Hotărârea nr. 71/2020

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila, pe anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT AK AJFtE A ISTR. 71

din 20.02.2020

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE Șl GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila, pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinita Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale și Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, precum și ale Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1 - 11, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

v7

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALA


c’4!-

Anexa nr.l la HCLMZ?C-.7y..../2020

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

BVC 2019

EXECUȚIE

2019

PROPUNERE

BVC 2020

1

TOTAL VENITURI din care; (rd.2+rd.23)

52724.10

46805.08

64913.25

2

VENITURI PROPRII TOTAL din care

(rd3+rd8+rd17+rd19)

11035.00

9113.89

8220.00

3

Venituri din proprietate

30.10

2100.00

1988.05

700.00

4

- venituri din chirii

30.10.05

100.00

73.68

0.00

5

- venituri din ocupare domeniul public cu garaje

30.10.05

850.00

1074.45

0.00

6

- venituri din parcari amenajate

30.10.05

0.00

839.92

0.00

7

- venituri din parcari personalizate

30.10.05

1150.00

0.00

AE

TVA

30.10.05

700.00

8

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

8235.00

6517.63

6850.00

9

10

- monitorizare activitati pe domeniul public

33.10.50

600.00

164.80

100.00

11

venituri din descărcare deșeuri inerte

33.10.50

100.00

122.97

120.00

12

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

33.10.50

6320.00

5844.53

6250.00

13

-venituri din exploatare Patinoar

33.10.50

200.00

169.09

170.00

14

venituri din incasare tx de salubrizare restanta

33.10.50

50.00

4.13

15

Venituri din activ, de gestionare a câinilor tara stapan

33.10.50

275.00

110.16

110.00

16

- venituri din activitati diverse

33.10.50

690.00

101.95

100.00

17

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

100.00

61.16

70.00

18

- venituri din majorări si penalitati

35.10.50

100.00

61.16

70.00

19

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

37.10

600.00

547.05

600.00

20

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-265.00

-210.38

-200.00

21

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

265.00

210.38

200.00

22

Alte transferuri voluntare

37,10,50

600.00

547.05

600.00

23

Subvenții de la alte administrații

43.10

41689.10

37691.19

56693.25

24

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

35193.00

32846.79

53097.00

din care

24.a

CAP 67

1566.00

1238.17

3787.00

24. b

CAP 74

29413.00

27600.86

39012.00

24.C

CAP84

4214.00

4007.76

6978.00

24.d

CAP 70

3320.00

25

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

6496.10

4844.40

3596.25

din care

25.a

CAP 67

2998.20

1457.90

3052.501

25.b

CAP 74

2641.3C

2533.54

315.25

25.C

CAP84

856.60

852.96

148.50

25.d

CAP 70

80.00

26

TOTAL CHELTUIELI din care: (rd.27+rd.100)

52724.10

46805.0

64913.25

27

Secțiunea de funcționare - total

(rd.28+rd.79+rd.85+rd.92)

45963.00

41750.30

61117.00

28

Cheltuieli aferente CAP 70 "Locuințe, servicii si dezvoltare"(rd.29+rd.78)

70.10

10770.00

8903.51

11340.00

29

CHELTUIELI CURENTE (rd.30+rd.46+rd77)

10770.00

8966.83

11340.00

30

Cheltuieli de personal (rd.31+rd.37+rd.39)

10

8400.00

7098.34

8400.00

31

Cheltuieli cu salariile in bani

(rd.32+rd.33+rd.34+rd35+rd.36)

10.01

8087.00

6826.87

8087.00

32

Salarii de baza

10.0l.0l

7483.00

6462.77

7483.00

33

Sporuri pentru condiții de munca

10.0l.05

0.00

34

Indemnizații de delegare

10.0I.13

4.00

0.78

4.00

35

Indemnizația de hrana

I0.0l.l7

400.00

280.29

400.00

36

Alte drepturi acordate personalului incadrat cu contract de munca

10.Oi.30

200.00

83.03

200.00

37

Cheltuieli salariate in natura

10.02

140.00

119.35

140.00

38

Vouchere de vacanta

10.02.06

140.00

119.35

140.00

39

Contribuții (rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45)

