Hotărârea nr. 67/2020

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2020.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR.67

cULn 20.02.2020

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila,

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 4732 din 14.02.2020, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, înregistrat sub nr. 4727 din 14.02.2020, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

Văzând Anunțul nr. 1440 din 16.01.2020 prin care s-a supus dezbaterii publice proiectul bugetului local pe anul 2020;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 5/06.01.2020, legea bugetului de stat pe anul 2020; Deciziei nr. 1 din 10.01.2020 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, Deciziei nr. 2 din 11.02.2020 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 8/21.01.2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2021-2023, Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/21.01.2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean reprezentând cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020, Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per

elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confensional acreditat, precum și pentru cei din învățămîntul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A K A S T E :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2020, conform anexelor, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 200,00 mii lei din bugetul local al municipiului Brăila pe anul 2020 pentru acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila, în vederea premierii elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în anul școlar 2019-2020.

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila pentru a aproba Programul de reparații străzi, precum și Programul de reabilitare a străzilor din municipiul Brăila, în limita sumelor aprobate prin bugetul local pe anul 2020.

Art.4 (1) Sumele aprobate la partea de cheltuieli, în cadrul cărora se angajează, se ordonanțează și se efectuează plăți reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea cheltuielilor din bugetele aprobate la art. 1 se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.5 Cu sumele aprobate prin Hotărâri ale Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului, precum și cu alte sume datorate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează sau se diminuează bugetul local prin dispoziție a primarului, urmând ca la prima ședință a Consiliului Local, să se valideze modificările respective.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, PETRÎOÂ’


POPACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, filON DRAGAN A

Anexa nr.

La HCLMnr.

mii lei

Cod

Denumire indicator

Propuneri Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

A

8

1

2

3

4

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNE DE DEZVOLTARE

000102

TOTAL VENITURI

575.713,23

496.484,61

413.261.81

374.603,68

499002

VENITURI PROPRII

280.613,02

289.595.35

306.667,66

317.807,56

000202

I. VENITURI CURENTE

344.070,25

351.955,54

361.905.65

373.011,07

000302

A. VENITURI FISCALE

290.230,25

295.423,54

302.520.11

310.825,84

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

168.004,25

171.196.14

182.250,17

187.484,39

000502

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

312.00

327,60

344,14

360,36

0102

Impozit pe profit

312,00

327,60

344.14

360,36

010201

Impozit pe profit de la agenti economici

312,00

327,60

344,14

360,36

000602

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

167.692,25

170.868,54

181.906,03

187.124,03

0302

Impozit pe venit

309,00

324,44

340.03

356,90

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

309,00

324,44

340,83

356,90

0402

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

167.383,25

170.544,10

181.565,20

186.767,13

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

154.033,25

163.788,10

176.114,20

181.394,13

040204

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

10.436,00

6.756,00

5.451,00

5.373,00

040205

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

2.914,00

0,00

0,00

0,00

000902

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

40.016,00

42.016,80

44.137,65

46.218,48

0702

Impozite si taxe pe proprietate

40.016,00

42.016,80

44.137,65

46.218,48

070201

Impozit si taxa pe clădiri

29.800,00

31.290,00

32.069,40

34.419,00

07020101

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

13.000,00

13.650,00

14.339,00

15.015,00

07020102

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

16.800,00

17.640,00

10.530,40

19.404,00

070202

Impozit si taxa pe teren

7.416,00

7.786,80

8.179,85

8.565,48

07020201

Impozit pe terenuri de ia persoane fizice

4.500,00

4.725,00

4.963,50

5.197,50

07020202

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

2.900,00

3.045,00

3.198,70

3.349,50

07020203

Impozitul pe terenul din extravilan

16,00

16,80

17,65

18,48

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

2.800,00

2.940,00

3.088,40

3.234,00

001002

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

81.780,00

81.759,10

75.658,00

76.626,32

1102

Sume defalcate din TVA

64.178,00

63.277.00

56.243,00

56.296,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

34.227,00

47.831,00

48.188,00

48.528,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

28.291.00

13.786,00

6.395,00

6.108,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.660,00

1.660,00

1.660,00

1.660,00

1202

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1,00

1,05

1,10

1,16

120207

Taxe hoteliere

1,00

1,05

1,10

1,16

1502

Taxe pe servicii specifice

201,00

211,05

221.70

232,16

150201

Impozit pe spectacole

27,00

28,35

29,78

31,19

150250

Alte taxe pe servicii specifice

174,00

182,70

191,92

200,97

1602

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

17.400,00

18.270,00

19.192,20

20.097,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

13.800,00

14.490,00

15.221,40

15.939,00

16020201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

10.000,00

10.500,00

11.030,00

11.550,00

16020202

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

3.800,00

3.990,00

4.191,40

4.389,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

3.400,00

3.570,00

3.750,20

3.927,00

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

200,00

210,00

220,60

231,00

001102

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

430,00

451,50

474,29

496,65

1802

Alte impozite si taxe fiscale

430,00

451,50

474,29

496,65

180250

Alte impozite si taxe

430,00

451,50

474,29

496,65

001202

C. VENITURI NEFISCALE

53.840,00

56.532,00

59.385,54

62.185,23

001302

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

12.195,00

12.804,75

13.451,09

14.085,23

3002

Venituri din proprietate

12.195,00

12.804,75

13.451,09

14.085,23

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

245,00

257,25

270,24

282,98

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

7.650,00

8.032,50

8.437,95

8.835,75

30020530

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

7.650,00

8.032,50

8.437,95

8.835,75

300208

Venituri din dividende

4.300,00

4.515,00

4.742,90

4.966,50

30020803

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

4.300,00

4.515,00

4.742,90

4.966,50

001402

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

41.645,00

43.727,25

45.934,45

48.100,00

3302

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

12.229,00

12.840,45

13.488,60

14.124,51

330208

Venituri din prestări de servicii

7.340,00

7.707,00

8.096,02

8.477,70

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

165,00

173,25

182,00

190,58

330212

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

5,00

5,25

5,52

5,78

330213

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

4.700,00

4.935,00

5.184,10

5.428,50

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

19,00

19,95

20,96

21,95

3402

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

217,00

227,85

239,35

250,64

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

217,00

227,85

239,35

250,64

3502

Amenzi, penalitati si confiscări

9.984,00

10.483,20

11.012,35

11.531,52

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

9.500,00

9.975,00

10.478,50

10.972,50

35020102

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

9.500,00

9.975,00

10.478,50

10.972,50

350202

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

4,00

4,20

4,41

4,62

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

480,00

504,00

529,44

554,40

3602

Diverse venituri

19.215,00

20.175,75

21.194,15

22.193,33

360205

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

350,00

367,50

386,05

404,25

360206

Taxe speciale

18.000,00

18.900,00

19.854,00

20.790,00

360250

Alte venituri

865,00

908,25

954,10

999,08

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-34.932,48

-52.891,13

-49.714,77

-47.643,11

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

34.932,48

52.891,13

49.714,77

47.643,11

001502

II. VENITURI DIN CAPITAL

720,77

916,81

1.005,01

1.092,49

3902

Venituri din valorificarea unor bunuri

720,77

916,81

1.005,01

1.092,49

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

200,00

210,00

220,60

231,00

390203

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

500,00

706,81

784,41

861,49

390207

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

20,77

0,00

0,00

0,00

001702

IV. SUBVENȚII

99.805,69

35.900,61

13.443,98

500,12

001802

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99.805,69

35.900,61

13.443,98

500,12

4202

Subvenții de la bugetul de stat

99.505,69

35.585,61

13.113.08

153,62

001902

A, De capital

0,00

3.800,00

4.100,00

0,00

420218

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatate

0,00

3.800,00

4.100,00

0.00

42021802

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanatate

0,00

3.800,00

4.100,00

0,00

002002

B. Curente

99.505,69

31.785,61

9.013,08

153,62

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

18,00

18,90

19,85

20,79

420241

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

115,00

120,75

126,85

132,83

420251

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național

380,00

0,00

0,00

0,00

42025102

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

380,00

0,00

0,00

0,00

420265

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

27.932,83

0,00

0,00

0,00

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de proqramare

71.059,86

31.645,96

8.866,38

0,00

4302

Subvenții de la alte administrații

300,00

315,00

330,90

346,50

430239

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

300,00

315,00

330,90

346,50

43023901

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de funcționare

200,00

210,00

220,60

231,00

43023902

Subvenții acordate In baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare

100,00

105,00

110,30

115,50

4802

Sume primite de fa UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

131.116,52

107.711,65

36.907.17

0,00

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

125.308,04

104.941,72

36.907,17

0,00

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

125.308,04

104.941,72

36.907.17

0,00

480202

Fondul Social European (FSE)

