Hotărârea nr. 70/2020

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila, pe anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAH AH EA NR. 70

din20.02.2020

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SI A CIMITIRELOR Brăila, pe anul 2020.

CONSILIUL     MUNICIPAL BRAEXA.

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinita Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale și Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, art. 1 alin. (2), ari. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTAHASTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SI A CIMITIRELOR Brăila, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1-5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

/-x-


PETR1CĂ - COSTEL POPA L . H /I

■■


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

Județul: Braila

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

H CL ti          02 2o2o


Instituția publica: S.U.P.A.F.L.C Braila

Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 mii lei

Cod

Denumire indicatori

Buget 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Indicator

1

2

3

4

5

6

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNE DE DEZVOLTARE

12.250,00

13.000,00

13.500,00

14.000,00

000110

TOTAL VENITURI

12.250,00

13.000,00

13.500,00

14.000,00

000210

I. VENITURI CURENTE

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

001210

C. VENITURI NEFISCALE

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

001310

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

3.950,00

4.200,00

4,500,00

4.700,00

3010

Venituri din proprietate

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

301005

Venituri din concesiuni si închirieri

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

30100530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

001410

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4.550,00

4.800,00

5.000,00

5.300,00

3310

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

4.500,00

4.750,00

4.950,00

5.250,00

331008

Venituri din prestări de servicii

4.500,00

4.750,00

4.950,00

5.250.00

3610

Diverse venituri

50,00

50,00

50,00

50,00

361050

Alte venituri

50,00

50.00

50,00

50,00

001710

IV. SUBVENȚII

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

001810

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4310

Subvenții de la alte administrații

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

431019

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4910

TOTAL CHELTUIELI

12.250,00

13.000,00

13.500,00

14.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.230,00

5.525,00

5.730,00

5.935,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.015,00

5.250,00

5.450.00

5.650,00

100101

Salarii de baza

4.725,00

4.900,00

5.100,00

5.300,00

100117

Indemnizații de hrana

260,00

300,00

300,00

300,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

30,00

50,00

50,00

50,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

100,00

155,00

155,00

155,00

100206

Vouchere de vacanta

100,00

155,00

155,00

155,00

1003

Contribuții

115,00

120,00

125,00

130,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

115,00

120,00

125,00

130,00

Cod

Denumire indi' iri

Buget 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Indicator

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.195,00

3.395,00

3.680,00

3.965,00

2001

Bunuri si servicii

1.777,00

1.920,00

2.135,00

2.340,00

200101

Furnituri de birou

25,00

30,00

35,00

40,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

5,00

5,00

5,00

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

80,00

100,00

120,00

150,00

200104

Apa, canal si salubritate

442,00

475,00

525,00

575,00

200105

Carburanți si lubrifianti

40,00

50,00

60,00

70,00

200106

Piese de schimb

30,00

30,00

40,00

40,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

80,00

90,00

100,00

110,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

36,00

40,00

50,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1.040,00

1.100,00

1.200,00

1.300,00

2002

Reparații curente

450,00

500,00

550,00

550,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40,00

50,00

50,00

50,00

200501

Uniforme si echipament

20,00

25,00

25,00

25,00

200530

Alte obiecte de inventar