10,03

173.00

152.12

173.00

40

Contribuții pentru asigurați sociale de stat

10,03,01

0.00

41

Contribuții de asigurați de șomaj

10,03,02

0.00

42

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10,03,03

0.00

43

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10,03,04

0.00

44

Contribuția pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

45

Contribuția asiguratorie pentru munca

10,03,07

173.00

152.12

173.00

46

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

(rd.47+rd.58+rd.59+rd.61+rd.64+rd.67+rd.70+rd.71+

rd.72+rd,73)

20

2308.00

1808.02

2840.00

47

Bunuri si servicii

20,01

1962.96

1519.38

1891.00

48

Furnituri de birou

20,01,01

26.00

25.03

26.00

49

Materiale pentru curățenie

20,01,02

10.00

2.51

10.00

50

încălzit,iluminat si forța motrica

20,01,03

600.00

271.58

500.00

51

Apa, canal si salubritate

20,01,04

69.96

23.14

200.00

52

Carburanți si lubrifiant!

20,01,05

250.00

237.95

300.00

53

Piese de schimb

20,01,06

10.00

6.29

10.00

54

Transport

20,01,07

2.00

0.42

5.00

55

Posta, telecomunicații,radio,tv,internet

20,01,08

150.00

110.91

70.00

56

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20,01,09

660.00

658.82

660.00

57

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional pentru administrare Patinoar

20,01,09

57

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20,01,30

185.00

182.73

110.00

58

Reparații curente

20,02

20.00

9.86

20.00

59

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

60

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

61

Medicamente si materiale sanitare

20,04

0.00

0.00

0.00

62

Medicamente

20.04.01

0.00

63

Materiale sanitare

20,04,02

0.00

64

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

125.00

105.24

100.00

65

Uniforme si echipament

20,05,01

20.00

2.14

20.00

66

Alte obiecte de inventar

20,05,30

105.00

103.10

80.00

67

Deplasări, detasari,transferări

20,06

3.50

0.00

5.00

68

Deplasări, transferări in tara

20,06,01

3.50

5.00

69

Deplasări in străinătate

20,06,02

0.00

0.00

70

Cârti, publicații si materiale documentare

20,11

4.00

3.02

4.00

71

Pregătire profesionala

20.13

15.00

0.00

10.00

72

Protecția muncii

20.14

15.00

14.69

15.00

73

Alte cheltuieli

20.30

162.54

155.83

795.00

74

Reclama si publicitate

20.30.01

35.00

32.49

40.00

75

Chirii

20.30.04

0.50

0.23

5.00

76

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

127.04

123.11

50.00

ĂE

TVA

20.30.30

0.00

0.00

700.00

77

Titlul XI - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

62.00

60.47

100.00

78

Titlul XIX - Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85

0.00

-63.32

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0.00

-63.32

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -SF

85.01.01

0.00

-63.32

79

Cultura, recreere, religie

67.10

1566.00

1238.17

3787.00

80

CHELTUIELI CURENTE (rd.81+rd.84)

20

1566.00

1238.17

3787.00

81

Cheltuieli materiale si servicii

20.01

1196.00

1036.59

3405.00

82

Materiale si prestări de servicii Terți cu caracter funcțional

20.01.09

406.00

382.63

2770.00

, 83

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

790.00

653.96

635.00

84

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

370.00

201.58

382.00

85

Alte obiecte de inventar

20.05.30

370.00

201.58

382.00

86

Protecția mediului

74.10

29413.00

27600.86

39012.00

87

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.10.05

29413.00

27600.86

39012.00

88

Salubritate

74.10.05.01

29413.00

27600.86

39012.00

89

CHELTUIELI CURENTE                   (

rd 90+rd 91+rd 92+ rd 93+ rd 94 )

20

29413.00

27600.86

39012.00

90

Cheltuieli materiale si servicii

20.01

29413.00

27600.86

39012.00

91

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional -salubrizare menajera

20.01,09

16055.00

15215.15

18000.00

92

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional -salubrizare stradala si alte activitati

