Hotărârea nr. 65/2020

Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROTARAREA STR. 65

din20.02.2020

Privind: Aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2020.

COMSIIuIUL LOCAL. MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 4730/14.02.2020, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, înregistrat sub nr. 4725/14.02.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 82 și a art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile Ordinului nr. 5576 din 7 octombrie 2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

M O T A R A S T E:

Art.1 (1) Se aprobă un număr de 3.654 burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, pe anul 2020, repartizate pe categorii de burse și unități de învățământ, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

 • a) 1.827 burse aferente semestrului II al anului școlar 2019 - 2020, în următoarea structură:

 • -  141 burse de performanță;

 • -  1.236 burse de merit;

 • -  60 burse de studiu;

 • -  390 burse de ajutor social;

 • b) 1.827 burse aferente semestrului I al anului școlar 2020 - 2021, în următoarea structură:

 • -  141 burse de performanță;

 • -  1.236 burse de merit;

 • -  60 burse de studiu;

 • -  390 burse de ajutor social;

 • (2) Numărul de burse prevăzut la alin. (1) din prezentul articol reprezintă limita maximă până la care acestea se pot acorda, cu încadrarea în fondurile repartizate.

 • (3) Răspunderea pentru încadrarea în criteriile generale și specifice revine fiecărui ordonator terțiar de credite.

Art.2 Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2020, astfel:

 • a) 60 lei/lună - bursa de performanță;

 • b) 50 lei/lună - bursa de merit;

 • c) 45 lei/lună - bursa de studiu;

 • d) 40 lei/lună - bursa de ajutor social;

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și conducerea fiecărei unități de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

1                                            »                    J

PETRICA

POPA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN


NUMĂRUL DE BURSE PROPUS PENTRU ANUL 2020

Denumirea unității

Semestrul II an școlar 2019-2020

Semestrul I an școlar 2020-2021

Burse performanta

Burse merit

Burse studiu

Burse sociale

Total Burse

Burse performanta

Burse merit

Burse studiu

Burse sociale

Total Burse

Școala Gimnaziala "Vlaicu Vodă"

1

16

12

29

1

16

12

29

Școala Gimnaziala "Fanus Neagu"

2

105

20

127

2

105

20

127

Școala Gimnaziala "Alexandru loan Cuza"

5

61

16

82

5

61

16

82

Școala Gimnaziala Nikos Kazantzakis

13

13

13

13

Școala Gimnaziala "Ion Creanga"

6

80

7

93

6

80

7

93

Școala Gimnaziala "Ion Bancila"

1

42

3

17

63

1

42

3

17

63

Școala Gimnaziala Anton Pann

2

10

12

2

10

12

Școala Gimnazialal "Ion Luca Caragiale"

7

9

10

26

7

9

10

26

Școala Gimnaziala "Ncdclcu Chercca"

1

30

31

1

30

31

Școala Gimnaziala "Ecaterina Teodoroiu"

2

10

5

17

2

10

5

17

Școala Gimnaziala "Miltu Dragomir"

5

45

15

65

5

45

15

65

Școala Gimnaziala"Mihail Kogalniceanu"

10

4

14

10

4

14

Școala Gimnaziala "George Cosbuc"

5

4

9

5

4

9

Școala Gimnaziala Aleksandr Sergheevici Puskin

4

5

9

4

5

9

Școala Gimnaziala Radu Tudoran

4

10

14

4

10

14

Școala Gimnaziala "Miltai Emincscu"

20

101

20

141

20

101

20

141

Școala Gimnaziala "Aurel Vlaicu"

4

10

14

4

10

14

Școala Gimnaziala "Vasile Alecsandri"

12

13

25

12

13

25

Școala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu"

18

15

33

18

15

33

Școala Gimnaziala "Mihai Viteazul"

5

25

2

4

36

5

25

2

4

36

Școala Gimnaziala "Dimitrie Cantemir"

27

10

37

27

10

37

Școala Gimnaziala Sfanțul Andrei

6

14

8

28

6

14

8

28

Colegiul National "Nicolae Balcescu"

5

131

4

140

5

131

4

140

Colegiul National "Gheorghe Munteanu Murgoci"

11

223

4

7

245

11

223

4

7

245

Liceul Teoretic "Panait Cema“

18

5

23

18

5

23

Liceul de Arte "Hariclca Darclee"

6

43

0

5

54

6

431

0

5

54

Liceul cu Program Sportiv

36

55

5

20

116

36

55

5

20

116

Liceul Pedagogic Dumitru Panaitescu Perpessicius

8

90

7

10

115

8

90

7

10

115

Colegiul Economic "ion Ghica"

8

6

14

8

6

14

Liceul Teoretic "Mihail Sebastian"

1

1

5

5

12

1

1

5

5

12

Colegiul Tehnic "Panait Istrati"

I

10

11

22

1

10

11

22

Colegiul Tehnic "Edrnond Nicolau"

1

7

2

10

l

7

2

10

Colegiul Tehnic "Costin D.Nenitescu"

1

2

3

6

1

2

3

6

Liceul Tehnologic."Anghcl Saiigny"

3

13

2

12

30

3

13

2

12

30

Colegiul National "Ana Aslan"

10

19

4

27

60

10

19

4

27

60

Liceul Tehnologic "Gheorghe K. Constantinescu"

1

4

5

1

4

5

Liceul Tehnologic "Grigore Moisil"

1

5

6

I

5

6

Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"

I

35

5

10

51

1

35

5

10

51

TOTAL

141 \

1.236

60

390

L827

141

1.236

60

390

1.827

PREȘEDINTE DE