinta instituției cu excepția celor autorizate, controlează persoanele suspecte sau pe cele care au vădită intenție si incearca sa aduca prejudicii materiale instituției;

 • n.  la primele masuri in caz de incendiu sau calamitati, prin contactarea serviciului de urgente (112) si șefilor ierarhici;

 • o.  raportează imediat orice activitate menita sa prejudicieze prestigiul căminului si incearca sa ia singur masuri pentru prevenirea unor astfel de fapte sau acțiuni;

 • p. sesizează deficiențe și nereguli privind securitatea incaperilor funcționale si tehnologice, funcționarea instalațiilor de incalzire si de drenare a apelor menajere din fosele septice;

 • q. execută și alte sarcini dispuse de șeful ierarhic superior.

(18) Personalul își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legale prevăzute pentru personalul contractual și are următoarele responsabilități generale:

 • a.  răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • b.  răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • c.  răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin conform legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportare a modului de realizare;

 • d.  răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor stipulate în documentele întocmite;

 • e.  răspunde de exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului;

 • f.  pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, personalul aparatului propriu răspunde, după caz, disciplinar, material, civil, administrativ sau penal.

Art. 13 Finanțarea căminului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, căminul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila se asigură conform prevederilor legale în vigoare, pe principiul împărțirii responsabilității între administrația publică centrală și cea locală, cheltuielile de funcționare asigurându-se cu respectarea principiului subsidiarității, din următoarele surse:

 • a. contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz, care reprezintă venit la bugetul local;

 • b. venituri proprii;

 • c. sume alocate din bugete locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • d. bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată;

 • e. donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate; sponsorizările și donațiile în bani sau în natură, făcute de persoane fizice și juridice române și străine se utilizează cu respectarea prevederilor finanțelor publice locale, in vigoare;

 • f. fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • g. alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.  Pag. 40 din 40


Anexa nr. 2 la HCLM nr.

REGULAMENTUL

de

ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE al

CENTRULUI REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ DIN CADRUL COMPLEXULUI REZIDENȚIAL "SFÂNTA MARIA" BRĂILA

Art. 1 Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ, serviciu social furnizat în cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori și se completează cu prevederile legislației specifice, ale procedurilor proprii ale furnizorului de servicii sociale și ale serviciului social, precum și ale standardelor minime de calitate aplicabile.

Art. 2 Identificarea serviciului social

CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila, cod serviciu social 8790 CR-PD-I, este un serviciu social fără personalitate juridică, organizat În cadrul Complexului Rezidențial “Sfânta Maria” Brăila, instituție cu personalitate juridică, cu sediul în Jud. Brăila, Comuna Vadeni, Loc. Baldovinesti, Calea Mos Anghel nr. 486, corpurile C 1 - număr cadastral 74310 și C 6 - număr cadastral 76084, având o capacitatea de găzduire de 39 de locuri, respectiv 29 de locuri in corpul C1 si 10 locuri în corpul C 6.

Art. 3 Scopul serviciului social Centrul rezidențial de îngrijire și asistență din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila îl reprezintă prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, prin asigurarea activităților de găzduire pe perioadă nedeterminată, prepararea și servirea hranei, îngrijire personală si supraveghere, asistență medicală curentă, consiliere de specialitate (psihologică, socială, juridică, informare, etc.) a persoanelor dependente cu domiciliul/reședința pe raza Municipiul Brăila, și care necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu, nu se pot gospodări singure, care sunt lipsite de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale, nu au locuință și nu realizează venituri proprii, principalele obiective ale Centrului fiind:

 • a) să asigure persoanelor îngrijite maximum posibil de autonomie și siguranță;

 • b) să ofere condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei;

 • c) să permită menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor;

 • d) să stimuleze participarea persoanelor la viața socială;

 • e) să faciliteze și să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor;

 • f)  să asigure supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

 • g) să prevină și să trateze consecințele legate de procesul de îmbătrânire.

Art. 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Centrul rezidențial de îngrijire și asistență din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standardul minim de calitate aplicabil este Anexa 1 la Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

 • (3) Centrul rezidențial de îngrijire și asistență din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila

este înființat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 69/19.02.2018, nr. 213/29.05.2019 și nr._________________________, și funcționează sub îndrumarea metodologică și coordonarea activității de

specialitate a Direcției de Asistență Socială Brăila.

Art. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Centrul rezidențial de îngrijire și asistență din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie, la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale în Centrul rezidențial de îngrijire și asistență din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila sunt următoarele:

 • a.  respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b. protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c.  asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d. deschiderea către comunitate;

 • e. asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f.  asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g.  ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h. facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i.  promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j.  asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k.  preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l.  încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n.  asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o.  primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p. colaborarea cu serviciul public de asistență socială.

Ărt. 6 Beneficiarii serviciilor

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul rezidențial de îngrijire și asistență din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila sunt persoanele dependente (bolnavi cronici, bolnavi în faza terminală, etc.) cu domiciliul/reședința pe raza Municipiului Brăila, care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi; situația de dependență este o consecința a bolii, traumei si dizabilitatii si poate fi exacerbata de absenta relațiilor sociale si a resurselor economice adecvate.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în cadrul centrului sunt:

 • a) Admiterea beneficiarilor se realizează la cererea scrisă a persoanei interesate sau a reprezentantului legal/apartinătorului acesteia, precum si a oricărei alte instituții care are ca obiect de activitate asistența socială a persoanelor, adresată Direcției de Asistentă Socială Brăila sau Unității administrativ teritorială a Municipiului Brăila, în limita locurilor disponibile si numai dacă pot fi acordate serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor acestora; cererea trebuie însoțită de declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate, de un angajament de plată pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit, precum și de alte documente doveditoare privind:

 • 1.  date privind beneficiarul (copie buletin de identitate, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat deces sot/sotie, sentința judecătoreasca divort/certificat de divorț, acte privind veniturile realizate si bunurile deținute,etc.);

 • 2. date privind componența familiei;

 • 3.  veniturile realizate și bunurile deținute de membrii familiei beneficiarului;

 • 4.  tipul de locuință, sistemul de încălzire utilizat și numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de domiciliu sau reședință;

 • 5.  informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care se află beneficiarul și membrii familiei (recomandări și/sau evaluări ale medicului de familie/medicului specialist, planul de externare și de continuare a serviciilor de îngrijire medicală în comunitate, veniturile persoanei și bunurile acesteia și, după caz, veniturile/bunurile susținătorilor legali, etc).

 • b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor sunt:

 • 1.  sunt persoane adulte;

 • 2.  au domiciliul/resedinta pe raza Municipiului Brăila (în cazul reședinței găzduirea se face pe perioada de valabilitate a acesteia iar pentru posesorii de cărți de identitate provizorii, găzduirea se face pe perioada valabilității acesteia);

 • 3.  nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • 4.  nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • 5.  nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • 6.  nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată;

 • 7.  se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice;

 • 8.  sa nu fie diagnosticați cu boli mintale, psihice sau cu alcoolism cronic.

 • c) Admiterea/respingerea în Centru se realizează prin actul administrativ al furnizorului de servicii sociale -Direcția de Asistență Socială Braila, în baza anchetei sociale efectuate de asistentul social din cadrul acestuia, cu respectarea următoarele criterii de prioritate:

 • 1.  necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

 • 2.  nu se poate gospodări singură;

 • 3.  este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;

 • 4.  nu are locuință și nu realizează venituri proprii.

 • d) Admiterea se face cu incheierea unui contract de servicii sociale intre Centru si beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; în funcție de condițiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuției din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea, parte integrantă din contract; formatul si conținutul contractului de furnizare servicii sociale este stabilit de centru/furnizorul acestuia, în baza modelului-cadru aprobat prin ordin al ministrului muncii si protecției sociale; este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcție de numărul semnatatarilor contractului; un exemplar original se păstrează la dosarul personal al beneficiarului; beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deține un exemplar al contractului de furnizare servicii.

 • e)  Beneficiarii serviciilor sociale au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor beneficiarilor și, după caz, a susținătorilor legali ai acesteia, astfel:

 • 1.  beneficiarii care realizează venituri datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși valoarea contribuției lunare de întreținere;

 • 2.  persoanele care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția lunară de întreținere, aceasta fiind asigurată integral din bugetul local;

 • 3.  diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor îngrijite, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii;

 • 4. în cazul în care una dintre persoanele care datorează plata contribuției nu are mijloacele materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală, diferența de plată trece în obligația celorlalte persoane, în următoarea ordine:

 • - soțul/soția pentru soție/soț;

 • - copiii/nepoții pentru părinți/bunici;

 • - părinții pentru copii;

 • - fratele/sora pentru frate/soră, obligație ce se datorează după părinți, însă înaintea bunicilor.

 • (3) Condițiile de încetare/suspendare a serviciilor sociale

 • a)  Principalele situații de suspendare a acordării serviciilor sociale către beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:

 • 1.  la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieșirii din centru pe o perioadă determinată, nu mai mult de 30 de zile calendaristice; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea și îngrijirea necesară, pe perioada respectivă;

 • 2. în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din serviciul de ambulanță;

 • 3. în caz de transfer într-un alt centru/instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcțională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului; se solicită acordul scris al centrului/instituției către care se efectuează transferul beneficiarului;

 • 4. în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului etc.) centrul stabilește, împreună cu beneficiarul și serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială își are sediul centrul, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată etc.).

 • b) Principalele situații în care încetează acordarea serviciilor către beneficiar, precum și modalitățile de intervenție sunt următoarele:

 • 1. la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidență); în termen de maxim 5 zile de la ieșirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei localității pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezența beneficiarului în localitate;

 • 2.  după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ și angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieșirea beneficiarului, centrul notifică, telefonic și în scris, serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezența acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condițiilor de găzduire și îngrijire oferite;

 • 3.  transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieșirii beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituției în care se va transfera acesta;

 • 4.  la recomandarea centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, centrul stabilește, împreună cu beneficiarul și serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială își are sediul centrul, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie etc.);

 • 5. caz de deces al beneficiarului;

 • 6. în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului;

 • 7. când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar.

 • c) în caz de ieșire a beneficiarului din centru pe perioadă nedeterminată, centrul transmite, în termen de maxim 30 de zile de la ieșire, serviciului public de asistență socială pe a cărui rază teritorială își are domiciliul sau rezidența beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului.

 • d) încetarea/suspendarea serviciilor se consemnează în Registrul de evidență a ieșirilor din centru în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail), modalitatea de transport și/sau condițiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto etc.).

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul rezidențial de îngrijire și asistență din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila au următoarele drepturi:

 • a.  să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b.  să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c.  să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e.  să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f.  să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g.  să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h.  să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul rezidențial de îngrijire și asistență din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila au următoarele obligații:

 • a.  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b.  să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c.  să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d.  să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e.  să respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale Centrul rezidențial de îngrijire și asistență din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila sunt următoarele:

 • a) de furnizare o serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul de servicii sociale încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. găzduirea pe perioadă nedeterminată, conform procedurii proprii de admitere, prin alocarea fiecărui beneficiar a unui spațiu de cazare într-un dormitor/cameră personală cu respectarea standardelor minime de calitate prevăzute de normele legale în vigoare, urmărindu-se asigurarea unui mediu ambiant confortabil, adaptat nevoilor beneficiarilor; găzduirea beneficiarilor se va menționa în Registrul beneficiarilor;

 • 3.  asigurarea îngrijirii și asistării beneficiarilor în complex în baza evaluării nevoilor individuale și situației personale a fiecărui beneficiar; beneficiarul admis în centru este evaluat din punct de vedere al statusului funcțional fizic și psihic, stării de sănătate și gradului de autonomie păstrată, capacității de comunicare, relațiilor familiale și sociale, nivelului de educație, situației socio-economice, nevoilor speciale de tratament și de recuperare/reabilitare, nevoilor educaționale, culturale și spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependențe (droguri, alcool, tutun etc.), a capacității de muncă; la evaluarea efectuată în complex se utilizează inclusiv documentele emise de medici specialiști și medici de familie, de psihologi, de fizioterapeuți, kinetoterapeuți ș.a., documentele de evaluare realizate de structurile specializate în evaluarea complexă, precum și anchetele sociale efectuate anterior admiterii beneficiarului în centru; concluziile evaluării se consemnează in fisa de evaluare; beneficiarii sunt reevaluați anual, precum și atunci când situația o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate și ale statusului funcțional fizic și/sau psihic al beneficiarului; rezultatele reevaluării se înscriu în fișa de reevaluare a beneficiarului;

 • 4. acordarea de servicii în baza unui plan individualizat de asistență și îngrijire/plan de intervenție;

 • 5.  asigurarea monitorizării situației beneficiarului și a aplicării planului individualizat de asistență și îngrijire/planului de intervenție de către un responsabil de caz, numit de conducătorul centrului sau de coordonatorul de specialitate al acestuia; pentru monitorizarea situației beneficiarului și a aplicării planului individualizat de asistență și îngrijire/planului de intervenție, centrul utilizează o fișă de monitorizare servicii compusă din 3 secțiuni: starea de sănătate și tratamentele efectuate, serviciile de recuperare/reabilitare funcțională și o parte privind serviciile pentru integrare/reintegrare socială; fișa de monitorizare servicii, fișa de evaluare/reevaluare și planul individualizat de asistență și îngrijire/planul de intervenție compun dosarul de servicii al beneficiarului, care se păstrează la responsabilul de caz;

 • 6.  asigurarea condițiilor adecvate pentru realizarea igienei personale și menținerii aspectul exterior decent tuturor beneficiarilor, indiferent de gradul de dependenta al acestora;

 • 7.  asigurarea asistenței necesare beneficiarilor aflați în situație de dependență, pentru realizarea activităților vieții zilnice, în vederea asigurării unui stil de viață cât mai activ posibil;

 • 8. asigurarea asistenței adecvate pentru sănătate, respectiv supraveghere și tratament, în baza prescripțiilor medicale de către de medic geriatru/internist sau medic de familie, asistente/i medicale/i ajutate de infirmiere; asigurarea supravegherii stării de sănătate, administrarea medicației, efectuarea îngrijirilor medicale de bază; consemnarea în fișa de monitorizare servicii a datelor privind starea de sănătate a beneficiarului și simptomele prezentate, consultațiile și tratamentele efectuate, regimul igieno-dietetic recomandat, evidența medicației administrate;

 • 9. dispunerea de un spațiu special amenajat pentru asigurarea asistentei medicale - cabinet medical, ce deține dotările minime necesare (mobilier, pat de consultații, aparat de urgență, stetoscop, tensiometru, glucometru, termometre, seringi de unică folosință, cântar etc.) si a unui spațiu (cameră, dulap) închis cu cheie în care sunt depozitate medicamentele și materialele necesare tratamentelor medicale; deținerea unei condici de evidență a medicamentelor și materialelor consumabile folosite pentru tratamentul beneficiarilor în care se consemnează numele beneficiarilor, cantitatea totală eliberată, perioada de utilizare, data eliberării și semnătura persoanei care întocmește condica și a celei care eliberează medicamentele și materialele;

 • 10. asigurarea unei alimentații adecvate nevoilor si preferințelor personale; asigurarea a trei mese/zi, la intervale de cel puțin 2 ore, si, după posibilități, de gustări, cu respectarea prevederilor privind nivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială; existenta permanenta la dispoziția centrului suplimente de hrană pentru beneficiarii care doresc să mănânce și la alte ore decât cele precizate în programul de masă în vederea creșterii calității vieții beneficiarilor; dispunerea de cantități suficiente de apă și alimente pentru asigurarea alimentației fiecărui beneficiar timp de 48 de ore; stabilirea modelelor de meniu de alimentație zilnică pe baza recomandărilor medicului nutriționist sau ale asistentului dietetician, ținând cont de prevederile standardelor in vigoare; oferirea pentru beneficiarii care urmează un anumit regim alimentar, a unei alimentații dietetice, pe baza recomandărilor medicului nutriționist sau ale asistentului dietetician; se pot înființa gospodării anexă cu profil agro-alimentar și zootehnic: grădină de legume, livadă de pomi fructiferi, crescătorie de păsări și animale etc., produsele acestora fiind utilizate în folosul beneficiarilor, cu avizul sanitar - veterinar al organelor de drept;