20.01.09

9280.00

8637.00

14757.00

93

OIREP

20.01.09

2150.00

94

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

4078.00

3748.71

4105.00

95

Transporturi

84.10

4214.00

4007.76

6978.00

96

CHELTUIELI CURENTE

(rd.97+rd.98+rd.99+rd 100)

20

4214.00

4007.76

6978.00

97

Cheltuieli materiale si servicii

20,01

1192.00

1153.91

1194.00

98

Carburanți si lubrifianti

20,01,05

9.00

8.74

99

Materiale si prestări servicii Terți cu caracter funcțional

20.01.09

1031.00

994.16

1184.00

100

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

152.00

151.01

10.00

101

Reparații curente - întreținere parcari si incinte ( rd 103 + rd 104 )

20,02

2782.00

2625.34

5140.00

103

Materiale si prestări servicii Terți cu caracter funcțional

20.02

1482.00

1334.49

3640.00

104

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.02

1300.00

1290.85

1500.00

105

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

240.00

228.51

644.00

106

Alte obiecte de inventar

20.05.30

240.00

228.51

644.00

107

Secțiunea de dezvoltare - total

6761.10

5054.78

3796.25

108

Cheltuieli de capital - CAP.70.10

70.10

265.00

210.38

280.00

109

Active nefiscale

71

265.00

210.38

280.00

10

Active fixe

71.01

65.00

63.32

80.00

111

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

112

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71,01,03

0.00

0.00

113

Alte active fixe

71.01.30

65.00

63.32

80.00

114

Reparații capitale aferente activelor fixe

71,03

200.00

147.06

200.00

115

Cheltuieli de capital - transferuri din bugetul local conform anexa 3 (CAP.67.10)

67.10

2998.20

1457.90

3052.50

116

Active nefiscale

71

2998.20

1457.90

3052.50

117

Active fixe

71.01

2998.20

1457.90

3052.50

118

Construcții

71,01,01

0.00

119

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

8.60

8.00

186.50

120

Alte active fixe

71.01.30

2989.60

1449.90

2866.00

121

Cheltuieli de capital - transferuri din bugetul local conform anexa 4 (CAP.74.10)

74.10

2641.30

2533.54

315.25

122

Active nefiscale

71

2641.30

2533.54

315.25

23

Active fixe

71.01

2641.30

2533.54

315.25

124

Construcții

71.01.01

125

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2641.30

2533.54

315.25

126

Cheltuieli de capital - transferuri din bugetul local conform anexa 5 (CAP.84.10)

84.10

856.60

852.96

148.50

127

Active nefiscale

71

856.60

852.96

148.50

128

Active fixe

71.01

856.60

852.96

148.50

129

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

695.90

692.31

148.50

130

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71,01,03

0.00

131

Alte active fixe

71.01.30

160.70

160.65LISTA

Privind obiectul poziției "Alte cheltuieli de investiții” Cap 70.10

DIRECTOR ECONOMIC,

PARASCHIV CAMELIA- mii lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cantitate

Valoare

I.Construcții

buc

0

0

II.Dotări independente

280,00

Program informatic contabilitate

Buc.

1

80,00

Reparații capitale instalație frig Patinoar'

Buc.

1

164,00

Reparație capitala clădire Patinoar

( structura metalica copertina , inclusiv vopsire )

Buc.

1

36,00

TOTAL GENERAL

280,00

DIRECTOR,

BARBU MARîdARA

X 1 y

LISTA

Privind obiectul poziției "Alte cheltuieli de investiții”

din transferuri din bugetul local la capitolul 67.10 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


- mii lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Valoare

Construcții

Dotări independente

3.052,50

Modernizare locuri de joaca :

  • - Calea Călărașilor - Caporal Musat

  • - Cartier Hipodrom - Complex Milenium

  • - Cartier Viziru intre E

  • - Calea Galați - Piața Saraca

  • - Cartier Vidin - Piața Vid in

  • - Cartier Chercea - str. Decebal

  • - Calea Galați - bl. 10 - lansa Școala 18 - Mihu

Buc.

8

2.166,00

Draaomir

-Cartier Radu Negru- str. Radu Negru « Proiect multianual»

Achiziții complex joaca

Buc.

