Hotărârea nr. 68/2020

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA

MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT ARAREA NR. 68

din20.02.2020

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL municipal bkaiua.

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinita Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale și Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, art. 1 alin. (2), ari. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAFCASTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1-6, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică „Seroplant” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


PETRICA - C(

fi b:

\ ■ *

A

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

JUDEȚUL:___________

Unitatea administrativ-teritorială:________________

Formular:     11/02

Anexa nr 1 la hclm


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 - VENITURI

mii lei

Buget 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

10900

2674

3446

2976

1804

12410

13275

14150

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

10429

2603

3246

2776

1804

11410

12275

13150

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

M. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI St SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

10429

2603

3246

2776

1804

11410

12275

13150!

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

119

30

40

35

14

200

250

30D

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

119

30

40

35

14

200

250j

300’

Venituri

din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

119

30

40

35

14

200

250

300

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

119

30

40

35

14

200

250

300

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

10310

2573

3206

2741

1790

11210

12025

12850

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.2 0+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

10300

2567

3203

2740

1790

11190

12000

12820

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Suge” 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe si alte venituri în învățământ

33.10.05

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

7000

1767

2003

2100

1130

8500

9000

9500

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33,10.21

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

3300

800

1200

640

660

2690

3000

3320

Venituri

din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

10

6

3

1

0

20

25

30

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

Alte venituri

36.10.50

10

6

3

1

0

20

25

30

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 +

37.10.50)

37.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-512

-79

-200

-200

-33

-700

-950

-1150

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

512

79

200

200

33

700

950

1150

Alte transferuri voluntare

37.10.50

o

_

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

X

X

X

X

X

X

X

X

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

471

71

200

200

0

1000

1000

1000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

471

71

200

200

0

1000

1000

1000

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare***)

42.10.39

0

Sume primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020*'**)

42.10.70

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim l

Trim II

Trim III

Trim IV

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 +43. 10.33)

43.10

471

71

200

200

0

1000

1000

I

1000|

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16 02+43.10.16.03)

43.10.16

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

471

71

200

200

0

1000

1000

1000

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 20142020****)

43.10.31

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+

45.10

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)

45.10.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

Corecții financiare

45.10.01.04

Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04)*)

45.10.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

Corecții financiare

45.10.02.04

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04)*)

45.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

Corecții financiare

45.10.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03+45.10.04.04)*) A)

45.10.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

Prefinanțare

45.10.04.03

Corecții financiare

45.10.04.04

Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04)*)

45.10.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

Corecții financiare

45.10.05.04

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+)45.10.07.04*)

45.10.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

Prefinanțare

45.10.07.03

Corecții financiare

45.10.07.04

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)*)

45.10.08

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

0

0

X

X

X

X

X

x

x

X

X

X

X

X

x

X

X

X

0

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

0

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Corecții financiare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+ 45.10.15.04)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Corecții financiare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Corecții financiare

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Corecții financiare

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Corecții financiare

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

45.10.08.01

X

X

X

X

X

x

X

X

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.15

0

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.16

0

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.16.04

X

X

X

X

X

X

X

45.10.17

0

45.10.17.01

X

X

X

X

x

X

X

X

45.10.17.02

X

X

X

X

x

X

X

X

45.10.17.03

X

X

X

X

x

X

X

X

45.10.17.04

X

X

X

X

x

X

X

X

45.10.18

0

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.19

0

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Corecții financiare

45.10.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01 +45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

Prefinanțare

45.10.20.03

Corecții financiare

45.10.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

(cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

Prefinanțare

45.10.21.03

Corecții financiare

45.10.21.04

Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)

46.10

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod

48.10.05+48.10.11 +48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

48.10

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

48.10.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

Fondul

Prefinanțare

Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.01.03

48.10.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

Fondul

Prefinanțare

de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)

48.10.02.03

48.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.03.02

Fondul

48.10.0

Prefinanțare

European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod

4.01+48.10.04.02+48.10.04.03)