433,50

2.769,93

0,00

0,00

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

433,50

2.769,93

0,00

0,00

480205

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

5.374,98

0,00

0,00

0,00

48020501

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

5.374,98

0,00

0,00

0,00

4902

TOTAL CHELTUIELI

590.713,23

496.484,61

413.261,81

374.603,68

01

CHELTUIELI CURENTE

518.377,16

468.240,13

380.411,95

330.254,58

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

80.093,72

83.540,52

86.347,68

89.164,72

1001

Cheltuieli salariate in bani

76.595,86

79.878,65

82.567,00

85.264,47

100101

Salarii de baza

65.370,24

68.081,49

70.409,85

72.745,25

100105

Sporuri pentru condiții de munca

2.508,53

2.640,32

2.637,03

2.637,03

100106

Alte sporuri

187,85

195,45

198,63

202,33

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

508,00

533,40

560,33

586,75

100113

Indemnizații de delegare

17,00

17,75

18,55

19,33

100117

Indemnizații de hrana

4.481,34

4.713,94

4.865,88

5.019,67

100130

Alte drepturi salariate in bani

3.522,90

3.696,30

3.876,73

4.054,11

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.696,99

1.767,78

1.821,93

1.876,64

100205

Transportul la si de la locul de munca

72,44

72,44

72,44

72,44

100206

Vouchere de vacanta

1.624,55

1.695,34

1.749,49

1.804,20

1003

Contribuții

1.800,87

1.894,09

1.958,75

2.023,61

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.800,87

1.894,09

1.958,75

2.023,61

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

71.886,88

67.795,61

71.068,90

74.336,18

2001

Bunuri si servicii

36.652,07

38.850,48

40.522,34

42.144,54

200101

Furnituri de birou

382,18

1.527,57

1.573,81

1.617,57

200102

Materiale pentru curățenie

584,80

517,66

527,23

538,71

200103

incalzit, Iluminat si forța motrica

10.480,33

10.986,50

11.419,13

11.859,16

200104

Apa, canal si salubritate

1.841,32

1.572,09

1.608,36

1.646,30

200105

Carburanți si lubrifianti

186,50

201,85

207,61

213,23

200106

Piese de schimb

54,00

55,55

58,20

59,81

200107

Transport

14,00

13,65

14,34

15,02

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1.099,32

1.083,81

1.128,02

1.176,67

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.582,42

1.490,29

1.536.23

1.581,90

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.427,20

21.401,51

22.449,40

23.436,17

2002

Reparații curente

18.474,08

11.557,87

12.581,59

13.600,70

2003

Hrana

3.862,38

4.133,14

4.151,66

4.178,64

200301

Hrana pentru oameni

3.862,38

4.133,14

4.151,66

4.178,64

2004

Medicamente si materiale sanitare

187,70

210,61

210,76

211,13

200401

Medicamente

113,10

124,81

124,96

125,23

200402

Materiale sanitare

53,40

65,70

65,70

65,70

200404

Dezinfectanti

21,20

20,10

20,10

20,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

838,49

653,96

640,12

659,67

200501

Uniforme si echipament

15,00

55,00

35,00

55,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

20,00

40,00

40,00

40,00

200530

Alte obiecte de inventar

803,49

558,96

565,12

564,67

2006

Daplasari, detasari, transferări

45,00

51,97

53,37

55,79

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

37,00

42,77

43,96

46,17

200602

Deplasări în străinătate

8,00

9,20

9,41

9,62

2011

Carii, publicații si materiale documentare

70,15

86,65

68,29

69,92

2012

Consultanta si expertiza

101,00

93,45

98,17

102,80

2013

Pregătire profesionala

124,38

119,23

123,47

127,83

2014

Protecția muncii

34,60

35,32

35,48

36,45

2019

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

810,00

850,50

893,31

935,65

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2.543,00

2.659,25

2.793,08

2.924,38

2030

Alte cheltuieli

8.144,03

8.493,18

8.897,26

9.288,68

203001

Reclama si publicitate

218,00

228,85

240,35

251,64

203002

Protocol si reprezentare

0,00

2,00

2,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-viata

32,76

35,27

36,87

38,44

203004

Chirii

529,01

559,09

555,40

555,40

203009

Executarea silita a creanțelor bugetare

3.424,00

3.595,20

3.776,67

3.954,72

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.940,26

4.072,77

4.285,97

4.486,48

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

21.210,00

22.280,60

23.331,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

20.200,00

21.210,00

22.280,60

23.331,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

91.852,40

85.385,00

88.873,00

87.964,00

5101

Transferuri curente

83.291,15

70.609,00

74.232,00

77.918,00

510101

Transferuri către instituții publice

83.291,15

70.609,00

74.232,00

77.918,00

5102

Transferuri de capital

8.561,25

14.776,00

14.641,00

10.046,00

510228

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

500,00

4.740,00

4.600,00

0,00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

8.061,25

10.036,00

10.041,00

10.046,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.291,53

2.321,53

2.353,33

2.384,53

5501

A. Transferuri interne

2.291,53

2.321,53

2.353,33

2.384,53

550113

Programe de dezvoltare

200,00

210,00

220,60

231,00

550118

Alte transferuri curente interne

400,00

420,00

441,20

462,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39.733,19

41.411,39

43.173,50

44.949,72

5702

Ajutoare sociale

39.733,19

41.411,39

43.173,50

44.949,72

570201

Ajutoare sociale in numerar

29.861,19

31.292,89

32.796,18

34.311,49

570202

Ajutoare sociale in natura

9.850,00

10.096,50

10.355,32

10.616,23

570203

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

22,00

22,00

22,00

22,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

205.145,14

159.090,07

58.507,17

0,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

196.330,11

155.831,33

58.507,17

0,00

580101

Finanțare naționala

69.532,07

36.025,77

10.230,44

0,00

580102

Finanțare externa nerambursabila

125.308,04

104.941,72

36.907,17

0,00

580103

Cheltuieli neeligibile

1.490,00

14.863,84

11.369,56

0,00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

510,00

3.258,74

0,00

0,00

580201

Finanțare naționala

76,50

488,81

0,00

0,00

580202

Finanțare externa nerambursabila

433,50

2.769,93

0,00

0,00

5805

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

8.305,03

0,00

0,00

0,00

580501

Finanțare naționala

2.800,05

0,00

0,00

0,00

580502

Finanțare externa nerambursabila

5.374,98

0,00

0,00

0,00

580503

Cheltuieli neeligibile

130,00

0,00

0,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.374,30

4.546,01

4.719,37

4.890,43

5901

Burse

765,30

765,30

765,30

765,30

5911

Asociații si fundații

1.900,00

1.995,00

2.095,70

2.194,50

5912

Susținerea cultelor

600,00

630,00

661,80

693,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

1.109,00

1.155,71

1.196,57

1.237,63

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.336,07

22.994,48

27.334,86

38.574,10

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

64.214,07

19.872,48

27.334,86

38.574,10

7101

Active fixe

51.522,20

17.737,48

24.612,76

35.265,60

710101

Construcții

1.560,00

200,00

250,00

300,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.282,82

1.174,92

1.262,00

1.348,93

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

284,64

314,98

325,78

336,47

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

48.394,74

16.047,58

22.774,98

33.280,20

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

12.691,87

2.135,00

2.722,10

3.308,50

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

7201

Active financiare

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

8101

Rambursări de credite externe

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

810105

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

5002

Partea l-a Servicii publice generale

55.580,52

60.912,76

57.266,67

59.950,30

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

43.422,03

48.146,34

43.855,85

45.907,23

01

CHELTUIELI CURENTE

39.097,00

43.775,09

42.561,49

44.568,05

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28.887,00

30.331,35

31.862,37

33.364,49

1001

Cheltuieli salariale in bani

27.737,00

29.123,85

30.593,92

32.036,24

100101

Salarii de baza

23.222,00

24.383,10

25.613,87

26.821,41

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

505,00

530,25

557,02

583,28

100113

Indemnizații de delegare

10,00

10,50

11,03

11,55

100117

Indemnizații de hrana

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

3.000,00

3.150,00

3.309,00

3.465,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

450,00

472,50

496,35

519,75

100206

Vouchere de vacanta

450,00

472,50

496,35

519,75

1003

Contribuții

700,00

735,00

772,10

808,50

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

700,00

735,00

772,10

808,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.500,00

9.975,00

10.478,52

10.972,56

2001

Bunuri si servicii

2.084,00

2.188,20

2.298,66

2.407,04

200101

Furnituri de birou

153,00

160,65

168,76

176,72

200102

Materiale pentru curățenie

6,00

6,30

6,62

6,93

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

342,00

359,10

377,23

395,01

200104

Apa, canal si salubritate

58,00

60,90

63,97

66,99

200105

Carburanți si lubrifianti

66,00

69,30

72,80

76,23

200106

Piese de schimb

22,00

23,10

24,27

25,41

200107

Transport

13,00

13,65

14,34

15,02

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

641,00

673,05

707,02

740,36

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

303,00

318,15

334,21

349,97

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

480,00

504,00

529,44

554,40

2002

Reparații curente

5,00

5,25

5,52

5,78

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

95,00

99,75

104,79

109,73

200530

Alte obiecte de inventar

95,00

99,75

104,79

109,73

2006

Daplasari, detasari, transferări

12,00

12,60

13,23

13,86

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8,00

8,40

8,82

9,24

200602

Deplasări în străinătate

4,00

4,20

4,41

4,62

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

29,00

30,45

31,99

33,50

2012

Consultanta si expertiza

89,00

93,45

98,17

102,80

2019

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

570,00

598,50

628,71

658,35

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2.525,00

2.651,25

2.785,08

2.916,38

2030

Alte cheltuieli

4.091,00

4.295,55

4.512,37

4.725,12

203001

Reclama si publicitate

211,00

221,55

232,73

243,71

203003

Prime de asigurare non-viata

19,00

19,95

20,96

21,95

203009

Executarea silita a creanțelor bugetare

3.424,00

3.595,20

3.776,67

3.954,72

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

437,00

458,85

482,01

504,74

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

510,00

3.258,74

0,00

0,00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

510,00

3.258,74

0,00

0,00

580201

Finanțare naționala

76,50

488,81

0,00

0,00

580202

Finanțare externa nerambursabila

433,50

2.769,93

0,00

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200,00

210,00

220,60

231,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

200,00

210,00

220,60

231,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.325,03

4.371,25

1.294,36

1.339,18

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.203,03

1.249,25

1.294,36

1.339,18

7101

Active fixe

1.203,03

1.249,25

1.294,36

1.339,18

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

774,46

800,00

825,00

850,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

143,57

150,00

155,00

160,00

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

285,00

299,25

314,36

329,18

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

7201

Active financiare

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

510201

Autoritati executive si legislative

43.422,03

48.146,34

43.855,85

45.907,23

51020103

Autoritati executive

43.422,03

48.146,34

43.855,85

45.907,23

5402

Alte servicii publice generale

10.358,49

10.876,42

11.425,42

11.964,07

01

CHELTUIELI CURENTE

5.316,00

5.581,80

5.863,55

6.139,99

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.176,00

3.334,80

3.503,13

3.668,29

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.055,00

3.207,75

3.369,67

3.528,53

100101

Salarii de baza

2.500,00

2.625,00

2.757,50

2.887,50

100113

Indemnizații de delegare

5,00

5,25

5,52

5,78

100117

Indemnizații de hrana

150,00

157,50

165,45

173,25

100130

Alte drepturi salariale in bani

400,00

420,00

441,20

462,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

51,00

53,55

56,25

58,91

100206

Vouchere de vacanta

51,00

53,55

56,25

58,91

1003

Contribuții

70,00

73,50

77,21

80,85

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

70,00

73,50

77,21

80,85

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.100,00

1.155,00

1.213,30

1.270,50

2001

Bunuri si servicii

150,00

157,50

165,45

173,25

200101

Furnituri de birou

10,00

10,50

11,03

11,55

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

14,00

14,70

15,44

16,17

200104

Apa, canal si salubritate

4,00

4,20

4,41

4,62

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

112,00

117,60

123,54

129,36

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10,00

10,50

11,03

11,55

2030

Alte cheltuieli

950,00

997,50

1.047,85

1.097,25

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

950,00

997,50

1.047,85

1.097,25

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

40,00

42,00

44,12

46,20

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

40,00

42,00

44,12

46,20

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

42,49

44,62

46,87

49,08

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

42,49

44,62

46,87

49,08

7101

Active fixe

42,49

44,62

46,87

49,08

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

42,49

44,62

46,87

49,08

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

5.250,00

5 515,00

5.775,00

8101

Rambursări de credite externe

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

(p

810105

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

540207

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

3.408,49

3.578,92

3.759,57

3.936,82

540250

Alte servicii publice generale

950,00

997,50

1.047,85

1.097,25

5502

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

5902

Partea a ll-a Aparare, Ordine Publica si Siguranța Naționala

17.755,50

18.643,28

19.576,12

20.514,60

6102

Ordine publica si siguranța naționala

17.755,50

18.643,28

19.576,12

20.514,60

01

CHELTUIELI CURENTE

17.516,00

18.391,80

19.311,95

20.237,98

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

116,00

121,80

127,95

133,98

2001

Bunuri si servicii

116,00

121,80

127,95

133,98

200106

Piese de schimb

6,00

6,30

6,62

6,93

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

110,00

115,50

121,33

127,05

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

5101

Transferuri curente

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

510101

Transferuri către instituții publice

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

239,50

251,48

264,17

276,62

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

239,501

251,48

264,17

276,62

7101

Active fixe

130,00

251,48

264,17

276,62

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

130,00

136,50

143,39

150,15

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0,00

114,98

120,78

126,47

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

109,50

0,00

0,00

0,00

610203

Ordine publica

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

61020304

Politie locala

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

610205

Protecție civila si protecția contra incendiilor

355,50

373,28

392,12

410,60

6302

Partea a lll-a Cheltuieli Social - Culturale

179.959,32

167.937,98

160.574,88

159.576,75

6502

Invatamant

52.800,48

34.384,28

22.501,10

21.315,46

01

CHELTUIELI CURENTE

42.597,43

34.184,28

22.251,10

21.015,46

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

72,44

72,44

72,44

72,44

1002

Cheltuieli salariale in natura

72,44

72,44

72,44

72,44

100205

Transportul la si de la locul de munca

72,44

72,44

72,44

72,44

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.352,00

11.718,00

12.046,00

12.359,00

2001

Bunuri si servicii

8.853,57

9.794,41

10.107,22

10.393,73

200101

Furnituri de birou

187,38

1.323,52

1.361,17

1.396,45

200102

Materiale pentru curățenie

318,80

238,83

244,41

252,46

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

5.164,33

5.403,80

5.593,46

5.794,40

200104

Apa, canal si salubritate

1.322,82

1.073,22

1.102,83

1.134,36

200105

Carburanți si lubrifianti

33,50

24,26

25,51

26,64

200106

Piese de schimb

3,00

3,00

4,00

4,00

200107

Transport

1,00

0,00

0,00

0,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

280,12

221,93

224,90

232,80

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

319,42

262,56

266,48

269,40

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1.223,20

1.243,29

1.284,45

1.283,22

2002

Reparații curente

1.694,08

1.371,76

1.395,32

1.414,17

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,80

2,10

2,10

2,20

200401

Medicamente

0,40

0,00

0,00

0,00

200402

Materiale sanitare

0,20

0.00

0,00

0,00

200404

Dezinfectanti

2,20

2,10

2,10

2,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

473,49

307,40

301,05

298,02

200530

Alte obiecte de inventar

473,49

307,40

301,05

298,02

2006

Daplasari, detasari, transferări

9,00

6,62

6,60

7,60

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8,00

6,62

6,60

7,60

200602

Deplasări în străinătate

1,00

0,00

0,00

0,00

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

32,25

47,15

27,20

27,26

2012

Consultanta si expertiza

12,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pregătire profesionala

65,38

52,44

55,14

57,92

2014

Protecția muncii

5,40

4,25

4,37

5,24

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

17,00

7,00

7,00

7,00

2030

Alte cheltuieli

187,03

124,87

140,00

145,86

203001

Reclama si publicitate

1,00

1,00

1,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,06

2,12

2,18

203004

Chirii

7,77

8,21

8,16

8,16

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

176,26

113,60

128,72

134,52

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

5501

A. Transferuri interne

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

550163

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6.127,19

6.127,19

6.127,19

6.127,19

5702

Ajutoare sociale

6.127,19

6.127,19

6.127,19

6.127,19

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.185,19

1.185,19

1.185,19

1.185,19

570202

Ajutoare sociale in natura

4.920,00

4.920,00

4.920,00

4.920,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

22,00

22,00

22,00

22,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

22.588,97

13.809,82

1.548,64

0,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

22.588,97

13.809,82

1.548,64

0,00

580101

Finanțare naționala

7.274,87

4.440,43

155,25

0,00

580102

Finanțare externa nerambursabila

14.711,10

6.274,88

879,75

0,00

580103

Cheltuieli neeligibile

603,00

3.094,51

513,64

0,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

765,30

765,30

765,30

765,30

5901

Burse

765,30

765,30

765,30

765,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.203,05

200,00

250,00

300,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.203,05

200,00

250,00

300,00

7101

Active fixe

1.749,07

200,00

250,00

300,00

710101

Construcții

1.560,00

200,00

250,00

300,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

18,00

0,00

0,00

0,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

141,07

0,00

0,00

0,00

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

30,00

0,00

0,00

0,00

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

8.453,98

0,00

0,00

0,00

650203

Invatamant preșcolar si primar

23.396,22

13.212,88

6.067,76

4.563,00

65020301

Invatamant preșcolar

15.742,11

8.682,45

4.154,51

2.644,94

65020302

Invatamant primar

7.654,11

4.530,43

1.913,25

1.918,06

650204

Invatamant secundar

27.451,92

20.364,06

15.570,16

15.834,04

65020401

Invatamant secundar inferior

18.265,38

12.027,71

7.079,90

7.197,97

65020402

Invatamant secundar superior

8.820,05

7.964,90

8.116,06

8.254,28

65020403

Invatamant profesional

366,49

371,45

374,20

381,79

650205

Invatamant postliceal

374,96

275,96

278,71

282,42

650211

Servicii auxiliare pentru educație

105,38

109,38

112,47

114,00

65021103

Internate si cantine pentru elevi

105,38

109,38

112,47

114,00

650250

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

1.472,00

422,00

472,00

522,00

6602

Sanatate

8.192,03

12.246,25

12.112,56

7.508,89

01

CHELTUIELI CURENTE

7.980,00

12.246,25

12.112,56

7.508,89

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.260,00

7.270,00

7.270,00

7.270,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100101

Salarii de baza

5.900,00

5.900,00

5.900,00

5.900,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

800,00

800,00

800,00

800,00

100117

Indemnizații de hrana

300,00

300,00

300,00

300,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

110,00

110,00

110,00

110,00

100206

Vouchere de vacanta

110,00

110,00

110,00

110,00

1003

Contribuții

150,00

160,00

160,00

160,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

150,00

160,00

160,00

160,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

115,00

130,00

135,00

130,00

2001

Bunuri si servicii

10,00

10,00

10,00

10,00

200101

Furnituri de birou

5,00

5,00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

5,00

5,00

5,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

85,00

100,00

100,00

100,00

200401

Medicamente

45,00

50,00

50,00

50,00

200402

Materiale sanitare

40,00

50,00

50,00

50,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5,00

5,00

10,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

5,00

5,00

10,00

5,00

2014

Protecția muncii

5,00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

10,00

10,00

10,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10,00

10,00

10,00

10,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

500,00

4.740,00

4.600,00

0,00

5102

Transferuri de capital

500,00

4.740,00

4.600,00

0,00

510228

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

500,00

4.740,00

4.600,00

0,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

25,00

26,25

27,56

28,89

5702

Ajutoare sociale

25,00

26,25

27,56

28,89

570202

Ajutoare sociale in natura

25,00

26,25

27,56

28,89

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80,00

80,00

80,00

80,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

80,00

80,00

80,00

80,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

212,03

0,00

0,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

212,03

0,00

0,00

0,00

7101

Active fixe

212,03

0,00

0,00

0,00

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

212,03

0,00

0,00

0,00

660206

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

500,00

4.740,00

4.600,00

0,00

66020601

Spitale generale

500,00

4.740,00

4.600,00

0,00

660208

Servicii de sanatate publica

7.455,00

7.480,00

7.485,00

7.480,00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

237,03

26,25

27,56

28,89

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

237,03

26,25

27,56

28,89

6702

Cultura, recreere si religie

35.148,65

33.512,00

35.189,90

36.894,50

01

CHELTUIELI CURENTE

32.948,65

31.202,00

32.763,30

34.353,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.000,00

10.500,00

11.030,00

11.550,00

2001

Bunuri si servicii

10.000,00

10.500,00

11.030,00

11.550,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10.000,00

10.500,00

11.030,00

11.550,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19.848,65

17.447,00

18.314,00

19.223,00

5101

Transferuri curente

16.081,15

14.901,00

15.763,00

16.667,00

510101

Transferuri către instituții publice

16.081,15

14.901,00

15.763,00

16.667,00

5102

Transferuri de capital

3.767,50

2.546,00

2.551,00

2.556,00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.767,50

2.546,00

2.551,00

2.556,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

600,00

630,00

661,80

693,00

5501

A. Transferuri interne

600,00

630,00

661,80

693,00

550113

Programe de dezvoltare

200,00

210,00

220,60

231,00

550118

Alte transferuri curente interne

400,00

420,00

441,20

462,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.500,00

2.625,00

2.757,50

2.887,50

5911

Asociații si fundații

1.900,00

1.995,00

2.095,70

2.194,50

5912

Susținerea cultelor

600,00

630,00

661,80

693,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.200,00

2.310,00

2.426,60

2.541,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.200,00

2.310,00

2.426,60

2.541,00

7101

Active fixe

1.500,00

1.575,00

1.654,50

1.732,50

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

1.500,00

1.575,00

1.654,50

1.732,50

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

700,00

735,00

772,10

808,50

670203

Servicii culturale

12.538,15

13.374,00

14.163,00

14.993,00

67020304

Instituții publice de spectacole si concerte

9.695,50

10.364,00

11.043,00

11.743,00

67020306

Case de cultura

2.842,65

3.010,00

3.120,00

3.250,00

670205

Servicii recreative si sportive

11.671,00

12.760,00

13.353,60

13.936,00

67020501

Sport

1.200,00

1.260,00

1.323,60

1.386,00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

10.471,00

11.500,00

12.030,00

12.550,00

670206

Servicii religioase

600,00

630,00

661,80

693,00

670250

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

10.339,50

6.748,00

7.011,50

7.272,50

6802

Asigurări si asistenta sociala

83.818,16

87.795,45

90.771,32

93.857,90

01

CHELTUIELI CURENTE

83.672,16

87.584,40

90.554,97

93.636,21

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

40.698,28

42.531,93

43.639,74

44.789,50

1001

Cheltuieli salariate in bani

38.803,86

40.547,05

41.603,41

42.699,70

100101

Salarii de baza

33.748,24

35.173,39

36.138,48

37.136,34

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.708,53

1.840,32

1.837,03

1.837,03

100106

Alte sporuri

187,85

195,45

198,63

202,33

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

3,00

3,15

3,31

3,47

100113

Indemnizații de delegare

2,00

2,00

2,00

2,00

100117

Indemnizații de hrana

3.031,34

3.206,44

3.297,43

3.391,42

100130

Alte drepturi salariale in bani

122,90

126,30

126,53

127,11

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.013,55

1.059,29

1.086,89

1.115,54

100206

Vouchere de vacanta

1.013,55

1.059,29

1.086,89

1.115,54

1003

Contribuții

880,87

925,59

949,44

974,26

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

880,87

925,59

949,44

974,26

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.603,88

8.970,81

9.044,63

9.172,64

2001

Bunuri si servicii

3.038,50

3.058,57

3.105,86

3.154,54

200101

Furnituri de birou

26,80

27,90

27,85

27,85

200102

Materiale pentru curățenie

260,00

272,53

276,20

279,32

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

960,00

1.008,90

1.021,00

1.033,58

200104

Apa, canal si salubritate

456,50

433,77

437,15

440,33

200105

Carburanți si lubrifianti

87,00

108,29

109,30

110,36

200106

Piese de schimb

23,00

23,15

23,31

23,47

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

178,20

188,83

196,10

203,51

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

848,00

791,98

812,00

833,17

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

199,00

203,22

202,95

202,95

2002

Reparații curente

175,00

180,86

180,75

180,75

2003

Hrana

3.862,38

4.133,14

4.151,66

4.178,64

200301

Hrana pentru oameni

3.862,38

4.133,14

4.151,66

4.178,64

2004

Medicamente si materiale sanitare

99,90

108,51

108,66

108,93

200401

Medicamente

67,70

74,81

74,96

75,23

200402

Materiale sanitare

13,20

15,70

15,70

15,70

200404

Dezinfectanti

19,00

18,00

18,00

18,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

265,00

241,81

224,28

246,92

200501

Uniforme si echipament

15,00

55,00

35,00

55,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

20,00

40,00

40,00

40,00

200530

Alte obiecte de inventar

230,00

146,81

149,28

151,92

2006

Daplasari, detasari, transferări

24,00

32,75

33,54

34,33

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

21,00

27,75

28,54

29,33

200602

Deplasări în străinătate

3,00

5,00

5,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

8,90

9,05

9,10

9,16

2013

Pregătire profesionala

59,00

66,79

68,33

69,91

2014

Protecția muncii

24,20

26,07

26,11

26,21

2019

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

240,00

252,00

264,60

277,30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1,00

1,00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

806,00

860,26

870,74

884,95

203001

Reclama si publicitate

6,00

6,30

6,62

6,93

203002

Protocol si reprezentare

0,00

2,00

2,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-viata

11,76

13,26

13,79

14,31

203004

Chirii

521,24

550,88

547,24

547,24

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

267,00

287,82

301,09

314,47

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

33.581,00

35.257,95

37.018,75

38.793,64

5702

Ajutoare sociale

33.581,00

35.257,95

37.018,75

38.793,64

570201

Ajutoare sociale in numerar

28.676,00

30.107,70

31.610,99

33.126,30

570202

Ajutoare sociale in natura

4.905,00

5.150,25

5.407,76

5.667,34

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

789,00

823,71

851,85

880,43

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

789,00

823,71

851,85

880,43

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

146,00

211,05

216,35

221,69

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

146,00

211,05

216,35

221,69

7101

Active fixe

101,00

211,05

216,35

221,69

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

56,00

93,80

96,74

99,70

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0,00

50,00

50,00

50,00

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

45,00

67,25

69,61

71,99

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

45,00

0,00

0,00

0,00

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

20.734,76

21.551,48

21.502,01

21.502,01

680205

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

45.418,00

47.688,90

50.073,40

52.476,95

Io

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

45.418,00

47.688,90

50.073,40

52.476,95

680211

Crese

5.150,00

5.416,00

5.402,00

5.425,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

42,00

42,00

42,00

42,00

68021501

Ajutor social

42,00

42,00

42,00

42,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

12.473,40

13.097,07

13.751,91

14.411,94

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

12.473,40

13.097,07

13.751,91

14.411,94

690200

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuințe, Mediu si Ape

72.427,18

86.886,21

81.343,32

66.310,14

7002

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

31.617,56

50.851,72

43.638,27

26.922,00

01

CHELTUIELI CURENTE

22.291,94

44.251,72

36.038,27

18.322,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.400,00

13.020,00

13.677,20

14.322,00

2001

Bunuri si servicii

12.400,00

13.020,00

13.677,20

14.322,00

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

4.000,00

4.200,00

4.412,00

4.620,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

8.400,00

8.820,00

9.265,20

9.702,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.150,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

5101

Transferuri curente

3.320,00

0,00

0,00

0,00

510101

Transferuri către instituții publice

3.320,00

0,00

0,00

0,00

5102

Transferuri de capital

3.830,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.830,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2.741,94

27.231.72

18.361,07

0,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

2.741,94

27.231,72

18.361,07

0,00

580101

Finanțare naționala

476,46

2.697,09

2.022,75

0,00

580102

Finanțare externa nerambursabila

2.245,48

19.835,73

11.426,82

0,00

580103

Cheltuieli neeligibile

20,00

4.698,90

4.911,50

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.325,62

6.600,00

7.600,00

8.600,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9.325,62

6.600,00

7.600,00

8.600,00

7101

Active fixe

6.905,62

5.600,00

6.100,00

6.600,00

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

6.905,62

5.600,00

6.100,00

6.600,00

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

2.420,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

700206

Iluminat public si electrificări rurale

8.600,00

8.800,00

9.012,00

9.220,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

23.017,56

42.051,72

34.626,27

17.702,00

7402

Protecția mediului

40.809,62

36.034,49

37.705,05

39.388,14

01

CHELTUIELI CURENTE

40.727,25

35.948,00

37.614,20

39.293,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.400,00

1.470,00

1.544,20

1.617,00

2030

Alte cheltuieli

1.400,00

1.470.00

1.544,20

1.617,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.400,00

1.470,00

1.544,20

1.617,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39.327,25

34.478,00

36.070,00

37.676,00

5101

Transferuri curente

39.012,00

31.845,00

33.437,00

35.043,00

510101

Transferuri către instituții publice

39.012,00

31.845,00

33.437,00

35.043,00

5102

Transferuri de capital

315,25

2.633,00

2.633,00

2.633,00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

315,25

2.633,00

2.633,00

2.633,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

82,37

86,49

90,85

95,14

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

82,37

86,49

90,85

95,14

7101

Active fixe

82,37

86,49

90,85

95,14

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

82,37

86,49

90,85

95,14

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

39.327,25

34.478,00

36.070,00

37.676,00

74020501

Salubritate

39.327,25

34.478,00

36.070,00

37.676,00

740250

Alte servicii in domeniul protecției mediului

1.482,37

1.556,49

1.635,05

1.712,14

7902

Partea a V-a Acțiuni economice

264.990,71

162.104,38

94.500,82

68.251,89

8002

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

700,00

735,00

772,10

808,50

01

CHELTUIELI CURENTE

700,00

735,00

772,10

808,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700,00

735,00

772,10

808,50

2030

Alte cheltuieli

700,00

735,00

772,10

808,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

700,00

735,00

772,10

808,50

800201

Acțiuni generale economice si comerciale

700,00

735,00

772,10

808,50

80020130

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

700,00

735,00

772,10

808,50

8402

Transporturi

255.985,68

161.369,38

93.728,72

67.443,39

01

CHELTUIELI CURENTE

215.425,70

152.449,79

78.583,06

42.292,00


/./


20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16.600,00

10.000,00

11.000,00

12.000,00

2002

Reparații curente

16.600,00

10.000,00

11.000,00

12.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

21.210,00

22.280,60

23.331,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

20.200,00

21.210,00

22.280,60

23.331,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.626,50

6.450,00

6.705,00

6.961,00

5101

Transferuri curente

7.478,00

5.593,00

5.848,00

6.104,00

510101

Transferuri către instituții publice

7.478,00

5.593,00

5.848,00

6.104,00

5102

Transferuri de capital

148,50

857,00

857,00

857,00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

148,50

857,00

857,00

857,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

170.999,20

114.789,79

38.597,46

0,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

170.999,20

114.789,79

38.597,46

0,00

580101

Finanțare naționala

61.780,74

28.888,25

8.052,44

0,00

580102

Finanțare externa nerambursabila

108.351,46

78.831,11

24.600,60

0,00

580103

Cheltuieli neeligibile

867,00

7.070,43

5.944,42

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.559,98

8.919,59

15.145,66

25.151,39

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40.559,98

8.919,59

15.145,66

25.151,39

7101

Active fixe

39.596,59

8.519,59

14.695,66

24.651,39

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

261,87

100,00

150,00

200,00

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

39.334,72

8.419,59

14.545,66

24.451,39

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

963,39

400,00

450,00

500,00

840203

Transport rutier

247.850,27

154.319,38

86.273,72

59.582,39

84020302

Transport in comun

194.140,80

136.499,79

61.878,06

24.831,00

84020303

Străzi

53.709,47

17.819,59

24.395,66

34.751,39

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

8.135,41

7.050,00

7.455,00

7.861,00

8702

Alte acțiuni economice

8.305,03

0,00

0,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

8.305,03

0,00

0,00

0,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8.305,03

0,00

0,00

0,00

5805

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

8.305,03

0,00

0,00

0,00

580501

Finanțare naționala

2.800,05

0,00

0,00

0,00

580502

Finanțare externa nerambursabila

5.374,98

0,00

0,00

0,00

580503

Cheltuieli neeligibile

130,00

0,00

0,00

0,00

870204

Turism

8.305,03

0,00

0,00

0,00

9602

Rezerve, Excedent/Deficit

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

9702

Rezerve

0,00

0,00

0,00

0,00

9802

Excedent

0,00

0,00

0,00

0,00

980296

Excedentul secțiunii de funcționare

0,00

0,00

0,00

0,00

980297

Excedentul secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

0,00

0,00

9902

Deficit

15.000,00

0,00

0,00

0,00

990296

Deficitul secțiunii de funcționare

0,00

0,00

0,00

0,00

990297

Deficitul secțiunii de dezvoltare

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Anexa nr. oZ

La HCLM nr.