17

350,00

Sistem monitorizare camere video ptr. locuri de joaca

Buc.

1

20,00

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate.studii topografice,geodezice si întocmire documentație geotehnica DALI pentru amplasamente locuri de joaca noi

50,00

Achiziții ansambluri si echipamente locuri joaca

Buc

25

300,00

Sistem monitorizare penau stadioane

Buc

1

166,50

TOTAL

3.052,50

DIRECTOR/ECONOMIC,

PARAȘCHIV CAMELIA <7


LISTA

Privind obiectul poziției “Alte cheltuieli de investiții”

Din transferuri din bugetul local la capitolul 74.10 PROTECȚIA MEDIULUI

- mii lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Valoare

Dotări independente

315,25

Termonebulizator ceata calda

Buc

1

34,00

Generator UV ceata rece

Buc

1

73,00

ULV Generator de mare capacitate DDD

Buc,

1

208,25

TOTAL

315,25DIRECTOR1 ECONOMIC, PARASCHIV CAMELIA

M ,

v
LISTA

Privind obiectul poziției “’Alte cheltuieli de investiții”

Din transferuri din bugetul local la capitolul 84.10 TRANSPORTURI

- mii lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cant.

Valoare

Dotări independente

148,50

Autoutilitara

Buc.

1

140,00

Generator sudura

Buc

1

8,50

TOTAL

148,50


DIRECTORI,


BARBU MA^-ipARAdirectort/economic,

PARASCEțfV CAMELIA
JUDEȚUL: BRAILA                                                 Anexa nr. 6 la HCLM/iZ-7//&.v£J2Q2Q

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publica : S.U.P.A.G.L. BRAILA

Formular:     11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 - VENITURI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 20201

Estimări

PREVEDE Rl ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

1

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48,10)

00.01

64913.25

55780.00

58319.00

60879.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

8220.00

12279.00

12893.00

13512.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

8220.00

12279.00

12893.00

13512.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

700.00

2331.00

2447.00

2565.00

Venituri

din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

700.00

2331.00

2447.00

2565.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

700.00

2331.00

2447.00

2565.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

700.00

2331.00

2447.00

2565.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

7520.00

9948.00

10446.00

10947.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.2 0+33.10.21+33.10.30 ta 33.10.32+33.10.50)

33.10

6850.00

9171.00

9630.00

10092.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

6850.00

9171.00

9630.00

10092.00

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

70.00

111.00

117.00

122.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

70.00

111.00

117.00

122.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 +

37.10.50)

37.10

600.00

666.00

699.00

733.00

Donații și sponsorizări*’)

37.10.01

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului localțcu semnul minus)

37.10.03

-200.00

-240.00

-240.00

-240.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

200.00

240.00

240.00

240.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

600.00

666.00

699.00

733.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

56693.25

43501.00

45426.00

47367.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

56693.25

43501.00

45426.00

47367.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDE Rl ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43. 10.33)

43.10

56693.25

43501.00

45426.00

47367.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

53097.00

38505.00

40430.00

42371.00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

3596.25

4996.00

4996.00

4996.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

61117.00

50544.00

53083 00

55643.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

8020.00

12039.00

12653.00

13272.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

8020.00

12039.00

12653.00

13272.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

700.00

2331.00

2447.00

2565.00

Venituri

din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

700.00

2331.00

2447.00

2565.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

700.00

2331.00

2447.00

2565.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice TVA

30.10.05.30

700.00

2331.00

2447.00

2565.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

7320.00

9708.00

10206.00

10707.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitatî (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

6850.00

9171.00

9630.00

10092.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

6850.00

9171.00

9630.00

10092.00

DIVERSE VENITURI

33.10.50

600.00

9171,00

9630.00

10092.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

33.10.50

6250.00

0.00

0.00

0.00

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

70.00

111.00

117.00

122.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

70.00

111.00

117.00

122.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

400.00

426.00

459.00

493.00

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-200.00

-240.00

-240.00

-240.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

600.00

666.00

699.00

733.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

53097.00

38505.00

40430.00

42371.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

53097.00

38505.00

40430.00

42371.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

43.10

53097.0C

38505.00

40430.00

42371.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDE Rl ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Subvenții pentru instituții publice din care

