Hotărârea nr. 75/2020

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ECO S.A. Brăila, pe anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAKAKEA NR. 75

din20.02.2020

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ECO S.A. Brăila, pe anul 2020.

consiliul     municipal braila

La inițiativa domnului consilier local municipal George Marius Caranica, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la ECO S.A. Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Nota de fundamentare a societății ECO S.A. Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, O.G, nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, O.U.G. nr. 94/2011, privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. nr. 1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și aiin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O TA K A S T E:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății ECO S.A.

Brăila, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1-6, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin societatea ECO S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

7                                            7                    >      7

PETRICĂ - SoȘTEL POPA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

ECO SA Braila

Strada Danubiului, nr. 5

CUI: 10625635

ANEXA NR, 1

la hclh m?. o2 &>Qc>

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2019

Propuner i an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9 = 7/5

10 =

8/7

0

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

6846

7830

114.37

8540

9060

109.07

106.09

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

6845

7829

114.38

8539

9059

109.07

106.09

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

1

1

100.00

1

1

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

6719

7665

114.08

8350

8840

108.94

105.87

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6719

7665

114.08

8350

8840

108.94

105.87

A,

cheltuieli cu bunuri Și servicii

9

1632

1782

109.19

1850

1900

103.82

102.70

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

204

271

132.84

300

320

110.70

106.67

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3971

4652

117.15

5200

5720

111.78

110.00

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

3590

4261

118.69

4790

5300

112.41

110.65

CI

ch. cu salariile

13

3590

4261

118.69

4790

5300

112.41

110.65

C2

bonusuri

14

0

0

0.00

0

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aterente contractului de mandat Și a altor organe de conducere Și control, comisii Și comitete

17

294

295

100.34

300

300

101.69

100.00

C.

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

87

96

110.34

110

120

114.58

109.09

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

912

960

105.26

1000

900

104.17

90.00

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

0.00

0

0

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

127

165

129.92

190

220

115.15

115.79

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

22

26

30

35

115.38

116.67

V

PROFITUL CONTABIL

RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

105

139

132.38

160

185

115.11

115.63

1

Rezerve legale

25

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

4

Cd blllâdui piupill ut finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum Și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor Și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

105

139

132.38

84

92

60.43

109.52

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI

EUROPENE

36

0

0

o.oc

0

0

O.OC

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama Și publicitate

41

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VII I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

1

Alocații de la buget

44

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

alocații cugetare aierente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

2427

12585

0.00

11870

8335

0.00

0.00

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

100

115

120

120

0.00

0.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

107

115

120

120

0.00

0.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată

50

2796

3088

3326

3680

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

5163

4529

X

X

5

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

63.97

68.08

X

X

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

X

X

X

X

7

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

X

X

X

X

8

Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale (rd. 7/rd. DxlOOO

55

981

979

978

976

9

Plăți restante

56

1665

1400

1200

1000

10

Creanțe restante

57

4606

4455

4275

4150

ECO SA Braila

Strada Danubiului, nr. 5

CUI: 10625635

ANEXA NR. 2

LA MCLH

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr. rd.

Reali

zat an

2018

Prevederi an 2019

Propuneri an curent

%

%

Aprobat

Reali

zat

2020

7 = 6/5

8 =

5/3a

confo rin

HG/O rdin comu n

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim

II

Trim

III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

5215

7702

7101

6846

1940

1965

1970

7830

114.37

131.28

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd, 13 + rd. 14), din care:

2

5211

7700

7100

6845

1940

1965

1970

7829

114.38

131.36

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

5126

7490

6890

6621

1902

1917

1922

7657

115.65

129.17

al)

din vânzarea produselor

4

5

625

10

4

50

50

50

150

3750.00

80.00

a2)

din servicii prestate

5

5121

6865

6860

6617

1852

1867

1872

7507

113.45

129.21

a3)

din redevențe și chirii

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a4)

alte venituri

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. II), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

cl

legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

29

20

20

10

0

10

10

20

200.00

34.48

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

100

100

125

25

25

25

100

80.00

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd.