Județul: Braila

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

Instituția publica: MUNICIPIUL BRAILA

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020 si estimări pe anii 2021-2023
mii lei

Cod

Denumire indicator

Propuneri Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

A

B

1

2

3

4

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

000102

TOTAL VENITURI

309.470,77

299.414,06

312.558,18

325.752,58

499002

VENITURI PROPRII

279.892,25

288.678,54

305.662,65

316.715,07

000202

I. VENITURI CURENTE

309.137,77

299.064,41

312.190,88

325.367,96

000302

A. VENITURI FISCALE

290.230,25

295.423,54

302.520,11

310.825,84

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

168.004,25

171.196,14

182.250,17

187.484,39

000502

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

312,00

327,60

344,14

360,36

0102

Impozit pe profit

312,00

327,60

344,14

360,36

010201

Impozit pe profit de la agenti economici

312,00

327,60

344,14

360,36

000602

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

167.692,25

170.868,54

181.906,03

187.124,03

0302

Impozit pe venit

309,00

324,44

340,83

356,90

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

309,00

324,44

340,83

356,90

0402

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

167.383,25

170.544,10

181.565,20

186.767,13

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

154.033,25

163.788,10

176.114,20

181.394,13

040204

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

10.436,00

6.756,00

5.451,00

5.373,00

040205

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

2.914,00

0,00

0,00

0,00

000902

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

40.016,00

42.016,80

44.137,65

46.218,48

0702

Impozite si taxe pe proprietate

40.016,00

42.016,80

44.137,65

46.218,48

070201

Impozit si taxa pe clădiri

29.800,00

31.290,00

32.869,40

34.419,00

07020101

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

13.000,00

13.650,00

14.339,00

15.015,00

07020102

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

16.800,00

17.640,00

18.530,40

19.404,00

070202

Impozit si taxa pe teren

7.416,00

7.786,80

8.179,85

8.565,48

07020201

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

4.500,00

4.725,00

4.963,50

5.197,50

07020202

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

2.900,00

3.045,00

3.198,70

3.349,50

07020203

Impozitul pe terenul din extravilan

16,00

16,80

17,65

18,48

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

2.800,00

2.940,00

3.088,40

3.234,00

001002

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

81.780,00

81.759,10

75.658,00

76.626,32

1102

Sume defalcate din TVA

64.178,00

63.277,00

56.243,00

56.296,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

34.227,00

47.831,00

48.188,00

48.528,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

28.291,00

13.786,00

6.395,00

6.108,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.660,00

1.660,00

1.660,00

1.660,00

1202

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1,00

1,05

1,10

1,16

120207

Taxe hoteliere

1,00

1,05

1,10

1,16

1502

Taxe pe servicii specifice

201,00

211,05

221,70

232,16

150201

Impozit pe spectacole

27,00

28,35

29,78

31,19

150250

Alte taxe pe servicii specifice

174,00

182,70

191,92

200,97

1602

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

17.400,00

18.270,00

19.192,20

20.097,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

13.800,00

14.490,00

15.221,40

15.939,00

16020201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

10.000,00

10.500,00

11.030,00

11.550,00

16020202

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

3.800,00

3.990,00

4.191,40

4.389,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

3.400,00

3.570,00

3.750,20

3.927,00

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

200,00

210,00

220,60

231,00

001102

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

430,00

451,50

474,29

496,65

1802

Alte impozite si taxe fiscale

430,00

451,50

474,29

496,65

180250

Alte impozite si taxe

430,00

451,50

474,29

496,65

001202

C. VENITURI NEFISCALE

18.907,52

3.640,87

9.670,77

14.542,12

001302

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

12.195,00

12.804,75

13.451,09

14.085,23

3002

Venituri din proprietate

12.195,00

12.804,75

13.451,09

14.085,23

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

245,00

257,25

270,24

282,98

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

7.650,00

8.032,50

8.437,95

8.835,75

30020530

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

7.650,00

8.032,50

8.437,95

8.835,75

300208

Venituri din dividende

4.300,00

4.515,00

4.742,90

4.966,50

30020803

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

4.300,00

4.515,00

4.742,90

4.966,50

001402

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6.712,52

-9.163,88

-3.780,32

456,89

3302

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

12.229,00

12.840,45

13.488,60

14.124,51

330208

Venituri din prestări de servicii

7.340,00

7.707,00

8.096,02

8.477,70

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

165,00

173,25

182,00

190,58

330212

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

5,00

5,25

5,52

5,78

330213

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

4.700,00

4.935,00

5.184,10

5.428,50

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

19,00

19,95

20,96

21,95

3402

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

217,00

227,85

239,35

250,64

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

217,00

227,85

239,35

250,64

3502

Amenzi, penalitati si confiscări

9.984,00

10.483,20

11.012,35

11.531,52

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

9.500,00

9.975,00

10.478,50

10.972,50

35020102

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

9.500,00

9.975,00

10.478,50

10.972,50

350202

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

4,00

4,20

4,41

4,62

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

480,00

504,00

529,44

554,40

3602

Diverse venituri

19.215,00

20.175,75

21.194,15

22.193,33

360205

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

350,00

367,50

386,05

404,25

360206

Taxe speciale

18.000,00

18.900,00

19.854,00

20.790,00

360250

Alte venituri

865,00

908,25

954,10

999,08

3702

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-34.932,48

-52.891,13

-49.714,77

-47.643,11

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-34.932,48

-52.891,13

-49.714,77

-47.643,11

001702

IV. SUBVENȚII

333,00

349,65

367,30

384,62

001802

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

333,00

349,65

367,30

384,62

4202

Subvenții de la bugetul de stat

133,00

139,65

146,70

153,62

002002

B. Curente

133,00

139,65

146,70

153,62

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

18,00

18,90

19,85

20,79

420241

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

115,00

120,75

126,85

132,83

4302

Subvenții de la alte administrații

200,00

210,00

220,60

231,00

430239

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

200,00

210,00

220,60

231,00

43023901

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de funcționare

200,00

210,00

220,60

231,00

4902

TOTAL CHELTUIELI

309.470,77

299.414,06

312.558,18

325.752,58

01

CHELTUIELI CURENTE

304.470,77

294.164,06

307.043,18

319.977,58

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

80.093,72

83.540,52

86.347,68

89.164,72

1001

Cheltuieli salariate in bani

76.595,86

79.878,65

82.567,00

85.264,47

100101

Salarii de baza

65.370,24

68.081,49

70.409,85

72.745,25

100105

Sporuri pentru condiții de munca

2.508,53

2.640,32

2.637,03

2.637,03

100106

Alte sporuri

187,85

195,45

198,63

202,33

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

508,00

533,40

560,33

586,75

100113

Indemnizații de delegare

17,00

17,75

18,55

19,33

100117

Indemnizații de hrana

4.481,34

4.713,94

4.865,88

5.019,67

100130

Alte drepturi salariale in bani

3.522,90

3.696,30

3.876,73

4.054,11

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.696,99

1.767,78

1.821,93

1.876,64

100205

Transportul la si de la locul de munca

72,44

72,44

72,44

72,44

100206

Vouchere de vacanta

1.624,55

1.695,34

1.749,49

1.804,20

1003

Contribuții

1.800,87

1.894,09

1.958,75

2.023,61

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.800,87

1.894,09

1.958,75

2.023,61

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

71.886,88

67.795,61

71.068,90

74.336,18

2001

Bunuri si servicii

36.652,07

38.850,48

40.522,34

42.144,54

200101

Furnituri de birou

382,18

1.527,57

1.573,81

1.617,57

200102

Materiale pentru curățenie

584,80

517,66

527,23

538,71

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

10.480,33

10.986,50

11.419,13

11.859,16

200104

Apa, canal si salubritate

1.841,32

1.572,09

1.608,36

1.646,30

200105

Carburanți si lubrifianti

186,50

201,85

207,61

213,23

200106

Piese de schimb

54,00

55,55

58,20

59,81

200107

Transport

14,00

13,65

14,34

15,02

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1.099,32

1.083,81

1.128,02

1.176,67

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.582,42

1.490,29

1.536,23

1.581,90

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.427,20

21.401,51

22.449,40

23.436,17

2002

Reparații curente

18.474,08

11.557,87

12.581,59

13.600,70

2003

Hrana

3.862,38

4.133,14

4.151,66

4.178,64

200301

Hrana pentru oameni

3.862,38

4.133,14

4.151,66

4.178,64

2004

Medicamente si materiale sanitare

187,70

210,61

210,76

211,13

200401

Medicamente

113,10

124,81

124,96

125,23

200402

Materiale sanitare

53,40

65,70

65,70

65,70

200404

Dezinfectanti

21,20

20,10

20,10

20,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

838,49

653,96

640,12

659,67

200501

Uniforme si echipament

15,00

55,00

35,00

55,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

20,00

40,00

40,00

40,00

200530

Alte obiecte de inventar

803,49

558,96

565,12

564,67

2006

Daplasari, detasari, transferări

45,00

51,97

53,37

55,79

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

37,00

42,77

43,96

46,17

200602

Deplasări în străinătate

8,00

9,20

9,41

9,62

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

70,15

86,65

68,29

69,92

2012

Consultanta si expertiza

101,00

93,45

98,17

102,80

2013

Pregătire profesionala

124,38

119,23

123,47

127,83

2014

Protecția muncii

34,60

35,32

35,48

36,45

2019

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

810,00

850,50

893,31

935,65

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2.543,00

2.659,25

2.793,08

2.924,38

2030

Alte cheltuieli

8.144,03

8.493,18

8.897,26

9.288,68

203001

Reclama si publicitate

218,00

228,85

240,35

251,64

203002

Protocol si reprezentare

0,00

2,00

2,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-viata

32,76

35,27

36,87

38,44

203004

Chirii

529,01

559,09

555,40

555,40

203009

Executarea silita a creanțelor bugetare

3.424,00

3.595,20

3.776,67

3.954,72

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.940,26

4.072,77

4.285,97

4.486,48

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

21.210,00

22.280,60

23.331,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

20.200,00

21.210,00

22.280,60

23.331,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

83.291,15

70.609,00

74.232,00

77.918,00

5101

Transferuri curente

83.291,15

70.609,00

74.232,00

77.918,00

510101

Transferuri către instituții publice

83.291,15

70.609,00

74.232,00

77.918,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.091,53

2.111,53

2.132,73

2.153,53

5501

A. Transferuri interne

2.091,53

2.111,53

2.132,73

2.153,53

550118

Alte transferuri curente interne

400,00

420,00

441,20

462,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39.733,19

41.411,39

43.173,50

44.949,72

5702

Ajutoare sociale

39.733,19

41.411,39

43.173,50

44.949,72

570201

Ajutoare sociale in numerar

29.861,19

31.292,89

32.796,18

34.311,49

570202

Ajutoare sociale in natura

9.850,00

10.096,50

10.355,32

10.616,23

570203

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

22,00

22,00

22,00

22,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.374,30

4.546,01

4.719,37

4.890,43

5901

Burse

765,30

765,30

765,30

765,30

5911

Asociații si fundații

1.900,00

1.995,00

2.095,70

2.194,50

5912

Susținerea cultelor

600,00

630,00

661,80

693,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

1.109,00

1.155,71

1.196,57

1.237,63

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

8101

Rambursări de credite externe

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

810105

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

5002

Partea l-a Servicii publice generale

50.703,00

53.238,15

55.925,44

58.562,04

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

38.587,00

40.516,35

42.561,49

44.568,05

01

CHELTUIELI CURENTE

38.587,00

40.516,35

42.561,49

44.568,05

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28.887,00

30.331,35

31.862,37

33.364,49

1001

Cheltuieli salariate in bani

27.737,00

29.123,85

30.593,92

32.036,24

100101

Salarii de baza

23.222,00

24.383,10

25.613,87

26.821,41

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

505,00

530,25

557,02

583,28

100113

Indemnizații de delegare

10,00

10,50

11,03

11,55

100117

Indemnizații de hrana

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

3.000,00

3.150,00

3.309,00

3.465,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

450,00

472,50

496,35

519,75

100206

Vouchere de vacanta

450,00

472,50

496,35

519,75

1003

Contribuții

700,00

735,00

772,10

808,50

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

700,00

735,00

772,10

808,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.500,00

9.975,00

10.478,52

10.972,56

2001

Bunuri si servicii

2.084,00

2.188,20

2.298,66

2.407,04

200101

Furnituri de birou

153,00

160,65

168,76

176,72

200102

Materiale pentru curățenie

6,00

6,30

6,62

6,93

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

342,00

359,10

377,23

395,01

200104

Apa, canal si salubritate

58,00

60,90

63,97

66,99

200105

Carburanți si lubrifianti

66,00

69,30

72,80

76,23

200106

Piese de schimb

22,00

23,10

24,27

25,41

200107

Transport

13,00

13,65

14,34

15,02

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

641,00

673,05

707,02

740,36

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

303,00

318,15

334,21

349,97

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

480,00

504,00

529,44

554,40

2002

Reparații curente

5,00

5,25

5,52

5,78

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

95,00

99,75

104,79

109,73

200530

Alte obiecte de inventar

95,00

99,75

104,79

109,73

2006

Daplasari, detasari, transferări

12,00

12,60

13,23

13,86

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8,00

8,40

8,82

9,24

200602

Deplasări în străinătate

4,00

4,20

4,41

4,62

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

29,00

30,45

31,99

33,50

2012

Consultanta si expertiza

89,00

93,45

98,17

102,80

IC

2019

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

570,00

598,50

628,71

658,35

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2.525,00

2.651,25

2.785,08

2.916,38

2030

Alte cheltuieli

4.091,00

4.295,55

4.512,37

4.725,12

203001

Reclama si publicitate

211,00

221,55

232,73

243,71

203003

Prime de asigurare non-viata

19,00

19,95

20,96

21,95

203009

Executarea silita a creanțelor bugetare

3.424,00

3.595,20

3.776,67

3.954,72

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

437,00

458,85

482,01

504,74

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200,00

210,00

220,60

231,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

200,00

210,00

220,60

231,00

510201

Autoritati executive si legislative

38.587,00

40.516,35

42.561,49

44.568,05

51020103

Autoritati executive

38.587,00

40.516,35

42.561,49

44.568,05

5402

Alte servicii publice generale

10.316,00

10.831,80

11.378,55

11.914,99

01

CHELTUIELI CURENTE

5.316,00

5.581,80

5.863,55

6.139,99

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.176,00

3.334,80

3.503,13

3.668,29

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.055,00

3.207,75

3.369,67

3.528,53

100101

Salarii de baza

2.500,00

2.625,00

2.757,50

2.887,50

100113

Indemnizații de delegare

5,00

5,25

5,52

5,78

100117

Indemnizații de hrana

150,00

157,50

165,45

173,25

100130

Alte drepturi salariale in bani

400,00

420,00

441,20

462,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

51,00

53,55

56,25

58,91

100206

Vouchere de vacanta

51,00

53,55

56,25

58,91

1003

Contribuții

70,00

73,50

77,21

80,85

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

70,00

73,50

77,21

80,85

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.100,00

1.155,00

1.213,30

1.270,50

2001

Bunuri si servicii

150,00

157,50

165,45

173,25

200101

Furnituri de birou

10,00

10,50

11,03

11,55

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

14,00

14,70

15,44

16,17

200104

Apa, canal si salubritate

4,00

4,20

4,41

4,62

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

112,00

117,60

123,54

129,36

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10,00

10,50

11,03

11,55

2030

Alte cheltuieli

950,00

997,50

1.047,85

1.097,25

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

950,00

997,50

1.047,85

1.097,25

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

40,00

42,00

44,12

46,20

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

40,00

42,00

44,12

46,20

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

8101

Rambursări de credite externe

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

810105

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

540207

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

3.366,00

3.534,30

3.712,70

3.887,74

540250

Alte servicii publice generale

950,00

997,50

1.047,85

1.097,25

5502

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

5902

Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si Siguranța Naționala

17.516,00

18.391,80

19.311,95

20.237,98

6102

Ordine publica si siguranța naționala

17.516,00

18.391,80

19.311,95

20.237,98

01

CHELTUIELI CURENTE

17.516,00

18.391,80

19.311,95

20.237,98

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

116,00

121,80

127,95

133,98

2001

Bunuri si servicii

116,00

121,80

127,95

133,98

200106

Piese de schimb

6,00

6,30

6,62

6,93

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

110,00

115,50

121,33

127,05

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

5101

Transferuri curente

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

510101

Transferuri către instituții publice

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

610203

Ordine publica

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

61020304

Politie locala

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

610205

Protecție civila si protecția contra incendiilor

116,00

121,80

127,95

133,98

6302

Partea a lll-a Cheltuieli Social - Culturale

140.141,77

143.911,11

148.761,69

153.727,06

6502

Invatamant

20.008,46

20.374,46

20.702,46

21.015,46

01

CHELTUIELI CURENTE

20.008,46

20.374,46

20.702,46

21.015,46

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

72,44

72,44

72,44

72,44

1002

Cheltuieli salariale in natura

72,44

72,44

72,44

72,44

100205

Transportul la si de la locul de munca

72,44

72,44

72,44

72,44

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.352,00

11.718,00

12.046,00

12.359,00

2001

Bunuri si servicii

8.853,57

9.794,41

10.107,22

10.393,73

200101

Furnituri de birou

187,38

1.323,52

1.361,17

1.396,45

200102

Materiale pentru curățenie

318,80

238,83

244,41

252,46

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

5.164,33

5.403,80

5.593,46

5.794,40

200104

Apa, canal si salubritate

1.322,82

1.073,22

1.102,83

1.134,36

200105

Carburanți si lubrifianti

33,50

24,26

25,51

26,64

200106

Piese de schimb

3,00

3,00

4,00

4,00

200107

Transport

1,00

0,00

0,00

0,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

280,12

221,93

224,90

232,80

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

319,42

262,56

266,48

269,40

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1.223,20

1.243,29

1.284,45

1.283,22

2002

Reparații curente

1.694,08

1.371,76

1.395,32

1.414,17

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,80

2,10

2,10

2,20

200401

Medicamente

0,40

0,00

0,00

0,00

200402

Materiale sanitare

0,20

0,00

0,00

0,00

200404

Dezinfecta nti

2,20

2,10

2,10

2,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

473,49

307,40

301,05

298,02

200530

Alte obiecte de inventar

473,49

307,40

301,05

298,02

2006

Daplasari, detasari, transferări

9,00

6,62

6,60

7,60

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8,00

6,62

6,60

7,60

200602

Deplasări în străinătate

1,00

0,00

0,00

0,00

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

32,25

47,15

27,20

27,26

2012

Consultanta si expertiza

12,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pregătire profesionala

65,38

52,44

55,14

57,92

2014

Protecția muncii

5,40

4,25

4,37

5,24

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

17,00

7,00

7,00

7,00

2030

Alte cheltuieli

187,03

124,87

140,00

145,86

203001

Reclama si publicitate

1,00

1,00

1,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,06

2,12

2,18

203004

Chirii

7,77

8,21

8,16

8,16

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

176,26

113,60

128,72

134,52

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

5501

A. Transferuri interne

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

550163

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIAUX

6.127,19

6.127,19

6.127,19

6.127,19

5702

Ajutoare sociale

6.127,19

6.127,19

6.127,19

6.127,19

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.185,19

1.185,19

1.185,19

1.185,19

570202

Ajutoare sociale in natura

4.920,00

4.920,00

4.920,00

4.920,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

22,00

22,00

22,00

22,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

765,30

765,30

765,30

765,30

5901

Burse

765,30

765,30

765,30

765,30

650203

Invatamant preșcolar si primar

4.574,25

4.474,98

4.519,12

4.563,00

65020301

Invatamant preșcolar

2.567,74

2.565,06

2.605,87

2.644,94

65020302

Invatamant primar

2.006,51

1.909,92

1.913,25

1.918,06

650204

Invatamant secundar

14.731,87

15.292,14

15.570,16

15.834,04

65020401

Invatamant secundar inferior

6.718,46

6.955,79

7.079,90

7.197,97

65020402

Invatamant secundar superior

7.646,92

7.964,90

8.116,06

8.254,28

65020403

Invatamant profesional

366,49

371,45

374,20

381,79

650205

Invatamant postliceal

374,96

275,96

278,71

282,42

650211

Servicii auxiliare pentru educație

105,38

109,38

112,47

114,00

65021103

Internate si cantine pentru elevi

105,38

109,38

112,47

114,00

650250

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

222,00

222,00

222,00

222,00

6602

Sanatate

7.480,00

7.506,25

7.512,56

7.508,89

01

CHELTUIELI CURENTE

7.480,00

7.506,25

7.512,56

7.508,89

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.260,00

7.270,00

7.270,00

7.270,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100101

Salarii de baza

5.900,00

5.900,00

5.900,00

5.900,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

800,00

800,00

800,00

800,00

100117

Indemnizații de hrana

300,00

300,00

300,00

300,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

110,00

110,00

110,00

110,00

100206

Vouchere de vacanta

110,00

110,00

110,00

110,00

1003

Contribuții

150,00

160,00

160,00

160,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

150,00

160,00

160,00

160,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

115,00

130,00

135,00

130,00

2001

Bunuri si servicii

10,00

10,00

10,00

10,00

200101

Furnituri de birou

5,00

5,00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

5,00

5,00

5,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

85,00

100,00

100,00

100,00

200401

Medicamente

45,00

50,00

50,00

50,00

200402

Materiale sanitare

40,00

50,00

50,00

50,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5,00

5,00

10,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

5,00

5,00

10,00

5,00

2014

Protecția muncii

5,00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

10,00

10,00

10,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10,00

10,00

10,00

10,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

25,00

26,25

27,56

28,89

5702

Ajutoare sociale

25,00

26,25

27,56

28,89

570202

Ajutoare sociale in natura

25,00

26,25

27,56

28,89

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80,00

80,00

80,00

80,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

80,00

80,00

80,00

80,00

660208

Servicii de sanatate publica

7.455,00

7.480,00

7.485,00

7.480,00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

25,00

26,25

27,56

28,89

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

25,00

26,25

27,56

28,89

6702

Cultura, recreere si religie

28.981,15

28.446,00

29.991,70

31.566,50

01

CHELTUIELI CURENTE

28.981,15

28.446,00

29.991,70

31.566,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.000,00

10.500,00

11.030,00

11.550,00

2001

Bunuri si servicii

10.000,00

10.500,00

11.030,00

11.550,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10.000,00

10.500,00

11.030,00

11.550,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16.081,15

14.901,00

15.763,00

16.667,00

5101

Transferuri curente

16.081,15

14.901,00

15.763,00

16.667,00

510101

Transferuri către instituții publice

16.081,15

14.901,00

15.763,00

16.667,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

400,00

420,00

441,20

462,00

5501

A. Transferuri interne

400,00

420,00

441,20

462,00

550118

Alte transferuri curente interne

400,00

420,00

441,20

462,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.500,00

2.625,00

2.757,50

2.887,50

5911

Asociații si fundații

1.900,00

1.995,00

2.095,70

2.194,50

5912

Susținerea cultelor

600,00

630,00

661,80

693,00

670203

Servicii culturale

12.294,15

13.334,00

14.118,00

14.943,00

67020304

Instituții publice de spectacole si concerte

9.451,50

10.324,00

10.998,00

11.693,00

67020306

Case de cultura

2.842,65

3.010,00

3.120,00

3.250,00

670205

Servicii recreative si sportive

11.200,00

11.760,00

12.353,60

12.936,00

67020501

Sport

1.200,00

1.260,00

1.323,60

1.386,00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

10.000,00

10.500,00

11.030,00

11.550,00

670206

Servicii religioase

600,00

630,00

661,80

693,00

670250

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

4.887,00

2.722,00

2.858,30

2.994,50

6802

Asigurări si asistenta sociala

83.672,16

87.584,40

90.554,97

93.636,21

01

CHELTUIELI CURENTE

83.672,16

87.584,40

90.554,97

93.636,21

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

40.698,28

42.531,93

43.639,74

44.789,50

1001

Cheltuieli salariale in bani

38.803,86

40.547,05

41.603,41

42.699,70

100101

Salarii de baza

33.748,24

35.173,39

36.138,48

37.136,34

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.708,53

1.840,32

1.837,03

1.837,03

100106

Alte sporuri

187,85

195,45

198,63

202,33

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

3,00

3,15

3,31

3.47

100113

Indemnizații de delegare

2,00

2,00

2,00

2,00

100117

Indemnizații de hrana

3.031,34

3.206,44

3.297,43

3.391,42

100130

Alte drepturi salariate in bani

122,90

126,30

126,53

127,11

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.013,55

1.059,29

1.086,89

1.115,54

100206

Vouchere de vacanta

1.013,55

1.059,29

1.086,89

1.115,54

1003

Contribuții

880,87

925,59

949,44

974,26

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

880,87

925,59

949,44

974,26

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.603,88

8.970,81

9.044,63

9.172,64

2001

Bunuri si servicii

3.038,50

3.058,57

3.105,86

3.154,54

200101

Furnituri de birou

26,80

27,90

27,85

27,85

200102

Materiale pentru curățenie

260,00

272,53

276,20

279,32

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

960,00

1.008,90

1.021,00

1.033,58

200104

Apa, canal si salubritate

456,50

433,77

437,15

440,33

200105

Carburanți si lubrifianti

87,00

108,29

109,30

110,36

200106

Piese de schimb

23,00

23,15

23,31

23,47

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

178,20

188,83

196,10

203,51

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

848,00

791,98

812,00

833,17

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

199,00

203,22

202,95

202,95

2002

Reparații curente

175,00

180,86

180,75

180,75

2003

Hrana

3.862,38

4.133,14

4.151,66

4.178,64

200301

Hrana pentru oameni

3.862,38

4.133,14

4.151,66

4.178,64

2004

Medicamente si materiale sanitare

99,90

108,51

108,66

108,93

200401

Medicamente

67,70

74,81

74,96

75,23

200402

Materiale sanitare

13,20

15,70

15,70

15,70

200404

Dezinfectant!

19,00

18,00

18,00

18,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

265,00

241,81

224,28

246,92

200501

Uniforme si echipament

15,00

55,00

35,00

55,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

20,00

40,00

40,00

40,00

200530

Alte obiecte de inventar

230,00

146,81

149,28

151,92

2006

Daplasari, detasari, transferări

24,00

32,75

33,54

34,33

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

21,00

27,75

28,54

29,33

200602

Deplasări în străinătate

3,00

5,00

5,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

8,90

9,05

9,10

9,16

2013

Pregătire profesionala

59,00

66,79

68,33

69,91

2014

Protecția muncii

24,20

26,07

26,11

26,21

2019

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

240,00

252,00

264,60

277,30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1,00

1,00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

806,00

860,26

870,74

884,95

203001

Reclama si publicitate

6,00

6,30

6,62

6,93

203002

Protocol si reprezentare

0,00

2,00

2,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-viata

11,76

13,26

13,79

14,31

203004

Chirii

521,24

550,88

547,24

547,24

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

267,00

287,82

301,09

314,47

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

33.581,00

35.257,95

37.018,75

38.793,64

5702

Ajutoare sociale

33.581,00

35.257,95

37.018,75

38.793,64

570201

Ajutoare sociale in numerar

28.676,00

30.107,70

31.610,99

33.126,30

570202

Ajutoare sociale in natura

4.905,00

5.150,25

5.407,76

5.667,34

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

789,00

823,71

851,85

880,43

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

789,00

823,71

851,85

880,43

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

20.689,76

21.446,48

21.397,01

21.397,01

680205

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

45.418,00

47.688,90

50.073,40

52.476,95

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

45.418,00

47.688,90

50.073,40

52.476,95

680211

Crese

5.150,00

5.416,00

5.402,00

5.425,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

42,00

42,00

42,00

42,00

68021501

Ajutor social

42,00

42,00

42,00

42,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

12.372,40

12.991,02

13.640,56

14.295,25

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

12.372,40

12.991,02

13.640,56

14.295,25

2o

690200

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuințe, Mediu si Ape

56.132,00

46.335,00

48.658,40

50.982,00

7002

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

15.720,00

13.020,00

13.677,20

14.322,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.720,00

13.020,00

13.677,20

14.322,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.400,00

13.020,00

13.677,20

14.322,00

2001

Bunuri si servicii

12.400,00

13.020,00

13.677,20

14.322,00

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

4.000,00

4.200,00

4.412,00

4.620,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

8.400,00

8.820,00

9.265,20

9.702,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.320,00

0,00

0,00

0,00

5101

Transferuri curente

3.320,00

0,00

0,00

0,00

510101

Transferuri către instituții publice

3.320,00

0,00

0,00

0,00

700206

Iluminat public si electrificări rurale

4.000,00

4.200,00

4.412,00

4.620,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

11.720,00

8.820,00

9.265,20

9.702,00

7402

Protecția mediului

40.412,00

33.315,00

34.981,20

36.660,00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.412,00

33.315,00

34.981,20

36.660,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.400,00

1.470,00

1.544,20

1.617,00

2030

Alte cheltuieli

1.400,00

1.470,00

1.544,20

1.617,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.400,00

1.470,00

1.544,20

1.617,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39.012,00

31.845,00

33.437,00

35.043,00

5101

Transferuri curente

39.012,00

31.845,00

33.437,00

35.043,00

510101

Transferuri către instituții publice

39.012,00

31.845,00

33.437,00

35.043,00

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

39.012,00

31.845,00

33.437,00

35.043,00

74020501

Salubritate

39.012,00

31.845,00

33.437,00

35.043,00

740250

Alte servicii in domeniul protecției mediului

1.400,00

1.470,00

1.544,20

1.617,00

7902

Partea a V-a Acțiuni economice

44.978,00

37.538,00

39.900,70

42.243,50

8002

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

700,00

735,00

772,10

808,50

01

CHELTUIELI CURENTE

700,00

735,00

772,10

808,50

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700,00

735,00

772,10

808,50

2030

Alte cheltuieli

700,00

735,00

772,10

808,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

700,00

735,00

772,10

808,50

800201

Acțiuni generale economice si comerciale

700,00

735,00

772,10

808,50

80020130

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

700,00

735,00

772,10

808,50

8402

Transporturi

44.278,00

36.803,00

39.128,60

41.435,00

01

CHELTUIELI CURENTE

44.278,00

36.803,00

39.128,60

41.435,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16.600,00

10.000,00

11.000,00

12.000,00

2002

Reparații curente

16.600,00

10.000,00

11.000,00

12.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

21.210,00

22.280,60

23.331,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

20.200,00

21.210,00

22.280,60

23.331,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.478,00

5.593,00

5.848,00

6.104,00

5101

Transferuri curente

7.478,00

5.593,00

5.848,00

6.104,00

510101

Transferuri către instituții publice

7.478,00

5.593,00

5.848,00

6.104,00

840203

Transport rutier

36.800,00

31.210,00

33.280,60

35.331,00

84020302

Transport in comun

20.200,00

21.210,00

22.280,60

23.331,00

84020303

Străzi

16.600,00

10.000,00

11.000,00

12.000,00

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

7.478,00

5.593,00

5.848,00

6.104,00

9602

Rezerve, Excedent/Deficit

0,00

0,00

0,00

0,00

9702

Rezerve

0,00

0,00

0,00

0,00

9802

Excedent

0,00

0,00

0,00

0,00

980296

Excedentul secțiunii de funcționare

0,00

0,00

0,00

0,00

9902

Deficit

0,00

0,00

0,00

0,00

990296

Deficitul secțiunii de funcționare

0,00

0,00

0,00

0,00
Anexa nr. 3

La HCLMnr. <3?/&0.Q£.£logc>

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020 si estimări pe anii 2021-2023
mii lei

Cod

Denumire indicator

Propuneri Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

A

B

1

2

3

4

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

000102

TOTAL VENITURI

266.242,46

197.070,55

100.703,63

48.851,10

499002

VENITURI PROPRII

720,77

916,81

1.005,01

1.092,49

000202

I. VENITURI CURENTE

34.932,48

52.891,13

49.714,77

47.643,11

001202

C. VENITURI NEFISCALE

34.932,48

52.891,13

49.714,77

47.643,11

001402

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

34.932,48

52.891,13

49.714,77

47.643,11

3702

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

34.932,48

52.891,13

49.714,77

47.643,11

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

34.932,48

52.891,13

49.714,77

47.643,11

001502

II. VENITURI DIN CAPITAL

720,77

916,81

1.005,01

1.092,49

3902

Venituri din valorificarea unor bunuri

720,77

916,81

1.005,01

1.092,49

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

200,00

210,00

220,60

231,00

390203

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

500,00

706,81

784,41

861,49

390207

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

20,77

0,00

0,00

0,00

001702

IV. SUBVENȚII

99.472,69

35.550,96

13.076,68

115,50

001802

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99.472,69

35.550,96

13.076,68

115,50

4202

Subvenții de la bugetul de stat

99.372,69

35.445,96

12.966,38

0,00

001902

A. De capital

0,00

3.800,00

4.100,00

0,00

420218

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatate

0,00

3.800,00

4.100,00

0,00

42021802

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanatate

0,00

3.800,00

4.100,00

0,00

420251

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național

380,00

0,00

0,00

0,00

42025102

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

380,00

0,00

0,00

0,00

420265

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

27.932,83

0,00

0,00

0,00

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

71.059,86

31.645,96

8.866,38

0,00

4302

Subvenții de la alte administrații

100,00

105,00

110,30

115,50

430239

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

100,00

105,00

110,30

115,50

43023902

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare

100,00

105,00

110,30

115,50

4802

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

131.116,52

107.711,65

36.907,17

0,00

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

125.308,04

104.941,72

36.907,17

0,00

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

125.308,04

104.941,72

36.907,17

0,00

480202

Fondul Social European (FSE)

433,50

2.769,93

0,00

0,00

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

433,50

2.769,93

0,00

0,00

480205

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

5.374,98

0,00

0,00

0,00

48020501

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

5.374,98

0,00

0,00

0,00

4902

TOTAL CHELTUIELI

281.242,46

197.070,55

100.703,63

48.851,10

01

CHELTUIELI CURENTE

213.906,39

174.076,07

73.368,77

10.277,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.561,25

14.776,00

14.641,00

10.046,00

5102

Transferuri de capital

8.561,25

14.776,00

14.641,00

10.046,00

510228

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

500,00

4.740,00

4.600,00

0,00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

8.061,25

10.036,00

10.041,00

10.046,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

200,00

210,00

220,60

231,00

5501

A. Transferuri interne

200,00

210,00

220,60

231,00

550113

Programe de dezvoltare

200,00

210,00

220,60

231,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

205.145,14

159.090,07

58.507,17

0,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

196.330,11

155.831,33

58.507,17

0,00

580101

Finanțare naționala

69.532,07

36.025,77

10.230,44

0,00

580102

Finanțare externa nerambursabila

125.308,04

104.941,72

36.907,17

0,00

580103

Cheltuieli neeligibile

1.490,00

14.863,84

11.369,56

0,00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

510,00

3.258,74

0,00

0,00

580201

Finanțare naționala

76,50

488,81

0,00

0,00

580202

Finanțare externa nerambursabila

433,50

2.769,93

0,00

0,00

5805

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

8.305,03

0,00

0,00

0,00

580501

Finanțare naționala

2.800,05

0,00

0,00

0,00

580502

Finanțare externa nerambursabila

5.374,98

0,00

0,00

0,00

580503

Cheltuieli neeligibile

130,00

0,00

0,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.336,07

22.994,48

27.334,86

38.574,10

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

64.214,07

19.872,48

27.334,86

38.574,10

7101

Active fixe

51.522,20

17.737,48

24.612,76

35.265,60

710101

Construcții

1.560,00

200,00

250,00

300,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.282,82

1.174,92

1.262,00

1.348,93

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

284,64

314,98

325,78

336,47

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

48.394,74

16.047,58

22.774,98

33.280.20

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

12.691,87

2.135,00

2.722,10

3.308,50

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

7201

Active financiare

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

5002

Partea l-a Servicii publice generale

4.877,52

7.674,61

1.341,23

1.388,26

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

4.835,03

7.629,99

1.294,36

1.339,18

01

CHELTUIELI CURENTE

510,00

3.258,74

0,00

0,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

510,00

3.258,74

0,00

0,00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

510,00

3.258,74

0,00

0,00

580201

Finanțare naționala

76,50

488,81

0,00

0,00

580202

Finanțare externa nerambursabila

433,50

2.769,93

0,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.325,03

4.371,25

1.294,36

1.339,18

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.203,03

1.249,25

1.294,36

1.339,18

7101

Active fixe

1.203,03

1.249,25

1.294,36

1.339,18

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

774,46

800,00

825,00

850,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

143,57

150,00

155,00

160,00

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

285,00

299,25

314,36

329,18

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

7201

Active financiare

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

510201

Autoritati executive si legislative

4 835,03

7.629,99

1.294,36

1.339,18

51020103

Autoritati executive

4.835,03

7.629,99

1.294,36

1.339,18

5402

Alte servicii publice generale

42,49

44,62

46,87

49,08

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

42,49

44,62

46,87

49,08

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

42,49

44,62

46,87

49,08

7101

Active fixe

42,49

44,62

46,87

49,08

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

42,49

44,62

46,87

49,08

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

42,49

44,62

46,87

49,08

5902

Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si Siguranța Naționala

239,50

251,48

264,17

276,62

6102

Ordine publica si siguranța naționala

239,50

251,48

264,17

276,62

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

239,50

251,48

264,17

276,62

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

239,50

251,48

264,17

276,62

7101

Active fixe

130,00

251,48

264,17

276,62

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

130,00

136,50

143,39

150,15

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0,00

114,98

120,78

126,47

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

109,50

0,00

0,00

0,00

610205

Protecție civila si protecția contra incendiilor

239,50

251,48

264,17

276,62

6302

Partea a lll-a Cheltuieli Social - Culturale

39.817,55

24.026,87

11.813,19

5.849,69

6502

Invatamant

32.792,02

14.009,82

1.798,64

300,00

01

CHELTUIELI CURENTE

22.588,97

13.809,82

1.548,64

0,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

22.588,97

13.809,82

1.548,64

0,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

22.588,97

13.809,82

1.548,64

0,00

580101

Finanțare naționala

7.274,87

4.440,43

155,25

0,00

580102

Finanțare externa nerambursabila

14.711,10

6.274,88

879,75

0,00

580103

Cheltuieli neeligibile

603,00

3.094,51

513,64

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.203,05

200,00

250,00

300,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.203,05

200,00

250,00

300,00

7101

Active fixe

1.749,07

200,00

250,00

300,00

710101

Construcții

1.560,00

200,00

250,00

300,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

18,00

0,00

0,00

0,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

141,07

0,00

0,00

0,00

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

30,00

0,00

0,00

0,00

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

8.453,98

0,00

0,00

0,00

650203

Invatamant preșcolar si primar

18.821,97

8.737,90

1.548,64

0,00

65020301

Invatamant preșcolar

13.174,37

6.117,39

1.548,64

0,00

65020302

Invatamant primar

5.647,60

2.620,51

0,00

0,00

650204

Invatamant secundar

12.720,05

5.071,92

0,00

0,00

65020401

Invatamant secundar inferior

11.546,92

5.071,92

0,00

0,00

65020402

Invatamant secundar superior

1.173,13

0,00

0,00

0,00

650250

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

1.250,00

200,00

250,00

300,00

6602

Sanatate

712,03

4.740,00

4.600,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

500,00

4.740,00

4.600,00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

500,00

4.740,00

4.600,00

0,00

5102

Transferuri de capital

500,00

4.740,00

4.600,00

0,00

510228

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

500,00

4.740,00

4.600,00

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

212,03

0,00

0,00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

212,03

0,00

0,00

0,00

7101

Active fixe

212,03

0,00

0,00

0,00

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

212,03

0,00

0,00

0,00

660206

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

500,00

4.740,00

4.600,00

0,00

66020601

Spitale generale

500,00

4.740,00

4.600,00

0,00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

212,03

0,00

0,00

0,00

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

212,03

0,00

0,00

0,00

6702

Cultura, recreere si religie

6.167,50

5.066,00

5.198,20

5.328.00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.967,50

2.756,00

2.771,60

2.787,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.767,50

2.546,00

2.551,00

2.556,00

5102

Transferuri de capital

3.767,50

2.546,00

2.551,00

2.556,00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.767,50

2.546,00

2.551,00

2.556,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

200,00

210,00

220,60

231,00

5501

A. Transferuri interne

200,00

210,00

220,60

231,00

550113

Programe de dezvoltare

200,00

210,00

220,60

231,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.200,00

2.310,00

2.426,60

2.541,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.200,00

2.310,00

2.426,60

2.541,00

7101

Active fixe

1.500,00

1.575,00

1.654,50

1.732,50

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

1.500,00

1.575,00

1.654,50

1.732,50

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

700,00

735,00

772,10

808,50

670203

Servicii culturale

244,00

40,00

45,00

50,00

67020304

Instituții publice de spectacole si concerte

244,00

40,00

45,00

50,00

670205

Servicii recreative si sportive

471,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

471,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

670250

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

5.452,50

4.026,00

4.153,20

4.278,00

6802

Asigurări si asistenta sociala

146,00

211,05

216,35

221,69

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

146,00

211,05

216,35

221,69

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

146,00

211,05

216,35

221,69

7101

Active fixe

101,00

211,05

216,35

221,69

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

56,00

93,80

96,74

99,70

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0,00

50,00

50,00

50,00

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

45,00

67,25

69,61

71,99

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

45,00

0,00

0,00

0,00

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

45,00

105,00

105,00

105,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

101,00

106,05

111,35

116,69

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

101,00

106,05

111,35

116,69

690200

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuințe, Mediu si Ape

16.295,18

40.551,21

32.684,92

15.328,14

7002

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

15.897,56

37.831,72

29.961,07

12.600,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.571,94

31.231,72

22.361,07

4.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.830,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

5102

Transferuri de capital

3.830,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.830,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

2.741,94

27.231,72

18.361,07

0,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

2.741,94

27.231,72

18.361,07

0,00

580101

Finanțare naționala

476,46

2.697,09

2.022,75

0,00

580102

Finanțare externa nerambursabila

2.245,48

19.835,73

11.426,82

0,00

580103

Cheltuieli neeligibile

20,00

4.698,90

4.911,50

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.325,62

6.600,00

7.600,00

8.600,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9.325,62

6.600,00

7.600,00

8.600,00

7101

Active fixe

6.905,62

5.600,00

6.100,00

6.600,00

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

6.905,62

5.600,00

6.100,00

6.600,00

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

2.420,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

700206

Iluminat public si electrificări rurale

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

11.297,56

33.231,72

25.361,07

8.000,00

7402

Protecția mediului

397,62

2.719,49

2.723,85

2.728,14

01

CHELTUIELI CURENTE

315,25

2.633,00

2.633,00

2.633,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

315,25

2.633,00

2.633,00

2.633,00

5102

Transferuri de capital

315,25

2.633,00

2.633,00

2.633,00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

315,25

2.633,00

2.633,00

2.633,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

82,37

86,49

90,85

95,14

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

82,37

86,49

90,85

95,14

7101

Active fixe

82,37

86,49

90,85

95,14

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

82,37

86,49

90,85

95,14

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

315,25

2.633,00

2.633,00

2.633,00

74020501

Salubritate

315,25

2.633,00

2.633,00

2.633,00

740250

Alte servicii in domeniul protecției mediului

82,37

86,49

90,85

95,14

7902

Partea a V-a Acțiuni economice

220.012,71

124.566,38

54.600,12

26.008,39

8402

Transporturi

211.707,68

124.566,38

54.600,12

26.008,39

01

CHELTUIELI CURENTE

171.147,70

115.646,79

39.454,46

857,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

148,50

857,00

857,00

857,00

5102

Transferuri de capital

148,50

857,00

857,00

857,00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

148,50

857,00

857,00

857,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

170.999,20

114.789,79

38.597,46

0,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

170.999,20

114.789,79

38.597,46

0,00

580101

Finanțare naționala

61.780,74

28.888,25

8.052,44

0,00

580102

Finanțare externa nerambursabila

108.351,46

78.831,11

24.600,60

0,00

580103

Cheltuieli neeligibile

867,00

7.070,43

5.944,42

0,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.559,98

8.919,59

15.145,66

25.151,39

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40.559,98

8.919,59

15.145,66

25.151,39

7101

Active fixe

39.596,59

8.519,59

14.695,66

24.651,39

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

261,87

100,00

150,00

200,00

710130

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

39.334,72

8.419,59

14.545,66

24.451,39

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

963,39

400,00

450,00

500,00

840203

Transport rutier

211.050,27

123.109,38

52.993,12

24.251,39

84020302

Transport in comun

173.940,80

115.289,79

39.597,46

1.500,00

84020303

Străzi

37.109,47

7.819,59

13.395,66

22.751,39

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

657,41

1.457,00

1.607,00

1.757,00

8702

Alte acțiuni economice

8.305,03

0,00

0,00

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

8.305,03

0,00

0,00

0,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

8.305,03

0,00

0,00

0,00

5805

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

8.305,03

0,00

0,00

0,00

580501

Finanțare naționala

2.800,05

0,00

0,00

0,00

580502

Finanțare externa nerambursabila

5.374,98

0,00

0,00

0,00

580503

Cheltuieli neeligibile

130,00

0,00

0,00

0,00

870204

Turism

8.305,03

0,00

0,00

0,00

9602

Rezerve, Excedent/Deficit

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

9702

Rezerve

0,00

0,00

0,00

0,00

9802

Excedent

0,00

0,00

0,00

0,00

980297

Excedentul secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

0,00

0,00

9902

Deficit

15.000,00

0,00

0,00

0,00

990297

Deficitul secțiunii de dezvoltare

15.000,00

0,00

0,00

0,00


JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂIL,\


Anexa nr.


la HCLM nr.


PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen

PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugeta re

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanța re externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

49.02

TOTAL CHELTUIELI

281.242.46

0,00

0,00

0.00

0,00

281.242,46

47.684.50

74.028.62

28.312,82

131.116.52

100.00

51.02

AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

4.835.03

0,00

0.00

0,00

0.00

4.835.03

4.325.03

76.50

0.00

433.50

0.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,00

0,00

76,50

0,00

433,50

0,00

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

510.00

0.00

0,00

0.00

0,00

510.00

0.00

76.50

0,00

433,50

0.00

Obiective în continuare

510,00

0,00

0,00

0.00

0.00

510.00

0.00

76,50

0.00

433.50

0,00

O administrație în slujba cetățeanului

510.00

510.00

0.00

76.50

433,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.325.03

0,00

0.00

0.00

0.00

4.325,03

4.325.03

0.00

0.00

0.00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.203.03

0,00

0.00

0.00

0.00

1.203,03

1.203.03

0.00

0,00

0,00

0.00

01

Active fixe

1.203.03

0,00

0.00

0,00

0.00

1.203.03

1.203.03

0.00

0,00

0.00

0.00

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

774,46

0.00

0.00

0,00

0,00

774,46

774.46

0.00

0,00

0.00

0,00

Obiective noi

774.46

774.46

774,46

0.00

0,00

0.00

0.00

Server - 1 buc.

80.00

80.00

80.00

Hard diskuri - 10 buc.

30.00

30.00

30.00

Switch - 5 buc.

17.50

17.50

17.50

Echipament periferic A3 color - 2 buc.

163.00

163.00

163.00

Laptop - 4 buc.

21.00

21.00

21.00

Plăci grafice - 4 buc.

17.20

17.20

17.20

Rituri inentenantă multifuncționale

30.00

30.00

30.00

Ecran exterior

332.76

332.76

332.76

Echipament periferic A0 color - 1 buc.

68.00

68.00

68.00

Echipament periferic A4 color - 2 buc.

15,00

15,00

15,00

03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

143,57

0,00

0,00

0,00

0,00

143,57

143,57

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiective noi

143,57

0.00

0.00

0.00

0,00

143.57

143.57

0.00

0.00

0.00

0.00

Căsuțe din lemn - 30 buc.

108.89

108.89

108.89

Sistem antiefracție D.S.P.P.D.R.I.

7.90

7.90

7.90

Sistem centralizat de supraveghere cu camere IP pentru centre de încasare

26,78

26,78

26,78

30

Alte active fixe

285.00

0,00

0.00

0.00

0.00

285.00

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

285.00

0,00

0.00

0.00

0.00

285.00

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Achiziționare teren str. Fata Portului nr. 1

285.00

285.00

285.00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122.00

0,00

0,00

0.00

0.00

3.122,00

3.122.00

0.00

0.00

0.00

0,00

01

Active financiare

3.122.00

0.00

0,00

0.00

0.00

3.122.00

3.122.00

0,00

0,00

0.00

0.00

01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

3.122,00

0,00

0.00

0.00

0.00

3.122.00

3.122.00

0.00

0,00

0.00

0.00

SC BRA1CAR SA - achiziție 15 autobuze în rate (rata 111)

3.122,00

3.122.00

3.122,00

54.02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

42,49

0,00

0.00

0.00

0,00

42.49

42,49

0.00

0.00

0,00

0.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

42.49

0,00

0,00

0,00

0.00

42.49

42,49

0,00

0.00

0.00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

42.49

0.00

0,00

0.00

0,00

42.49

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Active fixe

42.49

0,00

0.00

0.00

0,00

42.49

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

42,49

0,00

0,00

0.00

0,00

42.49

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

42,49

0,00

0.00

0.00

0.00

42.49

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

Scanner cititor de amprente - 7 buc.

42.49

42.49

42.49

61.02

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

239,50

0-00

0.00

0.00

0.00

239.50

239.50

(LOO

0.00

QJ10

0.00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen

PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

239.50

0.00

0.00

0.00

0.00

239.50

239,50

0.00

0.00

0.00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

239.50

0,00

0.00

0.00

0.00

239.50

239.50

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Active fixe

130.00

0,00

0.00

0.00

0.00

130,00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02

Mașini, echipamente și mijloace de transport

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cofret inteligent pentru acționare sirenă - 18 buc.

130,00

130.00

130.00

03

Reparații capitale aferente activelor fixe

109.50

0.00

0.00

0.00

0.00

109.50

109.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

109.50

0.00

0.00

0.00

0.00

109.50

109.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare adăposturi special amenajate pentru protecția civilă

59,50

59,50

59,50

Reabilitare intrare adăpost ALA Cartier Vidin, Tărgoviștei, bl.

33 B. sc. 1

50,00

50,00

50,00

65.02

ÎNVĂȚĂMÂNT

32.792.02

0.00

0.00

0.00

0.00

32.792.02

4.692.62

7.877.87

5.510.43

14.711.10

0.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

22.588,97

0,00

0,00

0,00

0,00

22.588,97

0,00

7.877,87

0,00

14.711,10

0,00

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDRI

22.588,97

0,00

0,00

0,00

0,00

22.588,97

0,00

7.877,87

0,00

14.711,10

0,00

Obiective în continuare

22.588.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22.588.97

0.00

7.877.87

0.00

14.711.10

0.00

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 "Luceafărul" - multianual

3.131,13

3.131,13

0,00

884,60

2.246,53

Eficientizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr. 60 și internat Liceul cu Program Sportiv - multianual

1.255,93

1.255,93

0,00

607,92

648,01

Eficientizare energetică Grădiniță cu program prelungit nr. 47 "Pinochio" - multianual

2.170,43

2.170,43

0,00

719,39

1.451,04

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 "Fumicuta" - multianual

1.098,84

1.098,84

0,00

164,83

934,01

Consolidare, reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu program normal nr. 18 Brăila - multianual

1.000,00

1.000,00

0,00

150,00

850,00

Reabilitare și dotare corpurile CI, C2, C3 - Colegiu Tehnic „C. D. Nenițescu" Brăila - multianual

4.500,00

4.500,00

0,00

3.188,25

1.311,75

Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială" Mihai Viteazul" Brăila - multianual

2.500,00

2.500,00

0,00

375,00

2.125,00

Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Brăila - multianual

3.147,60

3.147,60

0,00

472,14

2.675,46

Realizarea unei creșc în cartierul Buzăului/Viziru -multianual

2.185,04

2.185.04

1.136,52

1.048,52

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 “Lizuca" - multianual

1.600,00

1.600,00

0,00

179,22

1.420,78

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.203.05

0.00

0.00

0.00

0.00

10.203,05

4.692.62

0,00

5.510.43

0.00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.203.05

0.00

0.00

0,00

0.00

10.203.05

4.692.62

0,00

5.510.43

0.00

0.00

01

Active fixe

1.749.07

0.00

0.00

0,00

0.00

1.749.07

1.608.00

0,00

0.00

0.00

0.00

01

Construcții

1.560.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.560.00

1.560.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Obiective în continuare

1.560.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.560.00

1.560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Execuție campus școlar - Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius" Brăila - expertiză tehnică și finalizarea lucrărilor - multianual

100,00

100,00

100,00

Extindere Grădiniță nr. 37 "Dumbrava Minunată" - multianual H.C.L.M. nr. 68/30,03.2017

50,00

50,00

50,00

Construcție Grădiniță nr. 40 P+l Aviz tehnic MECT cu indicatori tehnico-economici 2511 /01.10.2007- multianual -Colegiul National "Ana Aslan"

160,00

160,00

160,00

Realizare bazin de înot olimpic - Aleea Parcului nr. 7A -contribuția municipiului Brăila - obiectiv cofinanțat de C.N.I. -multianual

1.250,00

1.250,00

1.250,00

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

18.00

0,00

0.00

0.00

0.00

18,00

18.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

18,00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,00

18.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Generator electric pentru hidranti - Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu

18,00

18,00

18,00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă ncrambur-sabilă

Consiliul Județean Brăila

03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

141.07

0.00

0.00

0.00

0.00

141.07

141.07

0.00

0.00

0,00

0,00

Obiective noi

33.29

0.00

0.00

0.00

0,00

33.29

33.29

0.00

0.00

0.00

0,00

Sistem de supraveghere video corp D - Liceul de Arte "Hariclea Darclee"

2,50

2,50

2,50

Sistem de supraveghere video corp E - Liceul de Arte "Hariclea Darclee"

2,50

2,50

2,50

Sistem de supraveghere video - Liceul Tehnologic Panait Istrati

28,29

28,29

28,29

Obiective în continuare

107.78

0.00

0.00

0.00

0,00

107.78

107.78

0.00

0.00

0,00

0.00

Proiectare și execuție sistem de stingere a inccdiilor - Liceul

Pedagogic “D. P. Pcrpessicius” Brăila HCLM nr. 16/31.01.2019

107,78

107,78

107,78

30

/Mte active fixe

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Obiective noi

30,00

0,00

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Studiu de fezabilitate la clădirea de legătură - Liceul Teoretic Mihail Sebastian

30,00

30,00

30,00

03

Reparații capitale aferente activelor fixe

8.453.98

0,00

0.00

0.00

0.00

8.453.98

2.943,55

0.00

5.510.43

0.00

0.00

Obiective în continuare

7.677.37

0,00

0,00

0,00

0.00

7.677,37

2.166.94

0,00

5.510,43

0.00

0.00

Reabilitare corp clădire Calea Călărașilor nr. 104, Grădinița nr. 3 - multianual - Grădinița nr. 37 H.C.L.M. nr. 67/30,03.2017

50,00

50,00

50,00

Mansardare și extindere scară exterioară - Grădinița cu program prelungit nr. 2 - multianual

100,00

100,00

100,00

Reabilitare și modernizare clădire monument istoric Colegiul Național "Gh. M. Murgoci" - multianual

200,00

200,00

200,00

Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic “Panait Cema", municipiul Brăila - multianual

6.721,82

6.721,82

1.211,39

5.510,43

Consolidare, modernizare și dotare sală de sport Liceul Teoretic “Panait Cema”, municipiul Brăila -mutianual

50,00

50,00

50,00

Reabilitare bazin de înot acoperit - Liceul cu Program Sportiv -expertiză, DALL proiectare și execuție multianual

100,00

100,00

100,00

Rezervă de apă și grup pompare apă pentru hidranți interiori de incendiu, recompartimentare și placare cu rigips ignifug la planseu -Școala Gimaziala Ecaterina Tcodoroiu

90,00

90,00

90,00

Compartimentare spațiu rezervă apă, instalație hidranți interiori, accese incintă - Școala Vlaicu Vodă

95,20

95,20

95,20

Realizare cale de evacuare, înlocuire uși rezistente la foc și obținere autorizație PSl pentru Grădinița nr. 21 str. Mihail Kogălniceanu nr. 9 D - Școala Gimnazială A. S. Puskin

74,00

74,00

74,00

Adaptarea corpului CI la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap prin amenajarea unei câine speciale în cadrul grupurilor sanitare - Colegiul Național Nicolae Bălcescu

196,35

196,35

196,35

Obiective noi

776.61

0.00

0.00

0.00

0.00

776,61

776,61

0.00

0,00

0.00

0.00

Reabilitare instalație termică corp A B-dul. Al. I. Cuza nr. 184 -Liceul de Arte "Hariclea Darclee"

70,00

70,00

70,00

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU - Corp A - Liceul de Arte "Hariclea Darclee"

100,00

100,00

100,00

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU -Liceul Tehnologic Anghel Saligny

20,00

20,00

20,00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen

PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanța re externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

Reabilitare instalație de stingere incendiu, instalație de iluminat de securitate Grădinița cu program prelungit nr. 6

20,00

20,00

20,00

Reabilitare corp clădire C2 - Grădinița cu Program Prelungit nr.