43.10.09

53097.00

38505.00

40430.00

42371.00

Subvenții Capitol 67

43.10.09

3787.00

1567.00

1645.00

1724.00

Subvenții Capitol 74

43.10.09

39012.00

31845.00

33437.00

35043.00

Subvenții Capitol 84

43.10.09

6978.00

5093.00

5348.00

5604.00

Subvenții Capitol 70

43.10.09

3320.00

0.00

0.00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

3796.25

5236.00

5236.00

5236.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

200.00

240.00

240.00

240.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

200.00

240.00

240.00

240.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

200.00

240.00

240.00

240.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

200.00

240.00

240.00

240.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

200.00

240.00

240.00

240.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

3596.25

4996.00

4996.00

4996.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

3596.25

4996.00

4996.00

4996.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)

43.10

3596.25

4996.00

4996.00

4996.00

■ Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare, din care

43.10.19

3596.25

4996.00

4996.00

4996.00

Subvenții Capitol 67

43.10.19

3,052.50

1,506.00

1,506.00

1,506.00

Subvenții Capitol 74

43.10.19

315.25

2633.00

2633.00

2633.00

Subvenții Capitol 84

43.10.19

148.50

857.00

857.00

857.00

Subvenții Capitol 70

43.10.19

80.00

0.00

0.00

0.00

NOTA:

*) Detalierea se face numai in execuție ") Nu se completează în etapa de planificare ***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015

***•) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017


ORDONAȚOR Ț)E CREDITE        /

•■v'lDlRECrbR \      DIRECTOR ECONOMIC

B ARBU .M ARIOAR A    P ARASCH iy£AM ELI A

/

JUDEȚUL:BRAILA                                                      Anexa nr. 7 la HCLM        6^020

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publica: S.U.P.A.G.L. Braila

Formular:     11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 - CHELTUIELI

- mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2020

Estimări

=REVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Cod indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii plăților

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

64,913.25

0.00

55,780.00

58,319.00

60,879.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

6,839.50

0.00

3,073.00

3,151.00

3,230.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

6,839.50

0.00

3,073.00

3,151.00

3,230.00

Din total capitol:

Alte servicii in domeniiie culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6,839.50

0.00

3,073.00

3,151.00

3,230.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

50,947,25

0.00

46,757.00

48,963.00

51,188.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

11,620.00

0.00

12,279.00

12,893.00

13,512.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

11,620.00

0.00

12,279.00

12,893.00

13,512.00

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

39,327.25

0.00

34,478.00

36,070.00

37,676.00

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

39,327.25

0.00

34.478.00

36,070.00

37,676.00

Salubritate

74,10,05.01

39,327.25

0.00

34,478.00

36,070.00

37,676.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

7,126.50

0.00

5.950.00

6,205.00

6.461.00

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

7,126.50

0.00

5,950.00

6,205.00

6,461.00

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

7,126.50

0.00

5.950.00

6,205.00

6,461.00

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii plăților

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

61,117.00

0.00

50,544.00

53,083.00

55,643.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

3,787.00

0.00

1,567.00

1,645.00

1,724.00

Cultura.

recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

3,787.00

0.00

1,567.00

1,645.00

1,724.00

Din total capitol:

1

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

3,787.00

0.00

1,567.00

1,645.00

1,724.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

50,352.00

0.00

43,884.00

46,090.00

48,315.00

Locuințe, servicii st dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

11,340.00

0.00

12,039.00

12,653.00

13,272.00

Din total capitol:

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

11,340.00

0.00

12,039.00

12,653.00

13,272.00

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

39,012.00

0.00

31,845.00

33,437.00

35,043.00

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

39,012.00

0.00

31,845.00

33,437.00

35,043.00

Salubritate

74.10.05.01

39.012.00

0.00

31,845.00

33,437.00

35,043.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

6,978.00

0.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

6,978.00

0.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

6,978.00

0.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

3,796.25

0.00

5,236.00

5,236.00

5,236.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

3,052.50

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

Din total capitol:

I Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

3,052.50

0.00

1.506.00

1,506.00

1,506.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

595.25

0.00

2,873.00

2,873.00

2,873.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Cod indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii plăților

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70,10.04+70.10.50)

70.10

280.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

280.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

315.25

0.00

2,633.00

2,633.00

2,633.00

Din total capitol:

0.00

0.00

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

315.25

0.00

2,633.00

2,633.00

2,633.00

Salubritate

74.10.05.01

315.25

0.00

2,633.00

2,633.00

2,633.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

148.50

0.00

857.00

857.00

857.00

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

148.50

0.00

857.00

857.00

857.00

Din total capitol:

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

148.50

0.00

857.00

857.00

857.00

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

DEFICIT ” (99.10.97)

99.10

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

1) finanțat din excedentul anilor precedent!

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.


1 PRE L x


<4

DIRECTOR ECONOMIC

PARASCHIV CAMELIA

Q7

JUDEȚUL: BRAILA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL BRAILA


Anexa nr. 8 la HCLM /?A


/2020


Instituția publică: S.U P.A.G.L BRAILA

Formular: | 11/06 |

BUGETUL la capitol 67.10 "Cultura, recreere si religie"

URI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 202/ - 2CZ i .

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDE

Rl ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6,839.50

0.00

3,073.00

3,151.00

3,230.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

3,787.00

0.00

1,567.00

1,645.00

1,724.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,787.00

0.00

1,567.00

1,645.00

1,724.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3,787.00

0.00

1,567.00

1,645.00

1,724.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3,405.00

0.00

1,190.00

1,250.00

1,310.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

20.01.09

H 2,770.00

1,190.00

1,250.00

1,310.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

635.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

382.00

0.00

377.00

395.00

414.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

, Alte obiecte de inventar

20.05.30

382.00

377.00

395.00

414.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

3,052.50

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3,052.50

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

3,052.50

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3,052.50

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

186.50

10.00

10.00

10.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

2,866.00

1,496.00

1,496.00

1,496.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

*) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005

ORDONATORDE CREDITE

' DIRECTOR../'

BARfiU. MÂRIOARA


/

DIRECTOR ECONOMIC

PARASCHțy CAMELIA

A

L/ /


Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus

A'

JUDEȚUL: BRAI LA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL BR/

Anexa nr. 9 la HCLM ,?A      ^^2020


Instituția publică: S.U.P.A.G.L. BRAILA

Formular:    11/06

BUGETUL la capitol 70.10 - Cheltuieli aferente veniturilor propri "Locuințe, servicii si dezvoltare" PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

- mii iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator I

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

r

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11,620.00

0.00

12,279.00

12,893.00

13,512.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

11,340.00

0.00

12,039.00

12,653.00

13,272.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11,340.00

0.00

12,039.00

12,653.00

13,272.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8,400.00

0.00

9,329.00

9,795.00

10,265.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

8,087.00

0.00

8,982.00

9,431.00

9,884.00

Salarii de baza

10.01.01

7,483.00

8,304.00

8,719.00

9,138.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

4.00

12.00

13.00

14.00

Indemnizație de hrana

10.01.17

400.00

444.00

466.00

488.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

200.00

222.00

233.00

244.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

140.00

0.00

155.00

163.00

171.00

Norme de hrana

10.02.02

Vouchere de vacanță

10.02.06

140.00

155.00

163.00

171.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

173.00

0.00

192.00

201.00

210.00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

173.00

192.00

201.00

210.00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 ta 20.25+20.27+20.30)