20,00

25,00

25,00

25,00

2006

Daplasari, delăsări, transferări

3,00

4,00

5,00

5,00

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

3,00

4,00

5,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

3,00

4,00

5,00

5,00

2012

Consultanta si expertiza

10,00

15,00

15,00

15,00

2013

Pregătire profesionala

9,00

10,00

10,00

10,00

2014

Protecția muncii

48,00

55,00

60,00

65,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5,00

10,00

10,00

10,00

2030

Alte cheltuieli

850,00

827,00

840,00

915,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

850,00

827,00

840,00

915,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

75,00

80,00

90,00

100,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

75,00

80,00

90,00

100,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

7101

Active fixe

0,00

0,00

0,00

0,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0,00

0,00

0,00

0,00

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.230,00

5.525,00

5.730,00

5.935,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.015,00

5.250,00

5.450,00

5.650,00

100101

Salarii de baza

4.725,00

4.900,00

5.100,00

5.300,00

100117

Indemnizații de hrana

260,00

300,00

300,00

300,00

Cod

Denumire indir-atori

Buget 2020

r

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Indicator

100130

Afle drepturi salariale in bani

30,00

50,00

50,00

50,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

100,00

155,00

155,00

155,00

100206

Vouchere de vacanta

100,00

155,00

155,00

155,00

1003

Contribuții

115,00

120,00

125,00

130,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

115,00

120,00

125,00

130,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.195,00

3.395,00

3.680,00

3.965,00

2001

Bunuri si servicii

1.777,00

1.920.00

2.135,00

2.340,00

200101

Furnituri de birou

25,00

30,00

35,00

40,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

5,00

5,00

5,00

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

80,00

100,00

120,00

150,00

200104

Apa, canal si salubritate

442,00

475,00

525,00

575,00

200105

Carburanți si lubrifianti

40,00

50,00

60,00

70.00

200106

Piese de schimb

30,00

30,00

40,00

40,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

80,00

90,00

100,00

110,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

36,00

40,00

50,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1.040,00

1.100,00

1.200,00

1.300,00

2002

Reparații curente

450,00

500,00

550,00

550,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40,00

50,00

50,00

50,00

200501

Uniforme si echipament

20,00

25,00

25,00

25,00

200530

Alte obiecte de inventar

20,00

25,00

25,00

25,00

2006

Daplasari, detasari, transferări

3,00

4,00

5,00

5,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

3,00

4,00

5,00

5,00

2011

Carii, publicații si materiale documentare

3,00

4,00

5,00

5,00

2012

Consultanta si expertiza

10,00

15,00

15,00

15,00

2013

Pregătire profesionala

9,00

10,00

10,00

10,00

2014

Protecția muncii

48,00

55,00

60,00

65,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legate

5,00

10,00

10,00

10,00

2030

Alte cheltuieli

850,00

827,00

840,00

915,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

850,00

827,00

840,00

915,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

75,00

80,00

90,00

100,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

75,00

80,00

90,00

100,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

7101

Active fixe

0,00

0,00

0,00

0,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0,00

0,00

0,00

0,00

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

3.750,00

4000

4000

4000

Cod

Denumire indi ?ri

Buget 2020

r

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Indicator

9610

Rezerve, Excedent/Deficit

0,00

0,00

0,00

0,00

9710

Rezerve

0,00

0,00

0,00

0,00

9810

Excedent

0,00

0,00

0,00

0,00

981096

Excedentul secțiunii de funcționare

0,00

0,00

0,00

0,00

981097

Excedentul secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

0,00

0,00

9910

Deficit

0,00

0,00

0,00

0,00

991096

Deficitul secțiunii de funcționare

0,00

0,00

0,00

0,00

991097

Deficitul secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

0,00

0,00

r?.’T- .k-.