39

200,00

200,00

200,00

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU -Școala Gimnazială George Coșbuc

22,00

22,00

22,00

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU -

Grădinița nr. 31 structură a Școlii Gimnaziale A. S. Puskin

79,00

79,00

79,00

Lucrări de reabilitare in vederea obținerii autorizației ISU - Corp C4 - Colegiul Național Nicolae Bălcescu

98,83

98,83

98,83

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU -Școala Sfântul Andrei

49,90

49,90

49,90

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU - Corp C5 - Colegiul Național Nicolae Bălcescu

116,88

116,88

116,88

66.02

SĂNĂTATE

712,03

0.00

0.00

0,00

0.00

712.03

712.03

0.00

0.00

0.00

0.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Transferuri de capital

500,00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0,00

28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiective noi

500,00

0,00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sistematizare pe verticală Calea Călărașilor nr. 59 DALI, proiectare și execuție - Spitalul de Psihiatrie SE Pantclimon -multianual

500,00

500,00

500,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

212.03

0.00

0.00

0.00

0.00

212.03

212.03

0.00

0.00

0,00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

212.03

0.00

0.00

0.00

0.00

212.03

212.03

0.00

0.00

0.00

01

Active fixe

212,03

0.00

0.00

0.00

0.00

212.03

212.03

0.00

0,00

0.00

30

Alte active fixe

212,03

0.00

0.00

0.00

0.00

212.03

212.03

0.00

0.00

0.00

Obiective în continuare

212.03

0.00

0,00

0.00

0.00

212,03

212.03

0.00

0.00

0.00

Reabilitare, modernizare, inclusiv dotări (mobilier/echipamcnte/aparatură specifice domeniului de activitate) și realizare branșamente de utilități (apă/canalizarc/gaze naturale/telefonie/intemet) - Centru de permanență medicală - multianual

212,03

212,03

212,03

67.02

CULTURĂ. RECREERE SI RELIGIE

6.167.50

0.00

0.00

0.00

0.00

6.167.50

6.067.50

0.00

0.00

0.00

100.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.767,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.767,50

3.767,50

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Transferuri de capital

3.767.50

0.00

0.00

0.00

0.00

3.767.50

3.767.50

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.767.50

0.00

0.00

0.00

0,00

3.767.50

3.767.50

0.00

0.00

0,00

0.00

Obiective în continuare

2.987,00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.987.00

2.987.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Modernizare locuri dejoacă:

Calea Călărașilor - Caporal Mușat;

Cartier Hipodrom - Complex Milenium;

Calea Galați - bl. 10 - lângă Școala 18 Mihu Dragomir;

Cartier Vidin - Piața Vidin;

Cartier Radu Negru - str. Radu Negru;

Cartier Chercea - str. Decebal

Cartier Viziru III - între bl. E

Calea Galați - Piața Săracă - SUPAGL - multianual

2.166,00

2.166,00

2.166,00

Achiziții complex joacă - 17 buc. - SUPAGL - multianual

350,00

350,00

350.00

Realizarea sistemului de irigații automatizat pentru faleza Dunării - SUP Seroplant - multianual

471,00

471,00

471,00

Obiective noi

780.50

0.00

0,00

0.00

0.00

780.50

780.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Orgă de lumini - Teatrul de Păpuși

30.00

30.00

30.00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen

PIF

Cap.

Ari.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocafii bugetare

Din care:

Buget local

Finanfare nafională

Bugetul de stat

Finanțare externă nerambur-sabilă

Consiliul Județean Brăila

Laptop - Teatrul de Păpuși

6.00

6.00

6.00

Procram editare video - Teatrul de Păpuși

3,00

3.00

3.00

Echipamente lumini și videoproiecție scenă - Teatrul Mana Filotti

155,00

155,00

155,00

Mașină universală de tâmplărie - Teatrul Maria Filotti

28.50

28.50

28.50

Mașină cusut și surfilat pentru croitorie costume - Teatrul Maria Filotti

3,50

3,50

3,50

Sistem de intcrcomunicatii scenă - Teatrul Maria Filotti

18.00

18.00

18.00

Achiziție asambluri și cchipamemntc locuri joacă - 25 buc. -SUPAGL

300,00

300,00

300,00

Sistem monitorizare pentru stadioane - SUPAGL

166.50

166.50

166.50

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, studii topografice, geodezice și întocmire documentație geotehnică DAL1 pentru amplasamente locuri de inacă noi - SI IPAGl

50,00

50,00

50,00

Sistem monitorizare camere video pentru locuri dejoacă -SUPAGL

20,00

20,00

20,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

200,00

0,00

0.00

0.00

0.00

200.00

100.00

0,00

0,00

0.00

100.00

01

Transferuri interne

200.00

0.00

0,00

0.00

0.00

200,00

100.00

0,00

0.00

0.00

100.00

13

Programe de dezvoltare

200.00

0.00

0.00

0,00

0.00

200.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Obiective în continuare

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Investiții patinoar - SUPAGL

200.00

200.00

100.00

100.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.200,00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.200.00

2.200.00

0.00

0,00

0.00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.200.00

0.00

0.00

0.00

0,00

2.200.00

2.200.00

0.00

0,00

0.00

0.00

01

Active fixe

1.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.500.00

1.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Alte active fixe

1.500,00

0.00

0.00

0,00

0.00

1.500.00

1.500.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Obiective în continuare

1.500.00

0.00

0.00

0,00

0.00

1.500.00

1.500.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Registrul spatiilor verzi - multianual

100.00

100.00

100.00

Reamplasare și reabilitare Obelisc - Monumentul Eroilor- 1916-1918 - proiectare execuție lucrări, dirigenție șantier - multianual

20,00

20,00

20,00

Amenajare punct de alimentare cu apă din Dunăre a sistemului de irigat din Parcul Monument și reabilitare conductă de aducțiune aferentă - execuție lucrări, dirigenție șantier H.C.L.M. nr. 86/29.03.2016 - multianual

170,00

170,00

170,00

Realizare și reabilitare socluri și statui în municipiul Brăila -multianual

100,00

100,00

100,00

Platforme expunere amplasare statui rezultate în urma simpozionului de sculptură monumentală "Nică Petre" -multianual

110,00

110,00

110,00

Realizare post+transformare și extindere instalații de utilizator în Parcul Monument - multianual

150,00

150,00

150,00

Reabilitare și modernizare Parc Monument etapa a II -a -multianual

300,00

300,00

300,00

Reabilitare și amplasare statuie Taur - multianual

50.00

50.00

50.00

Amenajare Orășelul Copiilor si Skatc Parc in Parc Monument, Municipiul Braila - multianual

500,00

500,00

500,00

03

Reparații capitale aferente activelor fixe

700.00

0.00

0.00

0.00

0,00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective în continuare

700.00

0.00

0,00

0.00

0.00

700.00

700,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Consolidare și amenajare Casa de cultură - Cartierul Nedclcu Chercca - proiectare, execuție lucrări și dirigenție șantier -multianual

500,00

500,00

500,00

Reabilitare și consolidare imobil din Municipiul Brăila str. Mihai Emincscu nr. 23A - Centru Cultural Brăila - multianual

200,00

200,00

200,00

68.02

ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

146.00

0.00

0.00

0,00

0.00

146.00

146.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

146.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146.00

146.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

146.00

0.00

0.00

0,00

0.00

146.00

146.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Active fixe

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02

Mașini, echipamente și mijloace de transport

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Achiziție și instalare sistem alarmă efracție str. Școlilor nr. 64 -Direcția de Asistentă Socială

13,00

13,00

13,00

Proiectare, achiziționare și montaj sistem avertizare incendiu, str. Școlilor nr. 64 - Direcția de Asistentă Socială

22,00

22,00

22,00

Achiziție și instalare sistem pentru identificare și supraveghere video str. Școlilor nr. 64 - Direcția de Asistență Socială

15,00

15,00

15,00

Achiziționare autoclav sterilizare cabinet medical adăpost de noante - Direcția de Asistentă Socială

6,00

6,00

6,00

30

Alte active fixe

45.00

0,00

0.00

0.00

0.00

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,00

45.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Achiziționare pachete de software - module de asistență socială - Direcția de Asistentă Socială

45,00

45,00

45,00

03

Reparații capitale aferente activelor fixe

45.00

0,00

0.00

0.00

0.00

45.00

45,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare acoperiș clădire 700 mp - Complexul rezidențial Sf. Maria

45,00

45,00

45,00

70.02

LOCUINȚE. SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

15.897.56

0.00

0.00

0.00

0.00

15.897.56

13.155.62

496,46

0.00

2.245.48

0.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.830,00

3.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Transferuri de capital

3.830.00

0.00

0,00

0.00

0.00

3.830.00

3.830.00

0.00

0.00

0,00

0.00

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.830.00

3.830.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Obiective în continuare

1.200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.200.00

1.200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reparații capitale imobil str. 1 Decembrie 1918 nr. 8 multianual SUPAFLC

340,00

340,00

340,00

Reparații capitale imobil Str. M. Eminescu nr. 46 multianual -SUPAFLC

680,00

680,00

680,00

Reparații capitale imobil Str. M. Eminescu nr. 72 multianual -SUPAFLC

180,00

180,00

180,00

Obiective noi

2.630,00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.630.00

2.630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Modernizare gard cimitir Sf. Maria expoziție tematică -SUPAFLC

350,00

350,00

350,00

Iluminat cimitire- SUPAFLC

150.00

150.00

150.00

Modernizare spațiii verzi și alei la administrațiile de cimitire -SUPAFLC

550,00

550,00

550,00

Modernizare toalete cimitire - SUPAFLC

100.00

100.00

100.00

Modernizări asfaltări alei cimitire - SUPAFLC

200.00

200,00

200.00

Reparații capitale imobil str. Ana Aslan nr. 33 - SUPAFLC

250,00

250,00

250,00

Reparații capitale imobil str. R. Campiniu nr. 20 - SUPAFLC

250,00

250,00

250,00

Reparații capitale imobil Calea Călărașilor nr. 23 - SUPAFLC

450.00

450.00

450.00

Reparații capitale imobil bld. AL 1. Cuza nr. 38 - SUPAFLC

250,00

250,00

250,00

Pro eram informatic contabilitate - SUPAGL

80.00

80.00

80.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2.741,94

0,00

0,00

0,00

0,00

2.741,94

0,00

496,46

0,00

2.245,48

0,00

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională

UFDIU

2.741,94

0,00

0,00

0,00

0,00

2.741,94

0,00

496,46

0,00

2.245,48

0,00

Obiective în continuare

2.741.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2.741.94

0.00

496.46

0.00

2.245,48

0.00

Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică Brăila -multianual

320,00

320,00

0,00

48,00

272,00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă ncrambur-sabilă

Consiliul Județean Brăila

Regenerare economică și socială în zone marginalizatc din municipiul Brăila (investiții în facilități și locuri dejoacă pentru coniiî - multiannal

2.066,07

2.066,07

0,00

353,11

1.712,96

Regenerare zone urbane degradate sector 1 - multianual

155.78

155.78

0.00

23.37

132,41

Regenerare zone urbane denradate sector 2 - multianual

200.09

200.09

0.00

71.98

128.11

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.325.62

0.00

0.00

0.00

0.00

9.325,62

9.325,62

0.00

0.00

0,00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9.325.62

0.00

0.00

0.00

0.00

9.325,62

9.325.62

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Active fixe

6.905,62

0.00

0.00

0.00

0.00

6.905.62

6.905.62

0.00

0.00

0,00

0.00

30

Alte active fixe

6.905.62

0.00

0.00

0.00

0.00

6.905,62

6.905.62

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective în continuare

5.913.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.913,00

5.913.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viabilizare str. Prelungirea Lanului - execuție lucrări, diriginte șantier HCLM nr. 64/27.03.2015 și HCLM nr. 197/30.05.2017-miiltianual

95,00

95,00

95,00

Elaborarea hărților de riscuri naturale la nivelul municipiului

Brăila, conform Legii nr. 575/2001 și HGR nr. 447/2003 -multianual

100,00

100,00

100,00

Viabilizare teren locuințe Cartier Lacu Dulce, str. Dorului -Cazasului, CF București - Brăila, etapa 11 Nord - proiectare -multianual

150,00

150,00

150,00

Realizare branșamente electrice în diferite locații din municipiul Brăila - multianual

100,00

100,00

100,00

Actualizare Plan Urbanistic General - multianual

458.00

458.00

458.00

Consolidare taluz faleza Dunării - zona post de transformare Electrica - proiectare, execuție lucrări, dirigenție de șantier -multianual

100,00

100,00

100,00

Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Brăila și extindere de iluminat stradal și ornamental - contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Brăila prin concesionare - dirigenție șantier HCLM nr. 242/27.07.2016 - multianual

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Viabilizare teren locuințe Cartier Lacu Dulce, str. Dorului -Cazasului, CF București - Brăila, etapa 11 Sud - proiectare -multianual

100,00

100,00

100,00

Expertizare clădiri existente în municipiul Brăila pentru reducerea riscului seismic - OG nr. 20/1994 cu modificările și completările ulterioare - servicii proiectare, documentații tehnice de specialitate - multianual

60,00

60,00

60,00

Realizare branșamente electrice în diferite locații din municipiul Brăila - multianual

200,00

200,00

200,00

Servicii de expertiză tehnică pentru derularea obiectivelor de investiți i- multianual

50,00

50,00

50,00

Achiziție și modernizare hrubă - multianual

500.00

500.00

500.00

Obiective noi

992.62

0.00

0.00

0.00

0.00

992.62

992.62

0.00

0.00

0,00

0.00

Branșament și instalații utilizator pentru zona situată între parcare Palat Administrativ, Piața Independenței nr. 1 și Colegiul Național Gh. M. Murgoci, str. Mihai Eminescu -proiectare, execuție

300,00

300,00

300,00

Eficientizare energetică clădiri publice - zona 1

138.81

138.81

138.81

Eficicntizare energetică clădiri publice - zona 2

138.81

138.81

138.81

Viabilizare zone puncte termice - expertiză, DALL proiectare, execuție

300,00

300,00

300,00

Scară acces Bl. B32 Hotărîre Judecătorească

55.00

55.00

55.00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen

PIF

Cap.

ArL

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanța re națională

Bugetul de stat

Finanțare externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

Locuințe pentru tineri destinate închirierii, jud. Brăila, mun. Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, CF București - Brăila, etapa II Nord - proiectare - studiu de fezabilitate

30,00

30,00

30,00

Locuințe pentru tineri destinate închirierii, jud. Brăila, mun. Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, CF București - Brăila, etapa 11 Sud - proiectare - studiu de fezabilitate

30,00

30,00

30,00

03

Reparații capitale aferente activelor fixe

2.420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.420.00

2.420,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

550.00

550,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Reabilitare gard împrejmuire Grădina Publică

300.00

300.00

300.00

Realizare împrejmuire și sistematizare verticală imobil str. Gratiei nr. 48. Municipiul Brăila

100,00

100,00

100,00

Reabilitare și consolidare imobil din Municipiul Brăila str. Oituz nr. 5A - Centrul Cultural Brăila - proiectare + execuție lucrări + dirigsntig.5an.tier

150,00

150,00

150,00

Obiective în continuare

1.870.00

0.00

0,00

0,00

0.00

1.870.00

1.870.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Consolidarea și restaurarea fântânii arteziene Piața Traian -execuție lucrări, diriuinte șantier - niultianual

250,00

250,00

250,00

Reabilitare imobil situat în municipiul Brăila b-dul. Al. I. Cuza nr. 105 - servicii proiectare și execuție - niultianual

70,00

70,00

70,00

Reabilitare și schimbare destinație imobil din b-dul.

Independenței nr. 65 expertiză, proiectare, execuție, diriginte de șantier - multianual

700,00

700,00

700,00

Reabilitare ceasuri de orientare publică în municipiul Brăila -proiectare, execuție lucrări, dirigenție de șantier - multianual

100,00

100,00

100,00

Reabilitarea Stadionului Municipal din Parcul Monument Brăila - multianual

100,00

100,00

100,00

Reabilitarea Stadionului Municipal "Progresul" Brăila -multianual

300,00

300,00

300,00

Reamenajare și reabilitare imobil situat în municipiul Brăila b-dul. Al. I. Cuza nr. 134 - proiectare - multianual

50,00

50,00

50,00

Reabilitare și schimbare destinație imobil Cal. Galați nr. 346, corp E - multianual

100,00

100,00

100,00

Reabilitare ceas de orientare publică. Piața Traian nr. 1 - servicii de proiectare + execuție lucrări - multianual

200,00

200,00

200,00

74.02

PROTECȚIA MEDIULUI

397,62

0.00

0.00

0.00

0.00

397.62

397.62

0.00

0.00

0.00

0.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

315,25

0,00

0,00

0,00

0,00

315,25

315,25

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Transferuri de capital

315.25

0.00

0.00

0.00

0.00

315.25

315.25

0,00

0.00

0.00

0,00

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

315.25

0.00

0.00

0.00

0,00

315.25

315.25

0.00

0.00

0,00

0.00

Obiective în continuare

107.00

0,00

0.00

0.00

0.00

107.00

107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tcrmonebulizator ceată caldă - SUPAGL - multianual

34.00

34.00

34.00

Generator ULV ceată rece - SUPAGL - multianual

73.00

73.00

73.00

Obiective noi

208.25

0,00

0.00

0.00

0.00

208.25

208.25

0.00

0.00

0.00

0.00

ULV Generator de mare capacitate DDD - SUPAGL

208.25

208.25

208.25

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

82.37

0.00

0.00

0.00

0.00

82.37

82.37

0.00

0.00

0.00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

82.37

0.00

0.00

0.00

0.00

82.37

82.37

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Active fixe

82.37

0.00

0.00

0.00

0.00

82.37

82.37

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Alte active fixe

82.37

0.00

0.00

0.00

0.00

82.37

82.37

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

82.37

0.00

0,00

0.00

0.00

82.37

82.37

0,00

0.00

0.00

0.00

Cofinanțare proiect regional "Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Brăla în perioada 2014-2020 -multianual

82,37

82,37

82,37

84.02

TRANSPORTURI

211.707,68

0.00

0.00

0.00

0.00

211.707.68

17.906.09

62.647.74

22.802.39

108.351.46

0.00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen

PIF

Cap.