16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

56

90

90

89

13

13

13

52

58.43

158.93

fl)

din amenzi și penalități

15

1

20

20

0

3

3

3

12

0.00

f2)

'din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.

19), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0

o.oo

0.00

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

B)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f4)

CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f5)

alte venituri

21

55

70

70

89

10

10

10

40

44.94

161.82

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd.

25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

4

2

1

1

0

0

1

100.00

25.00

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

o.ooj

0.00

b)

din investiții financiare

24

C

0

C

0

0

0

0

{

o.oc

0.00

c)

din diferențe de curs

25

c

0

C

0

0

0

0

(

o.oc

0.00

d)

din dobânzi

26

4

2

I

1

0

0

0

100.0C

25.00

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0

o.oc

0.00

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

5678

7552

6885

6719

1917

1941

1946

7665

114.08

118.33

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 1 14), din care:

30

5678

7552

6885

6719

1917

1941

1946

7665

114.08

118.33

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 +

rd. 40 + rd. 46), din care:

31

1945

2504

1700

1632

436

449

449

1782

109.19

83.91

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd.

34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

711

1255

1255

788

198

204

204

805

102.16

110.83

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

din care:

34

623

730

580

594

145

145

145

580

97.64

95.35

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

107

80

80

118

20

20

20

80

67.80

110.28

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

516

650

500

476

125

125

125

500

105.04

92.25

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

63

500

200

171

50

50

50

200

116.96

271.43

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

14

15

15

11

3

4

4

15

136.36

78.57

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

11

10

10

12

0

5

5

10

83.33

109.09

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd, 42 + rd. 45), din care:

40

175

160

160

151

42

42

42

171

113.25

86.29

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

51

40

40

34

10

10

10

40

117.65

66.67

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd.

44) din care:

42

99

70

70

69

18

18

18

76

110.14

69.70

bl)

integra l/majoritar de stat

43

13

30

30

34

8

8

8

36

105.88

261.54

b2)

privat

44

86

40

40

35

10

10

10

40

114.29

40.70

c)

prime de asigurare

45

25

50

50

48

14

14

14

55

114.58

192.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1059

1089

900

693

196

203

203

806

116.31

65.44

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

45

43

32

33

32

130

302.33

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

bl)

juridică

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

15

15

15

10

3

3

3

12

120.00

66.67

ol)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0

0

0

0

0

0

0

1

0.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

15

15

15

10

3

3

3

12

120.00

66.67

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- ch. de promovare a produselor

56

C

C

0

0

0

0

0

(

o.oc

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

C

o.oc

0.00

dl)

ch. de sponsorizare in domeniui medical și sănătate

58

0

0

0

0

0

0

0

0

o.oc

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

2

10

10

4

2

2

3

8

200.00

200.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

3

3

0

0

I

1

3

din care:

64

0

3

3

0

0

I

1

3

-interna

65

0

3

3

0

0

1

1

3

-externa

66

0

0

0

0

0

0

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

23

25

25

31

6

6

6

25

80.65

134.78

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

15

16

16

6

2

2

2

8

133.33

40.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0

20

15

2

1

6

6

20

1000.00

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0

5

5

2

1

1

1

5

250.00

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

15

10

1

0

5

5

15

1500.00

Î4)

imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

i5)

efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

j)

alte cheltuieli

78

1004

1000

800

597

150

150

150

600

100.50

59.46

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd, 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

195

272

200

204

95

67

67

271

132.84

104.62

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

6

6

6

7

0

0

0

6

85.71

116.67

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

59

94

72

77

15

32

32

80

103.90

130.51

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

22

22

22

45

0

0

45

204.55

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

130

150

100

98

35

35

35

140

142.86

75.38

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

3339

3861

4185

3971

1155

1190

1175

4652

117.15

118.93

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

2917

3376

3800

3590

1049

1079

1079

4261

118.6?

123.07

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

2917

3376

3800

3590

1049

1079

1079

4261

118.69

123.07

a) salarii de bază

89

2398

2691

3100

2895

850

880

880

3465

119.69

120.73

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

519

685

700

695

199

199

199

796

114.53

133.91

c) alte bonificații (conform CCM)1

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd, 96 + rd. 97 + rd, 98 + rd. 99), din care:

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a) cheltuieli sociale prevăzute laart. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr, 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b) tichete de masă;

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c) vouchere de vacanță;

97

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102+ rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

0

0

o.oo

0.00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

349

395

295

294

82

87

72

295

100.34

84.24

a) pentru directori/directorat

105

193

130

125

123

32

32

32

125

101.63

63.73

- componenta fixă

106

193

130

125

123

32

32

32

125

101.63

63,73

- componenta variabilă

107

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

83

170

140

143

40

40

40

145

101.40

172.29

- componenta fixă

109

83

170

140

143

36

37

37

145

101.40

172.29

- componenta variabilă

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c) pentru cenzori

III

50

65

10

10

0

0

0

0

0.00

20.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

23

30

20

18

10

15

0

25

138.89

78.26

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

73

90

90.

87

24

24

24

96

110.34

119.18

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 +

114

199

915

800

912

231

235

255

960

105.26

458.29

re

. 118 + rd. 119 + rd. 120+rd. 121 + rd.

122), din care:

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd.

122 + rd. 123), din care:

115

93

80

215

397

55

55

55

220

55.42

426.88

- către bugetul general consolidat

116

35

30

30

36

5

5

5

20

55.56

102.86

- către alți creditori

117

58

50

185

361

50

50

50

200

55.40

622.41

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

15

20

20

53

0

0

20

20

37.74

353.33

c)

plata personalului

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

alte cheltuieli

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

91

465

465

462

126

130

130

520

112.55

507.69

n

valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

0

350

100

0

50

50

50

200

0.00

0.00

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

350

100

0

50

50

50

200

0.00

0.00

fl. 1)

participarea la profita salariaților

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

fl. 2)

contractul de mandat

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C)

ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

12. 1)

din anularea provizioanelor (rd.

128 + rd. 129 + rd. 1 30), din

care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

din care:

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

III

REZUL (profit/

TATUL BRUT aierdere) (rd, 1-rd. 29)

140

-463

150

216

127

23

24

24

165

129.92

-27.43

venituri neimpozabile

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

24

35

22

3

4

4

26

118.18

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

I

Venitur

(rd. 2)

totale din exploatare, din care:

144

5211

7700

7700

6845

1940

1965

1970

7829

114.38

131.36

V

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

0

0

0

0

2 L

0

0

0.00

0.00

2

Cheltuieli de natură saiarială (rd. 87)

147

2918

3376

3376

3590

1049

1079

1079

4261

118.69

123.03

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

2918

3376

3376

3590

1049

1079

1079

4261

118.69

123.03

4

Nr. de personal prognozat Ia finele anului

152

100

110

110

100

110

110

110

115

115.00

100.00

5

Nr. mediu de salariafi

153

91

100

100

107

110

110

110

115

107.48

117.58

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură saiarială [(rd. 147-rd. 93*-rd. 98)/rd. I53]/I2*IOOO

154

2672

2557

2557

2796

X

X

X

3088

110.45

104.64

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură saiarială. recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

2672

5163

5163

X

X

X

5429

0.00

0.00

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

57.3

70

70

63,97

X

X

X

68.1

106.42

111.72

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului

157

57.3

70

70

63.97

X

X

X

68.1

106.42

111.72

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

0

0

0

0

X

X

X

X

0.00

0.00

ol)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

0

0

0

0

X

X

X

X

0.00

0.00

(QPF)

