Hotărârea nr. 72/2020

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2020.

R O M ÂNI A

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAK7VHE A NR. 72

din20.02.2020

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2020.

consiliul local municipal bratla

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul Direcției Finanțelor Publice Locale Brăila, raportul R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 935/2019, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2020, O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 144/2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G.R. nr.64/2001, Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, Ordinul nr.2565/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018, Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ASTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1-5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRICĂ - CC&TEj/POPA

/       CONTRASEMNEAZĂ

*       SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Anexa nr. 1 la H.C.L.M


REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA

BRĂILA, STR. ANGHEL SALIGNY, NR. 24

Cod unic de înregistrare: 6088916

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Nn rd.

Realizat

2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

l

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd-6)

1

4365

4137

94,78

4137

4137

100.00

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4314

4057

94,04

4057

4057

100.00

100.00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

0

0

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

0

0

2

Venituri financiare

5

51

80

156.86

80

80

100.00

100.00

II

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

6

3718

4087

109.92

4087

4087

100.00

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

3700

4066

109.89

4066

4066

100.00

100.00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

480

502

104.58

502

502

100.00

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

265

434

163.77

434

434

100.00

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

10

2508

2804

111,80

2804

2804

100.00

100.00

co

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

11

2232

2480

111.11

2480

2480

100.00

100.00

C1

ch. cu salariile

12

2008

2194

109.26

2194

2194

100.00

100.00

C2

bonusuri

13

224

286

127,68

286

286

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii sl comitete

16

225

268

119.11

268

268

100.00

100.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

51

56

109.80

56

56

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

447

326

72.93

326

326

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

19

18

21

116.67

21

21

100.00

100.00

Iii

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

20

647

50

7.73

50

50

100.00

100.00

IV

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

89

25

25

25

100.00

100.00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAT1

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

V

PROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADEI DE

RAPORTARE (RD.26=RD,20 - RD.21 - RD.22 + RD.23 • RD.24 - RD.2S)

26

558

25

4.48

25

25

100.00

100.00

1

Rezerve legale

27

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

29

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele «finanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (RD. 32 = RD. 26 -{RD- 27 la RD. 31) >=0)

32

556

25

4.48

25

25

100.00

100.00

7

Participarea salariațitor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

41

3

7.32

3

3

100.00

100.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

fl

9

10

a

Minitnim 50% vărsă minte la bugetul de stat sau local Tn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care;

34

279

13

4.66

13

13

100.00

100.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

279

13

4.66

13

13

100.00

100.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve ți constituie sursă proprie de finanțare

38

279

12

4.30

12

12

100.00

100.00

VI

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

SL

cheltuieli privind prestările de servicii

43

■■

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

2768

3017

109.00

1518

832

50.31

54.81

1

Alocații do la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

115

1863

1620.00

1050

250

56.36

23.81

X

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

45

42

93.33

42

42

100.00

100.00

2

Nr.mediu de salarlați total

51

41

40

97.56

40

40

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *J

52

4352

4852

111.49

4852

4852

100.00

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

4460

4785

107.29

4785

4785

100.00

100.00

5

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

105

101

96.39

101

101

100.00

100.00

6

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

105

101

96.19

101

101

100.00

100.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

57

852

988

115.98

988

988

100.00

100.00

9

Plăți restante

58

0

0

0

0

10

Creanțe restante

59

270

350

129.63

350

350

100.00

100.00

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Anexa nr. 2 la H.C.L M nr.....I                      .


REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA

BRĂILA, STR. ANGHELSALIGNY, NR. 24

Cod unic de înregistrare: 6088916

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

AN 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

Conform

HCLM 662/28.11.

2019

Conform Hotărârii C.A.

nr. 24

/13.11.2019

Trim I

Trim 11 Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

4177

4236

4236

4365

1059

2081

3114

4137

95

105

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

4140

4187

4187

4314

996

2015

3041

4057

94

104

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

4032

4069

4069

4193

980

1984

2994

3994

95

104

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

1080

1167

1167

1303

198

404

611

813

62

121

a3)

din redevențe și chirii

6

2937

2862

2862

2855

721

1472

2223

2973

104

97

a4)

alte venituri

7

15

40

40

35

61

108

160

208

594

233

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete {Rd.10+Rd.11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

10

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care;

14

98

118

118

121

16

31

47

63

52

123

fi)

din amenzi și penalități

15

23

37

37

37

5

9

13

18

49

161

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18-i-Rd.19), din care;

16

15

36

36

36

240

- active corporale

17

15

36

36

36

240

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

46

45

45

45

11

22

34

45

100

98

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

14

3

21

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

37

49

49

51

63

66

73

80

157

138

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

18

21

21

23

8

11

18

25

109

128

dL

din dobânzi

26

16

28

28

28

55

55

55

55

196

175

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

AN 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

Conform HCLM 662/28.11.