Art

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

148,50

0,00

0,00

0,00

0,00

148,50

148,50

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Transferuri de capital

148.50

0.00

0.00

0.00

0.00

148,50

148.50

0.00

0.00

0,00

0.00

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

148,50

0.00

0.00

0,00

0.00

148.50

148.50

0.00

0.00

0,00

0.00

Obiective noi

148.50

0.00

0.00

0.00

0.00

148.50

148.50

0.00

0,00

0.00

0.00

Autoutilitară - SUPAGL

140,00

140,00

140,00

Generator sudură - SUPAGL

8.50

8.50

8,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

170.999,20

0,00

0,00

0,00

0,00

170.999,20

0,00

62.647,74

0,00

108.351,46

0,00

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR1

170.999,20

0,00

0,00

0,00

0,00

170.999,20

0,00

62.647,74

0,00

108.351,46

0,00

Obiective în continuare

170.999.20

0,00

0.00

0.00

0.00

170.999.20

0.00

62.647.74

0.00

108.351,46

0.00

Modernizare transport electric cal. Galați - multianual

7.500,00

7.500.00

0.00

1.052.90

6.447.10

Modernizare transport electric șos. Baldovinești - multianual

43.800,00

43.800,00

0,00

33.268,67

10.531,33

Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru -multianual

20.649,48

20.649,48

0,00

2.988,12

17.661,36

Modernizare transport electric b-dul. Independenței - multianual

24.000,00

24.000,00

0,00

4.196,79

19.803,21

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice -multianual

17.917,92

17.917,92

0,00

4.819,49

13.098,43

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie - multianual

57.131,80

57.131,80

0,00

16 321,77

40.810,03

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.559,98

0.00

0.00

0.00

0.00

40.559.98

17.757.59

0,00

22.802.39

0,00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40.559.98

0.00

0.00

0.00

0.00

40.559,98

17.757.59

0.00

22.802.39

0.00

0.00

01

Active fixe

39.596.59

0.00

0.00

0.00

0.00

39.596.59

16.794.20

0.00

22.802.39

0.00

0.00

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

261.87

0.00

0.00

0.00

0.00

261.87

261,87

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective în continuare

47.67

0.00

0.00

0.00

0.00

47.67

47.67

0.00

0,00

0.00

0.00

Achiziționare și montare sistem video pentru trafic greu -multianual

40,00

40,00

40,00

Achiziționare, montare și punere în funcțiune a două camere de supraveghere video în Municipiul Brăila - Șos. Focșani și Calea Galați - multianual

7,67

7,67

7,67

Obiective noi

214.20

0,00

0.00

0.00

0.00

214.20

214.20

Panouri afișai statii mijloace de transport în comun

214.20

214.20

214.20

30

Alte active Fixe

39.334.72

0.00

0.00

0.00

0.00

39.334.72

16.532.33

0.00

22.802.39

0.00

0.00

Obiective în continuare

38.234.72

0.00

0,00

0.00

0.00

38.234.72

15.432.33

0.00

22.802.39

0.00

0.00

0.00

0.00

Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Brăila - servicii de proiectare faza 1 - multianual

411,24

411,24

31,24

0,00

380,00

Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport nnblic de călători - multianual

630,00

630,00

630,00

Echipare semafoare cu sisteme necesare asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile publice locale - multianual

50,00

50,00

50,00

Amenajare și modernizare stații îmbarcare/dcbarcare călători pentru transportul public local de călători - stații autobuz -multianual

900,00

900,00

900,00

Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce - proiectare, execuție lucrări, diriginte șantier - multianual HCLM nr. 33/23.02.2017 și HCLM nr. 290/17.07.2017

500,00

500,00

500,00

Modernizări străzi Cartier Pisc - proiectare, execuție lucrări, diriginte șantier - multianual HCLM nr. 33/23.02.2017 și HCLM nr 291/17 07 2017

17.985,99

17.985,99

387,89

17.598,10

Cod indicator

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen

PIF

Cap.

ArL

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă ncrambur-sabilă

Consiliul Județean Brăila

Modernizare străzi Cartier Ncdclcu Chercea - proiectare, execuție lucrări, diriginte șantier - multianual HCLM nr. 33/23 02 2017 si HCI.M nr 241/30 06.2017

5.282,49

5.282,49

458,20

4.824,29

Modernizare străzi Cartier Radu Negru - proiectare, execuție lucrări, diriginte șantier- multianual HCLM nr. 292/17.07.2017

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Modernizare străzi Cartier Ncdelcu Chercea, etapa II - servicii proiectare, expertiză tehnică, studiu topografic, DALI, DTAC și verificator de proiect - multianual

300,00

300,00

300,00

Modernizare străzi Cartier Comorofca - servicii proiectare, expertiză tehnică, studiu topografic, DALJ, DTAC și verificator de nroiect - multianual

300,00

300,00

300,00

Modernizare cal. Galați între pod Brăilița și DJ 221 B -proiectare, execuție lucrări, dirigente șantier HCLM nr. 34/23 02 /2017 - multianual

15,00

15,00

15,00

Modernizare parcări lot 3 - 540 locuri de parcare - aleea Lebedei între cal. Călărașilor și str. Gr. Alcxandrescu, str.

Sebeșului (Bl. Dl), șos. Buzăului (bl. B30 și bl. B31),    b-dul.

Dorobanți (bl. A28 și bl. A31), aleea învățătorilor (bl. G7, bl.

G8 și bl. Z), str. O. Doicescu (bl. Al și bl. A2) - PT, DE, execuție lucrări, dirigenție de șantier - multianual

2.300,00

2.300,00

2.300,00

Modernizare parcări lot 4 - 300 locuri de parcare - Cartier Obor -str. Ion lonescu de la Brad (bl. AF1, bl. AF2, bl. AF3, bl. AGI, bl. AG2), cal. Galați (in spatele bl. 10), str. Plantelor (în spatele bl. 8), str. Ion C. Brătianu (de la Creșa nr. 2 până la str. Apolo), șos. Buzăului (întTc str. S. Bamuțiu și str. Comunarzi de la bl. A8 și bl. A9 bis pănă la bl. A6 și bl. A4) - PT, DE, execuție lucrări, dirigenție de șantier - multianual

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Modernizare parcări lot 5 - suprafață 7.000,00 mp.

  • 1. Aleea Petroliștilor - capăt Aleea Culturii, în spatele Bl. 10;

  • 2. Aleea Soarelui - zona parcare mărginită de străzile: Ghioceilor, Tineretului și b-dul. Dorobanților - execuție lucrări, dirigenție de șantier - multianual

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Modernizare parcări lot 6 - proiectarc+cxecuție lucrări+dirieentie de șantier - multianual

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Modernizare parcări lot 7 - proiectarc+cxecuție lucrări+dirieentie de șantier - multianual

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Modernizare parcări lot 8 - proiectare+executic lucrărit dirieentie de șantier - multianual

60,00

60,00

60,00

Obiective noi

1.100.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.100.00

1.100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Modernizare transport electric Cartier Brăilița - multianual -expertiză, studii. DALI. PT si verificare nroiect

200,00

200,00

200,00

Amenajare și modernizare stații îmbarcare/debarcare călători pentru transportul public local de călători - proiect 2

400,00

400,00

400,00

Amenajare sens giratoriu în municipiul Brăila - Șos. Buzăului c/c Șos. Națională Veche (zona Spitalul Județean) -nrniectare+executie lucrări +diripentie șantier

100,00

100,00

100,00

Desființare centrală termică și amenajare zonă - parcări str. Ghioceilor c/c str. Roșiori

300,00

300,00

300,00

Schimbarea destinației locului dejoacă pentru copii, din Municipiul Brăila, Str. Calea Galați Bl. A în parcare

100,00

100,00

100,00

03

Reparații capitale aferente activelor fixe

963.39

0.00

0,00

0.00

0.00

963,39

963.39

0.00

0.00

0,00

0.00

Obiective noi

963.39

0.00

0,00

0,00

0.00

963.39

963.39

0,00

0.00

0.00

0.00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. ți data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen

PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul dc stat

Finanțare externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

Reabilitare și modernizare str. Grivița în Municipiul Brăila

365,99

365,99

365,99

Modernizare substații de tracțiune electrică pentru funcționarea acestora cu control de la distantă

240,40

240,40

240,40

Lucrări infrastructură dc transport (cale de rulare și rețea de contact) - C. Neeruzzi. Ulmului. 0 . Doicescu)

357,00

357,00

357,00

87.02

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

8.305,03

0,00

0.00

0,00

0.00

8.305.03

0,00

2.930,05

0,00

5.374.98

0.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8.305,03

0,00

0,00

0,00

0,00

8.305,03

0,00

2.930,05

0,00

5.374,98

0,00

05

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime fFEPAM)

8.305,03

0,00

0,00

0,00

0,00

8.305,03

0,00

2.930,05

0,00

5374,98

0,00

Obiective noi

3.598.44

0.00

0,00

0.00

0.00

3.598.44

0,00

782.11

0.00

2.816,33

0,00

Amenajarea Faleza Dunării în scopuri turistice

1.650.00

1.650.00

50.00

1.600.00

Piața dc pește

1.848.44

1.848.44

682.11

1.166.33

Skate-Parc - Faleza Dunării

100.00

100.00

50.00

50.00

Obiective în continuare

4.706.59

0.00

0,00

0,00

0.00

4.706,59

0.00

2.147.94

0.00

2.558.65

0.00

Dezvoltarea ecoturismului și turismului educațional în municipiul Brăila - multianual

1.006,68

1.006,68

326,74

679,94

Masuri privind inbunatatirea siguranței pescarilor - multianual

2 490,31

2.490,31

1.242,10

1.248,21

Centru de agrement "Faleza Dunării” - multianual

1.209.60

1.209.60

579.10

630.50

Anexa nr. O

La HCLMnr. 6V/&0.C& JL.o<w

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

-mii lei-


Capitol/subcapitol/paragraf: 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe

Denumire indicatori

Cod

Propuneri Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

A

B

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

00

43.422,03

48.146,34

43.855,85

45.907,23

CHELTUIELI CURENTE

01

39.097,00

43.775,09

42.561,49

44.568,05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

28.887,00

30.331,35

31.862,37

33.364,49

Cheltuieli salariate in bani

10.01

27.737,00

29.123,85

30.593,92

32.036,24

Salarii de baza

10.01.01

23.222,00

24.383,10

25.613,87

26.821,41

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

505,00

530,25

557,02

583,28

Indemnizații de delegare

10.01.13

10,00

10,50

11,03

11,55

Indemnizații de hrana

10.01.17

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3.000,00

3.150,00

3.309,00

3.465,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

450,00

472,50

496,35

519,75

Vouchere de vacanta

10.02.06

450,00

472,50

496,35

519,75

Contribuții

10.03

700,00

735,00

772,10

808,50

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

700,00

735,00

772,10

808,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

9.500,00

9.975,00

10.478,52

10.972,56

Bunuri si servicii

20.01

2.084,00

2.188,20

2.298,66

2.407,04

Furnituri de birou

20.01.01

153,00

160,65

168,76

176,72

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

6,30

6,62

6,93

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

342,00

359,10

377,23

395,01

Apa, canal si salubritate

20.01.04

58,00

60,90

63,97

66,99

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

66,00

69,30

72,80

76,23

Piese de schimb

20.01.06

22,00

23,10

24,27

25,41

Transport

20.01.07

13,00

13,65

14,34

15,02

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

641,00

673,05

707,02

740,36

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

303,00

318,15

334,21

349,97

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

480,00

504,00

529,44

554,40

Reparații curente

20.02.00

5,00

5,25

5,52

5,78

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

95,00

99,75

104,79

109,73

Alte obiecte de inventar

20.05.30

95,00

99,75

104,79

109,73

Daplasari, detasari, transferări

20.06

12,00

12,60

13,23

13,86

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

8,00

8,40

8,82

9,24

Deplasări în străinătate

20.06.02

4,00

4,20

4,41

4,62

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11.00

29,00

30,45

31,99

33,50

Consultanta si expertiza

20.12.00

89,00

93,45

98,17

102,80

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19.00

570,00

598,50

628,71

658,35

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25.00

2.525,00

2.651,25

2.785,08

2.916,38

Alte cheltuieli

20.30

4.091,00

4.295,55

4.512,37

4.725,12

Reclama si publicitate

20.30.01

211,00

221,55

232,73

243,71

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

19,00

19,95

20,96

21,95

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

3.424,00

3.595,20

3.776,67

3.954,72

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

437,00

458,85

482,01

504,74

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

510,00

3.258,74

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

58.02

510,00

3.258,74

0,00

0,00

Finanțare naționala

58.02.01

76,50

488,81

0,00

0,00

Finanțare externa nerambursabila

58.02.02

433,50

2.769,93

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

200,00

210,00

220,60

231,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40.00

200,00

210,00

220,60

231,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4.325,03

4.371,25

1.294,36

1.339,18

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.203,03

1.249,25

1.294,36

1.339,18

Active fixe

71.01

1.203,03

1.249,25

1.294,36

1.339,18

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

774,46

800,00

825,00

850,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

143,57

150,00

155,00

160,00

Alte active fixe

71.01.30

285,00

299,25

314,36

329,18

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

Active financiare

72.01

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)

00

38.587,00

40.516,35

42.561,49

44.568,05

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

38.587,00

40.516,35

42.561,49

44.568,05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

28.887,00

30.331,35

31.862,37

33.364,49

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

27.737,00

29.123,85

30.593,92

32.036,24

Salarii de baza

10.01.01

23.222,00

24.383,10

25.613,87

26.821,41

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

505,00

530,25

557,02

583,28

Indemnizații de delegare

10.01.13

10,00

10,50

11,03

11,55

Indemnizații de hrana

10.01.17

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3.000,00

3.150,00

3.309,00

3.465,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

450,00

472,50

496,35

519,75

Vouchere de vacanta

10.02.06

450,00

472,50

496,35

519,75

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

700,00

735,00

772,10

808,50

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

700,00

735,00

772,10

808,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

9.500,00

9.975,00

10.478,52

10.972,56

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.084,00

2.188,20

2.298,66

2.407,04

Furnituri de birou

20.01.01

153,00

160,65

168,76

176,72

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

6,30

6,62

6,93

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

342,00

359,10

377,23

395,01

Apa, canal si salubritate

20.01.04

58,00

60,90

63,97

66,99

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

66,00

69,30

72,80

76,23

Piese de schimb

20.01.06

22,00

23,10

24,27

25,41

Transport

20.01.07

13,00

13,65

14,34

15,02

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

641,00

673,05

707,02

740,36

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

303,00

318,15

334,21

349,97

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

480,00

504,00

529,44

554,40

Reparații curente

20.02.00

5,00

5,25

5,52

5,78

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

95,00

99,75

104,79

109,73

Alte obiecte de inventar

20.05.30

95,00

99,75

104,79

109,73

Daplasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

12,00

12,60

13,23

13,86

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

8,00

8,40

8,82

9,24

Deplasări în străinătate

20.06.02

4,00

4,20

4,41

4,62

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11.00

29,00

30,45

31,99

33,50

Consultanta si expertiza

20.12.00

89,00

93,45

98,17

102,80

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19.00

570,00

598,50

628,71

658,35

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25.00

2.525,00

2.651,25

2.785,08

2.916,38

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4.091,00

4.295,55

4.512,37

4.725,12

Reclama si publicitate

20.30.01

211,00

221,55

232,73

243,71

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

19,00

19,95

20,96

21,95

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

3.424,00

3.595,20

3.776,67

3.954,72

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

437,00

458,85

482,01

504,74

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.36)

59

200,00

210,00

220,60

231,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40.00

200,00

210,00

220,60

231,00

TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

00

4.835,03

7.629,99

1.294,36

1.339,18

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020(cod. 58.06+58.07+58.08+58.09+58.10)

58

510,00

3.258,74

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

58.02

510,00

3.258,74

0,00

0,00

Finanțare naționala

58.02.01

76,50

488,81

0,00

0,00

Finanțare externa nerambursabila

58.02.02

433,50

2.769,93

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

4.325,03

4.371,25

1.294,36

1.339,18

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1.203,03

1.249,25

1.294,36

1.339,18

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.203,03

1.249,25

1.294,36

1.339,18

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

774,46

800,00

825,00

850,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

143,57

150,00

155,00

160,00

Alte active fixe

71.01.30

285,00

299,25

314,36

329,18

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

3.122,00

3.122,00

0,00

0,00

Capitol/subcapitol/paragraf: 54.02 - Alte servicii publice generale                                                       -mii lei-

Denumire indicatori

Cod

Propuneri Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

A

B

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

00

10.358,49

10.876,42

11.425,42

11.964,07

CHELTUIELI CURENTE

01

5.316,00

5.581,80

5.863,55

6.139,99

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.176,00

3.334,80

3.503,13

3.668,29

Cheltuieli salariale in bani

10.01

3.055,00

3.207,75

3.369,67

3.528,53

Salarii de baza

10.01.01

2.500,00

2.625,00

2.757,50

2.887,50

Indemnizații de delegare

10.01.13

5,00

5,25

5,52

5,78

Indemnizații de hrana

10.01.17

150,00

157,50

165,45

173,25

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

400,00

420,00

441,20

462,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

51,00

53,55

56,25

58,91

Vouchere de vacanta

10.02.06

51,00

53,55

56,25

58,91

Contribuții

10.03

70,00

73,50

77,21

80,85

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

70,00

73,50

77,21

80,85

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.100,00

1.155,00

1.213,30

1.270,50

Bunuri si servicii

20.01

150,00

157,50

165,45

173,25

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

10,50

11,03

11,55

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

14,00

14,70

15,44

16,17

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,00

4,20

4,41

4,62

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

112,00

117,60

123,54

129,36

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10,00

10,50

11,03

11,55

Alte cheltuieli

20.30

950,00

997,50

1.047,85

1.097,25

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

950,00

997,50

1.047,85

1.097,25

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04.00

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

40,00

42,00

44,12

46,20

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40.00

40,00

42,00

44,12

46,20

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

42,49

44,62

46,87

49,08

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

42,49

44,62

46,87

49,08

Active fixe

71.01

42,49

44,62

46,87

49,08

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

42,49

44,62

46,87

49,08

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

Rambursări de credite externe

81.01

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

TOTAL CHELTUIELISECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)

00

10.316,00

10.831,80

11.378,55

11.914,99

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.316,00

5.581,80

5.863,55

6.139,99

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

3.176,00

3.334,80

3.503,13

3.668,29

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la

10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.055,00

3.207,75

3.369,67

3.528,53

Salarii de baza

10.01.01

2.500,00

2.625,00

2.757,50

2.887,50

Indemnizații de delegare

10.01.13

5,00

5,25

5,52

5,78

Indemnizații de hrana

10.01.17

150,00

157,50

165,45

173,25

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

400,00

420,00

441,20

462,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

51,00

53,55

56,25

58,91

Vouchere de vacanta

10.02.06

51,00

53,55

56,25

58,91

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

70,00

73,50

77,21

80,85

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

70,00

73,50

77,21

80,85

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.100,00

1.155,00

1.213,30

1.270,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

150,00

157,50

165,45

173,25

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

10,50

11,03

11,55

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

14,00

14,70

15,44

16,17

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,00

4,20

4,41

4,62

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

112,00

117,60

123,54

129,36

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10,00

10,50

11,03

11,55

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

950,00

997,50

1.047,85

1.097,25

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

950,00

997,50

1.047,85

1.097,25

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

50.04.00

1.000,00

1.050,00

1.103,00

1.155,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.36)

59

40,00

42,00

44,12

46,20

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40.00

40,00

42,00

44,12

46,20

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

5.000,00

5.250,00

5.515,00

5.775,00

TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

00

42,49

44,62

46,87

49,08

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

42,49

44,62

46,87

49,08

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

42,49

44,62

46,87

49,08

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

42,49

44,62

46,87

49,08

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

42,49

44,62

46,87

49,08

Capitol/subcapitol/paragraf: 55.02 - Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

Denumire indicatori

Cod

Propuneri Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

A

B

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

00

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

CHELTUIELI CURENTE

01

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

TITLUL III DOBÂNZI

30

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

TOTAL CHELTUIELISECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)