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

000110

TOTAL VENITURI

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

000210

I. VENITURI CURENTE

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

001210

C. VENITURI NEFISCALE

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

001310

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

3010

Venituri din proprietate

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

301005

Venituri din concesiuni si inchirieri

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

30100530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

001410

C2. VANZAR! DE BUNURI SI SERVICII

4.550,00

4.800,00

5.000,00

5.300,00

3310

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

4.500,00

4.750,00

4.950,00

5.250,00

331008

Venituri din prestări de servicii

4.500,00

4.750,00

4.950,00

5.250,00

3610

Diverse venituri

50,00

50,00

50,00

50,00

361050

Alte venituri

50,00

50,00

50,00

50,00

4910

TOTAL CHELTUIELI

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.230,00

5.525,00

5.730,00

5.935,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.015,00

5.250,00

5.450,00

5.650,00

100101

Salarii de baza

4.725,00

4.900,00

5.100,00

5.300,00

100117

Indemnizații de hrana

260,00

300,00

300,00

300,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

30,00

50,00

50,00

50,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

100,00

155,00

155,00

155,00

100206

Vouchere de vacanta

100,00

155,00

155,00

155,00

1003

Contribuții

115,00

120,00

125,00

130,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

115,00

120,00

125,00

130,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.195,00

3.395,00

3.680,00

3.965,00

2001

Bunuri si servicii

1.777,00

1.920,00

2.135,00

2.340,00

200101

Furnituri de birou

25,00

30,00

35,00

40,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

5,00

5,00

5,00

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

80,00

100,00

120,00

150,00

Cod

Denumire inc   :ori

Buget 2020

r

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Indicator

200104

Apa, canal si salubritate

442,00

475,00

525,00

575,00

200105

Carburanți si lubrifianti

40,00

50,00

60,00

70,00

200106

Piese de schimb

30,00

30,00

40,00

40,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

80,00

90,00

100,00

110.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

36,00

40,00

50,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1.040,00

1.100,00

1.200,00

1.300,00

2002

Reparații curente

450,00

500,00

550,00

550,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40,00

50,00

50,00

50,00

200501

Uniforme si echipament

20,00

25,00

25,00

25,0C

200530

Alte obiecte de inventar

20,00

25,00

25,00

25,00

2006

Daplasari, detasari, transferări

3,00

4,00

5,00

5,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

3,00

4,00

5,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

3,00

4,00

5,00

5,00

2012

Consultanta si expertiza

10,00

15,00

15,00

15,00

2013

Pregătire profesionala

9,00

10,00

10,00

10,00

2014

Protecția muncii

48,00

55,00

60,00

65,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5,00

10,00

10,00

10,00

2030

Alte cheltuieli

850,00

827,00

840,00

915,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

850,00

827,00

840,00

915,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

75,00

80,00

90,00

100,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

75,00

80,00

90,00

100,00

9610

Rezerve, Excedent/Deficit

0,00

0,00

0,00

0,00

9710

Rezerve

0,00

0,00

0,00

0,00

9810

Excedent

0,00

0,00

0,00

0,00

981096

Excedentul secțiunii de funcționare

0,00

0,00

0,00

0,00

9910

Deficit

0,00

0,00

0,00

0,00

991096

Deficitul secțiunii de funcționare

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

000110

TOTAL VENITURI

3,750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

001710

IV. SUBVENȚII

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

001810

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.750.00

4.000,00

4.000,00

4.000.00

4310

Subvenții de la alte administrații

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

431019

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4910

TOTAL CHELTUIELI

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3,750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3,750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Cod

Denumire indir

ri

Buget 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Indicator

7101

Active fixe

0,00

0,00

0,00

0,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0,00

0,00

0,00

0,00

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

7101

Active fixe

0,00

0,00

0,00

0,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0,00

0,00

0,00

0,00

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

9610

Rezerve, Excedent/Deficit

0,00

0,00

0,00

0,00

9710

Rezerve

0,00

0,00

0,00

0,00

9810

Excedent

0,00

0,00

0,00

0,00

981097

Excedentul secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

0,00

0,00

9910

Deficit

0,00

0,00

0,00

0,00

991097

Deficitul secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

0,00

0,00Președinte de ședința,Contabil. Sef, ec. Tudorie Mihaela Doinita
JUDEȚUL:BRAILA


Unitatea administrativ-teritorială:BRAILA, S.U.P.A.F.L.C jRAILA

Formular:     11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 - VENITURI

- mii iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

12.250,00

13.000,00

13.500,00

14.000,00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15,10.50)

15.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0,00

0,00

0.00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

Venituri

din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05,30)

30.10.05

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

4.550,00

4.800,00

5.000,00

5.300,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buc1''* 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10. 20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

4.500,00

4.750,00

4.950,00

5.250,00

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

4.500,00

4.750,00

4.950,00

5.250,00

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

50,00

50,00

50,00

50,00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0,00

0,00

o.ool

0,00

Alte venituri

36.10.50

50,00

50,00

50,00

50,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

X

X

X

X

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

X

X

X

X

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buo**t 2020

Estimări

PREVEDcrtl ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIE! PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

42.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare***)

42.10.39

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.10.70

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+4 3.10.33)

43.10

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 20142020****)

43.10.31

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori In contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+

45.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)

45.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bur*''t 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.01.04

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04)*)

45.10.02

0.00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.02.04

X

X

X

X

Fondul de Coeziuneț cod 45.10.03.02+45.10.03.04)*)

45.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.03.04

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03+45.10.04.04)*) A)

45.10.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.04.04

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04)*)

45.10.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.05.04

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+)45.10.07.04*)

45.10.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.07.04

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)*)

45.10.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.08.04

X

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bur’"t 2020

Estimări

PREVEDeRI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+ 45.10.15.04)*)

45.10.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.15.04

X

X

X

X

Alte facilitat! si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04)*)

45.10.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.16.04

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01 +45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

45.10.17

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.17.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.17.04

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

45.10.18

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.18.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.18.04

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

45.10.19

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.19.04

X

X

X

X

Asisten

45.10.2

â tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

0.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bu'Wt2020

Estimări

PREVEDtRI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.20.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.20.04