2019

Conform Hotărârii C.A.

nr. 24

713.11.2019

Trim I

Trim 11

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

. I e)

alte venituri financiare

27

3

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

28

3571

3822

3822

3718

1047

2066

3093

4087

110

104

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

29

3552

3801

3801

3700

1042

2056

3077

4066

110

104

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46>, din care:

30

392

533

533

480

152

279

397

502

105

122

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

31

197

214

214

190

61

118

168

218

115

96

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

70

75

75

69

22

43

60

78

113

99

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

2

6

6

4

2

3

5

6

200

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

19

21

21

19

5

11

16

21

111

100

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

11

20

20

16

4

11

12

13

81

145

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

116

119

119

105

35

64

96

127

121

91

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45}, din care:

39

64

115

115

100

15

38

57

68

68

156

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

36

87

87

74

8

23

35

39

53

206

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

41

20

22

22

20

5

11

17

22

110

100

b1)

• către operatori cu capital inteqral/majorltar de stat

42

13

15

15

13

3

7

10

14

108

100

b2)

- către operatori cu capital privat

43

7

7

7

7

2

4

6

8

114

100

c)

prime de asigurare

44

8

6

6

6

2

4

5

7

117

75

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din

45

131

204

204

190

76

123

172

216

114

145

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

11

10

10

10

10

10

10

10

100

91

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

1

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

20

10

10

8

0

0

0

1

13

40

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

3

1

1

2

0

0

0

1

50

67

-tlchete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:

52

17

9

9

6

0

0

0

0

0

35

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch.de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

56

2

0

0

0

0

2

2

2

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, Invatamant, social si sport, din care:

58

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

AN 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6/5

8= 5/3 a

Conform

HCLM 662/28.11.

2019

Conform

Hotărârii C.A.

nr. 24

/13.11.2019

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

d3)

- pentru cluburile sportive

59

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

2

0

0

0

2

2

2

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

1

1

0

0

0

1

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

6

7

7

6

2

3

4

5

83

75

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

63

6

7

7

1

0

0

1

1

100

17

-interna

64

1

1

1

1

0

0

1

1

100

100

-externa

65

5

6

6

0

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

26

23

23

23

6

12

18

24

104

86

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

11

13

13

11

3

5

7

8

73

100

I)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

23

101

101

98

47

77

109

136

139

426

11)

cheltuieli de asigurare și pază

69

68

68

66

29

56

83

110

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

7

8

8

7

2

4

8

8

114

100

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

5

4

4

3

1

2

3

3

100

60

14)

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și necorporale, din

care:

72

1

5

5

6

2

2

2

2

33

600

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

1

3

3

3

1

1

33

300

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

16)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqentă a Guvernului nr. 109/2011

75

10

12

12

12

12

12

12

12

120

<7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

4

4

4

T

1

1

1

25

J)

alte cheltuieli

77

30

39

39

34

8

14|

22

29

85

113

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămlnte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

78

277

267

267

265

110

218

326

434

164

96

a)

ch. cu taxa pt.actlvitâtea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

c)

ch. cu taxa de licență

81

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

277

267

267

265

110

216

326

434

164

96

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

85

2532

2698

2698

2508

687

1436

2142

2804

112

99

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

86

2287

2401

2401

2232

606

1254

1886

2480

111

98

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

87

2022

2127

2127

2008

545

1090

1661

2194

109

99

a) salarii de bază

88

1460

1515

1515

1423

392

783

1175

1558

97

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

528

566

566

552

151

302

453

601

105

c) alte bonificații (conform CCM)

90

34

46

46

33

2

5

33

35

97

C2

Bonusurl (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

91

265

274

274

224

61

164

225

286

128

85

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)’, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

89

106

106

62

27

55

83

110

70

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

AN 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

Conform HCLM 662/28.11.