20

2,840.00

0.00

2,641.00

2,785.00

2,930.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,891.00

0.00

2,324.00

2,440.00

2,557.00

Furnituri de birou

20.01.01

26.00

27.00

28.00

29.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

17.00

18.00

19.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

500.00

666.00

699.00

732.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200.00

222.00

233.00

244.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

300.00

333.00

350.00

367.00

Piese de schimb

20.01.06

10.00

17.00

18.00

19.00

Transport

20.01.07

5.00

12.00

13.00

14.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

70.00

133.00

139.00

146.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

660.00

703.00

738.00

773.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

110.00

194.00

204.00

214.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALl

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Reparații curente

20.02

20.00

22.00

23.00

24.00

Hrana

(cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

100.00

0.00

95.00

100.00

105.00

Uniforme si echipament

20.05.01

20.00

22.00

23.00

24.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.00

73.00

77.00

81.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5.00

0.00

5.00

5.00

5.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

5.00

5.00

5.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

5.00

5.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

17.00

18.00

19.00

Protecția muncii

20.14

15.00

17.00

18.00

19.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

795.00

0.00

156.00

176.00

196.00

Reclama si publicitate

20.30.01

40.00

56.00

59.00

62.00

Chirii

20.30.04

5.00

2.00

2.00

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50.00

98.00

115.00

132.00

TVA

20.30.30

700.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)

59

100.00

0,00

69.00

73.00

77.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

100.00

69.00

73.00

77.00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

280.00

0.00

240.00

240.00

240.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

280.00

0.00

240.00

240.00

240.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.Ol + 71.03)

71

280.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

80.00

0.00

40.00

40.00

40.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALL

2021

r

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0 00

0 00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

80.00

40.00

40.00

40.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

200.00

200.00

200.00

200.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72,01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate iri anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

IExcedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01,97)

93.01

I Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finani ORDONATOR DE CREDITE publice, nr. 1954/2005                                                   DIRECTOR/'

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasifrcației

DIRECT.OR.ECONOMIC

l < 7 /

PARAStHtV CAMELIA


/%


JUDEȚUL BRAILA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL BRAILA

Anexa nr, 10 la HCLMgA^.ciz../2020


Instituția publică: S.U.P.A.G.L. BRAILA

Formular: | -11/Q6 |

BUGETUL la capitol 74.10 "Protecția mediului"

JRl DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 20


ORDONAȚOR^DE CREDITE

BARBU^AFțfoARA

\


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

39327.25

0.00

34478.00

36070.00

37676.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

39012.00

0.00

31845.00

33437.00

35043.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

39012.00

0.00

31845.00

33437.00

35043.00

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

39012.00

0.00

31845.00

33437.00

35043.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

39012.00

0.00

31845.00

33437.00

35043.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional salubrizare menajera

20.01.09

18000.00

31845.00

33437.00

35043.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional salubrizare stradala si alte activitati

20.01.09

14757.00

OIREP

20.01.09

2150.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

4105.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

r 20.01.30

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

315.25

0.00

2633.00

2633.00

2633.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

315.25

0.00

2633.00

2633.00

2633.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

315.25

0.00

2633.00

2633.00

2633.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

315.25

0.00

2633.00

2633.00

2633.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

315.25

2633.00

2633.00

2633.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

')

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole ți alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr, 1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus

JUDEȚUL: BRAILA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publică: S.U P.AG.L. BRAILA Formular: | n/pș j


Anexa nr. 11 la HCLM/7A#Zac<y>. /2020

BUGETULIa capitol 84.10 "Transporturi"

URI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 202./ - W 2 3

- mii lei -

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7,126.50

0.00

5,950.00

6,205.00

6,461.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

6,978.00

0.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6,978.00

0.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 ia

20

6,978.00

0.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,194.00

0.00

1,220.00

1,282.00

1,344.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

12.00

13.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,184.00

1,210.00

1,270.00

1,331.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniu! public

20.01.09

10.00

Reparații curente

20.02

5,140.00

3,587.00

3,766.00

3,947.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.02

3,640.00

3,587.00

3,766.00

3,947.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.02

1,500.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.06.30)

20.05

644.00

0.00

286.00

300.00

313.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

644.00

286.00

300.00

313.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

148.50

0.00

857.00

857.00

857.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

148.50

0.00

857.00

857.00

857.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

148.50

0.00

857.00

857.00

857.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

148.50

0.00

857.00

857.00

857.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

148.50

696.00

696.00

696.00

Alte active fixe

71.01.30

161.00

161.00

161.00

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

l

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005

Dl RECTOR- EeONQIVlIC-..

PARASCfjiv CAMELIASumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus