Hotărârea nr. 78/2020

Aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila pentru anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 78

din20.02.2020

Privind: Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila pentru anul 2020.

COJfSFLrUL     MUNICIPAL BRAXUA

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinita Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b), art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 lit. c), art. 3 alin. (2) lit. b), art. 5 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, precum și ale Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului -cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila pentru anul 2020, elaborat de Direcția de Asistență Socială Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

î                                  J          /   3     7

i âTEtfpOPA

F


PETRICĂ - CO^I

■ . 1 '

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


ION DRĂGANDIRECȚIA

DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

ANEXA LA

HCLM NR.       . 02, &

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local pentru anul 2020

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local pentru anul 2020 cuprinde:

I. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale - Capitolul I:

 • A. Serviciile sociale existente la nivel local

 • B. Serviciile sociale propuse spre a fi înființate

 • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice

 • D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege

 • II. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local - Capitolul II

 • III. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - Capitolul III

Anexa nr. 1 Capitolul I B.

Justificarea înființării serviciilor sociale în anul 2020

1.îngrijire personală la domiciliu

în ultimii ani, s-a remarcat o creștere substanțială a numărului de persoane vârstnice dependente care au ajuns în atenția instituției noastre și care nu pot fi găzduite în centre rezidențiale sau care nu doresc să fie instituționalizate.

Conform art. 7 din Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice" serviciile sociale pentru persoane vârstnice se realizează cu consimțământul acestora.” în aceste condiții, aflați în fața unui refuz din partea persoanei vârstnice, nu putem institui măsuri de asistență socială, deși persoana se află în dificultate.

în acest context, considerăm de utilitate, îngrijirea la domiciliu a persoanei vârstnice aflate în situație de dependență sociomedicală și angajarea de personal de îngrijire prin plata cu ora, fracțiuni de normă sau normă întreagă, conform art. 13 din Legea 17/2000 care prevede: „consiliile locale pot angaja personal de îngrijire prin plata cu ora, fracțiuni de norma sau normă întreagă”. în sprijinul acestei opțiuni, amintim prevederile art.16 din Legea 17/2000 care menționează că „îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine reprezintă o măsură care poate fi dispusă cu titlu de excepție

Soțul și rudele care au în îngrijire un vârstnic în situație de dependență pot beneficia de program redus de lucru, de o jumătate de normă, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealaltă jumătate de normă din bugetul local, corespunzător salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu (art. 13 alin.2 din Legea 17/2000).

Pentru anul 2020, s-au prevăzut în bugetul Direcției de Asistență Socială resurse financiare pentru susținerea a 6 îngrijitori pentru îngrijirea personală a vârstnicilor dependenți.

Capitolul I: Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

 • A. Serviciile sociale existente la nivel local

  Nr. crt.

  Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

  Denumirea serviciului social

  Denumirea furnizorului/ ONG-ul care acordă serviciul social

  Capacitate

  Grad de ocupare

  Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:

  Buget local - lei-

  Buget județean

  Buget de stat

  Contribuții persoane beneficiare

  Alte surse

  1

  8790 CR-PFA-ll

  Găzduirea temporara pe timp de noapte a persoanelor fără adăpost, sprijin in vederea depășirii situațiilor de dificultate, integrare sociala a beneficiarilor

  ADAPQST DE NOAPTE

  150

  50(33,3%)

  861.986

  -

  -

  -

  -

  2

  8730 CR-V-I

  Găzduirea și îngrjirea persoanelor vârstnice

  CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "LACU SĂRAT’

  142

  129 (91%)

  4.603.853

  -

  -

  1.365.133

  -

  3

  8730 CR-V-I

  Găzduirea șiîngrjirea persoanelor vârstnice

  CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SFINȚII APOSTOLI PETRU SI PAVEL"

  201

  192 (95,5 %)

  7.459.000

  -

  -

  2.200.000

  -

  4

  8730 CR-V-I

  8790 CR-PD-I

  Cazarea,îngrjirea și asistența persoanelor vârstnice

  Cazarea, îngrjirea și asistența persoanelor aflate în Situații de dependență

  COMPLEXUL REZIDENȚIAL "SF. MARIA”

  160

  140 (87.5%)

  7.044.000 (suma este la comun persoane vârstnice + persoane dependente)

  -

  -

  900.000 (suma este la comun persoane vârstnice ■rpersoane dependente)

  -

  Nn crt.

  Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

  Denumirea serviciului social

  Denumirea furnizorului/ ONG-ul care acordă serviciul social

  Capacitate

  Grad de ocupare

  Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:

  Buget local - Iei-

  Buget județean

  Buget de stat

  Contribuții persoane beneficiare

  Alte surse

  5

  8899CZ-F-I

  Consiliere și sprijin pentru copiii aflăți în situație de risc de separare de părinți

  CENTRUL DE ZI PENTRU COPII -CENTRUL COMUNITAR "BUNICI Șl NEPOȚI"

  350

  350 (100%)

  274.911

  -

  -

  -

  -

  6

  8891CZ-C-II

  Consiliere și suport pentru copiii aflăți în situație de risc de separare de părinți

  CENTRUL DE ZI PENTRU COPII -CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU COMUNITATEA ROMĂ DIN CARTIERUL LACU DULCE

  20

  20 (100%)

  171.531

  -

  -

  -

  -

  7

  8891CZ-C-II

  Educare, consiliere psihologica pentru copil si familie, socializare si petrecere a timpului liber,reintegrare familiala si comunitara

  CENTRUL DE ZI -FUNDAȚIA „SURORILE CLARISE ALE SFÂNTULUI SACRAMENT"

  24

  24 (100%)

  36.864

  -

  -

  -

  483.136

  8

  8790CR-C-I

  Găzduire pe perioada nedeterminata, asistență medicala si ingrijire, suport emoțional si consiliere psihologica, educare,socializare si petrecere a timpului liber, reintegrare familiala si comunitara

  CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU COPII ÎN SITUAȚII DE RISC "CĂMINUL SPERANȚEI" - ASOCIAȚIA DE BINEFACERE "DIACONIA”

  42

  47 (112%)

  79.200

  -

  -

  345.600 (alocații de plasament)

  787.200

  Nr. crt.

  Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

  Denumirea serviciului social

  Denumirea furnizorului/ ONG-ul care acordă serviciul social

  Capacitate

  Grad de ocupare

  Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:

  Buget local

  - lei-

  Buget județean

  Buget de stat

  Contribuții persoane beneficiare

  Alte surse

  9

  8810 ID-1V

  Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal

  DIRECȚIA DE ASISTENȚA SOCIALĂ BRĂILA

  360

  347(97%)

  13.478.400

  -

  -

  -

  -

  10

  8899 CZ‘D-1

  Recuperare/ reabilitare, sprijin pentruintegrare sociala si profesionala, activitati si servicii de consiliere, informare si mediere profesionala, support si asistenta pentru families i copii aflati in dificultate

  CENTRUL DE ZI -ABILITARE PENTRU TRAI INDEPENDENT ■ ORGANIZAȚIA PENTRU COPII SI ADULȚ! CU NEVOI SPECIALE „TREBUIE"

  25

  15 (60%)

  23.040

  -

  -

  40.000_

  70.884

  11

  8810 ID-I

  Menaj la domiciliu, asistenta medicala si ingrijire

  Centrul care acorda servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu-Fundatia Lumina Braila

  50

  50 (100%)

  48.000

  -

  -

  -

  10.828

  12

  8790CR-II

  Găzduire pe perioada determinate, consiliere sociala, informare, orientare profesionala/vocationala

  Centrul de tranzit-Fundatia Lumina Braila

  34

  22(62%)

  49.500

  75.000

  82.620

  13

  8899CPDH-I

  Cantina sociala

  Fundația Sf. Spiridon ,,Steaua Magica,,

  146

  117(80,1%)

  650.000

  Nr. crt.

  Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

  Denumirea serviciului social

  Denumirea furnizorului/ ONG-ul care acordă serviciul social

  Capacitate

  Grad de ocupare

  Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:

  Buget local - lei-

  Buget județean

  Buget de stat

  Contribuții persoane beneficiare

  Alte surse

  14

  88995IS-I

  Echipa mobila

  Direcția de Asistenta Sociala Braila

  5.000

  Total

  34.785.285

  0

  0

  4.925.733

  1.434.668

Menționam ca din bugetul local se plătesc si un număr mediu de 1920 de indemnizații de handicap, in suma de 31.057.920 lei

 • B. Serviciile sociale propuse spre a fi înființate

  Denumire Serviciu social propus

  Cod serviciu social

  Categorie beneficiari

  Capacitate necesară

  Capacita te clădire/ spațiu necesar

  - mp-

  Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire șl asistență; personal gospodărire, întreținere • reparații, deservire)

  Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:

  Justificare*

  Buget local

  - (ei-

  Buget județe an

  Buget de stat

  Contribuții persoane beneficiare

  Alte surse

  Nr.benef. / zi

  Nr.locuri (în paturi)

  Justificarea înființării în anul 2020acestor servicii sociale se regăsește în Anexa nr. 1 Capitolul / B.