00

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

1.800,00

1.890,00

1.985,40

2.079,00

Capitol/subcapitol/paragraf: 61.02 - Ordine publica si siguranța naționala


-mii lei-


Denumire indicatori

Cod

Propuneri Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

A

B

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

00

17.755,50

18.643,28

19.576,12

20.514,60

CHELTUIELI CURENTE

01

17.516,00

18.391,80

19.311,95

20.237,98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

116,00

121,80

127,95

133,98

Bunuri si servicii

20.01

116,00

121,80

127,95

133,98

Piese de schimb

20.01.06

6,00

6,30

6,62

6,93

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

110,00

115,50

121,33

127,05

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

Transferuri curente

51.01

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

239,50

251,48

264,17

276,62

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

239,50

251,48

264,17

276,62

Active fixe

71.01

130,00

251,48

264,17

276,62

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

130,00

136,50

143,39

150,15

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

114,98

120,78

126,47

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03.00

109,50

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELISECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)

00

17.516,00

18.391,80

19.311,95

20.237,98

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

17.516,00

18.391,80

19.311,95

20.237,98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

116,00

121,80

127,95

133,98

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

116,00

121,80

127,95

133,98

Piese de schimb

20.01.06

6,00

6,30

6,62

6,93

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

110,00

115,50

121,33

127,05

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.05 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39 + 51.01.46 + 51.01.49)

51.01

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

17.400,00

18.270,00

19.184,00

20.104,00

TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

00

239,50

251,48

264,17

276,62

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

239,50

251,48

264,17

276,62

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

239,50

251,48

264,17

276,62

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

130,00

251,48

264,17

276,62

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

136,50

143,39

150,15

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

114,98

120,78

126,47

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03.00   ,

.  109,50

k\\  ,   0.00

0,00

0,00


-

PREȘEDINTE SlsEDINTAW

Capitol/subcapitol/paragraf: 65.02 - Invatamant                                                              -mii lei-

Denumire indicatori

Cod

Propuneri Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

A

B

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

00

32.502,32

15.901,35

3.690,17

2.191,53

CHELTUIELI CURENTE

01

24.480,50

15.701,35

3.440,17

1.891,53

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

A. Transferuri interne

55.01

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

200,00

200,00

200,00

200,00

Ajutoare sociale

57.02

200,00

200,00

200,00

200,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

200,00

200,00

200,00

200,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

22.588,97

13.809,82

1.548,64

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

58.01

22.588,97

13.809,82

1.548,64

0,00

Finanțare naționala

58.01.01

7.274,87

4.440,43

155,25

0,00

Finanțare externa nerambursabila

58.01.02

14.711,10

6.274,88

879,75

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

603,00

3.094,51

513,64

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8.021,82

200,00

250,00

300,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

8.021,82

200,00

250,00

300,00

Active fixe

71.01

1.250,00

200,00

250,00

300,00

Construcții

71.01.01

1.250,00

200,00

250,00

300,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03.00

6.771,82

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELISECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)

00

1.891,53

1.891,53

1.891,53

1.891,53

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.891,53

1.891,53

1.891,53

1.891,53

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.54)

55.01

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

1.691,53

1.691,53

1.691,53

1.691,53

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

200,00

200,00

200,00

200,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

200,00

200,00

200,00

200,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

200,00

200,00

200,00

200,00

TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

00

30.610,79

14.009,82

1.798,64

300,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020(cod. 58.06+58.07+58.08+58.09+58.10)

58

22.588,97

13.809,82

1.548,64

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

58.01

22.588,97

13.809,82

1.548,64

0,00

Finanțare naționala

58.01.01

7.274,87

4.440,43

155,25

0,00

Finanțare externa nerambursabila

58.01.02

14.711,10

6.274,88

879,75

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

603,00

3.094,51

513,64

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

8.021,82

200,00

250,00

300,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

8.021,82

200,00

250,00

300,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.250,00

200,00

250,00

300,00

Construcții

71.01.01

1.250,00

200,00

250,00

300,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03.00

6.771,82

0,00

0,00

0,00

PROPUNERI DE REPARTIZARE A CREDITELOR BUGETARE PENTRU ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

mii lei

Nr crt

Instituția școlara

2020

Țiului VII Alte Transferuri 55.01.63 din care:

Total

Cheltuieli an 2020

ESTIMĂRI 2021-2023

2021

Țiului VII Alte Transferuri 55.01.63 din care:

Total Cheltuieli an 2021

2022

Țiului VII Alte Transferuri 55.01.63 din care:

Total Cheltuieli an 2022

2023

nulul VII Alte Transferuri 55.01.63 din care:

Total Cheltuieli an 2023

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

CES

Abonamente elevi

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

CES

Abonamente elevi

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

CES

Abonamente elevi

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

CES

Abonamente elevi

1

Grădiniță cu program normal ” Free Chlldren"

853,95

52,12

906,07

853,95

52,12

906,07

853,95

52,12

906,07

853,95

52,12

906,07

2

Școala Primara “ Sfanta Maria"

448,74

44,24

6,56

16,37

515,91

448,74

44,24

6,56

16,37

515,91

448,74

44,24

6,56

16,37

515,91

448,74

44,24

6,56

16,37

515,91

3

Școala Primara " Doctor Luca"

232,31

21,64

6,60

9,00

269,55

232,31

21,64

6,60

9,00

269,55

232,31

21,64

6,60

9,00

269,55

232,31

21,64

6,60

9,00

269,55

TOTAL

1.535,00

118,00

13,16

25,37

1691,53

1535,00

118,00

13,16

25,37

1691,53

1535,00

118,00

13,16

25,37

1691,53

1535,00

118,00

13,16

25,37

1691,53
BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

GRĂDINIȚĂ "FREE CHILDREN" BRAILA

■ mii lei •

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Propuneri buget 2020

din care:

Estimări

65.02.03.01

Preșcolar

2021

2022

2023

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

906,07

906,07

906,07

906,07

906,07

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

906,07

906,07

906,07

906,07

906,07

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

906,07

906,07

906,07

906,07

906,07

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

906,07

906,07

906,07

906,07

906,07

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

906,07

906,07

906,07

906,07

906,07

| Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

906,07

906,07

906,07

906,07

906,07

CHELTUIELI DE PERSONAL

853,95

853,95

853,95

853,95

853,95

BUNURI SI SERVICII

52,12

52,12

52,12

52,12

52,12

Finanțarea drepturilorcopiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

0,00

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 +

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67)

55.01

0,00

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

ȘCOALA PRIMARA "SFANTA MAR!A"BRAILA

- mii lei -

Propuneri buget 2020

TOTAL

din care:

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

65.02.03.01

Preșcolar

65.02.03.02

Primar

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

515,91

144,83

371,08

515,91

515,91

515,91

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

515,91

144,83

371,08

515,91

515,91

515,91

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

515,91

144,83

371,08

515,91

515,91

515,91

| Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

515,91

144,83

371,08

515,91

515,91

515,91

CHELTUIELI DE PERSONAL

448,74

130,25

318,49

448,74

448,74

448,74

BUNURI SI SERVICII

44,24

14,58

29,66

44,24

44,24

44,24

Finanțarea drepturilorcopiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

Abonamente elevi

16,37

16,37

16,37

16,37

16,37

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 +

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67)

55.01

0,00

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

ȘCOALA GIMNAZIALA "DR. LUCA"BRAILA

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Propuneri buget 2020

din care:

Estimări

65.02.03.02

Primar

2021

2022

2023

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

269,55

269,55

269,55

269,55

269,55

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

269,55

269,55

269,55

269,55

269,55

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

269,55

269,55

269,55

269,55

269,55

| Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

269,55

269,55

269,55

269,55

269,55

CHELTUIELI DE PERSONAL

232,31

232,31

232,31

232,31

232,31

BUNURI SI SERVICII

21,64

21,64

21,64

21,64

21,64

Finanțarea drepturilorcopiilor/elevilor/tinerilorcu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

6,60

6,6

6,60

6,60

6,60

Abonamente elevi

9,00

9

9,00

9,00

9,00

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 +

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67)

55.01

0,00

PROPUNERI DE REPARTIZARE A CREDITELOR BUGETARE PENTRU FINANȚAREA INSTITUȚIILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRAILA PENTRU ANUL 2020 CAP.65.02 INVATAMANT


mii lei


Nr crt

Instituția școlara

Titlu I Cheltuieli de personal Transport cadre didactice 10.02.05

Titlu II Cheltuieli materiale

Țiului VII Alte Transferuri

Titlu VIII Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Neramb.

Titlul IX Asistenta sociala

Titlu XI Alte cheltuieli

Cheltuieli Curente

Titlul XII Cheltuieli de Capital

TOTAL

CHELTUIELI

1

Grădiniță cu program prelungit nr 1

77,31

5,08

82,39

82,39

2

Grădiniță cu program prelungit nr 2

91,93

2,09

94,02

100,00

194,02

3

Grădiniță cu program prelungit nr 6

65,6)

1,79

67,40

20,00

87,40

4

Grădiniță cu program prelungit nr 7

78,98

9,43

88.41

88,41

5

Grădiniță cu program prelungit nr 8

109,49

1.91

111,40

111,40

6

Grădiniță cu program prelungit nr 11

4,00

63,10

2,99

70,09

70,09

7

Grădiniță cu program prelungit nr 36

6,50

63,52

2,03

72,05

72,05

8

Grădiniță cu program prelungit nr 37

162,07

3,77

165,84

100,00

265,84

9

Grădiniță cu program prelungit nr 39

8,00

83,58

2.54

94,12

200,00

294,12

10

Grădiniță cu program prelungit nr 47

85,67

2,64

88,31

88,31

11

Grădiniță cu program prelungit nr 48

1.50

134,78

56,78

193,06

193,06

12

Grădiniță cu program saptamanal nr 49

4,64

71,04

5,38

81,06

81,06

13

Grădiniță cu program prelungit nr 51

4,00

73,13

1.97

79,10

79,10

14

Grădiniță cu program prelungit nr 56

68,11

5.74

73,85

73,85

15

Școala Gimnaziala "Vlaicu Vodă"

2,00

142,63

163,09

12.60

320,32

95,20

415,52

16

Școala Gimnaziala "Fanus Neagu”

397,96

198,46

52,10

648,52

648,52

17

Școala Gimnaziala "Alexandru loan Cuza"

326,34

154,87

34,20

515,41

515,41

18

Școala Gimnaziala Nikos Kazantzakis

153,1)

117,51

6,30

276,92

276,92

19

Școala Gimnaziala “Ion Creanga"

2,00

258.68

100,27

37,90

398,85

398,85

20

Școala Gimnaziala "Ion Bancila"

211,13

163,18

26,30

400,61

400,61

21

Școala Gimnaziala Anton Pann

167,62

68,82

5,60

242,04

242,04

22

Școala Gimnazialal "Ion Luca Caragiale"

5,00

193,00

105,76

11,70

3)5,46

315,46

23

Școala Gimnaziala "Nedelcu Chercea"

2)4,76

168,81

14,80

398,37

398,37

24

Școala Gimnaziala "Ecaterina Teodoroiu"

1,00

165,60

117,15

7,30

291,05

108,00

399,05

25

Școala Gimnaziala "Mihu Dragomir"

245,78

198,32

27,40

471,50

471,50

26

Școala Gimnaziala"Mihail Kogalniceanu"

4,50

101,43

75,08

5,90

186,91

186,91

27

Școala Gimnaziala "George Cosbuc"

2,00

135,78

92,07

3,90

233,75

22,00

255,75

28

Școala Gimnaziala Alexandr Sergheevici Puskin

4,00

125,71

76,34

4,00

210,05

153,00

363,05

29

Școala Gimnaziala Radu Tudoran

171,64

101,04

6,40

279,08

279,08

30

Școala Gimnaziala "Mihai Emincscu"

371,51

192,55

59,00

623,06

623,06

31

Școala Gimnaziala "Aurel Vlaicu"

116,67

110,41

6,40

233,48

233,48

32

Școala Gimnaziala "Vasile Alecsandri"

178,49

132,26

11,00

321.75

321,75

33

Școala Gimnaziala "Mihail Sadovcanu"

124,9)

132,87

14,40

272,18

272,18

34

Școala Gimnaziala "Mihai Viteazul"

130,95

120,35

14,90

266,20

266,20

35

Școala Gimnaziala "Dimitrie Cantemir"

155,93

110,35

15,50

281,78

281,78

36

Școala Gimnaziala Sfanțul Andrei

160,77

120,78

12,30

293,85

49,90

343,75

37

Colegiul National "Nicolae Balcescu"

2,70

362,22

218,37

56,10

639,39

4)2,06

1051,45

38

Colegiul National "Gheorghe Munteanu Murgoci"

382,34

277,85

98,10

758,29

200,00

958,29

39

Liceul Teoretic "Panait Cerna"

228,85

104,79

9,60

343,24

343,24

40

Liceul de Arte "Hariclea Darclec"

3,00

469,61

364,19

22,30

859,10

175,00

1034,10

41

Liceu) cu Program Sportiv

8,00

503,32

649,22

50,20

1210,74

100,00

1310,74

42

Liceul Pedagogic Dumitru Panaitescu Perpessicius

1,00

411,43

237,20

46,70

696,33

207,78

904,11

43

Colegiul Economic "Ion Ghica"

422,05

162,91

6,10

591,06

591,06

44

Liceu) Teoretic "Mihail Sebastian"

162,61

77,95

5.10

245,66

30,00

275,66

45

Liceul Tehnologic "Panait Istrati"

348,52

79,82

9,30

437,64

28,29

465,93

46

Liceul Tehnologic "Edmond Nicolau"

424,36

81.42

3,90

509,68

509,68

47

Colegiul Tehnic "Costin D.Ncnitescu"

541,65

94,81

2,60

639,06

639,06

48

Liceul Tehnologic."Anghel Saligny”

354,92

189,28

13,10

557,30

20,00

577,30

49

Colegiul National "Ana Aslan"

2,50

447,91

140,03

26,70

617,14

160,00

777,14

50

Liceul Tehnologic "Gheorghe K. Constantinescu"

4,10

290,51

56,35

1,90

352,86

352,86

51

Liceul Tehnologic "Grigore Moisil"

2,00

198,24

41,12

2,80

244,16

244,16

52

Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"

324,74

205,40

20,90

551,04

551,04

53

Grădiniță" Frce Children"

906,07

0,00

906,07

906,07

54

Școala Primara" Sfanta Mana"

515,91

0,00

515,91

515,91

55

Școala Gimnaziala" Doctor Luca"

269,55

0,00

269,55

269,55

56

Direcția de Asistenta Sociala Braila

22,00

22,00

22,00

57

Primăria

22588,97

200,00

22788,97

8021,82

30810,79

TOTAL INVATAMANT

70 AA.

^<13 52,00

1691,53

22588,97

6127,19

765,30

42597,43

10203,05

52800,48

LaHCLMnr.


din SLi) 02. 202c)


mii lei


Nr crt

Instituția școlara

Titlu I

Cheltuieli de personal

Titlu n Cheltuieli materiale

Țiului VII Alte Transferuri

Titlu vm Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Ncramb.

Titlul IX Asistenta sociala

Titlu X Burse

Titlul xn Cheltuieli de Capital

TOTAL CHELTUIELI

1

Grădiniță cu program prelungit nr 1

79,80

5,08

84,88

2

Grădiniță cu program prelungit nr 2

94,89

2,09

96,98

3

Grădiniță cu program prelungit nr 6

67,73

1,79

69,52

4

Grădiniță cu program prelungit nr 7

81,53

9,43

90,96

5

Grădiniță cu program prelungit nr 8

113,02

1,91

114,93

6

Grădiniță cu program prelungit nr 11

4,00

65,13

2,99

72,12

7

Grădiniță cu program prelungit nr 36

6,50

65,57

2,03

74,10

8

Grădiniță cu program prelungit nr 37

167,30

3,77

171,07

9

Grădiniță cu program prelungit nr 39

8,00

86,27

2.54

96,81

10

Grădiniță cu program prelungit nr 47

88,43

2,64

91,07

11

Grădiniță cu program prelungit nr 48

1,50

139,13

56,78

197,41

12

Grădiniță cu program saptamanal nr 49

4,64

73,33

5,38

83,35

13

Grădiniță cu program prelungit nr 51

4,00

75,49

1,97

81,46

14

Grădiniță cu program prelungit nr 56

70,31

5.74

76,05

15

Școala Gimnaziala "Vlaicu Vodă”

2,00

147,23

163,09

12,60

324,92

16

Școala Gimnaziala "Fanus Ncagu"

410,79

198,46

52,10

661,35

17

Școala Gimnaziala "Alexandru Ioan Cuza"

336,86

154,87

34,20

525,93

18

Școala Gimnaziala Nikos Kazantzakis

158,05

117,51

6,30

281,86

19

Școala Gimnaziala "Ion Creanga"

2,00

267,02

100,27

37,90

407,19

20

Școala Gimnaziala "Ion Bancila"

217,94

163,18

26,30

407,42

21

Școala Gimnaziala Anton Pann

173,02

68,82

5,60

247,44

22

Școala Gimnazialal "Ion Luca Caragiale"

5,00

199,22

105,76

11,70

321,68

23

Școala Gimnaziala "Nedelcu Chercea"

221,68

168,81

14,80

405,29

24

Școala Gimnaziala "Ecaterina Teodoroiu"

1,00

170,94

117,15

7,30

296.39

25

Școala Gimnaziala "Mihu Dragomir"

253,70

198,32

27,40

479,42

26

Școala Gimnaziala"Mihail Kogalniceanu"

4,50

104,70

75,08

5,90

190,18

27

Școala Gimnaziala "Gcorge Cosbuc"

2,00

140,16

92,07

3,90

238,13

28

Școala Gimnaziala Alexandr Sergheevici Puskin

4,00

129,76

76,34

4,00

214,10

29

Școala Gimnaziala Radu Tudoran

177,17

101,04

6,40

284,61

30

Școala Gimnaziala "Mihai Eminescu"

383,49

192,55

59,00

635.04

31

Școala Gimnaziala "Aurel Vlaicu"

120,43

110,41

6,40

237,24

32

Școala Gimnaziala "Vasile Alecsandri"

184,24

132,26

11,00

327,50

33

Școala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu"

128,94

132,87

14,40

276,21

34

Școala Gimnaziala "Mihai Viteazul"

135,17

120,35

14,90

270,42

35

Școala Gimnaziala "Dimitrie Cantemir"

160,96

110,35

15,50

286,81

36

Școala Gimnaziala Sfanțul Andrei

165,95

120,78

12,30

299,03

37

Colegiul National "Nicolae Balcescu”

2,70

373,90

218,37

56,10

651,07

38

Colegiul National "Gheorghe Munteanu Murgoci"

394,67

277,85

98,10

770,62

39

Liceul Teoretic "Panait Cema"

236,23

104,79

9,60

350,62

40

Liceul de Arte "Hariclea Darclee"

3,00

484,75

364,19

22,30

874,24

41

Liceul cu Program Sportiv

8,00

519,55

649,22

50,20

1226,97

42

Liceul Pedagogic Dumitru Panaitcscu Perpcssicius

1,00

424,69

237,20

46,70

709,59

43

Colegiul Economic "Ion Ghica"

435,66

162,91

6,10

604,67

44

Liceul Teoretic "Mihail Sebastian"

167,85

77,95

5,10

250,90

45

Colegiul Tehnic "Panait Istrati"

359,76

79,82

9,30

448,88

46

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

438,04

81,42

3,90

523,36

47

Colegiul Tehnic "Costin D.Nenitcscu"

559,11

94,81

2,60

656,52

48

Liceul Tehnologic."Anghel Saligny"

366,36

189,28

13,10

568,74

49

Colegiul National "Ana Aslan"

2,50

462,35

140,03

26,70

631,58

50

Liceul Tehnologic "Gheorghe K. Constantinescu"

4,10

299,88

56,35

1,90

362,23

51

Liceul Tehnologic "Grigore Moisil"

2,00

204,63

41,12

2,80

250,55

52

Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"

335,22

205,40

20,90

561,52

53

Grădiniță cu program normal" Frec Children"

906,07

0,00

906,07