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

0.00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.21.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.21.04

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17}

00.01 SF

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

Venituri

din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3.950,00

4.200,00

4.500,00

4.700,00

Venituri

din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

4.550,00

4.800,00

5.000,00

5.300,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33,10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

4.500,00

4.750,00

4.950,00

5.250,00

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

4.500,00

4.750,00

4,950,00

5.250,00

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din cercetare

33.10.20

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0,00

0,00

0,00

0,00

i Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

50,00

50,00

50,00

50,00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte venituri

36.10.50

50,00

50,00

50,00

50,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bufet 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

X

X

X

X

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă")

41.10.06

X

X

X

X

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

40.10.15

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

X

X

X

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

42.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare"*)

42.10.39

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.10.70

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)

43.10

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug''‘ 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

3.750,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 20142020 **“)

43.10.31

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de ia UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

45.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04) *)

45.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.01.04

X

X

X

X

Fondul Social Europeanf cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)

45.10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.02.04

X

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bunnt 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Fondul de Coeziunef cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)

45.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.03.04

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod

45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) ‘) A)

45.10.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.04.04

X

X

X

X

Fondul European de Pescuitf cod 45.10 05.02+45.10.05.04) *)

45.10.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.05.04

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)

45.10.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.07.04

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)

45.10.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.08.04

X

X

X

X

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)

45.10.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.15.04

X

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bu'—t 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Alte facilitați st instrumente postaderare (cod

45.10.16.01 +45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)

45.10.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.16.04

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

45.10.17

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.17.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.17.04

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04)*)

45.10.18

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.18.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.18.04

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatitor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

45.10.19

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.19.04

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 +45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.20.03

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.20.04

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buo-‘ 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.21.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Corecții financiare

45.10.21.04

X

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)

46.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.33.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Director, ing. Huiu Emilena

Asf «ÎAae fubocă sil


JUDEȚUL:BRAILA

Unitatea administrativ-teritorială:BRAILA. S.U.P.A.F.L BRAILA

£4                 02. âoâo .


Formular:     11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 - CHELTUIELI

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

12.250,00

0,00

13.000,00

13.500,00

14.000,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod

70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

12.250,00

0,00

13.000,00

13.500,00

14.000,00

Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)

70.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

12.250,00

0,00

13.000,00

13.500,00

14.000,00

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT 1> 99.10.96 + 99.10.97

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buqet 2020

Estimări

PREVE._RI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

8.500,00

0

9.000,00

9.500,00

10.000,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

8.500,00

0,00

9.000.00

9.500,00

10.000,00

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

8.500,00

0,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT1’ 99.10.96

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

3.750,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

3.750,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

3.750,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

PREVEl ri ANUALE

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plâților restante

2021

2022

2023

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

3.750,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT1’ (99.10.97)

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Contabil Sef, ec. Tudorie

JUDEȚUL: BRAILA

Unitatea administrativ - teritorială :BRAILA

Instituția publică:S.U P.A.F L.C. BRAILA

Formular:

11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020


- mii iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12.250,00

0,00

13.000,00

13.500,00

14.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

8.500,00

0,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

8.500,00

0,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.230,00

0,00

5.525,00

5.730,00

5.935,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

5.015,00

0,00

5.250,00

5.450,00

5.650,00

Salarii de baza

10.01.01

4.725,00

0,00

4.900,00

5.100,00

5.300,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spor de vechime

10.01.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de vacanță

10.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

uuget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

Indemnizații de hrană

10.01.17

260,00

0,00

300,00

300,00

300,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

30,00

0,00

50,00

50,00

50,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

100,00

0,00

155,00

155,00

155,00

Tichete de masa*)

10.02.01

X

X

X

X

X

Norme de hrana

10.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

100,00

0,00

155,00

155,00

155,00

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

115,00

0,00

120,00

125,00

130,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10,03.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

