Hotărârea nr. 74/2020

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARARKA NR. 74

dixx20.02.2020

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR Șl TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnilor consilieri locali Virginia-Loredana Badiu și Dan Păun, membri în A.G.A. la societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR Șl TÂRGURILOR S.A. BRĂILA;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorilor, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul de fundamentare al societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, precum și ale H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR Ș/ TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1-5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă ia îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

J                                                   ?                       ,        7CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

/

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SI TÂRGURILOR SA Sediul/Adresa: Braila, Aleea Trandafirilor nr.1A

Cod unic de înregistrare: RO 27338691
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N)   2020

%

Estimări an N+1 2021

Estimări an N+2 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

8,594.79

8992.00

1.05

9171.84

9355.28

1.02

1.02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

8478.02

8912.00

1.05

9090.24

9272.04

1.02

1.02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

666.74

800.00

0.00

816.00

832.32

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

116.77

80.00

0.69

81.60

83.23

1.02

1.02

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

li

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

8,537.05

8886.81

1.04

9064.55

9245.84

1.02

1.02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

8535.58

8885.81

1.04

9063.53

9244.80

1.02

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

3001.28

3067.80

1.02

3129.16

3191.74

1.02

1.02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

442.60

471.31

1.06

480.74

490.35

1.02

1.02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4308.07

4772.70

1.11

4868.15

4965.52

1.02

1.02

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

3856.51

4282.30

1.11

4367.95

4455.30

1.02

1.02

C1

ch. cu salariile

13

3619.81

3982.30

1.10

4061.95

4143.18

1.02

1.02

C2

bonusuri

14

236.70

300.00

1.27

306.00

312.12

1.02

1.02

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

363.30

391.80

1.08

399.64

407.63

1.02

1.02

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

88.26

98.60

1.12

100.57

102.58

1.02

1.02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

783.63

574.00

0.73

585.48

597.19

1.02

1.02

2

Cheltuieli financiare

20

1.47

1.00

0.68

1.02

1.04

1.02

1.02

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

57.74

105.19

1.82

107.29

109.44

1.02

1.02

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0.00

16.83

0.00

17.17

17.51

1.02

1.02

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

57.74

88.36

1.53

90.13

91.93

1.02

1.02

1

Rezerve leqale

25

1.13

6.28

5.56

6.41

6.53

1.02

1.02

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumeiorde la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

12.01

99 22

8.26

101.20

103.23

1.02

1.02

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

6.00

49.61

71 50.60

51.61

1.02

1.02


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N)   2020

%

Estimări an N+1 2021

Estimări an N+2 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

a}

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

5.95

49.11

8.25

50.09

51.09

1.02

1.02

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.06

0.50

8.33

0.51

0.52

1.02

1.02

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

6.01

49.61

8.25

50.60

51.61

1.02

1.02

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

33

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

3359.65

11813.91

0.00

500.00

650.00

0.00

0.00

1

Alocații de la buget

44

3000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

L

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

359.65

11813.91

0.00

500.00

650.00

0.00

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

81.00

87.00

1.07

89.00

89.00

1.02

1.00

2

Nr.mediu de salariați total

49

82.00

82.00

1.00

89.00

89.00

1.09

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3,919.22

4,351.93

1.11

4438.97

4527.75

1.02

1.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariaia, reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

51

236.70

300.00

1.27

306.00

312.12

1.02

1.02

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu {mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

103.39

108.68

1.05

110.86

113.07

1.02

1.02

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

993.28

988.30

0.99

961.52

942.29

0.97

0.98

_

9

Plăti restante

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante

56

220.00

198.00

0.90

171.00

154.00

0.86

0.90

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SI TÂRGURILOR SA

Sediul/Adresa: Braila, Aleea Trandafirilor 1A

Cod unic de înregistrare: RO 27338691

Anexa nr.2 /a McM W

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2020

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 1 Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim il

Trim III

An

1

2

3

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

8,784.07

8,594.79

2,046.10

4,417.30

6,809.20

8,992.00

1.05

1.15

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

8,684.07

8,478.02

2,046.10

4,385.30

6,745.20

8,912.00

1.05

1.14

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd,5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

7,792.75

7,692.19

1,821.00

3,906.10

6,110.00

8,067.80

1.05

1.07

a1)

din vânzarea produselor

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a2)

din servicii prestate

5

120.00

100.55

26.30

54.70

77.90

105.00

1.04

0.86

a3)

din redevențe și chirii

6

6,258.35

6,196.55

1,449.20

3,113.40

4,871.60

6,412.80

1.03

1.04

a4)

alte venituri

7

1,414.40

1,395.09

345.50

738.00

1,160.50

1,550.00

1.11

1.26

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

800.00

666.74

200.00

450.00

600.00

800.00

0.00

0.00

ct

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

800.00

666.74

200.00

450.00

600.00

800.00

0.00

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

40.00

49.43

20.00

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

51.32

69.66

5.10

9.20

15.20

24.20

0.35

2.00

f1)

din amenzi și penalități

15

21.32

23.87

5.10

9.20

15.20

24.20

1.01

1.71

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- active corporale

17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- active necorporale

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f5)

alte venituri

21

30.00

45.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.20

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

100.00

116.77

0.00

32.00

64.00

80.00

0.69

2.59

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

din investiții financiare

24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

din diferențe de curs

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

din dobânzi

26

100.00

116.77

0.00

32.00

64.00

80.00

0.69

2.59

e>

alte venituri financiare

27

O.OG

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Venituri extraordinare

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(1

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.144)

29

8,683.47

8,537.05

2,175.71

4,481.56

6,808.51

8,886.81

1.04

1.14

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:

30

8,678.67

8,535.58

2,175.41

4,480.96

6,807.61

8,885.81

1.04

1.14

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

3,119.19

3,001.28

805.60

1,575.05

2,340.80

3,067.80

1.02

1.05

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

1,266.05

1,201.00

288.75

564.75

860.75

1,136.00

0.95

1.06

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

297.05

274.32

65.00

129.00

211.00

269.00

0.98

1.20

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.72

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

25.00

22.80

6.00

12.00

18.00

24.00

1.05

0.96

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

62.00

46.97

11.00

20.00

31.00

35.00

0.75

1.28

d)

cheltuieli privind energia și apa, din care:

38

907.00

879.71

212.75

415.75

618.75

832.00

0.95

1.01

chelt energie

38.1

655.00

626.93

157.00

315.00

473.00

630.00

chelt apa

38.2

225.00

232.21

45.00

90.00

135.00

180.00

chelt gaze

38.3

27.00

20.57

10.75

10.75

10.75

22.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

78.10

58.90

23.60

44.00

70.20

87.70

1.49

0.99

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

52.60

33.84

16.00

29.80

49.70

60.20

1.78

1.03

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0t

#DIV/0l


INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform Hotărârii

C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

1

2

3

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

prime de asigurare

45

25.50

25.06

7.60

14.20

20.50

27.50

1.10

0.95

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+R d.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1,775.04

1,741.38

493.25

966.30

1,409.85

1,844.10

1.06

1.05

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

10.20

10.20

11.00

11.00

11.00

11.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

1.90

1.60

2.40

4.80

7.10

11.50

0.00

0.00

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

18.50

17.72

7.00

13.00

16.00

19.50

1.10

0.88

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

14.50

14.50

6.00

10.00

12.00

14.50

1.00

1.42

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

4.00

3.22

1.00

3.00

4.00

5.00

1.55

0.33

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- ch.de promovare a produselor si serv

56

4.00

3.22

0.50

1.50

2.00

3.00

0.00

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

1

2

3

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

13.50

9.27

2.00

6.00

11.00

12.00

1.29

0.90

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

17.50

15.68

3.00

6.50

10.50

14.00

0.89

2.56

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

15.10

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.90

-interna

65

15.10

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.90

-externa

66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

g>

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

87.80

87.80

22.70

46.00

68.70

91.50

1.04

1.09

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

6.50

5.68

1.50

3.00

4.50

6.00

1.06

0.47

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

317.74

307.48

61.80

114.10

166.40

217.70

0.71

0.88

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

277.70

276.52

45.30

90.60

135.90

181.20

0.66

0.83

■2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

11.04

5.53

3.00

6.00

9.00

11.50

2.08

0.71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

8.00

7.12

2.00

4.00

6.00

7.00

0.98

1.79

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

10.50

10.50

10.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Î6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqență a Guvernului nr. 109/2011

76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

10.50

7.81

1.50

3.50

5.50

8.00

1.02

1.65

JL

alte cheltuieli

78

1,301.40

1,285.95

381.85

761.90

1,114.65

1,460.90

1.14

1.11

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

463.58

442.60

117.01

236.11

355.21

471.31

1.06

0.88

a)

ch, cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

ch, cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

208.50

205.91

48.90

97.80

146.70

195.60

0.95

0.83

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

1

2

3

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c)

ch. cu taxa de licență

82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.00

0.00

4.11

8.31

12.51

16.71

0.00

0.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite /handicap

85

238.58

236.69

64.00

130.00

196.00

259.00

1.09

0.94

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

4,370.70

4,308.07

1,107.80

2,380.80

3,678.60

4,772.70

1.11

1.19

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

3,911.50

3,856.51

978.20

2,104.40

3,292.20

4,282.30

1.11

1.19

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

3,674.20

3,619.81

903.20

1,954.40

3,067.20

3,982.30

1.10

1.20

a) salarii de bază

89

3,306.60

3.291.07

863.00

1,790.00

2,738.00

3,584.00

1.09

1.18

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

127.60

111.52

40.20

80.40

119.20

154.30

1.38

2.88

c) alte bonificații (conform CCM)

91

240 00

217.22

0.00

84.00

210.00

244.00

1.12

1.14

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

237.30

236.70

75.00

150.00

225.00

300.00

1.27

1.14

a) ch 227/î corni

eltuiell sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. !015 privind Codul fiscal*), cu modificările și aletările ulterioare, din care:

93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

• tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) tichete de masă;

96

222.30

222.30

75.00

150.00

225.00

300.00

1.35

1.30

c) vouchere de vacanță:

97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DlV/0!

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 3%)

99

15.00

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.53

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 1 Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim li

Trim III

An

1

2

3

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c) cheltuieli de natură satariaiă aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

365.80

363.30

106.80

227.20

310.20

391.80

1.08

1.12

a) pentru directori/directorat

105

175.40

175.33

64.70

102.30

139.90

177.30

1.01

1.09

-componenta fixă

106

150.20

150.13

37.60

75.20

112.80

150.20

1.00

1.07

-componenta variabilă

107

25.20

25.20

27.10

27.10

27.10

27.10

1.08

1.24

b) pentru consiliul de administrațîe/consiliul de supraveghere, din care:

108

173.00

172.95

39.70

120.10

162.10

204.10

1.18

1.10

-componenta fixă

109

137.40

137.38

39.70

81.90

123.90

165.90

1.21

1.07

-componenta variabilă

110

35.60

35.57

0.00

38.20

38.20

38.20

0.00

1.24

c) pentru AGA si cenzori

111

8.60

7.02

2.40

4.80

8.20

10.40

1.48

1.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

8.80

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

93.40

88.26

22.80

49.20

76.20

98.60

1.12

1.15

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

725.20

783.63

145.00

289.00

433.00

574.00

0.73

1.52

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

66.00

42.19

4.00

7.00

10.00

10.00

0.24

3.47

- către bugetul general consolidat

116

20.00

17.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.95

- către alți creditori

117

46.00

24.24

4.00

7.00

10.00

10.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

alte cheltuieli

120

10.00

1.90

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

558.00

538.48

141.00

282.00

423.00

564.00

1.05

1.07

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

66.00

201.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

70.00

204.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

\

*Jr> ț ’c

t —

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților si concedii

124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

f1,2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f1.3)

-provizioane - creanțe

70.00

204.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

4.00

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

4.00

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- din participarea salariaților la profit si conc.de odihna

128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

130

4.00

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

4.80

1.47

0.30

0.60

0.90

1.00

0.68

0.48

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

3.80

1.47

0.30

0.60

0.90

1.00

0.00

0.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

3.80

1.47

0.30

0.60

0.90

1.00

0.00

0.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

1.00I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

138

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

100.60

57.74

-129.61

-64.26

0.69

105.19

1.82

-2.36

venituri neimpozabile

141

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

16.10

0.00

16.83

0.00

0.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0.00

0.00

0.00

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)

144

8,684.07

8,478.02

2,046.10

4,385.30

6,745.20

8,912.00

a)

- venituri din subvenții si transferuri

145

800.00

666.74

200.00

450.00

600.00

800.00F2-


INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)

147

3,911.50

3,856.51

978.20

2,104.40

3,292.20

4,282.30

1.11

1.19

a)

salarii de baza

148

3,306.60

3,291.07

863.00

1,790.00

2,738.00

3,584.00

b)

sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

149

127.60

111.52

40.20

80.40

119.20

154.30

c)

alte bonificații (conform CCM)

150

240.00

217.22

0.00

84.00

210.00

244.00

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

3,674.20

3,619.81

903.20

1,954.40

3,067.20

3,982.30

1.10

1.20

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

89.00

81.00

81.00

87.00

87.00

87.00

1.07

1.00

5

Nr.mediu de salariați

153

86.00

82.00

81.00

81.00

81.00

82.00

1.00

1.00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/12*1000

154

3,790.21

3,919.22

1,006.38

2,165.02

3,387.04

4,351.93

1.11

1.20

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

237.30

236.70

75.00

150.00

225.00

300.00

1.27

1.14

7

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

100.98

103.39

25.26

54.14

83.27

108.68

1.05

1.14

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

0.00

0.00

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (entitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 153

158

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

0.00

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0.00

0.00

- preț mediu (p)

161

0.00

0.00

- valoare=QPF x p

162

0.00

0.00


INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N> 2020

%

%

Aprobat

Preliminat

1 Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

0.00

0.00

8

Plăți restante

163

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

165

190.00

220.00

220.00

1.00

1.07

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

167

190.00

220.00

220.00

1.00

1.07

- de la buqetul de stat

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la buqetul local

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la alte entitati

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*) in limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

„ se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar,

' prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SI TÂRGURILOR SA

Sediul/Adresa: Braila,Aleea Trandafirlor nr.1A

Cod unic de înregistrare: RO 27338691

Gradul de realizare a veniturilor totale


Anexa nr,3

Z/CAT-f                                       v


mii lei

Nrcrt

INDICATORI

Prevederi an N-2       2018

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1) 2019

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

8004.60

7534.24

0.94

8784.07

8594.79

0.98

1

Venituri din exploatare*)

8002.60

7489.24

0.94

8684.07

8478.02

0.98

2.

Venituri financiare

2.00

45.00

22.50

100.00

116.77

1.17

3.

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, DIRECTOR GENERAL, DRĂGUȚ MELUTACONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR QP.EC.F.,

CONSTANT IN1SILVIA
Sediul/Adresa: SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SI TÂRGURILOR SA         Anexa nr.4

Cod unic de înregistrare: RO 27338691                          £4       NA,                 .

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-1) 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N) 2020

an N+1

2021

an N+2

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

11,829.50

3,359.65

11,813.91

558.00

537.00

1

Surse proprii, din care:

1,958.00

0.00

2,181.00

500.00

500.00

a) - amortizare

558.00

0.00

570.00

500.00

500.00

b) - profit

1,400.00

0.00

1,611.00

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Alte surse, din care:

9,871.50

3,359.65

9,632.91

58.00

37.00

Participare investiții agenti economici cf contr. închiriere

36.85

0.00

36.85

36.85

0.00

Program rabla

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

Surse atrase

3,000.00

3,000.00

1,600.00

0.00

0.00

Surse proprii - cash flow

6,828.15

359.65

7,989.56

21.15

37.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

11,829.50

359.65

11,813.91

558.00

537.00

1

Investiții în curs, din care:

7,600.00

0.00

7,600.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

7,600.00

0.00

7,600,00

0.00

0.00

Tg Obor -Amenajare Piața grossțactualizare SF, actualizare PT si execute lucrare)