48.10.03.03

48.10.04

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V

X

X

X

x

X

X

X

y A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

y

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

0

u

0

0

0

0

0

0

o o

0

0

o o

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.04.02

Fondul

48.10.0

Prefinanțare

European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod

5.01+48.10.05.02+48.10.05.03)

48.10.04.03

48.10.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.05.02

Instrum

48.10.1

Prefinanțare

antul de Asistență pentru Preaderare (IPAII) (cod

1.01+48.10.11.02+48.10.11.03)

48.10.05.03

48.10.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.11.02

Instrum

48.10.1

Prefinanțare

sntul European de Vecinătate (ENI) (cod

2.01+48.10.12.02+48.10.12.03)

48.10.11.03

48.10.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.12.02

Prefinanțare

48.10.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)

48.10.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.15.02

Alte facilitați si instrumente postaderare (AFIP) (cod

48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)

48.10.16

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.16.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.10.16.02

Prefinanțări

48.10.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod

48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)

48.10.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.19.02

Prefinanțare

48.10.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.10.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul

Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

[Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.32.01

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

0

------

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.33.02

VENII

00.02-

rURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 1-00.16+00.17)

00.01 SF

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

Impozit pe spectacole

15.10.01

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

jAlte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

0

0

0

9917

3046

2576

1771

10710

11325

12000

9917

2524

3046

2576

1771

10710

11325

12000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9917

2524

3046

2576

1771

10710

11325

12000!

119

30

40

35

14

200

250

300

119

30

40

35

14

200

250

300

119

30

40

35

14

200

250

300

119

30

40

35

14

200

250

300

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

9798

2494

3006

2541

1757

10510

11075

11700

10300

2567

3203

2740

1790

11190

12000

12820

0

7000

1767

2003

2100

1130

8500

9000

9500

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

Venituri din cercetare

33.10.20

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

Alte venituri

36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

Alte transferuri voluntare

37.10.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

Buget 2020                              |            Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

o

o

0

0

o

Q

3300

800

1200

640

2690

3000

3320

0

n

Q

10

6

3

1

0

20

25

30

0

10

6

3

1

o

20

25

30

-512

-79

-200

-200

-700

-950

-1150

X

X

X

X

X

X

X

512

79

200

200

33

-700

-950

-1150

0

0

0

i

X

J

X

X

X

X

X

X

_

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

43.10

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

v

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

n u

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

0

0

0

o

0

o

983

150

400

400

•         ’ • î > - • ’

1700

1950

2150

512

79

200

200

33

700

950

1150

512

79

200

200

33

700

950

1150

512

79

200

200

33

700

950

1150

512

79

200

200

33

700

950

1150

512

79

200

200

33

700

950

1150

o

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

III. OPERAȚIUNI

FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

40.10

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

40.10.15

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

42.10

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare***)

42.10.39

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)

43.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

0

X

X

X

X

x

**

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

o

0

0

0

0

. ■ ■■

-7 ■

0

471

71

200

200

0

1000

1000

1000

o

0

0

n

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

o

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

o

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

471

71

200

200

1000

1000

1000

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 *“*)

43.10.31

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

45.10

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 ) *)

45.10.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.01.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)

45.10.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)

45.10.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Ruralaț cod

45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *)A)

45.10.04

o

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)

45.10.05

_

0

----------------r—r-“—

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Suget 2020

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.05.04

x

X

X

X

x

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)

45.10.07

-

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)

45.10.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)

45.10.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)

45.10.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.16.04

X

X

X

Y x

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

45.10.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

45.10.18

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

45.10.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01 +45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

(cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.21.03

0

Corecții financiare

45.10.21.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)

46.10

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014*2020 ( cod 48.10.01 la cod

48.10.05+48.10.11 +48.10.12+48.10.15+ 48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

48.10

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

48.10.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

0

Fondul

Prefinanțare

Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.01.03

48.10.02

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

Fondul

Prefinanțare

de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)

48.10.02.03

48.10.03

o o

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.03.02

0

Fondul

48.10.0

Prefinanțare

European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod

4.01+48.10.04.02+48.10.04.03)