 • 11. asigurarea curățeniei prin elaborarea si aplicarea unui program propriu de curățenie (igienizare si dezinfectie) a tuturor spatiilor, materialelor si/sau echipamentelor aflate în dotare; centrul dispune de avizele sanitare prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de activitățile derulate și serviciile prestate; centrul dispune de containere pentru deșeuri și spații speciale de depozitare a acestora;

 • 12. socializare si activități culturale; centrul amenajează cel puțin o cameră de odihnă/socializare pe timp de zi (dotată cu fotolii, canapea, tv, radio , etc);

 • 13. asigurarea de programe de recuperare/reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului; serviciile de recuperare/reabilitare funcțională recomandate se consemnează în planul individualizat de asistență și îngrijire/planul de intervenție, iar serviciile/terapiile specifice urmate de beneficiar sunt înscrise în fișa de monitorizare servicii de către personalul de specialitate (se consemnează data efectuării acestora);

 • 14. terapii de recuperare fizică/psihică, terapie ocupatională, menaj, pază, alte activități administrative, etc;

 • 15. asigurarea continuității in acordarea serviciilor sociale si protejarea de riscul de neglijare si abuz in situația in care se impune transferul spre alte servicii sociale;

 • 16. asistența beneficiarilor aflați în stare terminală și în caz de deces; elaborează și aplică o procedură proprie privind asistența în stare terminală sau în caz de deces care are în vedere următoarele aspecte: supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, servicii medicale și tratament corespunzător, inclusiv medicație pentru terapia durerii; cu excepția situațiilor în care beneficiarul este cazat într-o cameră single, pentru beneficiarii aflați în stare terminală ale căror paturi se află în dormitoare comune, centrul amplasează obligatoriu un paravan/perdea despărțitoare sau, după caz, transferă beneficiarul într-o cameră dotată cu aparatura și echipamentele medicale corespunzătoare; asigură asistența spirituală solicitată de beneficiar (serviciile religioase din cultul solicitat de beneficiar); centrul are obligația de a informa, în scris, prin poștă electronică sau telefonic, rudele beneficiarului aflat în stare terminală; dacă nu există nicio persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea sau persoana obligată se găsește într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinește obligația, centrul dispune cu privire la înmormântare; următoarele persoane sunt obligate cu privire la înmormântare: persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare, persoana stabilită prin testamentul defunctului, în lipsa testamentului, soțul/soția persoanei decedate sau altă rudă apropiată a decedatului, până la gradul al IV-lea inclusiv.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  informarea potențialilor beneficiari/reprezentanților legali și/sau membrilor de familie cu privire la scopul său/funcțiile sale și serviciile oferite;

 • 2.  punerea la dispoziția publicului de materiale informative pe suport de hârtie sau electronic (pliante, postări pe site-ul centrului, filme sau fotografii de informare, etc) privind activitățile derulate și serviciile oferite, care să conțină o scurtă descriere a centrului și a serviciilor oferite, o prezentare a spațiilor de cazare individuale și spațiile comune, numărul de locuri, adaptări pentru nevoi speciale dacă este cazul, alte servicii și facilități oferite, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii și, după caz, modul de calcul a contribuției beneficiarului;

 • 3. facilitarea accesului persoanelor interesate/reprezentanților   legali/convenționali/membrilor

familiilor, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condițiile de locuit si de desfășurare a activitătilor/serviciilor în baza unui program de vizită - vizitele se consemnează în Registrul de vizite;

 • 4.  elaborarea și utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților legali/convenționali/familiilor acestora cu privire la serviciile și facilitățile oferite, care cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare și funcționare a centrului, serviciile și facilitățile oferite, un rezumat al drepturilor și obligațiilor beneficiarilor; este oferit și explicat acestuia odată cu încheierea contractului de furnizare servicii; acțiunile de informare se consemnează în scris, într-un Registru de evidență privind informarea beneficiarilor, cu următorul cuprins: data efectuării informării, numele beneficiarului/reprezentantului său legal/convențional, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea și semnătura beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;

 • 5.  organizarea anuală a cel puțin unei sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului;

 • 6.  informarea beneficiarilor asupra modalității de formulare a eventualelor sesizări/reclamatii in termen de maxim 5 zile de la admitere;

 • 7.  informarea cu privire la asistenta medicală asigurată în centru;

 • 8. informarea beneficiarilor cu privire la Planul de urgenta in caz de retragere a licenței de functionare/desfintare a serviciului social.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a

COMPLEXUL REZIDENȚIAL “SFÂNTA MARIA” BRĂILA CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. încurajarea și promovarea unui stil de viață independent și activ;

 • 2. asigurarea posibilității de a folosi îmbrăcăminte și încălțăminte proprie, în acord cu preferințele fiecărui beneficiar;

 • 3.  realizarea de sesiuni de informare în vederea menținerii unui stil de viață sănătos;

 • 4. încurajarea unei vieți active a beneficiarilor prin participarea la activitățile cotidiene din centru, în scopul prezervării autonomiei funcționale și a unei vieți independente, elaborându-se un program lunar de activități, prin organizarea de activități care necesită un minim efort fizic, mintal și intelectual (gimnastică, dans, jocuri de șah, table, lectură, audiții muzicale, pictură etc.), activități în aer liber, activități gospodărești (prepararea alimentelor, în gospodării anexă, întreținerea plantelor etc.);

 • 5.  încurajarea și sprijinirea beneficiarilor pentru a menține relații cu familia și prietenii, prin punerea la dispoziția beneficiarilor de mijloace de comunicare cu membrii de familie și prietenii (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii și primirii corespondenței prin poștă); membrii de familie și prietenii pot vizita beneficiarul in intervalul orar 10.00 - 14.00 in zilele de marți si miercuri si 16.00 - 18.00 in zilele de sambata si duminica, centrul punând la dispoziția vizitatorilor un spațiu special amenajat;

 • 6. asigurarea condițiilor necesare pentru respectarea vieții intime a beneficiarilor, adecvate pentru cuplurile formate în centru/care vin formate din afara centrului;

 • 7. încurajarea beneficiarilor să întreprindă activități în afara centrului, să cunoască și să utilizeze serviciile din comunitate: poștă și comunicații, transport, educație, servicii medicale și de recuperare, servicii de îndrumare vocațională, în funcție de nevoile și opțiunile individuale;

 • 8.  asigurarea condițiilor necesare pentru derularea activităților de socializare și petrecere a timpului liber, organizează excursii, organizează sărbătorirea zilelor de naștere, a unor sărbători religioase, facilitează accesul beneficiarilor la spectacole etc;

 • 9.  promovarea integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor prin menținerea contactelor sociale sau, după caz, prin revenirea în familie și în comunitate;

 • 10. elaborarea de programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care să cuprindă activități și servicii specifice nevoilor acestora;

 • 11. desfășurarea de activități de informare, consiliere, educație extracurriculară, terapii ocupaționale etc. care privesc nevoi diverse: cunoașterea drepturilor sociale și a legislației, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor și obligațiilor în calitate de cetățeni, pregătire pentru viața independentă, facilitare acces la locuință și adaptarea acesteia, acces la un loc de muncă, acces la formare vocațională și profesională etc;

 • 12. respectarea drepturilor beneficiarilor prin elaborarea si aplicarea Cartei drepturilor beneficiarilor;

 • 13. identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în rândurile propriilor beneficiari, avându-se în vedere oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) și orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul centrului, alți beneficiari, eventual membri de familie/reprezentanți legali; centrul elaborează și aplică propria procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență; centrul elaborează chestionare specifice care se aplică tuturor beneficiarilor, cât și persoanelor din comunitate cu care aceștia au contacte regulate, pentru identificarea oricăror forme de abuz sau exploatare;

 • 14. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant, care se consemnează în Registrul de evidență privind informarea beneficiarilor;

 • 15. organizarea de sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare, care se consemnează în Registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului;

 • 16. completarea la zi, la nivelul centrului, a Registrului de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate, în care se menționează inclusiv instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse; orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cunoștința furnizorului de servicii sociale și a membrilor familiei/reprezentantului legal al beneficiarului de îndată, în termen de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia;

 • 17. aplicarea unor reguli clare privind notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de furnizarea a serviciilor; centrul ține câte un Registru special de evidență a incidentelor deosebite care afectează integritatea fizică și psihică a beneficiarului (îmbolnăviri, accidente, agresiuni etc.) sau alte incidente în care acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, furt, comportament imoral etc.); centrul notifică telefonic, în scris sau prin e-mail familia/reprezentantul legal al beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau în care acesta a fost implicat; în caz de îmbolnăvire gravă a beneficiarului, notificarea se comunică/transmite de indata; pentru celelalte tipuri de incidente și dacă se impune intervenția sau suportul familiei/reprezentantului legal al beneficiarului, notificarea se efectuează în maxim 24 de ore de la producerea incidentului; în situații deosebite, când există suspiciuni asupra decesului beneficiarului, s-a produs o vătămare corporală importantă ori accident, a apărut un focar de boli transmisibile, au fost constatate fapte care pot constitui contravenții sau infracțiuni, s-au semnalat orice alte evenimente care afectează calitatea vieții beneficiarilor, centrul informează organele competente prevăzute de lege (procuratură, poliție, direcție de sănătate publică etc.); notificarea se realizează de indata.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.  elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2.  realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3.  măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarului cu privire la activitatea desfășurată, prin aplicarea unei proceduri proprii; chestionarul de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor se aplică de către reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manieră care să respecte confidențialitatea; rezultatele chestionarului de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor și modul în care a fost îmbunătățită acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt păstrate de către furnizorul de servicii sociale și vor fi puse la dispoziția organelor de control;

 • 4. aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor și pentru protecția acestora, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii;

 • 5.  instruirea personalului cu privire la metodele de abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora;

 • 6.  facilitarea participării tuturor beneficiarilor și a personalului la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor; elaborarea unui Plan propriu de dezvoltare în vederea îmbunătățirii activității si calității vieții beneficiarilor;

 • 7.  asigurarea condițiilor necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite; punerea la dispoziția beneficiarilor a unui recipient de tip cutie poștală, în care se pot depune sesizări/reclamații scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar și propuneri privind îmbunătățirea activității centrului; sesizările/reclamațiile depuse se înregistrează într-un Registru de evidență a sesizărilor și reclamațiilor, cu dată și număr.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. deținerea și aplicarea unui Regulament propriu de organizare și funcționare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare și funcționare în vigoare;

 • 2.  asigurarea instruirii personalului în vederea cunoașterii procedurilor utilizate în centru -Registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului;

 • 3. cunoașterea și aplicarea normelor legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale centrului; evaluarea periodică de autoritatea/organizația/instituția care îl coordonează metodologic și/sau îl finanțează, conform unui set de indicatori care privesc eficiența administrării resurselor umane, financiare, materiale, precum și eficacitatea și performanța activității desfășurate; realizarea unui audit intern/evaluare internă, cel puțin o dată la 3 ani, în baza indicatorilor proprii de măsurare a eficienței, eficacității și performanței activității sale;

 • 4.  asigurarea că beneficiarii și orice persoană interesată, precum și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției sociale, cunosc activitatea și performanțele sale; elaborarea unui raport anual de activitate pe care-l publică pe site-ul propriu al centrului/furnizorului;

 • 5.  promovarea relațiilor de colaborare cu serviciile publice de asistență socială, precum și cu alți furnizori publici și privați de servicii sociale, pentru soluționarea situațiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum și pentru a face cunoscută activitatea desfășurată; participarea la evenimente și programe comune cu alte servicii sociale din comunitate;

 • 6.  dispunerea de o structură de personal capabilă să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul/funcțiile centrului și cu nevoile beneficiarilor prin angajarea de personal calificat, achiziționarea serviciilor unor specialiști și/sau încheierea de contracte de voluntariat cu aceștia pentru realizarea activităților/serviciilor acordate; întocmirea fiselor de post cu atribuțiile concrete ale angajatului; activitatile centrului se pot desfasura si prin programe de internship, promovate public, în scris și/sau online, impreuna cu criteriile, calendarul și procedura internă de selecție, responsabilitățile generale pentru fiecare program de internship ofertat, precum și condițiile contractuale (numărul de ore și durata programului de internship, valoarea minimă a indemnizației lunare).

 • 7. evaluarea anuală a personalului; elaborarea si aplicarea unui plan de instruire si formare profesională pentru angajatii proprii în vederea creării tuturor oportunităților si condițiilor necesare creșterii performantelor profesionale; supunerea personalului propriu la controale medicale periodice prevăzute de normele legale în vigoare;

 • 8.  ține evidența și urmărește evoluția principalilor indicatori care vizează îmbunătățirea calității vieții persoanelor care sunt beneficiare de unele prestații sociale;

 • 9.  formulează propuneri Consiliului Local Municipal Brăila/furnizorului de servicii sociale în vederea luării unor măsuri prevăzute de lege;

 • 10. asigurarea plătii cheltuielilor de personal, a chiriilor și altor cheltuieli administrativ-gospodărești.

Art. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Centrul rezidențial de îngrijire și asistență din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila funcționează cu un număr de 58 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 213/29.05.2019, din care:

 • a. personal de conducere: coordonator personal de specialitate - 3 posturi;

 • b.  personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și asistență/ auxiliar: 23 posturi;

 • c.  personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 32 posturi;

 • d. voluntari:

 • (2) Raportul angajat/beneficiar: 58/39 = 1,49.

Art. 9 Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este alcătuit din:

 • a. Director Instituție Publică (111207);

 • b. Contabil șef (121120);

 • c. Coordonator personal de specialitate - 1 post (111225);

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul din subordine și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d. colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e. întocmește raportul anual de activitate;

 • f. asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

 • g. propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h. desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i. ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcările

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j. răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k. organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l. reprezintă centrul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m. asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență sociala de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n. numește și eliberează din funcție personalul din cadrul centrului, în condițiile legii;

 • o. întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r. alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(2A1) Principalele atribuții și responsabilități ale Directorului sunt:

 • a.  este ordonator terțiar de credite;

 • b. elaborează și fundamentează proiectul de buget propriu;

 • c. fundamentează nivelul costului mediu lunar de întreținere în vederea stabilirii acestuia prin hotărâre a consiliului local, anterior adoptării bugetului propriu;

 • d. urmărește modul de realizare a veniturilor;

 • e. angajează, lichidează și ordonanțează cheltuielile în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat;

 • f. asigură integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituției pe care o

conduc;

 • g.  organizează și ține la zi contabilitatea și prezintă la termen situațiile financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

 • h. organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

 • i.  organizează evidența programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

 • j. organizează și ține la zi evidența patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • k.  reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • l.  asigură un management eficient și modern, care să contribuie la creșterea permanentă a calității serviciilor acordate de centru;

 • m. cunoaște și aplică normele legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale centru;

 • n. elaborează regulamentul de organizare și funcționare al centrului, cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare și funcționare în vigoare, pe care îl supune spre aprobare consiliului local;

 • o. asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu furnizorul de servicii sociale și cu serviciul public de asistentă socială de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • p.  colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • q. are obligația să informeze furnizorul de servicii sociale asupra oricăror schimbări privind datele înscrise în documentele justificative care stau la baza licențierii serviciilor sociale;

 • r.  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul centrului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • s.  organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • t.  numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • u. întocmește fișa postului pentru fiecare persoană angajată;

 • v.  realizează anual evaluarea personalului din subordine;

 • w. întocmește un plan de instruire și formare profesionala pentru salariatii centrului;

 • x.  asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • y.  elaborează și supune spre aprobare furnizorului de servicii sociale: materialele informative privind activitățile desfășurate și serviciile oferite în cadrul centrului, ghidul beneficiarului, modelul contractului de furnizare servicii sociale (în baza modelului-cadru aprobat prin Ordinului nr. 73/2005), modelul fișei de evaluare/reevaluare a beneficiarului centrului, modelul planului individualizat de asistență și îngrijire/planului de intervenție, modelul fișei de monitorizare servicii în cadrul centrului, planul de dezvoltare propriu, care cuprinde și planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambient, Carta drepturilor beneficiarilor, Codul de etică a personalului din cadrul centrului;

