Hotărârea nr. 64/2020

Aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila, în calitate de beneficiar direct al investițiilor în Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila, în perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAKAHE7V JBTR. 64

din 14.02.2020

Privind: Aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila, în calitate de beneficiar direct al investițiilor în Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila, în perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente.

CONSILIUL     MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice Direcției Finanțelor Publice Locale si Direcției

1                                                                               J                                                                          J                                      1                                                                                       I                              t

Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de:

J

 • - Adresa nr.37/23.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

1

Dunărea Brăila, prin care solicită adoptarea de către Consiliul Local Municipal, a unei hotărâri privind aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către Unitatea Administrativ Teritorială, în calitate de beneficiar direct de investiții în Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente;

 • - Adresa nr.946/16.01.2020 a Operatorului, înregistrată la asociație sub nr.24/16.01.2020, prin care se solicită realizarea demersurilor legale pentru adoptarea unei hotărâri, de către Consiliul Local;

 • - Centralizatorul privind contribuția la cofinanțarea datorată de UAT-urile beneficiare ale investițiilor incluse în Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate - Cap.10 - Analiza cost - beneficiu - 10.2.7. Surse de finanțare;

 • - Hotărârea nr. 1/31.01.2020 a Adunării Generale a asociației privind acordarea Avizului Consultativ asupra Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apa Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020;

 • - Hotărârea nr. 60 din 14.02.2020 a Consiliului Local Municipal Brăila -privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020 și a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului - pentru UAT Municipiul Brăila;

 • - Prevederile art.8 alin.(1), art.9 alin.(1) literele d) si h), art.10 alin.(1), alin.(5), alin.(6) și alin.(7), art.11 alin.(1) și alin.(4) literele a) și a1), art.25 alin.(5), art.44 și art.521 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art.9 alin.(1), art.10 alin.(1) literele a) și b), art.11 alin.(1), alin.(2), alin.(3) și alin.(4), art.12 alin.(1) literele a), b) și g), art.15 alin.(1) literele f) si h) și art.17 alin.(1) din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile articolului 16 - Drepturile Delegatarului - alin.(1) punctele 5 și 6, articolului 17 - Obligațiile Delegatarului - alin. (1) punctele 8, 9, 14 și 21 și alin. (2) punctul 1, articolului 18 - Principiile de Bază ale Serviciilor - alin.(2) punctul 24, prevederile articolului 24 - Respectarea Prevederilor Legale și prevederile articolului 27 - Drepturile Operatorului - punctul 5 - din Capitolul III - Părțile Contractante - din Titlul I - Dispoziții Generale privind Delegarea - din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile articolului 9 - Principii Generale - din Capitolul II -Finanțarea Lucrărilor/lnvestițiilor - din Titlul I - Principii Operaționale - din Dispoziții Speciale - Partea Comună a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art.4 alin.(1) și alin.(2), art.5 alin. (1) litera h), alin.(2) litera f) punctele 2 și 3, art. 14 și art.17 alin. (2) litera b) punctul 2 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

 • - Prevederile art.37 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.241/2006 -Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.17 alin.(2) lit.b) punctul 2 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, art. 9 - Principii Generale - punctul 9.3 litera d) din Capitolul II - Finanțarea Lucrărilor/ Investițiilor - din Titlul I - Principii Operaționale - din Dispoziții Speciale -Partea Comună a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • - în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) litera b), alin.(3) litera d), alin.(4) literele a), e), f) și g) și alin. (7) litera n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.139 alin.(3) litera d), coroborate cu art.196 alin.(1) litera a) și art.197 alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă contribuția Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brăila, în sumă totală de 1.507.452 euro fără TVA, la cofinantarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014-2020, pentru care are calitatea de beneficiar direct, conform Studiului de Fezabilitate - Cap. 10 - Analiza cost - beneficiu -10.2.7. Surse de finanțare.

I

(2) Contribuția la cofinanțare în sumă totală de 1.507.452 euro fără TVA pentru investițiile prevăzute la alin.(1) de mai sus, reprezintă procentual 2% din valoarea eligibilă a investițiilor de 80.183.605 euro fără TVA, din care se deduce contribuția de 6% la cofinanțare a Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., după următorul calcul:

 • - 80.183.605 euro fără TVA x 6% = 4.811.016 euro fără TVA;

 • - 80.183.605 euro fără TVA - 4.811.016 euro fără TVA = 75.372.589 euro fără TVA;

 • - 75.372.589 euro fără TVA x 2% = 1.507.452 euro fără TVA.

Art.2 (1) Contribuția la cofinanțare, în sumă totală de 1.507.452 euro fără TVA, se va plăti în lei, în funcție de cursul euro inclus în Cererea de Finanțare a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Brăila în perioada de programare 2014 - 2020 (POIM), curs euro care va fi luat în calcul și la stabilirea valorii în lei a investițiilor, pentru care se asigură cofinantarea.

 • (2) Plata contribuției la cofinanțare în sumă totală de 1.507.452 euro fără TVA, se va face eșalonat, astfel:

 • a) Anul 2020 - 16.474 euro fără TVA

 • b) Anul 2021 - 758.746 euro fără TVA

 • c) Anul 2022 - 680.490 euro fără TVA

 • d) Anul 2023 - 51.742 euro fără TVA

 • (3) Contribuția la cofinanțare în lei, conform eșalonării prezentate la alin.(2) de mai sus, va fi prevăzută cu această destinație, în bugetele anuale ale Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brăila.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre, va fi adusă la cunoștință publică și comunicată, în condițiile legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila și dusă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Brăila.

(2) Prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila, prezenta


hotărâre, va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, în 2 (două) exemplare originale, din care un exemplar, va fi pus la dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., ca anexă la documentația în baza căreia se va semna Contractul de Finanțare

! •

a investițiilor din acest Proiect cu Autoritatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 22 voturi „pentru”, din numărul total de 27 consilieri locali municipali în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al consilierilor locali municipali în funcție.

r

PREȘEDINTE DEBEDINTĂ

PETRICA

POPA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,