48.10.03.03

48.10.04

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.04.02

0

Fondul

48.10.0

Prefinanțare

European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod

5.01 +48.10.05.02+48.10.05.03)

48.10.04.03

48.10.05

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.05.02

0

Instrum

48.10.1

Prefinanțare

entul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

1.01+48.10.11.02+48.10.11.03)

48.10.05.03

48.10.11

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.11.02

0

Instrum

48.10.1

Prefinanțare

entul European de Vecinătate (ENI) (cod

2.01+48.10.12.02+48.10.12.03)

48.10.11.03

48.10.12

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.12.02

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)

48.10.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.15.02

0

Alte facilitați si instrumente postaderare (AFIP) (cod

48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)

48.10.16

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.16.01

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.10.16.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțări

48.10.16.03

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod

48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)

48.10.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.19.02

0

Prefinanțare

48.10.19.03

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.10.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul

Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

fSSsK

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.32.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.32.02

o

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.33.02

0

NOTA:

*) Detalierea se face numai in execuție **) Nu se completează în etapa de planificare ***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 ****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017


JUDEȚUL:____________ Anexa nr 2 la HCL nr

Unitatea administrativ-teritorială:________________

Formular:     11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 - CHELTUIELI

- mii lei -

2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

-

49.10

11790

■        r •

3564

3446

2976

1804

12410

13275

14150

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

50.10

Autoritari publice si acțiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

Autorități executive

51.10.01.03

n

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

Alte servicii publice generale

54.10.50

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.10

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

Politie locala

61.10.03.04

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

învățământ preșcolar

65.10.03.01

învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

Invatamant profesional

65.10.04.03

învățământ postliceal

65.10.05

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

l învățământ special

65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

Spitale generale

66.10.06.01

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

Servicii de sanatate publica

66.10.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

Muzee

67.10.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

Case de cultura

67.10.03.06

Cămine culturale

67.10.03.07

Universități populare

67.10.03.09

Presa

67.10.03.10

Edituri

67.10.03.11

Centre culturale

67.10.03.14

Grădini botanice

67.10.03.15

Alte servicii culturale

67.10.03.30

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

Sport

67.10.05.01

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

Crese

68.10.11

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)

70.10.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

_

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

Salubritate

74.10.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.10.50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

11790

3564

3446

2976

1804

12410

13275

14150

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

Din total capitol:

Acțiuni

generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

Din total capitol:

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

Camere agricole

83.10.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

Silvicultura

83.10.04

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.10.50

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

11790

3564

3446

2976

1804

12410

13275

14150

Din total capitol:

Alte acțiuni economice

87.10.50

11790

3564

3446

2976

1804

12410

13275

14150

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

890

890

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

890

890

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

10807

. ■

‘ ’ ' ' / ' 'îi      U'-;

3414

3046

2576

1771

10710

11325

12000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

50.10

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

Autorități executive

51.10.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

Alte servicii publice generale

54.10.50

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.10

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

! Politie locala

61.10.03.04

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

învățământ preșcolar

65.10.03.01

învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

Invatamant profesional

65.10.04.03

învățământ postliceal

65.10.05

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

învățământ special

65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

Spitale generale

66.10.06.01

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

Servicii de sanatate publica

66.10.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Muzee

67.10.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

Case de cultura

67.10.03.06

Cămine culturale

67.10.03.07

Universități populare

67.10.03.09

Presa

67.10.03.10

Edituri

67.10.03.11

Centre culturale

67.10.03.14

Grădini botanice

67.10.03.15

Alte servicii culturale

67.10.03.30

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

Sport

67.10.05.01

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

Crese

68.10.11

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.10.50.50)

68.10.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

Din total capitol:

2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)

70.10.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

Salubritate

74.10.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.10.50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

10807

0

3414

3046

2576

1771

10710

11325

14150

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

Camere agricole

83.10.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

Silvicultura

83.10.04

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.10.50

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

Din total capitol:

2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

10807

3414

3046

2576

1771

10710

11325

14150

Din total capitol:

