Hotărârea nr. 79/2020

Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap, pentru anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROT2VRAREA NR.79

din 20.02.2020

Privind: Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap, pentru anul 2020.

consiliul local municipal braila

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinita Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 6 alin. (2) din H.G.R. nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 35, art. 36, art. 37, art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (4) și art. 44 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

R O T A.R A S T E:

Art.1 Se aprobă pentru anul 2020, la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Brăila, un număr de 360 posturi de asistenți personali pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap.

Art.2 Direcția de Asistență Socială Brăila va controla periodic activitatea asistenților personali și va prezenta semestrial un raport Consiliului Local Municipal Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

z