2019

Conform Hotărârii C.A.

nr. 24 /13.11,2019

Trim I Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

52

0

0

0

0

0

0

b) tichete de masă;

95

142

139

139

133

34

68

101

135

102

94

c) vouchere de vacantă;

96

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtlnut în anul precedent

97

34

29

29

29

41

41

41

141

85

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103j, din care:

99

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0

0

b) ch. cu drepturile salarlale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere sl control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:

103

194

243

243

225

67

153

213

268

119

116

a) pentru directorl/directorat

104

127

133

133

123

33

84

117

150

122

97

-componenta fixă

105

110

115

115

105

33

66

99

132

126

95

-componenta variabilă

106

17

18

18

18

0

18

18

18

100

106

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

67

85

85

85

26

61

83

105

124

127

-componenta fixă

108

47

65

65

65

20

47

64

81

125

138

-componenta variabilă

109

20

20

20

20

6

14'

19

24

120

100

c) pentru AGA și cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

25

25

17

8

8

13

13

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

51

54

54

51

14

29

43

56

110

100

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

113

351

303

303

447

93

123

212

326

73

127

a)

cheltuieli cu majorări șl penalități (Rd.122+Rd.123j, din care:

114

1

2

2

2

0

0

0

0

0

200

• către bugetul general consolidat

115

1

2

2

2

0

200

• către alți creditori

116

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

119

273

273

273

e)

ch. cu amortizarea imobilizăriior corporale și necorporale

120

348

353

353

353

91

179

266

352

100

101

f)

ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

121

2

-325

-325

-181

2

-56

-54

-26

14

-9050

f1)

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

122

58

59

59

204

2

3

5

33

352

f1.1)

-provizioane privind participarea la profita salariaților

123

29

41

41

41

0

0

0

3

141

f1.2)

* provizioane In legătură cu contractul de mandat si altele

124

18

18

18

25

0

0

0

22

139

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2Q18

AN 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

Conform

HCLM 662/28.11.

2019

Conform Holararii C.A.

nr. 24

/13.11.2019

Trim l Trim il Trim III An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

56

384

384

385

0

59

59

59

15

688

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

126

56

384

384

385

0

59

59

59

15

688

- din participarea salariațiior la profit

127

34

29

29

29

0

41

41

41

85

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

5

337

337

338

0

6760

- venituri din alte provizioane

129

17

18

18

18

18

18

18

100

106

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

130

19

21

21

18

5

10

16

21

117

95

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

134

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

19

21

21

18

5

10

16

21

117

95

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

138

606

414

414

647

12

15

21

50

8

107

venituri neimpozabile

139

56

385

385

363

0

60

60

60

648

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

212

235

235

271

39

74

108

168

128

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

120

41

41

89

8

5

11

25

74

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

4140

4187

4187

4314

996

2015

3041

4057

94

104

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)

145

3552

3801

3801

3700

1042

2056

3077

4066

104

a)

Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, conform Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: ••)

147

2287

2401

2401

2232

606

1254

1886

2480

111

98

a)

Legea nr 5/2020 Art 45 alin 4) lit a)" Sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariata, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reqlementari".

147a)

X

63

63

X

12

25

37

49

b)

Legea nr 5/2020, Art 45 aiin 4) lit b)" Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariata aferente reîntregirii acestora, pentru intreg anul 2020, determinat ca urnare a acordării unor creșteri salariate sau/sl a creșterii numărului de personal in anul 2019".

147b)

X

30

30

X

37

73

110

134

c)

147c)

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

47

44

44

45

X

X

X

42

93

96

5

Nr.mediu de salariați

149

45

41

41

41

41

41

41

40

98

91

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

AN 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

Conform

HCLM 662/28.11.

2019

Conform Hotărârii C.A.

nr. 24

713.11.2019

Triml

Trim II

Trlm III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/perscană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.147 /Rd.149)/12*1000

150

4235

4880

4880

4537

X

X

X

5167

114

107

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată [(Rd.147 - rd.93* -rd,98)/Rd.149]/12*1000

151

4007

4606

4606

4352

X

X

X

4852

112

109

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

4007

4606

4606

4460

X

X

X

4,785

107

111

7

a}

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

92

102

102

105

24

49

74

101

96

114

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

92

102

102

105

24

49

74

101

96

114

C)

Productivitatea muncit în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.150

155

X

X

X

X

X

ci)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

X

X

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

X

X

X

X

X

- preț mediu (p)

158

X

X

X

X

X

- valoare=QPF x p

159

X

X

X

X

X

- pondere In venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

160

X

X

X

X

X

8

Plăți restante

161

9

Creanțe restante, din care:

162

865

300

300

270

350

350

350

350

130

31

- de la operatori cu capital inteqral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

865

300

300

270

350

350

350

350

130

31

- de ta bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entitati

167

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

165

11

Redlstribuiri/dlstribuiri totale conform O.U.G. 29/2017din:

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171

') în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

EC. GHEORGHE DUMITRA

ÎNTOCMIT,

Ec. Gheorghe Dumitra

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr

Cri

INDICATORI

Prevederi an 2018

%

4=3/2

Prevederi an 2019

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

4,024

4,177

103.80

4,236

4,365

103.05

1

Venituri din exploatare4)

3,992

4,140

103.71

4,187

4,314

103.03

2.

