Hotărârea nr. 66/2020

Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAREA NR. 66

din20.02.2020

Privind: Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 4731/14.02.2020, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, înregistrat sub nr. 4726/14.02.2020, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

R O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

■’ . V........

PETRICĂ - <

3OSTEL POPA

1                *        -J

I

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

z

ANEXA

IaHCLMnr.

din c>J.           ■

Repartizarea pe obiective de investiții

a excedentului anual al bugetului local al municipiului Brăila

-mii lei-

Denumirea obiectivului de investiții

Suma

SCBRAICARSA - achiziție 15 autobuze în rate (rata DI)

1.800,00

Amenajare și modernizare stații îmbarcare/debarcare călători pentru transportul public local de călători - stații autobuz - multianual

900,00

Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce - proiectare, execuție lucrări, diriginte șantier - multianual

500,00

Modernizare străzi Cartier Radu Negru - proiectare, execuție lucrări, diriginte șantier - multianual

4.000,00

Modernizare parcări lot 3 - 540 locuri de parcare - aleea Lebedei între cal. Călărașilor și str. Gr. Alexandrescu, str. Sebeșului (Bl. Dl),      șos.

Buzăului (bl. B30 și bl. B31), b-dul. Dorobanți (bl. A28 și bl. A31), aleea învățătorilor (bl. G7, bl. G8 și bl. Z), str. 0. Doicescu (bl. Al și bl. A2) -PT, DE, execuție lucrări, dirigenție de șantier - multianual

2.300,00

Modernizare parcări lot 4 - 300 locuri de parcare - Cartier Obor -str. Ion Ionescu de la Brad (bl. AF1, bl. AF2, bl. AF3, bl. AGI,       bl.

AG2), cal. Galați (in spatele bl. 10), str. Plantelor (în spatele bl. 8), str. Ion C. Brătianu (de laCreșa nr. 2 până la str. Apolo), șos. Buzăului (între str. S. Barnuțiu și str. Comunarzi de la bl. A8 și bl. A9 bis pană la bl. A6 și bl. A4) - PT,DE, execuție lucrări, dirigenție de șantier - multianual

1.500,00

Modernizare parcări lot 5 - suprafață 7.000,00 mp,

  • 1. Aleea Petroliștilor - capăt Aleea Culturii, în spatele Bl. 10;

  • 2. Aleea Soarelui - zona parcare mărginită de străzile: Ghioceilor, Tineretului și b-dul. Dorobanților - execuție lucrări, dirigenție de șantier -multianual

1.000,00

Modernizare parcări lot 6 - proiectare+execuție lucrări+dirigenție de șantier - multianual

2.000,00

Modernizare parcări lot 7 - proiectare+executie lucrari+dirigentie de șantier - multianual

1.000,00

TOTAL

15.000,00