 • z.  elaborează și supune spre aprobare furnizorului de servicii sociale următoarele proceduri: procedura de admitere a beneficiarilor în centru, procedura privind suspendarea acordării serviciilor către beneficiar, procedura privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar, procedura privind asistența în stare terminală sau în caz de deces a beneficiarilor centrului, procedura de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor centrului, care include modelul chestionarului, procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență;

aa. asigură instruirea personalului din subordine în vederea cunoașterii procedurilor utilizate în centru; instruirea personalului se consemnează în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului;

bb. organizează anual cel puțin o sesiune de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului;

cc. facilitează accesul potențialilor beneficiari, reprezentanților legali, convenționali sau membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților/serviciilor, în baza unui program de vizită;

dd. încheie protocoale cu autoritatea locală și asigură participarea beneficiarilor, în mod gratuit, la activități de divertisment (concerte, teatru, operă, muzee, cinema etc.);

ee. asigură activități de facilitare a integrării/reintegrării în familie, în comunitate și în societate în general, în baza unui program de integrare/reintegrare socială;

ff. răspunde de securitatea beneficiarilor cazați în centru;

gg. pune în aplicare dispoziția furnizorului de servicii sociale privind planul de urgență în caz de retragere a licenței de funcționare/desființare serviciu social;

hh. numește un responsabil de caz ce monitorizează și aplică planul individualizat de asistență și îngrijire/planul de intervenție;

 • ii. răspunde de obținerea avizelor sanitare și sanitar-veterinare prevăzute de lege;

jj. aplică măsurile de prevenire și control a infecțiilor, în conformitate cu legislația în vigoare; elaborează și aplică un program propriu de curățenie;

kk. organizează sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant, care se consemnează în Registrul de evidență privind informarea beneficiarilor;

ll. organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare, care se consemnează în Registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului;

mm. deține un Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate, care este completat la zi și în care se menționează inclusiv instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse;

nn. orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cunoștința furnizorului de servicii sociale și a membrilor familiei/reprezentantului legal al beneficiarului de îndată, în termen de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia;

oo. asigură condițiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite prin punerea la dispoziție a unui recipient de tip cutie poștala;

pp. elaborează o procedura proprie privind sesizările și reclamațiile prin care se stabilește: modul de comunicare cu beneficiarii, modul de formulare al sesizărilor și reclamațiilor, cui se adresează și cum se înregistrează, modalitatea de răspuns către beneficiari și modul de soluționare;

qq. elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

rr. elaborează anual un raport de activitate pe care-l publică pe site-ul propriu al centrului sau, după caz, al furnizorului; Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior;

ss. transmite furnizorului de servicii sociale, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, inregistrate in anul anterior raportării;

tt. elaborează organigrama proprie si statul de funcții, pe care le prezintă spre avizare Direcției de Asistenta Sociala, in vederea aprobării prin hotarare a consiliului local; organigrama si statul de funcții sunt elaborate astfel incât centrul să dispună de o structură de personal capabilă să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul/funcțiile centrului și cu nevoile beneficiarilor;

uu. se asigura ca structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate, cu respectarea procentului personal de specialitate din totalul resurselor umane si a raportului angajat/beneficiar recomandat, prevăzut in normele legale in vigoare;

vv. prioritizeaza angajarea personalui calificat, achiziționarea serviciilor unor specialiști si/sau încheierea unor contracte de voluntariat cu aceștia pentru realizarea activităților/serviciilor acordate;

ww. statul de personal, întocmit in conformitate cu prevederile legale si fluctuației de personal, care cuprinde toate modificările din luna anterioara, se prezintă Direcției de Asistenta Sociala cu adresa de inaintare pana pe data de 15 din luna curenta, pentru a fi avizat si depus la Unitatea Administrativ Teritoriala in vederea aprobării; adresa de inaintare a statului de personal este insotita de dovada înregistrării modificărilor respective in REVISAL;

xx. informează Direcția de Asistenta Sociala cu privire la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul centrului;

yy. aprobă Regulamentul de Ordine Interioară, aplicarea normelor de protecție și securitate a muncii și asigură elaborarea procedurile operaționale;

zz. îndeplinește orice alte sarcini privind activitatea curentă a centrului prevăzute de actele normative in vigoare, hotărârile Consiliului Local Municipal Braila și dispozițiile primarului;

aaa. executa si alte atribuții prevăzute in standardul minim de calitate aplicabil.

(2A2) Atribuțiile contabilului șef (121120) sunt:

 • a. organizează contabilitatea conform prevederilor legale si răspunde de efectuarea corecta si la zi a înregistrărilor contabile;

 • b. asigură organizarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității curente a personalului din subordine;

 • c.  răspunde de întocmirea la timp si in conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare, a bilanțurilor anuale si trimestriale, a situațiilor lunare si a indicatorilor specifici;

 • d. organizează periodic analiza utilizării bunurilor materiale si ia masuri cu celelalte sectoare din unitate in ceea ce privește stocurile disponibile, supranormative, fara mișcare, cu mișcare sau cu mișcare lenta si pentru prevenirea imobilizărilor de fonduri;

 • e. ia masuri necesare pentru asigurarea integrității avutului public si pentru recuperarea pagubelor materiale;

 • f.  răspunde de îndeplinirea condițiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor si reținerea ratelor;

 • g.  organizează evidentele tehnico-operative si gestionare si asigura tinerea lor corecta la zi;

 • h. introduce angajamentele bugetare in aplizatia CAB, transmite rapoartele lunare in platforma FOREXEBUG;

 • i.  organizează inventarierea periodica a mijloacelor materiale si propune masuri de regularizare a diferentelor constatate;

 • j.  analizeaza periodic execuția bugetara si conținutul conturilor, facand propuneri corespunzătoare si intocmeste studii economice privind imbunatatirea activitatii;

 • k. asigura masurile de păstrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special;

L răspunde de intocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative, care stau la baza înregistrărilor contabile si intocmeste nota de contabilitate;

 • m. răspunde de angajarea creditelor bugetare corespunzătoare comenzilor si contractelor emise in limita creditelor bugetare;

 • n. verifica intocmirea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului si legalității operațiunilor;

 • o. executa controlul financiar preventiv, in conformitate cu dispozițiile legale;

 • p. executa controlul ierarhic operativ curent, in conformitate cu dispozițiile legale;

 • q. intocmeste lucrările privind proiectele planurilor de venituri si cheltuieli bugetare;

 • r.  asigura intocmirea instrumentelor de plata si documentele de acceptare sau refuz de plăti;

 • s.  asigura efectuarea corecta si in conformitate cu dispozițiile legale a acțiunilor de incasare si plăti in numerar;

 • t.  urmărește lichidarea debitelor si imobilizărilor financiare;

 • u. asigura tinerea evidentelor corecte la zi, conform dispozițiilor legale, operațiunilor financiare si verifica toate operațiunile de decontări cu alte instituții sau terti, inclusiv cu bugetul statului;

 • v.  urmărește intocmirea formelor de plata a drepturilor de retribuire, impozite, contribuții, asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sanatate, șomaj, etc.;

 • w. ia masuri pentru pastrarea arhivei centrului;

 • x. cooperează cu conducerea centrului, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror masuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protecția sanatatii si securității lucratorilor;

 • y.  verifica zilnic meniul pentru incadrarea in alocația zilnica de hrana a beneficiarilor;

 • z.  indeplineste si alte atribuții stabilite de directorul centrului;

aa. in lipsa directorului centrului, asigura buna desfășurare a activitatii centrului si respectarea disciplinii in munca si a prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara de către personal si propune sau adopta, după caz, masurile ce se impun;

bb.are atribuții privind activitatea de control managerial intern;

cc. isi insuseste si respecta prevederile legislației din domeniul securității si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora.

dd. Privind regulamentele/procedurile de lucru :

 • 1.  răspunde de elaborarea corecta si in conformitate cu legislația in vigoare a tuturor regulamentelor si reglementarilor interioare;

 • 2.  răspunde de aplicarea semnăturii si parafei profesionale pe toate avizele pentru legalitate si conformitate;

 • 3.  răspunde de pastrarea confidențialității in legătură cu toate actele, datele si faptele despre care ia cunoștința, apartinand sau fiind in legătură cu instituția si cu interesele acesteia;

 • 4.  respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil, după caz;

 • 5.  respecta procedurile de lucru generale specifice centrului.

(2A3) Atribuțiile coordonatorului personalului de specialitate - studii postliceale - (111225) sunt:

 • a. organizează, conduce, controlează și răspunde de buna funcționare a centrului;

 • b. coordonează, controlează și răspunde de modul în care se realizează respectarea drepturilor beneficiarilor, a regulamentelor și fiselor de post, de către personalul aflat în directa subordonare;

 • c.  urmărește și verifică activitatea profesională a personalului din subordine, îl îndrumă și îl sprijină în scopul sporirii operativității, capacității și competenței lor în îndeplinirea sarcinilor încredințate;

 • d. repartizează personalului din subordine sarcinile și corespondența centrului, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluționarea acestora;

 • e. verifică, semnează sau vizează, după caz, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența efectuate de personalul din subordine;

 • f.  propune măsuri de îmbunătățire a activității și asigură implementarea acestora;

 • g.  centralizează și predă șefului ierarhic, date și informații referitoare la cazuistica centrului, lunar, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie;

 • h.  solicită rapoarte de activitate lunară personalului aflat în directă subordonare;

 • i.  face propuneri în legătură cu angajarea, promovarea, transferarea, sancționarea sau desfacerea contractului de muncă pentru personalul din subordine;

 • j.  asigură funcționarea activității centrului și înștiințează în timp util șeful ierarhic despre existența unor neregului, dificultăți, lipsuri;

 • k. întocmește anual fișe de evaluare pentru personalul din subordine;

 • l.  întocmește lunar foile de pontaj pentru personalul din subordine;

 • m. întocmește si actualizeaza fișele de post pentru personalul din subordine;

 • n.  organizează întâlniri cu personalul din subordine, ori de câte ori este nevoie;

 • o.  răspunde de respectarea normelor igienico-sanitare, precum și a celor PSI, asigurând procurarea materialelor necesare în acest sens; asigura instruirea beneficiarilor și personalului centrului cu privire la măsurile de protecție a muncii prevenire a incendiilor; răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu beneficiarii de servicii sociale;

 • p.  respectă legislația in vigoare specifica serviciilor acordate, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern; își însușește și este la curent cu legislația în vigoare privind asistenta sociala a persoanelor defavorizate;

 • q.  participă la însușirea și aplicarea măsurilor de prim ajutor;

 • r.  anunță orice defecțiune tehnică sau a apariției oricărei alte situații, care poate reprezenta un pericol de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • s.  se preocupă de asigurarea condițiilor optime de lucru pentru personalul din subordine;

 • t.  întocmește si revizuiește procedurile operaționale de lucru conform standardelor in vigoare;

 • u. intocmeste contractele de prestări servicii sociale/angajamentele de plata (beneficiar/apartinator) atunci când este cazul;

 • v.  face parte din Comisia de Evaluare/Reevaluare, echipa multidisciplinara de evaluare/reevaluare, echipa de gestionare a riscurilor la nivelul centrului, comisia de supraveghere;

 • w. tine evidenta privind prezenta beneficiarilor, acorda acestora invoiri atunci când este cazul si intocmeste lunar impreuna cu asistentul social tabelul de prezenta a beneficiarilor in vederea calculării contribuției lunare de intretinere si il preda compartimentului de specialitate;

 • x.  intocmeste referate de necesitate in vederea elaborării planului de achiziții;

 • y.  asigură respectarea reglementărilor legale specifice, organizează și urmărește documentarea de specialitate a personalului din subordine;

 • z.  mediaza stările conflictuale dintre membrii personalui din subordine, personal si beneficiari;

aa. colaborează cu ceilalți specialiști din centru pentru a stabili și a aplica planul terapeutic de recuperare individual pentru fiecare beneficiar;

bb. contribuie, prin activitatea pe care o desfășoară, la dezinstituționalizarea persoanelor din instituție;

cc. are atribuții privind activitatea de control managerial intern;

dd. reprezintă interesele angajaților din subordine în raport cu conducerea centrului;

ee. participă la întâlniri periodice organizate de șeful ierarhic;

ff. răspunde pentru toate activitățile desfășurate conform fișei de post;

îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Art. 10 Consiliul consultativ

Nu este cazul.

Art. 11 Personalul de specialitate de îngrijire și asistență

 • (1) Personalul de specialitate este format din:

 • a. medic medicină generală (221101);

 • b.  psiholog (263411);

 • c.  asistent social (263501);

 • d.  asistent medical generalist (325901);

 • e. asistent medical fizioterapie (325502);

 • f.  asistent medico - social (325908);

 • g.  maseur (325501);

 • h.  instructor ergoterapie (223003);

 • i. infirmier/infirmieră (532103);

 • j.  supraveghetor de noapte (532907);

 • k.  spălătoreasă lenjerie (912103);

 • l. îngrijitor în unităti de ocrotire sociala si sanitară (532104).

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b.  colaborează cu specialiști din alte instituții în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse etc.;

 • c.  monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d.  sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e. întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f.  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g.  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(2A1) Medicul - medicină generală (221101) îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

 • a. organizează si răspunde de activitatea de asistenta medicala acordata beneficiarilor;

 • b. examinează la găzduire si, după caz, la externare fiecare persoana;

 • c.  intocmeste foile de observație ale beneficiarilor, asigura inscrierea tratamentului si a evoluției, precum si pastrarea documentelor medicale (foi de observație, buletine de analize, bilete de ieșire si altele asemenea);

 • d. instituie sau urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor medicale si a regimurilor dietetice, supraveghează tratamentele medicale efectuate de către cadrele medii sanitare, iar la nevoie le efectuează personal;

 • e. asigura respectarea recomandărilor cuprinse in biletele de ieșire, scrisori medicale, planuri de recuperare si altele asemenea, ale persoanelor găzduite;

 • f.  acorda asistenta medicala necesara beneficiarilor si trimite la spital cazurile care necesita ingrijire spitaliceasca, asigurând asistenta medicala in timpul transportului;

 • g. controlează calitatea alimentației pregătite inainte de servirea meselor principale, refuza servirea felurilor de mancare necorespunzatoare din punct de vedere dietetic si igenico-sanitar, consemnând observațiile in condica blocului alimentar;

 • h. confirma decesul, consemnează aceasta situație in foile de observație si dispune transportarea cadavrelor la morga după doua ore de la deces;

 • i.  asigura instruirea proprie si a personalului din subordine in probleme privind cunoașterea reglementarilor din domeniul sanitar;

 • j.  controlează, indruma si răspunde de aplicarea normelor de igiena si sanatate publica si a normelor de protecția muncii;

 • k.  selecționează persoanele care pot fi cuprinse in acțiuni de imunizare active si stabilesc contraindicatiile medicale;

 • l.  efectuează ancheta epidemiologica preliminară in cazul apariției unui focar de boli transmisibile;

 • m. răspunde de pastrarea, prescrierea si evidenta substanțelor stupefiante;

 • n.  răspunde de utilizarea corecta a apararii medicale si a instrumentarului unitatii;

 • o.  participa la analizele periodice ale activitatii centrului si la elaborarea de către conducerea acestuia

a raportărilor si a materialelor informative;

 • p. informează conducerea asupra aspectelor deosebite privin supravegherea si îngrijirea persoanelor internate;

 • q. efectuează ingrijirile medicale cu consimțământul beneficiarului sau ale persoanelor care, potrivit legii, sunt îndreptățite a-și da acordul: în cazuri grave, în care pentru salvarea vieții, sau pentru salvarea vieții persoanelor lipsite de discernământ ori aflate in neputința de a-și manifesta voința, este necesara o îngrijire medicala de urgenta, iar consimțământul sau incuvintarea în drept nu se poate obține în timp util, îngrijirea medicală de urgență se va efectua de medic pe proprie răspundere; in cazul refuzului de îngrijire medicală, va solicita semnătură pe fisa din partea beneficiarului sau aparținătorilor, medicul fiind obligat să informeze beneficiarul ori persoana îndreptățită a-i da consimțământul asupra consecințelor ce decurg din nerespectarea acestor îngrijiri cu informarea medicului;

 • r.  răspunde de aplicarea regulamentului de organizare si funcționare si a masurilor dispuse de conducerea centrului;

 • s.  îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea centrului.