Alte acțiuni economice

87.10.50

10807

3414

3046

2576

1771

10710

11325

14150

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT 98.10.96

98.10

890

890

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

890

890

DEFICIT

1) 99.10.96

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

J--V7»-'’ V 7rțț?v            -'1

983

150

400

33

-■

1700

■ . - :

1950

J

2150

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10)

50.10

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

Autorități executive

51.10.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

Alte servicii publice generale

54.10.50

Partea a

61.10)

n-a aparare, ordine publica si siguranța naționala (cod

59.10

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

Politie locala

61.10.03.04

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

învățământ preșcolar

65.10.03.01

învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

Invatamant profesional

65.10.04.03

învățământ postliceal

65.10.05

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

învățământ special

65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

Din total capitol:

Servicii medicale in unități sanitare cu patun ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

Spitale generale

66.10.06.01

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

Servicii de sanatate publica

66.10.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Muzee

67.10.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

Case de cultura

67.10.03.06

Cămine culturale

67.10.03.07

Universități populare

67.10.03.09

Presa

67.10.03.10

Edituri

67.10.03.11

Centre culturale

67.10.03.14

Grădini botanice

67.10.03.15

Alte servicii culturale

67.10.03.30

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

Sport

67.10.05.01

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

Crese

68.10.11

^Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.10.50.50)

68.10.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)

70.10.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

Salubritate

74.10.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.10.50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod

83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

| Camere agricole

83.10.03.07

. Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

Silvicultura

83.10.04

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.10.50

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

983

150

400

400

33

1700

1950

2150

Din total capitol:

lAlte acțiuni economice

87.10.50

983

150

400

400

33

1700

1950

2150

Partea Vil-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

DEFICIT 1) (99.10.97)

99.10

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

NOTA:

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

SUP Seroplant BrailaJUDEȚUL:___________

Anexa nr 3 la HCLM nr


Unitatea administrativ - teritorială :________________

Instituția publică:.

Formular:

11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

- mii lei

Buget 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11790

0

3564

3446

2976

1804

12410

13275

14150

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

. ..

10807

0

3414

3046

2576

1771

10710

11325

12000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10807

0

3414

3046

2576

1771

10710

11325

12000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6003

0

1699

1556

1506

1242

6445

6855

6985

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

5730

0

1521

1521

1471

1217

6170

6555

6660

800

Salarii de baza

10.01.01

5100

1350

1350

1300

1100

5500

5800

5900

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Indemnizație de vacanță

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Drepturi de delegare

10.01.13

10

1

1

1

7

20

25

30

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Indemnizații de hrană

10.01.17

370

100

100

100

70

400

450

450

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

250

70

70

70

40

250

280

280

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

138

0

138

0

0

0

150

170

190

Tichete de masa*)

10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Norme de hrana

10.02.02

0

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

B *t 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

138

138

0

0

150

170

190

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

135

0

40

35

35

25

125

130

135

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

135

40

35

35

25

125

130

135

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

4739

0

1695

1470

1050

524

4195

4395

4935

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3330

0

1316

1093

733

188

3193

3304

3788

Furnituri de birou

20.01.01

20

5

5

5

5

20

25

30

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5

2

1

1

1

3

4

5

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

850

600

120

70

60

950

1000

1100

Apa, canal si salubritate

20.01.04

75

30

40

30

-25

120

130

140

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

450

0

300

100

50

620

600

715

Piese de schimb

20.01.06

100

20

20

20

40

40

45

50

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30

9

7

7

7

40

44

48

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1800

650

600

500

50

1400

1456

1700

Reparații curente

20.02

200

30

30

20

120

55

60

65

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2

0

1

0

0

1

1

1

1

Medicamente

20.04.01

2

1

1

1

1

1

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

110

0

22

20

20

48

70

95

85

Uniforme si echipament

20.05.01

10

2

0

o

8

5

25

10

' 1 \___■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

P t2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100

20

201

20

40,

65

70

75

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

6

1

1

1

3

5

5

5

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

10

2

3

3

2

10

12

15

Protecția muncii

20.14

10

2

2

3

3

10

12

15

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1071

0

321

321

270

159

851

906

961

Reclama si publicitate

20.30.01

1

1

1

-1

1

1

1

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

70

20

20

20

10

50

55

60

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

B' ' 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1000

300

300

250

150

800

850

900

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț Și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+ 51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