160

0

0

0

0

X

X

X

X

0.00

0.00

- preț mediu (p)

161

0

0

0

0

X

X

X

X

0.00

0.00

- valoare = QPF x p

162

0

0

0

0

X

X

X

X

0.00

0.00

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

0

0

0

0

X

X

X

X

0.00

0.00

8

Plăți restante

164

2874

2000

2000

1665

0

0

0

1400

84.08

57.93

9

Creanțe restante, din care:

165

4610

4400

4400

4606

0

0

0

4455

96.72

99.91

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

1800

1600

1600

2005

0

0

0

1800

89.78

111.39

- de la operatori cu capital privat

167

2665

2700

2700

2446

0

0

0

2500

102.21

91.78

-de la bugetul de stat

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la bugetul local

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la alte entități

170

146

100

100

155

0

0

0

155

100.00

106.16

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

DIRECTOR GENERAL ing. Ionuț - Marius PISICĂ

CONTABIL SEF ec. IomL VASILE’              a» A* aHr**'

o fe;


ECO SA Braila

Strada Danubiului, nr. 5

CUI: 10625635


ANEXA NR. 3


Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr.

cri.

Indicatori

Prevederi an 2018

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent 2019

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

6,700

5,215

77.84

7,101

6,846

96.41

1

Venituri din exploatare*)

6,700

5,211

77.78

7,100

6,845

96.41

2.

Venituri financiare

0

4

1

1

100.00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

DIRECTOR GENERAL ing. lonuț- Marius PISICĂ


Za

A \*

ȚECO SA

Strada Danubiului, nr. 5

CUI: RO10625635

Anexa nr.4

LA            O x Mo .


PROGRAM DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSELE DE FINANȚARE PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Data finaliz.

Aproba

Realiza

an

an

an

investiției

2019

2019

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

15069

2427

12585

11870

8335

1

Surse proprii, din care:

1000

0

3000

3000

2000

a)- profit

1000

234

3000

3000

2000

2

Alocafii de la buget

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

4000

4000

4000

a) - interne

4000

4000

4000

b) - externe

0

0

0

4

Alte surse, din care:

14069

2193

5585

4870

2335

aport majorare capital

13069

2193

5585

4870

2335

altele

1000

0

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

15069

2427

12585

11870

8335

1

Investiții în curs, din care:

15069

2427

12585

11870

8335

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

15069

2427

12585

11870

8335

Autocompactoare 16 m.c. (5 buc)

31/12/2022

1162

1162

1300

1300

650

Tractor cu putere max 110 c.p.

31/12/2019

250

260

0

0

0

Autocompactoare 10 m.c. (3 buc)

31/12/2022

415

415

500

500

500

Remorca agricola de transport capacitate 8 to.

31/12/2022

60

0

60

60

60

încărcător frontal cu cupa pentru tractor

31/12/2019

35

0

0

0

0

Autospeciala multifuncționala echipata cu cârlig

31/12/2021

577

577

580

600

0

Echipament pentru stropit străzi

31/12/2021

90

0

95

95

0

Container metalic 7 m.c.

31/12/2022

20

0

20

25

30

Container metalic 10 m.c.

31/12/2022

20

0

25

30

35

Container metalic 20 m.c.

31/12/2022

0

0

35

40

45

Presa pentru deșeuri selective

31/12/2021

100

0

100

100

0

Tocător frunze si crengi

31/12/2020

100

0

100

0

0

Autoturism

31/12/2019

15

0

0

0

0

Autoutilitara colectare selectiva ( 2 buc , <3.5 to)

31/12/2021

150

0

75

75

0

Autogunoiera (5 buc)

31/12/2019

3000

0

0

0

0

Lama deszăpezire

31/12/2022

0

13

35

35

35

Maturatoare stradala (2 mc)