(2A2) Psihologul (263411) îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

 • a.  manifesta preocupare, empatie, respect și înțelegere față de beneficiari și față de problemele acestora, acționând întotdeauna fără manifestări de autoritate și fără să exploateze situația beneficiarului serviciilor psihologice;

 • b.  prestează serviciile psihologice nediscriminatoriu, indiferent de situația socioeconomică, politică, religioasă, rasială, etnică, sexuală, culturală, de vârstă sau de altă natură a beneficiarului serviciilor psihologice;

 • c.  să se asigure că interesul și binele ființei umane prevalează interesului societății ori al științei;

 • d.  păstrării confidențialitatea și secretului profesional, acestea nefiind limitate în timp;

 • e.  sa asigure accesul liber la serviciile psihologice, beneficiarului aducandu-i-se la cunoștința, înainte de prestarea serviciilor, condițiile, scopul, durata, procedurile și metodele utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidențialității actului psihologic, precum și dreptul de a întrerupe sau de a se retrage oricând din ședința psihologică;

 • f.  sa nu efectueze nicio evaluare/intervenție psihologică decât după ce beneficiarul direct și-a dat în scris consimțământul prealabil, liber și în cunoștință de cauză;

 • g.  când, din cauza unei situații de urgență, nu poate obține consimțământul prealabil scris al beneficiarului, va putea proceda imediat la orice evaluare/intervenție psihologică indispensabilă din punct de vedere psihologic și al stării de sănătate, în interesul beneficiarului; in situații de urgență nu mai este necesar consimțământul prealabil al reprezentanților legali pentru beneficiarul incapabil;

 • h.  când din cauza unei boli psihice sau unei alte cauze, beneficiarul direct nu are capacitatea de a consimți la o evaluare/intervenție psihologică, aceasta nu se va efectua fără acordul reprezentantului său legal ori fără autorizarea unei autorități sau a unei persoane desemnate prin lege ori a unei instanțe de judecată;

 • i.   realizează consilierea psihologică și emoțională beneficiarilor din centru, atât la cabinetul psihologic cât și la camera beneficiarului, atunci când situația o impune;

 • j.  întocmește fișa personală (socio-psihologică) a beneficiarilor;

 • k.  realizează activități de terapie ocupațională precum și activități de reintegrare socială;

 • l.   urmărește evoluția psiho-comportamentală a beneficiarului pe perioada internării, adaptarea beneficiarului la condițiile instituționalizării;

 • m.  identifică tipurile de relații pe care beneficiarii le stabilesc între ei, cu personalul instituției și în societate și mediază conflictele abordând cu profesionalism situațiile divergente;

 • n.  colaborează cu toate serviciile și compartimentele instituției în vederea identificării și rezolvării problemelor de natură psiho-somatică în așa fel încât tonusul zilnic al beneficiarilor să fie ridicat;

 • o.  aplică teste, chestionare, interpretează rezultatele obținute, face recomandări, desfășoară activitate de terapie, consiliere și prevenire a tulburărilor emoționale și de personalitate;

 • p.  se implică în reintegrarea socială a beneficiarului, încurajează păstrarea legăturii cu familia, facilitează integrarea beneficiarului în colectivitate, organizează activități ocupaționale și susține participarea beneficiarilor la programe culturale;

 • q.  informează medicul cu privire la situațiile deosebite de sănătate ale beneficiarilor cu care intră în

contact;

 • r.  veghează la respectarea demnității și integrității beneficiarilor;

 • s.   participă la efectuarea anchetelor sociale și la evaluările inițiale și periodice ale beneficiarilor;

 • t.   colaborează cu asistentul social și acorda sprijin în situațiile particulare care se pot ivi: (deces, internare etc.);

 • u.  întocmește fișele personale ale beneficiarilor;

 • v.  răspunde de calitatea și precizia examinărilor psihologice;

 • w.  răspunde de aplicarea și reînnoirea bateriilor de teste și formelor de interviu realizate;

 • x.  răspunde de modul de realizare a consilierii psihologice;

 • y.  evaluează aptitudini, atitudini, abilități, deprinderi și comportamente ale beneficiarilor;

 • z.  utilizează diferite aparate și instrumente de psiho-diagnostic; colectează și interpretează rezultatele testelor psihologice;

aa. nu se manifesta exigent fata de beneficiari, respectandu-i autonomia;

bb. se orientează spre nevoile celui consiliat;

cc. când constata tulburări care nu sunt de competenta sa, va indruma pacientul spre un medic specialist psihiatru sau neurolog;

dd. să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele și informațiile despre care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor profesionale, fiind interzisă utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor dobândite în exercitarea actului psihologic; confidențialitatea actului psihologic persistă și după încheierea relațiilor profesionale cu beneficiarul/centrul;

ee. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea centrului.

(2A3) Asistentul social (263501) îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

 • a.  desfășurarea activitatii fara a aduce atingere demnității profesionale;

 • b. de a nu folosii cu bună știință cunoștințele sau metodele profesionale în defavoarea beneficiarilor sau în scop ilegal;

 • c.  colaborează cu specialiști din alte categorii profesionale;

 • d. asista beneficiarii implicându-se în identificarea, înțelegerea, evaluarea corectă și soluționarea problemelor sociale;

 • e.  promovează principiile justiției sociale, prevăzute în actele normative cu privire la asistența socială și serviciile sociale

 • f.  asigură egalitatea șanselor privind accesul persoanelor asistate la informații, servicii, resurse și participarea acestora la procesul de luare a deciziilor;

 • g.  respectă și promovează demnitatea individului, unicitatea și valoarea fiecărei persoane;

 • h. să nu practice, tolereze, faciliteze sau colaboreze la nici o formă de discriminare bazată pe rasă, etnie, sex și orientare sexuală, vârstă, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficiență fizică sau psihică, situație materială și/sau orice altă preferință, caracteristică, condiție sau statut;

 • i.  sprijină persoanele asistate în eforturile lor de a-și identifica și clarifica scopurile, în vederea alegerii celei mai bune opțiuni;

 • j.  contribuie la consolidarea relațiilor dintre beneficiari, beneficiari si familie cu scopul de a promova, reface, menține și/sau îmbunătăți calitatea vieții acestora; facilitează integrarea beneficiarului în colectivitate, organizează activități ocupaționale și susține participarea beneficiarilor la programe culturale;

 • k.  acționează cu onestitate și responsabilitate față de beneficiari, instituții și societate, în concordanță cu normele deontologice ale profesiei;

 • l.  desfășoară activitatea numai în aria de competență profesională determinată de calificarea și experiența profesională;

 • m. îmbunătățirea permanenta a cunoștințelor și deprinderilor profesionale și aplicarea în practică;

 • n.  bazează relațiile cu beneficiarii pe onestitate și confidențialitate;

 • o.  respecta principiului autodeterminării - asistentul social nu decidă în numele beneficiarului; poate limita drepturile beneficiarilor la autodeterminare atunci când acesta consideră că acțiunile prezente și/sau viitoare ale beneficiarilor prezintă un risc pentru ei înșiși și/sau pentru alte persoane;

 • p. sprijină beneficiarii pentru identificarea și dezvoltarea resurselor în vederea alegerii celei mai bune opțiuni și acordă toată atenția necesară intereselor celorlalte părți implicate în activitatea de asistență socială;

 • q. furnizează serviciile de asistență socială beneficiarilor numai cu consimțământul informat al acestuia, după caz;

 • r.  in cazul în care beneficiarilor care nu au capacitatea de a-și exprima în scris consimțământul sau de a contracta, asistentul social trebuie să protejeze interesele beneficiarului serviciului său, urmărind obținerea consimțământului scris al reprezentantului legal al acestuia, după caz;

 • s.  informează beneficiarii cu privire la limitele și riscurile furnizării de servicii prin intermediul tehnicii de calcul și de comunicare moderne, solicitând acordul scris al acestora pentru orice înregistrare audio și video, precum și pentru prezența unei terțe persoane, în calitate de observator sau supervizor;

 • t.  asigura și utilizează servicii și tehnici specializate de intervenție, în condițiile respectării obligației de formare profesională continuă;

 • u.  prestează serviciile profesionale în concordanță cu specificul cultural al beneficiarilor, adaptându-se diversității culturale prin cunoașterea, înțelegerea, acceptarea și valorizarea modelelor culturale existente;

 • v.  înțelegerea diversității sociale și culturale privind etnia, religia, sexul și/sau orientarea sexuală, vârsta, statutul marital, convingerile politice și religioase sau dizabilitățile mentale ori fizice ale beneficiarului;

 • w. evită conflictele de interese în exercitarea profesiei și promovează o abordare imparțială a situațiilor profesionale;

 • x.  informează beneficiarul despre posibilele conflicte de interese și intervine, după caz, în prevenirea sau rezolvarea acestora;

 • y.  in anumite cazuri, pentru protejarea beneficiarului poate încheia relația profesionala și orientarea beneficiarului către un alt profesionist sau către un alt serviciu care să corespundă nevoii acestuia (psihiatru, neurolog, etc.);

 • z.  să atenueze sau să prevină conflictele de interese existente sau posibile;

aa. sa se bazeze în activitatea profesională pe principiile respectării și apărării intimității beneficiarului, confidențialității acestuia, precum și pe principiul utilizării responsabile a informațiilor obținute în timpul exercitării profesiei sau în legătură cu aceasta;

bb. sa nu solicite informații despre viața privată a beneficiarului serviciilor sale, decât în cazul în care acestea sunt relevante pentru intervenție, asistentul social având obligația păstrării confidențialității în privința acestora;

cc. poate dezvălui informațiile confidențiale, numai cu acordul beneficiarilor sau ai reprezentanților legali ai acestora, după caz;

dd. să păstreze confidențialitatea asupra identității beneficiarilor, atunci când acesta prezintă informații în mass-media, în condițiile legii;

ee. asigura accesul la documentele beneficiarilor profesioniștilor care  lucrează în echipa

pluridisciplinară, supervizorilor sau coordonatorilor activității profesionale de asistență socială, precum și altor persoane autorizate în condițiile legii;

ff. asigura , la cerere, accesul beneficiarilor la informațiile din propriile dosare, în măsura în care apreciază că acestea servesc intereselor lor și nu prejudiciază alte persoane;

gg. de a arhiva dosarele beneficiarilor pentru a asigura accesul la informație în viitor și protecția informațiilor confidențiale;

hh. folosește un limbaj adecvat și respectuos față de beneficiari și evită folosirea termenilor care pot aduce prejudicii persoanelor, grupurilor sau comunităților.

 • ii. realizează activități de terapie ocupațională, activități de reintegrare socială, precum și activități de socializare și petrecere a timpului liber;

jj. întocmește planul individualizat de asistență și îngrijire;

kk. răspunde de evidența internărilor, raportând conducerii cazurile sociale deosebite;

ll. răspunde de evidența externărilor și deceselor și se ocupă de formalitățile de înmormântare atunci când decedatul nu are rude sau acestea nu își pot îndeplini aceste obligații;

mm. menține în permanență legătura cu familiile celor cu probleme de sănătate sau aflați în nevoie;

nn. aplanează conflictele create în centru abordând cu profesionalism situațiile divergente;

oo. informează persoanele nou-venite în instituție precum și rudele acestora, cu privire la normele din regulamentele/procedurile centrului, precum și despre orice alte reguli care trebuie respectate în centru;

pp. informează medicul cu privire la situațiile deosebite de sănătate ale beneficiarilor cu care intră în contact;

qq. răspunde de intocmirea dosarelor beneficiarilor și de documentele acestora aflate în păstrare;

rr. întocmește statistici privind dinamica beneficiarilor;

ss. respectă termenele impuse de activitățile specifice;

tt. întocmește rapoarte de vizită, referate de anchetă socială cu propuneri, Grila de evaluare a nevoilor beneficiarilor, grila privind determinarea punctajului în vederea stabilirii priorității la admiterea în centru etc.;

uu. stabilește modalități concrete de acces la serviciile de asistență socială pe baza evaluării nevoilor beneficiarilor;

vv. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea centrului.

(2A4) Asistentul medical generalist (325901) îndeplinește, în principal, următoarele atribuții;

 • a.  stabilește nevoile de îngrijiri generale de sănătate și furnizează servicii de îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă, curativă și de recuperare în baza competenței însușite de a stabili în mod independent necesarul de îngrijiri de sănătate, de a planifica, de a organiza și de a efectua aceste servicii;

 • b.  protejează și ameliorează sănătatea beneficiarilor prin administrarea tratamentului conform prescripțiilor medicului (participă la vizita medicală și execută indicațiile medicului cu privire la explorările diagnostice, tratament, regim alimentar și igiena beneficiarilor);

 • c.  administrează personal, conform indicațiilor medicului, medicamentele necesare prescrise beneficiarilor, în regim strict supravegheat sau la cameră;

 • d.  participă la servirea mesei, îngrijirea și igiena asistaților bolnavi, la recuperarea acestora;

 • e.  răspunde de eliberarea și gestionarea medicamentelor și materialelor sanitare din aparatul de urgență și farmacie, efectuează inventarul medicamentelor la sfârșitul lunii, se instruiește în ceea ce privește buna folosire și indicațiile, contraindicațiile medicamentelor si materialelor din aparatul de urgență și punctul farmaceutic;

 • f.   efectuează vizite la cameră, conform programului de lucru, pentru controlul stării de sănătate a beneficiarilor și prevenirea complicațiilor bolilor existente;

 • g.  acorda primul ajutor în baza competenței de a iniția în mod independent măsuri imediate pentru menținerea în viață și aplicarea în situații de criză sau de catastrofă a acestor măsuri;

 • h.  asigură în absența medicului și în limita competenței consultații medicale, asistența medicală de urgență;

 • i.   supraveghează îndeaproape beneficiarii bolnavi sau/și care se află în situații deosebite astfel încât aceștia să nu poată comite acte de imprudență sau/și inconștiență care să le pună viața în pericol;

 • j.  anunță medicul când observă apariția de complicații sau agravarea bolilor existente, apariția de boli acute;

 • k.  pregătește și sterilizează instrumentarul medical și materialele sanitare necesare;

 • l.  în caz de deces al beneficiarilor, anunță ierarhic decesul și apoi unitatea de pompe funebre;

 • m. verifică la camerele beneficiarilor existența de medicamente și substanțe care le pot pune viața în pericol și ia măsurile necesare pentru prevenirea folosirii incorecte a acestora;

 • n.  raportează ierarhic orice abatere de la starea de igienă;

 • o.  participă alături de medic la implementarea planului de prevenire a infecțiilor nozocomiale, la anchetele si măsurile în caz de boli contagioase sau epidemii apărute în complex, ia măsuri de izolare a bolnavilor cu boli transmisibile;

 • p.  evita în exercitarea profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei și tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea și moralitatea individuală și profesională;

 • q.  manifesta o conduită ireproșabilă față de beneficiari, respectând întotdeauna demnitatea acestora;

 • r.  răspunde pentru fiecare dintre actele profesional;

 • s.  comunica cu beneficiarii într-o manieră adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe înțelesul acestora;

 • t.  in caz de pericol public, să nu își abandoneze beneficiarii, cu excepția unui ordin formal al unei autorități competente, conform legii;

 • u.  efectuarea de cursuri și alte forme de educație continuă creditate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

 • v.  sa nu faca discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale, a condiției sociale față de beneficiari;

 • w.  sa respecte voința beneficiarului în alegerea asistentului medical generalist, indiferent care ar fi sensul acesteia; dacă beneficiarul se află într-o stare fizică sau psihică ce nu îi permite exprimarea lucidă a voinței, aparținătorii sau apropiații celui suferind trebuie preveniți și informați corect, pentru a hotărî în numele acestuia, cu excepția imposibilității (de identificare, de comunicare, de deplasare etc.) sau a urgențelor;

 • x.  îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea centrului;

 • y.  Responsabilități privind normele de supraveghere si control a infecțiilor si gestionarea deșeurilor medicale periculoase si nepericuloase:

 • 1. respecta precautiunile universale;

 • 2. respecta principiile de igiena in pregătirea si administrarea tratamentului;

 • 3. efectuează intreaga activitate terapeutica in condiții de igiena, asepsie, dezinfectie si sterilizare, respectând cu rigurozitate procedura de spalare si dezinfectie a mâinilor;

 • 4. poarta echipament de protecție specific secției, care va fi schimbat saptamanal si ori de cate ori este nevoie;

 • 5. initiaza izolarea beneficiarilor la apariția primelor semne de boli infectioase sau transmisibile la recomandarea medicului;

 • 6. limitează expunerea beneficiarului la infecții datorate vizitatorilor, echipamentelor si instrumentelor si chiar a personalului medico-sanitar;

 • 7. participa la investigarea epidemiilor;

 • 8. răspunde de depozitarea in condiții igienice a materialelor sanitare;

 • 9. răspunde de selectarea deșeurilor medicale cu sau fara potențial infectios, tăietoare sau intepatoare, conform protocolului de gestionare a acestor deșeuri;

 • 10. răspunde de etichetarea containerelor de colectare si de depozitarea lor temporara;

 • 11. respecta metodologia de prevenire a accidentelor prin expunere la produse biologice si aplica protocolul in caz de accident;

 • 12. are obligația de a declara imbolnavirile.