  SERVICIU DE

  ÎNGRIJIRE LA

  DOMICILIU

  8810ID-I

  PERSOANE

  VÂRSTNICE DEPENDENTE

  6

  -

  6 îngrijitori

  27.418

  -

  -

  -

  -

  Total

  27.418

 • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice

Cantina sociala

Conform prevederilor Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare si a Legii nr. 208/1997 privind serviciul social Cantina socială, Cod serviciu social -8899 CPDH-I, Cod CPV 55510000-8, pentru anul 2020 bugetul estimat pentru acest serviciu este de 650.000 lei.

 • D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare. La nivelul Municipiului Brăila, pentru anul 2020, conform HCLM nr.410/30.08.2018 și 664/28.11.2019 au fost statuate următoarele:

 • 1. Serviciile sociale eligibile pentru a primii subvenții de la bugetul local:

 • a. Serviciu social cu cazare;

 • b. Serviciu social fara cazare;

 • c. Servicii de îngrijire la domiciliu.

 • 2. Nu sunt eligibile pentru a fi subvenționate de la bugetul local unitățile de asistență socială încadrate în Nomenclatorul serviciilor sociale, după cum urmează:

 • a. centre de servicii comunitare și formare (8790 CR-D - V);

 • b. servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum și la asistent maternal (8790SF - C);

 • c. centre pentru gravide în dificultate (8790CR - MC - II);

 • d. îngrijiri personale la domiciliu (acordate deîngrijitori persoane) (8810ID - II);

 • e. servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal (8810-ID - IV);

 • f. servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități acordate prin asistent personal profesionist (8899 SC-D - I);

 • g. servicii de supraveghere și îngrijire pe timpul zilei acordate de bone (8891CZ-C - VIII);

 • h. centre de zi pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispusă săîși abandoneze copilul (8899CZ - F - II);

 • i.  centre de informare și sensibilizare a populației (8899CZ - VD - II);

 • j. centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale (8899CZ - PN -1);

 • k. centre de suport pentru situații de urgență/de criză (8899CZ - PN - II).

 • 3. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții:

a. Serviciu social cu cazare și fără cazare - salariile de bază ale personalului de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar (asistent/tehnician/lucrator social, psiholog, logoped, pedagog social, asistentă/soră medicală, fiziokinetoterapeut/maseur); cheltuieli de întreținere și gospodărie: iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon și încălzire pentru spațiul unde se desfășoară activitatea persoanelor asistate; cheltuieli cu hrana persoanelor asistate; cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate; cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport folosite în furnizarea serviciilor sociale.

b. Servicii de îngrijire la domiciliu - salariile de bază ale personalului de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar (asistent/tehnician/lucrator social, psiholog, logoped, pedagog social, asistentă/soră medicală, fiziokinetoterapeut/maseur, îngrijitor batrâni/bolnavi la domiciliu); cheltuieli de întreținere și gospodărie: iluminat, apă, canal, salubrizare, telefon și încălzire pentru spațiul unde se desfășoară activitatea persoanelor care asigură serviciile de îngrijire la domiciliu; cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate; cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport folosite in furnizarea serviciilor sociale.

 • 4, Bugetul estimat al programului de subvenționare - 236.604 lei.

Capitolul II: Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local, în conformitate cu prevederile art.6 din HG nr.797/2017

SERVICIUL/ BIROUL

TRIMESTRUL I

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL III

TRIMESTRUL IV

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

1

SERVICIUL EVIDENTA SI ANCHETE SOCIALE IN VEDEREA ACORDĂRII DE AJUTOARE DE URGENTA

Punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii nr. 784/2018 privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementăr ii Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 2019/2021 Condițiile de acordare a produselor de igiena destinatarii r finali.