Venituri financiare

32

37

115.63

49

51

104.08

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,CONDUCĂTORUL COMPART. FINANCIAR - CONTABIL

EC. GHEORGHE DUMITRA

&


ÎNTOCMIT ,

Ec. Gheorghe Dumitra


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

mii iei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2639

2768

3017

1518

832

1

Surse proprii, din care:

539

632

364

364

364

a) - amortizare

353

353

352

352

352

b) - profit

186

279

12

12

12

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

2100

2136

2653

1154

468

- Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti

2100

2100

2653

1154

468

- Vanzari active

36

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2268

115

1863

1050

250

1

Investiții în curs, din care:

0

0

150

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

150

0

-Echipat post trafo Perimetrul III

Noiembrie

2021

150

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitâții administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

1242

31

1140

900

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

1242

31

1140

900

0

-Generator diesel pentru alimentare cu energie electrica electropompe incendiu la sediu administrativ

Iunie 2019

16

16

-Parcare Perimetrul I

Decembrie 2019/August 2020

100

100

-Proiectare si execuție parcare sediu

Decembrie 2019/ Mai 2020

110

110

-Branșament si racord apa potabila str Anghel Saligny

Decembrie 2019

16

6

- Drum Perimetrul II

Septembrie 2021

0

150

-Branșament apa Perimetrul IV

Noiembrie 2020

0

30

-Transformator 250 kva Perimetrul II

-Hala producție/ depozitare

Decembrie 2019/ Octombrie 2021

1000

9

750

750

- Canalizare Perimetrul li

Iunie 2020

50

-Canalizare Perimetrul I

Iulie 2020

100

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

2020

2021

2022

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

699

15

420

0

250

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

699

15

420

0

250

- Expertiza tehnica cheu la Dana 46 in Perimetrul 1

Noiembrie 2019

12

12

-Mărire capacitate punct de transformare electric Perimetrul II

Decembrie 2019

100

100

-Extindere si inlocuire rețea gaze Perimetrul II

Decembrie 2022

200

200

-Extindere si inlocuire rețea gaze Perimetrul 1

Decembrie 2019

135

150

-Modernizare drum Pili

Septembrie 2019

0

70

-Echipare Post trafo Perimetrul Iii

Decembrie 2019

150

0

-Amenajare teren adiacent sediu regie/realizare parcare

Noiembrie 2019

4

3

-Reabilitare linie CF -66 ml Perimetrul 1

Decembrie 2019

98

100

- Modernizare împrejmuire plus porti Perimetrul III

Septembrie 2022

0

50

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

327

69

303

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

a) - interne

b)- externeCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

ÎNTOCMIT ,

Ec. Gheorghe Dumitra

Anexa nr, 5 la H.C.L.M. nr.


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut șt reducere a plăților restante In anul 2020

mii iei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An 2019

An 2020

An 2021

An 2022

Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

5

6

7

8

9

10

9

10

Pct.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut șl reducere a plăților restante

1

Măsură 1 Reducerea cheltuielilor privind serviciile executate de terii

X

X

32

2

Măsură 2 Diminuarea altor cheltuieli de exploatare , inclusiv amortizare

X

X

121

3

Măsură 3 Creșterea veniturilor financiare

X

X

29

0

TOTAL Pct. I

0

0

182

0

0

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1 Diminuarea veniturilor din producția vanduta/servicii prestate

X

X

-199

0

2

Cauza 2 Diminuarea altor venituri din exploatare

X

X

-58

3

Cauza 3 Creșterea cheltuielilor privind stocurile

X

X

-28

0

4

Cauza 4 Creșterea altor cheltuieli privind serviciile prestate de terii

X

X

-26

0

5

Cauza 5 Creșterea cheltuielilor privind Impozite, taxe si varsaminte asimilate (taxe locale)

X

X

-169

6

Cauza 6 Creșterea cheltuielilor cu personalul

X

X

-296

7

Cauza 7 Creșterea cheltuiellor financiare

X

X

-3

3

TOTAL Pct. II

0

-779

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

647

0

50

50

50

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Ec. GHEORGHEDUMITRAÎNTOCMIT,

Ec. Gheorghe Dumitra