(2A5) Asistentul medical fizioterapie indeplineste următoarele atribuții principale (325502):

 • a. supraveghează starea pacienților pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice;

 • b. supraveghează și înregistrează în permanență datele despre starea asistatului și informează medicul asupra modificărilor intervenite;

 • c.  respectă prescripțiile făcute de medic pe fișele de tratament;

 • d. informează și instruiește persoana asistată asupra tratamentului pe care îl efectuează, asupra efectelor terapeutice și asupra efectelor negative care pot apărea;

 • e. aplică procedurile de balneo - fizio - kinetoterapie și masaj, cu toți parametrii agentului fizic, în vederea recuperării medicale, conform prescripțiilor medicului și răspunde de respectarea parametrilor tehnici ai fiecărei proceduri;

 • f.  manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine față de asistat;

 • g. consemnează pe fișele de tratament procedurile efectuate asistatului;

 • h.  ține evidența tratamentelor și procedurilor efectuate și transmite datele către serviciul de statistică;

 • i.  utilizează și păstrează în bune condiții aparatura din dotare;

 • j.  pregătește și verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile;

 • k.  se preocupă de aprovizionarea și utilizarea soluțiilor medicamentoase necesare la aplicarea procedurilor fizioterapeutice;

 • l.  acordă prim ajutor în situații de urgență și cheamă medicul;

 • m. pregătește materialele în vederea sterilizării;

 • n. poartă echipamentul de protecție prevăzut de Regulamentul de Ordine Interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, în vederea păstrării igienei și a aspectului estetic personal;

 • o.  respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor;

 • p.  respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical;

 • q.  respectă și apără drepturile persoanei asistate;

 • r.  se preocupă în permanență de actualizarea cunoștințelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educație continuă , conform cerințelor postului;

s.  respectă reglementările normelor de ordine interioară;

t.  supraveghează și coordonează activitățile desfășurate de personalul auxiliar;

u. respectă normele de protecție a muncii;

 • v. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea centrului.

(2A6) Asistentul medico-social (325908) îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a. cunoaște structura si organizarea activitatii sectiei/compartiment;

 • b.  respecta circuitele funcționale din centru destinate: personalului, pacientilor, vizitatorilor, alimentelor, lenjeriei si medicamentelor;

 • c.  participa la eliberarea alimentelor din magazie si aduce la cunoștința beneficiarilor meniul zilnic;

 • d. contribuie la stabilirea cadrului optim de lucru cu echipa medicala si cu beneficiarul;

 • e. cunoaște complexitatea activitatii si tehnicile speciale de ingrijire ale beneficiarul in funcție de necesitați;

 • f.  recunoaște gradul de autonomie in cadrul responsabilităților profesionale;

 • g.  recunoaște si indeplineste responsabilitățile profesionale la apariția noilor tehnologii;

 • h. consemnează refuzul beneficiarului de a fi internat;

 • i.  informează beneficiarul, familia sau reprezentantul legal cu privire la regulamentul intern al centrului care se afla afișat in unitate;

 • j.  pregătește beneficiarul la internare din punct de vedere igienico-sanitar;

 • k.  se preocupa de predarea efectelor beneficiarul la internare pe baza de inventar;

 • l.  aplica primele masuri terapeutice in caz de urgenta, acorda primul ajutor in situații critice, in limita competentelor profesionale si anunța medicul;

 • m. aplica masuri de izolare in cazul suspicionarii de boala infectioasa;

 • n.  masoara si inregistreaza valorile funcțiilor vitale ale beneficiarului;

 • o. obține consimțământul informat al beneficiarului sau familiei pentru intervențiile conforme cu competentele sale profesionale;

 • p.  pregătește psihic si fizic beneficiarul pentru examinare clinica sau recoltare de produse biologice;

 • q.  respecta protocoalele si procedurile de lucru specifice compartimentului medical;

 • r.  identifica problemele de ingrijire ale beneficiarul in funcție de nevoi;

 • s.  stabilește prioritățile planului de ingrijire conform rolului sau autonom si delegat;

 • t.  asigura si supraveghează ingrijirea generala a beneficiarului pentru efectuarea toaletei, schimbarea poziției in pat, schimbarea lenjeriei de corp si de pat ori de cate ori este nevoie, alimentarea la pat sau la sala de mese;

 • u. monitorizează, consemnează in foaia de temperatura si raportează medicului valorile funcțiilor vitale ale beneficiarului, completează anexele la F.O. pentru administrarea medicatiei si a îngrijirilor medicale recomandate;

 • v. supraveghează comportamentul beneficiarului;

 • w. participa la vizita si contravizita medicala si noteaza recomandările făcute de medic in caietul de vizita;

 • x.  informează medicul despre modificarea stării de sanatate a beneficiarului ori de cate ori este nevoie;

 • y.  monitorizează si consemnează in fisa de monitorizare orice reacție secundara a beneficiarului la tratamentul administrat;

 • z.  efectuează tehnicile si procedurile medicale conform planului de tratament indicat de medic;

aa. respecta voința beneficiarului si dreptul de a inceta sau refuza tratamentul, cu excepția cazurilor de forța majora si anunța medicul;

bb. cunoaște si respecta pentru administrarea substanței medicamentoase: modul de administrare prescris de medic, dozajul, orarul de administrare, ordinea de administrare, incompatibilitatea cu alte medicamente, timpii de execuție, contraindicatiile, efectele secundare;

cc. informează beneficiarul si apartinatorii pentru respectarea conduitei terapeutice, si a regimului igieno-dietetic;

dd. consemnează in raportul de predare-primire a activitatii planul de activitati si tratament efectuat in timpul serviciului, eventualele modificări in starea beneficiarului si orice alt eveniment petrecut in timpul serviciului;

ee. poarta responsabilitatea actului medical efectuat;

ff. utilizează sistemul informatic, introducând datele culese din foaia de observație clinică a pacientului în aplicațiile informatice utilizate in centru;

gg. răspunde de asigurarea calitatii conform atribuțiilor de serviciu;

hh. aloca timp pentru participarea la activitati de imbunatatire a calitatii in domeniul sau de activitate;

ii. executa orice alte sarcini la indicația superiorilor in limita competentei si pregătirii sale profesionale; jj. Responsabilități privind normele de supraveghere si control a infecțiilor si gestionarea deșeurilor medicale periculoase si nepericuloase:

 • 1.  respecta precautiunile universale;

 • 2.  respecta principiile de igiena in pregătirea si administrarea tratamentului;

 • 3.  efectuează intreaga activitate terapeutica in condiții de igiena, asepsie, dezinfectie si sterilizare, respectând cu rigurozitate procedura de spalare si dezinfectie a mâinilor;

 • 4.  poarta echipament de protecție specific secției, care va fi schimbat saptamanal si ori de cate ori este nevoie;

 • 5.  initiaza izolarea beneficiarilor la apariția primelor semne de boli infectioase sau transmisibile la recomandarea medicului;

 • 6.  limitează expunerea beneficiarului la infecții datorate vizitatorilor, echipamentelor si instrumentelor si chiar a personalului medico-sanitar;

 • 7.  participa la investigarea epidemiilor;

 • 8.  răspunde de depozitarea in condiții igienice a materialelor sanitare;

 • 9.  răspunde de selectarea deșeurilor medicale cu sau fara potențial infectios, tăietoare sau intepatoare, conform protocolului de gestionare a acestor deșeuri;

 • 10. răspunde de etichetarea containerelor de colectare si de depozitarea lor temporara;

 • 11. respecta metodologia de prevenire a accidentelor prin expunere la produse biologice si aplica protocolul in caz de accident;

 • 12. are obligația de a declara imbolnavirile.

(2A7) Principalele atribuțiile ale maseurului (325501) sunt:

 • a.  efectuează la cel mai înalt standard profesional activități specifice calificării: masaj, reflexoterapie, etc;

 • b. supraveghează în permanență asistații, preocupându-se de buna lor deservire și informare profesională corectă; informează si intruieste beneficiarul asupra tratamentului pe care il efectuează, asupra efectelor terapeutice si asupra efectelor secundare care pot aparea;

 • c.  asigură integral toate tehnicile de lucru necesare beneficiarului;

 • d. supraveghează si inregistreaza in permanenta datele despre starea beneficiarului si informează medicul asupra modificărilor intervenite;

 • e. răspunde cu promptitudine la solicitările beneficiarului, precum si de asigurarea unui climat de destindere și armonie;

 • f.  asigură și răspunde de ordinea și curățenia la locul de muncă și de aplicarea tuturor măsurilor de igienă;

 • g.  pregătește, verifica, asigură și răspunde de păstrarea și folosirea corectă a dotărilor în folosință: aparatură, mobilier, consumabile, etc., semnalând defecțiunile;

 • h.  respectă normele de securitate a muncii și PSI;

 • i.  utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele din dotare și asigură colectarea corectă a resturilor și deșeurilor;

 • j.  se preocupa de aprovizionarea si utilizarea soluțiilor medicamentoase necesare la aplicarea masajului;

 • k.  acorda prim ajutor in situații de urgenta si cheama medicul

 • l.  poartă echipamentul de protecție prevăzut de Regulamentul de Ordine Interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal;

 • m. respectă secretul profesional și codul de etică profesională;

 • n. se ocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă și conform cerințelor postului;

 • o. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea centrului;

 • p. la locul de muncă, ia măsurile necesare de prevenire și stingere a incendiilor precum și de economisire a energiei electrice.

(2A8) Atribuțiile instructorului ergoterapie (223003) sunt, in principal:

 • a.  desfășoară activități de terapie ocupațională cu beneficiarii instituției în conformitate cu restantul funcțional al fiecăruia;

 • b. urmărește ca, prin muncă sau prin orice altă ocupație la care participă persoanele asistate, să le restaureze sau să le mărească performanțele, să le faciliteze învățarea acelor sarcini și funcții esențiale pentru adaptarea lor socială, pentru a reduce sau corecta disfuncțiile și pentru a promova sau menține starea lor de sănătate;

 • c.  activitățile de terapie ocupațională sunt simple, artizanale, utile, variate, progresive și liber acceptate de către beneficiari;

 • d. desfășoară activități care să vizeze și tehnici ocupaționale prin practicarea unor meserii sau a unor activități de divertisment, precum: țesut, cusut, ceramică, împletituri, gravură, legătorie, cartonaj, desen, pictură, etc;

 • e. ajută beneficiarii într-o așa manieră încât să permită exercitarea la maximum a autonomiei personale a acestora;

 • f.  colaborează cu psihologul, asistentul social si ceilalți membrii ai personalului pentru stabilirea și atingerea obiectivelor propuse precum și în ceea ce privește stabilirea metodelor de intervenție ce au ca scop corectarea devierilor de conduită și a tulburărilor de comportament, în vederea restabilirii echilibrului psihic;

 • g.  desfășoară activități de stimulare senzorio-motorie, cognitivă și de limbaj, de educație și reabilitare comportamentală a beneficiarilor;

 • h.  utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui beneficiar;

 • i.  desfășoară activități de educație și reabilitare comportamentală precum și terapii specifice;

 • j.  desfășoară activități didactice și practice în vederea dezvoltării abilităților, în funcție de aptitudini și de gradul de dezvoltare;

 • k.  colaborează cu ceilalți specialiști și cu alți angajați în vederea evaluării, desfășurării de programe de consiliere și terapii specifice psihopedagogice;

 • l.  elaborează recomandări menite să faciliteze progresul beneficiarilor în toate ariile de dezvoltare;

 • m. face rapoarte privind progresele fiecărui beneficiar în parte, în urma ședințelor individuale sau de grup;

 • n. conduce activitatea educativă a grupei de beneficiari;

 • o.  face demersuri pentru o pregătire cât mai bună individuală și particularizată ritmului și posibilităților fiecărui beneficiar;

 • p. ajută și răspunde de formarea și consolidarea deprinderilor de autoservire, de asigurarea igienei spațiilor și dotărilor folosite de beneficiari;

 • q. discută cu beneficiarul într-un climat de încredere și respect reciproc;

 • r.  supraveghează cu atenție grupul de beneficiari încredințat și va încerca să creeze și să mențină un climat relaxant și stimulativ pentru dezvoltarea acestora în plan fizic, social, intelectual și emoțional;

 • s.  organizează și supraveghează desfășurarea programului zilnic al grupei, conform programului de activități;

 • t.  insoțește și supraveghează beneficiarii la masă, hrănește beneficiarii care nu se pot hrăni singuri în funcție de nivelul de dezvoltare al acestora;

 • u.  interacționează cu beneficiarii în timpul îngrijirii;

 • v.  asigură toaleta zilnică a beneficiarilor, respectând normele de igienă;

 • w. incurajează și stimulează dezvoltarea autonomiei personale, supraveghind activitățile de auto-îngrijire;

 • x.  supraveghează calm și relaxat beneficiarii, în toate momentele zilei;

 • y.  practică constant un comportament blând, evitând folosirea pedepselor de orice fel;

 • z. observă permanent grupul încredințat, semnalând prompt modificările survenite în ceea ce privește comportamentul sau starea de sănătate;

aa. insoțește beneficiarii în deplasările efectuate în afara centrului;

bb. răspunde de securitatea beneficiarilor încredințați pe timpul cât își desfășoară programul de lucru și informează șeful ierarhic, cabinetul medical, în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora;

cc. verifică permanent spațiul grupei de beneficiari repartizat, echipamentele și materialele puse la dispoziția beneficiarilor cu prilejul activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii

COMPLEXUL REZIDENȚIAL “SFÂNTA MARIA” BRĂILA CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ unor accidente sau evenimente neprevăzute;

dd. organizează și amenajează spațiul educațional, încurajează implicarea beneficiarilor în amenajarea acestuia;

ee. răspunde de dotarea cu echipamente, materiale didactice necesare activităților desfășurate (rechizite, jocuri alte articole) și contrasemnează bonul de eliberare din magazie a materialelor respective;

ff. urmărește activitatea beneficiarilor și folosește toate metodele pentru a preintâmpina eventualele conflicte ce se pot ivi între aceștia, comunicând conducerii orice stare conflictuală aparuta;

gg. comportamentul, comunicarea și calitatea serviciilor cu beneficiarii, aparținătorii, precum si cu restul personalului trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promptitudine, respect și limbaj civilizat, având o atitudine pricipială față de aceștia;

hh. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea centrului.

(2A9) Infirmiera (532103) îndeplinește, în principal, următoarele atribuții: .