Condițiile de acordare a ajutorului de urgență și cazurile în care se poate solicita un ajutor de urgență, conform HCLM nr.375/2017 , cu modificările si completările ulterioare

Acte necesare pentru solicitarea ajutorului de urgență, conform HCLM nr.375/2017 , cu modificările si completările ulterioare

Informare privind modificările legislative privind acordarea ajutoarelor alimentare: categoriile beneficiare, acte necesare, perioada de distribuire și tipurile de ajutoare alimentare, conform HG nr. 784/2018

Condițiile de acordare și acte necesare pentru solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, conform OUG nr.70/ 2011

TRIMESTRUL 1

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL III

TRIMESTRUL IV

SERVICIUL/ BIROUL

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

2

SERVICIUL EVIDENTA SI ANCHETE SOCIALE IN VEDEREA ACORDĂRII DEVENIT MINIM GARANTAT

INFORMARE PRIVIND CONDIȚIILE DE ACORDARE A MESEI    LA

CANTINA SI A DOCUMENTE LOR NECESARE

INFORMARE PRIVIND OBLIGAȚIILE BENEFICI ARIL OR      DE

AJUTOR SOCIAL    SI

ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

INFORMARE ASUPRA SITUAȚIILOR /MOTIVELOR CARE DUC LA INCETAREAL OCATIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

INFORMARE ASUPRA SITUAȚIILOR /MOTIVELOR CARE DUC LA ÎNCETAREA AJUTORULUI SOCIAL

3

SERVICIUL ALOCAȚII FAMILIALE

Condiții necesare acordării indemnizați ei lunare pentru creșterea copilului, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independent e, venituri din drepturi de proprietate intelectuală , venituri din activități agricole, silvicultură Și piscicultură, conform OUG nr.111/ 2010

Condiții necesare acordării indemnizației lunare pentru creșterea copilului, în cazul elevelor/ studentelor, conform OUG nr.111/ 2010

Condiții necesare acordării stimulentului lunar de inserție, conform OUG nr.111/ 2010

Condiții de acordarea a stfmulentulu i educațional, conform Legii nr.248/2015

Acte necesare pentru acordarea stimulentului educațional, conform Legii nr.248/2015

Condiții necesare acordării sprijinului lunar, conform OUG nr.111/ 2010

SERVICIUL/

TRIMESTRUL 1

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL III

TRIMESTRUL IV

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

BIROUL

4

BIROUL COORDONA RE SERVICII DE GĂZDUIRE PERSOANE ADULTE

Prezentarea serviciului social Adăpost de Noapte

Informare privind condițiile de elgibilitate ale persoanelor aflate in dificultate pentru a beneficia de găzduire in centrele rezidențiale din subordinea Consiliului Local Municipal Braila

Noțiunea de violenta domestica, echipa mobila si ordin de protecție provizoriu

Prezentarea celor trei centre rezidențiale din subordinea Consiliului Local Municipal Braila

Prezentarea serviciului de ingrijire la domiciliu

Telefonul victimei, linie telefonica de tip televerde 0800.800.082 - in cadrul proiectului „Rețea de centre de sprijin pentru victimele violentei domestic - SOS Violenta,,

5

SERVICIUL EVIDENȚĂ PERSOANE CU HANDICAP

Instruirea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav

Servicii sociale acordate persoanelor cu handicap

Obligațiile asistentului personal

Modificări legislative

SERVICIUL/ BIROUL

TRIMESTRUL 1

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL II)

TRIMESTRUL IV

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

6

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI

Consiliere și informare privind igiena personală/ig iena locuinței, prevenire boli contagioase; -"Școala pentru părinți”

Consiliere cu privire la drepturile ți obligațiile părinților care doresc să plece la muncă în străinătate, a persoanelor suport precum ți sprijinul ce poate fi acordat acestora; -Necesitatea realizării demersurilor cu privire la hotărârea de delegare a autorității părintești și beneficiile acesteia; -"Școala pentru părinți”

nformare și sensibilizare privind problematica :opilutui ți a familiei, drepturile copilului, drepturile și obligațiile părinților ți a îerviciilor disponibile pe olan local -"Școala oentru părinți”

informare, consiliere și sensibilizare cu privire la problematica mamelor/ma melor minore ți nou-născut aflați în situație de risc; -creșterea eficacității intervențiilor de sănătate publică și a calității vieții, prin intermediul mediatorilor sanitari ■"Școala pentru părinți"

Rolul persoanei suport în menținerea unei relații eficiente și sănătoase dintre copil și părinții plecați la muncă în străinătate; prevenirea situațiilor de conflict a persoanei suport în relația cu minorul; -"Școala pentru părinți”