31,12.2020

7,600.00

0.00

7,600.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Investiții noi, din care:

0.00

0.00

45.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

30.06.2020

0.00

45.00

0.00

0.00

Achiziție modul Piața Microhala

30.06.2020

0.00

45.00

r

1

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-1) 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N) 2020

an N+1

2021

an N+2

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

3,910.80

318.99

3,720.81

538.00

517.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:

3,910.80

318.99

3,720.81

538.00

517.00

DALI ( Piața Saraca, P-ta Centrala -sect producători, Piața Centrala -sector fructe, P-ta Microhala-inchidere)

31.12.2020

490.00

139.90

350.01

0.00

0.00

Lucrări de modernizare reabilitare Sediu (acoperis/amenajare zona garare auto)

31.12.2020

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

J

Lucrări de reabilitare si modernizare P-ta Concordia

30.06.2020

220.00

113.75

55.00

0.00

0.00

Lucrări de proiectare, reabilitare si modernizare P-ta Centrala sector fructe

31.12.2020

810.00

0.00

810.00

0.00

0.00

Reabilitare si modernizare P-ta Halelor producători

31.12.2020

1,666.50

0.00

1,666.50

0.00

0.00

Reabilitare modernizare P-ta Microhala închidere perimetrala

31.12.2020

439.30

0.00

439.30

0.00

0.00

Gradina Zoo - Lucrări imbracaminti asfaltice

31.12.2020

20.00

14.78

50.00

0.00

0.00

Lucrări /reparații adăposturi animale Gradina Zoo

31.12.2020

50.00

0.00

100.00

0.00

0.00

Lucrări modernizari/reparatii piețe

31.12.2020

50.00

46.38

50.00

438.00

517.00

Sistem de monitorizare video si alarma piețe si sediu

31.12.2020

15.00

50.00

0.00

0.00

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-1) 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N) 2020

an N+1

2021

an N+2

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Reabilitare modernizare DALI Piața Viziru

31.12.2020

35.00

0.00

35.00

100.00

0.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorporale)

318.70

40.66

448.10

20.00

20.00

a) tarabe fibra /40 buc

31.12.2020

0.00

0.00

100.00

b) Contract leasing auto

31.12.2020

76.00

16.51

13.00

0.00

0.00

c) autoturism (program rabla/leasing auto )

31.12.2020

28.00

0.00

42.00

20.00

20.00

d) cantare electronice

31.12.2019

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e) vitrine frig (40 buc )

31.12.2020

150.00

0.00

230.00

0.00

0.00

f) monitor /led

31.12.2020

8.00

0.00

4.00

0.00

0.00

g) aparat aer condiționat (2 buc)

31.12.2020

5.70

0.00

5.60

0.00

0.00

h) soft program contabilitate

31.12.2019

19.00

18.65

0.00

0.00

0.00

i) copiator (xerox)

31.12.2020

13.50

0.00

12.00

0.00

0.00

j) imprimanta

31.12.2020

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

k) lada frigorifica, 2 buc (ZOO)

31.12.2020

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

I) UPS - SMT 2200IC ( sistem rezerva alim curent)

31.12.2020

0.00

0.00

4.50

m) mașina de numarat bani

31.12.2020

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

n)picamer (ciocan demolator)

31.12.2019

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

o)echipament bariera

31.12.2020

0.00

0.00

10.00

0.00

p) generator 10 kw (Zoo)

31.12.2020

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)- externe
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENT, E/LOCALE

Operatorul economic SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SI TÂRGURILOR SA

Sediul/Adresa: Braila, Aleea Trandafirlor nr.1A

Cod unic de înregistrare; RO 27338691

Anexa nr.5

Cfh HCCH aJQ yty/fo v?-

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

2020
mii lei

Nr.c rt

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

an N+2

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe {+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat

brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1.........................

X

X

2

Măsura 2.........................

X

X

Măsură n............

X

X

TOTAL Pct. 1

X

X

Pct.

\ "

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1 1

Cauza 1.........................

X

X

■i 2

Cauza 2.........................

X

X

>J

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILDIRECTOR OP.EC.F.,


CONSTANTIN SILVIA

c-- ■