 • a. asigurarea îngrijirilor generale, speciale si specifice in limita competentelor;

 • b.  spijinirea beneficiarilor in îndeplinească activităților vieții cotidiene și efectuarea îngrijirilor legate de funcții de întreținere și continuitate a vieții;

 • c. contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate și la redobândirea autonomiei, în măsura în care este posibil;

 • d. lucrează în colaborare și sub responsabilitatea unui asistent medical, cel mai adesea în cadrul unei echipe pluridisciplinare, și participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative;

 • e. asigurarea pentru beneficiari a unui mediu de viață și climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere fizic, psihic, afectiv;

 • f.  asigurarea igienei personale și a igienei spațiului de viață al beneficiarilor;

 • g.  asigurarea hidratării și a alimentației corespunzătoare a beneficiarilor;

 • h.  stimularea participării persoanei îngrijite la activitățile zilnice;

 • i.  asigura transportul și însoțirea persoanei îngrijite, respectând permanent drepturile și confidențialitatea privind evoluția stării de sănătate a persoanei îngrijite;

 • j.  identificarea corectă a activităților specifice, conform planului individualizat de protecție și îngrijire, și a obiectivelor specifice;

 • k.  estimarea perioadei de timp necesare derulării activităților recomandate de șeful ierarhic în funcție de starea și evoluția persoanei îngrijite;

 • l.  participarea la cursuri de formare continuă, în scopul însușirii cunoștințelor necesare, și documentarea permanentă privind noile metode și tehnici de îngrijire a persoanei îngrijite;

 • m. informarea șefului ierarhic și a membrilor echipei asupra situațiilor în care drepturile și obligațiile persoanei îngrijite sunt încălcate;

 • n.  informarea beneficiarilor cu privire la drepturile și obligațiile acestra și colectarea informațiilor din surse autorizate; cunoașterea drepturilor persoanei îngrijite conform legislatei in vigoare;

 • o. observarea oricăror modificări ale stării de sănătate a persoanei îngrijite și informarea șefului ierarhic în vederea discutării acestora, după caz, în cadrul echipei multidisciplinare, pentru a fi corect evaluate;

 • p. intervenția în vederea transportării beneficiarului, în cazul deteriorării stării de sănătate;

 • q. pregătirea persoanei îngrijite, cu operativitate și responsabilitate, pentru efectuarea examenului medical;

 • r.  informarea beneficiarilor asupra investigațiilor medicale la care urmează să fie supusi, în limita competențelor;

 • s.  observarea oricăror situații sau indicii care pot duce la afectarea funcțiilor vitale, identificate prin: sesizarea din timp a eventualelor tulburări și, pe cât posibil, prevenirea apariției lor; alimentația -refuzul alimentelor sau lichidelor; modificări ale ritmului somn-veghe; modificări în comportament;

 • t.  asigurarea transportului rufăriei: colectarea și depozitarea lenjeriei și a rufelor murdare în spațiile

special destinate, conform regulamentului intern; transportul rufelor murdare; respectarea circuitului de transport al rufelor   și a normelor igienico-sanitare specifice;

preluarea/transportul/distribuirea rufelor curate; păstrarea rufelor și a lenjeriei curate în spații special amenajate, cu respectarea normelor igienico-sanitare;

 • u. asigurarea curățeniei și dezinfecției in toate spatiile centrului: în cabinete medicale, camere, săli de

tratament, bloc alimentar, sala de mese, oficiu alimentar, spatii comune, magazii, toalete, etc.;

 • v.  asigurarea condițiilor igienice în camera beneficiarilor; aplicarea normele de igienă personală în activitatea de îngrijire; aprecierea corecta a necesității efectuării igienizării obiectelor/camerei/dependințelor și a utiliza materialele de igienizare corespunzătoare; igienizarea veselei/obiectelor personale ale beneficiarilor cu conștiinciozitate;

 • w. capacitatea de acționa cu respect, calm și răbdare în relația cu persoana îngrijită, pe toată perioada desfășurării activității;

 • x.  sa trateze cu responsabilitate și profesionalism toți beneficiarii, indiferent de vârstă, condiție socială, economică, criterii religioase, etnie, dizabilitate;

 • y.  sa respecte beneficiarii, sa dezvolte cu aceștia relații bazate pe principiul adevărului;

 • z.  sa păstreze confidențialitatea și secretul profesional; sa nu le furnizeze altei persoane din afara echipei de îngrijiri informațiile cu privire la starea de sănătate a beneficiarului, decât cu consimțământul pacientului, făcând excepție cazurile prevăzute în mod expres de lege;

aa. sa acționeze cu onestitate și responsabilitate, în concordanță cu misiunea profesiei și standardele profesionale;

bb. sa respecta valorile morale și culturale, convingerile filozofice sau religioase ale beneficiarilor;

cc. utilizează echipamentului de protecție schimbandu-l ori de cate ori este nevoie;

dd. respecta normele igienico-sanitare si de protecția muncii;

ee. respecta reglementările in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infecțiilor nosocomiale;

ff. transporta alimentele de la blocurile alimentare in sălile de mese sau in saloane, cu respectarea normelor igienico-sanitare;

gg. asigura pastrarea si utilizarea in bune condiții a inventarului pe care il au in primire;

hh. orice alte atribuții la solicitarea asistenților medicali si a medicilor, precum si a conducerii centrului. (2A10) Principalele atribuțiile ale supraveghetorului de noapte (532907) sunt:

 • a.  asigura securitatea personalului si a beneficiarilor, menținerea ordinii si liniștii in incinta, precum si paza obiectivului, bunurilor și valorilor;

 • b. supraveghează beneficiarii cu tentative autolitice si de heteroagresivitate;

 • c. supraveghează beneficiarii pe timpul tratamentului si vizitei medicale, pe timpul mesei;

 • d. ajuta la echiparea beneficiarilor in tinuta de interior (trierea efectelor pentru a fi trimise la magazie si predarea obiectelor de valoare cadrelor medii de serviciu cat si a obiectelor contondente si potențial de agresiune, medicamentelor care ar putea pune in pericol viata pacientului, a celorlalți pacienti si a personalului de îngrijire);

 • e. asigura supravegherea beneficiarilor pentru a preveni deteriorarea inventarului din dotarea unitatii;

 • f.  asigura atat controlul asupra accesului persoanelor străine in centru cat si respectarea programului de vizita (control pentru a preveni introducerea băuturilor alcoolice sau a alimentelor alterate, medicamente, etc);

 • g.  asigura supravegherea beneficiarilor fumători pentru prevenirea incendiilor;

 • h.  prevenirea părăsirii neautorizate a centrului;

 • i.  cunoaște locurile și punctele vulnerabile din incinta centrului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unității păzite;

 • j.  permite accesul în centru numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne;

 • k.  oprește și legitimează persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni ori alte fapte ilicite în centru, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, prinde și prezintă poliției pe făptuitor, oprește și preda poliției bunurile ori valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;

 • l.  aduce la cunoștința șefului său ierarhic și conducerii despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;

 • m. în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, aduce de îndată la cunoștință celor în drept asemenea evenimente și ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;

 • n. în caz de incendii, ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, sesizează pompierii și anunța conducerea centrului și poliția;

 • o.  ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz de dezastre;

 • p. sesizează poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și iși da concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de poliție;

 • q.  păstrează confidențialitatea și secretul profesional;

 • r.  poarta uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se impune o altă ținută;

 • s.  nu se prezintă la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;

 • t.  nu absentează fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea centrului despre aceasta;

 • u. executa întocmai dispozițiile șefilor ierarhici, cu excepția celor vădit nelegale, și este respectuos în raporturile de serviciu;

 • v.  executa, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum și orice alte sarcini care i-au fost încredințate;

 • w. participa sau efectuează imobilizarea beneficiarilor, doar la indicația asistentului, medicului, directorului;

 • x.  supraveghează beneficiarii in scopul prevenirii tentativelor de suicid, autoagresivitate, automutilare si alte reacții negative care pot pune in pericol integritatea fizica a acestuia si a celor din jur;

 • y.  isi desfasoara activitatea astfel incat sa nu expună la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajați;

 • z.  respecta permanent regulile de igiena personala si declara șefului ierarhic imbolnavirile pe care le prezintă;

aa. va avea un comportament etic fata de beneficiari, apartinatorii acestora si fata de personalul medico-sanitar;

bb. asigura respectarea drepturilor beneficiarilor conform legii;

cc. participa la instruirile periodice efectuate de șeful ierarhic privind normele de igiena, securitatea muncii si psi;

dd. colaborează cu tot personalul secției, nu creeaza stări conflictuale, folosește un limbaj adecvat si o tonalitate normala pentru a nu genera disconfort in relațiile de lucru;

ee. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea centrului.

(2A11) Principalele atribuțiile ale spălătorese! lenjerie (912103) sunt:

 • a. primește materialele necesare spălatului rufariei pe care le utilizează conform normelor in vigoare, numai pentru unitate, fiind interzisă înstrăinarea;

 • b. efectuează trierea inventarului moale după culoare, tesatura, sortandu-l pe categorii;

 • c. efectuează dzinfectia rufariei conform normelor in vigoare;

 • d. efectuează spălatul, uscatul si călcatul rufariei;

 • e. triaza rufele ce necesita reparații;

 • f. efectuează curățenia utilajelor la sfârșitul programului de lucru;

 • g. răspunde de starea igienico-sanitara a spatiilor de munca si de utilajele pe care le are in primire;

 • h. aplica masurile de protecție a muncii si P.S.I., răspunde de utilizarea economicoasa a materialelor, energiei, combustibilului, apei si de buna funcționare a aparaturii din dotare;

 • i. indeplineste orice alte sarcini trasate de șeful ierarhic si conducerea centrului;

 • j. comunica imediat șefului ierarhic orice situație de munca despre care are motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protecție;

 • k. aduce la cunoștința șefului ierarhic accidentele suferite de propria persoana sau alte persoane din secție;

 • l. utilizează echipamentul de protecție prevăzut de regulamentele de organizare și funcționare al unității, schimbându-l ori de câte ori este nevoie;

 • m. are obligația respectării programului de lucru;

 • n. orice modificare a programului de lucru se aduce la cunoștința șefului ierarhic si se aproba in scris de conducerea unitatii;

 • o. are obligația sa nu paraseasca unitatea in timpul programului fara aprobarea expresa a șefului ierarhic/conducerii;

 • p. cooperează cu conducerea unitatii, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror masuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protecția sanatatii si securității lucratorilor;

 • q. isi insuseste si respecta prevederile legislației din domeniul securității si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

 • r. îndeplinește orice alte atribuții la solicitarea conducătorului centrului.

(2A12) Atribuțiile îngrijitorului unități de ocrotire socială și sanitară (532104) sunt, in principal:

 • a. manifestă un comportament decent și plin de solicitudine și promptitudine în legătură cu necesitățile beneficiarului;

 • b. adopta un comportament adecvat aplicării masurilor de prevenire a infecțiilor pentru intregul personal al unitatii si respecta principiul precautiunilor universale;

 • c.  daca se considera depășit in luarea unor decizii, solicita asistentei medicale indrumare;

 • d. ajută asistenții La aprovizionarea cu substanțe și materiale medicale specifice;

 • e. poartă echipament de protecție, care va fi schimbat ori de câte ori necesitatea o impune, păstrând astfel igiena și aspectul îngrijit;

 • f.  respectă normele de asepsie și antisepsie și cele de igiena;

 • g.  asigură respectarea circuitelor specifice;

 • h. efectuează zilnic curățenia si dezinfectia cu periodicitatea si in condițiile corespunzătoare spațiului repartizat;

 • i.  spala si dezinfectează mobilierul si aparatura din camere si birouri;

 • j.  efectuează curățenia si dezinfectia coridoarelor, oficiilor, scărilor, ferestrelor in spatiile arondate;

 • k.  efectuează aerisirea zilnica a incaperilor;

 • l.  curata si dezinfectează WC-urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste locuri;

 • m. transporta reziduurile la containerul cu gunoi in condiții corespunzătoare;

 • n.  răspunde de depunerea corecta a deșeurilor in recipiente;

 • o. curata si dezinfectează vasele in care se pastreaza sau transporta reziduurile;

 • p.  poarta halatul de protecție de alta culoare, stabilit de conducerea unitatii;

 • q. verifica la terminarea programului, inainte de a pleca, inchiderea ferestrelor, a apei calde si reci, lumina electrica si /sau a altor surse de incendiu;

 • r.  curăță si dezinfectează urinarele, plostile, scuipătoarele, tavitele renale, conform indicațiilor primite;

 • s.  răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie ce le are personal în grijă și a celor ce se folosesc în comun;

 • t.  nu face risipă de materiale;

 • u. completează și ține evidențele corespunzătoare activității mai sus precizate;

 • v.  respectă cu strictețe normele de igienă, protecția muncii și PSI;

 • w. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului și pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducerea centrului.

Art. 12 Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

(1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și este format din:

 • a.  auditor intern (241306);

 • b. specialist resurse umane (242314);

 • c. economist in gestiune economica (263106);

 • d.  consilier juridic (261103);

 • e.  referent achiziții (263102);

 • f.  administrator (515104);

 • g. magaziner (432102);

 • h.  casier (523003);

 • i.  referent II (331309);

 • j.  instalator apă canal (712602);

 • k.  electrician de întreținere în construcții (741102);

 • l.  bucătar (512001);

 • m. lenjereasă (753102);

 • n. paznic (962907);

 • o. șofer de autoturisme si camionete (832201);

 • p. muncitor necalificat (911201).

 • (2) Atribuțiile auditorului intern (241306) sunt:

 • a. întocmește Normele metodologice proprii pentru desfășurarea activității de audit intern și le supune spre avizare organului ierarhic superior;

 • b. întocmește Proiectul planului multianual privind auditul public pe ani și structuri și pe baza acestuia Proiectul planului anual în urma analizei riscurilor;

 • c.  realizează misiuni de audit intern în baza planului anual și a celui multianual;

 • d.  la sfârșitul anului întocmește Raportul anual asupra riscurilor de audit public desfășurate;

 • e. urmărește procedurile utilizate pentru elaborarea documentelor justificative, circuitul acestora și a sistemelor de contabilizare;

 • f.  verifică procedurile utilizate prin efectuarea testelor de conformitate, sondaje, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe;

 • g.  analizează procedurile utilizate;

 • h. efectuează controale interne de detectare (confruntările cu banca, confruntarea balanței analitice cu cea sintetică, etc.);

 • i.  comunică conducerii instituției rezultatul controalelor interne prin raport;

 • j.  verifică corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea instituției;

 • k.  aplică normele naționale de audit financiar (procedurile și principiile fundamentale care stau la baza activității);

 • l.  colectează elemente probante necesare pentru a trage concluzii și a exprima opinii asupra situațiilor financiare;

 • m. utilizează tehnica sondajului, urmărind ca în emiterea unor judecăți, riscurile să fie cât mai mici;

 • n. se asigură că toate operațiunile mișcărilor patrimoniale care fac obiectul înregistrărilor în contabilitate să fie înregistrate;

 • o.  se asigură că toate înregistrările contabile transpun corect operații reale (verificarea realității înregistrărilor);

 • p. execuția misiunii de compilare a informațiilor financiare ale instituției (stingerea, clasarea și prepararea unei sinteze a informațiilor financiare);

 • q.  păstrează confidențialitatea si secretul de serviciu;

 • r.  îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducere.