Consilierea și informarea persoanei suport/părin telui care se ocupă de creșterea copilului după plecarea celuilalt părinte/pări nților la muncă în străinătate; -"Școala pentru părinți"

Informare și sensibilizar e cu privire la identificare a situațiilor de risc de separare a copilului de familia sa; -Consiliere și informare privind igiena personală/i giena locuinței, prevenire boli contagioase

■"Școala pentru părinți”

Promovarea serviciilor oferite în cadrul centrului comunitar "Bunici și Nepoți" ți Centrului Social Mutifuncțion al din Lacu Dulce; -Condițiile de acordare a prestației financiare excepțional e

informare și sensibilizare cu privire la copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;

-"Școala pentru părinți”

Informare și sensibilizare privind problematica copilului și a familiei, drepturile copilului, drepturile și obligațiile părinților și a serviciilor disponibile pe plan local; -"Școala pentru părinți"

Promovarea serviciilor oferite în cadrul centrului comunitar "Bunici și Nepoți” și Centrului Social Mutifuncțion al din Lacu Dulce;

- Condițiile de acordare a prestației financiare excepționale -"Școala pentru părinți"

-Importanța părinți lor în viaț copilului și impactul migrației acestora asupra dezvoltării psihosociale a copiilor;

- Colaborarea persoanei suport cu copii și cu societatea;

Capitolul HI: Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului/ instruire

a.Cursuri de perfecționare pentru personalul de specialitate

Nr. persoane

Buget estimat

-lei-

Formare continuă a personalului serviciului protecția si promovarea drepturilor     copilului     (Conform

prevederilor Ordinului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului)

11

11.500

 • b. Sesiuni de instruire pentru îngrijitori informali - Instruirea asistentului personal*

‘Potrivit standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, personalul serviciului organizează periodic sesiuni de informare și consiliere a membrilor de familie care locuiesc împreună cu beneficiarul sau au grijă de acesta în afara perioadelor în care activează îngrijitorii formali. De asemenea, potrivit prevederilor art.31 alin.(4) lit.e) din Legea nr.448/ 2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice au obligația să asigure instruirea în problematica specifică a persoanei cu handicap a personalului careîși desfășoară activitatea în sistemul de protecție a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenților personali și a asistenților personali profesioniști.

 • c. 1.Cursuri de formare continuă a personalului serviciului protecția si promovarea drepturilor copilului, Centrului Comunitar "Bunici și Nepoți” și Centrului Social Multifuncțional din Lacu Dulce.

Conform prevederilor Ordinului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului, responsabilii de caz prevenire beneficiază de cel puțin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul managementului de caz si de cel puțin 42 de ore de formare continuă în domeniul proiecției copilului cu accent pe identificarea factorilor de risc pentru abuz, neglijare, separarea copilului de familia sa si administrarea serviciilor de prevenire de la nivel local.

De asemenea, potrivit prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, M VI S1.4. Centrul asigură instruirea personalului și facilitează accesul acestuia la cursuri de perfecționare și formare profesională. Coordonatorul centrului se preocupă permanent de creșterea performanțelor profesionale ale personalului, pune la dispoziția personalului toate procedurile aplicate în activitatea curentă și organizează sesiunile periodice de instruire realizate în centru, planifică echitabil participarea personalului la cursuri de perfecționare/formare profesională oferite de furnizori de formare profesională acreditați.

2. Sesiuni de consiliere - Educație parentală, destinată persoanei suport/părintelui care se ocupă de îngrijirea copilului după plecarea părintilor/celuilalt părinte la muncă în străinătate, organizate trimestrial de serviciul protecția si promovarea drepturilor copilului.

în conformitate cu prevederile art. 4 Anexa 1 Procedura de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și serviciile de care aceștia pot beneficia la HG nr. 691/2015, pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea, ”în vederea sprijinirii familiilor pentru creșterea și îngrijirea copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate, serviciul public de asistență socială organizează programe de educație parentală destinate părintelui care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de creșterea și îngrijirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și a celor care au revenit în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an; organizează întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este necesar cu persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor, precum și cu părintele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celui de al doilea părinte la muncă în străinătate; ”

Director execuțiv5~^:^ Nicoleta MihăWaQancea/întocmit:


Anisoara Banută, inspector