31/12/2022

200

0

800

800

800

Aspiratoare (5 buc)

31/12/2021

400

0

200

200

0

Reabilitare + dotări, spatii sediu social si sediu salubrizare

31/12/2020

250

0

250

0

0

Autocompactoare (3buc)

31/12/2019

170

0

0

0

0

Dacia DUSTER

31/12/2022

100

0

100

100

100

Dacia DOKKER ( 2 buc )

31/12/2019

150

0

0

0

0

DACIA LOGAN 1,5 DCI ( 5buc )

31/12/2019

185

0

0

0

0

Alimentare energie electrica Cariera Macin

31/12/2020

400

0

400

0

0

Hala industriala Cariera Macin

31/12/2021

300

C

30C

30C

0

Panouri fonoaborbante cariera Macin

31/12/2021

50

0

6C

6C

0

Excavator senile cupa 3 m c.

31/12/2022

1175

0

1175

1175

1175

Cantar electronic cariera Macin

31/12/2019

150

0

0

C

0

Gard imprejumuire cariera Macin

31/12/2021

200

0

200

20C

0

Buldoexcavator

31/12/2021

290

0

290

29C

0

Utiliaj multifuncțional (UNC) -1 buc

31/12/2019

170

0

0

C

0

Autobasculanta de cariera

31/12/2022

615

0

615

615

615

Buldozer pe senile

31/12/2021

780

0

780

780

0

Grup concasare secundara+statie sortare

31/12/2022

3290

0

3290

3290

3290

Wolla

31/12/2021

200

0

200

200

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

100

0

1000

1000

1000

a) - interne

100

0

1000

1000

1000

b) - externe

DIRECTOR GENERAL ing. lonuț - MariusCONTABIL SEF

ec. lonickVASILE

ECO SA Braila

Strada Danubiului, nr. 5

CUI:10625635

ANEXA NR. 5

hclh          v2. &>2o.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

AN 2021

AN

2022

Realizat

Influențe (+/-)

)

(+/-)

Rez.brut

Plăți restante

Rez. brut

Plăți restante

Rez. brut

Plăți restante

Rez. brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

31/12/2020

105

1665

165

1400

190

1200

220

1000

1

Măsura 1..................

X

X

2

Măsura 2..................

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

165

1400

190

1200

220

1000

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1..................

X

X

2

Cauza 2..................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

in

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. U

105

1665

165

1400

190

1200

220

1000

PUNCTUL NR.1

MĂSURĂ NR. 1. - Acționarea in instanța a agentilor economici care înregistrează debite restante.

MĂSURĂ NR. 2. Vanzarea de piatra bruta , de piatra concasata realizata la Cariera Izvoarele Macin.

PUNCTUL NR. 2

CAUZA NR.1

CAUZA NR.2


Termenele foarte largi acordate de instanțele de judecata.

Termenele de plata peste 60 zile la livrările de piatra bruta si concasata de domeniul construcțiilor.


CONTABIL SEFECO SA Braila

Strada Danubiului, nr. 5

CUI:10625635


ANEXA NR.6

ZA i-tCLH 75"/.&>. 02. Qs ,


SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURI ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Valoarea împrumut ului conform contractu lui

Perioa da de rambu rsare în ani

Sold sfârșit de an prece dent 2019

Valoarea anuală scadentă în anul curent 2020

Valoarea anuală scadentă în anul 2021

Valoarea anuală scadentă în anul

2022

TOTAL din care:

rate

dobâ nzi

difer ențe de curs nefa

corni sioan e

TOTAL din care:

rate

dobâ nzi

difere nțe de curs nefav

comis ioane

TOTA L din care:

rate

dobân zi

difer ențe de curs nefa

comis ioane

A. Credite pentru activitatea curentă

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

DIR

ECTOR GENERA

CONTABIL SEF

ing. lonuț- Marius PISIC.

ec. Ion

î
Reședințe de ședința


"l