 • (3) Atribuțiile inspectorului specialitate resurse umane (242314) sunt:

 • a.  asigură activitatea de resurse umane din aparatul propriu al centrului și aplică prevederile legislației muncii pentru personal;

 • b.  asigură avizarea structurii organizatorice și a regulamentului de ordine interioară ale centrului precum și modificarea acestora;

 • c. întocmește și asigură avizarea statelor de funcții și de personal ale centrului, precum și modificarea acestora;

 • d. intocmeste situațiile lunare/solicitate către Institutul National de Statistica/alte instituții/autoritati ale administrației publice;

 • e. depune lunar la CNASS concediile medicale ale salariatilor;

 • f.  asigură recrutarea, selectarea, încadrarea și promovarea în condițiile legii ale persoanelor din cadrul centrului;

 • g. întocmește, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, decizii de încadrare, de numire, de promovare, de modificare a salarizării, de detașare sau delegare, de sancționare, precum și pe cele de încetare a raporturilor de muncă;

 • h. înregistrează personalul nou angajat și modificările intervenite în activitatea celui existent în Registrul general de evidență al salariaților;

 • i.  înștiințează salariații cu privire la întocmirea și depunerea declarațiilor privind determinarea impozitului pe salarii;

 • j.  ține evidența cârdurilor de salarii, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale, de șomaj și de sănătate;

 • k.  organizează la nivelul centrului acțiunea de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale salariaților;

 • l.  stabilește salariul de încadrare al personalului contractual conform prevederilor legale și gestionează fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă și rapoartele de evaluare a performanțelor individuale;

 • m. întocmește, asigură și organizează, în condițiile legii, formarea profesională a personalului din complex;

 • n. ține evidența și urmărește modificările sporului de vechime ale salariaților conform legii;

 • o. înregistrează, ține evidența și urmărește efectuarea concediilor de odihnă;

 • p. eliberează adeverințe privind calitatea de salariat, la solicitarea acestora;

 • q. arhivează conform legii documentele activității proprii și le predă la arhiva generală a unității;

 • r.  îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și de conducere.

 • (4) Atribuțiile economistului în gestiune economică (263106) sunt:

 • a.  asigură evidența contabilă a stocurilor, a relațiilor cu terții, a trezoreriei și evidența veniturilor și cheltuielilor;

 • b. contabilizează facturile emise pentru clienții interni;

 • c. înregistrează încasările și plățile în lei conform extrasului de cont;

 • d. operează încasările și plățile în numerar conform registrului de casă;

 • e. operează avansurile din trezorerie conform deconturilor;

 • f.  înregistrează facturi de prestații furnizori interni;

 • g. înregistrează intrări de marfă în baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, facturi externe, DVI si NIR);

 • h. întocmește situații și rapoarte financiar-contabile și verifică corelarea acestora;

 • i.  întocmește săptămânal lista facturilor emise și neîncasate și lista avansurilor disponibile în lei;

 • j.  întocmește balanțe de verificare pentru persoanele asistate;

 • k. întocmește liste de avansuri din trezorerie;

 • l.  atribuții în contabilitatea primară și financiară a centrului, salarizare, întocmirea declarațiilor fiscale pentru instituțiile statului pentru periodele de raportare fiscală;

 • m. verifică și înregistrează operațiile contabile referitoare la plăți și încasări;

 • n. verifică și înregistrează cheltuielile de deplasare și deconturile de cheltuieli pentru personalul centrului;

 • o.  verifică și înregistrează facturile furnizorilor externi;

 • p.  efectuează înregistrările sintetice și analitice ale obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe;

 • q. verifică și înregistrează facturile pentru cheltuieli ocazionate de achiziția de mărfuri de către instituție;

 • r.  urmărește plățile facturilor cu scadență depășită emise de către furnizori conform instrucțiunilor de lucru/procedurilor;

 • s.  îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducere.

 • (5) Consilierul juridic (261103) are următoarele atribuții:

 • a. asigura consultații și soluționează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;

 • b.  redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce intra in competenta centrului;

 • c.  redactează si avizeaza proiecte de contracte, negociază clauzele legale contractuale, convențiile si protocoalele incheiate cu terte persoane fizice sau juridice;

 • d. asigura asistența, consultanța și reprezentarea juridică a centrului;

 • e.  redactează acte juridice, atesta identitatea părților, consimțământului, conținutului și data actelor încheiate, care privesc centrul;

 • f.  avizeaza și contrasemnează actele cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum si semnătură sa aplicandu-se numai pentru aspectele strict juridice ale documentului; nu se pronunța asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul vizat sau semnat de acesta;

 • g.  parafeaza actele redactate și contrasemnate de consilierul juridic;

 • h. avizeaza pentru legalitate actele prin parafare și semnare;

 • i.  verifica legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;

 • j.  semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic ale centrului;

 • k.  acorda asistenta juridica gratuita tuturor categoriilor de persoane protejate in conformitate cu legislația in vigoare;

 • l.  intocmeste răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese si sesizări inregistrate in cadrul centrului si atribuite spre soluționare;

 • m. respecta termenele legale de soluționare a lucrărilor atribuite;

 • n.  urmărește aparițiile legislative; aduce la cunoștința conducerii si structurilor din cadrul centrului aparițiile si modificările legislative aplicabile domeniului de activitate;

 • o.  pune concluzii la instanțele judecătorești de toate gradele, la organele de urmărire penală, precum și la toate autoritățile și organele administrative cu atribuții jurisdicționale;

 • p. in caz de neplata de buna voie, realizează demersurile necesare in vederea asigurării obligației de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali prin hotărâre judecătorească;

 • q. în concluziile orale sau scrise, susține cu demnitate și competență drepturile și interesele legitime ale centrului și respecta normele de deontologie profesională prevăzute în legea pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și statutul acestei profesii;

 • r.  ține evidența următoarelor activități: intrările și ieșirile de corespondență juridică numerotate și datate; orice situație litigioasă cu care a fost sesizat; evidența privind avizele scrise - datate și numerotate; actele juridice atestate cu privire la identitatea părților, a conținutului și a datei actelor, completând registrele corespunzătoare;

 • s.  formulează puncte de vedere potrivit prevederilor legale și a crezului său profesional cu privire la aspectele sesizate;

 • t.  studiază temeinic cauzele în care asistă sau reprezintă centrul, se prezintă la termene la instanțele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituții, manifesta conștiinciozitate și probitate profesională, pledează cu demnitate față de judecător și de părțile în proces, depune concluzii orale sau note de ședință ori de câte ori consideră necesar acest lucru sau instanța de judecată dispune în acest sens;

 • u.  respecta dispozițiile legale privitoare la interesele contrare în aceeași cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care centrul le poate avea;

 • v.  respecta secretul și confidențialitatea activității sale, în condițiile legii, atribuție ce se extinde asupra tuturor activităților sale; nu poate fi obligat în nici o circumstanță și de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional;

 • w. respecta prevederile legale in vigoare cu privire la activitatea consilierului juridic;

 • x. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducere.

(6) Principalele atribuții ale referentului achiziții (263102) sunt:

 • a.  aplica si răspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la achizițiile publice/sectoriale;

 • b. efectuează operațiuni specifice achizițiilor publice, in baza referatelor de necesitate aprobate;

 • c.  asigura intocmirea documentațiilor privind organizarea si desfasurarea procedurilor de achiziții publice in conformitate cu legislația in vigoare in domeniul achizițiilor publice;

 • d. derulează procedura de achiziție pentru mijloace fixe (cheltuieli de capital) si urmărește realizarea acestora pe obiective, conform programului de investiții al centrului, întocmind in acest sens întreaga documentație;

 • e. elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților si priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritarii contractante, cu încadrarea in bugetul aprobat si îl modifica ori de cate ori este nevoie;

 • f.  elaborarea sau, după caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentației de atribuire ori, in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, etc.;

 • g.  urmărește modificările legislative aduse legislației in domeniul achizițiilor publice;

 • h. arhiveaza documentele pe care le gestionează;

 • i.  intocmeste rapoarte si analize privind activitatea de achiziții publice;

 • j.  comunica, in scris, orice act de indisciplina ce se ivește in unitate;

 • k.  pastreaza confidențialitatea si secretul profesional;

 • l.  răspunde de realizarea tuturor atribuțiilor ce rezulta din fisa postului, de pagubele aduse din vina sa si in legătură cu munca sa;

 • m. participa la inventarierea patrimoniului centrului;

 • n. întocmește diverse situații solicitate de către conducere, precum si de alte instituții publice;

 • o.  indeplineste si alte atribuții, in limita prevederilor legale, din dispoziția conducerii.

 • (7) Principalele atribuții ale administratorului (515104) sunt:

 • a.  asigură o bună desfășurare a activității din punct de vedere logistic (materiale și furnituri de birou, alimente, materiale de întreținere și curățenie, mijloace de deplasare, aparatură xerox, rețea de calculatoare etc.);

 • b. întocmește referate de necesitate pentru achiziționarea bunurilor și asigurarea serviciilor necesare bunei funcționări a activităților centrului;

 • c.  urmărește lucrările de reparații, recompartimentări, modernizări etc. și lucrările de orice natură ce se efectuează;

 • d. depistează și remediază orice defecțiune sau disfuncție care ar influența buna desfășurare a activităților de orice fel din cadrul centrului;

 • e. asigură și efectuează instruirea personalului și răspunde de protecția muncii;

 • f.  inventarierea generală a elementelor de activ și pasiv cel puțin o dată pe an, precum și în alte situații prevăzute de lege;

 • g.  se preocupă de încheierea contractelor de prestări servicii pentru asigurarea încălzirii spațiilor, a energiei electrice, a apei reci și apă canal, a apei calde, întreținerea spațiilor, a salubrizării etc.;

 • h. se preocupă cu respectarea normelor igienico-sanitare asigurând curățenia în incinta centrului;

 • i.  asigură supravegherea centralei termice în vederea furnizării de apă caldă și căldură;

 • j.  asigură arhivarea documentelor și securitatea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;

 • k.  să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție puse la dispoziția sa;

 • l.  să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

 • m. comunicarea imediată angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați pentru orice situație de muncă, despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 • n. își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora;

 • o.  primește de la fiecare structura a centrului, in perioada 29 - 30 ale lunii, necesarul de bunuri materiale pentru luna următoare;

 • p. centralizează solicitările de la structurile centrului si le inainteaza prin adresa la Compartimentul Achiziții Publice pentru achiziționarea bunurilor necesare;

 • q. deschide fisele de inventar personal, pe care le tine la zi cu toate modificările aparute;

 • r.  distribuie echipamentul de protecția muncii si tine evidenta acestuia;

 • s.  semnează fisele de lichidare a celor ce părăsesc instituția, numai după o verificare atenta a inventarelor personale - răspunde pecuniar de respectarea acestei indatoriri;

 • t.  răspunde de remedierea defecțiunilor ce pot conduce la accidente de munca;

 • u. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducere.

 • (8) Atribuțiile magazinerului (432102) sunt:

 • a. recepționează materialele si bunurile primite in magazie, confruntând sortimentul, calitatea si cantitatea lor cu cele inscrise in documentele insotitoare;

 • b. intocmeste formele legale pentru recepția materialelor si bunurilor primite in magazie, chiar in ziua primirii lor;

 • c.  sortează, repartizează si aranjeaza materialele in magazie, astfel incat sa asigure o perfecta conservare cantitativa si calitativa, precum si posibilitatea ca eliberarea sa se faca in minimum de timp si cu cele mai reduse mijloace de mana de lucru;

 • d. bunurile se eliberează in cantitatea si sortimentele specificate in actele de eliberare, vizate de șefii

COMPLEXUL REZIDENȚIAL “SFÂNTA MARIA" BRĂILA CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ de compartimente;

 • e. nu are voie sa elibereze cantitati mai mari si nu poate schimba cantitatea bunurilor materiale solicitate in documentele de eliberare;

 • f.  este direct răspunzător de primirea, pastrarea si eliberarea materialelor de orice fel;

 • g.  răspunde de buna stare a incaperilor, utilajelor, aparatelor si instrumentelor de masurat si solicita dotarea, repararea sau inlocuirea celor care nu mai corespund;

 • h. răspunde de asigurarea pazei si securității bunurilor pe care le gestionează si aplica intocmai masurile de P.S.I. si protecția muncii;

 • i.  are obligația sa completeze actele cu privire la operațiile din gestiunea sa si sa înregistreze zilnic in evidenta tehnico-operativa a locului de depozitare, operațiile de primire si cele de eliberare a bunurilor, pe baza documentelor justificative ce au servit la efectuarea operațiilor respective;

 • j.  documentele de primire si de eliberare a bunurilor se predau sub semnătură compartimentului financiar-contabil;

 • k. răspunde de pastrarea cheilor de la magazii, neavand dreptul sa le incredinteze altor persoane; in cazuri excepționale (concediu, boala, etc.) poate încredința cheile delegatului sau desemnat in scris si numai cu aprobarea prealabila a conducătorului centrului;

 • l.  asista la inventarierea bunurilor materiale aflate in gestiunea sa si semnează situațiile de inventariere;

 • m. eliberează zilnic din magazie alimentele, in baza listei de alimente, care va fi obligatoriu semnata de directorul medical;

 • n. răspunde material, disciplinar, administrativ, penal sau civil, după caz, pentru incalcarea dispozițiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor;

 • o. efectuează lucrări de întreținere si reparații a clădirilor din centru;

 • p. efectuează lucrări de gospodărire si curățenie in incinta centrului;

 • q. efectuează orice alte sarcini trasate de șeful ierarhic si conducere;

 • r.  comunica imediat șefului ierarhic orice situație de munca despre care are motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protecție;

 • s.  aduce la cunoștința șefului ierarhic accidentele suferite de propria persoana sau alte persoane din secție;

 • t.  are obligația respectării programului de lucru; orice modificare a programului de lucru se aduce la cunoștința șefului ierarhic si se aproba in scris de conducerea căminului;

 • u. cooperează cu conducerea centrului, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror masuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protecția sanatatii si securității lucratorilor;

 • v.  isi insuseste si respecta prevederile legislației din domeniul securității si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora.

 • (9) Atribuțiile casierului (523003) sunt:

 • a.  răspunde de ținerea corectă și la zi a evidenței primare privind activitățile de încasări și plăți prin casierie;

 • b. întocmește corect și la zi chitanțele pentru sumele încasate de la asistați;

 • c. încasează sumele de bani de la beneficiari, prin numărare faptică, în prezența acestora;

 • d.  la primirea chitanțierelor le verifică filă cu filă, urmărind cursivitatea numerelor și semnează pe ultimul exemplar;

 • e. primește de la predatori și verifică numerarul, monetarele și chitanțele, pe baza borderoului -monetar, care servește la justificarea modului de utilizare a chitanțelor;

 • f.  întocmește zilnic Registrul de casă fără corecturi, ștersături sau tăieturi, iar dacă se fac totuși, din greșeală, suma greșit trecută se barează cu o linie și se semnează de către casierul care a efectuat corectura;

 • g.  predă zilnic în contabilitate primul exemplar din Registrul de casă, pentru operarea încasărilor în programul de contabilitate, împreună cu exemplarul numărul unu al borderourilor-monetar și cu documentele de casă;

 • h.  ridică zilnic de la bancă Extrasul de cont și îl predă în contabilitate pentru a fi înregistrat;

 • i.  răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat în fiecare zi la bancă, în contul centrului;

 • j.  respectă plafonul de casă, plafonul de plăți/zi și încasarea maximă/beneficiar/zi, conform legislației in vigoare;

 • k.  ține evidența cecurilor predate la bancă în Registrul intern de evidență a cecurilor de încasat, pe care îl predă compartimentului de specialitate la sfârșitul lunii, împreună cu borderoul de depunere a cecurilor (exemplarul vizat de bancă);

 • l.  răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite;

 • m. eliberează numerar din casierie numai pe baza unei Dispoziții de plată semnată de contabilul șef și director;

 • n. are obligația de a permite efectuarea controlului și de a pune la dispoziția organului de control a tuturor documentelor contabile, evidențelor și a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le deține, în vederea cunoașterii realității obiectelor și surselor impozabile sau taxabile;

 • o.  răspunde material și disciplinar pentru pagubele produse dacă prin fapta și în legătură cu munca a cauzat pagube materiale centrului;

 • p.  respectă cu strictețe procedurile de lucru;

 • q. are obligația să raporteze în scris conducerii direct și în timp util orice nereguli pe care le observă în

modul de executare a sarcinilor ce revin oricărui angajat al instituției, indiferent de funcția pe care o deține, dacă din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii centrului;

 • r. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se

încredințează de către conducere.