115,00

0,00

120,00

125,00

130,00

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

3.195,00

0,00

3.395,00

3.680,00

3.965,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.777,00

0,00

1.920,00

2.135,00

2.340,00

Furnituri de birou

20.01.01

25,00

0,00

30,00

35,00

40,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,00

0,00

5,00

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

80,00

0,00

100,00

120,00

150,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

442,00

0,00

475,00

525,00

575,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

40,00

0,00

50,00

60,00

70,00

Piese de schimb

20.01.06

30,00

0,00

30,00

40,00

40,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

80,00

0,00

90,00

100,00

110,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

u,uget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

36,00

0,00

40,00

50,00

50,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.040,00

0,00

1.100,00

1.200,00

1.300,00

Reparații curente

20.02

450,00

0,00

500,00

550,00

550,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

40,00

0,00

50,00

50,00

50,00

Uniforme si echipament

20.05.01

20,00

0,00

25,00

25,00

25,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

0,00

25,00

25,00

25,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3,00

0,00

4,00

5,00

5,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

0,00

4,00

5,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

0,00

4,00

5,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

10,00

0,00

15,00

15,00

15,00

Pregătire profesionala

20.13

9,00

0,00

10,00

10,00

10,00

Protecția muncii

20.14

48,00

0,00

55,00

60,00

65,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ouget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturiior

20.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

5,00

0,00

10,00

10,00

10,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

850,00

0,00

827,00

840,00

915,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

850,00

0,00

827,00

840,00

915,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

75,00

0,00

80,00

90,00

100,00

Burse

59.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe pentru tineret

59.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asociații si fundații

59.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Susținerea cultelor

59.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

<.uget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despăgubiri civile

59.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acțiuni cu caracter științific si socîal-cultural

59.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

75,00

0,00

80,00

90,00

100,00

Indemnizație pentru internship

59.41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte imprumuturi

80.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții

81.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

X

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

-uget2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent 92.01.96

92.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficit 93.01.96

93.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

3.750,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3.750,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

3.750,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

3.750,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72,01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

uuget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent (92.01.97)

92.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficit (93.01.97)

93.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

OBIECTIVELOR DE INVESTIT!! PE ANUL 2020 CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL

UM/MI1 LEI

1

articol bugetar

Val. totala actualizata

finanțate din:

'C ea

*5 a

Q. a Q

E2

c u £ 1_ S

Nr. Crt.

Denumirea obiectivelor de investiții

fara TVA

cu TVA

surse proprii

credite bancare interne

credite bancare externe

alte surse constituite potrivit legii

Q U 2

Q

ȘD S

X

C3 U

O "a

"a

c

din care

\-------------------------------------------------------------------------------------------------------

de la bugetul local

țW w   s

<n ”    sj    -

E ’Z -S      £

h E   xi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL, din care:

70

3.151,26

3.750,00

3.750,00

3.750,00

A.

Active fixe

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

B.

Obiective in continuare - Reparații capitale aferente activelor fixe:

71.03

1.008,40

1.200,00

1.200,00

1.200,00

I

Reparații capitale imobil str. 1 Decembrie 1918 nr.8

71.03

285,71

340,00

340,00

340,00

2

Reparații capitale imobil str. M. Eminescu nr. 46

71.03

571,43

680,00

680,00

680,00

3

Reparații capitale imobil str. M. Eminescu nr. 72

71.03

151,26

180,00

180,00

180,00

C.

Obiective noi - Reparații capitale aferente activelor fixe:

71.03

2.142,86

2.550,00

2.550,00

2.550,00

1

Iluminat in cimitire

71.03

126,05

150,00

150,00

150,00

2

Modernizare gard cim. Sf. Maria prin expoziție istorica tematica

71.03

294,12

350,00

350,00

350,00

3

Modernizare spatii verzi si alei la administrațiile de cimitire

71.03

462,19

550,00

550,00

550,00

4

Modernizare la WC cimitire

71.03

84,04

100,00

100,00

100,00

5

Modernizare asfaltari alei cimitire

71.03

168,07

200,00

200,00

200,00

6

Reparații capitale multianuale imobil str. A. Aslan nr. 33

71.03

210,08

250,00

250,00

250,00

7

Reparații capitale multianuale imobil str. R. Campiniu nr. 20

71.03

210,08

250,00

250,00

250,00

8

Reparații capitale multianuale imobil Calea Călărașilor nr. 23

71.03

378,15

450,00

450,00

450,00

9

Reparații capilale multianuale imobil Bld. Al. 1. Cuza nr. 38

71.03

210,08

250,00

250,00

250,00

COSSII.IVL LOCAL MUNICIPAL liRAILA S.l P.A.F.L.C. BRAILA


LISTA


faț/ț 6.

A/A-, VO/0o.
BIROU TEHNIC, ING. TURCU EUGEN


Director, îng.
Contabil Sef, ec. Tudorie Miliăela Doinita
'ZT