_

B *t 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

E t2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

65

0

20

20

20

5

70

75

80

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

65

20

20

20

5

70

75

80

Indemnizație pentru internship

59.41

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

Sume

rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții

81.05

_

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

B’ 12020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

X

X

X

X

X

X

x

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

983

0

*150

Steafe

400

; ■

400

33

1700

1950

2150

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67)

55.01

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

B ">2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.03)

56.01

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

(56.04.01 la 56.04.03)

56.04

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

1

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (

56.11.01 la 56.11.03)

56.11

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

B' ’ 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

(56.28.01 la 56.28.03)

56.28

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

B- ♦2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

Finanțarea națională

58.30.01

B- ‘2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

(58.31.01 la 58.31.03)

58.31

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

983

0

150

400

400

33

1700

1950

2150

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

983

0

150

400

400

33

1700

1950

2150

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

983

0

150

400

400

33

1700

1950

2150

Construcții

71.01.01

0

0

200

250

300

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

983

150

400

400

33

1500

1700

1850

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B’ ♦ 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

x

X

X

X

X

X

X

X

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

x

x

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finan' publice, nr. 1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent." vor fi evidențiate cu semnul minus


SUP Seroplant

Braila

Str. Edmond Nicolau, nr. 8

CUI RO 12941510


Anexa nr 4 la HCLM nr / &>. âo ■


Programul

obiectivelor de investiții din veniturri proprii si subvenții de la bugetul local pe anul 2020Denumire indicator

Cod

Valoare Mii lei

Venituri proprii I

572

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Din care:

87.10.71.01.02

5/2

Autobasculanta

87.10.71.01.02

455

Tractor cosit

87.10.71.01.02

57

Subvenții pentru secțiunea de dezvoltare II

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Din care:

87.10.71.01.02

471

Realizarea sistemului de irigații automatizat pentru Faleza Dunării -Municipiul Braila

87.10.71.01.02

471

Total investiții an 2019

I+II                      .

983Director,

Ing. Dragau LigiAnexa nr._ 5

la Hotarare CLM nr..

din        O£' 20.20


LISTA PROGRAM

a obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare din subvenții si venituri proprii

- mii lei -


Denumirea obiectivului Data inceperii execuției (luna, anul)

Nr. Si data acordului MF* Nr si data actului de aprobare*

Valoarea totala

Valoarea totala actualizata

Prevederi 2020

Capacitati

Termen

PIF

Total

Finanțate din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare (col.lO+col.11

din care:

de la bugetul local

pe seama transf. de la bugetul de

stat

sume defalcate din T.V.A.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

CAP. 87,10 „ALTE ACTIVITATI ECONOMICE

ff

Total, din care:

512.00

512.00

3

SUP SEROPLANT BRAILA

512.00

512.00

III

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

512.00

512.00

B

Mașini, echipamente si mijloace de transport

512.0

512.00

Anexa nr._ (o

la Hotarare CLM nr._

din           20&


LISTA PROGRAM

a obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare din subvenții de la bugetul local

- mii lei -

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. Si data acordului MF* Nr si data actului de aprobare*

Valoarea totala

Valoarea totala actualizata

Prevederi 2020

Capacitati

Termen

PIF

Total

Finanțate din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare (col.lO+col.11

din care:

de la bugetul local

pe seama transf. de la bugetul de

stat

sume defalcate din T.V.A.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

CAP. 87,10 „ALTE ACTIVITATI ECONOMICE fl

Total, din care:

471.00

471.00

471.00

3

SUP SEROPLANT BRAILA

471.00

471.00

471.00

III

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

471.00

471.00

471.00

B

Mașini, echipamente si mijloace de transport

471.00

471.00

471.00