 • (10) Principalele atribuții ale referentului II (331309) sunt:

 • a.    participa la inventarierea patrimoniului centrului;

 • b.    tine evidenta pe gestiuni a bunurilor materiale;

 • c.    efectuează controlul concordantei inregistrarilor cantitative din fisele de magazie cu fisele de cont analitice cel puțin o data pe luna; urmărește modul de completare a fiselor de magazie si confirma controlul prin semnătură pe acestea;

 • d.    tine evidenta contabila sintetica si analitica a obiectelor de inventar in magazie si in folosința;

 • e.    operează zilnic, in sistemul informatic, listele de alimente, bonurile de consum, NIR - urile;

 • f.    verifica la sfârșitul fiecărei luni daca exista egalitate intre totalul soldurilor valorice din fisele

analitice cu soldul din evidenta sintetica;

 • g.    verifica corecta intocmire si calculare a situațiilor de consum (bonuri consum, liste de alimente, etc.);

 • h.   asigura constituirea dosarelor conținând documentele create in vederea arhivarii;

 • i.    nu are voie sa paraseasca unitatea (indiferent de organele de afara care o solicita) fara sa aduca la cunoștința conducerea centrului;

 • j.    răspunde de realizarea tuturor atributiunilor ce rezulta din fisa postului, de pagubele aduse din vina sa si in legătură cu munca sa;

 • k.    indeplineste si alte atribuții, in limita prevederilor legale, din dispoziția conducerii.

 • (11) Atribuțiile instalatorului apă/canal (712602) sunt:

 • a. să cunoască, să monteze, să pună în funcțiune, să diagnosticheze și să remedieze toate tipurile de instalații și utilaje folosite pentru alimentarea cu apă caldă si rece, canalizare, stingeri incendii și care sunt specifice construcțiilor civile și industriale; Instalatorul apă/canal trebuie să aibă unele aptitudini absolut necesare pentru a putea să îndeplinească cerințele legate de această ocupație (atenție, îndemânare, putere de analiză și decizie, spirit de echipă, adaptabilitate la situații noi);

 • b. să dețină cunoștințe teoretice și deprinderi practice din domeniile: mecanică, hidraulică, instalații termice și sanitare, materiale de construcții etc;

 • c.  montează instalațiile interioare de apă rece și caldă pentru uz menajer;

 • d. montează instalații pentru stingerea incendiilor;

 • e.  montează utilajele utilizate în instalațiile de canalizare;

 • f.  montează instalațiile de canalizare;

 • g.  remediază defecțiunile de orice tip apărute la instalațiile montate;

 • h.  identifică sarcinile ce-i revin în cadrul echipei;

 • i.  rezolva cu solicitudine și operativitate situațiile neprevăzute pentru realizarea lucrării la termenele planificate, fără afectarea calității acesteia;

 • j. comunica imediat șefului ierarhic/conducerii orice situație de munca despre care are motive

COMPLEXUL REZIDENȚIAL “SFÂNTA MARIA” BRĂILA CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protecție;

 • k.  aduce la cunoștința șefului ierarhic/conducerii accidentele suferite de propria persoana sau alte persoane din complex;

 • l.  îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducere.

 • (12) Atribuțiile electricianului de întreținere în construcții (741102) sunt:

 • a. își însușește corect operațiile pe care le au de înfăptuit, fază, ori manieră de lucru;

 • b.  face necesarul de materiale, solicitând să fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executării lucrării;

 • c.  răspunde de sculele, utilajele, aparatele, dispozitivele, uneltele etc. pe care le are în primire;

 • d. întrerupe tensiunea și separă instalația sau partea de instalație, după caz, la care urmează să lucreze;

 • e.  identifică instalația sau partea din instalație în care urmează a se lucra;

 • f.  verifică lipsa tensiunii și legarea imediată a instalației sau a părții de instalație la pământ și în scurtcircuit;

 • g. delimitează zona de lucru conform Normelor Generale de Protecția Muncii;

 • h. se asigură împotriva accidentelor de natură neelectrică ce ar putea surveni pe parcursul executării lucrării;

 • i.  verifică integritatea izolației, îngrădirilor, starea carcaselor;

 • j.  verifică instalațiile de protecție prin legare la nul și/sau legare la pământ;

 • k. verifică echipamentul de protecția muncii;

 • l.  execută legăturile la pământ și în scurtcircuit în zona de lucru;

 • m. autorizează accesul de lucru cu foc deschis dacă lucrarea o impune;

 • n. în caz de accident de muncă, informează primul administratorul despre eveniment;

 • o.  are grijă la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe să se conecteze la instalația de legare la pământ;

 • p. verifică dacă schelele de lucru interioare și exterioare sunt instalate pe suprafețe nivelate și curate, dacă lucrarea de executat presupune schele;

 • q. evita concentrările de materiale și de oameni într-un singur loc, dacă lucrarea este la înălțime, are grijă ca materialele să fie depozitate pentru a nu împiedica accesul și operațiile de transport;

 • r.  respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;

 • s.  respectă Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Funcționare al centrului;

 • t.  răspunde de întocmirea corectă a sarcinilor conform fișei postului;

 • u.  păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

 • v.  rezolvă și alte sarcini trasate de șeful ierarhic superior sau conducătorul centrului;

 • w.  comunica imediat șefului ierarhic/conducerii orice situație de munca despre care are motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protecție;

 • x.  aduce la cunoștința șefului ierarhic/conducerii accidentele suferite de propria persoana sau alte persoane din unitate;

 • y.  în absența motivată, înlocuitorul este desemnat de conducătorul centrului;

 • z.  îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducere.

 • (13) Atribuțiile bucătarului (512001) sunt, in principal:

 • a. pregătește mâncărurile din rețetarul unității în conformitate cu standardele în vigoare;

 • b. debarasează si asigură curățenia bucătăriei;

 • c. asigură implementarea si menținerea standardelor de păstrare si depozitare a produselor, semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;

 • d. răspunde pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de execuție a acestora;

 • e. păstrarea în bune condiții a ustensilelor si aparaturii;

 • f. respectă normele de consum a materiilor prime si dozarea produselor;

 • g. participă la realizarea inventarului;

 • h. utilizează corect si cu simt de răspundere echipamentele cu care muncește;

 • i. restituie chiar in ziua respectiva la magazie alimentele nefolosite;

 • j. răspunde de luarea si pastrarea probelor alimentare;

 • k. efectuează spălatul vaselor si utilajelor;

 • l. efectuează curățenia zilnica si totala in toate spatiile blocului alimentar si spatiile inconjuratoare;

 • m. transporta reziduurile de la blocul alimentar;

 • n. cunoaște, respectă si asigură respectarea prevederilor regulamentului intern, a normelor de igienă, a normelor de protecție a muncii si PSI si a normelor de securitate, prevederile cu privire la situațiile de urgență;

 • o. își desfășoară activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât si alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

 • p. utilizează corect aparatura, uneltele, substanțele periculoase;

 • q. cooperează, atât timp cât este necesar, cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă si condițiile de lucru sunt sigure si fără riscuri pentru securitate si sănătate, în domeniul său de activitate;

 • r. îsi însușește și respecta prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă si măsurile de aplicare a acestora;

 • s. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducere.

 • (14) Principalele atribuții ale lenjeresei (753102) sunt:

 • a.  preia rufele spălate si uscate de la spălătorie pe bază de proces verbal;

 • b. calea, sortează si repara lenjeria de pat si de corp a beneficiarilor;

 • c.  repune in circuit lenjeria curata si reparata pe baza proceselor verbale de predare-primire urmare solicitării infirmierelor;

 • d. completează ori de cate ori este nevoie stocul de lenjerie in funcție de rulajul zilnic, de viteza de spalare si uscare, de volumul degradărilor;

 • e.  ridica din magazia unitatii materialele si furniturile pentru confecționare si reparare cearceafuri, fete de perna si de mese, halate, pijamale, etc.;

 • f.  preda la magazie produsele confecționate;

 • g.  răspunde de pastrarea si evidenta inventarului, de bunurile ridicate din magazia unitatii fiind totodată si gestionara de bunuri de inventar;

 • h.  răspunde de curatarea si intretinerea utilajelor din dotare;

 • i.  periodic impacheteaza (ambaleaza) in saci efectele degradate si le preda la magazia cu bunuri pentru casare;

 • j.  la găzduirea beneficiarilor se va face inventarul lucrurilor si obiectelor personale, se intocmeste un proces verbal de predare-primire, urmat de depozitarea acestora in magazia alocata acestui scop;

 • k.  nu repara sau confecționează articole pentru utilizare privata; este interzisa scoaterea bunurilor din unitate pentru folosul personal;

 • l.  răspunde de curățenia si respectarea normelor de igiena si dezinfectie la locul de munca;

 • m. raportează șefilor ierarhici aspectele negative menite sa impiedice buna desfășurare a serviciului;

 • n. ajuta personalul de la spălătorie in cazuri deosebite;

 • o. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducere.

 • (15) Principalele atribuții ale paznicului (962907) sunt:

 • a.  asigura securitatea personalului si a beneficiarilor, menținerea ordinii si liniștii in incinta, precum si paza obiectivului, bunurilor și valorilor;

 • b. asigura supravegherea beneficiarilor pentru a preveni deteriorarea inventarului din dotarea centrului;

 • c. asigura atat controlul asupra accesului persoanelor străine in centru cat si respectarea programului de vizita (control pentru a preveni introducerea băuturilor alcoolice sau a alimentelor alterate, medicamente, etc.);

 • d. asigura supravegherea beneficiarilor fumători pentru prevenirea incendiilor;

 • e.  prevenirea părăsirii neautorizate a centrului;

 • f.  cunoaște locurile și punctele vulnerabile din incinta centrului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unității păzite;

 • g.  permite accesul în complex numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne;

 • h.  oprește și legitimează persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni ori alte fapte ilicite în complex, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, prinde și prezintă poliției pe făptuitor, oprește și preda poliției bunurile ori valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;

 • i.  aduce la cunoștința șefului său ierarhic și conducerii despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;

 • j.  în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, aduce de îndată la cunoștință celor în drept asemenea evenimente și ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;

 • k. în caz de incendii, ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, sesizează pompierii și anunța conducerea centrului și poliția;

 • l.   ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz de dezastre;

 • m. sesizează poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul centrului și iși da concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de poliție;

 • n.  păstrează confidențialitatea și secretul profesional;

 • o. poarta uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se impune o altă ținută;

 • p.  nu se prezintă la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici nu consumă astfel de băuturi în timpul serviciului;

 • q. nu absentează fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea centrului despre aceasta;

 • r.  executa întocmai dispozițiile șefilor ierarhici, cu excepția celor vădit nelegale, și este respectuos în raporturile de serviciu;

 • s.  isi desfasoara activitatea astfel incat sa nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alti angajați;

 • t.  respecta permanent regulile de igiena personala si declara șefului ierarhic imbolnavirile pe care le prezintă;

 • u. va avea un comportament etic fata de beneficiari, apartinatorii acestora si fata de personalul centrului;

 • v.  asigura respectarea drepturilor beneficiarilor conform legii;

 • w. participa la instruirile periodice efectuate de șeful ierarhic privind normele de igiena, securitatea muncii si PSI;

 • x.  colaborează cu tot personalul secției, nu creeaza stări conflictuale, folosește un limbaj adecvat si o tonalitate normala pentru a nu genera disconfort in relațiile de lucru;

 • y. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către conducere.

 • (16) Principalele atribuții ale șoferului de autoturisme și camionete (832201) sunt:

 • a.  se prezintă la serviciu odihnit, în ținută corespunzătoare și respecta programul stabilit;

 • b.  participă la pregătirea programului și la instructajele NTS și PSI;

 • c.  cunoaște și respecta prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice;

 • d.  păstrează certificatul de înmatriculare, copia licenței de transport, precum și actele mașinii în condiții corespunzătoare și le prezintă la cerere organelor de control;

 • e. nu părăsește in timpul programului de lucru locul de muncă decât în cazuri deosebite și numai cu aprobarea șefului ierarhic superior;

 • f.  nu conduce autovehiculul obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc, care reduc capacitatea de conducere;

 • g.  respecta cu strictețe itinerariul și instrucțiunile primite de la șeful ierarhic superior;

 • h.  se comportă civilizat în relațiile cu colegii de serviciu, superiorii ierarhici și organele de control;

 • i.  atât la plecare cât și la sosirea din cursă, verifică starea tehnică a vehiculului, inclusiv anvelopele;

 • j.  nu pleacă în cursă dacă constată defecțiuni/nereguli ale autovehiculului și anunță imediat superiorul pentru a se remedia defecțiunile;

 • k.  la sosirea din cursă predă șefului direct Foaia de Parcurs completată corespunzător însoțită de

COMPLEXUL REZIDENȚIAL “SFÂNTA MARIA” BRĂILA

CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ decontul justificativ;

 • l.  comunică imediat șefului ierarhic telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulație în care este implicat;

 • m. îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu natura postului si pregătirea profesională, care i se încredințează de către șeful ierarhic sau conducere.

 • (17) Pricipalele atribuții ale muncitorului necalificat (911201) sunt:

 • a.  efectuează lucrări de menținere a curățeniei în incinta centrului și în perimetrul aferent limitei exterioare de proprietate;

 • b.  menține curățenia teraselor (acoperișurilor) și a jgheaburilor de drenare a apelor pluviale ;

 • c.  pe timp de iarnă impraștie materiale antiderapante nisip sau sare, curăță zăpada și gheața de pe trotuare;

 • d. efectuează dezinfectia, dezinsecția și deratizarea spațiilor interioare și exterioare;

 • e.  execută întreținerea spațiilor verzi, toaletarea și îngrijirea arborilor și arbuștilor;

 • f.  răspunde de buna păstrare, funcționare si utilizare a uneltelor, echipamentelor si mijloacelor de dotare (motocoasă, motofreză zăpadă, s.a.);

 • g.  ajuta personalul calificat la efectuarea reparațiilor la instalațiile electrice, incalzire, canalizare si sanitare;

 • h.  executa zugrăveli și lucrări de vopsitorie si lacatuserie;

 • i.  răspunde la solicitarea personalului medical pentru ajutor in cazurile de conflicte cu bolnavii cu dizabilitati;

 • j.  ajută gestionarii magaziilor la primirea, aranjarea și distribuția alimentelor și materialelor;

 • k.  raportează șefilor ierarhici aspectele negative menite sa impiedice buna desfășurare a serviciului;

 • l.  tine in permanență legătură prin diverse mijloace de comunicare cu șeful direct sau colegi raportând imediat situațiile deosebite ivite in postul incredintat;

 • m. interzice accesul persoanelor străine in incinta instituției cu excepția celor autorizate, controlează persoanele suspecte sau pe cele care au vădită intenție si incearca sa aduca prejudicii materiale instituției;

 • n.  la primele masuri in caz de incendiu sau calamitati, prin contactarea serviciului de urgente (112) si șefilor ierarhici;

 • o.  raportează imediat orice activitate menita sa prejudicieze prestigiul centrului si incearca sa ia singur masuri pentru prevenirea unor astfel de fapte sau acțiuni;

 • p. sesizează deficiențe și nereguli privind securitatea incaperilor funcționale si tehnologice, funcționarea instalațiilor de incalzire si de drenare a apelor menajere din fosele septice;

 • q. execută și alte sarcini dispuse de șeful ierarhic superior.

 • (18) Personalul își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legale prevăzute pentru personalul contractual și are următoarele responsabilități generale:

 • a.  răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • b.  răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • c.  răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin conform legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportare a modului de realizare;

 • d.  răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor stipulate în documentele întocmite;

 • e.  răspunde de exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului;

 • f.  pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, personalul aparatului propriu răspunde, după caz, disciplinar, material, civil, administrativ sau penal.

Art. 13 Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea serviciului social Centrul rezidențial de îngrijire și asistență din cadrul Complexului Rezidențial "Sfânta Maria" Brăila se asigură conform prevederilor legale in vigoare, pe principiul împărțirii responsabilității între administrația publică centrală și cea locală, cheltuielile de funcționare asigurându-

se cu respectarea principiului subsidiarității, din următoarele surse:

 • a. contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz, care reprezintă venit la bugetul local;

 • b. venituri proprii;

 • c. sume alocate din bugete locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • d. bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată;

 • e. donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate; sponsorizările și donațiile în bani sau în natură, făcute de persoane fizice și juridice române și străine se utilizează cu respectarea prevederilor finanțelor publice locale, in vigoare;

 • f. fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • g. alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.


7WQWe‘6e^ședintA

VU