Hotărârea nr. 77/2020

Aprobarea contribuției Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA în anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAK7VREA NR. 77

din 20.02.2020

Privind: Aprobarea contribuției Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA în anul 2020.

consiliul local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului nr. 4734/14.02.2020, precum și adresa nr. 31/08.01.2020 a Handbal Club Dunărea Brăila, înregistrată la instituția noastră sub nr. 424/08.01.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală si Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, înregistrat sub nr. 4729/14.02.2020, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Handbal Club Dunărea Brăila nr. 1 din data de 08.01.2020;

în baza art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. f) și art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

MOTAKASTE:

Art.1 Se aprobă suma de 1.200,00 mii lei, reprezentând contribuția Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club Dunărea Brăila, în anul 2020.

Art.2 Contribuția prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre va fi suportată din bugetul Municipiului Brăila pe anul 2020, capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, titlul XI „Alte cheltuieli” - 5911 „Asociații și fundații”.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Cultură, învățământ, Sport si Turism si de către Handbal Club Dunărea Brăila, iar Secretarul General al J                                            1                                                                                                                                                                                   1

Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, PETRICĂ

V’ -

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

//

ION DRĂGAN